Anda di halaman 1dari 160

 / +) 0RGHO

'HVLJQDWLRQ
2(0 'LHVHO (QJLQHV

23(5$7256 0$18$/
 / +) 0RGHO 'HVLJQDWLRQ
2(0 'LHVHO (QJLQHV
205* ,668( '(& (1*/,6+

&$/,)251,$
3URSRVLWLRQ :DUQLQJ

'LHVHO HQJLQH H[KDXVW DQG VRPH RI LWV FRQVWLWXHQWV


DUH NQRZQ WR WKH 6WDWH RI &DOLIRUQLD WR FDXVH FDQFHU
ELUWK GHIHFWV DQG RWKHU UHSURGXFWLYH KDUP

,I WKLV SURGXFW FRQWDLQV D JDVROLQH HQJLQH

:$51,1*

7KH HQJLQH H[KDXVW IURP WKLV SURGXFW FRQWDLQV


FKHPLFDOV NQRZQ WR WKH 6WDWH RI &DOLIRUQLD WR FDXVH
FDQFHU ELUWK GHIHFWV RU RWKHU UHSURGXFWLYH KDUP

7KH 6WDWH RI &DOLIRUQLD UHTXLUHV WKH DERYH WZR ZDUQLQJV


$GGLWLRQDO 3URSRVLWLRQ :DUQLQJV FDQ EH IRXQG LQ WKLV PDQXDO

-RKQ 'HHUH 3RZHU 6\VWHPV


/,7+2 ,1 86$

TP-6457 12/10
,QWURGXFWLRQ
)RUHZRUG
5($' 7+,6 0$18$/ FDUHIXOO\ WR OHDUQ KRZ WR RSHUDWH QHHGV WKHVH QXPEHUV ZKHQ \RX RUGHU SDUWV )LOH WKH
DQG VHUYLFH \RXU HQJLQH FRUUHFWO\ )DLOXUH WR GR VR FRXOG LGHQWLILFDWLRQ QXPEHUV LQ D VHFXUH SODFH RII WKH HQJLQH
UHVXOW LQ SHUVRQDO LQMXU\ RU HTXLSPHQW GDPDJH
6(77,1* )8(/ '(/,9(5< EH\RQG SXEOLVKHG IDFWRU\
7+,6 0$18$/ 6+28/' %( &216,'(5(' D SHUPDQHQW VSHFLILFDWLRQV RU RWKHUZLVH RYHUSRZHULQJ ZLOO UHVXOW LQ ORVV
SDUW RI \RXU HQJLQH DQG VKRXOG UHPDLQ ZLWK WKH HQJLQH RI ZDUUDQW\ SURWHFWLRQ IRU WKLV HQJLQH
ZKHQ \RX VHOO LW
&(57$,1 (1*,1( $&&(6625,(6 VXFK DV UDGLDWRU
0($685(0(176 ,1 7+,6 0$18$/ DUH JLYHQ LQ ERWK DLU FOHDQHU DQG LQVWUXPHQWV DUH RSWLRQDO HTXLSPHQW RQ
PHWULF DQG FXVWRPDU\ 86 XQLW HTXLYDOHQWV 8VH RQO\ -RKQ 'HHUH 2(0 (QJLQHV 7KHVH DFFHVVRULHV PD\ EH
FRUUHFW UHSODFHPHQW SDUWV DQG IDVWHQHUV 0HWULF DQG LQFK SURYLGHG E\ WKH HTXLSPHQW PDQXIDFWXUHU LQVWHDG RI -RKQ
IDVWHQHUV PD\ UHTXLUH D VSHFLILF PHWULF RU LQFK ZUHQFK 'HHUH 7KLV RSHUDWRUV PDQXDO DSSOLHV RQO\ WR WKH HQJLQH
DQG WKRVH RSWLRQV DYDLODEOH WKURXJK WKH -RKQ 'HHUH
5,*+7+$1' $1' /()7+$1' VLGHV DUH GHWHUPLQHG E\ GLVWULEXWLRQ QHWZRUN
VWDQGLQJ DW WKH GULYH RU IO\ZKHHO HQG UHDU RI WKH HQJLQH
DQG IDFLQJ WRZDUG WKH IURQW RI WKH HQJLQH 127( 7KLV RSHUDWRUV PDQXDO FRYHUV RQO\ HQJLQHV
SURYLGHG WR 2(0 2ULJLQDO (TXLSPHQW
:5,7( (1*,1( 6(5,$/ 180%(56 DQG RSWLRQ FRGHV 0DQXIDFWXUHUV )RU HQJLQHV LQ 'HHUH PDFKLQHV
LQ WKH VSDFHV LQGLFDWHG LQ WKH 5HFRUG .HHSLQJ 6HFWLRQ UHIHU WR WKH PDFKLQH RSHUDWRUV PDQXDO
$FFXUDWHO\ UHFRUG DOO WKH QXPEHUV <RXU GHDOHU DOVR
285*3%' 6(3

(QJLQH 2ZQHU

-RKQ 'HHUH (QJLQH 2ZQHU KWWSZZZMRKQGHHUHFRPHQJLQHZDUUDQW\ <RXU -RKQ


'HHUH (QJLQH 'LVWULEXWRU RU ORFDO -RKQ 'HHUH 6HUYLFH
,W LV LPSRUWDQW IRU \RX WR UHJLVWHU \RXU QHZ HQJLQH IRU 'HDOHU ZLOO DOVR EH KDSS\ WR SURYLGH WKLV VHUYLFH ,I \RX
IDFWRU\ ZDUUDQW\ 5HJLVWHULQJ \RXU HQJLQH ZLOO DOORZ \RXU ZRXOG OLNH WR YLHZ WKH -RKQ 'HHUH 6HUYLFH 'HDOHU QHWZRUN
6HUYLFH 'HDOHU WR YHULI\ \RXU ZDUUDQW\ VWDWXV VKRXOG RU ORFDWH \RXU QHDUHVW 'HDOHU XVH WKH IROORZLQJ 85/
D UHSDLU EH QHHGHG 7KH HDVLHVW ZD\ WR UHJLVWHU \RXU KWWSZZZMRKQGHHUHFRPGHDOHU
HQJLQH LV YLD WKH LQWHUQHW 7R UHJLVWHU \RXU HQJLQH IRU
ZDUUDQW\ YLD WKH LQWHUQHW SOHDVH XVH WKH IROORZLQJ 85/
-5) 0$531 
,QWURGXFWLRQ

,GHQWLILFDWLRQ 9LHZV-RKQ 'HHUH / 2(0 'LHVHO (QJLQH

5* 81-$1
5* 81-$1

 / 'LHVHO (QJLQH 5LJKW )URQW 9LHZ / 'LHVHO (QJLQH /HIW )URQW 9LHZ

5* 81-$1
5* 81-$1

 / 'LHVHO (QJLQH 5HDU 9LHZ

 / 'LHVHO (QJLQH )URQW 9LHZ


285*3) 6(331 
,QWURGXFWLRQ31 
&RQWHQWV
3DJH 3DJH

5HFRUG .HHSLQJ $FFHVVLQJ 6WRUHG 7URXEOH &RGHV 


5HFRUG (QJLQH 6HULDO 1XPEHU $FFHVVLQJ $FWLYH 7URXEOH &RGHV
(QJLQH 2SWLRQ &RGHV (QJLQH 6KXWGRZQ &RGHV 
5HFRUG +LJK3UHVVXUH )XHO 3XPS $GMXVWLQJ %DFNOLJKWLQJ 
0RGHO DQG 6HULDO 1XPEHUV $GMXVWLQJ &RQWUDVW 
5HFRUG 5HDU 3RZHU 7DNH2II 372 6HOHFWLQJ 8QLWV 2I 0HDVXUHPHQW
6HULDO 1XPEHU ,I (TXLSSHG 6HWXS 8S 'LVSOD\
5HFRUG (&8 6HULDO 1XPEHU 6HWXS 8S 'LVSOD\
(PHUJHQF\ 6WDWLRQDU\ (QJLQH 5HJXODWLRQV 
(QJLQH 2SHUDWLRQ
6DIHW\  %UHDN,Q 6HUYLFH 
$X[LOLDU\ *HDU 'ULYH /LPLWDWLRQV 
*HQHUDWRU 6HW 6WDQGE\ $SSOLFDWLRQV 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW 6WDUWLQJ WKH (QJLQH 
'LHVHO )XHO 1RUPDO (QJLQH 2SHUDWLRQ 
/XEULFLW\ RI 'LHVHO )XHO &ROG :HDWKHU 2SHUDWLRQ
+DQGOLQJ DQG 6WRULQJ 'LHVHO )XHO :DUPLQJ (QJLQH 
7HVWLQJ 'LHVHO )XHO ,GOLQJ (QJLQH
%LRGLHVHO )XHO &KDQJLQJ (QJLQH 6SHHG
%LRGLHVHO )XHO DQG 6WDQGE\ (QJLQH 6WRSSLQJ WKH (QJLQH 
$SSOLFDWLRQV 8VLQJ D %RRVWHU %DWWHU\ RU &KDUJHU 
0LQLPL]LQJ WKH (IIHFW RI &ROG :HDWKHU
RQ 'LHVHO (QJLQHV 
'LHVHO (QJLQH %UHDN,Q 2LO /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH
'LHVHO (QJLQH 2LO 2EVHUYH 6HUYLFH ,QWHUYDOV 
'LHVHO (QJLQH 2LO DQG )LOWHU 6HUYLFH ,QWHUYDOV 8VH &RUUHFW )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW
0L[LQJ RI /XEULFDQWV /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH
2,/6&$1 DQG &22/6&$1 ,QWHUYDO &KDUW6WDQGDUG ,QGXVWULDO
$OWHUQDWLYH DQG 6\QWKHWLF /XEULFDQWV (QJLQHV 
/XEULFDQW 6WRUDJH /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH
2LO )LOWHUV ,QWHUYDO &KDUW*HQHUDWRU 6WDQGE\
+HDY\ 'XW\ 'LHVHO (QJLQH &RRODQW  $SSOLFDWLRQV
6XSSOHPHQWDO &RRODQW $GGLWLYHV
'UDLQ ,QWHUYDOV IRU 'LHVHO (QJLQH &RRODQW /XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH'DLO\
$GGLWLRQDO ,QIRUPDWLRQ $ERXW 'LHVHO 'DLO\ 3UHVWDUWLQJ &KHFNV 
(QJLQH &RRODQWV DQG -RKQ 'HHUH
/,48,' &22/$17 &21',7,21(5 /XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK
7HVWLQJ 'LHVHO (QJLQH &RRODQW 6HUYLFLQJ )LUH ([WLQJXLVKHU
2SHUDWLQJ LQ :DUP 7HPSHUDWXUH &OLPDWHV 6HUYLFLQJ %DWWHU\ 
'LVSRVLQJ RI &RRODQW &KDQJLQJ (QJLQH 2LO DQG 5HSODFLQJ 2LO )LOWHU 
9LVXDOO\ ,QVSHFWLQJ &RRODQW 3XPS 
,QVWUXPHQW 3DQHOV &KHFNLQJ &UDQNFDVH 9HQW +RVH DQG 9DOYH 
,QVWUXPHQW 3DQHOV &KHFNLQJ $LU ,QWDNH 6\VWHP 
8VLQJ 'LDJQRVWLF *DXJH WR $FFHVV 5HPRYLQJ DQG ,QVWDOOLQJ )XHO )LOWHUV 
(QJLQH ,QIRUPDWLRQ &KHFNLQJ %HOW 7HQVLRQHU 6SULQJ
0DLQ 0HQX 1DYLJDWLRQ 7HQVLRQ DQG %HOW :HDU 
(QJLQH &RQILJXUDWLRQ 'DWD &KHFNLQJ %HOW :HDU

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH

2ULJLQDO ,QVWUXFWLRQV $OO LQIRUPDWLRQ LOOXVWUDWLRQV DQG VSHFLILFDWLRQV LQ WKLV


PDQXDO DUH EDVHG RQ WKH ODWHVW LQIRUPDWLRQ DYDLODEOH DW WKH WLPH RI SXEOLFDWLRQ
7KH ULJKW LV UHVHUYHG WR PDNH FKDQJHV DW DQ\ WLPH ZLWKRXW QRWLFH
&23<5,*+7 
'((5( &203$1<
0ROLQH ,OOLQRLV
$OO ULJKWV UHVHUYHG
$ -RKQ 'HHUH ,//86758&7,21 0DQXDO
3UHYLRXV (GLWLRQV
&RS\ULJKW  

L 

31 
&RQWHQWV

3DJH 3DJH

&KHFNLQJ 7HQVLRQHU 6SULQJ 7HQVLRQ (QJLQH :LULQJ 'LDJUDP (QJLQHV :LWK
&KHFNLQJ &RROLQJ 6\VWHP  )XOO)HDWXUHG ,QVWUXPHQW 3DQHO
7HVWLQJ 'LHVHO (QJLQH &RRODQW &RQWLQXHG 
5HSOHQLVKLQJ 6XSSOHPHQWDO &RRODQW (QJLQH :LULQJ 'LDJUDP (QJLQHV :LWK
$GGLWLYHV 6&$V %HWZHHQ &RRODQW )XOO)HDWXUHG ,QVWUXPHQW 3DQHO
&KDQJHV &RQWLQXHG 
3UHVVXUH 7HVWLQJ &RROLQJ 6\VWHP
&KHFNLQJ DQG $GMXVWLQJ (QJLQH 6SHHGV 6WRUDJH
&KHFNLQJ (QJLQH 0RXQWV (QJLQH 6WRUDJH *XLGHOLQHV
&KHFNLQJ &UDQNVKDIW 9LEUDWLRQ 'DPSHU 3UHSDULQJ (QJLQH IRU /RQJ 7HUP 6WRUDJH 
&KHFNLQJ (QJLQH *URXQG &RQQHFWLRQ 5HPRYLQJ (QJLQH IURP /RQJ 7HUP 6WRUDJH 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK 6SHFLILFDWLRQV


)OXVKLQJ $QG 5HILOOLQJ &RROLQJ 6\VWHP *HQHUDO 2(0 (QJLQH 6SHFLILFDWLRQV 
%OHHGLQJ $LU )URP &RROLQJ 6\VWHP (QJLQH 3RZHU DQG 6SHHG 5DWLQJ
7HVWLQJ 7KHUPRVWDWV 6SHFLILFDWLRQV 
$GMXVWLQJ 9DOYH &OHDUDQFH (QJLQH &UDQNFDVH 2LO )LOO 4XDQWLWLHV 
8QLILHG ,QFK %ROW DQG 6FUHZ 7RUTXH 9DOXHV
6HUYLFH $V 5HTXLUHG 0HWULF %ROW DQG 6FUHZ 7RUTXH 9DOXHV
$GGLWLRQDO 6HUYLFH ,QIRUPDWLRQ
'R 1RW 0RGLI\ )XHO 6\VWHP /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 5HFRUGV
'UDLQ :DWHU )URP )XHO )LOWHUV 8VLQJ /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 5HFRUGV
$GGLQJ &RRODQW 'DLO\ 3UHVWDUWLQJ 6HUYLFH
5HSODFLQJ $LU &OHDQHU )LOWHU (OHPHQWV +RXUV RI 2SHUDWLRQRU (YHU\ 
,QVSHFWLQJ 3ULPDU\ )LOWHU (OHPHQW 0RQWKV 6HUYLFH 
&OHDQLQJ 3ULPDU\ )LOWHU (OHPHQW +RXUV RI 2SHUDWLRQRU (YHU\ 
(OHPHQW 6WRUDJH 0RQWKV 6HUYLFH 
5HSODFLQJ )DQ$OWHUQDWRU %HOW 6HUYLFH DV 5HTXLUHG 
&KHFNLQJ )XVHV
&KHFNLQJ (OHFWULFDO :LULQJ $QG &RQQHFWLRQV 
%OHHGLQJ )XHO 6\VWHP (PLVVLRQ 6\VWHP :DUUDQW\
&KHFNLQJ $LU &RPSUHVVRUV ,I (TXLSSHG -RKQ 'HHUH (PLVVLRQV &RQWURO
&KHFNLQJ )UHRQ $& &RPSUHVVRU ,I :DUUDQW\ 6WDWHPHQW 
(TXLSSHG (PLVVLRQV &RQWURO 6\VWHP &HUWLILFDWLRQ /DEHO
&KHFNLQJ 5HDU 372 
6HUYLFH /LWHUDWXUH
7HFKQLFDO ,QIRUPDWLRQ
7URXEOHVKRRWLQJ
*HQHUDO 7URXEOHVKRRWLQJ ,QIRUPDWLRQ 
,QVWUXPHQW 3DQHO 0HWKRG IRU 5HWULHYLQJ
'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGHV 
'LVSOD\LQJ 2I 'LDJQRVWLF 7URXEOH
&RGHV '7&V 
/LVWLQJ RI 'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGHV '7&V 
,QWHUPLWWHQW )DXOW 'LDJQRVWLFV 
'LVSOD\LQJ 'LDJQRVWLF *DXJH 6RIWZDUH 
(QJLQH 7URXEOHVKRRWLQJ
(OHFWULFDO 7URXEOHVKRRWLQJ 
/XEULFDWLRQ 6\VWHP 7URXEOHVKRRWLQJ 
&RROLQJ 6\VWHP 7URXEOHVKRRWLQJ
$LU ,QWDNH DQG ([KDXVW 6\VWHP
7URXEOHVKRRWLQJ
3UHFDXWLRQV IRU (OHFWULFDO 6\VWHP
:KHQ 6WHDP &OHDQLQJ (QJLQH 
(QJLQH :LULQJ +DUQHVV /D\RXW 
3UHFDXWLRQV )RU :HOGLQJ 
(QJLQH :LULQJ 'LDJUDP (QJLQHV :LWK
)XOO)HDWXUHG ,QVWUXPHQW 3DQHO 

LL 

31 
5HFRUG .HHSLQJ
5HFRUG (QJLQH 6HULDO 1XPEHU
7KH HQJLQH VHULDO QXPEHU SODWH & LV ORFDWHG RQ WKH
OHIWKDQG VLGH RI HQJLQH EORFN EHWZHHQ LQWDNH PDQLIROG

5* 81-81
DQG VWDUWHU PRWRU
5HFRUG DOO RI WKH QXPEHUV DQG OHWWHUV IRXQG RQ \RXU
HQJLQH VHULDO QXPEHU SODWH LQ WKH VSDFHV SURYLGHG EHORZ
7KLV LQIRUPDWLRQ LV YHU\ LPSRUWDQW IRU UHSDLU SDUWV RU
ZDUUDQW\ LQIRUPDWLRQ
(QJLQH 6HULDO 1XPEHU $ (QJLQH 6HULDO 1XPEHU 3ODWH

(QJLQH 0RGHO 1XPEHU %

5* 81-$1
127( 2Q HQJLQH VHULDO QXPEHU $ WKH WK GLJLW
VKRZV WKH HPLVVLRQ OHYHO DV IROORZV
% IRU QRQFHUWLILHG HQJLQHV
& IRU 7LHU  6WDJH , HQJLQHV
* IRU 7LHU  6WDJH ,, HQJLQHV
/ IRU 7LHU  6WDJH ,,,$ HQJLQHV
/RFDWLRQ RI (QJLQH 6HULDO 1XPEHU 3ODWH
$(QJLQH 6HULDO 1XPEHU &6HULDO 1XPEHU 3ODWH
%(QJLQH 0RGHO 1XPEHU

285*3 2&7

 31 

5HFRUG .HHSLQJ

(QJLQH 2SWLRQ &RGHV

5* 81-$1
2SWLRQ &RGH /DEHO
$(QJLQH %DVH &RGH 6KRZQ RQ
(QJLQH 2SWLRQ &RGH /DEHO

,Q DGGLWLRQ WR WKH VHULDO QXPEHU SODWH 2(0 HQJLQHV KDYH ,I DQ HQJLQH LV RUGHUHG ZLWKRXW D SDUWLFXODU FRPSRQHQW WKH
DQ HQJLQH RSWLRQ FRGH ODEHO DIIL[HG WR WKH VLGH RI WKH ODVW WZR GLJLWV RI WKDW IXQFWLRQDO JURXS RSWLRQ FRGH ZLOO EH
F\OLQGHU EORFN 7KHVH FRGHV LQGLFDWH ZKLFK RI WKH HQJLQH  RU ;; 7KH IROORZLQJ OLVW VKRZV RQO\ WKH ILUVW WZR
RSWLRQV ZHUH LQVWDOOHG RQ \RXU HQJLQH DW WKH IDFWRU\ GLJLWV RI WKH FRGH QXPEHUV )RU IXWXUH UHIHUHQFH VXFK DV
:KHQ LQ QHHG RI SDUWV RU VHUYLFH IXUQLVK \RXU DXWKRUL]HG RUGHULQJ UHSDLU SDUWV LW LV LPSRUWDQW WR KDYH WKHVH FRGH
VHUYLFLQJ GHDOHU RU HQJLQH GLVWULEXWRU ZLWK WKHVH QXPEHUV QXPEHUV DYDLODEOH 7R HQVXUH WKLV DYDLODELOLW\ HQWHU WKH
7KH HQJLQH RSWLRQ FRGH ODEHO LQFOXGHV DQ HQJLQH EDVH WKLUG DQG IRXUWK GLJLWV VKRZQ RQ \RXU HQJLQH RSWLRQ FRGH
FRGH $ 7KLV EDVH FRGH PXVW DOVR EH UHFRUGHG DORQJ ODEHO LQ WKH VSDFHV SURYLGHG RQ WKH IROORZLQJ SDJH
ZLWK WKH RSWLRQ FRGHV (QJLQH %DVH &RGH $ 
7KH ILUVW WZR GLJLWV RI HDFK RSWLRQ FRGH LGHQWLI\ D VSHFLILF
JURXS VXFK DV DOWHUQDWRUV 7KH ODVW WZR GLJLWV RI HDFK
FRGH LGHQWLI\ RQH VSHFLILF RSWLRQ SURYLGHG RQ \RXU HQJLQH
VXFK DV D YROW DPS DOWHUQDWRU
(QJLQH 2SWLRQ &RGHV&RQWLQXHG
127( <RXU HQJLQH RSWLRQ FRGH ODEHO PD\ QRW FRQWDLQ ,I RSWLRQ FRGH ODEHO LV ORVW RU GHVWUR\HG FRQVXOW
DOO RSWLRQ FRGHV LI DQ RSWLRQ KDV EHHQ DGGHG DIWHU \RXU VHUYLFLQJ GHDOHU RU HQJLQH GLVWULEXWRU VHOOLQJ
WKH HQJLQH OHIW WKH SURGXFLQJ IDFWRU\ WKH HQJLQH IRU D UHSODFHPHQW
2SWLRQ &RGHV 'HVFULSWLRQ 2SWLRQ &RGHV 'HVFULSWLRQ

 5RFNHU $UP &RYHU &\OLQGHU +HDG :LWK 9DOYHV


 2LO )LOWHU ,QOHW $X[LOLDU\ *HDU 'ULYH
 &UDQNVKDIW 3XOOH\'DPSHU )XHO +HDWHU
 )O\ZKHHO +RXVLQJ 6KLSSLQJ 6WDQG
 )O\ZKHHO 3DLQW 2SWLRQ
 )XHO ,QMHFWLRQ 6\VWHP &RRODQW 3XPS ,QOHW
 $LU ,QWDNH 2LO &RROHU DQG )LOWHU
 $LU &OHDQHU $GGQ $X[LOLDU\ 'ULYH 3XOOH\
 2LO 3DQ $OWHUQDWRU 0RXQWLQJ %UDFNHW
 &RRODQW 3XPS /RZ 3UHVVXUH )XHO /LQH
 7KHUPRVWDW &RYHU ([KDXVW (OERZ
 7KHUPRVWDWV 7XUERFKDUJHU
 )DQ 'ULYH 7HPSHUDWXUH 6ZLWFK
 )DQ %HOWV (OHFWURQLF 6HQVRUV %DVH (QJLQH
 )DQ &UDQNVKDIW 5HDU 'DPSHU
 (QJLQH &RRODQW +HDWHU (QJLQH 6HULDO 1XPEHU 3ODWH

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 

31 
5HFRUG .HHSLQJ

2SWLRQ &RGHV 'HVFULSWLRQ 2SWLRQ &RGHV 'HVFULSWLRQ


 5DGLDWRU (QJLQH 2LO %\SDVV )LOWHU
 ([KDXVW 6\VWHP (OHFWURQLF 6RIWZDUH 2SWLRQ
 9HQWLODWRU 6\VWHP $LU &RQGLWLRQLQJ $& &RPSUHVVRU 2SWLRQDO
 6WDUWHU 0RWRU $LU 5HVWULFWLRQ ,QGLFDWRU
 $OWHUQDWRU 6ZLWFKHV DQG 6HQVRUV
 ,QVWUXPHQW 3DQHO 7LPLQJ *HDU &RYHU
 7DFKRPHWHU $LU &RPSUHVVRU 2SWLRQDO
 )XHO )LOWHU (QJLQH &HUWLILFDWLRQ
 )URQW 3ODWH 3ULPDU\ )XHO )LOWHU DQG :DWHU 6HSDUDWRU
 )XHO 7UDQVIHU 3XPS (OHFWURQLF 6RIWZDUH 9HKLFOH 2SWLRQ
 2SHUDWRUV 0DQXDO (OHFWULFDO :LULQJ +DUQHVV
 2XWOHW 0DQLIROG )DQ 3XOOH\
 2LO 'LSVWLFN %HOW 7HQVLRQHU
 %HOW'ULYHQ )URQW $X[LOLDU\ 'ULYH 2LO )LOWHU
 6WDUWLQJ $LG ([KDXVW *DV 5HFLUFXODWLQJ (*5 6\VWHP
 7LPLQJ *HDU &RYHU :LWK *HDUV $FFHVVRULHV )DFWRU\ ,QVWDOOHG 5HDU 372
 &\OLQGHU %ORFN (PLVVLRQV /DEHO
 &UDQNVKDIW $QG %HDULQJV 6SHFLDO (TXLSPHQW )DFWRU\ ,QVWDOOHG
 &RQQHFWLQJ 5RGV DQG 3LVWRQV (QJLQH ,QVWDOODWLRQ .LW
 9DOYH $FWXDWLQJ 0HFKDQLVP 6SHFLDO (TXLSPHQW )LHOG ,QVWDOOHG
 2LO 3XPS 6KLSSLQJ (QJLQH +DQJHU 6WUDSV
 6HUYLFH 2QO\ ,WHPV

127( 7KHVH RSWLRQ FRGHV DUH EDVHG RQ WKH ODWHVW 7KH ULJKW LV UHVHUYHG WR PDNH FKDQJHV DW
LQIRUPDWLRQ DYDLODEOH DW WKH WLPH RI SXEOLFDWLRQ DQ\ WLPH ZLWKRXW QRWLFH
285*3 2&7

5HFRUG +LJK3UHVVXUH )XHO 3XPS 0RGHO DQG


6HULDO 1XPEHUV
5HFRUG WKH IXHO WUDQVIHU SXPS PRGHO DQG VHULDO LQIRUPDWLRQ
IRXQG RQ WKH VHULDO QXPEHU SODWH $ 
0RGHO 1R 530

0DQXIDFWXUHUV 1R

5* 81-$1
6HULDO 1R

$6HULDO 1XPEHU 3ODWH

+LJK 3UHVVXUH )XHO 3XPS 6HULDO 1XPEHU 3ODWH


285*3 2&7

 31 

5HFRUG .HHSLQJ

5HFRUG 5HDU 3RZHU 7DNH2II 372 6HULDO


1XPEHU ,I (TXLSSHG
5HFRUG WKH UHDU SRZHU WDNHRII 372 VHULDO QXPEHU IRXQG
RQ UHDU 372 VHULDO QXPEHU SODWH $ LI HTXLSSHG 
5HDU 372 6HULDO 1XPEHU

5* 816(3
5HDU 372 6HULDO 1XPEHU 3ODWH
5*5* 2&7

5HFRUG (&8 6HULDO 1XPEHU


5HFRUG WKH SDUW QXPEHU DQG VHULDO QXPEHU LQIRUPDWLRQ
IRXQG RQ WKH VHULDO QXPEHU ODEHO RQ WKH (QJLQH &RQWURO
8QLW (&8 $ PRXQWHG RQ RU QHDU WKH HQJLQH
3DUW 1R

6HULDO 1R

5* 81-$1
$6HULDO 1XPEHU /DEHO

5HFRUG (QJLQH &RQWURO 8QLW (&8 6HULDO 1XPEHU

285*3% 2&7

 31 

5HFRUG .HHSLQJ

(PHUJHQF\ 6WDWLRQDU\ (QJLQH 5HJXODWLRQV

5* 812&7
(PLVVLRQV /DEHO
$IWHU 7LHU VWDQGDUGV WDNH HIIHFW DQ\ HQJLQH HTXLSSHG WKLV HPHUJHQF\ HPLVVLRQ ODEHO RZQHUV DQG RSHUDWRUV
ZLWK D SHUPDQHQW ODEHO VXFK DV WKH HPLVVLRQ ODEHO PXVW NHHS UHFRUGV RI DOO RSHUDWLRQ LQFOXGLQJ KRXUV
DV VKRZQ ZKLFK VWDWHV WKH HQJLQH LV IRU HPHUJHQF\ RSHUDWHG GXULQJ QRQHPHUJHQFLHV DQG KRXUV RSHUDWHG
XVH RQO\ LV OLPLWHG WR HPHUJHQF\ RSHUDWLRQV DQG GXULQJ HPHUJHQFLHV LQFOXGLQJ UHDVRQV WKH HQJLQH ZDV LQ
UHTXLUHG PDLQWHQDQFH DQG WHVWLQJ )RU HQJLQHV ZLWK RSHUDWLRQ GXULQJ WKDW WLPH
-5( '(&

 

31 
6DIHW\
5HFRJQL]H 6DIHW\ ,QIRUPDWLRQ
7KLV LV D VDIHW\DOHUW V\PERO :KHQ \RX VHH WKLV V\PERO
RQ \RXU PDFKLQH RU LQ WKLV PDQXDO EH DOHUW WR WKH SRWHQWLDO
IRU SHUVRQDO LQMXU\
)ROORZ UHFRPPHQGHG SUHFDXWLRQV DQG VDIH RSHUDWLQJ

7 81'(&
SUDFWLFHV

';$/(57 6(3

8QGHUVWDQG 6LJQDO :RUGV


$ VLJQDO ZRUG'$1*(5 :$51,1* RU &$87,21LV
XVHG ZLWK WKH VDIHW\DOHUW V\PERO '$1*(5 LGHQWLILHV WKH
PRVW VHULRXV KD]DUGV
'$1*(5 RU :$51,1* VDIHW\ VLJQV DUH ORFDWHG QHDU
VSHFLILF KD]DUGV *HQHUDO SUHFDXWLRQV DUH OLVWHG RQ

76 6(3
&$87,21 VDIHW\ VLJQV &$87,21 DOVR FDOOV DWWHQWLRQ WR
VDIHW\ PHVVDJHV LQ WKLV PDQXDO

';6,*1$/ 0$5

)ROORZ 6DIHW\ ,QVWUXFWLRQV


&DUHIXOO\ UHDG DOO VDIHW\ PHVVDJHV LQ WKLV PDQXDO DQG RQ
\RXU PDFKLQH VDIHW\ VLJQV .HHS VDIHW\ VLJQV LQ JRRG
FRQGLWLRQ 5HSODFH PLVVLQJ RU GDPDJHG VDIHW\ VLJQV %H
VXUH QHZ HTXLSPHQW FRPSRQHQWV DQG UHSDLU SDUWV LQFOXGH
WKH FXUUHQW VDIHW\ VLJQV 5HSODFHPHQW VDIHW\ VLJQV DUH

76 81$8*
DYDLODEOH IURP \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU
7KHUH FDQ EH DGGLWLRQDO VDIHW\ LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG RQ
SDUWV DQG FRPSRQHQWV VRXUFHG IURP VXSSOLHUV WKDW LV QRW
UHSURGXFHG LQ WKLV RSHUDWRUV PDQXDO
/HDUQ KRZ WR RSHUDWH WKH PDFKLQH DQG KRZ WR XVH FRQWUROV
SURSHUO\ 'R QRW OHW DQ\RQH RSHUDWH ZLWKRXW LQVWUXFWLRQ
.HHS \RXU PDFKLQH LQ SURSHU ZRUNLQJ FRQGLWLRQ
,I \RX GR QRW XQGHUVWDQG DQ\ SDUW RI WKLV PDQXDO DQG QHHG
8QDXWKRUL]HG PRGLILFDWLRQV WR WKH PDFKLQH PD\ LPSDLU WKH
DVVLVWDQFH FRQWDFW \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU
IXQFWLRQ DQGRU VDIHW\ DQG DIIHFW PDFKLQH OLIH
';5($' -81

 31 

6DIHW\

5HSODFH 6DIHW\ 6LJQV


5HSODFH PLVVLQJ RU GDPDJHG VDIHW\ VLJQV 6HH WKH
PDFKLQH RSHUDWRUV PDQXDO IRU FRUUHFW VDIHW\ VLJQ
SODFHPHQW

76 81$8*
';6,*16 -81

3UHYHQW 0DFKLQH 5XQDZD\


$YRLG SRVVLEOH LQMXU\ RU GHDWK IURP PDFKLQHU\ UXQDZD\
'R QRW VWDUW HQJLQH E\ VKRUWLQJ DFURVV VWDUWHU WHUPLQDOV
0DFKLQH ZLOO VWDUW LQ JHDU LI QRUPDO FLUFXLWU\ LV E\SDVVHG
1(9(5 VWDUW HQJLQH ZKLOH VWDQGLQJ RQ JURXQG 6WDUW

76 81-$1
HQJLQH RQO\ IURP RSHUDWRUV VHDW ZLWK WUDQVPLVVLRQ LQ
QHXWUDO RU SDUN

';%<3$6 6(3

+DQGOH )XHO 6DIHO\$YRLG )LUHV


+DQGOH IXHO ZLWK FDUH LW LV KLJKO\ IODPPDEOH 'R QRW UHIXHO
WKH PDFKLQH ZKLOH VPRNLQJ RU ZKHQ QHDU RSHQ IODPH RU
VSDUNV
$OZD\V VWRS HQJLQH EHIRUH UHIXHOLQJ PDFKLQH )LOO IXHO
WDQN RXWGRRUV

76 81$8*
3UHYHQW ILUHV E\ NHHSLQJ PDFKLQH FOHDQ RI DFFXPXODWHG
WUDVK JUHDVH DQG GHEULV $OZD\V FOHDQ XS VSLOOHG IXHO

';),5( 0$5

 31 

6DIHW\

3UHSDUH IRU (PHUJHQFLHV


%H SUHSDUHG LI D ILUH VWDUWV
.HHS D ILUVW DLG NLW DQG ILUH H[WLQJXLVKHU KDQG\
.HHS HPHUJHQF\ QXPEHUV IRU GRFWRUV DPEXODQFH
VHUYLFH KRVSLWDO DQG ILUH GHSDUWPHQW QHDU \RXU WHOHSKRQH

76 81$8*
';),5( 0$5

+DQGOH 6WDUWLQJ )OXLG 6DIHO\


6WDUWLQJ IOXLG LV KLJKO\ IODPPDEOH
.HHS DOO VSDUNV DQG IODPH DZD\ ZKHQ XVLQJ LW .HHS
VWDUWLQJ IOXLG DZD\ IURP EDWWHULHV DQG FDEOHV
7R SUHYHQW DFFLGHQWDO GLVFKDUJH ZKHQ VWRULQJ WKH

76 810$5
SUHVVXUL]HG FDQ NHHS WKH FDS RQ WKH FRQWDLQHU DQG VWRUH
LQ D FRRO SURWHFWHG ORFDWLRQ
'R QRW LQFLQHUDWH RU SXQFWXUH D VWDUWLQJ IOXLG FRQWDLQHU

';),5( $35

+DQGOH )OXLGV 6DIHO\$YRLG )LUHV


:KHQ \RX ZRUN DURXQG IXHO GR QRW VPRNH RU ZRUN QHDU
KHDWHUV RU RWKHU ILUH KD]DUGV
6WRUH IODPPDEOH IOXLGV DZD\ IURP ILUH KD]DUGV 'R QRW
LQFLQHUDWH RU SXQFWXUH SUHVVXUL]HG FRQWDLQHUV

76 81$8*
0DNH VXUH PDFKLQH LV FOHDQ RI WUDVK JUHDVH DQG GHEULV
'R QRW VWRUH RLO\ UDJV WKH\ FDQ LJQLWH DQG EXUQ
VSRQWDQHRXVO\

';)/$0( 6(3

 31 

6DIHW\

6HUYLFH 0DFKLQHV 6DIHO\


7LH ORQJ KDLU EHKLQG \RXU KHDG 'R QRW ZHDU D QHFNWLH
VFDUI ORRVH FORWKLQJ RU QHFNODFH ZKHQ \RX ZRUN QHDU
PDFKLQH WRROV RU PRYLQJ SDUWV ,I WKHVH LWHPV ZHUH WR JHW
FDXJKW VHYHUH LQMXU\ FRXOG UHVXOW
5HPRYH ULQJV DQG RWKHU MHZHOU\ WR SUHYHQW HOHFWULFDO

76 81$8*
VKRUWV DQG HQWDQJOHPHQW LQ PRYLQJ SDUWV

';/226( -81

:HDU 3URWHFWLYH &ORWKLQJ


:HDU FORVH ILWWLQJ FORWKLQJ DQG VDIHW\ HTXLSPHQW
DSSURSULDWH WR WKH MRE
3URORQJHG H[SRVXUH WR ORXG QRLVH FDQ FDXVH LPSDLUPHQW
RU ORVV RI KHDULQJ

76 81$8*
:HDU D VXLWDEOH KHDULQJ SURWHFWLYH GHYLFH VXFK DV
HDUPXIIV RU HDUSOXJV WR SURWHFW DJDLQVW REMHFWLRQDEOH RU
XQFRPIRUWDEOH ORXG QRLVHV
2SHUDWLQJ HTXLSPHQW VDIHO\ UHTXLUHV WKH IXOO DWWHQWLRQ RI
WKH RSHUDWRU 'R QRW ZHDU UDGLR RU PXVLF KHDGSKRQHV
ZKLOH RSHUDWLQJ PDFKLQH
';:($5 6(3

3URWHFW $JDLQVW 1RLVH


3URORQJHG H[SRVXUH WR ORXG QRLVH FDQ FDXVH LPSDLUPHQW
RU ORVV RI KHDULQJ
:HDU D VXLWDEOH KHDULQJ SURWHFWLYH GHYLFH VXFK DV
HDUPXIIV RU HDUSOXJV WR SURWHFW DJDLQVW REMHFWLRQDEOH RU
XQFRPIRUWDEOH ORXG QRLVHV

76 81$8*
';12,6( 0$5

 31 

6DIHW\

+DQGOH &KHPLFDO 3URGXFWV 6DIHO\


'LUHFW H[SRVXUH WR KD]DUGRXV FKHPLFDOV FDQ FDXVH
VHULRXV LQMXU\ 3RWHQWLDOO\ KD]DUGRXV FKHPLFDOV XVHG ZLWK
-RKQ 'HHUH HTXLSPHQW LQFOXGH VXFK LWHPV DV OXEULFDQWV
FRRODQWV SDLQWV DQG DGKHVLYHV

76 81129
$ 0DWHULDO 6DIHW\ 'DWD 6KHHW 06'6 SURYLGHV VSHFLILF
GHWDLOV RQ FKHPLFDO SURGXFWV SK\VLFDO DQG KHDOWK KD]DUGV
VDIHW\ SURFHGXUHV DQG HPHUJHQF\ UHVSRQVH WHFKQLTXHV
&KHFN WKH 06'6 EHIRUH \RX VWDUW DQ\ MRE XVLQJ D
KD]DUGRXV FKHPLFDO 7KDW ZD\ \RX ZLOO NQRZ H[DFWO\ ZKDW
WKH ULVNV DUH DQG KRZ WR GR WKH MRE VDIHO\ 7KHQ IROORZ
SURFHGXUHV DQG UHFRPPHQGHG HTXLSPHQW
6HH \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU IRU 06'6V RQ FKHPLFDO
SURGXFWV XVHG ZLWK -RKQ 'HHUH HTXLSPHQW
';06'61$ 0$5

6WD\ &OHDU RI 5RWDWLQJ 'ULYHOLQHV


(QWDQJOHPHQW LQ URWDWLQJ GULYHOLQH FDQ FDXVH VHULRXV
LQMXU\ RU GHDWK
.HHS DOO VKLHOGV LQ SODFH DW DOO WLPHV 0DNH VXUH URWDWLQJ
VKLHOGV WXUQ IUHHO\

76 81$8*
:HDU FORVHILWWLQJ FORWKLQJ 6WRS WKH HQJLQH DQG EH VXUH
WKDW DOO URWDWLQJ SDUWV DQG GULYHOLQHV DUH VWRSSHG EHIRUH
PDNLQJ DGMXVWPHQWV FRQQHFWLRQV RU SHUIRUPLQJ DQ\ W\SH
RI VHUYLFH RQ HQJLQH RU PDFKLQH GULYHQ HTXLSPHQW

';527$7,1* $8*

 31 

6DIHW\

3UDFWLFH 6DIH 0DLQWHQDQFH


8QGHUVWDQG VHUYLFH SURFHGXUH EHIRUH GRLQJ ZRUN .HHS
DUHD FOHDQ DQG GU\
1HYHU OXEULFDWH VHUYLFH RU DGMXVW PDFKLQH ZKLOH LW LV
PRYLQJ .HHS KDQGV IHHW DQG FORWKLQJ IURP SRZHUGULYHQ
SDUWV 'LVHQJDJH DOO SRZHU DQG RSHUDWH FRQWUROV WR UHOLHYH
SUHVVXUH /RZHU HTXLSPHQW WR WKH JURXQG 6WRS WKH
HQJLQH 5HPRYH WKH NH\ $OORZ PDFKLQH WR FRRO
6HFXUHO\ VXSSRUW DQ\ PDFKLQH HOHPHQWV WKDW PXVW EH
UDLVHG IRU VHUYLFH ZRUN
.HHS DOO SDUWV LQ JRRG FRQGLWLRQ DQG SURSHUO\ LQVWDOOHG
)L[ GDPDJH LPPHGLDWHO\ 5HSODFH ZRUQ RU EURNHQ SDUWV
5HPRYH DQ\ EXLOGXS RI JUHDVH RLO RU GHEULV
2Q VHOISURSHOOHG HTXLSPHQW GLVFRQQHFW EDWWHU\ JURXQG
FDEOH EHIRUH PDNLQJ DGMXVWPHQWV RQ HOHFWULFDO V\VWHPV
RU ZHOGLQJ RQ PDFKLQH
2Q WRZHG LPSOHPHQWV GLVFRQQHFW ZLULQJ KDUQHVVHV IURP
WUDFWRU EHIRUH VHUYLFLQJ HOHFWULFDO V\VWHP FRPSRQHQWV RU
ZHOGLQJ RQ PDFKLQH

76 81$8*
';6(59 )(%

:RUN ,Q 9HQWLODWHG $UHD


(QJLQH H[KDXVW IXPHV FDQ FDXVH VLFNQHVV RU GHDWK ,I
LW LV QHFHVVDU\ WR UXQ DQ HQJLQH LQ DQ HQFORVHG DUHD
UHPRYH WKH H[KDXVW IXPHV IURP WKH DUHD ZLWK DQ H[KDXVW
SLSH H[WHQVLRQ
,I \RX GR QRW KDYH DQ H[KDXVW SLSH H[WHQVLRQ RSHQ WKH

76 81$8*
GRRUV DQG JHW RXWVLGH DLU LQWR WKH DUHD

';$,5 )(%

 31 

6DIHW\

$YRLG +LJK3UHVVXUH )OXLGV


(VFDSLQJ IOXLG XQGHU SUHVVXUH FDQ SHQHWUDWH WKH VNLQ
FDXVLQJ VHULRXV LQMXU\
$YRLG WKH KD]DUG E\ UHOLHYLQJ SUHVVXUH EHIRUH
GLVFRQQHFWLQJ K\GUDXOLF RU RWKHU OLQHV 7LJKWHQ DOO

; 81$8*
FRQQHFWLRQV EHIRUH DSSO\LQJ SUHVVXUH
6HDUFK IRU OHDNV ZLWK D SLHFH RI FDUGERDUG 3URWHFW KDQGV
DQG ERG\ IURP KLJKSUHVVXUH IOXLGV
,I DQ DFFLGHQW RFFXUV VHH D GRFWRU LPPHGLDWHO\ $Q\ IOXLG
LQMHFWHG LQWR WKH VNLQ PXVW EH VXUJLFDOO\ UHPRYHG ZLWKLQ
D IHZ KRXUV RU JDQJUHQH PD\ UHVXOW 'RFWRUV XQIDPLOLDU
ZLWK WKLV W\SH RI LQMXU\ VKRXOG UHIHUHQFH D NQRZOHGJHDEOH
PHGLFDO VRXUFH 6XFK LQIRUPDWLRQ LV DYDLODEOH LQ 0ROLQH ,OOLQRLV 86$ E\ FDOOLQJ RU 
(QJOLVK IURP 'HHUH &RPSDQ\ 0HGLFDO 'HSDUWPHQW LQ 
';)/8,' $8*

$YRLG +HDWLQJ 1HDU 3UHVVXUL]HG )OXLG /LQHV


)ODPPDEOH VSUD\ FDQ EH JHQHUDWHG E\ KHDWLQJ QHDU
SUHVVXUL]HG IOXLG OLQHV UHVXOWLQJ LQ VHYHUH EXUQV WR \RXUVHOI
DQG E\VWDQGHUV 'R QRW KHDW E\ ZHOGLQJ VROGHULQJ
RU XVLQJ D WRUFK QHDU SUHVVXUL]HG IOXLG OLQHV RU RWKHU
IODPPDEOH PDWHULDOV 3UHVVXUL]HG OLQHV FDQ DFFLGHQWDOO\

76 810$<
EXUVW ZKHQ KHDW JRHV EH\RQG WKH LPPHGLDWH IODPH DUHD

';725&+ '(&

'R 1RW 2SHQ +LJK3UHVVXUH )XHO 6\VWHP


+LJKSUHVVXUH IOXLG UHPDLQLQJ LQ IXHO OLQHV FDQ FDXVH
VHULRXV LQMXU\ 'R QRW GLVFRQQHFW RU DWWHPSW UHSDLU RI IXHO
OLQHV VHQVRUV RU DQ\ RWKHU FRPSRQHQWV EHWZHHQ WKH
KLJKSUHVVXUH IXHO SXPS DQG QR]]OHV RQ HQJLQHV ZLWK
+LJK 3UHVVXUH &RPPRQ 5DLO +3&5 IXHO V\VWHP

76 810$5
2QO\ WHFKQLFLDQV IDPLOLDU ZLWK WKLV W\SH RI V\VWHP FDQ
SHUIRUP UHSDLUV 6HH \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU

';::+3&5 -$1

 31 

6DIHW\

5HPRYH 3DLQW %HIRUH :HOGLQJ RU +HDWLQJ


$YRLG SRWHQWLDOO\ WR[LF IXPHV DQG GXVW
+D]DUGRXV IXPHV FDQ EH JHQHUDWHG ZKHQ SDLQW LV KHDWHG
E\ ZHOGLQJ VROGHULQJ RU XVLQJ D WRUFK
5HPRYH SDLQW EHIRUH KHDWLQJ

76 81$8*
5HPRYH SDLQW D PLQLPXP RI PP LQ IURP DUHD
WR EH DIIHFWHG E\ KHDWLQJ ,I SDLQW FDQQRW EH UHPRYHG
ZHDU DQ DSSURYHG UHVSLUDWRU EHIRUH KHDWLQJ RU ZHOGLQJ
,I \RX VDQG RU JULQG SDLQW DYRLG EUHDWKLQJ WKH GXVW
:HDU DQ DSSURYHG UHVSLUDWRU
,I \RX XVH VROYHQW RU SDLQW VWULSSHU UHPRYH VWULSSHU ZLWK
VRDS DQG ZDWHU EHIRUH ZHOGLQJ 5HPRYH VROYHQW RU
SDLQW VWULSSHU FRQWDLQHUV DQG RWKHU IODPPDEOH PDWHULDO
IURP DUHD $OORZ IXPHV WR GLVSHUVH DW OHDVW PLQXWHV 'R DOO ZRUN LQ DQ DUHD WKDW LV ZHOO YHQWLODWHG WR FDUU\ WR[LF
EHIRUH ZHOGLQJ RU KHDWLQJ IXPHV DQG GXVW DZD\

'R QRW XVH D FKORULQDWHG VROYHQW LQ DUHDV ZKHUH ZHOGLQJ 'LVSRVH RI SDLQW DQG VROYHQW SURSHUO\
ZLOO WDNH SODFH
';3$,17 -8/

6HUYLFH &RROLQJ 6\VWHP 6DIHO\


([SORVLYH UHOHDVH RI IOXLGV IURP SUHVVXUL]HG FRROLQJ
V\VWHP FDQ FDXVH VHULRXV EXUQV
6KXW RII HQJLQH 2QO\ UHPRYH ILOOHU FDS ZKHQ FRRO HQRXJK
WR WRXFK ZLWK EDUH KDQGV 6ORZO\ ORRVHQ FDS WR ILUVW VWRS
WR UHOLHYH SUHVVXUH EHIRUH UHPRYLQJ FRPSOHWHO\

76 81$8*
';5&$3 -81

,QVWDOO $OO *XDUGV


5RWDWLQJ FRROLQJ V\VWHP IDQV EHOWV SXOOH\V DQG GULYHV
FDQ FDXVH VHULRXV LQMXU\
.HHS DOO JXDUGV LQ SODFH DW DOO WLPHV GXULQJ HQJLQH
RSHUDWLRQ
76 816(3
:HDU FORVHILWWLQJ FORWKHV 6WRS WKH HQJLQH DQG EH VXUH
IDQV EHOWV SXOOH\V DQG GULYHV DUH VWRSSHG EHIRUH PDNLQJ
DGMXVWPHQWV FRQQHFWLRQV RU FOHDQLQJ QHDU IDQV DQG WKHLU
GULYH FRPSRQHQWV

';*8$5'6 $8*

 31 

6DIHW\

$YRLG +RW ([KDXVW


6HUYLFLQJ PDFKLQH RU DWWDFKPHQWV ZLWK HQJLQH UXQQLQJ
FDQ UHVXOW LQ VHULRXV SHUVRQDO LQMXU\ $YRLG H[SRVXUH DQG
VNLQ FRQWDFW ZLWK KRW H[KDXVW JDVHV DQG FRPSRQHQWV
([KDXVW SDUWV DQG VWUHDPV EHFRPH YHU\ KRW GXULQJ

5* 81$8*
RSHUDWLRQ ([KDXVW JDVHV DQG FRPSRQHQWV UHDFK
WHPSHUDWXUHV KRW HQRXJK WR EXUQ SHRSOH LJQLWH RU PHOW
FRPPRQ PDWHULDOV

';(;+$867 $8*

([KDXVW )LOWHU &OHDQLQJ


6HUYLFLQJ PDFKLQH RU DWWDFKPHQWV GXULQJ H[KDXVW ILOWHU
FOHDQLQJ FDQ UHVXOW LQ VHULRXV SHUVRQDO LQMXU\ $YRLG
H[SRVXUH DQG VNLQ FRQWDFW ZLWK KRW H[KDXVW JDVHV DQG
FRPSRQHQWV

5* 81$8*
'XULQJ DXWR RU PDQXDOVWDWLRQDU\ H[KDXVW ILOWHU FOHDQLQJ
RSHUDWLRQV WKH HQJLQH ZLOO UXQ DW HOHYDWHG LGOH DQG KRW
WHPSHUDWXUHV IRU DQ H[WHQGHG SHULRG RI WLPH ([KDXVW
JDVHV DQG H[KDXVW ILOWHU FRPSRQHQWV UHDFK WHPSHUDWXUHV
KRW HQRXJK WR EXUQ SHRSOH RU LJQLWH RU PHOW FRPPRQ
PDWHULDOV

';),/7(5 -$1

$YRLG +DUPIXO $VEHVWRV 'XVW


$YRLG EUHDWKLQJ GXVW WKDW PD\ EH JHQHUDWHG ZKHQ
KDQGOLQJ FRPSRQHQWV FRQWDLQLQJ DVEHVWRV ILEHUV ,QKDOHG
DVEHVWRV ILEHUV PD\ FDXVH OXQJ FDQFHU
&RPSRQHQWV LQ SURGXFWV WKDW PD\ FRQWDLQ DVEHVWRV
ILEHUV DUH EUDNH SDGV EUDNH EDQG DQG OLQLQJ DVVHPEOLHV

76 81$8*
FOXWFK SODWHV DQG VRPH JDVNHWV 7KH DVEHVWRV XVHG LQ
WKHVH FRPSRQHQWV LV XVXDOO\ IRXQG LQ D UHVLQ RU VHDOHG LQ
VRPH ZD\ 1RUPDO KDQGOLQJ LV QRW KD]DUGRXV DV ORQJ DV
DLUERUQH GXVW FRQWDLQLQJ DVEHVWRV LV QRW JHQHUDWHG
$YRLG FUHDWLQJ GXVW 1HYHU XVH FRPSUHVVHG DLU IRU
FOHDQLQJ $YRLG EUXVKLQJ RU JULQGLQJ PDWHULDO FRQWDLQLQJ
DVEHVWRV :KHQ VHUYLFLQJ ZHDU DQ DSSURYHG UHVSLUDWRU
$ VSHFLDO YDFXXP FOHDQHU LV UHFRPPHQGHG WR FOHDQ .HHS E\VWDQGHUV DZD\ IURP WKH DUHD
DVEHVWRV ,I QRW DYDLODEOH DSSO\ D PLVW RI RLO RU ZDWHU RQ
WKH PDWHULDO FRQWDLQLQJ DVEHVWRV
';'867 0$5

 31 

6DIHW\

3UHYHQW %DWWHU\ ([SORVLRQV


.HHS VSDUNV OLJKWHG PDWFKHV DQG RSHQ IODPH DZD\ IURP
WKH WRS RI EDWWHU\ %DWWHU\ JDV FDQ H[SORGH
1HYHU FKHFN EDWWHU\ FKDUJH E\ SODFLQJ D PHWDO REMHFW
DFURVV WKH SRVWV 8VH D YROWPHWHU RU K\GURPHWHU

76 81$8*
'R QRW FKDUJH D IUR]HQ EDWWHU\ LW PD\ H[SORGH :DUP
EDWWHU\ WR & ) 

