Anda di halaman 1dari 4

Pelan Strategik dan Taktikal Unit Bimbingan Dan Kaunseling 2017

PELAN STRATEGIK UBK SMK CHERAS


TAHUN 2017-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JA


Sub-NKRA Tawaran Baru
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
90% kehadiran murid ke sekolah
Kurang 20 aduan mengenai pemimpin murid
KPI Sekolah*
60% murid DASS rendah memperolehi skor yang lebih baik selepas intervensi
80% murid mempunyai cita-cita dan hala tuju yang betul
Sektor/PPD/Sekolah SMK Cheras
Bidang /Unit Unit Bimbingan Dan Kaunseling

ERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
ATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2
n 4 teras strategik) (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi (Berdasarkan 25101 inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator yang boleh
atau fungsi organisasi) organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) diukur)

aran Murid Pembangunan modal insan Melahirkan rakyat Malaysia Pengukuhan program Zoom In Peningkatan peratus
88% 90% 91% 9
kurang seimbang dengan penghayatan nilai kehadiran murid ke sekolah
Sistem Tahap kepimpinan murid Melahirkan rakyat Malaysia Perlaksanaan latihan kepimpinan Bilangan aduan mengenai
yang kurang berdisiplin dan dengan penghayatan nilai secara berkala pemimpin yang tidak
40 20 15
berintegriti berintegriti dan tidak
berdisiplin menurun
aran Murid Murid kurang peka Memaksimumkan keberhasilan Outreach dan intervensi Peningkatan peratus murid
50% 60% 65% 7
terhadap penjagaan murid yang mempunyai saringan
kesihatan mental DASS rendah dapat
ditangani dan mendapat
skor yang lebih baik
jaran Murid Mentransformasi kebolehan Pengintegrasian data Peningkatan peratus murid
Murid kurang memahami dan keupayaan penyampaian pendidikan untuk yang mempunyai cita cita
dan berada pada aliran
70% 80% 85% 9
halatuju kerjaya pendidikan menghasilkan satu sistem data yang betul

PELAN TAKTIKAL SEKOLAH


TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADU


Sub-NKRA Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah
Bidang Keutamaan PPPM Meningkatkan kualiti sekolah

90% kehadiran murid ke sekolah


Sekolah* Kurang 20 aduan mengenai pemimpin murid
60% murid DASS rendah memperolehi skor yang lebih baik selepas intervensi
80% murid mempunyai cita-cita dan hala tuju yang betul
Sekolah* SMK Cheras
Unit* UBK
Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Strategi Memaksimumkan keberhasilan murid
Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
Pengukuhan program Zoom In
Perlaksanaan latihan kepimpinan secara berkala
Pelan Tindakan Outreach dan intervensi Minda Sihat
Pengintegrasian data pendidikan untuk menghasilkan satu sistem data

TOV Pengurusan Ri
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI Sasaran /Pelan Kontige

oom In kelas: Agar dapat mengenal PK HEM Jan - Nov RM Kerjasama denga
pasti kelas yang Guru kelas 1,000/PIBG 90% kehadiran kolej swasta dan
menyumbang kepada Guru mentor meningkat NGO
Guru kaunseling Semua
kehadiran yang 88%
murid
rendah untuk
ditangani

oom In Murid Agar dapat mengenal PK HEM Jan - Nov RM 1,000/ Bilangan murid Lawatan Ke Ru
pasti murid yang Guru kelas PCG Sivik yang 200 Murid Dan Konsultasi
menerima surat Guru mentor Tidak hadir penerima Bapa Bersama P
amaran untuk Guru kaunseling lebih 60 surat amaran
intervensi hari kurang
100 orang
atihan kepimpinan Agar dapat melahirkan PK HEM 8-9 April / 2 hari RM Bilangan aduan Sistem budd
pemimpin sekolah yang Guru penasihat 1,500/PIBG mengenai
berintegriti Guru kaunseling pemimpin yang
Murid badan
tidak berintegriti 40
dan tidak khas sekolah
berdisiplin
menurun
ntervensi Minda Sihat Agar dapat mewujudkan PK HEM Jan Oktober RM 1,000/ Peningkatan 50% Murid ting 5 Intervensi bersam
budaya sekolah yang sihat Guru -guru PCG peratus murid dan ting 4 pakar perubatan
mindanya Guru kaunseling Program sebulan Kaunseling yang mempunyai
selama 2 kali saringan DASS
rendah dapat
ditangani dan
mendapat skor
yang lebih baik
Outreach Kerjaya Agar murid memahami PK HEM Jan - Nov RM 500/PCG Peningkatan 70% Semua murid Penglibatan sekt
halatuju kerjaya Guru Kaunseling Kaunseling peratus murid swasta dan
berdasarkan psikometrik yang mempunyai
murid cita cita dan
berada pada
aliran yang betul