';63$5.6 0$5

:RUN LQ &OHDQ $UHD


%HIRUH VWDUWLQJ D MRE
&OHDQ ZRUN DUHD DQG PDFKLQH
0DNH VXUH \RX KDYH DOO QHFHVVDU\ WRROV WR GR \RXU MRE
+DYH WKH ULJKW SDUWV RQ KDQG

7(- 812&7
5HDG DOO LQVWUXFWLRQV WKRURXJKO\ GR QRW DWWHPSW
VKRUWFXWV

';&/($1 -81

,OOXPLQDWH :RUN $UHD 6DIHO\


,OOXPLQDWH \RXU ZRUN DUHD DGHTXDWHO\ EXW VDIHO\ 8VH
D SRUWDEOH VDIHW\ OLJKW IRU ZRUNLQJ LQVLGH RU XQGHU WKH
PDFKLQH 0DNH VXUH WKH EXOE LV HQFORVHG E\ D ZLUH FDJH
7KH KRW ILODPHQW RI DQ DFFLGHQWDOO\ EURNHQ EXOE FDQ LJQLWH
VSLOOHG IXHO RU RLO

76 81$8*
';/,*+7 -81

 31 

6DIHW\

+DQGOLQJ %DWWHULHV 6DIHO\


%DWWHU\ JDV FDQ H[SORGH .HHS VSDUNV DQG IODPHV DZD\
IURP EDWWHULHV 8VH D IODVKOLJKW WR FKHFN EDWWHU\ HOHFWURO\WH
OHYHO
1HYHU FKHFN EDWWHU\ FKDUJH E\ SODFLQJ D PHWDO REMHFW
DFURVV WKH SRVWV 8VH D YROWPHWHU RU K\GURPHWHU

76 81$8*
$OZD\V UHPRYH JURXQGHG EDWWHU\ FODPS ILUVW DQG
UHSODFH JURXQGHG FODPS ODVW
6XOIXULF DFLG LQ EDWWHU\ HOHFWURO\WH LV SRLVRQRXV DQG VWURQJ
HQRXJK WR EXUQ VNLQ HDW KROHV LQ FORWKLQJ DQG FDXVH
EOLQGQHVV LI VSODVKHG LQWR H\HV
$YRLG KD]DUGV E\
)LOOLQJ EDWWHULHV LQ D ZHOOYHQWLODWHG DUHD
:HDULQJ H\H SURWHFWLRQ DQG UXEEHU JORYHV
$YRLGLQJ XVH RI DLU SUHVVXUH WR FOHDQ EDWWHULHV
$YRLGLQJ EUHDWKLQJ IXPHV ZKHQ HOHFWURO\WH LV DGGHG
$YRLGLQJ VSLOOLQJ RU GULSSLQJ HOHFWURO\WH
8VLQJ FRUUHFW MXPSVWDUW SURFHGXUH
,I DFLG LV VSLOOHG RQ VNLQ RU LQ H\HV
 )OXVK VNLQ ZLWK ZDWHU
 $SSO\ EDNLQJ VRGD RU OLPH WR KHOS QHXWUDOL]H WKH DFLG
 )OXVK H\HV ZLWK ZDWHU IRU PLQXWHV *HW
PHGLFDO DWWHQWLRQ LPPHGLDWHO\
,I DFLG LV VZDOORZHG
 'R QRW LQGXFH YRPLWLQJ
 'ULQN ODUJH DPRXQWV RI ZDWHU RU PLON EXW GR QRW
H[FHHG / TW 
 *HW PHGLFDO DWWHQWLRQ LPPHGLDWHO\
:$51,1* %DWWHU\ SRVWV WHUPLQDOV DQG UHODWHG

76 81$8*
DFFHVVRULHV FRQWDLQ OHDG DQG OHDG FRPSRXQGV FKHPLFDOV
NQRZQ WR WKH 6WDWH RI &DOLIRUQLD WR FDXVH FDQFHU DQG
UHSURGXFWLYH KDUP :DVK KDQGV DIWHU KDQGOLQJ

';::%$77(5,(6 2&7

3URWHFW $JDLQVW +LJK 3UHVVXUH 6SUD\


6SUD\ IURP KLJK SUHVVXUH QR]]OHV FDQ SHQHWUDWH WKH VNLQ
DQG FDXVH VHULRXV LQMXU\ .HHS VSUD\ IURP FRQWDFWLQJ
KDQGV RU ERG\
,I DQ DFFLGHQW RFFXUV VHH D GRFWRU LPPHGLDWHO\ $Q\ KLJK
76 810$5

SUHVVXUH VSUD\ LQMHFWHG LQWR WKH VNLQ PXVW EH VXUJLFDOO\


UHPRYHG ZLWKLQ D IHZ KRXUV RU JDQJUHQH PD\ UHVXOW
'RFWRUV XQIDPLOLDU ZLWK WKLV W\SH RI LQMXU\ VKRXOG UHIHUHQFH
D NQRZOHGJHDEOH PHGLFDO VRXUFH 6XFK LQIRUPDWLRQ LV
DYDLODEOH IURP 'HHUH &RPSDQ\ 0HGLFDO 'HSDUWPHQW LQ
0ROLQH ,OOLQRLV 86$

';635$< $35

 31 

6DIHW\

8VH 3URSHU /LIWLQJ (TXLSPHQW


/LIWLQJ KHDY\ FRPSRQHQWV LQFRUUHFWO\ FDQ FDXVH VHYHUH
LQMXU\ RU PDFKLQH GDPDJH
)ROORZ UHFRPPHQGHG SURFHGXUH IRU UHPRYDO DQG
LQVWDOODWLRQ RI FRPSRQHQWV LQ WKH PDQXDO

76 81$8*
';/,)7 -81

8VH 3URSHU 7RROV


8VH WRROV DSSURSULDWH WR WKH ZRUN 0DNHVKLIW WRROV DQG
SURFHGXUHV FDQ FUHDWH VDIHW\ KD]DUGV
8VH SRZHU WRROV RQO\ WR ORRVHQ WKUHDGHG SDUWV DQG
IDVWHQHUV

76 81129
)RU ORRVHQLQJ DQG WLJKWHQLQJ KDUGZDUH XVH WKH FRUUHFW
VL]H WRROV '2 127 XVH 86 PHDVXUHPHQW WRROV RQ
PHWULF IDVWHQHUV $YRLG ERGLO\ LQMXU\ FDXVHG E\ VOLSSLQJ
ZUHQFKHV
8VH RQO\ VHUYLFH SDUWV PHHWLQJ -RKQ 'HHUH VSHFLILFDWLRQV

';5(3$,5 )(%

'LVSRVH RI :DVWH 3URSHUO\


,PSURSHUO\ GLVSRVLQJ RI ZDVWH FDQ WKUHDWHQ WKH
HQYLURQPHQW DQG HFRORJ\ 3RWHQWLDOO\ KDUPIXO ZDVWH XVHG
ZLWK -RKQ 'HHUH HTXLSPHQW LQFOXGH VXFK LWHPV DV RLO IXHO
FRRODQW EUDNH IOXLG ILOWHUV DQG EDWWHULHV

76 81129
8VH OHDNSURRI FRQWDLQHUV ZKHQ GUDLQLQJ IOXLGV 'R QRW XVH
IRRG RU EHYHUDJH FRQWDLQHUV WKDW PD\ PLVOHDG VRPHRQH
LQWR GULQNLQJ IURP WKHP
'R QRW SRXU ZDVWH RQWR WKH JURXQG GRZQ D GUDLQ RU LQWR
DQ\ ZDWHU VRXUFH
$LU FRQGLWLRQLQJ UHIULJHUDQWV HVFDSLQJ LQWR WKH DLU FDQ
GDPDJH WKH (DUWKV DWPRVSKHUH *RYHUQPHQW UHJXODWLRQV
PD\ UHTXLUH D FHUWLILHG DLU FRQGLWLRQLQJ VHUYLFH FHQWHU WR
,QTXLUH RQ WKH SURSHU ZD\ WR UHF\FOH RU GLVSRVH RI ZDVWH
UHFRYHU DQG UHF\FOH XVHG DLU FRQGLWLRQLQJ UHIULJHUDQWV
IURP \RXU ORFDO HQYLURQPHQWDO RU UHF\FOLQJ FHQWHU RU IURP
\RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU
';'5$,1 0$5

&DOLIRUQLD 3URSRVLWLRQ :DUQLQJ GHIHFWV RU RWKHU UHSURGXFWLYH KDUP ,Q DGGLWLRQ FHUWDLQ


IOXLGV FRQWDLQHG LQ WKH PDFKLQH DQG FHUWDLQ SURGXFWV RI
'LHVHO HQJLQH H[KDXVW VRPH RI LWV FRQVWLWXHQWV DORQJ ZLWK FRPSRQHQW ZHDU FRQWDLQ RU HPLW FKHPLFDOV NQRZQ WR WKH
FHUWDLQ PDFKLQH FRPSRQHQWV FRQWDLQ RU HPLW FKHPLFDOV 6WDWH RI &DOLIRUQLD WR FDXVH FDQFHU DQG ELUWK GHIHFWV RU
NQRZQ WR WKH 6WDWH RI &DOLIRUQLD WR FDXVH FDQFHU DQG ELUWK RWKHU UHSURGXFWLYH KDUP
5*) -$1

 31 

)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW
'LHVHO )XHO
&RQVXOW \RXU ORFDO IXHO GLVWULEXWRU IRU SURSHUWLHV RI WKH
6XOIXU &RQWHQW IRU ,QWHULP 7LHU DQG (8
GLHVHO IXHO DYDLODEOH LQ \RXU DUHD
6WDJH ,,,% (QJLQHV
,Q JHQHUDO GLHVHO IXHOV DUH EOHQGHG WR VDWLVI\ WKH ORZ
WHPSHUDWXUH UHTXLUHPHQWV RI WKH JHRJUDSKLFDO DUHD LQ 'LHVHO IXHO TXDOLW\ DQG IXHO VXOIXU FRQWHQW PXVW FRPSO\
ZKLFK WKH\ DUH PDUNHWHG ZLWK DOO H[LVWLQJ HPLVVLRQV UHJXODWLRQV IRU WKH DUHD LQ
ZKLFK WKH HQJLQH RSHUDWHV
'LHVHO IXHOV VSHFLILHG WR (1 RU $670 ' DUH 8VH 21/< XOWUD ORZ VXOIXU GLHVHO 8/6' IXHO ZLWK D
UHFRPPHQGHG 5HQHZDEOH GLHVHO IXHO SURGXFHG E\ PD[LPXP RI  PJNJ VXOIXU FRQWHQW
K\GURWUHDWLQJ DQLPDO IDWV DQG YHJHWDEOH RLOV LV EDVLFDOO\
LGHQWLFDO WR SHWUROHXP GLHVHO IXHO 5HQHZDEOH GLHVHO WKDW 6XOIXU &RQWHQW IRU 2WKHU (QJLQHV
PHHWV (1 RU $670 ' LV DFFHSWDEOH IRU XVH DW DOO
SHUFHQWDJH PL[WXUH OHYHOV
'LHVHO IXHO TXDOLW\ DQG IXHO VXOIXU FRQWHQW PXVW FRPSO\
ZLWK DOO H[LVWLQJ HPLVVLRQV UHJXODWLRQV IRU WKH DUHD LQ
5HTXLUHG )XHO 3URSHUWLHV ZKLFK WKH HQJLQH RSHUDWHV
8VH RI GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW OHVV WKDQ 
,Q DOO FDVHV WKH IXHO VKDOO PHHW WKH IROORZLQJ SURSHUWLHV PJNJ LV 67521*/< UHFRPPHQGHG
&HWDQH QXPEHU RI PLQLPXP &HWDQH QXPEHU JUHDWHU
8VH RI GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW 
PJNJ WR  PJNJ PD\ UHVXOW LQ 5('8&('
WKDQ LV SUHIHUUHG HVSHFLDOO\ IRU WHPSHUDWXUHV EHORZ RLO DQG ILOWHU FKDQJH LQWHUYDOV 5HIHU WR WDEOH LQ 'LHVHO
& ) RU HOHYDWLRQV DERYH P IW (QJLQH 2LO DQG )LOWHU 6HUYLFH ,QWHUYDOV
&ROG )LOWHU 3OXJJLQJ 3RLQW &)33 VKRXOG EH DW OHDVW & %()25( XVLQJ GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW JUHDWHU
) EHORZ WKH H[SHFWHG ORZHVW WHPSHUDWXUH RU &ORXG WKDQ  PJNJ FRQWDFW \RXU -RKQ 'HHUH
3RLQW EHORZ WKH H[SHFWHG ORZHVW DPELHQW WHPSHUDWXUH GHDOHU

)XHO OXEULFLW\ VKRXOG SDVV D PD[LPXP VFDU GLDPHWHU RI ,03257$17 'R QRW PL[ XVHG GLHVHO HQJLQH RLO RU DQ\
 PP DV PHDVXUHG E\ $670 ' RU ,62 RWKHU W\SH RI OXEULFDWLQJ RLO ZLWK GLHVHO IXHO
,PSURSHU IXHO DGGLWLYH XVDJH PD\ FDXVH GDPDJH
RQ IXHO LQMHFWLRQ HTXLSPHQW RI GLHVHO HQJLQHV
';)8(/ $8*

/XEULFLW\ RI 'LHVHO )XHO

0RVW GLHVHO IXHOV PDQXIDFWXUHG LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV ,I IXHO RI ORZ RU XQNQRZQ OXEULFLW\ LV XVHG DGG -RKQ 'HHUH
&DQDGD DQG WKH (XURSHDQ 8QLRQ KDYH DGHTXDWH OXEULFLW\ 35(0,80 ',(6(/ )8(/ &21',7,21(5 RU HTXLYDOHQW
WR HQVXUH SURSHU RSHUDWLRQ DQG GXUDELOLW\ RI IXHO LQMHFWLRQ DW WKH VSHFLILHG FRQFHQWUDWLRQ
V\VWHP FRPSRQHQWV +RZHYHU GLHVHO IXHOV PDQXIDFWXUHG
LQ VRPH DUHDV RI WKH ZRUOG PD\ ODFN WKH QHFHVVDU\ /XEULFLW\ RI %LRGLHVHO )XHO
OXEULFLW\
6LJQLILFDQW LPSURYHPHQW LQ OXEULFLW\ FDQ RFFXU ZLWK
,03257$17 0DNH VXUH WKH GLHVHO IXHO XVHG ELRGLHVHO EOHQGV XS WR % 7KH JDLQ LQ OXEULFLW\ DERYH D
LQ \RXU PDFKLQH GHPRQVWUDWHV JRRG EOHQG LV OLPLWHG
OXEULFLW\ FKDUDFWHULVWLFV

)XHO OXEULFLW\ VKRXOG SDVV D PD[LPXP VFDU GLDPHWHU RI


 PP DV PHDVXUHG E\ $670 ' RU ,62 
';)8(/ 2&7

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

+DQGOLQJ DQG 6WRULQJ 'LHVHO )XHO

&$87,21 +DQGOH IXHO FDUHIXOO\ 'R QRW ILOO WKH :KHQ XVLQJ ELRGLHVHO IXHO WKH IXHO ILOWHU PD\ UHTXLUH PRUH
IXHO WDQN ZKHQ HQJLQH LV UXQQLQJ IUHTXHQW UHSODFHPHQW GXH WR SUHPDWXUH SOXJJLQJ
'2 127 VPRNH ZKLOH \RX ILOO WKH IXHO WDQN &KHFN HQJLQH RLO OHYHO GDLO\ SULRU WR VWDUWLQJ HQJLQH $
RU VHUYLFH WKH IXHO V\VWHP ULVLQJ RLO OHYHO PD\ LQGLFDWH IXHO GLOXWLRQ RI WKH HQJLQH RLO
,03257$17 7KH IXHO WDQN LV YHQWHG WKURXJK WKH
)LOO WKH IXHO WDQN DW WKH HQG RI HDFK GD\V RSHUDWLRQ WR
ILOOHU FDS ,I D QHZ ILOOHU FDS LV UHTXLUHG DOZD\V
SUHYHQW ZDWHU FRQGHQVDWLRQ DQG IUHH]LQJ GXULQJ FROG
UHSODFH LW ZLWK DQ RULJLQDO YHQWHG FDS
ZHDWKHU
.HHS DOO VWRUDJH WDQNV DV IXOO DV SUDFWLFDEOH WR PLQLPL]H :KHQ IXHO LV VWRUHG IRU DQ H[WHQGHG SHULRG RU LI WKHUH LV D
FRQGHQVDWLRQ VORZ WXUQRYHU RI IXHO DGG D IXHO FRQGLWLRQHU WR VWDELOL]H WKH
IXHO DQG SUHYHQW ZDWHU FRQGHQVDWLRQ &RQWDFW \RXU IXHO
(QVXUH WKDW DOO IXHO WDQN FDSV DQG FRYHUV DUH LQVWDOOHG VXSSOLHU IRU UHFRPPHQGDWLRQV
SURSHUO\ WR SUHYHQW PRLVWXUH IURP HQWHULQJ
0RQLWRU ZDWHU FRQWHQW RI WKH IXHO UHJXODUO\
';)8(/ '(&

7HVWLQJ 'LHVHO )XHO ZDWHU FRQWHQW VXLWDELOLW\ IRU FROG ZHDWKHU RSHUDWLRQ DQG
ZKHWKHU WKH IXHO PHHWV VSHFLILFDWLRQV
',(6(/6&$1 LV D -RKQ 'HHUH IXHO DQDO\VLV SURJUDP
WKDW FDQ EH XVHG WR PRQLWRU WKH TXDOLW\ RI \RXU IXHO 7KH &KHFN ZLWK \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU IRU DYDLODELOLW\ RI
',(6(/6&$1 DQDO\VLV YHULILHV IXHO W\SH FOHDQOLQHVV ',(6(/6&$1 NLWV
',(6(/6&$1 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';)8(/ 129

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

%LRGLHVHO )XHO
%LRGLHVHO LV D IXHO FRPSULVHG RI PRQRDON\O HVWHUV RI ORQJ
FKDLQ IDWW\ DFLGV GHULYHG IURP YHJHWDEOH RLOV RU DQLPDO :KHQ XVLQJ ELRGLHVHO IXHO WKH HQJLQH RLO OHYHO PXVW EH
IDWV %LRGLHVHO EOHQGV DUH ELRGLHVHO PL[HG ZLWK SHWUROHXP FKHFNHG GDLO\ ,I RLO EHFRPHV GLOXWHG ZLWK IXHO VKRUWHQ RLO
GLHVHO IXHO RQ D YROXPH EDVLV FKDQJH LQWHUYDOV 5HIHU WR 'LHVHO (QJLQH 2LO DQG )LOWHU
6HUYLFH ,QWHUYDOV IRU PRUH GHWDLOV UHJDUGLQJ ELRGLHVHO DQG
%LRGLHVHO XVHUV LQ WKH 86 DUH VWURQJO\ HQFRXUDJHG WR HQJLQH RLO FKDQJH LQWHUYDOV
SXUFKDVH ELRGLHVHO EOHQGV IURP D %4 &HUWLILHG
0DUNHWHU DQG VRXUFHG IURP D %4 $FFUHGLWHG 7KH IROORZLQJ PXVW EH FRQVLGHUHG ZKHQ XVLQJ ELRGLHVHO
3URGXFHU DV FHUWLILHG E\ WKH 1DWLRQDO %LRGLHVHO %RDUG EOHQGV XS WR %
&HUWLILHG 0DUNHWHUV DQG $FFUHGLWHG 3URGXFHUV FDQ EH &ROG ZHDWKHU IORZ GHJUDGDWLRQ
IRXQG DW WKH IROORZLQJ ZHEVLWH KWWSZZZETRUJ 6WDELOLW\ DQG VWRUDJH LVVXHV PRLVWXUH DEVRUSWLRQ
:KLOH EOHQGV DUH SUHIHUUHG % ELRGLHVHO R[LGDWLRQ PLFURELDO JURZWK
FRQFHQWUDWLRQV XS WR D EOHQG % LQ SHWUROHXP 3RVVLEOH ILOWHU UHVWULFWLRQ DQG SOXJJLQJ XVXDOO\ D
GLHVHO IXHO FDQ EH XVHG LQ DOO -RKQ 'HHUH HQJLQHV SUREOHP ZKHQ ILUVW VZLWFKLQJ WR ELRGLHVHO RQ XVHG
%LRGLHVHO EOHQGV XS WR % FDQ EH XVHG 21/< LI WKH HQJLQHV
ELRGLHVHO ELRGLHVHO RU % PHHWV $670 ' 3RVVLEOH IXHO OHDNDJH WKURXJK VHDOV DQG KRVHV
86 (1 (8 RU HTXLYDOHQW VSHFLILFDWLRQ ([SHFW 3RVVLEOH UHGXFWLRQ RI VHUYLFH OLIH RI HQJLQH FRPSRQHQWV
D UHGXFWLRQ LQ SRZHU DQG D UHGXFWLRQ LQ IXHO 7KH IROORZLQJ PXVW DOVR EH FRQVLGHUHG ZKHQ XVLQJ
HFRQRP\ ZKHQ XVLQJ % ELRGLHVHO EOHQGV DERYH %
-RKQ 'HHUH DSSURYHG IXHO FRQGLWLRQHUV FRQWDLQLQJ 3RVVLEOH FRNLQJ DQGRU EORFNHG LQMHFWRU QR]]OHV
GHWHUJHQWGLVSHUVDQW DGGLWLYHV DUH UHFRPPHQGHG ZKHQ UHVXOWLQJ LQ SRZHU ORVV DQG HQJLQH PLVILUH LI -RKQ
XVLQJ ORZHU ELRGLHVHO EOHQGV EXW DUH UHTXLUHG ZKHQ XVLQJ 'HHUH DSSURYHG IXHO FRQGLWLRQHUV FRQWDLQLQJ
EOHQGV RI % RU JUHDWHU GHWHUJHQWGLVSHUVDQW DGGLWLYHV DUH QRW XVHG
-RKQ 'HHUH HQJLQHV FDQ DOVR RSHUDWH RQ ELRGLHVHO EOHQGV 3RVVLEOH FUDQNFDVH RLO GLOXWLRQ UHTXLULQJ PRUH IUHTXHQW
DERYH % XS WR ELRGLHVHO 21/< LI WKH ELRGLHVHO RLO FKDQJHV
PHHWV WKH (1 VSHFLILFDWLRQ SULPDULO\ DYDLODEOH LQ 3RVVLEOH FRUURVLRQ RI IXHO LQMHFWLRQ HTXLSPHQW
(XURSH (QJLQHV RSHUDWLQJ RQ ELRGLHVHO EOHQGV DERYH 3RVVLEOH ODFTXHULQJ DQGRU VHL]XUH RI LQWHUQDO
% PD\ QRW IXOO\ FRPSO\ ZLWK DOO DSSOLFDEOH HPLVVLRQV FRPSRQHQWV
UHJXODWLRQV ([SHFW XS WR D UHGXFWLRQ LQ SRZHU 3RVVLEOH IRUPDWLRQ RI VOXGJH DQG VHGLPHQWV
DQG DQ UHGXFWLRQ LQ IXHO HFRQRP\ ZKHQ XVLQJ 3RVVLEOH WKHUPDO R[LGDWLRQ RI IXHO DW HOHYDWHG
 ELRGLHVHO -RKQ 'HHUH DSSURYHG IXHO FRQGLWLRQHUV WHPSHUDWXUHV
FRQWDLQLQJ GHWHUJHQWGLVSHUVDQW DGGLWLYHV DUH UHTXLUHG 3RVVLEOH HODVWRPHU VHDO DQG JDVNHW PDWHULDO
GHJUDGDWLRQ SULPDULO\ DQ LVVXH ZLWK ROGHU HQJLQHV
7KH SHWUROHXP GLHVHO SRUWLRQ RI ELRGLHVHO EOHQGV PXVW 3RVVLEOH FRPSDWLELOLW\ LVVXHV ZLWK RWKHU PDWHULDOV
PHHW WKH UHTXLUHPHQWV RI $670 ' 86 RU (1 LQFOXGLQJ FRSSHU OHDG ]LQF WLQ EUDVV DQG EURQ]H
(8 FRPPHUFLDO VWDQGDUGV XVHG LQ IXHO V\VWHPV DQG IXHO KDQGOLQJ HTXLSPHQW
%LRGLHVHO EOHQGV XS WR % PXVW EH XVHG ZLWKLQ GD\V RI
3RVVLEOH UHGXFWLRQ LQ ZDWHU VHSDUDWRU HIILFLHQF\
WKH GDWH RI ELRGLHVHO PDQXIDFWXUH %LRGLHVHO EOHQGV IURP
3RWHQWLDO KLJK DFLG OHYHOV ZLWKLQ IXHO V\VWHP
% WR % PXVW EH XVHG ZLWKLQ GD\V RI WKH GDWH RI
3RVVLEOH GDPDJH WR SDLQW LI H[SRVHG WR ELRGLHVHO
ELRGLHVHO PDQXIDFWXUH ,03257$17 5DZ SUHVVHG YHJHWDEOH RLOV DUH
127 DFFHSWDEOH IRU XVH DV IXHO LQ DQ\
5HTXHVW D FHUWLILFDWH RI DQDO\VLV IURP \RXU IXHO GLVWULEXWRU FRQFHQWUDWLRQ LQ -RKQ 'HHUH HQJLQHV 7KHLU
WR HQVXUH WKDW WKH IXHO LV FRPSOLDQW ZLWK WKH DERYH XVH FRXOG FDXVH HQJLQH IDLOXUH
VSHFLILFDWLRQV
&RQVXOW \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU IRU DSSURYHG ELRGLHVHO
IXHO FRQGLWLRQHUV WR LPSURYH VWRUDJH DQG SHUIRUPDQFH
ZLWK ELRGLHVHO IXHOV
';)8(/ 2&7

%LRGLHVHO )XHO DQG 6WDQGE\ (QJLQH JHQHUDWRUV ILUH SURWHFWLRQ HWF )RU VWDQGE\ DSSOLFDWLRQV
$SSOLFDWLRQV XVH RQO\ SHWUROHXP EDVHG GLHVHO IXHO ZLWK -RKQ 'HHUH
DSSURYHG IXHO FRQGLWLRQHUV DQG DGGLWLYHV )RU IXHO
%LRGLHVHO IXHO LV QRW UHFRPPHQGHG IRU VWDQGE\ HTXLSPHQW FRQGLWLRQHUV DQG DGGLWLYHV FKHFN ZLWK \RXU ORFDO -RKQ
WKDW FDQ KDYH PLQLPDO IXHO FRQVXPSWLRQ VXFK DV VWDQGE\ 'HHUH GHDOHU
-5( '(&

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

0LQLPL]LQJ WKH (IIHFW RI &ROG :HDWKHU RQ 'LHVHO (QJLQHV


-RKQ 'HHUH GLHVHO HQJLQHV DUH GHVLJQHG WR RSHUDWH FKHPLVWU\ RU HTXLYDOHQW IXHO FRQGLWLRQHU WR WUHDW QRQZLQWHU
HIIHFWLYHO\ LQ FROG ZHDWKHU JUDGH IXHO 1R ' LQ 1RUWK $PHULFD GXULQJ WKH
FROGZHDWKHU VHDVRQ 7KLV JHQHUDOO\ H[WHQGV RSHUDELOLW\
+RZHYHU IRU HIIHFWLYH VWDUWLQJ DQG FROGZHDWKHU RSHUDWLRQ WR DERXW & ) EHORZ WKH IXHO FORXG SRLQW )RU
D OLWWOH H[WUD FDUH LV QHFHVVDU\ 7KH IROORZLQJ LQIRUPDWLRQ RSHUDELOLW\ DW HYHQ ORZHU WHPSHUDWXUHV XVH ZLQWHU JUDGH
RXWOLQHV VWHSV WKDW FDQ PLQLPL]H WKH HIIHFW WKDW FROG IXHO
ZHDWKHU PD\ KDYH RQ VWDUWLQJ DQG RSHUDWLRQ RI \RXU
HQJLQH 6HH \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU IRU DGGLWLRQDO ,03257$17 7UHDW IXHO ZKHQ RXWVLGH WHPSHUDWXUH
LQIRUPDWLRQ DQG ORFDO DYDLODELOLW\ RI FROGZHDWKHU DLGV GURSV EHORZ & ) )RU EHVW UHVXOWV XVH
ZLWK XQWUHDWHG IXHO )ROORZ DOO UHFRPPHQGHG
8VH :LQWHU *UDGH )XHO LQVWUXFWLRQV RQ ODEHO
:KHQ WHPSHUDWXUHV IDOO EHORZ & ) ZLQWHU
%LR'LHVHO
JUDGH IXHO 1R ' LQ 1RUWK $PHULFD LV EHVW VXLWHG IRU
FROGZHDWKHU RSHUDWLRQ :LQWHU JUDGH IXHO KDV D ORZHU :KHQ RSHUDWLQJ ZLWK ELRGLHVHO EOHQGV ZD[ IRUPDWLRQ FDQ
FORXG SRLQW DQG D ORZHU SRXU SRLQW RFFXU DW ZDUPHU WHPSHUDWXUHV %HJLQ XVLQJ -RKQ 'HHUH
&ORXG SRLQW LV WKH WHPSHUDWXUH DW ZKLFK ZD[ ZLOO EHJLQ WR 35(0,80 %,2',(6(/ )8(/ &21',7,21(5 ZLQWHU
IRUP LQ WKH IXHO DQG WKLV ZD[ FDXVHV IXHO ILOWHUV WR SOXJ IRUPXOD DW & ) WR WUHDW ELRGLHVHO IXHOV GXULQJ
3RXU SRLQW LV WKH ORZHVW WHPSHUDWXUH DW ZKLFK PRYHPHQW WKH FROGZHDWKHU VHDVRQ 8VH % RU ORZHU EOHQGV DW
RI WKH IXHO LV REVHUYHG WHPSHUDWXUHV EHORZ & ) 8VH RQO\ ZLQWHU JUDGH
SHWUROHXP GLHVHO IXHO DW WHPSHUDWXUHV EHORZ & 
127( 2Q DQ DYHUDJH ZLQWHU JUDGH GLHVHO IXHO KDV D ORZHU ) 
%78 KHDW FRQWHQW UDWLQJ 8VLQJ ZLQWHU JUDGH IXHO
PD\ UHGXFH SRZHU DQG IXHO HIILFLHQF\ EXW VKRXOG QRW :LQWHUIURQWV
FDXVH DQ\ RWKHU HQJLQH SHUIRUPDQFH HIIHFWV &KHFN 8VH RI IDEULF FDUGERDUG RU VROLG ZLQWHUIURQWV LV QRW
WKH JUDGH RI IXHO EHLQJ XVHG EHIRUH WURXEOHVKRRWLQJ UHFRPPHQGHG ZLWK DQ\ -RKQ 'HHUH HQJLQH 7KHLU XVH
IRU ORZSRZHU FRPSODLQWV LQ FROGZHDWKHU RSHUDWLRQ FDQ UHVXOW LQ H[FHVVLYH HQJLQH FRRODQW RLO DQG FKDUJH
DLU WHPSHUDWXUHV 7KLV FDQ OHDG WR UHGXFHG HQJLQH OLIH
$LU ,QWDNH +HDWHU ORVV RI SRZHU DQG SRRU IXHO HFRQRP\ :LQWHUIURQWV PD\
$Q DLU LQWDNH KHDWHU LV DQ DYDLODEOH RSWLRQ IRU VRPH DOVR SXW DEQRUPDO VWUHVV RQ IDQ DQG IDQ GULYH FRPSRQHQWV
HQJLQHV WR DLG FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ SRWHQWLDOO\ FDXVLQJ SUHPDWXUH IDLOXUHV

(WKHU ,I ZLQWHUIURQWV DUH XVHG WKH\ VKRXOG QHYHU WRWDOO\ FORVH


RII WKH JULOO IURQWDO DUHD $SSUR[LPDWHO\ DUHD LQ WKH
$Q HWKHU SRUW RQ WKH LQWDNH LV DYDLODEOH WR DLG FROG ZHDWKHU FHQWHU RI WKH JULOO VKRXOG UHPDLQ RSHQ DW DOO WLPHV $W QR
VWDUWLQJ WLPH VKRXOG WKH DLU EORFNDJH GHYLFH EH DSSOLHG GLUHFWO\
WR WKH UDGLDWRU FRUH
&$87,21 (WKHU LV KLJKO\ IODPPDEOH 'R QRW 5DGLDWRU 6KXWWHUV
XVH HWKHU ZKHQ VWDUWLQJ DQ HQJLQH HTXLSSHG
ZLWK JORZ SOXJV RU DQ DLU LQWDNH KHDWHU ,I HTXLSSHG ZLWK D WKHUPRVWDWLFDOO\ FRQWUROOHG UDGLDWRU
VKXWWHU V\VWHP WKLV V\VWHP VKRXOG EH UHJXODWHG LQ VXFK
&RRODQW +HDWHU D ZD\ WKDW WKH VKXWWHUV DUH FRPSOHWHO\ RSHQ E\ WKH WLPH
WKH FRRODQW UHDFKHV & ) WR SUHYHQW H[FHVVLYH
$Q HQJLQH EORFN KHDWHU FRRODQW KHDWHU LV DQ DYDLODEOH LQWDNH PDQLIROG WHPSHUDWXUHV 0DQXDOO\ FRQWUROOHG
RSWLRQ WR DLG FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ V\VWHPV DUH QRW UHFRPPHQGHG
6HDVRQDO 9LVFRVLW\ 2LO DQG 3URSHU &RRODQW ,I DLUWRDLU DIWHUFRROLQJ LV XVHG WKH VKXWWHUV PXVW EH
&RQFHQWUDWLRQ FRPSOHWHO\ RSHQ E\ WKH WLPH WKH LQWDNH PDQLIROG DLU
WHPSHUDWXUH UHDFKHV WKH PD[LPXP DOORZDEOH WHPSHUDWXUH
8VH VHDVRQDO JUDGH YLVFRVLW\ HQJLQH RLO EDVHG RQ WKH
RXW RI WKH FKDUJH DLU FRROHU
H[SHFWHG DLU WHPSHUDWXUH UDQJH EHWZHHQ RLO FKDQJHV
DQG D SURSHU FRQFHQWUDWLRQ RI ORZ VLOLFDWH DQWLIUHH]H DV )RU PRUH LQIRUPDWLRQ VHH \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU
UHFRPPHQGHG 6HH ',(6(/ (1*,1( 2,/ DQG (1*,1(
&22/$17 UHTXLUHPHQWV LQ WKLV VHFWLRQ
'LHVHO )XHO )ORZ $GGLWLYH
8VH -RKQ 'HHUH 35(0,80 ',(6(/ )8(/
&21',7,21(5 ZLQWHU IRUPXOD ZKLFK FRQWDLQV DQWLJHO
';)8(/ $8*

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

'LHVHO (QJLQH %UHDN,Q 2LO


1HZ HQJLQHV DUH ILOOHG DW WKH IDFWRU\ ZLWK HLWKHU -RKQ ,03257$17 'R QRW XVH 3OXV ,, 3OXV RU
'HHUH %UHDN,Q RU %UHDN,Q 3OXV (QJLQH 2LO 'XULQJ HQJLQH RLOV PHHWLQJ DQ\ RI WKH IROORZLQJ IRU WKH
WKH EUHDNLQ SHULRG DGG -RKQ 'HHUH %UHDN,Q RU LQLWLDO EUHDNLQ RI D QHZ RU UHEXLOW HQJLQH
%UHDN,Q 3OXV (QJLQH 2LO UHVSHFWLYHO\ DV QHHGHG WR
PDLQWDLQ WKH VSHFLILHG RLO OHYHO $3, &- $&($ (
$3, &, 3/86 $&($ (
2SHUDWH WKH HQJLQH XQGHU YDULRXV FRQGLWLRQV SDUWLFXODUO\
$3, &, $&($ (
KHDY\ ORDGV ZLWK PLQLPDO LGOLQJ WR KHOS VHDW HQJLQH
FRPSRQHQWV SURSHUO\ $3, &+ $&($ (
$3, &* $&($ (
&KDQJH WKH RLO DQG ILOWHU DW KRXUV PD[LPXP IRU
$3, &) $&($ (
%UHDN,Q 2LO RU KRXUV PD[LPXP IRU %UHDN,Q 3OXV
$3, &)
2LO GXULQJ WKH LQLWLDO RSHUDWLRQ RI D QHZ RU UHEXLOW HQJLQH
$3, &)
$IWHU HQJLQH RYHUKDXO ILOO WKH HQJLQH ZLWK HLWKHU -RKQ
'HHUH %UHDN,Q RU %UHDN,Q 3OXV (QJLQH 2LO 7KHVH RLOV ZLOO QRW DOORZ WKH HQJLQH WR
EUHDN LQ SURSHUO\
,I -RKQ 'HHUH %UHDN,Q RU %UHDN,Q 3OXV (QJLQH 2LO LV
QRW DYDLODEOH XVH D : GLHVHO HQJLQH RLO PHHWLQJ RQH
-RKQ 'HHUH %UHDN,Q 3OXV (QJLQH 2LO FDQ EH XVHG IRU
RI WKH IROORZLQJ GXULQJ WKH ILUVW KRXUV RI RSHUDWLRQ
DOO -RKQ 'HHUH GLHVHO HQJLQHV DW DOO HPLVVLRQ FHUWLILFDWLRQ
$3, 6HUYLFH &ODVVLILFDWLRQ &( OHYHOV
$3, 6HUYLFH &ODVVLILFDWLRQ &' $IWHU WKH EUHDNLQ SHULRG XVH -RKQ 'HHUH 3OXV
$3, 6HUYLFH &ODVVLILFDWLRQ && ,, -RKQ 'HHUH 3OXV RU RWKHU GLHVHO HQJLQH RLO DV
$&($ 2LO 6HTXHQFH ( UHFRPPHQGHG LQ WKLV PDQXDO
$&($ 2LO 6HTXHQFH (
%UHDN,Q LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
3OXV LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';(12,/ $8*

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

'LHVHO (QJLQH 2LO 50 o C 122o F


8VH RLO YLVFRVLW\ EDVHG RQ WKH H[SHFWHG DLU WHPSHUDWXUH
UDQJH GXULQJ WKH SHULRG EHWZHHQ RLO FKDQJHV 40 o C 104o F

-RKQ 'HHUH 3OXV ,, RLO LV SUHIHUUHG 30 o C 86 o F

SAE 15W-40
-RKQ 'HHUH 3OXV LV DOVR UHFRPPHQGHG

SAE 10W-40
20 o C 68 o F
2WKHU RLOV PD\ EH XVHG LI WKH\ PHHW RQH RU PRUH RI WKH

SAE 10W-30

SAE 0W-40
SAE 5W-30
IROORZLQJ 10 o C 50 o F

-RKQ 'HHUH 7RUT*DUG 6XSUHPH


$3, 6HUYLFH &DWHJRU\ &- 0o C 32 o F

$3, 6HUYLFH &DWHJRU\ &, 3/86


$3, 6HUYLFH &DWHJRU\ &, -10 o C 14 o F

$&($ 2LO 6HTXHQFH (


$&($ 2LO 6HTXHQFH ( -20 o C -4 o F

76 81-8/
$&($ 2LO 6HTXHQFH (
$&($ 2LO 6HTXHQFH ( -30 o C -22 o F
$&($ 2LO 6HTXHQFH (
-40 o C -40 o F
0XOWLYLVFRVLW\ GLHVHO HQJLQH RLOV DUH SUHIHUUHG
'LHVHO IXHO TXDOLW\ DQG IXHO VXOIXU FRQWHQW PXVW FRPSO\ 2LO 9LVFRVLWLHV IRU $LU 7HPSHUDWXUH 5DQJHV
ZLWK DOO H[LVWLQJ HPLVVLRQV UHJXODWLRQV IRU WKH DUHD LQ
ZKLFK WKH HQJLQH RSHUDWHV
'2 127 XVH GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW JUHDWHU WKDQ
  PJNJ 
3OXV LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
7RUT*DUG 6XSUHPH LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';(12,/ $8*

 31 

)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

'LHVHO (QJLQH 2LO DQG )LOWHU 6HUYLFH ,QWHUYDOV


7KH RLO DQG ILOWHU VHUYLFH LQWHUYDOV LQ WKH WDEOH EHORZ 8VH RI GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW OHVV
VKRXOG EH XVHG DV JXLGHOLQHV $FWXDO VHUYLFH LQWHUYDOV WKDQ  SSP
DOVR GHSHQG RQ RSHUDWLRQ DQG PDLQWHQDQFH SUDFWLFHV ,W 8VH RI SUHPLXP RLO -RKQ 'HHUH 3/86
LV VXJJHVWHG WR XVH RLO DQDO\VLV WR GHWHUPLQH WKH DFWXDO $&($ ( RU $&($ (
XVHIXO OLIH RI WKH RLO DQG WR DLG LQ VHOHFWLRQ RI WKH SURSHU 3HUIRUP HQJLQH RLO DQDO\VLV WR GHWHUPLQH
RLO DQG ILOWHU VHUYLFH LQWHUYDO WKH DFWXDO H[WHQGHG VHUYLFH OLIH RI $&($
( DQG $&($ ( RLOV
2LO DQG ILOWHU VHUYLFH LQWHUYDOV DUH EDVHG RQ D FRPELQDWLRQ
RI RLO SDQ FDSDFLW\ W\SH RI HQJLQH RLO DQG ILOWHU XVHG DQG
8VH RI DQ DSSURYHG -RKQ 'HHUH RLO ILOWHU
VXOIXU FRQWHQW RI WKH GLHVHO IXHO 5HIHU WR WKH FKDUWV RQ WKH IROORZLQJ SDJHV WR ILQG WKH
'LHVHO IXHO VXOIXU OHYHO ZLOO DIIHFW HQJLQH RLO DQG ILOWHU SURSHU RLO DQG ILOWHU VHUYLFH LQWHUYDO IRU \RXU HQJLQH
VHUYLFH LQWHUYDOV +LJKHU IXHO VXOIXU OHYHOV UHGXFH RLO DQG 8VLQJ &KDUWV WR )LQG 2LO DQG )LOWHU 6HUYLFH ,QWHUYDO
ILOWHU VHUYLFH LQWHUYDOV DV VKRZQ LQ WKH WDEOH
 'HWHUPLQH \RXU HQJLQH PRGHO DQG SRZHU UDWLQJ DQG
8VH RI GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW OHVV WKDQ ILQG LW LQ WKH OHIW FROXPQ RI WKH +) FKDUW
 SSP LV VWURQJO\ UHFRPPHQGHG
8VH RI GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW  SSP /RFDWH \RXU HQJLQH RLO SDQ RSWLRQ FRGH BB RQ
WR  SSP PD\ UHVXOW LQ 5('8&(' RLO DQG HQJLQH ODEHO
ILOWHU FKDQJH LQWHUYDOV DV VKRZQ LQ WKH WDEOH
 ,Q WKH FKDUW FROXPQ XQGHU \RXU RLO SDQ FRGH
%()25( XVLQJ GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW JUHDWHU
VHOHFW ZKHWKHU \RX XVH SUHPLXP RLO 3/86 RU
WKDQ  SSP FRQWDFW \RXU -RKQ 'HHUH
GHDOHU HTXLYDOHQW RU VWDQGDUG JUDGH RLO
'2 127 XVH GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW JUHDWHU WKDQ 'HWHUPLQH WKH VXOIXU FRQWHQW RI \RXU GLHVHO IXHO
  SSP 
 1RZ \RX FDQ ILQG WKH SURSHU RLO DQG ILOWHU FKDQJH
,03257$17 :KHQ XVLQJ ELRGLHVHO EOHQGV JUHDWHU LQWHUYDO E\ OLQLQJ XS \RXU SRZHU OHYHO DQG IXHO VXOIXU
WKDQ % UHGXFH WKH RLO DQG ILOWHU VHUYLFH FRQWHQW ZLWK RLO SDQRLO W\SH FROXPQ 7KH QXPEHU
LQWHUYDO E\ RU PRQLWRU HQJLQH RLO EDVHG LQGLFDWHV KRZ IUHTXHQWO\ \RXU RLO DQG ILOWHU VKRXOG EH
RQ WHVW UHVXOWV IURP 2,/6&$1 FKDQJHG
2LO W\SHV SUHPLXP RU VWDQGDUG LQ WKH WDEOH LQFOXGH ([DPSOH

3UHPLXP 2LOV LQFOXGH -RKQ 'HHUH 3/86 $&($ (QJLQH 0RGHO +)
( RU $&($ ( RLOV (QJLQH 3RZHU  N: KS
6WDQGDUG 2LOV LQFOXGH -RKQ 'HHUH 7254*$5' 2LO 3DQ &RGH 
6835(0( $3, &- $3, &, 3/86 $3, &, 2LO 7\SH 3UHPLXP
$&($ ( RU $&($ ( RLOV 2LO )LOWHU -RKQ 'HHUH DSSURYHG
8VH RI ORZHU VSHFLILFDWLRQ RLOV LQ 7LHU HQJLQHV PD\ UHVXOW
)XHO 6XOIXU /HYHO  SSP
LQ SUHPDWXUH HQJLQH IDLOXUH ,Q WKH +) FKDUW XQGHU N: 3RZHU 5DWLQJ
VHOHFW WKH OLQH IRU )XHO 6XOIXU &RQWHQW DQG
127( 7KH KRXU H[WHQGHG RLO DQG ILOWHU FKDQJH PRYH DFURVV WR FROXPQ IRU RLO SDQ RSWLRQ FRGH
LQWHUYDO LV RQO\ DOORZHG LI DOO RI WKH IROORZLQJ VHOHFW 3UHP 2LO DQG UHDG KRXU RLO FKDQJH LQWHUYDO
FRQGLWLRQV DUH PHW
(QJLQH HTXLSSHG ZLWK DQ H[WHQGHG GUDLQ
LQWHUYDO RLO SDQ
+) / (QJLQH 2LO DQG )LOWHU 6HUYLFH ,QWHUYDOV LQ +RXUV RI 2SHUDWLRQ
3RZHU 5DWLQJ 2LO 3DQ 2SWLRQ &RGHV
D   
N: KS )XHO 6XOIXU &RQWHQW
,QWHUYDO ,QWHUYDO ,QWHUYDO ,QWHUYDO ,QWHUYDO
6WG 3UHP 6WG 3UHP 6WG 3UHP 6WG 3UHP 6WG 3UHP
2LO 2LO 2LO 2LO 2LO 2LO 2LO 2LO 2LO 2LO
 /HVV 7KDQ  SSP     

   SSP     
   SSP     
 /HVV 7KDQ  SSP     
   SSP     

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 '(&

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

+) / (QJLQH 2LO DQG )LOWHU 6HUYLFH ,QWHUYDOV LQ +RXUV RI 2SHUDWLRQ
3RZHU 5DWLQJ 2LO 3DQ 2SWLRQ &RGHV
D   
N: KS )XHO 6XOIXU &RQWHQW
,QWHUYDO ,QWHUYDO ,QWHUYDO ,QWHUYDO ,QWHUYDO
   SSP     
 /HVV 7KDQ  SSP     

   SSP     
   SSP     
 /HVV 7KDQ  SSP     
   SSP     
   SSP     
 /HVV 7KDQ  SSP     
   SSP     
   SSP     
 /HVV 7KDQ  SSP     

   SSP     
   SSP     
 /HVV 7KDQ  SSP     
   SSP     
   SSP     
 /HVV 7KDQ  SSP     
   SSP     
   SSP     
3HUIRUP HQJLQH RLO DQDO\VLV WR GHWHUPLQH WKH DFWXDO H[WHQGHG VHUYLFH OLIH RI $&($ ( DQG $&($ ( RLOV
D
%()25( XVLQJ GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW JUHDWHU WKDQ  SSP FRQWDFW \RXU -RKQ 'HHUH
GHDOHU 'HDOHU WR UHIHUHQFH '7$& 6ROXWLRQ 
+) / (QJLQH 2LO DQG )LOWHU 6HUYLFH ,QWHUYDOV LQ +RXUV RI 2SHUDWLRQ
3RZHU 5DWLQJ
N: KS )XHO 6XOIXU &RQWHQW 
,QWHUYDO ,QWHUYDO
6WG 2LO 3UHP 2LO 6WG 2LO 3UHP 2LO
 /HVV 7KDQ  SSP  
   SSP  
   SSP  
   SSP  
 /HVV 7KDQ  SSP  
   SSP  
   SSP  
   SSP  
 /HVV 7KDQ  SSP  
   SSP  
   SSP  
   SSP  
 /HVV 7KDQ  SSP  
   SSP  
   SSP  
   SSP  
3HUIRUP HQJLQH RLO DQDO\VLV WR GHWHUPLQH WKH DFWXDO H[WHQGHG VHUYLFH OLIH RI $&($ ( DQG $&($ ( RLOV

3/86 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\


7254*$5' 6835(0( LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
285*3 '(&

 31 

)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

0L[LQJ RI /XEULFDQWV
,Q JHQHUDO DYRLG PL[LQJ GLIIHUHQW EUDQGV RU W\SHV RI RLO
&RQVXOW \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU WR REWDLQ VSHFLILF
2LO PDQXIDFWXUHUV EOHQG DGGLWLYHV LQ WKHLU RLOV WR PHHW
LQIRUPDWLRQ DQG UHFRPPHQGDWLRQV
FHUWDLQ VSHFLILFDWLRQV DQG SHUIRUPDQFH UHTXLUHPHQWV
0L[LQJ GLIIHUHQW RLOV FDQ LQWHUIHUH ZLWK WKH SURSHU
IXQFWLRQLQJ RI WKHVH DGGLWLYHV DQG GHJUDGH OXEULFDQW
SHUIRUPDQFH
';/8%0,; 0$5

2,/6&$1 DQG &22/6&$1


2,/6&$1 DQG &22/6&$1 DUH -RKQ 'HHUH
VDPSOLQJ SURJUDPV WR KHOS \RX PRQLWRU PDFKLQH
SHUIRUPDQFH DQG LGHQWLI\ SRWHQWLDO SUREOHPV EHIRUH WKH\
FDXVH VHULRXV GDPDJH

7$% 81-81
2LO DQG FRRODQW VDPSOHV VKRXOG EH WDNHQ IURP HDFK
V\VWHP SULRU WR LWV UHFRPPHQGHG FKDQJH LQWHUYDO
&KHFN ZLWK \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU IRU WKH DYDLODELOLW\ RI
2,/6&$1 DQG &22/6&$1 NLWV

7$% 812&7
2,/6&$1 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
&22/6&$1 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';2,/6&$1 '(&

$OWHUQDWLYH DQG 6\QWKHWLF /XEULFDQWV

&RQGLWLRQV LQ FHUWDLQ JHRJUDSKLFDO DUHDV PD\ UHTXLUH 5HUHILQHG EDVH VWRFN SURGXFWV PD\ EH XVHG LI WKH
OXEULFDQW UHFRPPHQGDWLRQV GLIIHUHQW IURP WKRVH SULQWHG LQ ILQLVKHG OXEULFDQW PHHWV WKH SHUIRUPDQFH UHTXLUHPHQWV
WKLV PDQXDO
$YRLG PL[LQJ GLIIHUHQW EUDQGV RU W\SHV RI RLOV 2LO
6RPH -RKQ 'HHUH EUDQG FRRODQWV DQG OXEULFDQWV PD\ QRW PDQXIDFWXUHUV EOHQG EDVH VWRFN DQG DGGLWLYHV WR
EH DYDLODEOH LQ \RXU ORFDWLRQ FUHDWH WKHLU RLOV DQG WR PHHW FHUWDLQ VSHFLILFDWLRQV DQG
6\QWKHWLF OXEULFDQWV PD\ EH XVHG LI WKH\ PHHW WKH SHUIRUPDQFH UHTXLUHPHQWV 0L[LQJ GLIIHUHQW RLOV FDQ
SHUIRUPDQFH UHTXLUHPHQWV DV VKRZQ LQ WKLV PDQXDO LQWHUIHUH ZLWK SURSHU IXQFWLRQLQJ RI WKHVH IRUPXODWLRQV DQG
GHJUDGH OXEULFDQW SHUIRUPDQFH
7KH WHPSHUDWXUH OLPLWV DQG VHUYLFH LQWHUYDOV VKRZQ LQ WKLV
PDQXDO DSSO\ WR ERWK FRQYHQWLRQDO DQG V\QWKHWLF RLOV &RQVXOW \RXU DXWKRUL]HG -RKQ 'HHUH GHDOHU WR REWDLQ
VSHFLILF LQIRUPDWLRQ DQG UHFRPPHQGDWLRQV
';$/7(5 129

 31 

)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

/XEULFDQW 6WRUDJH
<RXU HTXLSPHQW FDQ RSHUDWH DW WRS HIILFLHQF\ RQO\ ZKHQ
FOHDQ OXEULFDQWV DUH XVHG 0DNH FHUWDLQ WKDW DOO FRQWDLQHUV DUH SURSHUO\ PDUNHG WR
LGHQWLI\ WKHLU FRQWHQWV
8VH FOHDQ FRQWDLQHUV WR KDQGOH DOO OXEULFDQWV
3URSHUO\ GLVSRVH RI DOO ROG FRQWDLQHUV DQG DQ\ UHVLGXDO
:KHQHYHU SRVVLEOH VWRUH OXEULFDQWV DQG FRQWDLQHUV OXEULFDQW WKH\ PD\ FRQWDLQ
LQ DQ DUHD SURWHFWHG IURP GXVW PRLVWXUH DQG RWKHU
FRQWDPLQDWLRQ 6WRUH FRQWDLQHUV RQ WKHLU VLGH WR DYRLG
ZDWHU DQG GLUW DFFXPXODWLRQ
';/8%67 0$5

2LO )LOWHUV 8VH ILOWHUV PHHWLQJ -RKQ 'HHUH SHUIRUPDQFH


)LOWUDWLRQ RI RLOV LV FULWLFDO WR SURSHU RSHUDWLRQ DQG VSHFLILFDWLRQV
OXEULFDWLRQ
$OZD\V FKDQJH ILOWHUV UHJXODUO\ DV VSHFLILHG LQ WKLV PDQXDO
';),/7 0$5

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

+HDY\ 'XW\ 'LHVHO (QJLQH &RRODQW


7KH HQJLQH FRROLQJ V\VWHP LV ILOOHG WR SURYLGH \HDUURXQG XQDYDLODEOH LQ WKH JHRJUDSKLFDO DUHD ZKHUH VHUYLFH LV
SURWHFWLRQ DJDLQVW FRUURVLRQ DQG F\OLQGHU OLQHU SLWWLQJ DQG SHUIRUPHG
ZLQWHU IUHH]H SURWHFWLRQ WR & ) ,I SURWHFWLRQ DW
ORZHU WHPSHUDWXUHV LV UHTXLUHG FRQVXOW \RXU -RKQ 'HHUH ,I WKHVH FRRODQWV DUH XQDYDLODEOH XVH D FRRODQW
GHDOHU IRU UHFRPPHQGDWLRQV FRQFHQWUDWH RU SUHGLOXWHG FRRODQW LQWHQGHG IRU XVH ZLWK
KHDY\ GXW\ GLHVHO HQJLQHV DQG ZLWK D PLQLPXP RI WKH
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, 3UHPL[ &RRODQW IROORZLQJ FKHPLFDO DQG SK\VLFDO SURSHUWLHV
LV SUHIHUUHG
,V IRUPXODWHG ZLWK D TXDOLW\ QLWULWHIUHH DGGLWLYH SDFNDJH
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, 3UHPL[ LV DYDLODEOH LQ D 3URYLGHV F\OLQGHU OLQHU FDYLWDWLRQ SURWHFWLRQ DFFRUGLQJ WR
FRQFHQWUDWLRQ RI HWK\OHQH JO\FRO HLWKHU WKH -RKQ 'HHUH &DYLWDWLRQ 7HVW 0HWKRG RU D IOHHW
VWXG\ UXQ DW RU DERYH ORDG FDSDFLW\
$GGLWLRQDO 5HFRPPHQGHG &RRODQWV 3URWHFWV WKH FRROLQJ V\VWHP PHWDOV FDVW LURQ DOXPLQXP
DOOR\V DQG FRSSHU DOOR\V VXFK DV EUDVV IURP FRUURVLRQ
7KH IROORZLQJ HQJLQH FRRODQWV DUH DOVR UHFRPPHQGHG
7KH DGGLWLYH SDFNDJH PXVW EH SDUW RI RQH RI WKH IROORZLQJ
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, &RQFHQWUDWH LQ D WR FRRODQW PL[WXUHV
 PL[WXUH RI FRQFHQWUDWH ZLWK TXDOLW\ ZDWHU
-RKQ 'HHUH &22/*$5' 3UHPL[ DYDLODEOH LQ D HWK\OHQH JO\FRO RU SURS\OHQH JO\FRO EDVH SUHGLOXWHG
FRQFHQWUDWLRQ RI HWK\OHQH JO\FRO  WR KHDY\ GXW\ FRRODQW
-RKQ 'HHUH &22/*$5' &RQFHQWUDWH LQ D WR HWK\OHQH JO\FRO RU SURS\OHQH JO\FRO EDVH KHDY\ GXW\
PL[WXUH RI FRQFHQWUDWH ZLWK TXDOLW\ ZDWHU FRRODQW FRQFHQWUDWH LQ D WR PL[WXUH RI
-RKQ 'HHUH &22/*$5' 3* 3UHPL[ DYDLODEOH LQ D FRQFHQWUDWH ZLWK TXDOLW\ ZDWHU
FRQFHQWUDWLRQ RI SURS\OHQH JO\FRO 
:DWHU 4XDOLW\
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, 3UHPL[ DQG &22/*$5' ,,
&RQFHQWUDWH FRRODQWV GR QRW UHTXLUH XVH RI VXSSOHPHQWDO :DWHU TXDOLW\ LV LPSRUWDQW WR WKH SHUIRUPDQFH RI WKH
FRRODQW DGGLWLYHV FRROLQJ V\VWHP 'LVWLOOHG GHLRQL]HG RU GHPLQHUDOL]HG
ZDWHU LV UHFRPPHQGHG IRU PL[LQJ ZLWK HWK\OHQH JO\FRO DQG
-RKQ 'HHUH &22/*$5' 3UHPL[ &22/*$5' SURS\OHQH JO\FRO EDVH HQJLQH FRRODQW FRQFHQWUDWH
&RQFHQWUDWH DQG &22/*$5' 3* 3UHPL[ GR QRW UHTXLUH
XVH RI VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV H[FHSW IRU SHULRGLF ,03257$17 'R QRW XVH FRROLQJ V\VWHP VHDOLQJ
UHSOHQLVKPHQW RI DGGLWLYHV GXULQJ WKH GUDLQ LQWHUYDO DGGLWLYHV RU DQWLIUHH]H WKDW FRQWDLQV
VHDOLQJ DGGLWLYHV
8VH -RKQ 'HHUH &22/*$5' 3* 3UHPL[ ZKHQ D
QRQWR[LF FRRODQW IRUPXODWLRQ LV UHTXLUHG 'R QRW PL[ HWK\OHQH JO\FRO DQG SURS\OHQH
JO\FRO EDVH FRRODQWV
2WKHU &RRODQWV
'R QRW XVH FRRODQWV WKDW FRQWDLQ QLWULWHV
,W LV SRVVLEOH WKDW -RKQ 'HHUH &22/*$5' ,,
&22/*$5' DQG &22/*$5' 3* FRRODQWV DUH

&22/*$5' LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\


';&22/ 129

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

6XSSOHPHQWDO &RRODQW $GGLWLYHV


6RPH FRRODQW DGGLWLYHV ZLOO JUDGXDOO\ GHSOHWH GXULQJ
HQJLQH RSHUDWLRQ )RU -RKQ 'HHUH &22/*$5'
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,,
3UHPL[ &22/*$5' &RQFHQWUDWH RU -RKQ 'HHUH
-RKQ 'HHUH &22/*$5'
&22/*$5' 3* 3UHPL[ UHSOHQLVK FRRODQW DGGLWLYHV
-RKQ 'HHUH &22/*$5' 3*
EHWZHHQ GUDLQ LQWHUYDOV E\ DGGLQJ D VXSSOHPHQWDO FRRODQW ,I RWKHU FRRODQWV DUH XVHG FRQVXOW WKH FRRODQW VXSSOLHU
DGGLWLYH DV GHWHUPLQHG QHFHVVDU\ E\ FRRODQW WHVWLQJ DQG IROORZ WKH PDQXIDFWXUHUV UHFRPPHQGDWLRQ IRU XVH RI
-RKQ 'HHUH /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 LV VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV
UHFRPPHQGHG DV D VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYH IRU -RKQ 7KH XVH RI QRQUHFRPPHQGHG VXSSOHPHQWDO FRRODQW
'HHUH &22/*$5' 3UHPL[ &22/*$5' &RQFHQWUDWH DGGLWLYHV PD\ UHVXOW LQ DGGLWLYH GURSRXW DQG JHODWLRQ RI
DQG &22/*$5' 3* 3UHPL[ WKH FRRODQW
-RKQ 'HHUH /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 LV $GG WKH PDQXIDFWXUHUV UHFRPPHQGHG FRQFHQWUDWLRQ RI
QRW GHVLJQHG IRU XVH ZLWK &22/*$5' ,, 3UHPL[ RU VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYH '2 127 DGG PRUH WKDQ
&22/*$5' ,, &RQFHQWUDWH WKH UHFRPPHQGHG DPRXQW
,03257$17 'R QRW DGG D VXSSOHPHQWDO FRRODQW
DGGLWLYH ZKHQ WKH FRROLQJ V\VWHP LV GUDLQHG
DQG UHILOOHG ZLWK DQ\ RI WKH IROORZLQJ
&22/*$5' LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';&22/ 129

'UDLQ ,QWHUYDOV IRU 'LHVHO (QJLQH &RRODQW


'UDLQ DQG IOXVK WKH FRROLQJ V\VWHP DQG UHILOO ZLWK IUHVK DGGLWLYHV DUH QRW UHSOHQLVKHG E\ DGGLQJ -RKQ 'HHUH
FRRODQW DW WKH LQGLFDWHG LQWHUYDO ZKLFK YDULHV ZLWK WKH &22/*$5' ,, &22/$17 (;7(1'(5 WKH GUDLQ LQWHUYDO
FRRODQW XVHG LV \HDUV RU KRXUV RI RSHUDWLRQ 7KLV GUDLQ LQWHUYDO
RQO\ DSSOLHV WR &22/*$5' ,, FRRODQWV WKDW KDYH EHHQ
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, 3UHPL[ DQG &22/*$5' PDLQWDLQHG ZLWKLQ D WR PL[WXUH RI FRQFHQWUDWH
,, &RQFHQWUDWH DUH PDLQWHQDQFH IUHH FRRODQWV IRU XS WR ZLWK TXDOLW\ ZDWHU
\HDUV RU KRXUV RI RSHUDWLRQ SURYLGHG WKDW WKH FRROLQJ
V\VWHP LV WRSSHG RII XVLQJ RQO\ -RKQ 'HHUH &22/*$5' ,I -RKQ 'HHUH &22/*$5' 3UHPL[ &22/*$5'
,, 3UHPL[ 7HVW WKH FRRODQW FRQGLWLRQ DQQXDOO\ ZLWK &RQFHQWUDWH RU &22/*$5' 3* 3UHPL[ LV XVHG EXW WKH
&RRODQW 7HVW 6WULSV GHVLJQHG IRU XVH ZLWK -RKQ 'HHUH FRRODQW LV QRW WHVWHG 25 DGGLWLYHV DUH QRW UHSOHQLVKHG
&22/*$5' ,, FRRODQWV ,I WKH WHVW VWULS FKDUW LQGLFDWHV E\ DGGLQJ D VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYH WKH GUDLQ
WKDW DGGLWLYH LV UHTXLUHG DGG -RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, LQWHUYDO LV \HDUV RU KRXUV RI RSHUDWLRQ 7KLV
&22/$17 (;7(1'(5 DV GLUHFWHG GUDLQ LQWHUYDO RQO\ DSSOLHV WR &22/*$5' 3UHPL[
&22/*$5' &RQFHQWUDWH DQG &22/*$5' 3* 3UHPL[
:KHQ -RKQ 'HHUH &22/*$5' 3UHPL[ &22/*$5' WKDW KDYH EHHQ PDLQWDLQHG ZLWKLQ D WR PL[WXUH
&RQFHQWUDWH RU -RKQ 'HHUH &22/*$5' 3* 3UHPL[ RI FRQFHQWUDWH ZLWK TXDOLW\ ZDWHU
FRRODQWV DUH XVHG WKH GUDLQ LQWHUYDO PD\ EH H[WHQGHG
WR \HDUV RU KRXUV RI RSHUDWLRQ SURYLGHG WKDW WKH ,I D FRRODQW RWKHU WKDQ &22/*$5' ,, &22/*$5' RU
FRRODQW LV WHVWHG DQQXDOO\ $1' DGGLWLYHV DUH UHSOHQLVKHG &22/*$5' 3* LV XVHG UHGXFH WKH GUDLQ LQWHUYDO WR 
DV QHHGHG E\ DGGLQJ D VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYH \HDUV RU KRXUV RI RSHUDWLRQ
,I -RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, 3UHPL[ RU &22/*$5'
,, &RQFHQWUDWH LV XVHG EXW WKH FRRODQW LV QRW WHVWHG 25
&22/*$5' LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';&22/ -$1

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

$GGLWLRQDO ,QIRUPDWLRQ $ERXW 'LHVHO (QJLQH &RRODQWV DQG -RKQ 'HHUH /,48,' &22/$17
&21',7,21(5

(QJLQH FRRODQWV DUH D FRPELQDWLRQ RI WKUHH FKHPLFDO


$YRLG $XWRPRWLYHW\SH &RRODQWV
FRPSRQHQWV HWK\OHQH JO\FRO RU SURS\OHQH JO\FRO
DQWLIUHH]H LQKLELWLQJ FRRODQW DGGLWLYHV DQG TXDOLW\ ZDWHU 1HYHU XVH DXWRPRWLYHW\SH FRRODQWV VXFK DV WKRVH
PHHWLQJ $670 ' 7KHVH FRRODQWV GR QRW FRQWDLQ
&RRODQW 6SHFLILFDWLRQV
WKH FRUUHFW DGGLWLYHV WR SURWHFW KHDY\GXW\ GLHVHO HQJLQHV
6RPH SURGXFWV LQFOXGLQJ -RKQ 'HHUH &22/*$5' 7KH\ RIWHQ FRQWDLQ D KLJK FRQFHQWUDWLRQ RI VLOLFDWHV DQG
3UHPL[ FRRODQW DUH IXOO\ IRUPXODWHG FRRODQWV WKDW FRQWDLQ PD\ GDPDJH WKH HQJLQH RU FRROLQJ V\VWHP 'R QRW WUHDW
DOO WKUHH FRPSRQHQWV LQ WKHLU FRUUHFW FRQFHQWUDWLRQV 'R DQ DXWRPRWLYH HQJLQH FRRODQW ZLWK D VXSSOHPHQWDO FRRODQW
QRW DGG DQ LQLWLDO FKDUJH RI VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV DGGLWLYH EHFDXVH WKH KLJK FRQFHQWUDWLRQ RI DGGLWLYHV FDQ
RU ZDWHU WR -RKQ 'HHUH &22/*$5' 3UHPL[ UHVXOW LQ DGGLWLYH IDOORXW

-RKQ 'HHUH &22/*$5' &RQFHQWUDWH FRQWDLQV ERWK :DWHU 4XDOLW\


HWK\OHQH JO\FRO DQG LQKLELWLQJ FRRODQW DGGLWLYHV 0L[
&22/*$5' &RQFHQWUDWH ZLWK TXDOLW\ ZDWHU EXW GR QRW :DWHU TXDOLW\ LV LPSRUWDQW WR WKH SHUIRUPDQFH RI WKH
DGG DQ LQLWLDO FKDUJH RI VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV FRROLQJ V\VWHP 'LVWLOOHG GHLRQL]HG RU GHPLQHUDOL]HG
ZDWHU LV UHFRPPHQGHG IRU PL[LQJ ZLWK HWK\OHQH JO\FRO
5HSOHQLVK &RRODQW $GGLWLYHV DQG SURS\OHQH JO\FRO EDVH HQJLQH FRRODQW FRQFHQWUDWH
$OO ZDWHU XVHG LQ WKH FRROLQJ V\VWHP VKRXOG PHHW WKH
6RPH FRRODQW DGGLWLYHV ZLOO JUDGXDOO\ GHSOHWH GXULQJ IROORZLQJ PLQLPXP VSHFLILFDWLRQV IRU TXDOLW\
HQJLQH RSHUDWLRQ 3HULRGLF UHSOHQLVKPHQW RI LQKLELWRUV LV
&KORULGHV PJ/
UHTXLUHG HYHQ ZKHQ -RKQ 'HHUH &22/*$5' 3UHPL[
&22/*$5' &RQFHQWUDWH RU &22/*$5' 3* 3UHPL[ LV 6XOIDWHV PJ/
XVHG )ROORZ WKH UHFRPPHQGDWLRQV LQ WKLV PDQXDO IRU WKH 7RWDO GLVVROYHG VROLGV PJ/
XVH RI VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV 7RWDO KDUGQHVV PJ/
S+ WR 
:K\ XVH -RKQ 'HHUH /,48,' &22/$17
&21',7,21(5"
)UHH]H 3URWHFWLRQ
2SHUDWLQJ ZLWKRXW SURSHU FRRODQW DGGLWLYHV ZLOO UHVXOW LQ
LQFUHDVHG FRUURVLRQ F\OLQGHU OLQHU HURVLRQ DQG SLWWLQJ DQG 7KH UHODWLYH FRQFHQWUDWLRQV RI JO\FRO DQG ZDWHU LQ WKH
RWKHU GDPDJH WR WKH HQJLQH DQG FRROLQJ V\VWHP $ VLPSOH HQJLQH FRRODQW GHWHUPLQH LWV IUHH]H SURWHFWLRQ OLPLW
PL[WXUH RI HWK\OHQH JO\FRO RU SURS\OHQH JO\FRO DQG ZDWHU (WK\OHQH *O\FRO )UHH]H 3URWHFWLRQ /LPLW
ZLOO QRW JLYH DGHTXDWH SURWHFWLRQ & )
-RKQ 'HHUH /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 LV DQ & )
DGGLWLYH V\VWHP GHVLJQHG WR UHGXFH FRUURVLRQ HURVLRQ & )
DQG SLWWLQJ ZKHQ XVHG ZLWK QLWULWHFRQWDLQLQJ GLHVHO HQJLQH 3URS\OHQH *O\FRO )UHH]H 3URWHFWLRQ /LPLW
FRRODQWV VXFK DV -RKQ 'HHUH &22/*$5' 3UHPL[ & )
&22/*$5' &RQFHQWUDWH DQG &22/*$5' 3* 3UHPL[
 & )
0DLQWDLQLQJ -RKQ 'HHUH &22/*$5' FRRODQWV ZLWK
 & )
-RKQ 'HHUH /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 SURYLGHV
RSWLPXP SURWHFWLRQ IRU XS WR \HDUV RU KRXUV RI
RSHUDWLRQ '2 127 XVH D FRRODQWZDWHU PL[WXUH JUHDWHU WKDQ 
HWK\OHQH JO\FRO RU SURS\OHQH JO\FRO
&22/*$5' LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';&22/ 129

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

7HVWLQJ 'LHVHO (QJLQH &RRODQW


0DLQWDLQLQJ DGHTXDWH FRQFHQWUDWLRQV RI JO\FRO DQG &22/*$5' ,, FRRODQWV ,I WKH WHVW VWULS FKDUW LQGLFDWHV
LQKLELWLQJ DGGLWLYHV LQ WKH FRRODQW LV FULWLFDO WR SURWHFW WKH WKDW DGGLWLYH LV UHTXLUHG DGG -RKQ 'HHUH &22/*$5' ,,
HQJLQH DQG FRROLQJ V\VWHP DJDLQVW IUHH]LQJ FRUURVLRQ &22/$17 (;7(1'(5 DV GLUHFWHG
DQG F\OLQGHU OLQHU HURVLRQ DQG SLWWLQJ
$GG RQO\ WKH UHFRPPHQGHG FRQFHQWUDWLRQ RI -RKQ 'HHUH
7HVW WKH FRRODQW VROXWLRQ DW LQWHUYDOV RI PRQWKV RU OHVV &22/*$5' ,, &22/$17 (;7(1'(5 '2 127 DGG
DQG ZKHQHYHU H[FHVVLYH FRRODQW LV ORVW WKURXJK OHDNV RU PRUH WKDQ WKH UHFRPPHQGHG DPRXQW
RYHUKHDWLQJ
:KHQ 8VLQJ -RKQ 'HHUH &22/*$5'
&RRODQW 7HVW 6WULSV
&RPSDUH WKH WHVW VWULS UHVXOWV WR WKH VXSSOHPHQWDO FRRODQW
&RRODQW WHVW VWULSV DUH DYDLODEOH IURP \RXU -RKQ 'HHUH DGGLWLYH 6&$ FKDUW WR GHWHUPLQH WKH DPRXQW RI LQKLELWLQJ
GHDOHU 7KHVH WHVW VWULSV SURYLGH D VLPSOH HIIHFWLYH DGGLWLYHV LQ \RXU FRRODQW DQG ZKHWKHU PRUH -RKQ 'HHUH
PHWKRG WR FKHFN WKH IUHH]H SRLQW DQG DGGLWLYH OHYHOV RI /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 VKRXOG EH DGGHG
\RXU HQJLQH FRRODQW
$GG RQO\ WKH UHFRPPHQGHG FRQFHQWUDWLRQ RI -RKQ 'HHUH
:KHQ 8VLQJ -RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 '2 127 DGG PRUH
WKDQ WKH UHFRPPHQGHG DPRXQW
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, 3UHPL[ DQG &22/*$5'
,, &RQFHQWUDWH DUH PDLQWHQDQFH IUHH FRRODQWV IRU XS WR &RRO6FDQ DQG &RRO6FDQ 3/86
\HDUV RU KRXUV RI RSHUDWLRQ SURYLGHG WKDW WKH FRROLQJ
V\VWHP LV WRSSHG RII XVLQJ RQO\ -RKQ 'HHUH &22/*$5' )RU D PRUH WKRURXJK HYDOXDWLRQ RI \RXU FRRODQW SHUIRUP
,, 3UHPL[ FRRODQW 7HVW WKH FRRODQW FRQGLWLRQ DQQXDOO\ D &RRO6FDQ RU &RRO6FDQ 3/86 DQDO\VLV ZKHUH
ZLWK FRRODQW WHVW VWULSV GHVLJQHG IRU XVH ZLWK -RKQ 'HHUH DYDLODEOH 6HH \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU IRU LQIRUPDWLRQ

&22/*$5' LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\


&RRO6FDQ LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
&RRO6FDQ 3/86 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';&22/ 129

2SHUDWLQJ LQ :DUP 7HPSHUDWXUH &OLPDWHV

-RKQ 'HHUH HQJLQHV DUH GHVLJQHG WR RSHUDWH XVLQJ JO\FRO ,03257$17 :DWHU PD\ EH XVHG DV FRRODQW LQ
EDVH HQJLQH FRRODQWV HPHUJHQF\ VLWXDWLRQV RQO\
$OZD\V XVH D UHFRPPHQGHG JO\FRO EDVH HQJLQH FRRODQW )RDPLQJ KRW VXUIDFH DOXPLQXP DQG LURQ
HYHQ ZKHQ RSHUDWLQJ LQ JHRJUDSKLFDO DUHDV ZKHUH IUHH]H FRUURVLRQ VFDOLQJ DQG FDYLWDWLRQ ZLOO RFFXU
SURWHFWLRQ LV QRW UHTXLUHG ZKHQ ZDWHU LV XVHG DV WKH FRRODQW HYHQ ZKHQ
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, 3UHPL[ LV DYDLODEOH LQ D FRRODQW FRQGLWLRQHUV DUH DGGHG
FRQFHQWUDWLRQ RI HWK\OHQH JO\FRO +RZHYHU WKHUH 'UDLQ FRROLQJ V\VWHP DQG UHILOO ZLWK
DUH VLWXDWLRQV LQ ZDUP WHPSHUDWXUH FOLPDWHV ZKHUH D UHFRPPHQGHG JO\FRO EDVH HQJLQH FRRODQW
FRRODQW ZLWK ORZHU JO\FRO FRQFHQWUDWLRQ DSSUR[LPDWHO\ DV VRRQ DV SRVVLEOH
 HWK\OHQH JO\FRO KDV EHHQ DSSURYHG ,Q WKHVH FDVHV
WKH ORZ JO\FRO IRUPXODWLRQ KDV EHHQ PRGLILHG WR SURYLGH
WKH VDPH OHYHO RI FRUURVLRQ LQKLELWRU DV -RKQ 'HHUH
&22/*$5' ,, 3UHPL[ 

&22/*$5' LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\


';&22/ 129

 

31 
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

'LVSRVLQJ RI &RRODQW
,PSURSHUO\ GLVSRVLQJ RI HQJLQH FRRODQW FDQ WKUHDWHQ WKH
HQYLURQPHQW DQG HFRORJ\
8VH OHDNSURRI FRQWDLQHUV ZKHQ GUDLQLQJ IOXLGV 'R QRW XVH
IRRG RU EHYHUDJH FRQWDLQHUV WKDW PD\ PLVOHDG VRPHRQH

76 81129
LQWR GULQNLQJ IURP WKHP
'R QRW SRXU ZDVWH RQWR WKH JURXQG GRZQ D GUDLQ RU LQWR
DQ\ ZDWHU VRXUFH
,QTXLUH RQ WKH SURSHU ZD\ WR UHF\FOH RU GLVSRVH RI ZDVWH
IURP \RXU ORFDO HQYLURQPHQWDO RU UHF\FOLQJ FHQWHU RU IURP
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU 5HF\FOH :DVWH
5*5* -$1

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV
,QVWUXPHQW 3DQHOV

5* 812&7
%DVLF ,QVWUXPHQW 3DQHO

5* 812&7

)XOO)HDWXUHG ,QVWUXPHQW 3DQHO

$'LDJQRVWLF *DXJH+RXU 0HWHU ) .H\ 6ZLWFK .$QDORJ 7KURWWOH &RQWURO 3(QWHU .H\
%7DFKRPHWHU *2YHUULGH 6KXWGRZQ 5RFNHU 2SWLRQDO 4$PEHU :$51,1* ,QGLFDWRU
&9ROWPHWHU 2SWLRQDO 6ZLWFK / 2LO 3UHVVXUH *DXJH /LJKW
'$XGLEOH $ODUP 2SWLRQDO +%XPS (QDEOH 5RFNHU 6ZLWFK 0&RRODQW 7HPSHUDWXUH *DXJH 55HG 6723 (1*,1(
($XGLEOH $ODUP 2YHUULGH , 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK 10HQX .H\ ,QGLFDWRU /LJKW
%XWWRQ - +LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 2$UURZ .H\V
5RFNHU 6ZLWFK

7LHU -RKQ 'HHUH 3RZHU7HFK 2(0 (QJLQHV KDYH


DQ HOHFWURQLF FRQWURO V\VWHP ZKLFK KDV WKH IROORZLQJ ,QVWUXPHQW 3DQHOV &RQWLQXHG
FRQWUROV DQG JDXJHV DV VKRZQ 7KH IROORZLQJ LQIRUPDWLRQ $'LDJQRVWLF *DXJH+RXU 0HWHU
DSSOLHV RQO\ WR WKRVH FRQWUROV DQG JDXJHV VXSSOLHG E\
-RKQ 'HHUH 5HIHU WR \RXU HQJLQH DSSOLFDWLRQ PDQXDO IRU 7KH GLDJQRVWLF JDXJH $ GLVSOD\V GLDJQRVWLF WURXEOH
VSHFLILF JXLGHOLQHV LI -RKQ 'HHUHVRXUFHG FRQWUROV DQG FRGHV '7&V DV WKH\ DUH DFFHVVHG 2WKHU LQIRUPDWLRQ
LQVWUXPHQWDWLRQ DUH QRW XVHG RQ WKH HQJLQH FDQ EH DFFHVVHG XVLQJ WKH WRXFK NH\V 1
2 DQG 3 7KH KRXU PHWHU IHDWXUH VKRZV WKH RSHUDWLQJ
127( 6HFWLRQ IROORZLQJ FRYHUV RSHUDWLRQ RI KRXUV RI WKH HQJLQH DQG VKRXOG EH XVHG DV D JXLGH IRU
HQJLQH ZLWK WKHVH FRQWUROV VFKHGXOLQJ SHULRGLF PDLQWHQDQFH ,I WKH GLDJQRVWLF JDXJH
UHFHLYHV D WURXEOH FRGH IURP DQ HQJLQH FRQWURO XQLW WKH
)ROORZLQJ LV D EULHI GHVFULSWLRQ RI WKH DYDLODEOH RSWLRQDO FXUUHQW GLVSOD\ ZLOO VZLWFK WR D ZDUQLQJ RU VKXWGRZQ
HOHFWURQLF FRQWUROV DQG JDXJHV IRXQG RQ -RKQ 'HHUH GHSHQGLQJ RQ WKH VHYHULW\ RI WKH FRGH VFUHHQ WKDW ZLOO
SURYLGHG LQVWUXPHQW SDQHOV 5HIHU WR PDQXIDFWXUHUV GLVSOD\ WKH WURXEOH FRGH QXPEHU WKH GHVFULSWLRQ RI WKH
OLWHUDWXUH IRU LQIRUPDWLRQ RQ FRQWUROV QRW SURYLGHG E\ FRGH DQG WKH FRUUHFWLYH DFWLRQ QHHGHG
'HHUH
%7DFKRPHWHU

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH %.' 129

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

7KH WDFKRPHWHU % LQGLFDWHV HQJLQH VSHHG LQ KXQGUHGV 7KH EDVLF LQVWUXPHQW SDQHO ZLOO KDYH WKH KLJKORZ VSHHG
RI UHYROXWLRQV SHU PLQXWH USP VHOHFW VZLWFK RQO\ 3UHVV DQG KROG XS RU GRZQ 
WR DGMXVW HQJLQH VSHHG DV GHVLUHG 7KH HQJLQH VSHHG
&9ROWPHWHU 2SWLRQDO VHOHFWHG ZLOO QRW EH KHOG LQ WKH PHPRU\ 7R DGMXVW HQJLQH
VSHHGV 6HH &KDQJLQJ (QJLQH 6SHHGV LQ 6HFWLRQ 
7KH YROWPHWHU & LQGLFDWHV V\VWHP EDWWHU\ YROWDJH 7KH
DPEHU :DUQLQJ OLJKW 4 ZLOO LOOXPLQDWH ZKHQ EDWWHU\ +RZ 7R 6HOHFW 3UHVHW 2SHUDWLQJ 6SHHGV %XPS
YROWDJH LV WRR ORZ IRU SURSHU RSHUDWLRQ RI WKH IXHO LQMHFWLRQ 6SHHGV
V\VWHP
)LUVW VHOHFW 7XUWOH 6ORZ RU $GM E\ SUHVVLQJ VSHHG VHOHFW
'$XGLEOH $ODUP 2SWLRQDO VZLWFK - WR 7XUWOH VORZ RU $GM FHQWHU 7KHQ \RX FDQ
SUHVV HLWKHU WKH XSSHU RU ORZHU SRUWLRQ RI WKH EXPS VSHHG
7KH DXGLEOH DODUP ' ZLOO VRXQG ZKHQHYHU ORZ RLO
HQDEOH VZLWFK + WR XQORFN WKH VHWWLQJ 7KH EXPS VSHHG
SUHVVXUH KLJK FRRODQW WHPSHUDWXUH RU ZDWHULQIXHO
HQDEOH PXVW EH KHOG GRZQ DV WKH VSHHG VHOHFW VZLWFK -
FRQGLWLRQV H[LVW 7KLV LQFOXGHV DOO VLJQDOV WKDW OLJKW XS WKH
LV XVHG WR FKDQJH WKH VHWWLQJ E\ SUHVVLQJ WR LQFUHDVH
DPEHU ZDUQLQJ LQGLFDWRU LQWHUPLWWHQW DODUP RU WKH UHG
VSHHG RU WR GHFUHDVH VSHHG
VWRS HQJLQH LQGLFDWRU VWHDG\ DODUP 
2QFH WKH VORZ LGOH VSHHG KDV EHHQ VHW WKH EXPS
($XGLEOH $ODUP 2YHUULGH %XWWRQ
VSHHG HQDEOH VZLWFK PXVW EH SUHVVHG DQG UHOHDVHG
7KH RSWLRQDO DXGLEOH DODUP KDV DQ RYHUULGH EXWWRQ ( WKDW WKUHH WLPHV ZLWKLQ WZR VHFRQGV WR FRPPLW WKH QHZ
VLOHQFHV WKH DXGLEOH DODUP IRU DSSUR[LPDWHO\ WZR PLQXWHV RSHUDWLQJ VSHHG WR PHPRU\ ,I QRW GRQH WKH HQJLQHV
ZKHQ SUHVVHG QHZ VSHHG ZLOO RQO\ EH HIIHFWLYH XQWLO WKH NH\ VZLWFK LV VKXW
RII 7KHQ WKH VSHHG ZLOO UHYHUW EDFN WR WKH SUHYLRXV VHWWLQJ
).H\ 6WDUW 6ZLWFK
7KH IDVW LGOH VSHHG LV QRW DGMXVWDEOH ,W ZLOO DOZD\V JR
7KH WKUHHSRVLWLRQ NH\ VWDUW VZLWFK ) FRQWUROV WKH HQJLQH EDFN WR WKH IDFWRU\ SUHVHW IDVW LGOH VSHHG
HOHFWULFDO V\VWHP :KHQ WKH NH\ VZLWFK LV WXUQHG FORFNZLVH
WR 67$57 WKH HQJLQH ZLOO FUDQN :KHQ WKH HQJLQH VWDUWV .$QDORJ 7KURWWOH &RQWURO 2SWLRQDO
WKH NH\ LV UHOHDVHG DQG UHWXUQV WR WKH 21 581 SRVLWLRQ
7KH WKURWWOH FRQWURO . LV XVHG WR FRQWURO HQJLQH VSHHG
*2YHUULGH 6KXWGRZQ 5RFNHU 6ZLWFK 7KLV FRQWURO LV DYDLODEOH RQO\ RQ HQJLQHV ZLWK DQDORJ
WKURWWOH
6ZLWFK ZLOO EH SUHVHQW EXW PD\ QRW EH DFWLYH GHSHQGLQJ
RQ HQJLQH FRQWUROOHU (&8 RSWLRQV RULJLQDOO\ VHOHFWHG ,I /(QJLQH 2LO 3UHVVXUH *DXJH
VZLWFK LV DFWLYH SUHVVLQJ WKH XSSHU KDOI RI WKH RYHUULGH
7KH RLO SUHVVXUH JDXJH / LQGLFDWHV HQJLQH RLO SUHVVXUH
VKXWGRZQ VZLWFK * ZLOO RYHUULGH DQ HQJLQH VKXWGRZQ
$Q DXGLEOH DODUP ' ZDUQV WKH RSHUDWRU LI HQJLQH RLO
VLJQDO 7KH VZLWFK PXVW EH SUHVVHG ZLWKLQ VHFRQGV
SUHVVXUH IDOOV EHORZ D VDIH RSHUDWLQJ SUHVVXUH
WR SUHYHQW XQGHVLUHG VKXWGRZQ RI HQJLQH 3UHVVLQJ WKLV
VZLWFK ZLOO RYHUULGH WKH HQJLQH VKXWGRZQ IRU VHFRQGV 0(QJLQH &RRODQW 7HPSHUDWXUH *DXJH
DW D WLPH WR PRYH YHKLFOH WR D VDIH ORFDWLRQ
7KH HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH JDXJH 0 LQGLFDWHV
+%XPS 6SHHG (QDEOH 5RFNHU 6ZLWFK HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH $Q DXGLEOH DODUP ' ZDUQV
WKH RSHUDWRU LI FRRODQW WHPSHUDWXUH ULVHV DERYH WKH SUHVHW
7KLV LV D WKUHHSRVLWLRQ VZLWFK + ZLWK WKH FHQWHU SRVLWLRQ
VDIH RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUH
DV 2)) ORFNHG :LWK WKLV VZLWFK LQ WKH 2)) SRVLWLRQ
WKH VSHHG VHOHFW VZLWFK , LV DOVR ORFNHG WR SUHYHQW 10HQX .H\
DFFLGHQWDO FKDQJHV LQ RSHUDWLQJ VSHHG 3UHVVLQJ XSSHU
RU ORZHU KDOI RI VZLWFK + ZLOO XQORFN RU HQDEOH WKH EXPS 7KH PHQX NH\ LV SUHVVHG WR HLWKHU HQWHU RU H[LW WKH PHQX
VSHHG VZLWFK WR WDNH HIIHFW XVLQJ VSHHG VHOHFW VZLWFK , VFUHHQV RQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH

,6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK 2$UURZ .H\V

7KH VSHHG VHOHFW VZLWFK , LV XVHG WR EXPS HQJLQH VSHHG 8VH WKH DUURZ NH\V 2 WR FKDQJH WKH GLVSOD\ RQ WKH
XS RU GRZQ LQ VPDOO LQFUHPHQWV GXULQJ RSHUDWLRQ ZLQGRZ RI WKH GLDJQRVWLF JDXJH DQG WR DFFHVV HQJLQH
7KLV VZLWFK PXVW EH XVHG ZLWK WKH EXPS VSHHG HQDEOH SHUIRUPDQFH GDWD
VZLWFK + LQ WKH XQORFNHG SRVLWLRQ WRS RU ERWWRP KDOI RI 3UHVVLQJ WKH OHIW DUURZ WR VFUROO WR WKH OHIW RU XSZDUG RU
EXWWRQ GHSUHVVHG WKH ULJKW DUURZ WR VFUROO WR WKH ULJKW RU GRZQZDUG 7KLV
-+LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK ZLOO DOORZ \RX WR YLHZ YDULRXV HQJLQH SDUDPHWHUV DQG DQ\
GLDJQRVWLF WURXEOH FRGHV WKDW RFFXU
7KH KLJKORZ VSHHG VHOHFW VZLWFK - LV XVHG WR VHW WKH
HQJLQH RSHUDWLQJ VSHHGV DW VORZ WXUWOH RU IDVW UDEELW 5HIHU WR WKH IROORZLQJ VWRU\ IRU DFFHVVLQJ HQJLQH
)DFWRU\ SUHVHW LGOH VSHHGV FDQ DOVR EH DGMXVWHG XVLQJ LQIRUPDWLRQ RQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH XVLQJ WKH WRXFK NH\V
EXPS VSHHG HQDEOH VZLWFK + ZLWK VSHHG VHOHFW VZLWFK , 3(QWHU .H\

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH %.' 129

 

31 
,QVWUXPHQW 3DQHOV

7KH HQWHU NH\ LV SUHVVHG WR VHOHFW WKH SDUDPHWHU WKDW LV 55HG 6723 (1*,1( ,QGLFDWRU /LJKW
KLJKOLJKWHG RQ WKH VFUHHQ
:KHQ OLJKW FRPHV RQ VWRS HQJLQH LPPHGLDWHO\ RU DV VRRQ
4$PEHU :$51,1* ,QGLFDWRU /LJKW DV VDIHO\ SRVVLEOH WR SUHYHQW HQJLQH GDPDJH &RUUHFW
SUREOHP EHIRUH UHVWDUWLQJ
:KHQ OLJKW FRPHV RQ DQ DEQRUPDO FRQGLWLRQ H[LVWV ,W
LV QRW QHFHVVDU\ WR VKXWGRZQ HQJLQH LPPHGLDWHO\ EXW
SUREOHP VKRXOG EH FRUUHFWHG DV VRRQ DV SRVVLEOH
3RZHU7HFK LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
%.' 129

8VLQJ 'LDJQRVWLF *DXJH WR $FFHVV (QJLQH


,QIRUPDWLRQ
7KH GLDJQRVWLF JDXJH $ DOORZV WKH RSHUDWRU WR YLHZ
PDQ\ UHDGRXWV RI HQJLQH IXQFWLRQV DQG WURXEOH FRGHV
'7&V 7KH JDXJH LV OLQNHG WR WKH HOHFWURQLF FRQWURO
V\VWHP DQG LWV VHQVRUV 7KLV DOORZV WKH RSHUDWRU WR
PRQLWRU HQJLQH IXQFWLRQV DQG WR WURXEOHVKRRW WKH HQJLQH
V\VWHPV ZKHQ QHHGHG

5* 816(3
3UHVV WKH PHQX NH\ % WR DFFHVV WKH YDULRXV HQJLQH
IXQFWLRQV LQ VHTXHQFH 7KH GLVSOD\V FDQ EH VHOHFWHG DV
HLWKHU FXVWRPDU\ (QJOLVK RU PHWULF XQLWV
7KH IROORZLQJ PHQX RI HQJLQH SDUDPHWHUV FDQ EH
GLVSOD\HG RQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH ZLQGRZ
(QJLQH KRXUV 'LDJQRVWLF *DXJH
(QJLQH USP
6\VWHP YROWDJH $'LDJQRVWLF *DXJH '(QWHU .H\
3HUFHQW HQJLQH ORDG DW WKH FXUUHQW USP %0HQX .H\ (5HG 6723 (1*,1(
&RRODQW WHPSHUDWXUH &$UURZ .H\V ,QGLFDWRU /LJKW
2LO SUHVVXUH ) $PEHU :$51,1*
7KURWWOH SRVLWLRQ ,QGLFDWRU /LJKW
,QWDNH PDQLIROG WHPSHUDWXUH
([KDXVW JDV WHPSHUDWXUH
)XHO WHPSHUDWXUH 7KH GLDJQRVWLF JDXJH LQFOXGHV D JUDSKLFDO EDFNOLW /LTXLG
&XUUHQW IXHO FRQVXPSWLRQ &U\VWDO 'LVSOD\ /&' VFUHHQ 7KH GLVSOD\ FDQ VKRZ
$FWLYH VHUYLFH GLDJQRVWLF FRGHV HLWKHU D VLQJOH SDUDPHWHU RU D TXDGUDQW GLVSOD\ VKRZLQJ
6WRUHG VHUYLFH GLDJQRVWLF FRGHV IURP WKH HQJLQH IRXU SDUDPHWHUV VLPXOWDQHRXVO\ 7KH GLDJQRVWLF JDXJH
6HW WKH XQLWV IRU GLVSOD\ XVHV WZR DUURZ NH\V & IRU VFUROOLQJ WKURXJK WKH HQJLQH
9LHZ WKH HQJLQH FRQILJXUDWLRQ SDUDPHWHUV SDUDPHWHU OLVW DQG YLHZLQJ WKH PHQX OLVW DQG DQ HQWHU NH\
127( (QJLQH SDUDPHWHUV ZKLFK FDQ EH DFFHVVHG ' IRU VHOHFWLQJ KLJKOLJKWHG LWHPV 7KH UHG ( DQG DPEHU
ZLOO YDU\ ZLWK WKH HQJLQH DSSOLFDWLRQ 'LDJQRVWLF ) OLJKWV DUH XVHG WR VLJQDO DFWLYH WURXEOH FRGH UHFHLYHG
JDXJH FDQ EH SURJUDPPHG IRU UHDGRXWV LQ RQH E\ WKH GLDJQRVWLF JDXJH
RI WKH IROORZLQJ ODQJXDJHV (QJOLVK )UHQFK
*HUPDQ 6SDQLVK ,WDOLDQ DQG 3RUWXJXHVH &RQWDFW
\RXU HQJLQH GLVWULEXWRU RU GHDOHU
285*3 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

0DLQ 0HQX 1DYLJDWLRQ


127( 7KH HQJLQH GRHV QRW QHHG WR EH UXQQLQJ WR

5* 816(3
QDYLJDWH WKH GLDJQRVWLF JDXJH VFUHHQV ,I HQJLQH
VWDUW XS LV GHVLUHG 6HH 6WDUWLQJ 7KH (QJLQH $OO
RI WKH HQJLQH YDOXHV LOOXVWUDWHG RQ WKH GLDJQRVWLF
JDXJH LQGLFDWH WKH HQJLQH LV UXQQLQJ

 7XUQ WKH NH\ VZLWFK WR WKH 21 SRVLWLRQ 6WDUWLQJ DW


WKH VLQJOH RU IRXU HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH 0HQX .H\
0HQX NH\
285*3$ 2&7

 7KH ILUVW VHYHQ LWHPV RI WKH 0DLQ 0HQX ZLOO EH


GLVSOD\HG

5* 812&7
0HQX 'LVSOD\
285*3$ 2&7

 3UHVVLQJ WKH $UURZ NH\V ZLOO VFUROO WKURXJK WKH PHQX


VHOHFWLRQV

5* 812&7
0DLQ 0HQX ,WHPV
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$ 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVVLQJ WKH ULJKW DUURZ NH\ ZLOO VFUROO GRZQ WR UHYHDO


WKH ODVW LWHPV RI 0DLQ 0HQX VFUHHQ KLJKOLJKWLQJ WKH
QH[W LWHP GRZQ

5* 816(3
/DVW ,WHPV 2Q 0DLQ 0HQX
285*3$ 2&7

 8VH WKH DUURZ NH\V WR VFUROO WR WKH GHVLUHG PHQX LWHP


RU SUHVV WKH 0HQX %XWWRQ WR H[LW WKH PDLQ PHQX DQG

5* 812&7
UHWXUQ WR WKH HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\

8VH $UURZ %XWWRQV 7R 6FUROO 4XDGUDQW 'LVSOD\


285*3$ 2&7

(QJLQH &RQILJXUDWLRQ 'DWD


127( 7KH HQJLQH FRQILJXUDWLRQ GDWD LV D UHDG

5* 816(3
RQO\ IXQFWLRQ

127( 7KH HQJLQH GRHV QRW QHHG WR EH UXQQLQJ WR


QDYLJDWH WKH GLDJQRVWLF JDXJH VFUHHQV ,I HQJLQH
VWDUW XS LV GHVLUHG 6HH 6WDUWLQJ 7KH (QJLQH $OO
RI WKH HQJLQH YDOXHV LOOXVWUDWHG RQ WKH GLDJQRVWLF
JDXJH LQGLFDWH WKH HQJLQH LV UXQQLQJ 0HQX .H\

 7XUQ WKH NH\ VZLWFK WR WKH 21 SRVLWLRQ 6WDUWLQJ DW


WKH VLQJOH RU IRXU HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH
0HQX NH\
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KH PDLQ PHQX ZLOO EH GLVSOD\HG 8VH WKH $UURZ


NH\V WR VFUROO WKURXJK WKH PHQX XQWLO (QJLQH &RQILJ
LV KLJKOLJKWHG

5* 812&7
6HOHFW (QJLQH &RQILJXUDWLRQ
285*3$% 2&7

 2QFH (QJLQH &RQILJ PHQX LWHP KDV EHHQ KLJKOLJKWHG


SUHVV WKH (QWHU NH\ WR YLHZ WKH HQJLQH FRQILJXUDWLRQ
GDWD

5* 812&7
(QWHU .H\
285*3$% 2&7

 8VH WKH $UURZ NH\V WR VFUROO WKURXJK WKH HQJLQH


FRQILJXUDWLRQ GDWD

5* 816(3

8VH $UURZ .H\V 7R 6FUROO


&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR UHWXUQ WR WKH PDLQ PHQX

5* 816(3
5HWXUQ 7R 0DLQ 0HQX
285*3$% 2&7

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR H[LW WKH PDLQ PHQX DQG UHWXUQ
WR WKH HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\

5* 816(3
([LW 0DLQ 0HQX
285*3$% 2&7

$FFHVVLQJ 6WRUHG 7URXEOH &RGHV


127( 7KH HQJLQH GRHV QRW QHHG WR EH UXQQLQJ WR

5* 816(3
QDYLJDWH WKH GLDJQRVWLF JDXJH VFUHHQV ,I HQJLQH
VWDUW XS LV GHVLUHG 6HH 6WDUWLQJ 7KH (QJLQH $OO
RI WKH HQJLQH YDOXHV LOOXVWUDWHG RQ WKH GLDJQRVWLF
JDXJH LQGLFDWH WKH HQJLQH LV UXQQLQJ
)RU GHVFULSWLRQ RI WURXEOH FRGHV VHH FKDUW
LQ 7URXEOHVKRRWLQJ 6HFWLRQ
0HQX .H\

 7XUQ WKH NH\ VZLWFK WR WKH 21 SRVLWLRQ 6WDUWLQJ DW


WKH VLQJOH RU IRXU HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH
0HQX NH\
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$& 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KH PDLQ PHQX ZLOO EH GLVSOD\HG 8VH WKH $UURZ


NH\V WR VFUROO WKURXJK WKH PHQX XQWLO 6WRUHG &RGHV LV
KLJKOLJKWHG

5* 812&7
6HOHFW 6WRUHG &RGHV
285*3$& 2&7

 2QFH WKH 6WRUHG &RGHV PHQX LWHP KDV EHHQ


KLJKOLJKWHG SUHVV WKH (QWHU NH\ WR YLHZ WKH VWRUHG
FRGHV

5* 812&7
(QWHU .H\
285*3$& 2&7

 ,I WKH ZRUG 1H[W DSSHDUV DERYH WKH $UURZ NH\V


WKHUH DUH PRUH VWRUHG FRGHV WKDW PD\ EH YLHZHG 8VH
WKH $UURZ NH\ WR VFUROO WR WKH QH[W VWRUHG FRGH

5* 812&7

8VH $UURZ .H\V 7R 6FUROO


&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$& 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR UHWXUQ WR WKH PDLQ PHQX

5* 812&7
5HWXUQ 7R 0DLQ 0HQX
285*3$& 2&7

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR H[LW WKH PDLQ PHQX DQG UHWXUQ
WR WKH HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\

5* 816(3
([LW 0DLQ 0HQX
285*3$& 2&7

$FFHVVLQJ $FWLYH 7URXEOH &RGHV

5* 816(3
127( 7KH HQJLQH GRHV QRW QHHG WR EH UXQQLQJ WR
QDYLJDWH WKH GLDJQRVWLF JDXJH VFUHHQV ,I HQJLQH
VWDUW XS LV GHVLUHG 6HH 6WDUWLQJ 7KH (QJLQH $OO
RI WKH HQJLQH YDOXHV LOOXVWUDWHG RQ WKH GLDJQRVWLF
JDXJH LQGLFDWH WKH HQJLQH LV UXQQLQJ
)RU GHVFULSWLRQ RI WURXEOH FRGHV VHH FKDUW
LQ 7URXEOHVKRRWLQJ 6HFWLRQ 1RUPDO 2SHUDWLRQ

 'XULQJ QRUPDO RSHUDWLRQ WKH VLQJOH RU IRXU SDUDPHWHU


VFUHHQ ZLOO EH GLVSOD\HG
285*3$' 2&7

 :KHQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH UHFHLYHV D WURXEOH


FRGH IURP DQ HQJLQH FRQWURO XQLW WKH VLQJOH RU IRXU
SDUDPHWHU VFUHHQ ZLOO EH UHSODFHG ZLWK WKH :DUQLQJ
PHVVDJH 7KH 631 DQG )0, QXPEHU ZLOO EH GLVSOD\HG
DORQJ ZLWK D GHVFULSWLRQ RI WKH SUREOHP DQG WKH
5* 816(3

FRUUHFWLYH DFWLRQ QHHGHG


,03257$17 ,JQRULQJ DFWLYH WURXEOH FRGHV FDQ
UHVXOW LQ VHYHUH HQJLQH GDPDJH

$FWLYH 7URXEOH &RGHV 'LVSOD\HG

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$' 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 ,I WKH ZRUG 1H[W DSSHDUV DERYH WKH DUURZ NH\V WKHUH


DUH PRUH WURXEOH FRGHV WKDW FDQ EH YLHZHG E\ XVLQJ
WKH DUURZ NH\V WR VFUROO WR WKH QH[W WURXEOH FRGH

5* 816(3
8VH $UURZ .H\V 7R 6FUROO
285*3$' 2&7

,03257$17 ,JQRULQJ DFWLYH WURXEOH FRGHV FDQ


UHVXOW LQ VHYHUH HQJLQH GDPDJH

 7R DFNQRZOHGJH DQG KLGH WKH FRGH DQG UHWXUQ WR WKH


VLQJOH RU IRXU SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH (QWHU .H\

5* 816(3
+LGH 7URXEOH &RGHV
285*3$' 2&7

 7KH GLVSOD\ ZLOO UHWXUQ WR WKH VLQJOH RU IRXU SDUDPHWHU


GLVSOD\ EXW WKH GLVSOD\ ZLOO FRQWDLQ WKH ZDUQLQJ LFRQ

5* 816(3
3UHVVLQJ WKH (QWHU NH\ ZLOO UHGLVSOD\ WKH KLGGHQ
WURXEOH FRGH

$FWLYH 7URXEOH &RGH ,FRQ


285*3$' 2&7

,03257$17 ,JQRULQJ DFWLYH WURXEOH FRGHV FDQ


UHVXOW LQ VHYHUH HQJLQH GDPDJH

 3UHVVLQJ WKH (QWHU NH\ RQFH DJDLQ ZLOO KLGH WKH


WURXEOH FRGH DQG UHWXUQ WKH VFUHHQ WR WKH VLQJOH RU IRXU
5* 816(3

SDUDPHWHU GLVSOD\

(QWHU .H\

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$' 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KH VLQJOH RU IRXU SDUDPHWHU VFUHHQ ZLOO GLVSOD\


WKH ZDUQLQJ LFRQ XQWLO WKH WURXEOH FRGH FRQGLWLRQ LV

5* 812&7
FRUUHFWHG

$FWLYH 7URXEOH &RGH &RQGLWLRQ


285*3$' 2&7

(QJLQH 6KXWGRZQ &RGHV

5* 816(3
 'XULQJ QRUPDO RSHUDWLRQ WKH VLQJOH RU IRXU SDUDPHWHU
VFUHHQ ZLOO EH GLVSOD\HG

1RUPDO 2SHUDWLRQ
285*3$( 2&7

 :KHQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH UHFHLYHV D VHYHUH WURXEOH


FRGH IURP DQ HQJLQH FRQWURO XQLW WKH VLQJOH RU IRXU
SDUDPHWHU VFUHHQ ZLOO EH UHSODFHG ZLWK WKH 6KXWGRZQ
PHVVDJH 7KH 631 DQG )0, QXPEHU ZLOO EH GLVSOD\HG
DORQJ ZLWK D GHVFULSWLRQ RI WKH SUREOHP DQG WKH

5* 816(3
FRUUHFWLYH DFWLRQ QHHGHG
,I WKH ZRUG 1H[W DSSHDUV DERYH WKH DUURZ NH\V WKHUH
DUH PRUH WURXEOH FRGHV WKDW FDQ EH YLHZHG E\ XVLQJ
WKH DUURZ NH\V WR VFUROO WR WKH QH[W WURXEOH FRGH

6KXWGRZQ 0HVVDJH
285*3$( 2&7

 7R DFNQRZOHGJH DQG KLGH WKH WURXEOH FRGH DQG UHWXUQ


WR WKH VLQJOH RU IRXU SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH
(QWHU NH\
,03257$17 ,JQRULQJ WKH VKXWGRZQ PHVVDJH FDQ
UHVXOW LQ VHYHUH HQJLQH GDPDJH
5* 816(3

+LGH 7URXEOH &RGH

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$( 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KH GLVSOD\ ZLOO UHWXUQ WR WKH VLQJOH RU IRXU SDUDPHWHU


GLVSOD\ EXW WKH GLVSOD\ ZLOO FRQWDLQ WKH 6KXWGRZQ

5* 816(3
LFRQ 3UHVVLQJ WKH (QWHU NH\ ZLOO UHGLVSOD\ WKH KLGGHQ
WURXEOH FRGH
,03257$17 ,JQRULQJ WKH VKXWGRZQ PHVVDJH FDQ
UHVXOW LQ VHYHUH HQJLQH GDPDJH

)ODVKLQJ 6KXWGRZQ ,FRQ


285*3$( 2&7

 3UHVVLQJ WKH (QWHU NH\ RQFH DJDLQ ZLOO KLGH WKH


WURXEOH FRGH DQG UHWXUQ WKH VFUHHQ WR WKH VLQJOH RU IRXU
SDUDPHWHU GLVSOD\

5* 816(3
5HGLVSOD\ 7URXEOH &RGH
285*3$( 2&7

 7KH VLQJOH RU IRXU SDUDPHWHU VFUHHQ ZLOO GLVSOD\ WKH

5* 816(3
VKXWGRZQ LFRQ XQWLO WKH WURXEOH FRGH FRQGLWLRQ LV
FRUUHFWHG
,03257$17 ,JQRULQJ WKH VKXWGRZQ PHVVDJH FDQ
UHVXOW LQ VHYHUH HQJLQH GDPDJH

6KXWGRZQ ,FRQ
285*3$( 2&7

$GMXVWLQJ %DFNOLJKWLQJ
 7XUQ WKH NH\ VZLWFK WR WKH 21 SRVLWLRQ 6WDUWLQJ DW
5* 816(3
WKH VLQJOH RU IRXU HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH
0HQX NH\

0HQX .H\

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 $8*

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KH PDLQ PHQX ZLOO EH GLVSOD\HG 8VH WKH $UURZ


NH\V WR VFUROO WKURXJK WKH PHQX XQWLO $GMXVW %DFNOLJKW
LV KLJKOLJKWHG

5* 812&7
6HOHFW $GMXVW %DFNOLJKW
285*3 $8*

 2QFH WKH $GMXVW %DFNOLJKW PHQX LWHP KDV EHHQ


KLJKOLJKWHG SUHVV WKH (QWHU NH\ WR DFWLYDWH WKH
$GMXVW %DFNOLJKW IXQFWLRQ

5* 812&7
3UHVV (QWHU .H\
285*3 $8*

 8VH WKH $UURZ NH\V WR VHOHFW WKH GHVLUHG EDFNOLJKW


LQWHQVLW\

5* 816(3
$GMXVW %DFNOLJKW ,QWHQVLW\
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 $8*

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR UHWXUQ WR WKH PDLQ PHQX

5* 81$8*
5HWXUQ WR 0DLQ 0HQX
285*3 $8*

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR H[LW WKH PDLQ PHQX DQG UHWXUQ
WR WKH HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\

5* 816(3
([LW 0DLQ 0HQX
285*3 $8*

$GMXVWLQJ &RQWUDVW
 7XUQ WKH NH\ VZLWFK WR WKH 21 SRVLWLRQ 6WDUWLQJ DW

5* 816(3
WKH VLQJOH RU IRXU HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH
0HQX NH\

0HQX .H\
285*3$) 2&7

 7KH PDLQ PHQX ZLOO EH GLVSOD\HG 8VH WKH $UURZ


NH\V WR VFUROO WKURXJK WKH PHQX XQWLO $GMXVW &RQWUDVW
LV KLJKOLJKWHG
5* 812&7

6HOHFW $GMXVW &RQWUDVW

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$) 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 2QFH WKH $GMXVW &RQWUDVW PHQX LWHP KDV EHHQ


KLJKOLJKWHG SUHVV WKH (QWHU NH\ WR DFWLYDWH WKH
$GMXVW &RQWUDVW IXQFWLRQ

5* 812&7
3UHVV (QWHU .H\
285*3$) 2&7

 8VH WKH $UURZ NH\V WR VHOHFW WKH GHVLUHG FRQWUDVW


LQWHQVLW\

5* 816(3
$GMXVW &RQWUDVW ,QWHQVLW\
285*3$) 2&7

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR UHWXUQ WR WKH PDLQ PHQX

5* 816(3

5HWXUQ 7R 0DLQ 0HQX


&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$) 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR H[LW WKH PDLQ PHQX DQG UHWXUQ
WR WKH HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\

5* 816(3
([LW 0DLQ 0HQX
285*3$) 2&7

6HOHFWLQJ 8QLWV 2I 0HDVXUHPHQW


 7XUQ WKH NH\ VZLWFK WR WKH 21 SRVLWLRQ 6WDUWLQJ DW

5* 816(3
WKH VLQJOH RU IRXU HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH
0HQX NH\

0HQX .H\
285*3% 2&7

 7KH PDLQ PHQX ZLOO EH GLVSOD\HG 8VH WKH $UURZ


NH\V WR VFUROO WKURXJK WKH PHQX XQWLO 6HOHFW 8QLWV LV
KLJKOLJKWHG

5* 812&7
6HOHFW 8QLWV
285*3% 2&7

 2QFH WKH 6HOHFW 8QLWV PHQX LWHP KDV EHHQ


KLJKOLJKWHG SUHVV WKH (QWHU NH\ WR DFFHVV WKH 6HOHFW
8QLWV IXQFWLRQ
5* 812&7

3UHVV (QWHU .H\

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KHUH DUH WKUHH FKRLFHV IRU XQLWV RI PHDVXUHPHQW


(QJOLVK 0HWULF N3D RU 0HWULF %DU
(QJOLVK LV IRU ,PSHULDO XQLWV ZLWK SUHVVXUHV GLVSOD\HG
LQ 36, DQG WHPSHUDWXUHV LQ )

5* 816(3
0HWULF N3D DQG 0HWULF EDU DUH IRU ,6 XQLWV ZLWK
SUHVVXUHV GLVSOD\HG LQ N3D DQG EDU UHVSHFWLYHO\ DQG
WHPSHUDWXUHV LQ &
8VH WKH $UURZ NH\V WR KLJKOLJKW WKH GHVLUHG XQLWV RI
PHDVXUHPHQW

6HOHFW 'HVLUHG 8QLWV


285*3% 2&7

 3UHVV WKH (QWHU NH\ WR VHOHFW WKH KLJKOLJKWHG XQLWV

5* 816(3
3UHVV (QWHU .H\ WR 6HOHFW
285*3% 2&7

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR UHWXUQ WR WKH PDLQ PHQX

5* 816(3

5HWXUQ 7R 0DLQ 0HQX


&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR UHWXUQ WR WKH HQJLQH SDUDPHWHU


GLVSOD\

5* 816(3
3UHVV 0HQX .H\
285*3% 2&7

6HWXS 8S 'LVSOD\


 7XUQ WKH NH\ VZLWFK WR WKH 21 SRVLWLRQ 6WDUWLQJ DW WKH

5* 816(3
VLQJOH HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH 0HQX NH\

0HQX .H\
285*3% 2&7

 8VH WKH $UURZ NH\V WR VFUROO WKURXJK WKH PHQX XQWLO


6HWXS 8S 'LVSOD\ LV KLJKOLJKWHG

5* 812&7
6HWXS 8S 'LVSOD\
285*3% 2&7

 2QFH 6HWXS 8S 'LVSOD\ PHQX LWHP KDV EHHQ


KLJKOLJKWHG SUHVV WKH (QWHU NH\ WR DFFHVV WKH 6HWXS
8S 'LVSOD\ IXQFWLRQ
5* 812&7

3UHVV (QWHU .H\

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KUHH RSWLRQV DUH DYDLODEOH IRU PRGLILFDWLRQ RI WKH


8S 'LVSOD\
D 8VH 'HIDXOWV 7KLV RSWLRQ FRQWDLQV WKH IROORZLQJ
HQJLQH SDUDPHWHUV IRU GLVSOD\ (QJLQH +RXUV
(QJLQH 6SHHG %DWWHU\ 9ROWDJH /RDG &RRODQW

5* 816(3
7HPSHUDWXUH DQG 2LO 3UHVVXUH
E &XVWRP 6HWXS 7KLV RSWLRQ FRQWDLQV D OLVW RI
HQJLQH SDUDPHWHUV (QJLQH SDUDPHWHUV IURP WKLV
OLVW FDQ EH VHOHFWHG WR UHSODFH DQ\ RU DOO RI WKH
GHIDXOW SDUDPHWHUV 7KLV RSWLRQ FDQ EH XVHG WR
DGG SDUDPHWHUV DYDLODEOH IRU VFUROOLQJ LQ WKH 8S
'LVSOD\ 8S 'LVSOD\ 2SWLRQV

F $XWRPDWLF 6FDQ 6HOHFWLQJ WKH VFDQ IXQFWLRQ ZLOO


DOORZ WKH 8S 'LVSOD\ WR VFUROO WKURXJK WKH VHOHFWHG
VHW RI SDUDPHWHUV RQH DW D WLPH PRPHQWDULO\
SDXVLQJ DW HDFK
285*3% 2&7

 8VH 'HIDXOWV 7R VHOHFW 8VH 'HIDXOWV XVH WKH $UURZ


NH\V WR VFUROO WR DQG KLJKOLJKW 8VH 'HIDXOWV LQ WKH
PHQX GLVSOD\

5* 816(3
6HOHFW 'HIDXOWV
285*3% 2&7

 3UHVV WKH (QWHU NH\ WR DFWLYDWH WKH 8VH 'HIDXOWV


IXQFWLRQ

5* 816(3

'HIDXOWV 6HOHFWHG
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KH GLVSOD\ SDUDPHWHUV DUH UHVHW WR WKH IDFWRU\


GHIDXOWV WKHQ WKH GLVSOD\ ZLOO UHWXUQ WR WKH 6HWXS 8S
'LVSOD\ PHQX

5* 816(3
5HVWRUHG 7R 'HIDXOWV
285*3% 2&7

 &XVWRP 6HWXS 7R SHUIRUP D FXVWRP VHWXS RI WKH


8S 'LVSOD\ XVH WKH DUURZ EXWWRQV WR VFUROO WR DQG
KLJKOLJKW &XVWRP 6HWXS RQ WKH GLVSOD\

5* 816(3
6HOHFW &XVWRP 6HWXS
285*3% 2&7

 3UHVV WKH (QWHU NH\ WR GLVSOD\ D OLVW RI HQJLQH


SDUDPHWHUV

5* 816(3

(QJLQH 3DUDPHWHUV
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 8VH WKH $UURZ NH\V WR VFUROO WR DQG KLJKOLJKW D


VHOHFWHG SDUDPHWHU SDUDPHWHU ZLWK D QXPEHU WR ULJKW
RI LW 

5* 816(3
6HOHFW 3DUDPHWHUV
285*3% 2&7

 3UHVV WKH (QWHU NH\ WR GHVHOHFW WKH VHOHFWHG


SDUDPHWHU UHPRYLQJ LW IURP WKH OLVW RI SDUDPHWHUV
EHLQJ GLVSOD\HG RQ WKH 8S 'LVSOD\

5* 816(3
'HVHOHFW 3DUDPHWHUV
285*3% 2&7

 8VH WKH $UURZ NH\V WR VFUROO DQG KLJKOLJKW WKH GHVLUHG
SDUDPHWHU WKDW KDV QRW EHHQ VHOHFWHG IRU GLVSOD\
SDUDPHWHU ZLWKRXW D QXPEHU WR ULJKW RI LW 

5* 816(3
6HOHFW 'HVLUHG 3DUDPHWHUV
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVV WKH (QWHU NH\ WR VHOHFW WKH SDUDPHWHU IRU


LQFOXVLRQ LQ WKH 6LQJOH (QJLQH 3DUDPHWHU 'LVSOD\
 &RQWLQXH WR VFUROO WKURXJK DQG VHOHFW DGGLWLRQDO
SDUDPHWHUV IRU WKH FXVWRP 8S 'LVSOD\ 3UHVV WKH
0HQX NH\ DW DQ\ WLPH WR UHWXUQ WR WKH &XVWRP 6HWXS
PHQX

5* 816(3
6HOHFW 3DUDPHWHUV )RU 'LVSOD\
285*3% 2&7

 $XWRPDWLF 6FDQ 6HOHFWLQJ WKH VFDQ IXQFWLRQ ZLOO


DOORZ WKH 8S 'LVSOD\ WR VFUROO WKURXJK WKH VHOHFWHG
VHW RI SDUDPHWHUV RQH DW D WLPH 8VH WKH $UURZ NH\V
WR VFUROO WR WKH $XWRPDWLF 6FDQ IXQFWLRQ

5* 816(3
$XWRPDWLF 6FDQ 2II
285*3% 2&7

 3UHVV WKH (QWHU NH\ WR WRJJOH WKH $XWRPDWLF 6FDQ


IXQFWLRQ RQ

5* 816(3

$XWRPDWLF 6FDQ 2Q
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVV WKH (QWHU NH\ DJDLQ WR WRJJOH WKH $XWRPDWLF


6FDQ IXQFWLRQ RII

5* 816(3
$XWRPDWLF 6FDQ 2II
285*3% 2&7

 2QFH WKH 8VH 'HIDXOWV &XVWRP 6HWXS DQG


$XWRPDWLF 6FDQ IXQFWLRQV KDYH EHHQ VHW SUHVV WKH
0HQX NH\ WR UHWXUQ WR WKH PDLQ PHQX

5* 816(3
0HQX .H\
285*3% 2&7

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR H[LW WKH PDLQ PHQX DQG UHWXUQ
WR WKH HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\

5* 816(3
([LW 0DLQ 0HQX
285*3% 2&7

6HWXS 8S 'LVSOD\


 7XUQ WKH NH\ VZLWFK WR WKH 21 SRVLWLRQ )URP WKH
5* 816(3

VLQJOH RU IRXU HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\ SUHVV WKH


0HQX NH\

0HQX .H\

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KH PDLQ PHQX ZLOO EH GLVSOD\HG 8VH WKH $UURZ


NH\V WR VFUROO WKURXJK WKH PHQX XQWLO 6HWXS 8S
'LVSOD\ LV KLJKOLJKWHG

5* 812&7
6HOHFW 6HWXS 8S 'LVSOD\
285*3% 2&7

 2QFH WKH 6HWXS 8S 'LVSOD\ PHQX LWHP KDV EHHQ


KLJKOLJKWHG SUHVV WKH (QWHU NH\ WR DFWLYDWH WKH
6HWXS 8S 'LVSOD\ PHQX

5* 812&7
3UHVV (QWHU .H\
285*3% 2&7

 7ZR RSWLRQV DUH DYDLODEOH IRU WKH 8S 'LVSOD\


D 8VH 'HIDXOWV 7KLV RSWLRQ FRQWDLQV WKH IROORZLQJ
HQJLQH SDUDPHWHUV IRU GLVSOD\ (QJLQH 6SHHG
%DWWHU\ 9ROWDJH &RRODQW 7HPSHUDWXUH DQG 2LO
3UHVVXUH

5* 812&7
E &XVWRP 6HWXS 7KLV RSWLRQ FRQWDLQV D OLVW RI
HQJLQH SDUDPHWHUV (QJLQH SDUDPHWHUV IURP WKLV OLVW
FDQ EH VHOHFWHG WR UHSODFH DQ\ RU DOO RI WKH GHIDXOW
SDUDPHWHUV

6HOHFW )DFWRU\ 'HIDXOWV


&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7R UHVHW WKH GLVSOD\ SDUDPHWHUV WR WKH IDFWRU\


GHIDXOWV VFUROO WR DQG KLJKOLJKW 8VH 'HIDXOWV 3UHVV
WKH (QWHU NH\ WR DFWLYDWH WKH 8VH 'HIDXOWV IXQFWLRQ
$ PHVVDJH LQGLFDWLQJ WKH GLVSOD\ SDUDPHWHUV DUH
UHVHW WR WKH IDFWRU\ GHIDXOWV ZLOO EH GLVSOD\HG WKHQ WKH
GLVSOD\ ZLOO UHWXUQ WR WKH 6HWXS 8S 'LVSOD\ PHQX

5* 816(3
5HVWRUHG 7R 'HIDXOWV
285*3% 2&7

 &XVWRP 6HWXS 7R SHUIRUP D FXVWRP VHWXS RI WKH


8S 'LVSOD\ XVH WKH DUURZ EXWWRQV WR VFUROO WR DQG
KLJKOLJKW &XVWRP 6HWXS RQ WKH GLVSOD\

5* 816(3
&XVWRP 6HWXS
285*3% 2&7

 7KH TXDGUDQW ZLWK WKH KLJKOLJKWHG SDUDPHWHU YDOXH


LV WKH FXUUHQW VHOHFWHG SDUDPHWHU 8VH WKH $UURZ
NH\V WR KLJKOLJKW WKH YDOXH LQ WKH TXDGUDQW \RX ZLVK WR
FKDQJH WR D QHZ SDUDPHWHU

5* 816(3

6HOHFW 3DUDPHWHUV
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 3UHVV WKH (QWHU NH\ DQG D OLVW RI HQJLQH SDUDPHWHUV


ZLOO EH GLVSOD\HG

5* 816(3
/LVW 2I (QJLQH 3DUDPHWHUV
285*3% 2&7

 7KH SDUDPHWHU WKDW LV KLJKOLJKWHG LV WKH VHOHFWHG


SDUDPHWHU IRU WKH VFUHHQ 8VH WKH DUURZ NH\V WR
KLJKOLJKW WKH QHZ SDUDPHWHU WR EH SODFHG LQ WKH 8S

5* 816(3
'LVSOD\

6HOHFW 'HVLUHG (QJLQH 3DUDPHWHU


285*3% 2&7

 3UHVV WKH (QWHU NH\ WR FKDQJH WKH VHOHFWHG


SDUDPHWHU LQ WKH TXDGUDQW WR WKH QHZ SDUDPHWHU

5* 816(3
(QWHU 6HOHFWHG 3DUDPHWHU
285*3% 2&7

 8VH WKH 0HQX NH\V WR UHWXUQ WR WKH 8S &XVWRP


6HWXS VFUHHQ
5* 816(3

5HWXUQ 7R 8S &XVWRP 6HWXS

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3% 2&7

 31 

,QVWUXPHQW 3DQHOV

 7KH VHOHFWHG TXDGUDQW KDV QRZ FKDQJHG WR WKH QHZ


VHOHFWHG SDUDPHWHU

5* 816(3
8S 'LVSOD\
285*3% 2&7

 5HSHDW WKH SDUDPHWHU VHOHFWLRQ SURFHVV XQWLO DOO


VSDFHV DUH DV GHVLUHG
 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR UHWXUQ WR WKH PDLQ PHQX

5* 816(3
5HWXUQ 7R 0DLQ 0HQX
285*3% 2&7

 3UHVV WKH 0HQX NH\ WR H[LW WKH PDLQ PHQX DQG UHWXUQ
WR WKH HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\

5* 812&7
6HOHFW 5HPDLQLQJ 3DUDPHWHUV
285*3% 2&7

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ
%UHDN,Q 6HUYLFH
7KH HQJLQH LV UHDG\ IRU QRUPDO RSHUDWLRQ +RZHYHU H[WUD
FDUH GXULQJ WKH LQLWLDO EUHDNLQ SHULRG ZLOO UHVXOW LQ PRUH
VDWLVIDFWRU\ ORQJWHUP HQJLQH SHUIRUPDQFH DQG OLIH
'XULQJ WKH LQLWLDO RSHUDWLRQ RI D QHZ RU UHEXLOW HQJLQH

5* 81-$1
FKDQJH WKH RLO DQG ILOWHU EHWZHHQ D PLQLPXP RI KRXUV
DQG D PD[LPXP HTXDO WR WKH VSHFLILHG -RKQ 'HHUH 3OXV
 RU -RKQ 'HHUH 3OXV ,, HQJLQH RLO
127( ,Q DSSOLFDWLRQV ZLWK H[WUHPHO\ ORZ DQQXDO KRXUV
VXFK DV HPHUJHQF\ JHQHUDWRU VHWV GR QRW
H[FHHG RLO XVDJH RI WZR \HDUV PRQWKV ZKHQ
XVLQJ %UHDNLQ 3OXV RLO ,Q WKLV FLUFXPVWDQFH &KHFN (QJLQH 2LO /HYHO
GUDLQ %UHDN,Q 3OXV RLO DW PRQWKV LI LW KDV QRW
UHDFKHG KRXUV RI LQLWLDO HQJLQH EUHDNLQ DQG
UHILOO ZLWK IUHVK %UHDN,Q 3OXV RLO WR DFFRPSOLVK DW
OHDVW KRXUV RI DFFXPXODWLYH EUHDNLQ

 7KLV HQJLQH LV IDFWRU\ILOOHG ZLWK -RKQ 'HHUH (QJLQH


%UHDN,Q 3OXV RLO 2SHUDWH WKH HQJLQH DW YDULRXV
FRQGLWLRQV GXULQJ WKH LQLWLDO KRXUV ZLWK DW OHDVW 
RI WKH WLPH XQGHU KHDY\ ORDGV WR DFKLHYH DGHTXDWH
HQJLQH EUHDNLQ
 ,I WKH HQJLQH KDV WRR PXFK RSHUDWLQJ WLPH DW LGOH
FRQVWDQW VSHHGV DQGRU OLJKW ORDG XVDJH RU PDNHXS
RLO LV UHTXLUHG GXULQJ WKH ILUVW KRXU SHULRG D ORQJHU
EUHDNLQ SHULRG PD\ EH QHHGHG ZLWKRXW FKDQJLQJ
%UHDN,Q 3OXV RLO XQWLO KRXUV

5* 81$8*
,03257$17 'R QRW DGG PDNHXS RLO XQWLO WKH RLO
OHYHO LV %(/2: WKH $'' PDUN RQ GLSVWLFN ,I
PDNHXS RLO LV UHTXLUHG GXULQJ WKH EUHDNLQ
SHULRG -RKQ 'HHUH (QJLQH %UHDN,Q 3OXV RLO
VKRXOG EH XVHG ZKHQHYHU SRVVLEOH
(QJLQH 2LO /HYHO 'LSVWLFN
,03257$17 ,I -RKQ 'HHUH (QJLQH %UHDN,Q 3OXV
RLO LV QRW DYDLODEOH IRU ZKDWHYHU UHDVRQ
SOHDVH XVH : YLVFRVLW\ JUDGH RI -RKQ $2LO )LOO &DS'LSVWLFN
'HHUH 3OXV ,, &- DV WKH PDNHXS RLO ,I
: 3OXV ,, &- LV DOVR QRW DYDLODEOH
WKHQ XVH : YLVFRVLW\ JUDGH RI 3OXV
,, &- DV WKH PDNHXS RLO 7KHVH RLOV ZLOO QRW DOORZ WKH HQJLQH WR
EUHDNLQ SURSHUO\
$3, &- $3, &)
$3, &, 3/86 $&($ (
$3, &, $&($ (
$3, &+ $&($ (
$3, &* $&($ (
$3, &) $&($ (
$3, &)

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 '(&

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

 &KHFN RLO E\ XQVFUHZLQJ DQG SXOOLQJ RXW RLO ILOO


FDSGLSVWLFN $ 2LO ILOO FDSGLSVWLFN PD\ EH ORFDWHG RQ
OHIW RU ULJKW VLGH RI HQJLQH GHSHQGLQJ RQ DSSOLFDWLRQ
&KHFN RLO PRUH IUHTXHQWO\ GXULQJ HQJLQH EUHDNLQ
SHULRG ,I RLO PXVW EH DGGHG GXULQJ WKLV SHULRG -RKQ
'HHUH (QJLQH %UHDN,Q 3OXV RLO LV SUHIHUUHG 6HH
(1*,1( %5($.,1 2,/ LQ )XHOV /XEULFDQWV DQG

5* 81-$1
&RRODQW 6HFWLRQ IRU RWKHU RLOV DOORZHG
,03257$17 '2 127 ILOO DERYH WKH WRS RI WKH
FURVVKDWFK SDWWHUQ RU WKH )8// PDUN
ZKLFKHYHU LV SUHVHQW 2LO OHYHOV DQ\ZKHUH
ZLWKLQ FURVVKDWFK DUH FRQVLGHUHG LQ WKH
DFFHSWDEOH RSHUDWLQJ UDQJH
2LO )LOO &DS'LSVWLFN
 'XULQJ WKH ILUVW KRXUV DYRLG SURORQJHG SHULRGV RI
HQJLQH LGOLQJ RU VXVWDLQHG PD[LPXP ORDG RSHUDWLRQ $2LO )LOO &DS'LSVWLFN

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 '(&

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

 ,I HQJLQH ZLOO LGOH ORQJHU WKDQ PLQXWHV VWRS HQJLQH


 %UHDN,Q 3OXV PD\ EH FKDQJHG DQ\ WLPH EHWZHHQ
 DQG KRXUV RU PRQWKV LQ WKH FDVH RI
ORZ DQQXDO XVDJH VXFK DV HPHUJHQF\ JHQHUDWRU
VHWV 7RSORDG RLO ILOWHU LOOXVWUDWHG 6HH &+$1*,1*
(1*,1( 2,/ $1' 5(3/$&,1* ),/7(5 LQ /XEULFDWLRQ
DQG 0DLQWHQDQFH +RXU 6HFWLRQ )LOO FUDQNFDVH

5* 81-$1
ZLWK VHDVRQDO YLVFRVLW\ JUDGH RLO 6HH ',(6(/
(1*,1( 2,/ LQ )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW
6HFWLRQ
127( 6RPH LQFUHDVH LQ RLO FRQVXPSWLRQ PD\ EH
H[SHFWHG ZKHQ ORZ YLVFRVLW\ RLOV DUH XVHG
&KHFN RLO OHYHOV PRUH IUHTXHQWO\
5HSODFLQJ (QJLQH 2LO )LOWHU
,I WHPSHUDWXUH LV EHORZ & ) LW PD\ EH
QHFHVVDU\ WR XVH FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ DLGV 6HH $2LO )LOWHU
&2/' :($7+(5 23(5$7,21 ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ 
,I DLU WHPSHUDWXUH LV EHORZ & ) XVH
DQ HQJLQH EORFN KHDWHU

 :DWFK FRRODQW WHPSHUDWXUH JDXJH $ FORVHO\ GXULQJ


HQJLQH RSHUDWLRQ 1RUPDO WHPSHUDWXUH UDQJH DW IXOO
ORDG UDWHG VSHHG LV & ) ,I FRRODQW
WHPSHUDWXUH ULVHV DERYH & ) WKH HQJLQH ZLOO
UHGXFH SRZHU DXWRPDWLFDOO\ 8QOHVV WHPSHUDWXUH GURSV
TXLFNO\ VWRS WKH HQJLQH DQG GHWHUPLQH WKH FDXVH EHIRUH
UHVXPLQJ RSHUDWLRQ
:DWFK RLO SUHVVXUH JDXJH % IRU SUHVVXUH ZLWKLQ

5* 81129
VSHFLILFDWLRQ
6SHFLILFDWLRQ

(QJLQH 2LO 3UHVVXUH DW
)XOO /RDG 5DWHG 6SHHG N3D  EDU  SVL
0LQLPXP 2LO 3UHVVXUH DW
/RZ ,GOH  N3D EDU SVL
&RRODQW 7HPSHUDWXUH :DWFK &RRODQW 7HPSHUDWXUH DQG 2LO 3UHVVXUH RQ 3DQHO
5DQJH & )
$(QJLQH &RRODQW %2LO 3UHVVXUH *DXJH
 &KHFN EHOW IRU SURSHU DOLJQPHQW DQG VHDWLQJ LQ SXOOH\ 7HPSHUDWXUH *DXJH
JURRYHV

$W QRUPDO RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUH RI & ) RLO VXPS
285*3 '(&

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

$X[LOLDU\ *HDU 'ULYH /LPLWDWLRQV


,03257$17 :KHQ DWWDFKLQJ DQ DLU FRPSUHVVRU
K\GUDXOLF SXPS RU RWKHU DFFHVVRU\ WR EH
GULYHQ E\ WKH DX[LOLDU\ JHDU GULYH HQJLQH
WLPLQJ JHDU WUDLQ DW IURQW RI HQJLQH SRZHU
UHTXLUHPHQWV RI WKH DFFHVVRU\ PXVW EH
OLPLWHG WR YDOXHV OLVWHG EHORZ

5* 81-$1
6$( 'ULYH &RQWLQXRXV 3RZHU ,QWHUPLWWHQW 3RZHU
0D[LPXP 0D[LPXP
$ N: KS  N: KS
% RU $ %  N: KS  N: KS

$6$( 'ULYH )URQW %6$( 'ULYH 5HDU


6$( 'ULYH )URQW

5* 81-$1
6$( 'ULYH 5HDU
5*5* 2&7

*HQHUDWRU 6HW 6WDQGE\ $SSOLFDWLRQV XVH RQO\ SHWUROHXP EDVHG GLHVHO IXHO ZLWK -RKQ 'HHUH
DSSURYHG IXHO FRQGLWLRQHUV DQG DGGLWLYHV )RU IXHO
7R DVVXUH WKDW \RXU HQJLQH ZLOO GHOLYHU HIILFLHQW VWDQGE\ FRQGLWLRQHUV DQG DGGLWLYHV FKHFN ZLWK \RXU ORFDO -RKQ
JHQHUDWRU RSHUDWLRQ ZKHQ QHHGHG VWDUW HQJLQH DQG UXQ DW 'HHUH GHDOHU
UDWHG VSHHG ZLWK ORDG IRU PLQXWHV HYHU\
 ZHHNV '2 127 DOORZ HQJLQH WR UXQ IRU DQ H[WHQGHG 3HWUROHXP GLHVHO IXHO VKRXOG QRW EH VWRUHG LQ VHUYLFH WDQNV
SHULRG RI WLPH ZLWK QR ORDG ORQJHU WKDQ WZR \HDUV HYHQ ZKHQ XVLQJ IXHO DGGLWLYHV
6HH \RXU IXHO GLVWULEXWRU RU -RKQ 'HHUH GHDOHU IRU PRUH
%LRGLHVHO IXHO LV QRW UHFRPPHQGHG IRU VWDQGE\ HTXLSPHQW LQIRUPDWLRQ
WKDW FDQ KDYH PLQLPDO IXHO FRQVXPSWLRQ VXFK DV VWDQGE\
JHQHUDWRUV ILUH SURWHFWLRQ HWF )RU VWDQGE\ DSSOLFDWLRQV
5*5* '(&

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

6WDUWLQJ WKH (QJLQH


7KH IROORZLQJ LQVWUXFWLRQV DSSO\ WR WKH RSWLRQDO FRQWUROV
DQG LQVWUXPHQWV DYDLODEOH WKURXJK WKH -RKQ 'HHUH 3DUWV
'LVWULEXWLRQ 1HWZRUN 7KH FRQWUROV DQG LQVWUXPHQWV IRU
\RXU HQJLQH PD\ EH GLIIHUHQW IURP WKRVH VKRZQ KHUH
DOZD\V IROORZ PDQXIDFWXUHUV LQVWUXFWLRQV

76 81$8*
&$87,21 %HIRUH VWDUWLQJ HQJLQH LQ D FRQILQHG
EXLOGLQJ LQVWDOO SURSHU RXWOHW H[KDXVW YHQWLODWLRQ
HTXLSPHQW $OZD\V XVH VDIHW\ DSSURYHG
IXHO VWRUDJH DQG SLSLQJ

127( ,I WHPSHUDWXUH LV EHORZ & ) LW PD\ EH 8VH 3URSHU 9HQWLODWLRQ


QHFHVVDU\ WR XVH FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ DLGV 6HH
&2/' :($7+(5 23(5$7,21 LQ WKLV JURXS
 2SHQ WKH IXHO VXSSO\ VKXWRII YDOYH LI HTXLSSHG
 3HUIRUP DOO SUHVWDUWLQJ FKHFNV RXWOLQHG LQ /XEULFDWLRQ 'LVHQJDJH SRZHU WR DQ\ HQJLQH GULYHOLQHV
DQG 0DLQWHQDQFH'DLO\ VHFWLRQ ODWHU LQ WKLV PDQXDO
285*3 '(&

 6HW VORZ LGOH DV IROORZV


3DQHOV ZLWK KLJKORZ VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK
% RQO\ 6HW VORZ VSHHG E\ SUHVVLQJ ORZHU KDOI RI
VZLWFK
3DQHOV ZLWK RSWLRQDO DQDORJ WKURWWOH V $ 6HW
KLJKORZ VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK WR VORZ WXUWOH 
WKHQ SXVK LQ RQ DQDORJ WKURWWOH KDQGOH RU WXUQ IXOO
FRXQWHUFORFNZLVH WR VHW DQDORJ WKURWWOH V WR VORZ
VSHHG
,03257$17 'R QRW RSHUDWH WKH VWDUWHU IRU PRUH

5* 81129
WKDQ VHFRQGV DW D WLPH 7R GR VR PD\
RYHUKHDW WKH VWDUWHU ,I WKH HQJLQH GRHV QRW VWDUW
WKH ILUVW WLPH ZDLW DW OHDVW PLQXWHV EHIRUH
WU\LQJ DJDLQ ,I HQJLQH GRHV QRW VWDUW DIWHU IRXU
DWWHPSWV VHH 7URXEOHVKRRWLQJ VHFWLRQ

$$QDORJ 7KURWWOH &RQWURO %6SHHG 6HOHFW 5RFNHU $QDORJ 7KURWWOH &RQWURO DQG 6SHHG 6HOHFW 6ZLWFK
2SWLRQDO 6ZLWFK

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 '(&

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

 7XUQ NH\ VWDUW VZLWFK $ WR WKH 21 SRVLWLRQ 7KH :DLW


7R 6WDUW 3UHKHDWLQJ PHVVDJH ZLOO EH GLVSOD\HG ZKHQ
DPELHQW WHPSHUDWXUHV UHTXLUH SUHKHDWLQJ IRU HQJLQHV
ZLWK SUHKHDWLQJ RSWLRQV 7KH WLPHU ZLOO GLVSOD\ PLQXWHV
DQG VHFRQGV FRXQWLQJ GRZQ WR ]HUR 2QFH WKH WLPHU
KDV UHDFKHG DQG WKH :DLW WR 6WDUW PHVVDJH LV
QR ORQJHU GLVSOD\HG \RX PD\ VWDUW WKH HQJLQH
7XUQ NH\ VWDUW VZLWFK $ FORFNZLVH WR WKH 67$57
SRVLWLRQ WR FUDQN WKH HQJLQH :KHQ WKH HQJLQH VWDUWV
UHOHDVH WKH NH\ VZLWFK VR LW UHWXUQV WR WKH 21 SRVLWLRQ
,03257$17 ,I WKH NH\ VZLWFK LV UHOHDVHG EHIRUH

5* 81129
WKH HQJLQH VWDUWV ZDLW XQWLO WKH VWDUWHU
DQG WKH HQJLQH VWRS WXUQLQJ EHIRUH WU\LQJ
DJDLQ 7KLV ZLOO SRVVLEO\ SUHYHQW GDPDJH
WR WKH VWDUWHU DQGRU IO\ZKHHO

 $IWHU HQJLQH VWDUWV LGOH HQJLQH DW QRW PRUH WKDQ 


USP XQWLO ZDUP 6HH :$50,1* (1*,1( ODWHU LQ WKLV 6WDUW $QG ,GOH (QJLQH &RQWUROV 2Q ,QVWUXPHQW 3DQHO
VHFWLRQ 
3DQHOV ZLWK KLJKORZ VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK $.H\ 6WDUW 6ZLWFK '6SHHG 6HOHFW 5RFNHU
% RQO\ 6HW USP XVLQJ EXPS VSHHG HQDEOH VZLWFK %+LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 6ZLWFK
5RFNHU 6ZLWFK ($QDORJ 7KURWWOH &RQWURO
& ZLWK VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK ' &%XPS 6SHHG (QDEOH 5RFNHU 2SWLRQDO
6ZLWFK
3DQHOV ZLWK RSWLRQDO DQDORJ WKURWWOH ( 6HW HLWKHU
KLJKORZ VSHHG VHOHFW VZLWFK % RU DQDORJ WKURWWOH (
WR VORZ VSHHG DQG VHW GHVLUHG VSHHG ZLWK UHPDLQLQJ
FRQWURO &KHFN DOO JDXJHV IRU QRUPDO HQJLQH RSHUDWLRQ
,I RSHUDWLRQ LV QRW QRUPDO VWRS WKH HQJLQH DQG
127( (QJLQH FRQWURO XQLW (&8 UHDGV WKH KLJKHU GHWHUPLQH WKH FDXVH )RU QRUPDO JDXJH SUHVVXUHV
RI WKH KLJKORZ VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK RU DQG WHPSHUDWXUHV VHH %5($.,1 6(59,&( HDUOLHU
WKH DQDORJ WKURWWOH VSHHG VHWWLQJV LQ WKLV VHFWLRQ
285*3 '(&

1RUPDO (QJLQH 2SHUDWLRQ

2EVHUYH HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH DQG HQJLQH 6XGGHQ GURS LQ RLO SUHVVXUH
RLO SUHVVXUH 7HPSHUDWXUHV DQG SUHVVXUHV ZLOO YDU\ $EQRUPDO FRRODQW WHPSHUDWXUHV
EHWZHHQ HQJLQHV DQG ZLWK FKDQJLQJ RSHUDWLQJ FRQGLWLRQV 8QXVXDO QRLVH RU YLEUDWLRQ
WHPSHUDWXUHV DQG ORDGV 6XGGHQ ORVV RI SRZHU
1RUPDO HQJLQH FRRODQW RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUH UDQJH
([FHVVLYH EODFN H[KDXVW
LV & ) ,I FRRODQW WHPSHUDWXUH
([FHVVLYH IXHO FRQVXPSWLRQ
ULVHV DERYH & ) HQJLQH ZLOO UHGXFH SRZHU
([FHVVLYH RLO FRQVXPSWLRQ
DXWRPDWLFDOO\ 8QOHVV WHPSHUDWXUH GURSV TXLFNO\ VWRS
)OXLG OHDNV
HQJLQH DQG GHWHUPLQH FDXVH EHIRUH UHVXPLQJ RSHUDWLRQ 127( 7KHVH HQJLQHV PHHW HPLVVLRQ VWDQGDUGV ZLWK DQ
H[KDXVW JDV UHFLUFXODWLRQ V\VWHP DQG D YDULDEOH
2SHUDWH WKH HQJLQH XQGHU D OLJKWHU ORDG DQG DW VORZHU JHRPHWU\ WXUERFKDUJHU $ UHYYLQJ VRXQG PD\ EH
WKDQ QRUPDO VSHHG IRU ILUVW PLQXWHV DIWHU VWDUWXS '2 KHDUG IRU DQ LQVWDQW DIWHU VWDUWLQJ DV WKH YDULDEOH
127 UXQ HQJLQH DW VORZ LGOH JHRPHWU\ WXUERFKDUJHU UHF\FOHV 7KLV LV QRUPDO
6WRS HQJLQH LPPHGLDWHO\ LI WKHUH DUH DQ\ VLJQV RI SDUW
IDLOXUH 6\PSWRPV WKDW PD\ EH HDUO\ VLJQV RI HQJLQH
SUREOHPV DUH
285*3 2&7

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

&ROG :HDWKHU 2SHUDWLRQ

76 810$5
6WDUWLQJ )OXLG LV )ODPPDEOH

5* -$1
&ROG :HDWKHU 6WDUWLQJ *XLGHOLQHV

FUDQNLQJ VSHHG 6\QWKHWLF RLOV KDYH LPSURYHG IORZ DW ORZ


&$87,21 (WKHU LQMHFWRU VWDUWLQJ IOXLG LV KLJKO\ WHPSHUDWXUHV
IODPPDEOH '2 127 XVH VWDUWLQJ IOXLG RQ HQJLQHV
HTXLSSHG ZLWK DLU LQWDNH KHDWHUV 2WKHU FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ DLGV DUH UHTXLUHG DW
WHPSHUDWXUHV EHORZ & ) RU DW DOWLWXGHV DERYH
'2 127 XVH VWDUWLQJ IOXLG QHDU ILUH VSDUNV P IW 
RU IODPHV '2 127 LQFLQHUDWH RU SXQFWXUH
D VWDUWLQJ IOXLG FRQWDLQHU )ROORZ VWHSV DV OLVWHG XQGHU 67$57,1* 7+(
(1*,1( HDUOLHU LQ WKLV VHFWLRQ WKHQ SURFHHG DV IROORZV
,03257$17 (QJLQHV ZLWK 5HDU 372 7XUQ RII DFFRUGLQJ WR WKH LQVWUXPHQW FRQWURO SDQHO RQ \RXU HQJLQH
RU XQORDG DOO SXPSV DX[LOLDU\ GULYHV DQG
FRPSUHVVRUV EHIRUH FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ 8VH FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ DLGV DV QHHGHG )ROORZ
WR UHGXFH GUDJ RQ HQJLQH VXSSOLHU LQVWUXFWLRQV IRU VWDUWLQJ DLG SURYLGHG RQ \RXU
HQJLQH $ ERRVWHU EDWWHU\ FDQ EH FRQQHFWHG LI QHHGHG
(QJLQHV PD\ EH HTXLSSHG ZLWK D EORFN KHDWHU FRRODQW VHH 86,1* $ %2267(5 %$77(5< 25 &+$5*(5
KHDWHU RU IXHO KHDWHU DV FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ DLGV ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ 

6WDUWLQJ DLGV DUH UHTXLUHG EHORZ & ) 7KH\ ZLOO (QJLQHV :LWK $LU ,QWDNH +HDWHUV 7XUQ NH\ 21 EXW GR
HQKDQFH VWDUWLQJ SHUIRUPDQFH DERYH WKHVH WHPSHUDWXUHV QRW FUDQN HQJLQH XQWLO (QJLQH 3UHKHDW ,QGLFDWRU JRHV RII
DQG PD\ EH QHHGHG WR VWDUW DSSOLFDWLRQV WKDW KDYH KLJK )ROORZ UHPDLQLQJ VWHSV DV OLVWHG XQGHU 67$57,1*
SDUDVLWLF ORDGV GXULQJ FUDQNLQJ DQGRU VWDUW DFFHOHUDWLRQ 7+( (1*,1( HDUOLHU LQ WKLV VHFWLRQ
WR LGOH
$GGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ RQ FROG ZHDWKHU RSHUDWLRQ LV
8VLQJ FRUUHFW JUDGH RLO SHU HQJLQH DQG PDFKLQH RSHUDWRUV DYDLODEOH IURP \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU
PDQXDO LV FULWLFDO WR DFKLHYLQJ DGHTXDWH FROG ZHDWKHU
285*3 2&7

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

:DUPLQJ (QJLQH
,03257$17 7R DVVXUH SURSHU OXEULFDWLRQ RSHUDWH
HQJLQH DW RU EHORZ USP ZLWK QR ORDG IRU 
PLQXWHV ([WHQG WKLV SHULRG PLQXWHV ZKHQ
RSHUDWLQJ DW WHPSHUDWXUHV EHORZ IUHH]LQJ
(QJLQHV XVHG LQ JHQHUDWRU VHW DSSOLFDWLRQV
ZKHUH WKH JRYHUQRU LV ORFNHG DW D VSHFLILHG
VSHHG PD\ QRW KDYH D VORZ LGOH IXQFWLRQ
2SHUDWH WKHVH HQJLQHV DW KLJK LGOH IRU WR
 PLQXWHV EHIRUH DSSO\LQJ WKH ORDG 7KLV

5* 81129
SURFHGXUH GRHV QRW DSSO\ WR VWDQGE\ JHQHUDWRU
VHWV ZKHUH WKH HQJLQH LV ORDGHG LPPHGLDWHO\
XSRQ UHDFKLQJ UDWHG VSHHG

 &KHFN RLO SUHVVXUH JDXJH $ DV VRRQ DV HQJLQH


VWDUWV ,I JDXJH QHHGOH GRHV QRW ULVH DERYH PLQLPXP
RLO SUHVVXUH VSHFLILFDWLRQ RI N3D EDU 
SVL ZLWKLQ VHFRQGV VWRS WKH HQJLQH DQG GHWHUPLQH 2LO 3UHVVXUH DQG &RRODQW 7HPSHUDWXUH *DXJHV 2Q 3DQHO
WKH FDXVH 1RUPDO HQJLQH RLO SUHVVXUH LV 
N3D  EDU  SVL DW UDWHG IXOO ORDG $(QJLQH 2LO 3UHVVXUH *DXJH %(QJLQH &RRODQW
VSHHG USP ZLWK RLO DW QRUPDO RSHUDWLQJ 7HPSHUDWXUH *DXJH
WHPSHUDWXUH RI & ) 
 :DWFK FRRODQW WHPSHUDWXUH JDXJH % 'R QRW SODFH
HQJLQH XQGHU IXOO ORDG XQWLO LW LV SURSHUO\ ZDUPHG XS 127( ,W LV D JRRG SUDFWLFH WR RSHUDWH WKH HQJLQH XQGHU
7KH QRUPDO HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH UDQJH LV D OLJKWHU ORDG DQG DW ORZHU VSHHGV WKDQ QRUPDO
 & ) IRU WKH ILUVW IHZ PLQXWHV DIWHU VWDUWXS

285*3& 2&7

,GOLQJ (QJLQH
$YRLG H[FHVVLYH HQJLQH LGOLQJ 3URORQJHG LGOLQJ PD\ 6ORZ LGOH VSHHG IRU WKLV HQJLQH LV VHW DW WKH IDFWRU\ DW 
FDXVH WKH HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH WR IDOO EHORZ LWV USP IRU VWDQGDUG LQGXVWULDO HQJLQHV DQG DW USP IRU
QRUPDO UDQJH 7KLV LQ WXUQ FDXVHV FUDQNFDVH RLO GLOXWLRQ JHQHUDWRU VHWV ,I DQ HQJLQH ZLOO EH LGOLQJ IRU PRUH WKDQ 
GXH WR LQFRPSOHWH IXHO FRPEXVWLRQ DQG SHUPLWV IRUPDWLRQ PLQXWHV VWRS DQG UHVWDUW ODWHU
RI JXPP\ GHSRVLWV RQ YDOYHV SLVWRQV DQG SLVWRQ ULQJV ,W
DOVR SURPRWHV UDSLG DFFXPXODWLRQ RI HQJLQH VOXGJH DQG 127( *HQHUDWRU VHW DSSOLFDWLRQV ZKHUH WKH JRYHUQRU
XQEXUQHG IXHO LQ WKH H[KDXVW V\VWHP LV ORFNHG DW D VSHFLILHG VSHHG PD\ QRW KDYH D
VORZ LGOH IXQFWLRQ 7KHVH HQJLQHV ZLOO LGOH DW
2QFH DQ HQJLQH LV ZDUPHG WR QRUPDO RSHUDWLQJ QR ORDG JRYHUQHG VSHHG KLJK LGOH 
WHPSHUDWXUHV HQJLQH VKRXOG EH LGOHG DW VORZ LGOH VSHHG
5*5* 2&7

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

&KDQJLQJ (QJLQH 6SHHG


127( 2Q HQJLQHV ZLWK SRVLWLRQ WKURWWOHV VSHHGV
DUH QRW DGMXVWDEOH 7KHVH WKURWWOHV DOORZV
RSHUDWLRQ RQO\ DW WKH SUHVHW UDWHG VSHHG RU DW
LGOH XVLQJ WKH VLQJOH VZLWFK $ 

&KDQJLQJ IURP VORZ WR IDVW VSHHG XVLQJ 6WDQGDUG


+LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK $ ,I
(TXLSSHG 
)RU VORZ VSHHG SUHVV ORZHU KDOI RI VZLWFK LQGLFDWHG

5* 81129
E\ WXUWOH V\PERO 
)RU IDVW VSHHG SUHVV XSSHU KDOI RI VZLWFK LQGLFDWHG E\
UDEELW V\PERO 
127( 7R DGMXVW SUHVHW IDVW RU VORZ VSHHGV IRU +LJK/RZ
6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK
 6HOHFW IDVW UDEELW RU VORZ WXUWOH SRVLWLRQ RQ
&KDQJLQJ (QJLQH 6SHHG 2Q 3DQHO
+LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK $ 
 3UHVV DQG KROG WRS RU ERWWRP KDOI RI %XPS
6SHHG (QDEOH 5RFNHU 6ZLWFK % ZKLOH XVLQJ $+LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW &6SHHG 6HOHFW 5RFNHU
6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK & 5RFNHU 6ZLWFK 6ZLWFK
%%XPS 6SHHG (QDEOH 5RFNHU '$QDORJ 7KURWWOH &RQWURO
 8VH 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK & WR EXPS 6ZLWFK 2SWLRQDO
HQJLQH VSHHG XS RU GRZQ 

127( 2QFH WKH VSHHG KDV EHHQ VHW WKH %XPS 6SHHG
(QDEOH 6ZLWFK % PXVW EH SUHVVHG DQG UHOHDVHG 127( 6ORZ WXUWOH SRVLWLRQ LV IDFWRU\ SUHVHW DW ORZ
WKUHH WLPHV ZLWKLQ WZR VHFRQGV WR FRPPLW WKH HQJLQH LGOH ZKLOH PLGGOH $'- SRVLWLRQ LV
QHZ VORZ RU IDVW VSHHG WR PHPRU\ ,I QRW GRQH IDFWRU\ VHW DW KLJK HQJLQH LGOH
WKH HQJLQHV QHZ VORZ RU IDVW VSHHG ZLOO RQO\ EH
HIIHFWLYH XQWLO WKH NH\ VZLWFK LV VKXW RII 7KHQ WKH 127( 2QFH WKH VSHHG KDV EHHQ VHW WKH %XPS 6SHHG
VSHHG ZLOO UHYHUW WR LWV SUHYLRXV VHWWLQJ (QDEOH 6ZLWFK % PXVW EH SUHVVHG DQG UHOHDVHG
WKUHH WLPHV ZLWKLQ WZR VHFRQGV WR FRPPLW WKH
&KDQJLQJ IURP VORZ WR IDVW VSHHG XVLQJ $GMXVWDEOH QHZ VORZ RU IDVW VSHHG WR PHPRU\ ,I QRW GRQH
+LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK $ ,I WKH HQJLQHV QHZ VORZ RU IDVW VSHHG ZLOO RQO\
(TXLSSHG EH HIIHFWLYH XQWLO WKH NH\ LV VKXW RII 7KHQ WKH
VSHHG ZLOO UHYHUW WR LWV SUHYLRXV VHWWLQJ
3DQHOV KDYH DQ DGMXVWDEOH WKUHHSRVLWLRQ URFNHU VZLWFK
$ WKDW FDQ EH XVHG WR VHOHFW VORZ LGOH IDVW LGOH RU DQ &KDQJLQJ HQJLQH VSHHG XVLQJ RSWLRQDO
DGMXVWDEOH $'- LQWHUPHGLDWH VSHHG DQDORJ WKURWWOH '
)RU VORZ VSHHG SUHVV ORZHU KDOI RI URFNHU VZLWFK 127( 3XVKLQJ LQ RQ DQDORJ WKURWWOH ZLOO LPPHGLDWHO\
LQGLFDWHG E\ WXUWOH V\PERO WDNH HQJLQH WR VORZ LGOH VSHHG
)RU IDVW VSHHG SUHVV XSSHU KDOI RI URFNHU VZLWFK
LQGLFDWHG E\ UDEELW V\PERO  6HW +LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK $ WR ORZ
127( 7R DGMXVW SUHVHW IDVW RU VORZ VSHHGV ZLWK VSHHG WXUWOH SRVLWLRQ
DGMXVWDEOH +LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK 7XUQ DQDORJ WKURWWOH ' FORFNZLVH WR LQFUHDVH VSHHG RU
 6HOHFW PLGGOH SRVLWLRQ $'- RU VORZ WXUWOH FRXQWHUFORFNZLVH WR GHFUHDVH VSHHG
SRVLWLRQ RQ WKH RSWLRQDO $GMXVWDEOH 7KUHH6WDWH 127( (QJLQH &RQWURO 8QLW (&8 UHDGV WKH KLJKHU RI
6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK $ WKH +LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK RU WKH
 3UHVV DQG KROG WRS RU ERWWRP KDOI RI %XPS $QDORJ 7KURWWOH V 6SHHG 6HWWLQJV :LWK +LJK/RZ
6SHHG (QDEOH 5RFNHU 6ZLWFK % ZKLOH XVLQJ VZLWFK DW ORZ VSHHG $QDORJ 7KURWWOH V ZLOO FRQWURO
6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK & VSHHG KLJKHU WKDQ ORZ LGOH VHWWLQJ
 8VH 6SHHG 6HOHFW 5RFNHU 6ZLWFK & WR EXPS
HQJLQH VSHHG XS RU GRZQ 
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3& 2&7

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

&KDQJLQJ HQJLQH VSHHGV RQ HQJLQHV HTXLSSHG


ZLWK WKH %DVLF ,QVWUXPHQW 3DQHO
7KH EDVLF LQVWUXPHQW SDQHO KDV D UDPS WKURWWOH VZLWFK (
ZLWK D VSULQJ ORDGHG UHWXUQ WR WKH FHQWHU UHVW SRVLWLRQ 2II 

5* 812&7
7R LQFUHDVH WKH HQJLQH VSHHG SUHVV DQG KROG XSSHU
KDOI RI URFNHU VZLWFK ( LQGLFDWHG E\ UDEELW V\PERO WR
LQFUHDVH RU UDPS XS WKH HQJLQH VSHHG WR GHVLUHG VSHHG
5HOHDVH WKH URFNHU VZLWFK
3UHVV ORZHU KDOI RI URFNHU VZLWFK LQGLFDWHG E\ WXUWOH
V\PERO WR GHFUHDVH RU UDPS GRZQ WKH HQJLQH VSHHG WR
GHVLUHG VSHHG 5HOHDVH WKH URFNHU VZLWFK &KDQJLQJ (QJLQH 6SHHG :LWK %DVLF 3DQHO
7KH VHWWLQJV ZLOO QRW EH VWRUHG VR VWHSV DERYH PXVW EH
UHSHDWHG IRU HDFK VSHHG FKDQJH (+LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW
5RFNHU 6ZLWFK

285*3& 2&7

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

6WRSSLQJ WKH (QJLQH


 3XOO 372 FOXWFK OHYHU UHDUZDUG DZD\ IURP HQJLQH WR
GLVHQJDJH FOXWFK LI HTXLSSHG
,03257$17 %HIRUH VWRSSLQJ DQ HQJLQH WKDW
KDV EHHQ RSHUDWLQJ DW ZRUNLQJ ORDG LGOH
HQJLQH DW OHDVW PLQXWHV DW 
USP WR FRRO KRW HQJLQH SDUWV
(QJLQHV LQ JHQHUDWRU VHW DSSOLFDWLRQV ZKHUH
WKH (&8 LV ORFNHG DW D VSHFLILHG VSHHG DQG QR
VORZ LGOH IXQFWLRQ LV DYDLODEOH UXQ HQJLQH IRU

5* 81129
DW OHDVW PLQXWHV DW IDVW LGOH DQG QR ORDG 7KLV
SURFHGXUH GRHV QRW DSSO\ WR VRPH VWDQGE\
JHQHUDWRU VHWV ZKHUH WKH HQJLQH LV VKXW GRZQ
LPPHGLDWHO\ DQG KDV QR LGOH VSHHG RSWLRQ

 5XQ HQJLQH DW USP IRU DW OHDVW PLQXWHV


WR FRRO 6WRSSLQJ WKH (QJLQH 8VLQJ 3DQHO &RQWUROV )XOO)HDWXUHG 3DQHO 6KRZQ
3DQHOV ZLWK KLJKORZ VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK
% RQO\ 6HW USP XVLQJ EXPS VSHHG HQDEOH VZLWFK
& ZLWK VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK ' 
3DQHOV ZLWK RSWLRQDO DQDORJ WKURWWOH ( 6HW HLWKHU
KLJKORZ VSHHG VHOHFW VZLWFK % RU DQDORJ WKURWWOH
FRQWURO ( WR VORZ LGOH DQG VHW GHVLUHG VSHHG ZLWK

5* 81129
UHPDLQLQJ FRQWURO
127( (QJLQH FRQWURO XQLW (&8 UHDGV WKH KLJKHU
RI WKH KLJKORZ VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK RU
WKH DQDORJ WKURWWOH VSHHG VHWWLQJV

 3XVK LQ RQ DQDORJ WKURWWOH FRQWURO KDQGOH LI HTXLSSHG


([KDXVW 6WDFN 5DLQ &DS
VR WKDW HQJLQH JRHV WR VORZ LGOH RU VHW VORZ VSHHG
ZLWK KLJKORZ VSHHG VHOHFW URFNHU VZLWFK
$.H\ 6WDUW 6ZLWFK '6SHHG 6HOHFW 5RFNHU
 7XUQ NH\ VWDUW VZLWFK $ WR 2)) SRVLWLRQ WR VWRS WKH %+LJK/RZ 6SHHG 6HOHFW 6ZLWFK
HQJLQH 5HPRYH LJQLWLRQ NH\ 5RFNHU 6ZLWFK ($QDORJ 7KURWWOH &RQWURO
&%XPS 6SHHG (QDEOH 5RFNHU 2SWLRQDO
,03257$17 0DNH VXUH WKDW H[KDXVW VWDFN UDLQ FDS 6ZLWFK ) ([KDXVW 6WDFN 5DLQ &DS
) LV LQVWDOOHG ZKHQ HQJLQH LV QRW UXQQLQJ 7KLV
ZLOO SUHYHQW ZDWHU DQG GLUW IURP HQWHULQJ HQJLQH

-5( '(&

 31 

(QJLQH 2SHUDWLRQ

8VLQJ D %RRVWHU %DWWHU\ RU &KDUJHU


$ YROW ERRVWHU EDWWHU\ FDQ EH FRQQHFWHG LQ SDUDOOHO ZLWK
EDWWHU\ LHV RQ WKH XQLW WR DLG LQ FROG ZHDWKHU VWDUWLQJ
$/:$<6 XVH KHDY\ GXW\ MXPSHU FDEOHV

&$87,21 *DV JLYHQ RII E\ EDWWHU\ LV H[SORVLYH

76 81$8*
.HHS VSDUNV DQG IODPHV DZD\ IURP EDWWHU\
%HIRUH FRQQHFWLQJ RU GLVFRQQHFWLQJ D EDWWHU\
FKDUJHU WXUQ FKDUJHU RII 0DNH ODVW FRQQHFWLRQ
DQG ILUVW GLVFRQQHFWLRQ DW D SRLQW DZD\ IURP
EDWWHU\ $OZD\V FRQQHFW 1(*$7,9( FDEOH
ODVW DQG GLVFRQQHFW WKLV FDEOH ILUVW
([SORGLQJ %DWWHU\
:$51,1* %DWWHU\ SRVWV WHUPLQDOV DQG UHODWHG
DFFHVVRULHV FRQWDLQ OHDG DQG OHDG FRPSRXQGV FKHPLFDOV
NQRZQ WR WKH 6WDWH RI &DOLIRUQLD WR FDXVH FDQFHU DQG
UHSURGXFWLYH KDUP :DVK KDQGV DIWHU KDQGOLQJ

5* 81'(&
,03257$17 %H VXUH SRODULW\ LV FRUUHFW EHIRUH PDNLQJ
FRQQHFWLRQV 5HYHUVHG SRODULW\ ZLOO GDPDJH
HOHFWULFDO V\VWHP $OZD\V FRQQHFW SRVLWLYH WR
SRVLWLYH DQG QHJDWLYH WR JURXQG $OZD\V XVH
YROW ERRVWHU EDWWHU\ IRU YROW HOHFWULFDO
V\VWHPV DQG YROW ERRVWHU EDWWHU\ LHV
IRU YROW HOHFWULFDO V\VWHPV 9ROW 6\VWHP

 &RQQHFW ERRVWHU EDWWHU\ RU EDWWHULHV WR SURGXFH WKH


UHTXLUHG V\VWHP YROWDJH IRU \RXU HQJLQH DSSOLFDWLRQ
127( 7R DYRLG VSDUNV '2 127 DOORZ WKH IUHH HQGV
RI MXPSHU FDEOHV WR WRXFK WKH HQJLQH

 &RQQHFW RQH HQG RI MXPSHU FDEOH WR WKH 326,7,9( 


SRVW RI WKH ERRVWHU EDWWHU\

5* 81'(&
 &RQQHFW WKH RWKHU HQG RI WKH MXPSHU FDEOH WR WKH
326,7,9( SRVW RI EDWWHU\ FRQQHFWHG WR VWDUWHU
 &RQQHFW RQH HQG RI WKH RWKHU MXPSHU FDEOH WR WKH
1(*$7,9( SRVW RI WKH ERRVWHU EDWWHU\
 $/:$<6 FRPSOHWH WKH KRRNXS E\ PDNLQJ WKH ODVW 9ROW 6\VWHP
FRQQHFWLRQ RI WKH 1(*$7,9( FDEOH WR D JRRG
JURXQG RQ WKH HQJLQH IUDPH DQG DZD\ IURP WKH $9ROW 0DFKLQH %DWWHU\ &%RRVWHU &DEOH
EDWWHU\ LHV LHV '&DEOH WR 6WDUWLQJ 0RWRU
%9ROW %RRVWHU %DWWHU\
 6WDUW WKH HQJLQH 'LVFRQQHFW MXPSHU FDEOHV LHV
LPPHGLDWHO\ DIWHU HQJLQH VWDUWV $OZD\V GLVFRQQHFW
1(*$7,9( FDEOH ILUVW
5*5* 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH
2EVHUYH 6HUYLFH ,QWHUYDOV
8VLQJ KRXU PHWHU $ RQ GLDJQRVWLF JDXJH DV D JXLGH
SHUIRUP DOO VHUYLFHV DW WKH KRXUO\ LQWHUYDOV LQGLFDWHG RQ
IROORZLQJ SDJHV $W HDFK VFKHGXOHG PDLQWHQDQFH LQWHUYDO
SHUIRUP DOO SUHYLRXV PDLQWHQDQFH RSHUDWLRQV LQ DGGLWLRQ WR
WKH RQHV VSHFLILHG .HHS D UHFRUG RI KRXUO\ LQWHUYDOV DQG
VHUYLFHV SHUIRUPHG XVLQJ FKDUWV SURYLGHG LQ /XEULFDWLRQ
DQG 0DLQWHQDQFH 5HFRUGV VHFWLRQ
,03257$17 5HFRPPHQGHG VHUYLFH LQWHUYDOV DUH
IRU QRUPDO RSHUDWLQJ FRQGLWLRQV 3HUIRUP

5* 81129
PDLQWHQDQFH DW LQWHUYDO ZKLFK RFFXUV ILUVW
IRU H[DPSOH HLWKHU DW KRXUV RI RSHUDWLRQ
25 HYHU\ PRQWKV 6HUYLFH 025( 2)7(1 LI
HQJLQH LV RSHUDWHG XQGHU DGYHUVH FRQGLWLRQV
1HJOHFWLQJ PDLQWHQDQFH FDQ UHVXOW LQ IDLOXUHV
RU SHUPDQHQW GDPDJH WR WKH HQJLQH

$+RXU 0HWHU +RXU 0HWHU 2Q 3DQHO

285*3 2&7

8VH &RUUHFW )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW

,03257$17 8VH RQO\ IXHOV OXEULFDQWV DQG


FRRODQWV PHHWLQJ VSHFLILFDWLRQV RXWOLQHG LQ
)XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW 6HFWLRQ ZKHQ
VHUYLFLQJ \RXU -RKQ 'HHUH (QJLQH

&RQVXOW \RXU -RKQ 'HHUH 6HUYLFLQJ 'LVWULEXWRU RU \RXU

5* 810$<
QHDUHVW -RKQ 'HHUH 3DUWV 1HWZRUN IRU UHFRPPHQGHG
IXHOV OXEULFDQWV DQG FRRODQW $OVR DYDLODEOH DUH
QHFHVVDU\ DGGLWLYHV IRU XVH ZKHQ RSHUDWLQJ HQJLQHV LQ
WURSLFDO DUFWLF RU DQ\ RWKHU DGYHUVH FRQGLWLRQV

-5) 0$<

 31 

/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH

/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH ,QWHUYDO &KDUW6WDQGDUG ,QGXVWULDO (QJLQHV


/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH ,QWHUYDOV
,WHP 'DLO\ +RXUV RI +RXUV RI $V 5HTXLUHG
2SHUDWLRQRU 2SHUDWLRQRU
(YHU\ (YHU\ 0RQWKV
0RQWKV
&KHFN (QJLQH 2LO DQG &RRODQW /HYHO
'UDLQ :DWHU )URP )XHO )LOWHUV
&KHFN $LU &OHDQHU 'XVW 9DOYH 5HVWULFWLRQ ,QGLFDWRU *DXJH D
3HUIRUP 9LVXDO :DONDURXQG ,QVSHFWLRQ
6HUYLFH )LUH ([WLQJXLVKHU
6HUYLFH %DWWHU\
&KDQJH (QJLQH 2LO $QG 5HSODFH 2LO )LOWHU E F
&KHFN &RRODQW 3XPS :HHS +ROH
&OHDQ &UDQNFDVH 9HQW +RVH DQG 9DOYH
&KHFN $LU ,QWDNH +RVHV &RQQHFWLRQV 6\VWHP
5HSODFH )XHO )LOWHU (OHPHQWV G
&KHFN %HOW 7HQVLRQHU DQG %HOW :HDU
&KHFN &RROLQJ 6\VWHP
&RRODQW 6ROXWLRQ $QDO\VLV6&$V DV UHTXLUHG
3UHVVXUH 7HVW &RROLQJ 6\VWHP
&KHFN (QJLQH 6SHHGV
&KHFN &UDQNVKDIW 9LEUDWLRQ 'DPSHU H
&KHFN (QJLQH *URXQG &RQQHFWLRQ
&KHFN (QJLQH 0RXQWV
)OXVK DQG 5HILOO &RROLQJ 6\VWHP I
7HVW 7KHUPRVWDWV
$GMXVW (QJLQH 9DOYH &OHDUDQFH
'UDLQ :DWHU )URP )XHO )LOWHUV :KHQ $ODUP 6RXQGV J
$GG &RRODQW
6HUYLFH $LU &OHDQHU (OHPHQWV
5HSODFH $OWHUQDWRU %HOW
&KHFN )XVHV
&KHFN (OHFWULFDO :LULQJ DQG &RQQHFWLRQV
&KHFN $LU &RPSUHVVRUV ,I (TXLSSHG
&KHFN )UHRQ $& &RPSUHVVRU ,I (TXLSSHG
&KHFN 5HDU 3RZHU 7DNH2II ,I (TXLSSHG
D
5HSODFH SULPDU\ DLU FOHDQHU HOHPHQW ZKHQ UHVWULFWLRQ LQGLFDWRU VKRZV D YDFXXP RI PP LQ +2 ,I QRW HTXLSSHG ZLWK
LQGLFDWRU UHSODFH DLU FOHDQHU HOHPHQWV DW KRXUV RU PRQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW
E
'XULQJ WKH LQLWLDO RSHUDWLRQ RI D QHZ RU UHEXLOW HQJLQH FKDQJH WKH RLO DQG ILOWHU EHWZHHQ D PLQLPXP RI KRXUV DQG D PD[LPXP
HTXDO WR WKH LQWHUYDO VSHFLILHG IRU -RKQ 'HHUH 3OXV RU -RKQ 'HHUH 3OXV ,, HQJLQH RLO
F
6HUYLFH LQWHUYDOV GHSHQG RQ VXOIXU FRQWHQW RI WKH GLHVHO IXHO RLO SDQ FDSDFLW\ DQG WKH RLO DQG ILOWHU XVHG 6HH ',(6(/ (1*,1(
2,/ $1' ),/7(5 6(59,&( ,17(59$/6 LQ )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW 6HFWLRQ
G
$OVR UHSODFH IXHO ILOWHU HOHPHQWV DQ\WLPH DXGLEOH DODUP VRXQGV DQG WURXEOH FRGHV LQGLFDWH SOXJJHG IXHO ILOWHUV ORZ IXHO SUHVVXUH ,I QR DODUP
VRXQGV GXULQJ WKH PRQWK VHUYLFH LQWHUYDO UHSODFH HOHPHQWV DW WKDW WLPH RU DIWHU KRXUV RI RSHUDWLRQ ZKLFKHYHU FRPHV ILUVW
H
5HSODFH FUDQNVKDIW GDPSHU DW KRXUV RU PRQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW 'DPSHU FDQQRW EH UHSDLUHG
I
,I -RKQ 'HHUH &22/*$5' LV XVHG WKH IOXVKLQJ LQWHUYDO PD\ EH H[WHQGHG WR KRXUV RU PRQWKV ,I -RKQ 'HHUH &22/*$5'
LV XVHG DQG WKH FRRODQW LV WHVWHG DQQXDOO\ $1' DGGLWLYHV DUH UHSOHQLVKHG E\ DGGLQJ VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV 6&$V WKH
IOXVKLQJ LQWHUYDO PD\ EH H[WHQGHG WR KRXUV RU PRQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW
J
5HSODFH IXHO ILOWHU HOHPHQW V ZKHQ DXGLEOH DODUP VRXQGV DQG WURXEOH FRGHV LQGLFDWH SOXJJHG IXHO ILOWHU V ORZ IXHO SUHVVXUH ,I QR DODUP VRXQGV
GXULQJ WKH PRQWK VHUYLFH LQWHUYDO UHSODFH HOHPHQW V DW WKDW WLPH RU DIWHU WKH QRUPDO VHUYLFH LQWHUYDO ZKLFKHYHU FRPHV ILUVW
285*3$ '(&

 

31 
/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH

/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH ,QWHUYDO &KDUW*HQHUDWRU 6WDQGE\ $SSOLFDWLRQV


127( 7KH VHUYLFH LQWHUYDOV LQ WKH /XEULFDWLRQ DQG IRU VWDQGE\ JHQHUDWRUV 0DWFK VHUYLFH LWHPV
0DLQWHQDQFH 6HFWLRQV WKDW IROORZ UHIOHFW VWDQGDUG EHORZ WR WLWOHV LQ /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH
HQJLQHV 8VH VHUYLFH LQWHUYDOV OLVWHG EHORZ 6HFWLRQV IRU SURFHGXUHV
/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 6HUYLFH ,QWHUYDOV
 +RXUV RI +RXUV RI
(YHU\ 2SHUDWLRQRU 2SHUDWLRQRU
$V 5HTXLUHG
:HHNV (YHU\ (YHU\ 
,WHP 0RQWKV 0RQWKV
2SHUDWH (QJLQH DW 5DWHG 6SHHG DQG /RDG D 0LQLPXP RI 0LQXWHV
&KHFN (QJLQH 2LO DQG &RRODQW /HYHO
'UDLQ :DWHU )URP )XHO )LOWHUV
&KHFN $LU &OHDQHU 'XVW 9DOYH 5HVWULFWLRQ ,QGLFDWRU *DXJHV D
3HUIRUP 9LVXDO :DONDURXQG ,QVSHFWLRQ
6HUYLFH )LUH ([WLQJXLVKHU
6HUYLFH %DWWHU\
&KDQJH (QJLQH 2LO $QG 5HSODFH 2LO )LOWHU E F
&KHFN &RRODQW 3XPS :HHS +ROH
&KHFN (QJLQH 0RXQWV
&OHDQ &UDQNFDVH 9HQW +RVH DQG 9DOYH
&KHFN $LU ,QWDNH +RVHV &RQQHFWLRQV 6\VWHP
5HSODFH )XHO )LOWHU (OHPHQWV G
&KHFN $XWRPDWLF %HOW 7HQVLRQHU DQG %HOW :HDU
&KHFN &RROLQJ 6\VWHP
&RRODQW 6ROXWLRQ $QDO\VLV$GG 6&$V DV UHTXLUHG
3UHVVXUH 7HVW &RROLQJ 6\VWHP
&KHFN &UDQNVKDIW 9LEUDWLRQ 'DPSHU H
&KHFNLQJ DQG $GMXVWLQJ (QJLQH 6SHHGV
&KHFNLQJ (QJLQH *URXQG &RQQHFWLRQ
)OXVK DQG 5HILOO &RROLQJ 6\VWHP I
7HVW 7KHUPRVWDWV
$GMXVW (QJLQH 9DOYH &OHDUDQFH
'UDLQ :DWHU )URP )XHO )LOWHUV :KHQ $ODUP 6RXQGV J
$GG &RRODQW
6HUYLFH $LU &OHDQHU (OHPHQW
5HSODFH $OWHUQDWRU %HOW
&KHFN )XVHV
&KHFN (OHFWULFDO :LULQJ DQG &RQQHFWLRQV
&KHFN $LU &RPSUHVVRUV ,I (TXLSSHG
&KHFN 5HDU 3RZHU 7DNH2II ,I (TXLSSHG
D
5HSODFH SULPDU\ DLU FOHDQHU HOHPHQW ZKHQ UHVWULFWLRQ LQGLFDWRU VKRZV D YDFXXP RI PP LQ +2 ,I QRW HTXLSSHG ZLWK
LQGLFDWRU UHSODFH DLU FOHDQHU HOHPHQWV DW KRXUV RU PRQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW
E
'XULQJ WKH LQLWLDO RSHUDWLRQ RI D QHZ RU UHEXLOW HQJLQH FKDQJH WKH RLO DQG ILOWHU EHWZHHQ D PLQLPXP RI KRXUV DQG D PD[LPXP
HTXDO WR WKH LQWHUYDO VSHFLILHG IRU -RKQ 'HHUH 3OXV RU -RKQ 'HHUH 3OXV ,, HQJLQH RLO
F
6HUYLFH LQWHUYDOV GHSHQG RQ VXOIXU FRQWHQW RI WKH GLHVHO IXHO RLO SDQ FDSDFLW\ DQG WKH RLO DQG ILOWHU XVHG 6HH ',(6(/ (1*,1(
2,/ $1' ),/7(5 6(59,&( ,17(59$/6 LQ )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW 6HFWLRQ
G
$OVR UHSODFH IXHO ILOWHU HOHPHQWV DQ\WLPH DXGLEOH DODUP VRXQGV DQG WURXEOH FRGHV LQGLFDWH SOXJJHG IXHO ILOWHUV ORZ IXHO SUHVVXUH ,I QR DODUP
VRXQGV GXULQJ WKH PRQWK VHUYLFH LQWHUYDO UHSODFH HOHPHQWV DW WKDW WLPH RU DIWHU KRXUV RI RSHUDWLRQ ZKLFKHYHU FRPHV ILUVW
H
5HSODFH FUDQNVKDIW GDPSHU DW KRXUV RU PRQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW 'DPSHU FDQQRW EH UHSDLUHG
I
,I -RKQ 'HHUH &22/*$5' LV XVHG WKH IOXVKLQJ LQWHUYDO PD\ EH H[WHQGHG WR KRXUV RU PRQWKV ,I -RKQ 'HHUH &22/*$5'
LV XVHG DQG WKH FRRODQW LV WHVWHG DQQXDOO\ $1' DGGLWLYHV DUH UHSOHQLVKHG E\ DGGLQJ VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV 6&$V WKH
IOXVKLQJ LQWHUYDO PD\ EH H[WHQGHG WR KRXUV RU PRQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW
J
5HSODFH IXHO ILOWHU HOHPHQW V ZKHQ DXGLEOH DODUP VRXQGV DQG WURXEOH FRGHV LQGLFDWH SOXJJHG IXHO ILOWHU V ORZ IXHO SUHVVXUH ,I QR DODUP VRXQGV
GXULQJ WKH PRQWK VHUYLFH LQWHUYDO UHSODFH HOHPHQW V DW WKDW WLPH RU DIWHU WKH QRUPDO VHUYLFH LQWHUYDO ZKLFKHYHU FRPHV ILUVW
285*3% '(&

 

31 
/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH'DLO\
'DLO\ 3UHVWDUWLQJ &KHFNV
'R WKH IROORZLQJ %()25( 67$57,1* 7+( (1*,1( IRU
WKH ILUVW WLPH HDFK GD\
,03257$17 '2 127 DGG PDNHXS RLO XQWLO WKH RLO
OHYHO LV %(/2: WKH $'' PDUN RQ WKH GLSVWLFN

5* 81-$1
 &KHFN HQJLQH RLO OHYHO RQ GLSVWLFN E\ XQVFUHZLQJ DQG
SXOOLQJ RXW RLO ILOO FDSGLSVWLFN $ )LOO FDSGLSVWLFN
PD\ EH ORFDWHG RQ OHIW RU ULJKW VLGH GHSHQGLQJ RQ
DSSOLFDWLRQ $GG DV UHTXLUHG XVLQJ VHDVRQDO YLVFRVLW\
JUDGH RLO 6HH ',(6(/ (1*,1( 2,/ LQ )XHOV
/XEULFDQWV DQG &RRODQW 6HFWLRQ IRU RLO VSHFLILFDWLRQV
&KHFNLQJ (QJLQH 2LO /HYHO
,03257$17 '2 127 ILOO DERYH WKH WRS PDUN
RQ WKH GLSVWLFN 2LO OHYHOV DQ\ZKHUH
$2LO )LOO &DS'LSVWLFN
ZLWKLQ FURVVKDWFK DUH FRQVLGHUHG LQ WKH
DFFHSWDEOH RSHUDWLQJ UDQJH

2LO PD\ EH DGGHG DW GLSVWLFN WXEH RU URFNHU DUP FRYHU


ILOOHU FDS ORFDWLRQV
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3' 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH'DLO\

&$87,21 ([SORVLYH UHOHDVH RI IOXLGV


IURP SUHVVXUL]HG FRROLQJ V\VWHP FDQ
FDXVH VHULRXV EXUQV
2QO\ UHPRYH ILOOHU FDS ZKHQ HQJLQH LV FROG RU
ZKHQ FRRO HQRXJK WR WRXFK ZLWK EDUH KDQGV
6ORZO\ ORRVHQ FDS WR ILUVW VWRS WR UHOLHYH

76 81$8*
SUHVVXUH EHIRUH UHPRYLQJ FRPSOHWHO\

 &KHFN WKH FRRODQW OHYHO ZKHQ HQJLQH LV FROG &RRODQW


OHYHO VKRXOG EH DW ERWWRP RI WKH UDGLDWRU ILOOHU QHFN $ 
)LOO UDGLDWRU % ZLWK SURSHU FRRODQW VROXWLRQ LI OHYHO LV
ORZ 6HH $'',1* &22/$17 LQ 6HUYLFH $V 5HTXLUHG
6HFWLRQ &KHFN RYHUDOO FRROLQJ V\VWHP IRU OHDNV +LJK 3UHVVXUH )OXLGV

5HIHU WR \RXU YHKLFOHV RSHUDWRUV PDQXDO IRU


UHFRPPHQGDWLRQV IRU QRQ-RKQ 'HHUH VXSSOLHG
DFFHVVRULHV

$5DGLDWRU )LOOHU 1HFN %5DGLDWRU

5* 81129
5DGLDWRU DQG &RRODQW

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3' 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH'DLO\

 /RRVHQ GUDLQ YDOYH $ RQ HDFK IXHO ILOWHU DOO WKH ZD\


VR WKDW WKH YDOYH RSHQV WR WKH KROG WDEV % DQG
GUDLQ ZDWHU DQG GHEULV DV QHHGHG 5HWLJKWHQ YDOYHV
VHFXUHO\
127( $Q\ ZDWHU LQ IXHO LV GUDLQHG LQWR WKH ERWWRP
RI WKH IXHO ILOWHUV 7KH RSHUDWRU LV VLJQDOHG E\
DQ DPEHU LQGLFDWRU RQ WKH LQVWUXPHQW SDQHO
7R VHUYLFH VHH '5$,1 :$7(5 )520 )8(/
),/7(56 LQ 6HUYLFH DV 5HTXLUHG

$'UDLQ 9DOYH %+ROG 7DEV

5* 81'(&
'UDLQ :DWHU )URP )XHO )LOWHUV

285*3' 2&7

 ,I WKH DLU FOHDQHU KDV DQ DXWRPDWLF GXVW XQORDGHU


YDOYH $ VTXHH]H WKH XQORDGHU YDOYH RQ DLU FOHDQHU
DVVHPEO\ WR FOHDU DZD\ DQ\ GXVW EXLOGXS
,03257$17 'R QRW H[FHHG PD[LPXP DLU LQWDNH
UHVWULFWLRQ $ FORJJHG DLU FOHDQHU HOHPHQW
ZLOO FDXVH H[FHVVLYH LQWDNH UHVWULFWLRQ DQG D

5* 81-$1
UHGXFHG DLU VXSSO\ WR WKH HQJLQH

,I HTXLSSHG ZLWK DLU LQWDNH UHVWULFWLRQ LQGLFDWRU JDXJH


% FKHFN JDXJH DQG VHUYLFH DLU FOHDQHU LI DLU LQWDNH
UHVWULFWLRQ H[FHHGV VSHFLILFDWLRQV
6SHFLILFDWLRQ
0D[LPXP $LU ,QWDNH $LU &OHDQHU
5HVWULFWLRQ9DFXXP LQ PP
+2 N3D EDU SVL
$8QORDGHU 9DOYH %5HVWULFWLRQ ,QGLFDWRU *DXJH
 0DNH D WKRURXJK LQVSHFWLRQ RI WKH HQJLQH
FRPSDUWPHQW /RRN IRU RLO RU FRRODQW OHDNV ZRUQ IDQ
DQG DFFHVVRU\ GULYH EHOWV ORRVH FRQQHFWLRQV DQG )DQ DOWHUQDWRU DQG DFFHVVRU\ GULYH EHOWV IRU FUDFNV
WUDVK EXLOGXS 5HPRYH WUDVK EXLOGXS DQG KDYH EUHDNV RU RWKHU GDPDJH
UHSDLUV PDGH DV QHHGHG LI OHDNV DUH IRXQG &RRODQW SXPS IRU FRRODQW OHDNV
127( :LSH DOO ILWWLQJV FDSV DQG SOXJV EHIRUH 127( ,W LV QRUPDO IRU D VPDOO DPRXQW RI OHDNDJH WR
SHUIRUPLQJ DQ\ PDLQWHQDQFH WR UHGXFH WKH RFFXU DV WKH HQJLQH FRROV GRZQ DQG SDUWV FRQWUDFW
FKDQFH RI V\VWHP FRQWDPLQDWLRQ ([FHVVLYH FRRODQW OHDNDJH PD\ LQGLFDWHG WKH QHHG
WR UHSODFH WKH FRRODQW SXPS VHDO &RQWDFW \RXU
,QVSHFW HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU IRU UHSDLUV
5DGLDWRU IRU OHDNV DQG WUDVK EXLOGXS
$LU LQWDNH V\VWHP KRVHV DQG FRQQHFWLRQV IRU FUDFNV
DQG ORRVH FODPSV
285*3' 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK
6HUYLFLQJ )LUH ([WLQJXLVKHU
$ ILUH H[WLQJXLVKHU $ LV DYDLODEOH IURP \RXU DXWKRUL]HG
VHUYLFLQJ GHDOHU RU HQJLQH GLVWULEXWRU
5HDG DQG IROORZ WKH LQVWUXFWLRQV ZKLFK DUH SDFNDJHG ZLWK
LW 7KH H[WLQJXLVKHU VKRXOG EH LQVSHFWHG DW OHDVW HYHU\

5: 81'(&
 KRXUV RI HQJLQH RSHUDWLRQ RU HYHU\ PRQWKV 2QFH
H[WLQJXLVKHU LV RSHUDWHG QR PDWWHU KRZ ORQJ LW PXVW EH
UHFKDUJHG .HHS UHFRUG RI LQVSHFWLRQV RQ WKH WDJ ZKLFK
FRPHV ZLWK WKH H[WLQJXLVKHU LQVWUXFWLRQ ERRNOHW

$)LUH ([WLQJXLVKHU

)LUH ([WLQJXLVKHU
285*3% 2&7

6HUYLFLQJ %DWWHU\

&$87,21 %DWWHU\ JDV FDQ H[SORGH .HHS VSDUNV


DQG IODPHV DZD\ IURP EDWWHULHV 8VH D IODVKOLJKW
WR FKHFN EDWWHU\ HOHFWURO\WH OHYHO
1HYHU FKHFN EDWWHU\ FKDUJH E\ SODFLQJ

76 81$8*
D PHWDO REMHFW DFURVV WKH SRVWV 8VH D
YROWPHWHU RU K\GURPHWHU
$OZD\V UHPRYH JURXQGHG 1(*$7,9( EDWWHU\
FODPS ILUVW DQG UHSODFH LW ODVW

:$51,1* %DWWHU\ SRVWV WHUPLQDOV DQG UHODWHG ([SORGLQJ %DWWHU\


DFFHVVRULHV FRQWDLQ OHDG DQG OHDG FRPSRXQGV FKHPLFDOV
NQRZQ WR WKH 6WDWH RI &DOLIRUQLD WR FDXVH FDQFHU DQG
UHSURGXFWLYH KDUP :DVK KDQGV DIWHU KDQGOLQJ DQ\ FRUURVLRQ DQG ZDVK WHUPLQDOV ZLWK D VROXWLRQ
RI SDUW EDNLQJ VRGD DQG SDUWV ZDWHU 7LJKWHQ DOO
 2Q UHJXODU EDWWHULHV FKHFN HOHFWURO\WH OHYHO )LOO HDFK FRQQHFWLRQV VHFXUHO\
FHOO WR ERWWRP RI ILOOHU QHFN ZLWK GLVWLOOHG ZDWHU
127( &RDW EDWWHU\ WHUPLQDOV DQG FRQQHFWRUV
127( /RZPDLQWHQDQFH RU PDLQWHQDQFHIUHH EDWWHULHV ZLWK D PL[WXUH RI SHWUROHXP MHOO\ DQG EDNLQJ
VKRXOG UHTXLUH OLWWOH DGGLWLRQDO VHUYLFH +RZHYHU VRGD WR UHWDUG FRUURVLRQ
HOHFWURO\WH OHYHO FDQ EH FKHFNHG E\ FXWWLQJ
WKH FHQWHU VHFWLRQ RI GHFDO RQ GDVKOLQH DQG .HHS EDWWHU\ IXOO\ FKDUJHG HVSHFLDOO\ GXULQJ FROG
UHPRYLQJ FHOO SOXJV )LOO HDFK FHOO WR ERWWRP ZHDWKHU ,I D EDWWHU\ FKDUJHU LV XVHG WXUQ FKDUJHU
RI ILOOHU QHFN ZLWK GLVWLOOHG ZDWHU RII EHIRUH FRQQHFWLQJ FKDUJHU WR EDWWHU\ LHV $WWDFK
326,7,9( EDWWHU\ FKDUJHU OHDG WR 326,7,9( 
 .HHS EDWWHULHV FOHDQ E\ ZLSLQJ WKHP ZLWK D GDPS EDWWHU\ SRVW 7KHQ DWWDFK 1(*$7,9( EDWWHU\
FORWK .HHS DOO FRQQHFWLRQV FOHDQ DQG WLJKW 5HPRYH FKDUJHU OHDG WR D JRRG JURXQG
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3& 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

&$87,21 6XOIXULF DFLG LQ EDWWHU\ HOHFWURO\WH LV


SRLVRQRXV ,W LV VWURQJ HQRXJK WR EXUQ VNLQ
HDW KROHV LQ FORWKLQJ DQG FDXVH EOLQGQHVV
LI VSODVKHG LQWR H\HV
$YRLG WKH KD]DUG E\
 )LOOLQJ EDWWHULHV LQ D ZHOOYHQWLODWHG DUHD
 :HDULQJ H\H SURWHFWLRQ DQG UXEEHU JORYHV
 $YRLGLQJ EUHDWKLQJ IXPHV ZKHQ
HOHFWURO\WH LV DGGHG
 $YRLGLQJ VSLOOLQJ RU GULSSLQJ HOHFWURO\WH
 8VLQJ SURSHU MXPS VWDUW SURFHGXUH
,I \RX VSLOO DFLG RQ \RXUVHOI
 )OXVK \RXU VNLQ ZLWK ZDWHU
 $SSO\ EDNLQJ VRGD RU OLPH WR KHOS
QHXWUDOL]H WKH DFLG
 )OXVK \RXU H\HV ZLWK ZDWHU IRU PLQXWHV
*HW PHGLFDO DWWHQWLRQ LPPHGLDWHO\
,I DFLG LV VZDOORZHG
 'ULQN ODUJH DPRXQWV RI ZDWHU RU PLON

76 81$8*
 7KHQ GULQN PLON RI PDJQHVLD EHDWHQ
HJJV RU YHJHWDEOH RLO
 *HW PHGLFDO DWWHQWLRQ LPPHGLDWHO\

,Q IUHH]LQJ ZHDWKHU UXQ HQJLQH DW OHDVW PLQXWHV WR


HQVXUH WKRURXJK PL[LQJ DIWHU DGGLQJ ZDWHU WR EDWWHU\ 6XOIXULF $FLG
5HSODFHPHQW EDWWHU\ LHV PXVW PHHW RU H[FHHG WKH
IROORZLQJ UHFRPPHQGHG FDSDFLWLHV DW & ) 9ROW 6\VWHP0LQ
LPXP %DWWHU\ &DSDF
6SHFLILFDWLRQ
LW\&ROG &UDQNLQJ
9ROW 6\VWHP0LQ
$PSV 0LQLPXP
LPXP %DWWHU\ &DSDF
5HVHUYH &DSDFLW\
LW\&ROG &UDQNLQJ
0LQXWHV 0LQLPXP
$PSV 0LQLPXP
5HVHUYH &DSDFLW\
0LQXWHV 0LQLPXP

7RWDO UHFRPPHQGHG FDSDFLW\ EDVHG RQ EDWWHULHV FRQ
QHFWHG LQ VHULHV RU SDUDOOHO
285*3& 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

&KDQJLQJ (QJLQH 2LO DQG 5HSODFLQJ 2LO )LOWHU


,03257$17 &KDQJLQJ HQJLQH RLO DQG ILOWHU HYHU\
 KRXUV RU PRQWKV GHSHQGV RQ WKH
IROORZLQJ UHTXLUHPHQWV
(QJLQH HTXLSSHG ZLWK DQ RLO SDQ WKDW DOORZV
FDSDFLW\ IRU WKLV H[WHQGHG GUDLQ LQWHUYDO
8VH RI SUHPLXP RLO -RKQ 'HHUH 3/86
$&($ ( RU $&($ (
3HUIRUP HQJLQH RLO DQDO\VLV WR GHWHUPLQH

5* 81)(%
WKH DFWXDO H[WHQGHG VHUYLFH OLIH RI $&($
( DQG $&($ ( RLOV
8VH RI WKH DSSURYHG -RKQ 'HHUH RLO ILOWHU
8VH RI GLHVHO IXHO ZLWK VXOIXU FRQWHQW OHVV WKDQ
 SSP LV VWURQJO\ UHFRPPHQGHG
7KH RLO DQG ILOWHU FKDQJH LQWHUYDO LV UHGXFHG
&KDQJLQJ (QJLQH 2LO DQG 5HSODFLQJ 2LO )LOWHU
LI $1< RI WKH DERYH OLVWHG UHTXLUHPHQWV
DUH QRW IROORZHG
$2LO )LOWHU %2LO )LOO &DS'LSVWLFN
127( 'XULQJ EUHDNLQ FKDQJH HQJLQH RLO DQG ILOWHU IRU WKH
ILUVW WLPH EHIRUH KRXUV PD[LPXP RI RSHUDWLRQ
3/86 NLWV DUH DYDLODEOH IURP \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
127( 6HUYLFH LQWHUYDOV GHSHQG RQ VXOIXU FRQWHQW GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU 2LO VDPSOHV VKRXOG EH
RI WKH GLHVHO IXHO RLO SDQ FDSDFLW\ DQG WKH RLO WDNHQ SULRU WR WKH RLO FKDQJH 5HIHU WR LQVWUXFWLRQV
DQG ILOWHU XVHG 6HH ',(6(/ (1*,1( 2,/ SURYLGHG ZLWK NLW
$1' ),/7(5 6(59,&( ,17(59$/6 LQ )XHOV
/XEULFDQWV DQG &RRODQW 6HFWLRQ &$87,21 (QJLQH RLO DQG PHWDO VXUIDFHV RI
HQJLQH PD\ EH KRW WR WKH WRXFK DIWHU VKXWGRZQ
2,/6&$1 RU 2,/6&$1 3/86 LV D -RKQ 'HHUH 8VH FDUH WR SUHYHQW EXUQV
VDPSOLQJ SURJUDP WR KHOS \RX PRQLWRU PDFKLQH
SHUIRUPDQFH DQG LGHQWLI\ SRWHQWLDO SUREOHPV EHIRUH WKH\
FDXVH VHULRXV GDPDJH 2,/6&$1 DQG 2,/6&$1
2,/6&$1 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
2,/6&$1 3/86 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
285*3' 2&7

&KDQJH HQJLQH RLO DV IROORZV


 5XQ HQJLQH DSSUR[LPDWHO\ PLQXWHV WR ZDUP XS RLO
6KXW RII HQJLQH
127( 'UDLQ SOXJ ORFDWLRQ PD\ YDU\ GHSHQGLQJ
RQ WKH DSSOLFDWLRQ
5* 81-$1

 5HPRYH RLO SDQ GUDLQ SOXJ


 'UDLQ FUDQNFDVH RLO IURP HQJLQH ZKLOH ZDUP
127( )RU PRUH FRPSOHWH GUDLQLQJ RI RLO ZDLW WR
LQVWDOO RLO SDQ GUDLQ SOXJ XQWLO ILOWHU RLO LV GUDLQHG
EDFN VHH IROORZLQJ SURFHGXUH 
2LO 3DQ 'UDLQ 3OXJ

 ,QVWDOO RLO SDQ GUDLQ SOXJ ZLWK D QHZ 2ULQJ DQG WLJKWHQ
WR VSHFLILFDWLRQV
6SHFLILFDWLRQ
2LO 3DQ 'UDLQ
3OXJ7RUTXH 1P OEIW
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3' 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

5HSODFLQJ 2LO )LOWHU


,03257$17 )LOWUDWLRQ RI RLOV LV FULWLFDO WR
SURSHU OXEULFDWLRQ $OZD\V FKDQJH ILOWHU
UHJXODUO\ 8VH ILOWHU PHHWLQJ -RKQ 'HHUH
SHUIRUPDQFH VSHFLILFDWLRQV

5*$ 81$35
127( 'R 127 UHPRYH SOXJ % 3OXJ % LV QRW DQ RLO
GUDLQ 2LO LQ ILOWHU ZLOO GUDLQ GRZQ DXWRPDWLFDOO\
DV ILOWHU FDS LV ORRVHQHG

 /RRVHQ ILOWHU FDS $ RQHKDOI WXUQ ZLWK ZUHQFK :DLW


 VHFRQGV WR DOORZ RLO ILOWHU KRXVLQJ WR GUDLQ 5HPRYH
FDS DQG ILOWHU DVVHPEO\ 5HPRYH 2LO )LOWHU &DS

 :KLOH KROGLQJ FDS VWULNH ILOWHU HOHPHQW DJDLQVW VROLG


VXUIDFH DV VKRZQ WR XQIDVWHQ ILOWHU IURP FDS 'LVFDUG
XVHG ILOWHU
 5HPRYH 2ULQJ VHDO DQG UHSODFH ZLWK QHZ 2ULQJ
SURYLGHG ZLWK QHZ ILOWHU HOHPHQW

5* 81)(%
 3UHVV QHZ ILOWHU HOHPHQW LQWR FDS XQWLO LW VQDSV LQWR
SODFH
 ,QVHUW FDS DQG ILOWHU DVVHPEO\ LQWR RLO ILOWHU KRXVLQJ
6FUHZ FDS LQWR SODFH
 7LJKWHQ FDS WR VSHFLILFDWLRQV
5HPRYH )LOWHU (OHPHQW IURP &DS
6SHFLILFDWLRQ
7RS/RDG 2LO )LOWHU
&DS7RUTXH 1P OEIW $2LO )LOWHU &DS %3OXJ '2 127 5(029(

285*3' 2&7

)LOOLQJ (QJLQH &UDQNFDVH ZLWK 2LO


5HPRYH RLO ILOO FDSGLSVWLFN $ DQG ILOO HQJLQH FUDQNFDVH
ZLWK FRUUHFW -RKQ 'HHUH HQJLQH RLO 6HH ',(6(/
(1*,1( 2,/ LQ )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW 6HFWLRQ IRU
GHWHUPLQLQJ FRUUHFW HQJLQH RLO
127( &UDQNFDVH RLO FDSDFLW\ PD\ YDU\ VOLJKWO\ $/:$<6

5* 81-$1
ILOO FUDQNFDVH WR IXOO PDUN RU ZLWKLQ FURVVKDWFK RQ
GLSVWLFN ZKLFKHYHU LV SUHVHQW '2 127 RYHUILOO

7R GHWHUPLQH WKH FRUUHFW RLO ILOO TXDQWLW\ IRU \RXU HQJLQH


VHH (1*,1( &5$1.&$6( 2,/ ),// 48$17,7,(6 LQ WKH
6SHFLILFDWLRQV 6HFWLRQ
)LOOLQJ (QJLQH &UDQNFDVH :LWK 2LO
,03257$17 ,PPHGLDWHO\ DIWHU FRPSOHWLQJ DQ\
RLO FKDQJH FUDQN HQJLQH IRU VHFRQGV
ZLWKRXW SHUPLWWLQJ HQJLQH WR VWDUW 7KLV ZLOO $2LO )LOO &DS'LSVWLFN
KHOS LQVXUH DGHTXDWH OXEULFDWLRQ WR HQJLQH
FRPSRQHQWV EHIRUH HQJLQH VWDUWV
 6WRS HQJLQH DQG FKHFN RLO OHYHO DIWHU PLQXWHV 2LO
 6WDUW HQJLQH DQG UXQ WR FKHFN IRU SRVVLEOH OHDNV OHYHO UHDGLQJ VKRXOG EH RQ XSSHU PDUN RI GLSVWLFN
285*3' 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

9LVXDOO\ ,QVSHFWLQJ &RRODQW 3XPS


,QVSHFW :HHS +ROH
 ,QVSHFW ZHHS KROH $ IRU RLO RU FRRODQW OHDNDJH
2LO OHDNDJH LQGLFDWHV D GDPDJHG UHDU VHDO
&RRODQW OHDNDJH LQGLFDWHV D GDPDJHG IURQW VHDO

5* 81129
 5HSODFH FRPSOHWH FRRODQW SXPS DVVHPEO\ LI OHDNDJH
LV GHWHFWHG LQGLYLGXDO UHSDLU SDUWV DUH QRW DYDLODEOH

$:HHS +ROH

&RRODQW 3XPS :HHS +ROH


285*3' '(&

,QVSHFW :HHS +ROH +)*


 ,QVSHFW ZHHS KROH $ IRU RLO RU FRRODQW OHDNDJH
2LO OHDNDJH LQGLFDWHV D GDPDJHG UHDU VHDO
&RRODQW OHDNDJH LQGLFDWHV D GDPDJHG IURQW VHDO

5* 810$<
 5HSODFH FRPSOHWH FRRODQW SXPS DVVHPEO\ LI OHDNDJH
LV GHWHFWHG LQGLYLGXDO UHSDLU SDUWV DUH QRW DYDLODEOH
,QVSHFW IRU ,PSHOOHU &RQWDFW ZLWK &RYHU
 5HPRYH UDGLDWRUWRFRRODQW SXPS KRVH IURP FRRODQW
SXPS LQOHW HOERZ
 8VLQJ D IODVKOLJKW LQVSHFW ,' RI FRRODQW SXPS FRYHU IRU &RRODQW 3XPS :HHS +ROH
LQWHUQDO LPSHOOHU FRQWDFW
,PSHOOHU FRQWDFW ZLWK FRYHU XVXDOO\ LQGLFDWHV WKDW $:HHS +ROH
LPSHOOHU KDV PRYHG RQ VKDIW RU WKHUH LV D GDPDJHG
EHDULQJ
5HSODFH FRRODQW SXPS DVVHPEO\ DQG FRYHU DV
QHFHVVDU\ LI LPSHOOHU FRQWDFW LV GHWHFWHG
285*3' '(&

&KHFNLQJ &UDQNFDVH 9HQW +RVH DQG 9DOYH


 /RRVHQ FODPS RQ FUDQNFDVH YHQW KRVH $ 
 5HPRYH FUDQNFDVH YHQW YDOYH QRW VKRZQ IURP URFNHU
DUP FRYHU
 5HPRYH YDOYH IURP FUDQNFDVH YHQW KRVH DQG FOHDQ
KRVH (QVXUH KRVH LV QRW SOXJJHG
 6KDNH FUDQNFDVH YDOYH ,I IUHH PRYHPHQW RI YDOYH LV
KHDUG ZKLOH VKDNLQJ YDOYH FDQ EH UHXVHG 5HSODFH
YDOYH LI UDWWOH LV QRW KHDUG
5* 81-$1

 ,QVWDOO WKH YDOYH DQG YHQW KRVH $WWDFK YDOYH WR


EUDFNHW ZLWK WZR VFUHZV SURYLGHG 7LJKWHQ KRVH FODPS
VHFXUHO\

$9HQW 7XEH

&OHDQ &UDQNFDVH 9HQW 7XEH


285*3) 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

&KHFNLQJ $LU ,QWDNH 6\VWHP


,03257$17 7KH DLU LQWDNH V\VWHP PXVW QRW OHDN
$Q\ OHDN QR PDWWHU KRZ VPDOO PD\ UHVXOW LQ
LQWHUQDO HQJLQH GDPDJH GXH WR DEUDVLYH GLUW
DQG GXVW HQWHULQJ WKH LQWDNH V\VWHP

5* 81'(&
 ,QVSHFW DOO LQWDNH KRVHV SLSLQJ IRU FUDFNV 5HSODFH
DV QHFHVVDU\
 &KHFN FODPSV $ RQ SLSLQJ ZKLFK FRQQHFW WKH DLU
FOHDQHU WR WKH HQJLQH 7LJKWHQ FODPSV DV QHFHVVDU\
7KLV ZLOO KHOS SUHYHQW GLUW IURP HQWHULQJ WKH DLU LQWDNH
V\VWHP WKURXJK ORRVH FRQQHFWLRQV FDXVLQJ LQWHUQDO
$LU ,QWDNH +RVH &ODPSV
HQJLQH GDPDJH
 ,I HQJLQH KDV D UXEEHU GXVW XQORDGHU YDOYH % LQVSHFW
WKH YDOYH RQ ERWWRP RI DLU FOHDQHU IRU FUDFNV RU
SOXJJLQJ 5HSODFH DV QHFHVVDU\
,03257$17 $/:$<6 5(3/$&( SULPDU\ DLU
FOHDQHU HOHPHQW ZKHQ DLU UHVWULFWLRQ LQGLFDWRU

5* 81-81
VKRZV D YDFXXP RI PP LQ +2
LV WRUQ RU YLVLEO\ GLUW\

 7HVW DLU UHVWULFWLRQ LQGLFDWRU JDXJH & IRU SURSHU


RSHUDWLRQ 5HSODFH LQGLFDWRU DV QHFHVVDU\
,03257$17 ,I QRW HTXLSSHG ZLWK DLU UHVWULFWLRQ
LQGLFDWRU UHSODFH DLU FOHDQHU HOHPHQWV DW $LU &OHDQHU
+RXUV RU 0RQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW
$&ODPSV &5HVWULFWLRQ ,QGLFDWRU *DXJH
 5HPRYH DQG LQVSHFW SULPDU\ DLU FOHDQHU HOHPHQW %8QORDGHU 9DOYH
6HUYLFH DV QHFHVVDU\ 6HH 5(3/$&,1* $,5
&/($1(5 (/(0(176 LQ 6HUYLFH $V 5HTXLUHG
6HFWLRQ
5*5* 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

5HPRYLQJ DQG ,QVWDOOLQJ )XHO )LOWHUV

&$87,21 (VFDSLQJ IOXLG XQGHU SUHVVXUH FDQ


SHQHWUDWH WKH VNLQ FDXVLQJ VHULRXV LQMXU\ 5HOLHYH
SUHVVXUH EHIRUH GLVFRQQHFWLQJ IXHO RU RWKHU
OLQHV 7LJKWHQ DOO FRQQHFWLRQV EHIRUH DSSO\LQJ
SUHVVXUH .HHS KDQGV DQG ERG\ DZD\ IURP
SLQKROHV DQG QR]]OHV ZKLFK HMHFW IOXLGV XQGHU

; 81$8*
KLJK SUHVVXUH 8VH D SLHFH RI FDUGERDUG RU SDSHU
WR VHDUFK IRU OHDNV 'R QRW XVH \RXU KDQG
,I $1< IOXLG LV LQMHFWHG LQWR WKH VNLQ LW PXVW
EH VXUJLFDOO\ UHPRYHG ZLWKLQ D IHZ KRXUV E\
D GRFWRU IDPLOLDU ZLWK WKLV W\SH RI LQMXU\ RU
JDQJUHQH PD\ UHVXOW 'RFWRUV XQIDPLOLDU ZLWK +LJK 3UHVVXUH )OXLGV
WKLV W\SH RI LQMXU\ PD\ FDOO WKH 'HHUH &RPSDQ\
0HGLFDO 'HSDUWPHQW LQ 0ROLQH ,OOLQRLV RU RWKHU
NQRZOHGJHDEOH PHGLFDO VRXUFH SOXJJHG IXHO ILOWHUV ORZ IXHO SUHVVXUH ,I QR
DODUP VRXQGV GXULQJ WKH PRQWK VHUYLFH
LQWHUYDO UHSODFH HOHPHQWV DW WKDW WLPH RU DIWHU
&$87,21 'XH WR +LJK 3UHVVXUH &RPPRQ 5DLO KRXUV RSHUDWLRQ ZKLFKHYHU FRPHV ILUVW
V\VWHP GHVLJQ IXHO LQ ILOWHU LV OLNHO\ WR EH XQGHU
KLJK SUHVVXUH 7R DYRLG SRVVLEOH SHUVRQDO KDUP %RWK 3ULPDU\ DQG )LQDO ILOWHUV PXVW EH
RSHQ YDOYHV % DQG - RQ ERWWRP RI ILOWHUV WR UHSODFHG DW WKH VDPH WLPH
UHOLHYH SUHVVXUH SULRU WR UHPRYLQJ HDFK ILOWHU

,03257$17 5HSODFH IXHO ILOWHU HOHPHQWV DQ\WLPH


DXGLEOH DODUP VRXQGV DQG WURXEOH FRGHV LQGLFDWH
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

5HPRYH DQG ,QVWDOO 3ULPDU\ )XHO )LOWHU (OHPHQW


,03257$17 'R 127 SUHILOO ILOWHU ZLWK IXHO 7KLV PD\
LQWURGXFH GHEULV LQWR WKH IXHO V\VWHP

 7KRURXJKO\ FOHDQ SULPDU\ ILOWHU KHDGHU $ DQG


VXUURXQGLQJ DUHD WR NHHS IURP JHWWLQJ GLUW DQG GHEULV
LQWR IXHO V\VWHP
 &RQQHFW D IXHO GUDLQ OLQH WR SULPDU\ ILOWHU GUDLQ YDOYH
% RQ ERWWRP RI ILOWHU DQG GUDLQ DOO IXHO IURP WKH
SULPDU\ ILOWHU FDQLVWHU ' 
 'LVFRQQHFW ZDWHULQIXHO VHQVRU FRQQHFWRU & 

5* 81-81
 7XUQ SULPDU\ ILOWHU FDQLVWHU ' FRXQWHUFORFNZLVH
&&: WR UHPRYH
 2QFH SULPDU\ ILOWHU FDQLVWHU ' LV UHPRYHG SXOO
SULPDU\ ILOWHU HOHPHQW ( GRZQ WR UHPRYH IURP SULPDU\
ILOWHU KHDGHU $ 
 ,QVSHFW SULPDU\ ILOWHU KHDGHU $ DQG SULPDU\ ILOWHU
FDQLVWHU ' VHDOLQJ VXUIDFHV &OHDQ DV UHTXLUHG
$3ULPDU\ )LOWHU +HDGHU *3ULPDU\ )LOWHU &DQLVWHU /LS
 3ODFH QHZ SDFNLQJ ) RQ SULPDU\ ILOWHU FDQLVWHU ' %3ULPDU\ )LOWHU &DQLVWHU +3ULPDU\ )LOWHU +HDGHU /LS
'UDLQ 9DOYH , )LQDO )XHO )LOWHU +HDGHU
 3ODFH WKLQ ILOP RI IXHO RQ SULPDU\ ILOWHU SDFNLQJ ) &:DWHU,Q)XHO 6HQVRU - )LQDO )LOWHU 'UDLQ 9DOYH
&RQQHFWRU .)LQDO )XHO )LOWHU
 3ODFH QHZ SULPDU\ ILOWHU HOHPHQW ( LQ FDQLVWHU ' '3ULPDU\ )LOWHU &DQLVWHU / )LQDO )LOWHU 3DFNLQJ
ZLWK WDQJV RQ ERWWRP JRLQJ LQWR FDQLVWHU (3ULPDU\ )LOWHU (OHPHQW
) 3ULPDU\ )LOWHU 3DFNLQJ
 6FUHZ FDQLVWHU ' LQWR ILOWHU KHDGHU $ WXUQ FORFNZLVH
&: 7LJKWHQ XQWLO FDQLVWHU OLS * VQXJO\ PDWHV ZLWK
KHDGHU OLS + 127( %H VXUH WR DOVR UHSODFH ILQDO IXHO ILOWHU DQG
 7XUQ ILOWHU DGGLWLRQDO WXUQ DIWHU VHDO FRQWDFW ZLWK WKHQ SULPH V\VWHP VHH IROORZLQJ 
KHDGHU
 &RQQHFW ZDWHULQIXHO VHQVRU FRQQHFWRU & 
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

5HPRYH DQG ,QVWDOO )LQDO )XHO )LOWHU


,03257$17 'R 127 SUHILOO ILOWHU ZLWK IXHO 7KLV PD\
LQWURGXFH GHEULV LQWR WKH IXHO V\VWHP

127( )LQDO ILOWHU UHSODFHPHQW LQVWUXFWLRQV DUH


SULQWHG RQ WKH QHZ ILOWHU

 7KRURXJKO\ FOHDQ ILQDO ILOWHU KHDGHU , DQG VXUURXQGLQJ


DUHD WR NHHS IURP JHWWLQJ GLUW DQG GHEULV LQWR IXHO
V\VWHP
 &RQQHFW D IXHO GUDLQ OLQH WR ILQDO ILOWHU GUDLQ YDOYH - RQ
ERWWRP RI ILOWHU DQG GUDLQ DOO IXHO IURP WKH ILOWHU

5* 81-81
 7XUQ ILQDO ILOWHU . FRXQWHUFORFNZLVH &&: WR UHPRYH
 ,QVSHFW ILQDO ILOWHU KHDGHU , VHDOLQJ VXUIDFH &OHDQ
DV UHTXLUHG
 ,QVWDOO QHZ ILQDO ILOWHU IXHO GUDLQ YDOYH - WLJKWHQ WR
VSHFLILFDWLRQ
6SHFLILFDWLRQ
)LQDO )XHO )LOWHU 'UDLQ $3ULPDU\ )LOWHU +HDGHU *3ULPDU\ )LOWHU &DQLVWHU /LS
9DOYH7RUTXH 1P OELQ %3ULPDU\ )LOWHU &DQLVWHU +3ULPDU\ )LOWHU +HDGHU /LS
'UDLQ 9DOYH , )LQDO )XHO )LOWHU +HDGHU
 3ODFH QHZ ILQDO ILOWHU SDFNLQJ / RQ ILOWHU &:DWHU,Q)XHO 6HQVRU - )LQDO )LOWHU 'UDLQ 9DOYH
&RQQHFWRU .)LQDO )XHO )LOWHU
 3ODFH WKLQ ILOP RI IXHO RQ SDFNLQJ / '3ULPDU\ )LOWHU &DQLVWHU / )LQDO )LOWHU 3DFNLQJ
(3ULPDU\ )LOWHU (OHPHQW
 6FUHZ ILQDO IXHO ILOWHU . LQWR VHFRQGDU\ IXHO ILOWHU ) 3ULPDU\ )LOWHU 3DFNLQJ
KHDGHU , WXUQ FORFNZLVH &: 7LJKWHQ XQWLO ILQDO IXHO
ILOWHU . VQXJO\ PDWHV ZLWK ILQDO IXHO ILOHU KHDGHU , 
EH QHFHVVDU\ WR WXUQ NH\ RII DQG RQ DJDLQ WR
 7XUQ ILOWHU DGGLWLRQDO WXUQ DIWHU VHDO FRQWDFW ZLWK UHSULPH WKH V\VWHP EHIRUH VWDUWLQJ
KHDGHU
127( 7XUQ LJQLWLRQ .H\ WR 21 IRU VHFRQGV WR SULPH
WKH IXHO V\VWHP EHIRUH VWDUWLQJ HQJLQH ,W PD\
285*3 129

&KHFNLQJ %HOW 7HQVLRQHU 6SULQJ 7HQVLRQ DQG EHOW WHQVLRQHU LV GHVLJQHG WR PDLQWDLQ SURSHU EHOW WHQVLRQ
%HOW :HDU RYHU WKH OLIH RI WKH EHOW ,I WHQVLRQHU VSULQJ WHQVLRQ LV QRW
ZLWKLQ VSHFLILFDWLRQ UHSODFH WHQVLRQHU DVVHPEO\
%HOW GULYH V\VWHPV HTXLSSHG ZLWK DXWRPDWLF VSULQJ EHOW
WHQVLRQHUV FDQQRW EH DGMXVWHG RU UHSDLUHG 7KH DXWRPDWLF
'36*282' 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

&KHFNLQJ %HOW :HDU


127( :KLOH EHOW LV ORRVHQHG LQVSHFW SXOOH\V DQG
EHDULQJV 5RWDWH DQG IHHO IRU KDUG WXUQLQJ RU
DQ\ XQXVXDO VRXQGV ,I SXOOH\V RU EHDULQJV QHHG
UHSODFHPHQW VHH \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU

5* 81129
7KH EHOW WHQVLRQHU LV GHVLJQHG WR RSHUDWH ZLWKLQ WKH OLPLW RI
DUP PRYHPHQW SURYLGHG E\ WKH FDVW VWRSV $ DQG % ZKHQ
FRUUHFW EHOW OHQJWK DQG JHRPHWU\ LV XVHG
9LVXDOO\ LQVSHFW FDVW VWRSV $ DQG % RQ EHOW WHQVLRQHU
DVVHPEO\
,I WKH WHQVLRQHU VWRS $ RQ VZLQJ DUP LV KLWWLQJ WKH %HOW 7HQVLRQHU
IL[HG VWRS % FKHFN PRXQWLQJ EUDFNHWV DOWHUQDWRU EHOW
WHQVLRQHU LGOHU SXOOH\ HWF DQG WKH EHOW OHQJWK 5HSODFH $7HQVLRQHU 6WRS %)L[HG 6WRS
EHOW DV QHHGHG VHH 5(3/$&,1* )$1 $/7(51$725
%(/7 LQ 6HUYLFH $V 5HTXLUHG 6HFWLRQ 
285*3 2&7

&KHFNLQJ 7HQVLRQHU 6SULQJ 7HQVLRQ


$ EHOW WHQVLRQ JDXJH ZLOO QRW JLYH DQ DFFXUDWH PHDVXUH RI
WKH EHOW WHQVLRQ ZKHQ DXWRPDWLF VSULQJ WHQVLRQHU LV XVHG
0HDVXUH WHQVLRQHU VSULQJ WHQVLRQ XVLQJ D WRUTXH ZUHQFK
DQG SURFHGXUH RXWOLQHG EHORZ

5* 81129
 5HOHDVH WHQVLRQ RQ EHOW XVLQJ D ORQJKDQGOHG LQFK
GULYH WRRO LQ WHQVLRQHU DUP 5HPRYH EHOW IURP SXOOH\V
 5HOHDVH WHQVLRQ RQ WHQVLRQHU DUP DQG UHPRYH GULYH
WRRO
 3XW D PDUN $ RQ VZLQJ DUP RI WHQVLRQHU DV VKRZQ
 0HDVXUH PP LQ IURP PDUN $ DQG SXW D &KHFNLQJ %HOW 7HQVLRQ 6SULQJ
PDUN % RQ WHQVLRQHU PRXQWLQJ EDVH
$0DUN %0DUN

285*3) 2&7

 5RWDWH WKH VZLQJ DUP XVLQJ D WRUTXH ZUHQFK XQWLO PDUNV


$ DQG % DUH DOLJQHG
 5HFRUG WRUTXH ZUHQFK PHDVXUHPHQW DQG FRPSDUH
ZLWK VSHFLILFDWLRQ EHORZ 5HSODFH WHQVLRQHU DVVHPEO\ DV
UHTXLUHG
6SHFLILFDWLRQ
5* 81129

6SULQJ7HQVLRQ 1P OEIW

$0DUN %0DUN

&KHFNLQJ %HOW 7HQVLRQHU 6SULQJ 7HQVLRQ

285*3) 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

&KHFNLQJ &RROLQJ 6\VWHP

&$87,21 ([SORVLYH UHOHDVH RI IOXLGV


IURP SUHVVXUL]HG FRROLQJ V\VWHP FDQ
FDXVH VHULRXV EXUQV
6KXW RII HQJLQH 2QO\ UHPRYH ILOOHU FDS ZKHQ

76 81$8*
FRRO HQRXJK WR WRXFK ZLWK EDUH KDQGV 6ORZO\
ORRVHQ FDS WR ILUVW VWRS WR UHOLHYH SUHVVXUH
EHIRUH UHPRYLQJ FRPSOHWHO\

,03257$17 $LU PXVW EH H[SHOOHG IURP FRROLQJ


V\VWHP ZKHQ V\VWHP LV UHILOOHG /RRVHQ
WHPSHUDWXUH VHQGLQJ XQLW ILWWLQJ DW UHDU RI +LJK 3UHVVXUH )OXLGV
F\OLQGHU KHDG RU SOXJ LQ WKHUPRVWDW KRXVLQJ
WR DOORZ DLU WR HVFDSH ZKHQ ILOOLQJ V\VWHP
5HWLJKWHQ ILWWLQJ RU SOXJ ZKHQ DOO WKH DLU KDV 7KRURXJKO\ LQVSHFW DOO FRROLQJ V\VWHP KRVHV IRU KDUG
EHHQ H[SHOOHG &RROLQJ V\VWHP PXVW EH IUHH IOLPV\ RU FUDFNHG FRQGLWLRQV 5HSODFH KRVHV LI DQ\ RI
RI DLU E\ WLPH HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH WKH DERYH FRQGLWLRQV DUH IRXQG
UHDFKHV & ) RU GDPDJH WR (*5
FRROHU LI HTXLSSHG PD\ UHVXOW

 &KHFN HQWLUH FRROLQJ V\VWHP IRU OHDNV 7LJKWHQ DOO


FODPSV VHFXUHO\
285*3 129

7HVWLQJ 'LHVHO (QJLQH &RRODQW


0DLQWDLQLQJ DGHTXDWH FRQFHQWUDWLRQV RI JO\FRO DQG &22/*$5' ,, FRRODQWV ,I WKH WHVW VWULS FKDUW LQGLFDWHV
LQKLELWLQJ DGGLWLYHV LQ WKH FRRODQW LV FULWLFDO WR SURWHFW WKH WKDW DGGLWLYH LV UHTXLUHG DGG -RKQ 'HHUH &22/*$5' ,,
HQJLQH DQG FRROLQJ V\VWHP DJDLQVW IUHH]LQJ FRUURVLRQ &22/$17 (;7(1'(5 DV GLUHFWHG
DQG F\OLQGHU OLQHU HURVLRQ DQG SLWWLQJ
$GG RQO\ WKH UHFRPPHQGHG FRQFHQWUDWLRQ RI -RKQ 'HHUH
7HVW WKH FRRODQW VROXWLRQ DW LQWHUYDOV RI PRQWKV RU OHVV &22/*$5' ,, &22/$17 (;7(1'(5 '2 127 DGG
DQG ZKHQHYHU H[FHVVLYH FRRODQW LV ORVW WKURXJK OHDNV RU PRUH WKDQ WKH UHFRPPHQGHG DPRXQW
RYHUKHDWLQJ
:KHQ 8VLQJ -RKQ 'HHUH &22/*$5'
&RRODQW 7HVW 6WULSV
&RPSDUH WKH WHVW VWULS UHVXOWV WR WKH VXSSOHPHQWDO FRRODQW
&RRODQW WHVW VWULSV DUH DYDLODEOH IURP \RXU -RKQ 'HHUH DGGLWLYH 6&$ FKDUW WR GHWHUPLQH WKH DPRXQW RI LQKLELWLQJ
GHDOHU 7KHVH WHVW VWULSV SURYLGH D VLPSOH HIIHFWLYH DGGLWLYHV LQ \RXU FRRODQW DQG ZKHWKHU PRUH -RKQ 'HHUH
PHWKRG WR FKHFN WKH IUHH]H SRLQW DQG DGGLWLYH OHYHOV RI /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 VKRXOG EH DGGHG
\RXU HQJLQH FRRODQW
$GG RQO\ WKH UHFRPPHQGHG FRQFHQWUDWLRQ RI -RKQ 'HHUH
:KHQ 8VLQJ -RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 '2 127 DGG PRUH
WKDQ WKH UHFRPPHQGHG DPRXQW
-RKQ 'HHUH &22/*$5' ,, 3UHPL[ DQG &22/*$5'
,, &RQFHQWUDWH DUH PDLQWHQDQFH IUHH FRRODQWV IRU XS WR &RRO6FDQ DQG &RRO6FDQ 3/86
\HDUV RU KRXUV RI RSHUDWLRQ SURYLGHG WKDW WKH FRROLQJ
V\VWHP LV WRSSHG RII XVLQJ RQO\ -RKQ 'HHUH &22/*$5' )RU D PRUH WKRURXJK HYDOXDWLRQ RI \RXU FRRODQW SHUIRUP
,, 3UHPL[ FRRODQW 7HVW WKH FRRODQW FRQGLWLRQ DQQXDOO\ D &RRO6FDQ RU &RRO6FDQ 3/86 DQDO\VLV ZKHUH
ZLWK FRRODQW WHVW VWULSV GHVLJQHG IRU XVH ZLWK -RKQ 'HHUH DYDLODEOH 6HH \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU IRU LQIRUPDWLRQ

&22/*$5' LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\


&RRO6FDQ LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
&RRO6FDQ 3/86 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
';&22/ 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

5HSOHQLVKLQJ 6XSSOHPHQWDO &RRODQW $GGLWLYHV 6&$V %HWZHHQ &RRODQW &KDQJHV


,03257$17 'R QRW DGG VXSSOHPHQWDO FRRODQW
DGGLWLYHV ZKHQ WKH FRROLQJ V\VWHP LV GUDLQHG
DQG UHILOOHG ZLWK -RKQ 'HHUH &22/*$5'

127( ,I V\VWHP LV WR EH ILOOHG ZLWK FRRODQW WKDW GRHV QRW


FRQWDLQ 6&$V WKH FRRODQW PXVW EH SUHFKDUJHG
'HWHUPLQH WKH WRWDO V\VWHP FDSDFLW\ DQG SUHPL[
ZLWK -RKQ 'HHUH &RRODQW &RQGLWLRQHU

7KURXJK WLPH DQG XVH WKH FRQFHQWUDWLRQ RI FRRODQW


DGGLWLYHV LV JUDGXDOO\ GHSOHWHG GXULQJ HQJLQH RSHUDWLRQ
3HULRGLF UHSOHQLVKPHQW RI LQKLELWRUV LV UHTXLUHG HYHQ ZKHQ

5* 81'(&
-RKQ 'HHUH &22/*$5' LV XVHG 7KH FRROLQJ V\VWHP
PXVW EH UHFKDUJHG ZLWK DGGLWLRQDO VXSSOHPHQWDO FRRODQW
DGGLWLYHV DYDLODEOH LQ WKH IRUP RI OLTXLG FRRODQW FRQGLWLRQHU
0DLQWDLQLQJ WKH FRUUHFW FRRODQW FRQGLWLRQHU FRQFHQWUDWLRQ
6&$V DQG IUHH]H SRLQW LV HVVHQWLDO LQ \RXU FRROLQJ
V\VWHP WR SURWHFW DJDLQVW UXVW OLQHU SLWWLQJ DQG FRUURVLRQ 5DGLDWRU &RRODQW &KHFN
DQG IUHH]HXSV GXH WR LQFRUUHFW FRRODQW GLOXWLRQ
-RKQ 'HHUH /,48,' &22/$17 &21',7,21(5 LV
UHFRPPHQGHG DV D VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYH LQ
-RKQ 'HHUH HQJLQHV
'2 127 PL[ RQH EUDQG RI 6&$ ZLWK D GLIIHUHQW EUDQG
7HVW WKH FRRODQW VROXWLRQ DW KRXUV RU PRQWKV RI
RSHUDWLRQ XVLQJ HLWKHU -RKQ 'HHUH FRRODQW WHVW VWULSV RU
D &22/6&$1 RU &22/6&$1 3/86 DQDO\VLV ,I D
&22/6&$1 RU &22/6&$1 3/86 DQDO\VLV LV QRW
DYDLODEOH UHFKDUJH WKH V\VWHP SHU LQVWUXFWLRQV SULQWHG RQ

5* 81'(&
ODEHO RI -RKQ 'HHUH /LTXLG &RRODQW &RQGLWLRQHU
,03257$17 $/:$<6 PDLQWDLQ FRRODQW DW FRUUHFW
OHYHO DQG FRQFHQWUDWLRQ '2 127 RSHUDWH
HQJLQH ZLWKRXW FRRODQW HYHQ IRU D IHZ
PLQXWHV DV WKLV FDQ VHYHUHO\ GDPDJH WKH
(*5 FRROHU WDQN LI HTXLSSHG 
-7 &RRODQW%DWWHU\ 7HVWHU
,I IUHTXHQW FRRODQW PDNHXS LV UHTXLUHG WKH
JO\FRO FRQFHQWUDWLRQ VKRXOG EH FKHFNHG ZLWK
-7 &RRODQW%DWWHU\ 7HVWHU WR HQVXUH ,I RWKHU FRRODQWV DUH XVHG FRQVXOW WKH FRRODQW VXSSOLHU
WKDW WKH GHVLUHG IUHH]H SRLQW LV PDLQWDLQHG DQG IROORZ WKH PDQXIDFWXUHUV UHFRPPHQGDWLRQ IRU XVH RI
)ROORZ PDQXIDFWXUHUV LQVWUXFWLRQV SURYLGHG VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV
ZLWK &RRODQW%DWWHU\ 7HVWHU
6HH ',(6(/ (1*,1( &22/$176 $1'
$GG WKH PDQXIDFWXUHUV UHFRPPHQGHG FRQFHQWUDWLRQ RI 6833/(0(17$/ $'',7,9( ,1)250$7,21 IRU
VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYH '2 127 DGG PRUH WKDQ SURSHU PL[LQJ RI FRRODQW LQJUHGLHQWV EHIRUH DGGLQJ WR WKH
WKH UHFRPPHQGHG DPRXQW FRROLQJ V\VWHP

7KH XVH RI QRQUHFRPPHQGHG VXSSOHPHQWDO FRRODQW


DGGLWLYHV PD\ UHVXOW LQ DGGLWLYH GURSRXW DQG JHODWLRQ RI
WKH FRRODQW
&22/*$5' LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
&22/6&$1 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
&22/6&$1 3/86 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
&22/6&$1 3/86 LV D WUDGHPDUN RI 'HHUH &RPSDQ\
285*3& 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

3UHVVXUH 7HVWLQJ &RROLQJ 6\VWHP

5* 81-$1

5* 81-$1
7HVW 5DGLDWRU &DS

7HVW &RROLQJ 6\VWHP

&$87,21 ([SORVLYH UHOHDVH RI IOXLGV $OORZ HQJLQH WR FRRO WKHQ FDUHIXOO\ UHPRYH UDGLDWRU
IURP SUHVVXUL]HG FRROLQJ V\VWHP FDQ FDS
FDXVH VHULRXV EXUQV
 )LOO UDGLDWRU ZLWK FRRODQW WR WKH QRUPDO RSHUDWLQJ OHYHO
6KXW RII HQJLQH 2QO\ UHPRYH ILOOHU FDS ZKHQ
,03257$17 '2 127 DSSO\ H[FHVVLYH SUHVVXUH
FRRO HQRXJK WR WRXFK ZLWK EDUH KDQGV 6ORZO\
WR FRROLQJ V\VWHP GRLQJ VR PD\ GDPDJH
ORRVHQ FDS WR ILUVW VWRS WR UHOLHYH SUHVVXUH
UDGLDWRU DQG KRVHV
EHIRUH UHPRYLQJ FRPSOHWHO\
 &RQQHFW JDXJH DQG DGDSWHU WR UDGLDWRU ILOOHU
7HVW 5DGLDWRU &DS
QHFN 3UHVVXUL]H FRROLQJ V\VWHP WR WKH IROORZLQJ
 5HPRYH UDGLDWRU FDS DQG DWWDFK WR '67 7HVWHU VSHFLILFDWLRQV
DV VKRZQ 6SHFLILFDWLRQ
&RROLQJ 6\VWHP0LQL
 3UHVVXUL]H FDS WR IROORZLQJ VSHFLILFDWLRQV *DXJH
PXP 7HVW 3UHVVXUH N3D EDU SVL
VKRXOG KROG SUHVVXUH IRU VHFRQGV ZLWKLQ WKH QRUPDO
UDQJH LI FDS LV DFFHSWDEOH :LWK SUHVVXUH DSSOLHG FKHFN DOO FRROLQJ V\VWHP KRVH
6SHFLILFDWLRQ FRQQHFWLRQV UDGLDWRU DQG RYHUDOO HQJLQH IRU OHDNV
5DGLDWRU &DS0LQLPXP
,I OHDNDJH LV GHWHFWHG FRUUHFW DV QHFHVVDU\ DQG
7HVW 3UHVVXUH N3D EDU SVL
SUHVVXUH WHVW V\VWHP DJDLQ
,I JDXJH GRHV QRW KROG SUHVVXUH UHSODFH UDGLDWRU FDS ,I QR OHDNDJH LV GHWHFWHG EXW WKH JDXJH LQGLFDWHG D
 5HPRYH WKH FDS IURP JDXJH WXUQ LW DQG UHWHVW GURS LQ SUHVVXUH FRRODQW PD\ EH OHDNLQJ LQWHUQDOO\
FDS 7KLV ZLOO YHULI\ WKDW WKH ILUVW PHDVXUHPHQW ZDV ZLWKLQ WKH V\VWHP RU DW WKH EORFNWRKHDG JDVNHW +DYH
DFFXUDWH \RXU VHUYLFLQJ GHDOHU RU GLVWULEXWRU FRUUHFW WKLV SUREOHP
LPPHGLDWHO\
7HVW &RROLQJ 6\VWHP IRU /HDNV
127( (QJLQH VKRXOG EH ZDUPHG XS WR WHVW RYHUDOO
FRROLQJ V\VWHP IRU OHDNV

7HVW SUHVVXUHV UHFRPPHQGHG DUH IRU DOO 'HHUH 2(0 FRROLQJ V\VWHPV
2Q VSHFLILF YHKLFOH DSSOLFDWLRQV WHVW FRROLQJ V\VWHP DQG SUHVVXUH FDS
DFFRUGLQJ WR WKH UHFRPPHQGHG SUHVVXUH IRU WKDW YHKLFOH
285*3&$ 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

&KHFNLQJ DQG $GMXVWLQJ (QJLQH 6SHHGV


8VH WDFKRPHWHU RQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH $ WR
YHULI\ HQJLQH VSHHGV 5HIHU WR (1*,1( 32:(5
5$7,1*6 $1' )8(/ 6<67(0 63(&,),&$7,216 LQ
6SHFLILFDWLRQV 6HFWLRQ ODWHU LQ WKLV PDQXDO IRU HQJLQH
VSHHG VSHFLILFDWLRQV ,I HQJLQH VSHHG DGMXVWPHQW LV
UHTXLUHG VHH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU RU HQJLQH
GLVWULEXWRU

$7DFKRPHWHU

5* 81129
8VLQJ 7DFKRPHWHU WR &KHFN (QJLQH 6SHHGV
285*3 2&7

&KHFNLQJ (QJLQH 0RXQWV


(QJLQH PRXQWLQJ LV WKH UHVSRQVLELOLW\ RI WKH YHKLFOH RU
JHQHUDWRU PDQXIDFWXUHU )ROORZ PDQXIDFWXUHUV JXLGHOLQHV
IRU PRXQWLQJ VSHFLILFDWLRQV
,03257$17 8VH RQO\ *UDGH 6$( RU KLJKHU JUDGH

5* 81-$1
RI KDUGZDUH IRU HQJLQH PRXQWLQJ

 &KHFN WKH HQJLQH PRXQWLQJ EUDFNHWV $ YLEUDWLRQ


LVRODWRUV DQG PRXQWLQJ EROWV RQ VXSSRUW IUDPH DQG
HQJLQH EORFN IRU WLJKWQHVV 7LJKWHQ DV QHFHVVDU\
 ,QVSHFW RYHUDOO FRQGLWLRQ RI YLEUDWLRQ LVRODWRUV LI
HTXLSSHG 5HSODFH LVRODWRUV DV QHFHVVDU\ LI UXEEHU (QJLQH 0RXQWLQJ
KDV GHWHULRUDWHG RU PRXQWV KDYH FROODSVHG
$0RXQWLQJ %UDFNHW

285*3 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

&KHFNLQJ &UDQNVKDIW 9LEUDWLRQ 'DPSHU


2Q VRPH DSSOLFDWLRQV WKHUH PD\ EH GXDO GDPSHUV 0DNH
VDPH FKHFNV RQ HDFK GDPSHU
 5HPRYH EHOWV VKRZQ UHPRYHG 
127( 2Q HQJLQHV HTXLSSHG ZLWK GXDO GDPSHUV $/:$<6

5* 81)(%
UHSODFH ERWK GDPSHUV DV D PDWFKHG VHW

 *UDVS YLEUDWLRQ GDPSHU ZLWK ERWK KDQGV DQG DWWHPSW


WR WXUQ LW LQ ERWK GLUHFWLRQV ,I URWDWLRQ LV IHOW GDPSHU LV
GHIHFWLYH DQG VKRXOG EH UHSODFHG

6LQJOH 'DPSHU

5* 81-$1
'XDO 'DPSHU
5*5* 2&7

127( 2Q HQJLQHV HTXLSSHG ZLWK GXDO GDPSHUV FKHFN


UXQRXW RQ LQQHU GDPSHU RQO\ $OZD\V UHSODFH
ERWK GDPSHUV DV D PDWFKHG VHW

 &KHFN YLEUDWLRQ GDPSHU UDGLDO UXQRXW E\ SRVLWLRQLQJ


D GLDO LQGLFDWRU $ VR SUREH FRQWDFWV GDPSHU RXWHU
GLDPHWHU

5* 81129
 5RWDWH FUDQNVKDIW XVLQJ -'* )O\ZKHHO 7XUQLQJ
7RRO
 1RWH GLDO LQGLFDWRU UHDGLQJ
6SHFLILFDWLRQ
'DPSHU0D[LPXP 6LQJOH 'DPSHU
5DGLDO 5XQRXW PP LQ

,I UXQRXW H[FHHGV VSHFLILFDWLRQV UHSODFH YLEUDWLRQ


GDPSHU
,03257$17 7KH YLEUDWLRQ GDPSHU DVVHPEO\ LV QRW
UHSDLUDEOH DQG VKRXOG EH UHSODFHG HYHU\ 
KRXUV RU PRQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW
5* 81'(&

$'LDO ,QGLFDWRU

'XDO 'DPSHU
5*5* 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK

&KHFNLQJ (QJLQH *URXQG &RQQHFWLRQ


&KHFN HQJLQH JURXQG FRQQHFWLRQ WR EH VXUH LW LV VHFXUH
DQG FOHDQ 7KLV ZLOO SUHYHQW HOHFWULFDO DUFLQJ ZKLFK FDQ
GDPDJH HQJLQH
'36*282' 2&7

 

31 
/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK
)OXVKLQJ $QG 5HILOOLQJ &RROLQJ 6\VWHP

&$87,21 ([SORVLYH UHOHDVH RI IOXLGV


IURP SUHVVXUL]HG FRROLQJ V\VWHP FDQ
FDXVH VHULRXV EXUQV
6KXW RII HQJLQH 2QO\ UHPRYH ILOOHU FDS ZKHQ

76 81$8*
FRRO HQRXJK WR WRXFK ZLWK EDUH KDQGV 6ORZO\
ORRVHQ FDS WR ILUVW VWRS WR UHOLHYH SUHVVXUH
EHIRUH UHPRYLQJ FRPSOHWHO\

127( 'UDLQ WKH LQLWLDO IDFWRU\ ILOO HQJLQH FRRODQW DIWHU


WKH ILUVW KRXUV RU PRQWKV RI RSHUDWLRQ
6XEVHTXHQW GUDLQ LQWHUYDOV DUH GHWHUPLQHG E\ +LJK 3UHVVXUH )OXLGV
WKH FRRODQW XVHG IRU VHUYLFH
:KHQ -RKQ 'HHUH &22/*$5' LV XVHG WKH
GUDLQ LQWHUYDO LV KRXUV RU PRQWKV 7KH
GUDLQ LQWHUYDO PD\ EH H[WHQGHG WR KRXUV
RU PRQWKV RI RSHUDWLRQ SURYLGHG WKDW WKH
FRRODQW LV WHVWHG DQQXDOO\ $1' DGGLWLYHV
DUH UHSOHQLVKHG DV QHHGHG E\ DGGLQJ D

5* 81-$1
VXSSOHPHQWDO FRROLQJ DGGLWLYH 6&$ 
,I &22/*$5' LV QRW XVHG WKH GUDLQ LQWHUYDO LV
UHGXFHG WR KRXUV RU PRQWKV RI RSHUDWLRQ

'UDLQ ROG FRRODQW IOXVK WKH HQWLUH FRROLQJ V\VWHP UHSODFH


WKHUPRVWDWV DQG ILOO ZLWK UHFRPPHQGHG FOHDQ FRRODQW DV
IROORZV &RROLQJ 6\VWHP 'UDLQV

 3UHVVXUH WHVW HQWLUH FRROLQJ V\VWHP DQG SUHVVXUH FDS

5* 81129
LI QRW SUHYLRXVO\ GRQH 6HH 35(6685( 7(67,1*
&22/,1* 6<67(0 LQ /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH
 +RXU0RQWK
 6ORZO\ RSHQ WKH HQJLQH FRROLQJ V\VWHP ILOOHU FDS RU
UDGLDWRU FDS & WR UHOLHYH SUHVVXUH DQG DOORZ FRRODQW
WR GUDLQ IDVWHU
5DGLDWRU &DS
 2SHQ FRRODQW SXPS GUDLQ YDOYH $ DQG HQJLQH EORFN
GUDLQ YDOYH % RQ OHIW VLGH RI HQJLQH 'UDLQ DOO FRRODQW
IURP HQJLQH EORFN $3XPS 'UDLQ 9DOYH &5DGLDWRU &DS
%%ORFN 'UDLQ 9DOYH
 2SHQ UDGLDWRU GUDLQ YDOYH DQG GUDLQ FRRODQW IURP
UDGLDWRU
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK

 5HPRYH WKHUPRVWDWV $ DW WKLV WLPH LI QRW SUHYLRXVO\


GRQH ,QVWDOO FRYHU ZLWKRXW WKHUPRVWDWV DQG WLJKWHQ
FDS VFUHZV WR VSHFLILFDWLRQV
6SHFLILFDWLRQ
&DVW ,URQ 7KHUPRVWDW
&RYHU &DS

5* 81$35
6FUHZV7RUTXH 1P OEIW

 7HVW WKHUPRVWDW RSHQLQJ WHPSHUDWXUH 6HH 7HVWLQJ


7KHUPRVWDW 2SHQLQJ 7HPSHUDWXUH LQ WKLV VHFWLRQ

&$87,21 'R QRW UXQ HQJLQH ORQJHU WKDQ


 PLQXWHV 'RLQJ VR PD\ FDXVH HQJLQH
WR RYHUKHDW ZKLFK PD\ FDXVH EXUQV ZKHQ 7KHUPRVWDWV
UDGLDWRU ZDWHU LV GUDLQLQJ
FRROLQJ V\VWHP FOHDQHU VXFK DV )/((7*8$5'
 &ORVH DOO GUDLQ YDOYHV DIWHU FRRODQW KDV GUDLQHG 5(6725( RU 5(6725( 3/86 )ROORZ
 )LOO WKH FRROLQJ V\VWHP ZLWK FOHDQ ZDWHU 5XQ WKH PDQXIDFWXUHUV GLUHFWLRQV RQ ODEHO
HQJLQH DERXW PLQXWHV WR VWLU XS SRVVLEOH UXVW RU $IWHU FOHDQLQJ WKH FRROLQJ V\VWHP GUDLQ FOHDQHU DQG ILOO
VHGLPHQW ZLWK ZDWHU WR IOXVK WKH V\VWHP 5XQ WKH HQJLQH DERXW
 6WRS HQJLQH DQG LPPHGLDWHO\ GUDLQ WKH ZDWHU IURP PLQXWHV WKHQ GUDLQ RXW IOXVKLQJ ZDWHU
V\VWHP EHIRUH UXVW DQG VHGLPHQW VHWWOH
 $IWHU GUDLQLQJ ZDWHU FORVH GUDLQ YDOYHV DQG ILOO WKH
FRROLQJ V\VWHP ZLWK FOHDQ ZDWHU DQG D KHDY\ GXW\
)/((7*8$5' LV D WUDGHPDUN RI &XPPLQV (QJLQH &RPSDQ\ ,QF
5(6725( LV D WUDGHPDUN RI )OHHWJXDUG ,QF
5(6725( 3/86 LV D WUDGHPDUN RI )OHHWJXDUG ,QF
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK

 &ORVH DOO GUDLQ YDOYHV RQ HQJLQH DQG UDGLDWRU ,QVWDOO


QHZ UXEEHU VHDO RQ HDFK WKHUPRVWDW DQG LQVWDOO
WKHUPRVWDWV ,QVWDOO FRYHU DQG WLJKWHQ FDS VFUHZV WR
VSHFLILFDWLRQV
6SHFLILFDWLRQ
&DVW ,URQ 7KHUPRVWDW
&RYHU &DS
6FUHZV7RUTXH 1P OEIW

,03257$17 $LU PXVW EH H[SHOOHG IURP FRROLQJ


V\VWHP ZKHQ V\VWHP LV UHILOOHG /RRVHQ
WHPSHUDWXUH VHQGLQJ XQLW ILWWLQJ LQ F\OLQGHU
KHDG RU SOXJ LQ WKHUPRVWDW KRXVLQJ WR DOORZ
DLU WR HVFDSH ZKHQ ILOOLQJ V\VWHP 5HWLJKWHQ
ILWWLQJ RU SOXJ ZKHQ DOO WKH DLU KDV EHHQ
H[SHOOHG &RROLQJ V\VWHP PXVW EH IUHH RI DLU

5* 81129
E\ WLPH HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH UHDFKHV
& ) RU GDPDJH WR (*5 FRROHU LI
HTXLSSHG PD\ UHVXOW 6HH %OHHGLQJ $LU )URP
&RROLQJ 6\VWHP LQ WKLV VHFWLRQ

 5HILOO UDGLDWRU % ZLWK IUHVK FRRODQW XQWLO FRRODQW


WRXFKHV ERWWRP RI WKH UDGLDWRU ILOOHU QHFN $ 6HH
5DGLDWRU DQG &RRODQW /HYHO
$'',1* &22/$17 LQ 6HUYLFH $V 5HTXLUHG 6HFWLRQ
 5XQ HQJLQH XQWLO LW UHDFKHV RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUH $5DGLDWRU )LOOHU 1HFN %5DGLDWRU
7KLV PL[HV WKH VROXWLRQ XQLIRUPO\ DQG FLUFXODWHV LW
WKURXJK WKH HQWLUH V\VWHP 7KH QRUPDO HQJLQH FRRODQW
WHPSHUDWXUH UDQJH LV &  ) 
 ,QVSHFW IDQ EHOW IRU ZHDU DQG FKHFN EHOW WHQVLRQ
 $IWHU UXQQLQJ WKH HQJLQH FKHFN FRRODQW OHYHO DQG 6HH &KHFNLQJ %HOW 7HQVLRQHU LQ /XEULFDWLRQ $QG
HQWLUH FRROLQJ V\VWHP IRU OHDNV 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK
285*3 129

%OHHGLQJ $LU )URP &RROLQJ 6\VWHP

&$87,21 ([SORVLYH UHOHDVH RI IOXLGV


IURP SUHVVXUL]HG FRROLQJ V\VWHP FDQ
FDXVH VHULRXV EXUQV
6KXW RII HQJLQH 2QO\ UHPRYH FDS ZKHQ FRRO

76 81$8*
HQRXJK WR WRXFK ZLWK EDUH KDQGV 6ORZO\
ORRVHQ FDS WR ILUVW VWRS WR UHOLHYH SUHVVXUH
EHIRUH UHPRYLQJ FRPSOHWHO\

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK

,03257$17 8VH FRRODQW DV VSHFLILHG LQ )XHO


/XEULFDQWV DQG &RRODQW VHFWLRQ

 5HPRYH FDS IURP WRS WDQN GHDHUDWLRQ WDQN RI


FRROLQJ V\VWHP
 5HPRYH (*5 FRROHU LI HTXLSSHG YHQW SOXJ $ IURP
UHDU RI FRROHU

5* 81$35
 )LOO KLJK SUHVVXUH FRRODQW FLUFXLW DW WRS WDQN
 %HJLQ ILOOLQJ FRRODQW UHFRYHU\ WDQN LI HTXLSSHG 
 :KHQ DLU LV SXUJHG DQG FRRODQW LV YLVLEOH FRPLQJ RXW RI
YHQW KROH RQ (*5 FRROHU LI HTXLSSHG UHLQVWDOO (*5
FRROHU YHQW SOXJ DQG WLJKWHQ WR VSHFLILFDWLRQ
(*5 &RROHU9HQW 3OXJ
6SHFLILFDWLRQ
(*5 &RROHU LI
HTXLSSHG 9HQW 3OXJ $3OXJ WR %OHHG $LU IURP (*5
&RROHU LI HTXLSSHG
WR &RROHU7RUTXH 1P OEIW

 6KXW RII HQJLQH DQG DOORZ WR FRRO 2EVHUYH FRRODQW


 &RPSOHWH ILOOLQJ FRRODQW UHFRYHU\ WDQN LI HTXLSSHG WR OHYHO GURSSHG EHORZ )XOO +RW LQ UHFRYHU\ WDQN LI
)XOO +RW PDUN HTXLSSHG 
127( &RRODQW OHYHO LQ UHFRYHU\ WDQN ZLOO GURS WKH ILUVW 127( ,W LV QRUPDO IRU FRRODQW OHYHO WR JR GRZQ
IHZ F\FOHV XQOHVV WKHUH LV D OHDN ZLWK ILUVW IHZ F\FOHV DQG WKHQ UDQJH EHWZHHQ
)XOO +RW DQG )XOO &ROG
 ,QVWDOO WRS WDQN GHDHUDWLRQ FDS 6WDUW HQJLQH DQG UXQ
DW LGOH IRU WR PLQXWHV ,03257$17 ,W LV QRUPDO IRU WRS GHDHUDWLRQ WDQN WR
 6KXW RII DQG UHPRYH WRS WDQN FDS )LOO KLJK SUHVVXUH EH SDUWLDOO\ IXOO RI DLU ZKHQ FDS LV UHPRYHG DQG
FLUFXLW WDQN DQG UHLQVWDOO FDS V\VWHP FRPSOHWHO\ GHDHUDWHG :KHQ LQVSHFWLQJ
WRS WDQN LI LW LV DW OHDVW IXOO GR QRW DGG
 6WDUW HQJLQH DQG ZDUP XS IRU PLQXWHV ,I FRRODQW DGGLWLRQDO FRRODQW 7RSSLQJ RII WDQN PD\ FDXVH
UHFRYHU\ WDQN ORVHV FRRODQW WR JURXQG UHSHDW SUHYLRXV FRRODQW WR EH H[SHOOHG RQWR WKH JURXQG DQG
VWHS DQG WRS RII WRS WDQN XQWLO FRRODQW ORVV VWRSV PD\ FDXVH FRRODQW SXPS FDYLWDWLRQ
/RRVLQJ FRRODQW WR JURXQG LQGLFDWHV DLU LQ KLJK
SUHVVXUH V\VWHP LV EHLQJ GLVFKDUJHG WKURXJK FRRODQW 0RQLWRU FRRODQW UHFRYHU\ LI HTXLSSHG WDQN IRU WZR
UHFRYHU\ WDQN GD\V 5HILOO UHFRYHU\ WDQN RU WRS WDQN DV UHTXLUHG
,03257$17 ,I FRRODQW OHYHO GRHV QRW GURS EHORZ
)XOO +RW WKHUH LV D OHDN LQ FRROLQJ V\VWHP
(QJLQH GDPDJH PD\ UHVXOW
285*3 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK

7HVWLQJ 7KHUPRVWDWV

&$87,21 ([SORVLYH UHOHDVH RI IOXLGV IURP


SUHVVXUL]HG FRROLQJ V\VWHP FDQ FDXVH VHULRXV
EXUQV 'R QRW GUDLQ FRRODQW XQWLO FRRODQW
WHPSHUDWXUH LV EHORZ RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUH
$OZD\V ORRVHQ FRROLQJ V\VWHP ILOOHU FDS UDGLDWRU
FDS RU GUDLQ YDOYH VORZO\ WR UHOLHYH SUHVVXUH

5* 81-$1
 9LVXDOO\ LQVSHFW WKH DUHD DURXQG WKH FRRODQW PDQLIROG
IRU OHDNV 3DUWLDOO\ GUDLQ FRRODQW IURP WKH FRROLQJ
V\VWHP
 5HPRYH WKHUPRVWDW FRYHU $ 
5HPRYH 7KHUPRVWDW &RYHU
$7KHUPRVWDW &RYHU

285*3'$ 129

 ,QVSHFW WKHUPRVWDWV
 7HVW HDFK WKHUPRVWDW IRU SURSHU RSHQLQJ WHPSHUDWXUH

5* 81$35
5HPRYLQJ 7KHUPRVWDWV
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3'$ 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK

7HVWLQJ 7KHUPRVWDWV 2SHQLQJ 7HPSHUDWXUH


 9LVXDOO\ LQVSHFW WKHUPRVWDWV IRU FRUURVLRQ RU GDPDJH
5HSODFH WKHUPRVWDWV DV D PDWFKHG VHW DV QHFHVVDU\
 ,QVSHFW WKHUPRVWDW ZLWK ZLJJOH ZLUH LQ YHQW QRWFK ,I
ZLUH PRYHPHQW LV UHVWULFWHG UHSODFH WKHUPRVWDW LI
FOHDQLQJ GRHV QRW IUHH PRYHPHQW

&$87,21 '2 127 DOORZ WKHUPRVWDW RU


WKHUPRPHWHU WR UHVW DJDLQVW WKH VLGH RU ERWWRP
RI FRQWDLQHU ZKHQ KHDWLQJ ZDWHU (LWKHU
PD\ UXSWXUH LI RYHUKHDWHG

 6XVSHQG WKHUPRVWDW DQG D WKHUPRPHWHU LQ D FRQWDLQHU


RI ZDWHU

5* 81129
 6WLU WKH ZDWHU DV LW KHDWV 2EVHUYH RSHQLQJ DFWLRQ
RI WKHUPRVWDW DQG FRPSDUH WHPSHUDWXUHV ZLWK
VSHFLILFDWLRQ JLYHQ LQ FKDUW EHORZ
127( 'XH WR YDU\LQJ WROHUDQFHV RI GLIIHUHQW VXSSOLHV
LQLWLDO RSHQLQJ DQG IXOO RSHQ WHPSHUDWXUHV PD\
YDU\ VOLJKWO\ IURP VSHFLILHG WHPSHUDWXUHV
7KHUPRVWDWV DQG 7KHUPRPHWHU LQ :DWHU
7+(50267$7 7(67 63(&,),&$7,216

5DWLQJ ,QLWLDO 2SHQLQJ )XOO 2SHQ 5HPRYH WKHUPRVWDW DQG REVHUYH LWV FORVLQJ DFWLRQ DV
5DQJH 1RPLQDO LW FRROV ,Q DPELHQW DLU WKH WKHUPRVWDW VKRXOG FORVH
FRPSOHWHO\ &ORVLQJ DFWLRQ VKRXOG EH VPRRWK DQG VORZ
& ) & ) & )
 ,I DQ\ RQH WKHUPRVWDW LV GHIHFWLYH UHSODFH ERWK
WKHUPRVWDWV
285*3'$ 129

,QVWDOOLQJ 7KHUPRVWDWV
 ,QVWDOO QHZ UXEEHU VHDO RQ HDFK WKHUPRVWDW DQG LQVWDOO
WKHUPRVWDWV
 ,QVWDOO FRYHU DQG WLJKWHQ FDS VFUHZV WR VSHFLILFDWLRQV
6SHFLILFDWLRQ

5* 81$35
&DVW ,URQ 7KHUPRVWDW
&RYHU &DS
6FUHZV7RUTXH 1P OEIW

,03257$17 $LU PXVW EH H[SHOOHG IURP FRROLQJ


V\VWHP ZKHQ V\VWHP LV UHILOOHG /RRVHQ
WHPSHUDWXUH VHQGLQJ XQLW ILWWLQJ DW UHDU RI
F\OLQGHU KHDG RU SOXJ LQ WKHUPRVWDW KRXVLQJ ,QVWDOOLQJ 7KHUPRVWDWV
WR DOORZ DLU WR HVFDSH ZKHQ ILOOLQJ V\VWHP
5HWLJKWHQ ILWWLQJ ZKHQ DOO DLU KDV EHHQ H[SHOOHG 3UHVVXUH 7HVWLQJ &RROLQJ 6\VWHP LQ /XEULFDWLRQ $QG
'DPDJH WR (*5 FRROHU LI HTXLSSHG FRXOG UHVXOW 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWKV 
LI FRROLQJ V\VWHP LV QRW EOHG SURSHUO\

 3UHVVXUH WHVW WKH FRROLQJ V\VWHP D VHFRQG WLPH


WR EH VXUH WKH WKHUPRVWDW FRYHU LV VHDOHG 6HH
285*3'$ 129

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK

$GMXVWLQJ 9DOYH &OHDUDQFH

&$87,21 7R SUHYHQW DFFLGHQWDO VWDUWLQJ RI HQJLQH


ZKLOH SHUIRUPLQJ YDOYH DGMXVWPHQWV DOZD\V
GLVFRQQHFW 1(*$7,9( EDWWHU\ WHUPLQDO

5* 81)(%
,03257$17 9DOYH FOHDUDQFH 0867 %( DGMXVWHG ZLWK
HQJLQH &2/' $FFXUDWH YDOYH DGMXVWPHQW LV
FULWLFDO IRU PD[LPXP HQJLQH SHUIRUPDQFH

 'LVFRQQHFW ZLULQJ KDUQHVV $ 


 5HPRYH URFNHU DUP FRYHU % ZLWK YHQW WXEH
'LVFRQQHFW +DUQHVV
,03257$17 9LVXDOO\ LQVSHFW FRQWDFW VXUIDFHV RI
YDOYH WLSV DQG URFNHU DUP ZHDU SDGV &KHFN DOO
SDUWV IRU H[FHVVLYH ZHDU EUHDNDJH RU FUDFNV
5HSODFH SDUWV WKDW VKRZ YLVLEOH GDPDJH
5RFNHU DUPV WKDW H[KLELW H[FHVVLYH YDOYH
FOHDUDQFH VKRXOG EH LQVSHFWHG PRUH WKRURXJKO\

5* 81)(%
WR LGHQWLI\ GDPDJHG SDUWV

 5HPRYH SODVWLF SOXJV IURP F\OLQGHU EORFN ERUHV DQG


LQVWDOO -'* )O\ZKHHO 7XUQLQJ 7RRO & DQG -'(
7LPLQJ 3LQ ' 

$:LULQJ +DUQHVV &-'* )O\ZKHHO 7XUQLQJ


%5RFNHU $UP &RYHU 7RRO 5HPRYH 5RFNHU $UP &RYHU
'-'( 7LPLQJ 3LQ

5* 81)(%
)O\ZKHHO 7XUQLQJ 7RRO DQG 7LPLQJ 3LQ
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK

 5RWDWH HQJLQH ZLWK WKH IO\ZKHHO WXUQLQJ WRRO XQWLO WLPLQJ


SLQ HQJDJHV WLPLQJ KROH LQ IO\ZKHHO
 ,I WKH URFNHU DUPV IRU 1R IURQW F\OLQGHU DUH ORRVH
WKH HQJLQH LV DW 1R 7'&&RPSUHVVLRQ
 ,I WKH URFNHU DUPV IRU 1R UHDU F\OLQGHU DUH ORRVH
WKH HQJLQH LV DW 1R 7'&&RPSUHVVLRQ 5RWDWH
WKH HQJLQH RQH IXOO UHYROXWLRQ GHJUHHV WR 1R 

5* 81-$1
7'&&RPSUHVVLRQ
127( 7R DVVLVW LQ DGMXVWLQJ YDOYH FOHDUDQFH SXVK
WKH URFNHU DUP IRRW IRUZDUG $ IRU HDVLHU
IHHOHU JDXJH DFFHVV %

 :LWK HQJLQH ORFNSLQQHG DW 7'& RI 1R SLVWRQV


FRPSUHVVLRQ VWURNH XVH D EHQW IHHOHU JDXJH WR 9DOYH &OHDUDQFH 6HWWLQJ 3URFHGXUH
FKHFN YDOYH FOHDUDQFH RQ 1RV  DQG H[KDXVW
YDOYHV DQG 1RV  DQG LQWDNH YDOYHV ,I RXW RI
VSHFLILFDWLRQ ORRVHQ ORFN QXW RQ URFNHU DUP DGMXVWLQJ
VFUHZ 7XUQ DGMXVWLQJ VFUHZ XQWLO IHHOHU JDXJH VOLSV
ZLWK D VOLJKW GUDJ +ROG WKH DGMXVWLQJ VFUHZ IURP
WXUQLQJ ZLWK VFUHZGULYHU DQG WLJKWHQ ORFN QXW WR
VSHFLILFDWLRQV
6SHFLILFDWLRQ

5* 81)(%
,QWDNH 9DOYH &OHDUDQFH
5RFNHU $UPWR9DOYH
7LS :LWK (QJLQH
&ROG &OHDUDQFH PP
 LQ
([KDXVW 9DOYH &OHDUDQFH
5RFNHU $UPWR9DOYH
&KHFNLQJ 9DOYH &OHDUDQFH 8VLQJ %HQW )HHOHU *DXJH
7LS :LWK (QJLQH
&ROG &OHDUDQFH PP
 LQ
9DOYH $GMXVWLQJ 6FUHZ
/RFN 1XW7RUTXH 1P OEIW

5HFKHFN FOHDUDQFH DJDLQ DIWHU WLJKWHQLQJ ORFN QXW

5* 81$35
5HDGMXVW FOHDUDQFH DV QHFHVVDU\

$5RFNHU $UP )RRW &)URQW RI (QJLQH


%)HHOHU *DXJH $FFHVV

9DOYH $GMXVWLQJ 6HTXHQFH 1R &\OLQGHU DW 7'&


&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 31 

/XEULFDWLRQ 0DLQWHQDQFH+RXU0RQWK

 5HPRYH WLPLQJ SLQ DQG URWDWH IO\ZKHHO DQG


LQVWDOO WLPLQJ SLQ 1R SLVWRQ LV QRZ DW 7'& RI LWV
FRPSUHVVLRQ VWURNH 5RFNHU DUPV IRU 1R SLVWRQ
VKRXOG EH ORRVH
 &KHFN DQG DGMXVW YDOYH FOHDUDQFH WR WKH VDPH

5* 81$35
VSHFLILFDWLRQV RQ 1RV  DQG H[KDXVW DQG 1RV
 DQG LQWDNH YDOYHV
,03257$17 5HSODFH URFNHU DUP FRYHU JDVNHW
ZKHQHYHU URFNHU DUP FRYHU LV UHPRYHG

 ,QVWDOO QHZ URFNHU DUP FRYHU JDVNHW


9DOYH $GMXVWLQJ 6HTXHQFH 1R &\OLQGHU DW 7'&
$)URQW RI (QJLQH

285*3 2&7

5* 81-$1
 ,QVWDOO URFNHU DUP FRYHU ZLWK YHQW WXEH DQG WLJKWHQ FDS
VFUHZV ILQJHU WLJKW LQ VHTXHQFH VKRZQ 7KHQ WLJKWHQ A
6 2
VFUHZV LQ VDPH VHTXHQFH WR VSHFLILFDWLRQ 14
10 3 7 11
15

6SHFLILFDWLRQ
5RFNHU $UP &RYHU &DS
6FUHZV7RUTXH 1P OEIW

13 12
9 5 1 4 8

 &RQQHFW ZLULQJ KDUQHVV 5RFNHU $UP &RYHU 7RUTXH 6HTXHQFH

 5HPRYH WLPLQJ SLQ DQG IO\ZKHHO WXUQLQJ WRRO ,QVWDOO


$)URQW RI (QJLQH
SODVWLF SOXJV LQ EORFN
285*3 2&7

 31 

6HUYLFH $V 5HTXLUHG
$GGLWLRQDO 6HUYLFH ,QIRUPDWLRQ
7KLV LV QRW D GHWDLOHG VHUYLFH PDQXDO ,I \RX ZDQW PRUH
GHWDLOHG VHUYLFH LQIRUPDWLRQ FRQWDFW \RXU -RKQ 'HHUH
GHDOHU RU HQJLQH GLVWULEXWRU

5* 81'(&
&RPSRQHQW 7HFKQLFDO 0DQXDOV

285*3 $8*

'R 1RW 0RGLI\ )XHO 6\VWHP


,03257$17 0RGLILFDWLRQ RU DOWHUDWLRQ RI WKH
KLJKSUHVVXUH IXHO SXPS WKH LQMHFWLRQ WLPLQJ
RU WKH IXHO LQMHFWRUV LQ ZD\V QRW UHFRPPHQGHG
E\ WKH PDQXIDFWXUHU ZLOO WHUPLQDWH WKH ZDUUDQW\
REOLJDWLRQ WR WKH SXUFKDVHU
,Q DGGLWLRQ WDPSHULQJ ZLWK IXHO V\VWHP ZKLFK
DOWHUV HPLVVLRQUHODWHG HTXLSPHQW RQ HQJLQHV
PD\ UHVXOW LQ ILQHV RU RWKHU SHQDOWLHV SHU (3$
UHJXODWLRQV RU RWKHU ORFDO HPLVVLRQ ODZV

5* 81)(%
'R QRW DWWHPSW WR VHUYLFH IXHO SXPS IXHO UDLO
RU IXHO LQMHFWRUV \RXUVHOI 6SHFLDO WUDLQLQJ DQG
VSHFLDO WRROV DUH UHTXLUHG 6HH \RXU DXWKRUL]HG
VHUYLFLQJ GHDOHU RU HQJLQH GLVWULEXWRU
$YRLG VHL]XUH RI LQWHUQDO SUHFLVLRQ SDUWV LQ
KLJKSUHVVXUH IXHO SXPS RU IXHO LQMHFWLRQ UDLO
1HYHU VWHDP FOHDQ RU SRXU FROG ZDWHU RQ SXPS )XHO 6\VWHP
RU UDLO ZKLOH WKHVH FRPSRQHQWV DUH VXQWLO ZDUP

285*3&% 2&7

 31 

6HUYLFH $V 5HTXLUHG

'UDLQ :DWHU )URP )XHO )LOWHUV


127( $OZD\V SHUIRUP UHJXODU IXHO ILOWHU FKDQJHV
DW +RXUV 0RQWKV

7KH SULPDU\ IXHO ILOWHU LV HTXLSSHG ZLWK D VHQVRU WKDW


GHWHFWV WKH SUHVHQFH RI ZDWHU LQ WKH IXHO ILOWHU HOHPHQW
7KLV VHQVRU ZLOO LOOXPLQDWH WKH UHG 6723 (1*,1(
ZDUQLQJ OLJKW RQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH DQG DOVR VRXQG
DQ DXGLEOH DODUP $ 'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGH '7& D

5* 81-$1
GHVFULSWLRQ RI WKH WURXEOH FRGH DQG WKH FRUUHFWLYH DFWLRQ
QHHGHG ZLOO EH GLVSOD\HG RQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH
$/:$<6 6723 (1*,1( ,00(',$7(/< DQG GUDLQ ZDWHU
IURP WKH SULPDU\ $ DQG ILQDO IXHO ILOWHU % ZKHQ WKHVH
ZDUQLQJV RFFXU
 /RRVHQ GUDLQ YDOYHV & WR GUDLQ ZDWHU DQG GHEULV DV 'UDLQ :DWHU )URP )XHO )LOWHUV
QHHGHG
 5HWLJKWHQ YDOYHV VHFXUHO\ $3ULPDU\ )XHO )LOWHU &'UDLQ 9DOYHV
%)LQDO )XHO )LOWHU
127( $OVR UHSODFH IXHO ILOWHU HOHPHQWV ZKHQ DPEHU
LQGLFDWRU RQ LQVWUXPHQW SDQHO OLJKWV XS $1'
'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGH '7& LQ GLDJQRVWLF VHH 5HSODFLQJ )XHO )LOWHUV LQ /XEULFDWLRQ DQG
JDXJH ZLQGRZ LQGLFDWHV SOXJJHG IXHO ILOWHUV ORZ 0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK
IXHO SUHVVXUH 7R UHSODFH IXHO ILOWHU HOHPHQWV
285*3 2&7

$GGLQJ &RRODQW
76 81$8*

+LJK 3UHVVXUH )OXLGV

&$87,21 ([SORVLYH UHOHDVH RI IOXLGV -RKQ 'HHUH &RROLQJ 6\VWHP 6HDOHU PD\
IURP SUHVVXUL]HG FRROLQJ V\VWHP FDQ EH DGGHG WR WKH UDGLDWRU WR VWRS OHDNV RQ
FDXVH VHULRXV EXUQV D WHPSRUDU\ RU HPHUJHQF\ EDVLV RQO\ '2
127 XVH DQ\ RWKHU VWRSOHDN DGGLWLYHV LQ WKH
6KXW RII HQJLQH 2QO\ UHPRYH ILOOHU FDS ZKHQ FRROLQJ V\VWHP /HDNV VKRXOG EH SHUPDQHQWO\
FRRO HQRXJK WR WRXFK ZLWK EDUH KDQGV 6ORZO\ UHSDLUHG DV TXLFNO\ DV SRVVLEOH
ORRVHQ FDS WR ILUVW VWRS WR UHOLHYH SUHVVXUH
EHIRUH UHPRYLQJ FRPSOHWHO\ $LU PXVW EH H[SHOOHG IURP FRROLQJ V\VWHP ZKHQ
FRRODQW LV DGGHG &RROLQJ V\VWHP PXVW EH
,03257$17 1HYHU SRXU FROG OLTXLG LQWR D KRW IUHH RI DLU E\ WLPH HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH
HQJLQH DV LW PD\ FUDFN F\OLQGHU KHDG RU UHDFKHV & ) RU GDPDJH WR (*5
EORFN '2 127 RSHUDWH HQJLQH ZLWKRXW FRROHU LI HTXLSSHG PD\ UHVXOW
FRRODQW IRU HYHQ D IHZ PLQXWHV
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 129

 31 

6HUYLFH $V 5HTXLUHG

&RRODQW OHYHO VKRXOG EH NHSW HYHQ ZLWK WKH ERWWRP RI WKH


ILOOHU QHFN $ $GG FRRODQW DV IROORZV
 /RRVHQ WHPSHUDWXUH VHQGLQJ XQLW ILWWLQJ DW UHDU RI
F\OLQGHU KHDG WR UHOLHYH SUHVVXUH ZKHQ ILOOLQJ V\VWHP
,03257$17 :KHQ DGGLQJ FRRODQW WR WKH V\VWHP XVH
WKH DSSURSULDWH FRRODQW VROXWLRQ 6HH ',(6(/
(1*,1( &22/$176 $1' 6833/(0(17$/
$'',7,9( ,1)250$7,21 LQ )XHOV /XEULFDQWV
DQG &RRODQW 6HFWLRQ IRU PL[LQJ RI FRRODQW
LQJUHGLHQWV EHIRUH DGGLQJ WR V\VWHP
'R QRW RYHUILOO FRROLQJ V\VWHP $ SUHVVXUL]HG
V\VWHP QHHGV VSDFH IRU KHDW H[SDQVLRQ ZLWKRXW
RYHUIORZLQJ DW WRS RI UDGLDWRU

5* 81129
 )LOO UDGLDWRU % XQWLO FRRODQW OHYHO WRXFKHV ERWWRP
RI ILOOHU QHFN $ RU WR )8// +27 PDUN RQ FRRODQW
UHFRYHU\ WDQN
 7LJKWHQ ILWWLQJ ZKHQ DLU KDV EHHQ H[SHOOHG IURP V\VWHP

$&RRODQW /HYHO $W %RWWRP 2I %5DGLDWRU


)LOOHU 1HFN 5DGLDWRU DQG &RRODQW

285*3 129

 31 

6HUYLFH $V 5HTXLUHG

5HSODFLQJ $LU &OHDQHU )LOWHU (OHPHQWV


,03257$17 $/:$<6 5(3/$&( SULPDU\ DLU
FOHDQHU HOHPHQW ZKHQ DLU UHVWULFWLRQ LQGLFDWRU
VKRZV D YDFXXP RI PP LQ +2
LV WRUQ RU YLVLEO\ GLUW\

5* 81'(&
127( 7KLV SURFHGXUH DSSOLHV WR -RKQ 'HHUH DLU FOHDQHU
NLWV 5HIHU WR PDQXIDFWXUHUV LQVWUXFWLRQV IRU
VHUYLFLQJ DLU FOHDQHUV QRW VXSSOLHG E\ -RKQ 'HHUH

 5HPRYH ZLQJ QXW DQG UHPRYH FDQLVWHU FRYHU VKRZQ LQ


VPDOO LOOXVWUDWLRQ LQVHW
$LU &OHDQHU 3ULPDU\ (OHPHQW
 5HPRYH ZLQJ QXW $ DQG UHPRYH SULPDU\ HOHPHQW %
IURP FDQLVWHU
 7KRURXJKO\ FOHDQ DOO GLUW IURP LQVLGH FDQLVWHU
127( 6RPH HQJLQHV PD\ KDYH D GXVW XQORDGHU YDOYH
& RQ WKH DLU FOHDQHU ,I HTXLSSHG VTXHH]H YDOYH
WLS WR UHOHDVH DQ\ WUDSSHG GLUW SDUWLFOHV

5* 81'(&
,03257$17 5HPRYH VHFRQGDU\ VDIHW\ HOHPHQW (
21/< IRU UHSODFHPHQW '2 127 DWWHPSW WR FOHDQ
ZDVK RU UHXVH VHFRQGDU\ HOHPHQW 5HSODFHPHQW
RI VHFRQGDU\ HOHPHQW LV XVXDOO\ QHFHVVDU\
21/< ZKHQ SULPDU\ HOHPHQW KDV D KROH LQ LW RU
ZKHQ WKH HOHPHQW LV QRW SURSHUO\ VHDWHG
'XVW 8QORDGHU 9DOYH

 7R UHSODFH VHFRQGDU\ HOHPHQW UHPRYH UHWDLQLQJ QXW


' DQG VHFRQGDU\ HOHPHQW ( ,PPHGLDWHO\ UHSODFH
VHFRQGDU\ HOHPHQW ZLWK QHZ HOHPHQW WR SUHYHQW GXVW IURP
HQWHULQJ DLU LQWDNH V\VWHP
 ,QVWDOO QHZ SULPDU\ HOHPHQW DQG WLJKWHQ ZLQJ QXW
VHFXUHO\ ,QVWDOO FRYHU DVVHPEO\ DQG WLJKWHQ UHWDLQLQJ

5* 81-81
ZLQJ QXW VHFXUHO\
,03257$17 :KHQHYHU WKH DLU FOHDQHU KDV EHHQ
VHUYLFHG RU KDG FRYHU UHPRYHG $/:$<6 IXOO\
GHSUHVV WKH DLU UHVWULFWLRQ LQGLFDWRU UHVHW EXWWRQ
LI HTXLSSHG WR DVVXUH DFFXUDWH UHDGLQJV
$LU &OHDQHU 6HFRQGDU\ (OHPHQW
 ,I HTXLSSHG IXOO\ GHSUHVV DLU UHVWULFWLRQ LQGLFDWRU UHVHW
EXWWRQ DQG UHOHDVH WR UHVHW LQGLFDWRU
$:LQJ 1XW '5HWDLQLQJ 1XW
%3ULPDU\ (OHPHQW (6HFRQGDU\ (OHPHQW
&8QORDGHU 9DOYH

'36*282' 2&7

 31 

6HUYLFH $V 5HTXLUHG

,QVSHFWLQJ 3ULPDU\ )LOWHU (OHPHQW


,03257$17 'R QRW ZDVK SULPDU\ ILOWHU HOHPHQW
&OHDQ ZLWK GU\ DLU RQO\ VHH SURFHGXUH
RQ IROORZLQJ SDJHV 

,QVSHFW ILOWHU WR GHWHUPLQH LI LW LV SUDFWLFDO WR FOHDQ RU IRU

5: 81'(&
GDPDJH DIWHU FOHDQLQJ ILOWHU
 +ROG D EULJKW OLJKW $ LQVLGH HOHPHQW DQG FKHFN
FDUHIXOO\ IRU KROHV 'LVFDUG DQ\ HOHPHQW ZKLFK VKRZV
WKH VPDOOHVW KROH RU UXSWXUH
 %H VXUH RXWHU VFUHHQ % LV QRW GHQWHG 9LEUDWLRQ
ZRXOG TXLFNO\ ZHDU D KROH LQ ILOWHU ,QVSHFWLQJ 3ULPDU\ $LU )LOWHU (OHPHQW

 %H VXUH ILOWHU JDVNHW & LV LQ JRRG FRQGLWLRQ ,I JDVNHW


$/LJKW &*DVNHW
LV GDPDJHG RU PLVVLQJ UHSODFH HOHPHQW %2XWHU 6FUHHQ
,03257$17 $LU FOHDQHU 0867 %( '5< EHIRUH
VWRULQJ LQ SODVWLF EDJ

,I WKH ILOWHU LV WR EH VWRUHG IRU ODWHU XVH SODFH LW LQ D


SODVWLF EDJ WR SURWHFW LW IURP GXVW DQG GDPDJH
5*5* 2&7

&OHDQLQJ 3ULPDU\ )LOWHU (OHPHQW


,03257$17 7KLV SURFHGXUH RQO\ DSSOLHV WR DLU
FOHDQHUV SURYLGHG E\ -RKQ 'HHUH
$OZD\V UHSODFH VHFRQGDU\ VDIHW\ ILOWHU

5* 81-81
HOHPHQWV '2 127 DWWHPSW WR FOHDQ WKHP
'R QRW EORZ DLU IURP RXWVLGH SRUWLRQ RI
ILOWHU ZLWK DLU QR]]OH :HDU VDIHW\ JODVVHV
DQG UHPRYH E\VWDQGHUV

 *HQWO\ SDW VLGHV RI HOHPHQW ZLWK SDOP RI KDQG WR


ORRVHQ GLUW '2 127 WDS HOHPHQW DJDLQVW D KDUG &OHDQLQJ 3ULPDU\ (OHPHQW
VXUIDFH
$$LU &OHDQLQJ *XQ
&$87,21 2QO\ D VSHFLDO DLU FOHDQLQJ JXQ $
VKRXOG EH XVHG &RQFHQWUDWHG DLU SUHVVXUH IURP
DQ RUGLQDU\ DLU QR]]OH PD\ VHYHUHO\ GDPDJH
ILOWHU HOHPHQW 'R QRW H[FHHG N3D EDU 5HSHDW VWHSV DQG WR UHPRYH DGGLWLRQDO GLUW
 SVL ZKHQ FOHDQLQJ ILOWHU HOHPHQW
 ,QVSHFW HOHPHQW IRU GDPDJH DIWHU FOHDQLQJ VHH
 ,QVHUW WKH FOHDQLQJ JXQ LQWR HOHPHQW KROG DLU QR]]OH SUHYLRXV LQVWUXFWLRQV 5HSODFH HOHPHQW LI DQ\ GDPDJH
DERXW PP LQ IURP SHUIRUDWHG PHWDO UHWDLQHU LV IRXQG
)RUFH DLU WKURXJK ILOWHU IURP LQVLGH WR RXWVLGH DQG PRYH
DLU JXQ XS DQG GRZQ SOHDWV WR UHPRYH DV PXFK GLUW
DV SRVVLEOH
285*3(( 2&7

(OHPHQW 6WRUDJH 6HDO HOHPHQW LQ D SODVWLF EDJ DQG VWRUH LQ VKLSSLQJ


,03257$17 $LU FOHDQHU HOHPHQW 0867 %( '5< FRQWDLQHU WR SURWHFW DJDLQVW GXVW DQG GDPDJH
EHIRUH VWRULQJ LQ SODVWLF EDJ
5*5* 2&7

 31 

6HUYLFH $V 5HTXLUHG

5HSODFLQJ )DQ$OWHUQDWRU %HOW


127( :KLOH EHOW LV UHPRYHG LQVSHFW SXOOH\V DQG
EHDULQJV 5RWDWH DQG IHHO IRU KDUG WXUQLQJ RU
DQ\ XQXVXDO VRXQGV ,I SXOOH\V RU EHDULQJV QHHG
UHSODFHPHQW VHH \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU

5HIHU WR &+(&.,1* %(/7 7(16,21(5 635,1*


7(16,21 $1' %(/7 :($5 LQ /XEULFDWLRQ DQG
0DLQWHQDQFH +RXU 0RQWK VHFWLRQ WR GHWHUPLQH LI
EHOW QHHGV UHSODFLQJ
 5HOHDVH WHQVLRQ RQ EHOW XVLQJ D ORQJKDQGOHG LQ
GULYH WRRO LQ VTXDUH KROH RQ HQG RI WHQVLRQHU DUP
 5HPRYH EHOW IURP SXOOH\V DQG GLVFDUG EHOW
 ,QVWDOO QHZ EHOW EH VXUH WKDW EHOW LV FRUUHFWO\ VHDWHG
LQ DOO SXOOH\ JURRYHV
 $SSO\ WHQVLRQ WR EHOW ZLWK WHQVLRQHU 5HPRYH GULYH WRRO
 6WDUW HQJLQH DQG FKHFN EHOW DOLJQPHQW

$$OWHUQDWRU )')DQ 'ULYH


&3&UDQNVKDIW 3XOOH\ , ,GOHU
)&)UHRQ $& &RPSUHVVRU 7 7HQVLRQHU
2SWLRQDO

5* 81-8/
%HOW 5RXWLQJ 2SWLRQV
285*3 2&7

&KHFNLQJ )XVHV (&8 IXVH DPS


&KHFN WKH IROORZLQJ IXVHV ORFDWHG LQ WKH FRQWURO SDQHO
)XHO ILOWHU IXVH DPS
ZLULQJ KDUQHVV 5HSODFH GHIHFWLYH IXVHV 5HIHU WR (1*,1( :,5,1* ',$*5$0 ODWHU LQ
7URXEOHVKRRWLQJ VHFWLRQ
0DLQ V\VWHP IXVH DPS
285*3&' 2&7

&KHFNLQJ (OHFWULFDO :LULQJ $QG &RQQHFWLRQV


&KHFN IRU ORRVH RU FRUURGHG ZLULQJ DQG FRQQHFWRUV
7LJKWHQ FRQQHFWLRQV RU UHSODFH ZLULQJ DV QHHGHG 6HH
\RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU IRU UHSDLUV
285*3 129

 31 

6HUYLFH $V 5HTXLUHG

%OHHGLQJ )XHO 6\VWHP ,I HQJLQH ZLOO QRW VWDUW DIWHU ILOWHU FKDQJHV WXUQ LJQLWLRQ NH\
127( 1RUPDOO\ WKH IXHO V\VWHP RQ WKHVH HQJLQHV LV 21 IRU VHFRQGV WR SULPH WKH IXHO V\VWHP ,W PD\ EH
VHOISULPLQJ DQG VHOIEOHHGLQJ DQG GRHV QRW UHTXLUH QHFHVVDU\ WR WXUQ WKH NH\ RII DQG RQ DJDLQ WR UHSULPH WKH
D EOHHGLQJ SURFHGXUH E\ WKH RSHUDWRU V\VWHP EHIRUH VWDUWLQJ
285*3 2&7

&KHFNLQJ $LU &RPSUHVVRUV ,I (TXLSSHG


$LU FRPSUHVVRUV DUH RIIHUHG DV RSWLRQV ZLWK -RKQ 'HHUH
2(0 HQJLQHV WR SURYLGH FRPSUHVVHG DLU WR RSHUDWH
DLUSRZHUHG GHYLFHV OLNH YHKLFOH DLU EUDNHV
$LU FRPSUHVVRUV DUH HQJLQHGULYHQ SLVWRQ W\SHV 7KH\
DUH HLWKHU DLU FRROHG RU FRROHG ZLWK HQJLQH FRRODQW
7KH FRPSUHVVRUV DUH OXEULFDWHG ZLWK HQJLQH RLO 7KH
FRPSUHVVRU UXQV FRQWLQXRXVO\ DV JHDU RU VSOLQH GULYHQ

5* 81129
E\ WKH DX[LOLDU\ GULYH RI WKH HQJLQH EXW KDV ORDGHG DQG
XQORDGHG RSHUDWLQJ PRGHV 7KLV LV FRQWUROOHG E\ WKH
YHKLFOHV DLU V\VWHP UHIHU WR YHKLFOH WHFKQLFDO PDQXDO IRU
FRPSOHWH DLU V\VWHP FKHFNV DQG VHUYLFHV 
6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU
IRU GLDJQRVWLF DQG WURXEOHVKRRWLQJ LQIRUPDWLRQ ,I GLDJQRVLV
OHDGV WR DQ LQWHUQDO IDXOW LQ WKH FRPSUHVVRU UHSODFH WKH $LU &RPSUHVVRU 2SWLRQDO
FRPSOHWH FRPSUHVVRU DV D QHZ RU UHPDQXIDFWXUHG XQLW
282' 2&7

&KHFNLQJ )UHRQ $& &RPSUHVVRU ,I


(TXLSSHG
&RQWDFW \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU IRU DQ\ VHUYLFH
RU UHSDLUV WR WKH DLU FRQGLWLRQLQJ V\VWHP
285*3 2&7

 31 

6HUYLFH $V 5HTXLUHG

&KHFNLQJ 5HDU 3RZHU 7DNH2II 372

&$87,21 (QWDQJOHPHQW LQ URWDWLQJ GULYHOLQH FDQ


FDXVH VHULRXV LQMXU\ RU GHDWK .HHS VKLHOG RQ
372 GULYH VKDIW EHWZHHQ FOXWFK KRXVLQJ DQG
WKH HQJLQH GULYHQ HTXLSPHQW DW DOO WLPHV GXULQJ

76 81$8*
HQJLQH RSHUDWLRQ :HDU FORVH ILWWLQJ FORWKLQJ
6WRS WKH HQJLQH DQG EH VXUH 372 GULYHOLQH LV
VWRSSHG EHIRUH PDNLQJ DGMXVWPHQWV
,I RSWLRQ RU LV RUGHUHG WR PDNH WKH
UHDU 372 FRPSDWLEOH ZLWK RWKHU PDQXIDFWXUHUV
GULYHOLQHV EH VXUH WKDW SURSHU VKLHOGLQJ LV
LQ SODFH EHIRUH RSHUDWLRQ 5RWDWLQJ 'ULYHOLQHV

&$87,21 0HWDO VXUIDFHV RI 372 KRXVLQJ PD\ EH


KRW WR WKH WRXFK GXULQJ RSHUDWLRQ RU DW VKXWGRZQ

7KH RSWLRQDO UHDU SRZHU WDNHRII 372 IURP -RKQ 'HHUH


WUDQVIHUV HQJLQH SRZHU WR DX[LOLDU\ HTXLSPHQW RU PRYLQJ

5* 81129
FRPSRQHQWV ZKLFK PD\ EH PRXQWHG RQ WKH YHKLFOH RU
WUDLOHG EHKLQG ,W LV DQ HQJLQHGULYHQ 372 ZKLFK RSHUDWHV
ZKHQHYHU WKH HQJLQH LV UXQQLQJ
,03257$17 $Q DGGLWLRQDO / TW RI RLO PXVW
EH DGGHG WR WKH FUDQNFDVH IRU OXEULFDWLRQ RI WKH
UHDU 372 RSWLRQ 6HH (1*,1( &5$1.&$6( 2,/
-RKQ 'HHUH 5HDU 372 2SWLRQDO
),// 48$17,7,(6 LQ WKH 6SHFLILFDWLRQV VHFWLRQ

3URSHU SHUIRUPDQFH RI WKH SRZHU WDNHRII XQLW ZLOO EH ,I WKH SRZHU WDNHRII GRHV QRW ZRUN SURSHUO\ FRQWDFW \RXU
UHODWHG WR WKH FDUH LW LV JLYHQ 3HULRGLFDOO\ FKHFN IRU DQ\ DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU RU HQJLQH GLVWULEXWRU
RLO OHDNV WKDW PD\ RFFXU
282'$ 2&7

 31 

7URXEOHVKRRWLQJ
*HQHUDO 7URXEOHVKRRWLQJ ,QIRUPDWLRQ
7URXEOHVKRRWLQJ HQJLQH SUREOHPV FDQ EH GLIILFXOW $Q 'RXEOHFKHFN EHIRUH EHJLQQLQJ WKH GLVDVVHPEO\
HQJLQH ZLULQJ GLDJUDP LV SURYLGHG LQ WKLV VHFWLRQ WR KHOS 'HWHUPLQH FDXVH DQG PDNH D WKRURXJK UHSDLU
LVRODWH HOHFWULFDO SUREOHPV RQ SRZHU XQLWV XVLQJ -RKQ $IWHU PDNLQJ UHSDLUV RSHUDWH WKH HQJLQH XQGHU QRUPDO
'HHUH ZLULQJ KDUQHVV DQG LQVWUXPHQW JDXJH SDQHO FRQGLWLRQV WR YHULI\ WKDW WKH SUREOHP DQG FDXVH ZDV
FRUUHFWHG
/DWHU LQ WKLV VHFWLRQ LV D OLVW RI SRVVLEOH HQJLQH SUREOHPV
WKDW PD\ EH HQFRXQWHUHG DFFRPSDQLHG E\ SRVVLEOH 127( $OO HQJLQHV KDYH HOHFWURQLF FRQWURO V\VWHPV
FDXVHV DQG FRUUHFWLRQV 7KH LOOXVWUDWHG GLDJUDPV DQG ZKLFK PD\ VHQG GLDJQRVWLF WURXEOH FRGHV WR VLJQDO
WURXEOHVKRRWLQJ LQIRUPDWLRQ DUH RI D JHQHUDO QDWXUH ILQDO SUREOHPV VHH ',63/$<,1* 2) ',$*1267,&
GHVLJQ RI WKH RYHUDOO V\VWHP IRU \RXU HQJLQH DSSOLFDWLRQ 7528%/( &2'(6 ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ 
PD\ EH GLIIHUHQW 6HH \RXU HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
GHDOHU LI \RX DUH LQ GRXEW ,I IDXOW FRGHV DUH SUHVHQW SHUIRUP WKH
VXJJHVWHG FRUUHFWLYH DFWLRQV
$ UHOLDEOH SURJUDP IRU WURXEOHVKRRWLQJ HQJLQH SUREOHPV ,I WKLV GRHV QRW FRUUHFW WKH HQJLQH SUREOHP
VKRXOG LQFOXGH WKH IROORZLQJ EDVLF GLDJQRVWLF WKRXJKW FRQWDFW \RXU VHUYLFLQJ GHDOHU
SURFHVV ,I HQJLQH KDV SUREOHPV EXW QR IDXOW
FRGHV DUH GLVSOD\HG UHIHU WR (1*,1(
.QRZ WKH HQJLQH DQG DOO UHODWHG V\VWHPV 7528%/(6+227,1* ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ
6WXG\ WKH SUREOHP WKRURXJKO\ IRU SUREOHPV DQG VROXWLRQV
5HODWH WKH V\PSWRPV WR \RXU NQRZOHGJH RI HQJLQH DQG
V\VWHPV
'LDJQRVH WKH SUREOHP VWDUWLQJ ZLWK WKH HDVLHVW WKLQJV
ILUVW
285*3() 2&7

,QVWUXPHQW 3DQHO 0HWKRG IRU 5HWULHYLQJ


'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGHV
,03257$17 &DUH VKRXOG EH XVHG GXULQJ GLDJQRVWLF
SURFHGXUHV WR DYRLG GDPDJLQJ WKH WHUPLQDOV
RI FRQQHFWRUV VHQVRUV DQG DFWXDWRUV
3UREHV VKRXOG QRW EH SRNHG LQWR RU DURXQG
WKH WHUPLQDOV RU GDPDJH ZLOO UHVXOW 3UREHV
VKRXOG RQO\ EH WRXFKHG DJDLQVW WKH WHUPLQDOV

5* 81129
WR PDNH PHDVXUHPHQWV

'LDJQRVLV RI WKH 'HHUH HOHFWURQLF FRQWURO V\VWHP RQ


HQJLQHV ZLWK 'HHUH HOHFWURQLF LQVWUXPHQW SDQHO VKRXOG EH
SHUIRUPHG DV IROORZV
 0DNH VXUH DOO HQJLQH PHFKDQLFDO DQG RWKHU V\VWHPV
QRW UHODWHG WR WKH HOHFWURQLF FRQWURO V\VWHP DUH RSHUDWLQJ 7URXEOH &RGH 'LVSOD\ 2Q ,QVWUXPHQW 3DQHO
SURSHUO\ 6HH (1*,1( 7528%/(6+227,1* ODWHU LQ
WKLV VHFWLRQ $'LDJQRVWLF *DXJH &$UURZ .H\V
%0HQX .H\ '(QWHU .H\
127( 'LDJQRVWLF JDXJH $ XVHV WKH PHQX NH\ %
WR DFFHVV YDULRXV HQJLQH IXQFWLRQV WZR DUURZ
NH\V & WR VFUROO WKURXJK WKH HQJLQH SDUDPHWHU
OLVW DQG YLHZ WKH PHQX OLVW DQG DQ HQWHU NH\ *R WR WKH /,67,1* 2) ',$*1267,& 7528%/(
' IRU VHOHFWLQJ KLJKOLJKWHG LWHPV &2'(6 '7&V ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ WR LQWHUSUHW WR WKH
'7& V SUHVHQW
 5HDG DQG UHFRUG '7& V GLVSOD\HG RQ /&' RI &RQWDFW \RXU QHDUHVW HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
GLDJQRVWLF JDXJH $ )RU SURFHGXUH WR DFFHVV GLDJQRVWLF GHDOHU ZLWK D OLVW RI '7& V VR WKDW QHFHVVDU\ UHSDLUV FDQ
WURXEOH FRGHV UHIHU WR 8VLQJ 'LDJQRVWLF *DXJH WR $FFHVV EH PDGH
(QJLQH ,QIRUPDWLRQ HDUOLHU LQ WKLV PDQXDO
285*3 2&7

 31 

7URXEOHVKRRWLQJ

'LVSOD\LQJ 2I 'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGHV '7&V


631)0, &2'(6 7KH )0, LGHQWLILHV WKH W\SH RI IDLOXUH WKDW KDV RFFXUUHG IRU
6WRUHG DQG DFWLYH GLDJQRVWLF WURXEOH FRGHV DUH RXWSXW RQ H[DPSOH )0, LQGLFDWHV YDOXH DERYH QRUPDO &RPELQLQJ
WKH GLDJQRVWLF JDXJH RQ WKH 'HHUH HOHFWURQLF LQVWUXPHQW 631 ZLWK )0, \LHOGV D IDXOW FRGH HQJLQH
SDQHO DFFRUGLQJ WR WKH - VWDQGDUG DV D WZRSDUW FRGH FRRODQW WHPSHUDWXUH LQSXW YROWDJH WRR KLJK $ FRUUHFWLYH
DV VKRZQ RQ WKH WDEOHV RQ WKH IROORZLQJ SDJHV DFWLRQ ZLOO DOVR EH GLVSOD\HG FKHFN VHQVRU DQG ZLULQJ ,I
WKLV FKHFN GRHV QRW VROYH WKH HQJLQH IDXOW FRQWDFW \RXU
7KH ILUVW SDUW LV D 6XVSHFW 3DUDPHWHU 1XPEHU 631 VHUYLFLQJ GHDOHU
IROORZHG E\ D )DLOXUH 0RGH ,GHQWLILHU )0, FRGH ,Q RUGHU
WR GHWHUPLQH WKH H[DFW IDLOXUH ERWK SDUWV 631 DQG )0, $OZD\V FRQWDFW \RXU VHUYLFLQJ GHDOHU IRU KHOS LQ FRUUHFWLQJ
RI WKH FRGH DUH QHHGHG XQVROYHG GLDJQRVWLF WURXEOH FRGHV ZKLFK DUH GLVSOD\HG
IRU \RXU HQJLQH
7KH 631 LGHQWLILHV WKH V\VWHP RU WKH FRPSRQHQW WKDW KDV
WKH IDLOXUH IRU H[DPSOH 631 LQGLFDWHV D IDLOXUH LQ
WKH HQJLQH FRRODQW WHPSHUDWXUH FLUFXLW
285*3) $8*

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

/LVWLQJ RI 'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGHV '7&V 127( ,I WKH FRUUHFWLYH DFWLRQV EHORZ GR QRW VROYH WKH
127( 1RW DOO RI WKHVH FRGHV DUH XVHG LQ DOO HQJLQH IDXOW FRQWDFW \RXU VHUYLFLQJ GHDOHU
HQJLQH DSSOLFDWLRQV
631 )0, )DXOW &RUUHFWLYH $FWLRQ
  7KURWWOH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 7KURWWOH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
  7KURWWOH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 7KURWWOH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
  7KURWWOH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN 6ZLWFK DQG :LULQJ
 7KURWWOH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN 6ZLWFK DQG :LULQJ
 7KURWWOH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH &KHFN 6ZLWFK DQG :LULQJ
 7KURWWOH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH &KHFN 6ZLWFK DQG :LULQJ
  )XHO 'HOLYHU\ 3UHVVXUH 9HU\ /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 3UHVVXUH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 3UHVVXUH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 3UHVVXUH 9ROWDJH 'URSSLQJ )DVW &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 3UHVVXUH 9ROWDJH )XHO 3UHVVXUH1RW &DOLEUDWHG &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 'HOLYHU\ 3UHVVXUH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 3UHVVXUH /RZ0RVW 6HYHUH  &KHFN )XHO 6XSSO\ DQG 3ULPH 6\VWHP
 )XHO 3UHVVXUH /RZ/HDVW 6HYHUH &KHFN )XHO 6XSSO\ DQG 3ULPH 6\VWHP
  :DWHU LQ )XHO &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 :DWHU LQ )XHO 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 :DWHU LQ )XHO 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 :DWHU LQ )XHO 'HWHFWHG 6WRS DQG 'UDLQ :DWHU 6HSDUDWRU
 :DWHU LQ )XHO 'HWHFWHG 6WRS DQG 'UDLQ :DWHU 6HSDUDWRU
  (QJLQH 2LO 3UHVVXUH /RZ0RVW 6HYHUH &KHFN 2LO /HYHO
 (QJLQH 2LO 3UHVVXUH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 (QJLQH 2LO 3UHVVXUH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 (QJLQH 2LO 3UHVVXUH 2XW RI 5DQJH &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 (QJLQH 2LO 3UHVVXUH /RZ0RGHUDWHO\ 6HYHUH &KHFN 2LO /HYHO
  0DQLIROG $LU 7HPSHUDWXUH +LJK0RVW 6HYHUH &KHFN $LU &OHDQHU $IWHUFRROHU RU $PELHQW 7HPSHUDWXUH
 0DQLIROG $LU 7HPSHUDWXUH ,QSXW 9ROWDJH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 0DQLIROG $LU 7HPSHUDWXUH ,QSXW 9ROWDJH /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 0DQLIROG $LU 7HPSHUDWXUH +LJK/HDVW 6HYHUH &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 0DQLIROG $LU 7HPSHUDWXUH +LJK0RGHUDWHO\ 6HYHUH &KHFN $LU &OHDQHU $IWHUFRROHU RU $PELHQW 7HPSHUDWXUH
  %DURPHWULF $LU 3UHVVXUH 6HQVRU 6LJQDO ,QYDOLG &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  $LU )LOWHU 5HVWULFWLRQ +LJK &KHFN IRU 3OXJJHG $LU )LOWHU
 $LU )LOWHU 5HVWULFWLRQ &KHFN IRU 3OXJJHG $LU )LOWHU
  (QJLQH &RRODQW 7HPSHUDWXUH +LJK0RVW 6HYHUH &KHFN &RROLQJ 6\VWHP 5HGXFH 3RZHU
 (QJLQH &RRODQW 7HPSHUDWXUH ,QSXW 9ROWDJH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 (QJLQH &RRODQW 7HPSHUDWXUH ,QSXW 9ROWDJH /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 (QJLQH &RRODQW 7HPSHUDWXUH +LJK0RGHUDWHO\ 6HYHUH &KHFN &RROLQJ 6\VWHP 5HGXFH 3RZHU
 (QJLQH &RRODQW 7HPSHUDWXUH /RZ/HDVW 6HYHUH &KHFN &RROLQJ 6\VWHP
  &RRODQW /HYHO /RZ0RVW 6HYHUH &KHFN 2SHUDWRUV 0DQXDO
  .H\VZLWFK ,QWHUPLWWHQW &KHFN 6HUYLFH 0DQXDO
 .H\VZLWFK &LUFXLW 3UREOHP &KHFN 6HUYLFH 0DQXDO
  )XHO 7HPSHUDWXUH +LJK0RVW 6HYHUH $GG )XHO RU 6ZLWFK )XHO 7DQNV
 )XHO 7HPSHUDWXUH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 7HPSHUDWXUH 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 7HPSHUDWXUH +LJK $GG )XHO RU 6ZLWFK )XHO 7DQNV
 )XHO 7HPSHUDWXUH +LJK0RGHUDWHO\ 6HYHUH $GG )XHO RU 6ZLWFK )XHO 7DQNV
 )XHO 7HPSHUDWXUH 9ROWDJH 2XW 2I 5DQJH &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

631 )0, )DXOW &RUUHFWLYH $FWLRQ


  (QJLQH 6SHHG 'HUDWH &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  (QJLQH 6SHHG +LJK0RVW 6HYHUH 5HGXFH (QJLQH 6SHHG
 (QJLQH 6SHHG /RZ 5HGXFH (QJLQH 6SHHG
 (QJLQH 6SHHG 2XW 2I 5DQJH 5HGXFH (QJLQH 6SHHG
 (QJLQH 6SHHG +LJK RU 6KRUW 5HGXFH (QJLQH 6SHHG
 (QJLQH 6SHHG /RZ RU 6KRUW 5HGXFH (QJLQH 6SHHG
 (QJLQH 6SHHG 2SHQ 5HGXFH (QJLQH 6SHHG
 (QJLQH 6SHHG 2YHUVSHHG 5HGXFH (QJLQH 6SHHG
 (QJLQH 6SHHG /RZ 5HGXFH (QJLQH 6SHHG
  9,1 'DWD 'RHVQW 0DWFK &RQWUROOHUV LQ 9,1 1HWZRUN &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 2SWLRQ &RGH 2I 9,1 'DWD 'RHVQW 0DWFK &RQWUROOHUV LQ 9,1
1HWZRUN &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 9,1 0HVVDJHV 0LVVLQJ RU &RQWUROOHUV LQ 9,1 1HWZRUN 1RW LQ
7LPH &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  (OHFWURQLF ,QMHFWRU :LULQJ 6KRUWHG WR 3RZHU 6RXUFH &KHFN :LULQJ
 (OHFWURQLF ,QMHFWRU :LULQJ 6KRUWHG WR *URXQG &KHFN :LULQJ
  9 6HQVRU 6XSSO\ 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN :LULQJ
 9 6HQVRU 6XSSO\ 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN :LULQJ
  3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH /RZ &KHFN %DWWHU\ 9ROWDJH DQG :LULQJ
 3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH ,QWHUUXSWHG &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 3RZHU 6XSSO\ 9ROWDJH +LJK &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  (&8 3URJUDPPLQJ (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 (&8 )DLOXUH &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  )XHO 6KXWRII 9DOYH (UURU &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 6KXWRII 9DOYH )DLOXUH &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 )XHO 6KXWRII 9DOYH 2SHQ RU 6KRUWHG &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
  (QJLQH 3RVLWLRQ 6HQVRU 1RLVH &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 (QJLQH 3RVLWLRQ 6HQVRU ,QSXW 0LVVLQJ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 (QJLQH 3RVLWLRQ 6HQVRU 3DWWHUQ (UURU &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
  7LPLQJ 6HQVRU &UDQN 1RLVH &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 &UDQN&DPVKDIW 3RVLWLRQV 2XW RI 6\QF &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 &UDQN 3RVLWLRQ ,QSXW 0LVVLQJ &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
 &UDQN 3RVLWLRQ ,QSXW 3DWWHUQ (UURU &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
  &$1 %XV )DLOXUH &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
  ([WHUQDO 6SHHG &RPPDQG 2XWSXW &KHFN 6HQVRU DQG :LULQJ
  &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 2SHQ &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 6KRUWHG &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU )XHO )ORZ /RZ ,QMHFWRU )DLOHG RU )ORZ /LPLWHU &ORVHG
  &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 2SHQ &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 6KRUWHG &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU )XHO )ORZ /RZ ,QMHFWRU )DLOHG RU )ORZ /LPLWHU &ORVHG
  &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 2SHQ &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 6KRUWHG &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU )XHO )ORZ /RZ ,QMHFWRU )DLOHG RU )ORZ /LPLWHU &ORVHG
  &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 2SHQ &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 6KRUWHG &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU )XHO )ORZ /RZ ,QMHFWRU )DLOHG RU )ORZ /LPLWHU &ORVHG
  &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 2SHQ &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 6KRUWHG &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU )XHO )ORZ /RZ ,QMHFWRU )DLOHG RU )ORZ /LPLWHU &ORVHG
  &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 2SHQ &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG
 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU &LUFXLW 6KRUWHG &KHFN ,QMHFWRU :LULQJ RU ,QMHFWRU 6ROHQRLG

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

631 )0, )DXOW &RUUHFWLYH $FWLRQ


 &\OLQGHU (OHFWURQLF ,QMHFWRU )XHO )ORZ /RZ ,QMHFWRU )DLOHG RU )ORZ /LPLWHU &ORVHG
  *ORZ 3OXJ 5HOD\ &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 *ORZ 3OXJ 5HOD\ &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  ,QOHW $LU +HDWHU (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 ,QOHW $LU +HDWHU )DLOXUH &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  5DFN 3RVLWLRQ 6HQVRU (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 5DFN 3RVLWLRQ 6HQVRU 9ROWDJH +LJK &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 5DFN 3RVLWLRQ 6HQVRU 9ROWDJH /RZ &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  5DFN $FWXDWRU (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 5DFN $FWXDWRU 9ROWDJH +LJK &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 5DFN $FWXDWRU 2SHQ &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 5DFN $FWXDWRU *URXQGHG &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 5DFN $FWXDWRU 3RVLWLRQ (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  $X[LOLDU\ (QJLQH 6KXWGRZQ 6ZLWFK 6LJQDO ,QYDOLG &KHFN 6ZLWFK $QG :LULQJ
 ([WHUQDO (QJLQH 3URWHFWLRQ 6KXWGRZQ 6ZLWFK 6LJQDO $FWLYH 
&KHFN 6ZLWFK $QG :LULQJ
 $X[LOLDU\ (QJLQH 6KXWGRZQ 6ZLWFK 6LJQDO ,QYDOLG &KHFN 6ZLWFK $QG :LULQJ
  (QJLQH 'HUDWH 6ZLWFK 6LJQDO $FWLYH &KHFN 6ZLWFK $QG :LULQJ
  6WDUW 6LJQDO ,QGLFDWRU )DLOXUH &KHFN 6ZLWFK $QG :LULQJ
 6WDUW 6LJQDO ,QGLFDWRU $FWLYH &KHFN 6ZLWFK $QG :LULQJ
  )XHO 7UDQVIHU 3XPS &XUUHQW +LJK RU *URXQGHG &LUFXLW 5DFRU
)XHO 3XPS 2QO\ &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO 7UDQVIHU 3XPS )DLOXUH 5DFRU )XHO 3XPS 2QO\ &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWUROOHU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWUROOHU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWUROOHU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWUROOHU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWUROOHU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS 6SHHG3RVLWLRQ 6HQVRU (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS 6SHHG3RVLWLRQ 6HQVRU (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS 6SHHG3RVLWLRQ 6HQVRU )DLOXUH &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  6HQVRU 6XSSO\ 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH +LJK &KHFN :LULQJ
 6HQVRU 6XSSO\ 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH /RZ &KHFN :LULQJ
  )XHO 5DLO 3UHVVXUH 6HQVRU 6XSSO\ 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH
+LJK &KHFN :LULQJ
 )XHO 5DLO 3UHVVXUH 6HQVRU 6XSSO\ 9ROWDJH 2XW RI 5DQJH
/RZ &KHFN :LULQJ
  (QJLQH 1RW $YDLODEOH RU &RQGLWLRQ ([LVWV &KHFN )DXOW &RGHV
  (QJLQH 1RW $YDLODEOH RU &RQGLWLRQ ([LVWV &KHFN )DXOW &RGHV
  )XHO 3XPS 3UHVVXUL]LQJ $VVHPEO\ 6HQVRU &LUFXLW 2SHQ
6KRUWHG WR *URXQG RU 2YHUORDGHG &KHFN 3XPS :LULQJ
 )XHO 3XPS $VVHPEO\ 5DLO 3UHVVXUH &RQWURO 0LVPDWFK &KHFN )XHO )LOWHU DQG /LQHV
 )XHO 3XPS $VVHPEO\ )XHO )ORZ /RZ &KHFN )XHO )LOWHU DQG /LQHV
  )XHO 3XPS 3UHVVXUL]LQJ $VVHPEO\ 6HQVRU &LUFXLW 2SHQ
6KRUWHG WR *URXQG RU 2YHUORDGHG &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

631 )0, )DXOW &RUUHFWLYH $FWLRQ


 )XHO 3XPS $VVHPEO\ )XHO )ORZ /RZ &KHFN )XHO )LOWHU DQG /LQHV
  (&8 0DLQ 5HOD\ 3XPS (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  (QJLQH 3URWHFWLRQ 'HUDWH &KHFN )DXOW &RGHV
  (&8 'HWHFWV =HUR )DQ 6SHHG &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 (&8 'HWHFWV +LJK )DQ 6SHHG &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 (&8 'HWHFWV /RZ )DQ 6SHHG &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  )XHO ,QMHFWLRQ 3XPS &RQWURO 9DOYH (UURU &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
 6HFXULW\ 9LRODWLRQ &RQWUROOHU 1RW ,QVWDOOHG &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  1R &$1 0HVVDJH )URP 6RXUFH  &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  1R &$1 0HVVDJH )URP 6RXUFH &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  1R &$1 0HVVDJH )URP 6RXUFH &RQWDFW 6HUYLFLQJ 'HDOHU
  6HQVRU 6XSSO\ 9ROWDJH +LJK &KHFN :LULQJ
 6HQVRU 6XSSO\ 9ROWDJH /RZ &KHFN :LULQJ

127( 'LDJQRVWLF JDXJH RQ LQVWUXPHQW SDQHO PD\ DOVR


GLVSOD\ WH[W IRU FRPPXQLFDWLRQ IDXOWV VXFK DV &$1
%86 )$,/85( &RQWDFW \RXU VHUYLFLQJ GHDOHU
285*3 2&7

,QWHUPLWWHQW )DXOW 'LDJQRVWLFV

,QWHUPLWWHQW IDXOWV DUH SUREOHPV WKDW SHULRGLFDOO\ JR 6XJJHVWLRQV IRU GLDJQRVLQJ LQWHUPLWWHQW IDXOWV
DZD\ $ SUREOHP VXFK DV D WHUPLQDO WKDW LQWHUPLWWHQWO\
GRHVQW PDNH FRQWDFW FDQ FDXVH DQ LQWHUPLWWHQW IDXOW ,I GLDJQRVWLF FKDUWV RQ SUHFHGLQJ SDJHV LQGLFDWH WKDW WKH
2WKHU LQWHUPLWWHQW IDXOWV PD\ EH VHW RQO\ XQGHU FHUWDLQ SUREOHP LV LQWHUPLWWHQW WU\ WR UHSURGXFH WKH RSHUDWLQJ
RSHUDWLQJ FRQGLWLRQV VXFK DV KHDY\ ORDG H[WHQGHG LGOH FRQGLWLRQV WKDW ZHUH SUHVHQW ZKHQ WKH GLDJQRVWLF
HWF :KHQ GLDJQRVLQJ LQWHUPLWWHQW IDXOWV WDNH VSHFLDO WURXEOH FRGH '7& VHW
QRWH RI WKH FRQGLWLRQ RI ZLULQJ DQG FRQQHFWRUV VLQFH ,I D IDXOW\ FRQQHFWLRQ RU ZLUH LV VXVSHFWHG WR EH WKH
D KLJK SHUFHQWDJH RI LQWHUPLWWHQW SUREOHPV RULJLQDWH FDXVH RI WKH LQWHUPLWWHQW SUREOHP FOHDU '7&V WKHQ
KHUH &KHFN IRU ORRVH GLUW\ RU GLVFRQQHFWHG FRQQHFWRUV FKHFN WKH FRQQHFWLRQ RU ZLUH E\ ZLJJOLQJ LW ZKLOH
,QVSHFW WKH ZLULQJ URXWLQJ ORRNLQJ IRU SRVVLEOH VKRUWV ZDWFKLQJ WKH GLDJQRVWLF JDXJH WR VHH LI WKH IDXOW UHVHWV
FDXVHG E\ FRQWDFW ZLWK H[WHUQDO SDUWV IRU H[DPSOH
UXEELQJ DJDLQVW VKDUS VKHHW PHWDO HGJHV ,QVSHFW WKH 3RVVLEOH FDXVHV RI LQWHUPLWWHQW IDXOWV
FRQQHFWRU YLFLQLW\ ORRNLQJ IRU ZLUHV WKDW KDYH SXOOHG )DXOW\ FRQQHFWLRQ EHWZHHQ VHQVRU RU DFWXDWRU KDUQHVV
RXW RI FRQQHFWRU WHUPLQDOV GDPDJHG FRQQHFWRUV )DXOW\ FRQWDFW EHWZHHQ WHUPLQDOV LQ FRQQHFWRU
SRRUO\ SRVLWLRQHG WHUPLQDOV DQG FRUURGHG RU GDPDJHG )DXOW\ WHUPLQDOZLUH FRQQHFWLRQ
VSOLFHV DQG WHUPLQDOV /RRN IRU EURNHQ ZLUHV GDPDJHG (OHFWURPDJQHWLF LQWHUIHUHQFH (0, IURP DQ LPSURSHUO\
VSOLFHV DQG ZLUHWRZLUH VKRUWV 8VH JRRG MXGJHPHQW LI LQVWDOOHG ZD\ UDGLR HWF FDQ FDXVH IDXOW\ VLJQDOV WR
FRPSRQHQW UHSODFHPHQW LV WKRXJKW WR EH UHTXLUHG EH VHQW WR WKH (&8
127( 7KH HQJLQH FRQWURO XQLW (&8 LV WKH FRPSRQHQW 127( 5HIHU WR ZLULQJ GLDJUDPV ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ
/($67 OLNHO\ WR IDLO DV D JXLGH WR FRQQHFWLRQV DQG ZLULQJ
285*3$ 2&7

'LVSOD\LQJ 'LDJQRVWLF *DXJH 6RIWZDUH


127( 7KH IROORZLQJ VWHSV FDQ EH XVHG WR GLVSOD\
5* 816(3

WKH VRIWZDUH YHUVLRQ RI WKH GLDJQRVWLF JDXJH


LI QHHGHG E\ \RXU GHDOHU IRU WURXEOHVKRRWLQJ
7KLV LV D UHDG RQO\ IXQFWLRQ

 6WDUWLQJ DW WKH VLQJOH RU IRXU HQJLQH SDUDPHWHU GLVSOD\


SUHVV WKH 0HQX NH\
0HQX .H\

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3' 2&7

 31 

7URXEOHVKRRWLQJ

 7KH PDLQ PHQX ZLOO EH GLVSOD\HG 8VH WKH $UURZ NH\


WR VFUROO WKURXJK WKH PHQX XQWLO 8WLOLWLHV LV KLJKOLJKWHG

5* 812&7
6HOHFW 8WLOLWLHV

285*3' 2&7

 2QFH 8WLOLWLHV LV KLJKOLJKWHG SUHVV (QWHU WR DFWLYDWH


WKH XWLOLWLHV IXQFWLRQ

5* 812&7
6HOHFW 8WLOLWLHV

285*3' 2&7

 6FUROO WR WKH 6RIWZDUH 9HUVLRQ 3UHVV (QWHU WR YLHZ


WKH VRIWZDUH YHUVLRQ 3UHVV WKH PHQX EXWWRQ WZLFH WR
UHWXUQ WR WKH PDLQ PHQX

5* 812&7

6RIWZDUH 9HUVLRQ

285*3' 2&7

 31 

7URXEOHVKRRWLQJ

(QJLQH 7URXEOHVKRRWLQJ DQG SHUIRUP WKH FRUUHFWLYH DFWLRQV 6HH HDUOLHU


LQ WKLV VHFWLRQ ,I DQ\ SUREOHPV UHPDLQ XVH WKH
127( %HIRUH WURXEOHVKRRWLQJ WKH HQJLQH ILUVW UHWULHYH IROORZLQJ FKDUWV WR VROYH HQJLQH SUREOHPV
DQ\ IDXOW FRGHV RQ WKH GLDJQRVWLF JDXJH GLVSOD\
6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

(QJLQH :LOO 1RW &UDQN :HDN EDWWHU\ 5HSODFH EDWWHU\

&RUURGHG RU ORRVH EDWWHU\ FRQQHFWLRQV &OHDQ EDWWHU\ WHUPLQDOV DQG


FRQQHFWLRQV

'HIHFWLYH PDLQ VZLWFK RU VWDUW VDIHW\ 5HSDLU VZLWFK DV UHTXLUHG


VZLWFK
6WDUWHU VROHQRLG GHIHFWLYH 5HSODFH VROHQRLG

6WDUWHU GHIHFWLYH 5HSODFH VWDUWHU

+DUG WR 6WDUW RU :LOO 1RW 6WDUW 3RRU IXHO TXDOLW\ 'UDLQ IXHO DQG UHSODFH ZLWK TXDOLW\ IXHO
RI WKH SURSHU JUDGH

6ORZ FUDQNLQJ VSHHG &KHFN IRU SUREOHP LQ WKH


FKDUJLQJVWDUWLQJ V\VWHP

7RR KLJK YLVFRVLW\ FUDQNFDVH RLO 'UDLQ FUDQNFDVH RLO DQG UHSODFH ZLWK
FRUUHFW YLVFRVLW\ RLO

(OHFWURQLF &RQWURO 6\VWHP 3UREOHP RU 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH


%DVLF (QJLQH 3UREOHP GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

(QJLQH 0LVILULQJ RU 5XQV ,UUHJXODUO\ (OHFWURQLF &RQWURO 6\VWHP SUREOHP RU 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
EDVLF HQJLQH SUREOHP GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

/DFN RI (QJLQH 3RZHU 3RRU IXHO TXDOLW\ 'UDLQ IXHO DQG UHSODFH ZLWK TXDOLW\ IXHO
RI WKH SURSHU JUDGH

3OXJJHG IXHO ILOWHU 5HSODFH IXHO ILOWHUV

(QJLQH RYHUORDGHG 5HGXFH HQJLQH ORDG

,PSURSHU FUDQNFDVH RLO 'UDLQ FUDQNFDVH RLO DQG UHSODFH ZLWK


FRUUHFW YLVFRVLW\ RLO

(OHFWURQLF &RQWURO 6\VWHP SUREOHP RU 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH


EDVLF HQJLQH SUREOHP GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

%ODFN RU *UD\ ([KDXVW 6PRNH (QJLQH RYHUORDGHG 5HGXFH HQJLQH ORDG

(QJLQH EXUQLQJ RLO 6HH /8%5,&$7,21 6<67(0


7528%/(6+227,1* ODWHU LQ WKLV
VHFWLRQ

$LU FOHDQHU UHVWULFWHG RU GLUW\ 5HSODFH DLU FOHDQHU HOHPHQW DV


UHTXLUHG

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

'HIHFWLYH PXIIOHUH[KDXVW SLSLQJ 5HSODFH PXIIOHU RU GHIHFWLYH SLSLQJ


FDXVLQJ EDFNSUHVVXUH
(OHFWURQLF &RQWURO 6\VWHP SUREOHP RU 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
EDVLF HQJLQH SUREOHP GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

:KLWH ([KDXVW 6PRNH (QJLQH FRPSUHVVLRQ WRR ORZ 'HWHUPLQH FDXVH RI ORZ FRPSUHVVLRQ
DQG UHSDLU DV UHTXLUHG 6HH \RXU -RKQ
'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
GHDOHU

'HIHFWLYH WKHUPRVWDW V GRHV QRW 7HVW WKHUPRVWDWV UHSODFH WKHUPRVWDWV


FORVH DV UHTXLUHG

&RRODQW HQWHULQJ FRPEXVWLRQ FKDPEHU 5HSDLU RU UHSODFH DV UHTXLUHG 6HH


IDLOHG F\OLQGHU KHDG JDVNHW RU FUDFNHG \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
F\OLQGHU KHDG VHUYLFLQJ GHDOHU

(OHFWURQLF &RQWURO 6\VWHP SUREOHP RU 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH


EDVLF HQJLQH SUREOHP GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

(QJLQH ,GOHV 3RRUO\ 3RRU IXHO TXDOLW\ 'UDLQ IXHO DQG UHSODFH ZLWK TXDOLW\ IXHO
RI WKH SURSHU JUDGH

$LU OHDN RQ VXFWLRQ VLGH RI DLU LQWDNH &KHFN KRVH DQG SLSH FRQQHFWLRQV IRU
V\VWHP WLJKWQHVV UHSDLU DV UHTXLUHG

(OHFWURQLF FRQWURO V\VWHP SUREOHP RU 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH


EDVLF HQJLQH SUREOHP GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

([FHVVLYH )XHO &RQVXPSWLRQ (QJLQH RYHUORDGHG 5HGXFH HQJLQH ORDG

$LU FOHDQHU UHVWULFWHG RU GLUW\ 5HSODFH DLU FOHDQHU HOHPHQW DV


UHTXLUHG

&RPSUHVVLRQ WRR ORZ 'HWHUPLQH FDXVH RI ORZ FRPSUHVVLRQ


DQG UHSDLU DV UHTXLUHG

/HDNV LQ IXHO VXSSO\ V\VWHP /RFDWH VRXUFH RI OHDN DQG UHSDLU DV


UHTXLUHG

,PSURSHU W\SH RI IXHO 8VH SURSHU W\SH RI IXHO

3RRU IXHO TXDOLW\ 'UDLQ IXHO DQG UHSODFH ZLWK TXDOLW\ IXHO
RI WKH SURSHU JUDGH

,PSURSHU YDOYH FOHDUDQFH 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU


RU HQJLQH GLVWULEXWRU

)XHO LQMHFWRUV GHIHFWLYH 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU


RU HQJLQH GLVWULEXWRU

+LJK SUHVVXUH IXHO SXPS RXW RI WLPH 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU
RU HQJLQH GLVWULEXWRU

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

,PSURSHU WXUERFKDUJHU RSHUDWLRQ ,QVSHFW WXUERFKDUJHU 6HH \RXU


DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU RU HQJLQH
GLVWULEXWRU

/RZ HQJLQH WHPSHUDWXUH &KHFN WKHUPRVWDWV

)XHO LQ 2LO &UDFNHG F\OLQGHU KHDG /RFDWH FUDFN UHSDLUUHSODFH


FRPSRQHQWV DV UHTXLUHG 6HH \RXU
-RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

/RZ3UHVVXUH 6\VWHP )XHO 3OXJJHG IXHO ILOWHU 5HSODFH IXHO ILOWHU


3UHVVXUH /RZ
5HVWULFWHG IXHO OLQH /RFDWH UHVWULFWLRQ UHSDLU DV UHTXLUHG

)DXOW\ KLJKSUHVVXUH IXHO SXPS 5HPRYH IXHO SXPS UHSDLUUHSODFH


SXPS DV UHTXLUHG 6HH \RXU -RKQ
'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
GHDOHU

$EQRUPDO (QJLQH 1RLVH :RUQ PDLQ RU FRQQHFWLQJ URG EHDULQJV 'HWHUPLQH EHDULQJ FOHDUDQFH 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
127( 9DULDEOH JHRPHWU\ VHUYLFLQJ GHDOHU
WXUERFKDUJHU UHF\FOHV DIWHU
VWDUWLQJ HQJLQH FDXVLQJ D
PRPHQWDU\ UHYYLQJ VRXQG LQ WKH
HQJLQH 7KLV LV QRUPDO
'R QRW FRQIXVH WKH ZKLQH KHDUG
GXULQJ WXUERFKDUJHU UXQ GRZQ
ZLWK QRLVH ZKLFK LQGLFDWHV D
EHDULQJ IDLOXUH 7KH ZKLQH
KHDUG GXULQJ WXUERFKDUJHU
UXQ GRZQ LV QRUPDO
([FHVVLYH FUDQNVKDIW HQG SOD\ &KHFN FUDQNVKDIW HQG SOD\ 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

/RRVH PDLQ EHDULQJ FDSV &KHFN EHDULQJ FOHDUDQFH UHSODFH


EHDULQJV DQG EHDULQJ FDS VFUHZV DV
UHTXLUHG 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

:RUQ FRQQHFWLQJ URG EXVKLQJV DQG ,QVSHFW SLVWRQ SLQV DQG EXVKLQJV 6HH
SLVWRQ SLQV \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

6FRUHG SLVWRQV ,QVSHFW SLVWRQV 6HH \RXU -RKQ 'HHUH


HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

:RUQ WLPLQJ JHDUV RU H[FHVV EDFNODVK &KHFN WLPLQJ JHDU EDFN ODVK 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

([FHVVLYH YDOYH FOHDUDQFH &KHFN DQG DGMXVW YDOYH FOHDUDQFH


6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

:RUQ FDPVKDIW OREHV ,QVSHFW FDPVKDIW 6HH \RXU -RKQ


'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
GHDOHU

:RUQ URFNHU DUP VKDIW V ,QVSHFW URFNHU DUP VKDIWV 6HH \RXU
-RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

,QVXIILFLHQW HQJLQH OXEULFDWLRQ 6HH /8%5,&$7,21 6<67(0


7528%/(6+227,1* ODWHU LQ WKLV
VHFWLRQ

7XUERFKDUJHU QRLVH 6HH $,5 ,17$.( 6<67(0


7528%/(6+227,1* ODWHU LQ
WKLV VHFWLRQ

(QJLQH HPLWV ZKLWH VPRNH ,PSURSHU W\SH RI IXHO 8VH SURSHU IXHO

/RZ HQJLQH WHPSHUDWXUH :DUP XS HQJLQH WR QRUPDO RSHUDWLQJ


WHPSHUDWXUH

'HIHFWLYH WKHUPRVWDW 5HPRYH DQG FKHFN WKHUPRVWDW

'HIHFWLYH IXHO LQMHFWRUV 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU


RU HQJLQH GLVWULEXWRU

+LJK SUHVVXUH IXHO SXPS RXW RI WLPH 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU
RU HQJLQH GLVWULEXWRU

(QJLQH HPLWV EODFN RU JUD\ H[KDXVW ,PSURSHU W\SH RI IXHO 8VH SURSHU IXHO
VPRNH
&ORJJHG RU GLUW\ DLU FOHDQHU 6HUYLFH DLU FOHDQHU

(QJLQH RYHUORDGHG 5HGXFH ORDG

)XHO LQMHFWRUV GLUW\ 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU


RU HQJLQH GLVWULEXWRU

+LJK SUHVVXUH IXHO SXPS RXW RI WLPH 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU
RU HQJLQH GLVWULEXWRU

7XUERFKDUJHU QRW IXQFWLRQLQJ 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU


RU HQJLQH GLVWULEXWRU

(QJLQH 2YHUKHDWV (QJLQH RYHUORDGHG 5HGXFH ORDG

/RZ FRRODQW OHYHO )LOO UDGLDWRU WR SURSHU OHYHO FKHFN


UDGLDWRU DQG KRVHV IRU ORRVH
FRQQHFWLRQV RU OHDNV

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

)DXOW\ UDGLDWRU FDS +DYH WHFKQLFLDQ FKHFN

6WUHWFKHG SRO\ 9EHOW RU GHIHFWLYH EHOW &KHFN DXWRPDWLF EHOW WHQVLRQHU DQG
WHQVLRQHU FKHFN EHOWV IRU VWUHWFKLQJ 5HSODFH DV
UHTXLUHG

/RZ HQJLQH RLO OHYHO &KHFN RLO OHYHO $GG RLO DV UHTXLUHG

&RROLQJ V\VWHP QHHGV IOXVKLQJ )OXVK FRROLQJ V\VWHP

'HIHFWLYH RU ZURQJ W\SH RI 5HPRYH DQG FKHFN WKHUPRVWDWV


WKHUPRVWDWV
'HIHFWLYH WHPSHUDWXUH JDXJH RU &KHFN FRRODQW WHPSHUDWXUH ZLWK
VHQGHU WKHUPRPHWHU DQG UHSODFH LI
QHFHVVDU\

,QFRUUHFW JUDGH RI IXHO 8VH FRUUHFW JUDGH RI IXHO

285*3 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

(OHFWULFDO 7URXEOHVKRRWLQJ
6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

8QGHUFKDUJHG V\VWHP ([FHVVLYH HOHFWULFDO ORDG IURP DGGHG 5HPRYH DFFHVVRULHV RU LQVWDOO KLJKHU
DFFHVVRULHV RXWSXW DOWHUQDWRU

([FHVVLYH HQJLQH LGOLQJ ,QFUHDVH HQJLQH USP ZKHQ KHDY\


HOHFWULFDO ORDG LV XVHG

3RRU HOHFWULFDO FRQQHFWLRQV RQ EDWWHU\ ,QVSHFW DQG FOHDQ DV QHFHVVDU\


JURXQG VWUDS VWDUWHU RU DOWHUQDWRU
'HIHFWLYH EDWWHU\ 7HVW EDWWHULHV

'HIHFWLYH DOWHUQDWRU 7HVW FKDUJLQJ V\VWHP

%DWWHU\ XVHG WRR PXFK ZDWHU &UDFNHG EDWWHU\ FDVH &KHFN IRU PRLVWXUH DQG UHSODFH DV
QHFHVVDU\

%DWWHU\ FKDUJLQJ UDWH WRR KLJK 7HVW FKDUJLQJ V\VWHP

%DWWHULHV ZLOO QRW FKDUJH /RRVH RU FRUURGHG FRQQHFWLRQV &OHDQ DQG WLJKWHQ FRQQHFWLRQV

6XOIDWHG RU ZRUQRXW EDWWHULHV 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU


RU HQJLQH GLVWULEXWRU

6WUHWFKHG EHOW RU GHIHFWLYH EHOW $GMXVW EHOW WHQVLRQ RU UHSODFH EHOWV


WHQVLRQHU
6WDUWHU ZLOO QRW FUDQN (QJLQH GULYHOLQHV HQJDJHG 'LVHQJDJH HQJLQH GULYHOLQHV

/RRVH RU FRUURGHG FRQQHFWLRQV &OHDQ DQG WLJKWHQ ORRVH FRQQHFWLRQV

/RZ EDWWHU\ RXWSXW YROWDJH RU &KDUJH RU UHSODFH EDWWHULHV


GLVFKDUJHG EDWWHU\
)DXOW\ VWDUW FLUFXLW UHOD\ 6HH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU
RU HQJLQH GLVWULEXWRU

%ORZQ IXVH 5HSODFH IXVH

&OHDQ EDWWHU\ WHUPLQDOV DQG


FRQQHFWLRQV

'HIHFWLYH PDLQ VZLWFK RU VWDUW VDIHW\ 5HSDLU VZLWFK DV UHTXLUHG


VZLWFK
6WDUWHU VROHQRLG GHIHFWLYH 5HSODFH VROHQRLG

6WDUWHU GHIHFWLYH 5HSODFH VWDUWHU

6WDUWHU FUDQNV VORZO\ /RZ EDWWHU\ RXWSXW &KDUJH EDWWHULHV

&UDQNFDVH RLO WRR KHDY\ 8VH SURSHU YLVFRVLW\ RLO

/RRVH RU FRUURGHG FRQQHFWLRQV &OHDQ DQG WLJKWHQ ORRVH FRQQHFWLRQV

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$ 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

6WDUWHU DQG KRXU PHWHU IXQFWLRQV %ORZQ IXVH RQ PDJQHWLF VZLWFK 5HSODFH IXVH
UHVW RI HOHFWULFDO V\VWHP GRHV QRW
IXQFWLRQ
(QWLUH HOHFWULFDO V\VWHP GRHV QRW )DXOW\ EDWWHU\ FRQQHFWLRQ &OHDQ DQG WLJKWHQ FRQQHFWLRQV
IXQFWLRQ
6XOIDWHG RU ZRUQRXW EDWWHULHV 5HSODFH EDWWHULHV

%ORZQ IXVH 5HSODFH IXVH

285*3$ 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

/XEULFDWLRQ 6\VWHP 7URXEOHVKRRWLQJ


6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

/RZ 2LO 3UHVVXUH /RZ FUDQNFDVH RLO OHYHO )LOO FUDQNFDVH WR SURSHU RLO OHYHO

)DXOW\ SUHVVXUH VHQVRU 5HSODFH VHQVRU 6HH \RXU -RKQ 'HHUH


HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

&ORJJHG RLO FRROHU RU ILOWHU 5HPRYH DQG LQVSHFW RLO FRROHU 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

([FHVVLYH RLO WHPSHUDWXUH 5HPRYH DQG LQVSHFW RLO FRROHU 6HH


\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

'HIHFWLYH RLO SXPS 5HPRYH DQG LQVSHFW RLO SXPS 6HH


\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

,QFRUUHFW RLO 'UDLQ FUDQNFDVH DQG UHILOO ZLWK FRUUHFW


RLO

2LO SUHVVXUH UHJXODWLQJ YDOYH IDLOXUH 5HPRYH DQG LQVSHFW RLO SUHVVXUH
UHJXODWLQJ YDOYH 6HH \RXU -RKQ 'HHUH
HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

&ORJJHG RLO SXPS VFUHHQ RU FUDFNHG 5HPRYH RLO SDQ DQG FOHDQ
SLFNXS WXEH VFUHHQUHSODFH SLFNXS WXEH

([FHVVLYH PDLQ RU FRQQHFWLQJ URG 'HWHUPLQH EHDULQJ FOHDUDQFH 6HH


EHDULQJ FOHDUDQFH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

+LJK 2LO 3UHVVXUH ,PSURSHU RLO FODVVLILFDWLRQ 'UDLQ FUDQNFDVH DQG UHILOO ZLWK FRUUHFW
RLO

)DXOW\ SUHVVXUH VHQVRU 5HSODFH VHQVRU 6HH \RXU -RKQ 'HHUH


HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

2LO SUHVVXUH UHJXODWLQJ YDOYH IDLOXUH 5HPRYH DQG LQVSHFW RLO SUHVVXUH
UHJXODWLQJ YDOYH 6HH \RXU -RKQ 'HHUH
HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

6WXFN RU GDPDJHG ILOWHU E\SDVV YDOYH 5HPRYH DQG LQVSHFW ILOWHU E\SDVV
YDOYH 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

6WXFN RU GDPDJHG RLO FRROHU E\SDVV 5HPRYH DQG LQVSHFW RLO FRROHU E\SDVV
YDOYH YDOYH 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

([FHVVLYH 2LO &RQVXPSWLRQ 7RR ORZ YLVFRVLW\ FUDQNFDVH RLO 'UDLQ FUDQNFDVH DQG UHILOO ZLWK FRUUHFW
YLVFRVLW\ RLO

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3( 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

&UDQNFDVH RLO OHYHO WRR KLJK 'UDLQ RLO XQWLO RLO OHYHO LV FRUUHFW

([WHUQDO RLO OHDN V 'HWHUPLQH VRXUFH RI RLO OHDN V DQG


UHSDLU DV UHTXLUHG

2LO FRQWURO ULQJV QRW VHDWHG 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

2LO FRQWURO ULQJV ZRUQ RU EURNHQ 5HSODFH SLVWRQ ULQJV 6HH \RXU -RKQ
'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
GHDOHU

6FRUHG F\OLQGHU OLQHUV RU SLVWRQV 5HPRYH DQG LQVSHFW F\OLQGHUV DQG


OLQHUV UHSODFH DV UHTXLUHG 6HH \RXU
-RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

:RUQ YDOYH JXLGHV RU VWHPV ,QVSHFW DQG PHDVXUH YDOYH VWHPV DQG
YDOYH JXLGHV UHSDLU DV UHTXLUHG 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

([FHVVLYH RLO SUHVVXUH 6HH +LJK 2LO 3UHVVXUH

3LVWRQ ULQJ JURRYHV H[FHVVLYHO\ ZRUQ 5HPRYH DQG LQVSHFW SLVWRQV 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

3LVWRQ ULQJV VWLFNLQJ LQ ULQJ JURRYHV 5HPRYH DQG LQVSHFW SLVWRQV 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

,QVXIILFLHQW SLVWRQ ULQJ WHQVLRQ 5HPRYH DQG LQVSHFW SLVWRQV 6HH


\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

3LVWRQ ULQJ JDSV QRW VWDJJHUHG 5HPRYH DQG LQVSHFW SLVWRQV 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

)URQW DQGRU UHDU FUDQNVKDIW RLO VHDO 5HSODFH RLO VHDOV 6HH \RXU -RKQ
IDXOW\ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
GHDOHU

6HH /2: 35(6685(


6<67(0)8(/ 35(6685(
/2: 7528%/(6+227,1* HDUOLHU LQ
WKLV VHFWLRQ

285*3( 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

)XHO LQ 2LO 6HH )8(/ ,1 2,/ 7528%/(6+227


,1* HDUOLHU LQ WKLV VHFWLRQ

&RRODQW LQ 2LO 6HH &22/,1* 6<67(0


7528%/(6+227,1* ODWHU LQ
WKLV VHFWLRQ

285*3( 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

&RROLQJ 6\VWHP 7URXEOHVKRRWLQJ


6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

(QJLQH 2YHUKHDWV /DFN RI FRRODQW LQ FRROLQJ V\VWHP )LOO FRROLQJ V\VWHP WR SURSHU OHYHO

5DGLDWRU FRUH GLUW\ &OHDQ UDGLDWRU DV UHTXLUHG

(QJLQH RYHUORDGHG 5HGXFH HQJLQH ORDG

7RR ORZ FUDQNFDVH RLO OHYHO )LOO FUDQNFDVH WR SURSHU RLO OHYHO

/RRVH RU GHIHFWLYH IDQ EHOW 5HSODFH IDQ EHOW DV UHTXLUHG &KHFN


EHOW WHQVLRQHU 6HH /XEULFDWLRQ
DQG 0DLQWHQDQFH +RXU
0RQWK 6HFWLRQ

'HIHFWLYH WKHUPRVWDW V 7HVW WKHUPRVWDW RSHQLQJ WHPSHUDWXUH


UHSODFH WKHUPRVWDWV DV UHTXLUHG

'DPDJHG F\OLQGHU KHDG JDVNHW 5HSODFH F\OLQGHU KHDG JDVNHW 6HH


\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

'HIHFWLYH FRRODQW SXPS 5HSODFH FRRODQW SXPS 6HH \RXU -RKQ


'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
GHDOHU

'HIHFWLYH UDGLDWRU FDS 5HSODFH UDGLDWRU FDS DV UHTXLUHG

&RRODQW LQ &UDQNFDVH &\OLQGHU KHDG JDVNHW GHIHFWLYH 5HSODFH F\OLQGHU KHDG JDVNHW 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

&\OLQGHU KHDG RU EORFN FUDFNHG /RFDWH FUDFN UHSDLUUHSODFH


FRPSRQHQWV DV UHTXLUHG

&\OLQGHU OLQHU VHDOV OHDNLQJ 5HPRYH DQG LQVSHFW F\OLQGHU OLQHUV


6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

/HDNLQJ RLO FRROHU 3UHVVXUH WHVW RLO FRROHU UHSDLUUHSODFH


DV UHTXLUHG 6HH \RXU -RKQ 'HHUH
HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

'HIHFWLYH RLO FRROHU 2ULQJV 5HPRYH DQG LQVSHFW RLO FRROHU


2ULQJV UHSODFH DV UHTXLUHG 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

)DXOW\ FRRODQW SXPS VHDO ZHHS KROH 5HSODFH FRRODQW SXPS VHDOV 6HH
SOXJJHG FRRODQW OHDNLQJ WKURXJK \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
EHDULQJ VHUYLFLQJ GHDOHU

&RRODQW 7HPSHUDWXUH %HORZ 1RUPDO 'HIHFWLYH WKHUPRVWDW V 7HVW WKHUPRVWDWV UHSODFH WKHUPRVWDWV
DV UHTXLUHG

5*5* 2&7

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

$LU ,QWDNH DQG ([KDXVW 6\VWHP


7URXEOHVKRRWLQJ
6\PSWRP 3UREOHP 6ROXWLRQ

+DUG WR 6WDUW RU :LOO 1RW 6WDUW 6HH (1*,1( 7528%/(6+227


,1* HDUOLHU LQ WKLV VHFWLRQ

(QJLQH 0LVILULQJ RU 5XQV ,UUHJXODUO\ 6HH (1*,1( 7528%/(6+227


,1* HDUOLHU LQ WKLV VHFWLRQ

%ODFN RU *UH\ ([KDXVW 6PRNH 6HH (1*,1( 7528%/(6+227


,1* HDUOLHU LQ WKLV VHFWLRQ

/DFN RI (QJLQH 3RZHU 6HH (1*,1( 7528%/(6+227


,1* HDUOLHU LQ WKLV VHFWLRQ

7XUERFKDUJHU 6FUHDPV $LU OHDN LQ LQWDNH PDQLIROG &KHFN LQWDNH PDQLIROG JDVNHW DQG
PDQLIROG UHSDLU DV UHTXLUHG 6HH
\RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU
VHUYLFLQJ GHDOHU

7XUERFKDUJHU 1RLVH RU 9LEUDWLRQ %HDULQJV QRW OXEULFDWHG LQVXIILFLHQW RLO 'HWHUPLQH FDXVH RI ODFN RI OXEULFDWLRQ
SUHVVXUH UHSDLU DV UHTXLUHG 6HH \RXU -RKQ
127( 9DULDEOH JHRPHWU\ 'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ
WXUERFKDUJHU UHF\FOHV DIWHU GHDOHU
VWDUWLQJ HQJLQH FDXVLQJ D
PRPHQWDU\ UHYYLQJ VRXQG LQ WKH
HQJLQH 7KLV LV QRUPDO
'R QRW FRQIXVH WKH ZKLQH KHDUG
GXULQJ UXQ GRZQ ZLWK QRLVH
ZKLFK LQGLFDWHV D EHDULQJ IDLOXUH
$LU OHDN LQ HQJLQH LQWDNH RU H[KDXVW &KHFN LQWDNH DQG H[KDXVW PDQLIROG
PDQLIROG JDVNHWV DQG PDQLIROGV UHSDLU DV
UHTXLUHG 6HH \RXU -RKQ 'HHUH HQJLQH
GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

,PSURSHU FOHDUDQFH EHWZHHQ WXUELQH ,QVSHFW WXUERFKDUJHU UHSDLUUHSODFH


ZKHHO DQG WXUELQH KRXVLQJ DV UHTXLUHG 6HH \RXU -RKQ 'HHUH
HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

%URNHQ EODGHV RU RWKHU ZKHHO IDLOXUHV ,QVSHFW WXUERFKDUJHU UHSDLUUHSODFH


DV UHTXLUHG 6HH \RXU -RKQ 'HHUH
HQJLQH GLVWULEXWRU RU VHUYLFLQJ GHDOHU

285*3% 2&7

3UHFDXWLRQV IRU (OHFWULFDO 6\VWHP :KHQ


6WHDP &OHDQLQJ (QJLQH
,03257$17 'R QRW VWHDP FOHDQ DQ\ HOHFWULFDO RU
HOHFWURQLF FRPSRQHQWV ZKLOH VWHDP FOHDQLQJ WKH
HQJLQH DV LW FRXOG GDPDJH VHQVLWLYH SDUWV
285*3$ $8*

 

31 
7URXEOHVKRRWLQJ

(QJLQH :LULQJ +DUQHVV /D\RXW

5* 816(3

(OHFWULFDO :LULQJ +DUQHVV /D\RXW

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3$ 2&7

 31 

7URXEOHVKRRWLQJ

$0DQLIROG $LU 3UHVVXUH 0$3 +([KDXVW *DV 5HFLUFXODWLRQ 2)XHO 5DLO 3UHVVXUH 6HQVRU 9)XHO 3UHVVXUH 6HQVRU
6HQVRU &RQQHFWRU (*5 )UHVK $LU 6HQVRU &RQQHFWRU ::DWHU ,Q )XHO 6HQVRU
%([KDXVW *DV 5HFLUFXODWLRQ &RQQHFWRU 3&DPVKDIW 6HQVRU &RQQHFWRU ;&UDQNVKDIW 6SHHG3RVLWLRQ
(*5 0L[HG $LU 7HPSHUDWXUH , $LU +HDWHU -XPSHU 4)XHO ,QMHFWRU &RQQHFWRU 6HQVRU
6HQVRU &RQQHFWRU &RQQHFWLRQ 5(&8 &RQQHFWRU <2LO 3UHVVXUH 6HQVRU
&7XUERFKDUJHU 6HQVRU -XPSHU - 9*7 7XUERFKDUJHU &RQQHFWRU 6(&8 = )XHO 7UDQVIHU 3XPS 6HQVRU
&RQQHFWRU .&RRODQW 7HPSHUDWXUH 6HQVRU 7 (&8 (QJLQH
'9*7 7XUERFKDUJHU &RQQHFWRU &RQQHFWRU 8$X[LOLDU\ 3RZHU &RQQHFWRU
(([KDXVW *DV 5HFLUFXODWLRQ / $OWHUQDWRU ([FLWDWLRQ
(*5 ([KDXVW 7HPSHUDWXUH &RQQHFWRU
6HQVRU &RQQHFWRU 0)XHO 7HPSHUDWXUH 6HQVRU
) ([KDXVW *DV 5HFLUFXODWLRQ &RQQHFWRU
(*5 9DOYH 6HQVRU 1)XHO 3XPS &RQWURO 9DOYH
&RQQHFWRU &RQQHFWRU
*([KDXVW 3UHVVXUH 6HQVRU
&RQQHFWRU
285*3$ 2&7

3UHFDXWLRQV )RU :HOGLQJ


,03257$17 :HOGLQJ RQ DQ HQJLQH LV QRW
UHFRPPHQGHG ,I ZHOGLQJ PXVW EH SHUIRUPHG
IROORZ WKH IROORZLQJ SUHFDXWLRQV

,03257$17 $/:$<6 GLVFRQQHFW (QJLQH &RQWURO

76 810$<
8QLW (&8 FRQQHFWRUV DQG EDWWHU\ EHIRUH
ZHOGLQJ RQ HQJLQH RU PDFKLQH +LJK FXUUHQWV
RU HOHFWURVWDWLF GLVFKDUJH LQ HOHFWURQLF
FRPSRQHQWV IURP ZHOGLQJ PD\ FDXVH SHUPDQHQW
GDPDJH 5HPRYH EDWWHU\ RU IODPPDEOH OLTXLG
OLQHV LI ZHOGLQJ QHDU WKRVH LWHPV

 'LVFRQQHFW FRQQHFWRUV IURP (&8


 'LVFRQQHFW EDWWHU\ FDEOHV IURP EDWWHU\ 1HYHU FRQQHFW ZHOGHU JURXQG WR FUDQNVKDIW GDPSHU RU
SXOOH\ HQJLQH IO\ZKHHO RU DQ\ GULYHOLQH FRPSRQHQWV %H
 ,I QHFHVVDU\ GLVFRQQHFW IODPPDEOH OLTXLG OLQHV RU VXUH WKDW HQJLQH EHDULQJV DUH QRW LQ JURXQG SDWK DV WKLV
EDWWHU\ FDQ FUHDWH EHDULQJ GDPDJH
 &RQQHFW ZHOGHU JURXQG WR VDPH HQJLQH FRPSRQHQW DV
WKH ZHOGLQJ SRLQW DQG EH VXUH (&8 RU RWKHU HOHFWURQLF
FRPSRQHQWV DUH QRW LQ JURXQG SDWK
282'% 6(3

 31 

7URXEOHVKRRWLQJ

(QJLQH :LULQJ 'LDJUDP (QJLQHV :LWK )XOO)HDWXUHG ,QVWUXPHQW 3DQHO

5* 812&7
6WDUW &RPSRQHQWV 6FKHPDWLF
$/7 $OWHUQDWRU & 5HPRWH 2Q2II 3OXJ 8QVZLWFKHG %DWWHU\ *URXQG
%$77 %DWWHU\ & %DWWHU\ 8QVZLWFKHG %DWWHU\ 8QVZLWFKHG %DWWHU\
& $OWHUQDWRU &RQQHFWRU & 6LQJOH 3RLQW *URXQG 8QVZLWFKHG %DWWHU\ .H\ 6ZLWFK $FFHVVRU\
& &6WDUWHU 5HOD\ &RLO 6( 6HH 6( (&8(QJLQH 8QVZLWFKHG %DWWHU\ 3RVLWLRQ
:LULQJ 6FKHPDWLF 6WDUW
285*3 6(3

 31 

7URXEOHVKRRWLQJ

(QJLQH :LULQJ 'LDJUDP (QJLQHV :LWK )XOO)HDWXUHG ,QVWUXPHQW 3DQHO &RQWLQXHG

5* 816(3
%$QDORJ 7KURWWOH (PXODWRU 6 6SHHG 6HOHFW 6ZLWFK 6 'LPPHU &RQWURO RU -XPSHU ; $QDORJ 7KURWWOH &RQQHFWRU
) )XVH $PS 0RPHQWDU\ 3OXJ ; 5HPRWH 2Q2II 3OXJ
) )XVH $PS 6 %XPS (QDEOH 6ZLWFK 6 7ULVWDWH 7KURWWOH 6ZLWFK
6 ,JQLWLRQ .H\ 6ZLWFK 0RPHQWDU\ 6 5DPS 7KURWWOH 6ZLWFK
6 'XDO 6WDWH 7KURWWOH 6ZLWFK ; 6LQJOH 3RLQW *URXQG
6 2YHUULGH 6KXWGRZQ 6ZLWFK
0RPHQWDU\
285*3 2&7

 31 

7URXEOHVKRRWLQJ

(QJLQH :LULQJ 'LDJUDP (QJLQHV :LWK )XOO)HDWXUHG ,QVWUXPHQW 3DQHO &RQWLQXHG

5*$ 129
( %DFN /LJKW 5HJXODWRU 9 3 2SWLRQDO *DXJH 3 7DFKRPHWHU 'LVSOD\ 6 'LPPHU &RQWURO RU -XPSHU
RU 3OXJ 9 3 2LO 3UHVVXUH *DXJH 3 +RXUPHWHU'LDJQRVWLF 0HWHU 3OXJ
19ROWDJH 5HJXODWRU IRU 9 3 &RRODQW 7HPSHUDWXUH *DXJH 6 2YHUULGH 6KXWGRZQ 6ZLWFK ; &$1 7HUPLQDWRU
2SHUDWLRQ 0RPHQWDU\
3 2SWLRQDO *DXJH
285*3 2&7

 31 

6WRUDJH
(QJLQH 6WRUDJH *XLGHOLQHV
 -RKQ 'HHUH HQJLQHV FDQ EH VWRUHG RXWVLGH IRU XS -RKQ 'HHUH HQJLQHV H[SHFWHG WR EH VWRUHG PRUH
WR WKUHH PRQWKV ZLWK QR ORQJ WHUP SUHSDUDWLRQ WKDQ VL[ PRQWKV 0867 KDYH ORQJ WHUP VWRUDJH
,) &29(5(' %< :$7(53522) &29(5,1* 1R SUHSDUDWLRQ 6HH 35(3$5,1* (1*,1( )25 /21*
RXWVLGH VWRUDJH LV UHFRPPHQGHG ZLWKRXW D ZDWHUSURRI 7(50 6725$*( ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ
FRYHULQJ
 /RQJ WHUP VWRUDJH LQFOXGHV WKH XVH RI D VWDELOL]HG UXVW
 -RKQ 'HHUH HQJLQHV FDQ EH VWRUHG LQ D VWDQGDUG SUHYHQWLYH RLO WR SURWHFW LQWHUQDO PHWDO FRPSRQHQWV
RYHUVHDV VKLSSLQJ FRQWDLQHU IRU XS WR WKUHH PRQWKV RI WKH HQJLQH 7KLV RLO VKRXOG EH DQ 6$( RLO ZLWK
ZLWK QR ORQJ WHUP SUHSDUDWLRQ SHUFHQW PRUSKROLQH RU HTXLYDOHQW YDSRU FRUURVLRQ
 -RKQ 'HHUH HQJLQHV FDQ EH VWRUHG LQVLGH IRU XS WR VL[ LQKLELWRU 7KHVH UXVW SUHYHQWLYH RLOV DUH DYDLODEOH IURP
 PRQWKV ZLWK QR ORQJ WHUP SUHSDUDWLRQ DUHD GLVWULEXWRUV
285*3') 2&7

3UHSDULQJ (QJLQH IRU /RQJ 7HUP 6WRUDJH

7KH IROORZLQJ VWRUDJH SUHSDUDWLRQV DUH XVHG IRU ORQJ WHUP DQG DQRWKHU WHPSRUDU\ OLQH IURP WKH IXHO UHWXUQ WR
HQJLQH VWRUDJH XS WR RQH \HDU $IWHU WKDW WKH HQJLQH WKH WDQN VR UXVW SUHYHQWLYH RLO VROXWLRQ LV FLUFXODWHG
VKRXOG EH VWDUWHG ZDUPHG XS DQG UHWUHDWHG IRU DQ WKURXJK WKH LQMHFWLRQ V\VWHP GXULQJ FUDQNLQJ
H[WHQGHG VWRUDJH SHULRG
 &UDQN WKH HQJLQH VHYHUDO UHYROXWLRQV ZLWK VWDUWHU GR
,03257$17 $Q\ WLPH \RXU HQJLQH ZLOO QRW EH QRW DOORZ WKH HQJLQH WR VWDUW 7KLV ZLOO DOORZ UXVW
XVHG IRU RYHU VL[ PRQWKV WKH IROORZLQJ SUHYHQWLYH RLO VROXWLRQ WR FLUFXODWH
UHFRPPHQGDWLRQV IRU VWRULQJ LW DQG UHPRYLQJ
LW IURP VWRUDJH ZLOO KHOS WR PLQLPL]H 5HPRYH WHPSRUDU\ OLQHV LQVWDOOHG LQ 6WHS DERYH
FRUURVLRQ DQG GHWHULRUDWLRQ DQG UHSODFH DQ\ OLQHVSOXJV SUHYLRXVO\ UHPRYHG
127( 2QH JDOORQ RI IXHORLO VROXWLRQ FDQ EH XVHG WR
 &KDQJH HQJLQH RLO DQG UHSODFH ILOWHU 6HH &+$1*( WUHDW HQJLQHV WZR JDOORQV WR WUHDW HQJLQHV
(1*,1( 2,/ $1' ),/7(5 LQ /XEULFDWLRQ DQG HWF 7KH RLO FRXOG WKHQ EH UHSOHQLVKHG E\ DGGLQJ
0DLQWHQDQFH +RXU 6HFWLRQ 8VHG RLO ZLOO QRW DQ DGGLWLRQDO ILYH RXQFHV RI UXVW SUHYHQWLYH
JLYH DGHTXDWH SURWHFWLRQ $GG RQH RXQFH RI UXVW RLO SHU JDOORQ RI VROXWLRQ +RZHYHU VWDUWLQJ RYHU
SUHYHQWLYH RLO WR WKH HQJLQH FUDQNFDVH IRU HYHU\ TXDUW ZLWK D QHZ VROXWLRQ LV UHFRPPHQGHG WR GLVSRVH
RI RLO 7KLV UXVW SUHYHQWLYH RLO VKRXOG EH DQ 6$( RI DQ\ ZDWHU RU RWKHU LPSXULWLHV
RLO ZLWK SHUFHQW PRUSKROLQH RU HTXLYDOHQW YDSRU
FRUURVLRQ LQKLELWRU /RRVHQ RU UHPRYH DQG VWRUH IDQDOWHUQDWRU SRO\YHH
 6HUYLFH DLU FOHDQHU 6HH 5(3/$&,1* $,5 &/($1(5 EHOW
),/7(5 (/(0(176 LQ 6HUYLFH $V 5HTXLUHG 6HFWLRQ 5HPRYH DQG FOHDQ EDWWHULHV 6WRUH WKHP LQ D FRRO GU\
 'UDLQLQJ DQG IOXVKLQJ RI FRROLQJ V\VWHP LV QRW SODFH DQG NHHS WKHP IXOO\ FKDUJHG
QHFHVVDU\ LI HQJLQH LV WR EH VWRUHG RQO\ IRU VHYHUDO 'LVHQJDJH WKH FOXWFK IRU DQ\ GULYHOLQH
PRQWKV +RZHYHU IRU H[WHQGHG VWRUDJH SHULRGV RI
D \HDU RU ORQJHU LW LV UHFRPPHQGHG WKDW WKH FRROLQJ &OHDQ WKH H[WHULRU RI WKH HQJLQH ZLWK VDOWIUHH ZDWHU
V\VWHP EH GUDLQHG IOXVKHG DQG UHILOOHG 5HILOO ZLWK DQG WRXFK XS DQ\ VFUDWFKHG RU FKLSSHG SDLQWHG
DSSURSULDWH FRRODQW 6HH 5(&200(1'(' (1*,1( VXUIDFHV ZLWK D JRRG TXDOLW\ SDLQW
&22/$17 LQ )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW 6HFWLRQ
 &RDW DOO H[SRVHG PDFKLQHG PHWDO VXUIDFHV ZLWK
DQG $'',1* &22/$17 LQ 6HUYLFH $V 5HTXLUHG
JUHDVH RU FRUURVLRQ LQKLELWRU LI QRW IHDVLEOH WR SDLQW
6HFWLRQ
 6HDO DOO RSHQLQJV RQ HQJLQH ZLWK SODVWLF EDJV DQG WDSH
 3UHSDUH D WDQN ZLWK D VROXWLRQ RI GLHVHO IXHO DQG UXVW
SUHYHQWLYH RLO DW WHQ RXQFHV RI UXVW SUHYHQWLYH RLO 6WRUH WKH HQJLQH LQ D GU\ SURWHFWHG SODFH ,I HQJLQH
SHU JDOORQ RI GLHVHO IXHO PXVW EH VWRUHG RXWVLGH FRYHU LW ZLWK D ZDWHUSURRI
FDQYDV RU RWKHU VXLWDEOH SURWHFWLYH PDWHULDO DQG XVH
 5HPRYH H[LVWLQJ OLQHVSOXJV DV UHTXLUHG DQG UXQ D
D VWURQJ ZDWHUSURRI WDSH
WHPSRUDU\ OLQH IURP WKH WDQN WR WKH HQJLQH IXHO LQWDNH
285*3% 129

 

31 
6WRUDJH

5HPRYLQJ (QJLQH IURP /RQJ 7HUP 6WRUDJH


5HIHU WR WKH DSSURSULDWH VHFWLRQ IRU GHWDLOHG VHUYLFHV &UDQN HQJLQH IRU VHFRQGV ZLWK VWDUWHU GR QRW DOORZ
OLVWHG EHORZ RU KDYH \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU RU WKH HQJLQH WR VWDUW :DLW PLQXWHV DQG FUDQN HQJLQH
HQJLQH GLVWULEXWRU SHUIRUP VHUYLFHV WKDW \RX PD\ QRW EH DQ DGGLWLRQDO VHFRQGV WR DVVXUH EHDULQJ VXUIDFHV
IDPLOLDU ZLWK DUH DGHTXDWHO\ OXEULFDWHG
 5HPRYH DOO SURWHFWLYH FRYHULQJV IURP HQJLQH 8QVHDO 6WDUW HQJLQH DQG UXQ DW ORZ LGOH DQG QR ORDG IRU VHYHUDO
DOO RSHQLQJV LQ HQJLQH DQG UHPRYH FRYHULQJ IURP PLQXWHV :DUP XS FDUHIXOO\ DQG FKHFN DOO JDXJHV
HOHFWULFDO V\VWHPV EHIRUH SODFLQJ HQJLQH XQGHU ORDG
 5HPRYH WKH EDWWHULHV IURP VWRUDJH ,QVWDOO EDWWHULHV 2Q WKH ILUVW GD\ RI RSHUDWLRQ DIWHU VWRUDJH FKHFN
IXOO\ FKDUJHG DQG FRQQHFW WKH WHUPLQDOV RYHUDOO HQJLQH IRU OHDNV DQG FKHFN DOO JDXJHV IRU
FRUUHFW RSHUDWLRQ
 ,QVWDOO IDQDOWHUQDWRU SRO\YHH EHOW LI UHPRYHG
127( ,I XVLQJ %,2',(6(/ EOHQGV DIWHU ORQJ WHUP VWRUDJH
 )LOO IXHO WDQN IUHTXHQF\ RI IXHO ILOWHU SOXJJLQJ PD\ LQFUHDVH LQLWLDOO\
 3HUIRUP DOO DSSURSULDWH SUHVWDUWLQJ FKHFNV 6HH
'$,/< 35(67$57,1* &+(&.6 LQ /XEULFDWLRQ DQG
0DLQWHQDQFH'DLO\ 6HFWLRQ
,03257$17 '2 127 RSHUDWH VWDUWHU PRUH WKDQ 
VHFRQGV DW D WLPH :DLW DW OHDVW PLQXWHV IRU
VWDUWHU WR FRRO EHIRUH WU\LQJ DJDLQ
282')' 2&7

 

31 
6SHFLILFDWLRQV
*HQHUDO 2(0 (QJLQH 6SHFLILFDWLRQV
127( )RU -RKQ 'HHUH YHKLFOH HQJLQHV VHH
0DFKLQH 7HFKQLFDO 0DQXDO
,7(0 +) /
1XPEHU RI &\OLQGHUV 
%RUH PP
 LQ
6WURNH PP
 LQ
'LVSODFHPHQW /
 FX LQ
&RPSUHVVLRQ 5DWLR 
$VSLUDWLRQ $LU7R$LU $IWHUFRROHG 7XUERFKDUJHG
(QJLQH )LULQJ 2UGHU 
9DOYHV 3HU &\OLQGHU ,QWDNH
 ([KDXVW
9DOYH &OHDUDQFH &ROG
,QWDNH 9DOYHV PP
 LQ
([KDXVW 9DOYHV
 PP
 LQ
%DWWHU\
9ROW 6\VWHP &DSDFLW\ &&$
9ROW 6\VWHP 5HVHUYH 0LQXWHV
9ROW 6\VWHP &DSDFLW\ &&$
9ROW 6\VWHP 5HVHUYH &&$
7KHUPRVWDW 6WDUW 7R 2SHQ 7HPSHUDWXUH &
)
7KHUPRVWDW )XOO\ 2SHQ 7HPSHUDWXUH &
)
&RRODQW &DSDFLW\D /
 TW
5HFRPPHQGHG 5DGLDWRU 3UHVVXUH &DS N3D
 SVL
&UDQNFDVH 2LO )LOO &DSDFLW\ 6HH (QJLQH &UDQNFDVH 2LO )LOO 4XDQWLWLHV ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ
2LO 3UHVVXUH $W 5DWHG 6SHHG :LWK 2LO :DUPHG WR & ) N3D
 EDU
 SVL
2LO 3UHVVXUH $W /RZ ,GOH 0LQLPXP N3D
 EDU
 SVL
/HQJWK PP
 LQ
:LGWK PP
 LQ
+HLJKW PP
 LQ
:HLJKW GU\ NJ
 OE
,7(0 +)* /
1XPEHU RI &\OLQGHUV 
%RUH PP
 LQ
6WURNH PP
 LQ
'LVSODFHPHQW /
 FX LQ
&RPSUHVVLRQ 5DWLR 
$VSLUDWLRQ 7XUERFKDUJHG DQG $LUWR$LU $IWHUFRROHG

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH 285*3& '(&

 

31 
6SHFLILFDWLRQV

,7(0 +)* /


(QJLQH )LULQJ 2UGHU 
9DOYHV 3HU &\OLQGHU ,QWDNH
 ([KDXVW
9DOYH &OHDUDQFH &ROG
,QWDNH 9DOYHV PP
 LQ
([KDXVW 9DOYHV
 PP
 LQ
%DWWHU\
9ROW 6\VWHP &DSDFLW\ &&$
9ROW 6\VWHP 5HVHUYH 0LQXWHV
9ROW 6\VWHP &DSDFLW\ &&$
9ROW 6\VWHP 5HVHUYH &&$
7KHUPRVWDW 6WDUW 7R 2SHQ 7HPSHUDWXUH &
)
7KHUPRVWDW )XOO\ 2SHQ 7HPSHUDWXUH &
)
&RRODQW &DSDFLW\D /
 TW
5HFRPPHQGHG 5DGLDWRU 3UHVVXUH &DS N3D
 SVL
&UDQNFDVH 2LO )LOO &DSDFLW\ 6HH (QJLQH &UDQNFDVH 2LO )LOO 4XDQWLWLHV ODWHU LQ WKLV VHFWLRQ
2LO 3UHVVXUH $W 5DWHG 6SHHG :LWK 2LO :DUPHG WR & ) N3D
 EDU
 SVL
/HQJWK PP
 LQ
:LGWK PP
 LQ
+HLJKW PP
 LQ
:HLJKW GU\ NJ
 OE
D
&RRODQW FDSDFLW\ PD\ YDU\ ZLWK GLIIHUHQW HQJLQH DSSOLFDWLRQV
285*3& '(&

 

31 
6SHFLILFDWLRQV

(QJLQH 3RZHU DQG 6SHHG 5DWLQJ


6SHFLILFDWLRQV 
(1*,1( )8(/ 6<67(0 237,21 (/(&7521,& 62)7:$5( 32:(5 5$7,1* 5$7(' 6/2: ,'/( )$67 ,'/(
02'(/ &2'(6 237,21 &2'(6 #5$7(' 63((' USP 
USP
63((' USP
:,7+287 )$1
N: KS

,QGXVWULDO
8QLWV
+)    
   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
    

   

   
   

   

   
   

   

   

*HQHUDWRU
6HWV
+)    
   
   
   
+) % %  
% %  
% %  
% %  
+)    1$
   1$
   1$
   1$
+)* 9 9ROW  1$ 1$
9 9ROW  1$ 1$


(QJLQH VSHHGV OLVWHG DUH SUHVHW WR IDFWRU\ VSHFLILFDWLRQ IRU DSSOLFDWLRQ 7KHUHIRUH VSHHGV PD\ YDU\ GHSHQGLQJ XSRQ VSHFLILF YHKLFOH DSSOLFDWLRQ
UHTXLUHPHQWV 5HIHU WR \RXU PDFKLQH RSHUDWRUV PDQXDO IRU HQJLQH VSHHGV WKDW DUH GLIIHUHQW IURP WKRVH SUHVHW DW WKH IDFWRU\

*HQHUDWRU VHW HQJLQHV XVXDOO\ UXQ DW USP +] RU  +] ZKHQ RSHUDWLQJ XQGHU ORDG GHSHQGLQJ RQ F\FOHV RI $& FXUUHQW

)RU LQGXVWULDO HQJLQHV IDVW LGOH LV DERYH UDWHG VSHHG )RU JHQHUDWRU VHW HQJLQHV IDVW LGOH LV DERYH UDWHG VSHHG

7KHVH LQGXVWULDO HQJLQHV KDYH D SRZHU EXOJH ZKLFK DOORZV IRU ,17(50,77(17 RSHUDWLRQ DERYH UDWHG SRZHU

-5 '(&

 

31 
6SHFLILFDWLRQV

(QJLQH &UDQNFDVH 2LO )LOO 4XDQWLWLHV

5* 81-$1
2SWLRQ &RGH /DEHO

(DFK HQJLQH KDV D GLJLW -RKQ 'HHUH HQJLQH VHULDO LGHQWLI\ WKH RLO SDQ JURXS 7KH ODVW WZR GLJLWV RI HDFK FRGH
QXPEHU 7KH ILUVW WZR GLJLWV LGHQWLI\ WKH IDFWRU\ WKDW LGHQWLI\ WKH VSHFLILF RLO SDQ RQ \RXU HQJLQH
SURGXFHG WKH HQJLQH
/LVWHG EHORZ DUH HQJLQH FUDQNFDVH RLO ILOO TXDQWLWLHV
5* LQGLFDWHV WKH HQJLQH ZDV EXLOW LQ :DWHUORR ,RZD (QJLQH 0RGHO +)
,Q DGGLWLRQ WR WKH VHULDO QXPEHU SODWH 2(0 HQJLQHV KDYH 2LO 3DQ 2SWLRQ &RGH V &UDQNFDVH 2LO &DSDFLW\
DQ HQJLQH RSWLRQ FRGH ODEHO DIIL[HG WR WKH URFNHU DUP  / TW
FRYHU 7KHVH FRGHV LQGLFDWH ZKLFK RI WKH HQJLQH RSWLRQV  / TW
ZHUH LQVWDOOHG RQ \RXU HQJLQH DW WKH IDFWRU\ :KHQ LQ  / TW
  / TW
QHHG RI SDUWV RU VHUYLFH IXUQLVK \RXU DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ  / TW
GHDOHU RU HQJLQH GLVWULEXWRU ZLWK WKHVH QXPEHUV
7R GHWHUPLQH WKH RSWLRQ FRGH IRU WKH RLO ILOO TXDQWLW\ RI \RXU 127( $GG DQ DGGLWLRQDO / TWV RI RLO IRU HQJLQHV
HQJLQH UHIHU WR WKH HQJLQH RSWLRQ FRGH ODEHO DIIL[HG WR HTXLSSHG ZLWK D -RKQ 'HHUH UHDU 372
WKH URFNHU DUP FRYHU 7KH ILUVW WZR GLJLWV RI WKH FRGH 
285*3' 129

 31 

6SHFLILFDWLRQV

8QLILHG ,QFK %ROW DQG 6FUHZ 7RUTXH 9DOXHV


76 810$<

%ROW RU 6$( *UDGH 6$( *UDGH D 6$( *UDGH  RU 6$( *UDGH RU 
6FUHZ /XEULFDWHGE 'U\F /XEULFDWHGE 'U\F /XEULFDWHGE 'U\F /XEULFDWHGE 'U\F
6L]H 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ
        
1P OEIW 1P OEIW
        
1P OEIW 1P OEIW
        
1P OEIW 1P OEIW 1P OEIW
        
1P OEIW
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
7RUTXH YDOXHV OLVWHG DUH IRU JHQHUDO XVH RQO\ EDVHG RQ WKH VWUHQJWK RI WKH EROW 5HSODFH IDVWHQHUV ZLWK WKH VDPH RU KLJKHU JUDGH ,I KLJKHU
RU VFUHZ '2 127 XVH WKHVH YDOXHV LI D GLIIHUHQW WRUTXH YDOXH RU WLJKWHQLQJ JUDGH IDVWHQHUV DUH XVHG WLJKWHQ WKHVH WR WKH VWUHQJWK RI WKH
SURFHGXUH LV JLYHQ IRU D VSHFLILF DSSOLFDWLRQ )RU SODVWLF LQVHUW RU FULPSHG VWHHO RULJLQDO 0DNH VXUH IDVWHQHU WKUHDGV DUH FOHDQ DQG WKDW \RX
W\SH ORFN QXWV IRU VWDLQOHVV VWHHO IDVWHQHUV RU IRU QXWV RQ 8EROWV VHH WKH SURSHUO\ VWDUW WKUHDG HQJDJHPHQW :KHQ SRVVLEOH OXEULFDWH
WLJKWHQLQJ LQVWUXFWLRQV IRU WKH VSHFLILF DSSOLFDWLRQ 6KHDU EROWV DUH GHVLJQHG WR IDLO SODLQ RU ]LQF SODWHG IDVWHQHUV RWKHU WKDQ ORFN QXWV ZKHHO EROWV
XQGHU SUHGHWHUPLQHG ORDGV $OZD\V UHSODFH VKHDU EROWV ZLWK LGHQWLFDO JUDGH RU ZKHHO QXWV XQOHVV GLIIHUHQW LQVWUXFWLRQV DUH JLYHQ IRU WKH
VSHFLILF DSSOLFDWLRQ
D
*UDGH DSSOLHV IRU KH[ FDS VFUHZV QRW KH[ EROWV XS WR LQ PP ORQJ *UDGH DSSOLHV IRU KH[ FDS VFUHZV RYHU 
LQ PP ORQJ DQG IRU DOO RWKHU W\SHV RI EROWV DQG VFUHZV RI DQ\ OHQJWK
E
/XEULFDWHG PHDQV FRDWHG ZLWK D OXEULFDQW VXFK DV HQJLQH RLO IDVWHQHUV ZLWK SKRVSKDWH DQG RLO FRDWLQJV RU 
LQ DQG ODUJHU IDVWHQHUV ZLWK -'0 )& ]LQF IODNH FRDWLQJ
F
'U\ PHDQV SODLQ RU ]LQF SODWHG ZLWKRXW DQ\ OXEULFDWLRQ RU WR LQ IDVWHQHUV ZLWK -'0 )% ]LQF IODNH FRDWLQJ
';7254 '(&

 31 

6SHFLILFDWLRQV

0HWULF %ROW DQG 6FUHZ 7RUTXH 9DOXHV


76 810$<

4.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9

4.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9

%ROW RU &ODVV &ODVV RU &ODVV &ODVV 
6FUHZ /XEULFDWHGD 'U\E /XEULFDWHGD 'U\E /XEULFDWHGD 'U\E /XEULFDWHGD 'U\E
6L]H 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ 1P OELQ
0        
1P OEIW 1P OEIW 1P OEIW 1P OEIW
0        
1P OEIW 1P OEIW 1P OEIW
0        
1P OEIW
0        
0        
0        
0        
0        
0        
0        
0        
0        
0        
0        
7RUTXH YDOXHV OLVWHG DUH IRU JHQHUDO XVH RQO\ EDVHG RQ WKH VWUHQJWK RI 6KHDU EROWV DUH GHVLJQHG WR IDLO XQGHU SUHGHWHUPLQHG ORDGV $OZD\V
WKH EROW RU VFUHZ '2 127 XVH WKHVH YDOXHV LI D GLIIHUHQW WRUTXH YDOXH RU UHSODFH VKHDU EROWV ZLWK LGHQWLFDO SURSHUW\ FODVV 5HSODFH IDVWHQHUV ZLWK
WLJKWHQLQJ SURFHGXUH LV JLYHQ IRU D VSHFLILF DSSOLFDWLRQ )RU VWDLQOHVV VWHHO WKH VDPH RU KLJKHU SURSHUW\ FODVV ,I KLJKHU SURSHUW\ FODVV IDVWHQHUV DUH
IDVWHQHUV RU IRU QXWV RQ 8EROWV VHH WKH WLJKWHQLQJ LQVWUXFWLRQV IRU WKH XVHG WLJKWHQ WKHVH WR WKH VWUHQJWK RI WKH RULJLQDO 0DNH VXUH IDVWHQHU
VSHFLILF DSSOLFDWLRQ 7LJKWHQ SODVWLF LQVHUW RU FULPSHG VWHHO W\SH ORFN QXWV WKUHDGV DUH FOHDQ DQG WKDW \RX SURSHUO\ VWDUW WKUHDG HQJDJHPHQW :KHQ
E\ WXUQLQJ WKH QXW WR WKH GU\ WRUTXH VKRZQ LQ WKH FKDUW XQOHVV GLIIHUHQW SRVVLEOH OXEULFDWH SODLQ RU ]LQF SODWHG IDVWHQHUV RWKHU WKDQ ORFN QXWV
LQVWUXFWLRQV DUH JLYHQ IRU WKH VSHFLILF DSSOLFDWLRQ ZKHHO EROWV RU ZKHHO QXWV XQOHVV GLIIHUHQW LQVWUXFWLRQV DUH JLYHQ IRU WKH
VSHFLILF DSSOLFDWLRQ
D
/XEULFDWHG PHDQV FRDWHG ZLWK D OXEULFDQW VXFK DV HQJLQH RLO IDVWHQHUV ZLWK SKRVSKDWH DQG RLO FRDWLQJV RU 0
DQG ODUJHU IDVWHQHUV ZLWK -'0 )& ]LQF IODNH FRDWLQJ
E
'U\ PHDQV SODLQ RU ]LQF SODWHG ZLWKRXW DQ\ OXEULFDWLRQ RU 0 WR 0 IDVWHQHUV ZLWK -'0 )% ]LQF IODNH FRDWLQJ
';7254 '(&

 31 

/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 5HFRUGV
8VLQJ /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 5HFRUGV
5HIHU WR VSHFLILF /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 6HFWLRQ IRU WKH GDWH LQ WKH VSDFHV SURYLGHG )RU D FRPSOHWH OLVWLQJ
GHWDLOHG VHUYLFH SURFHGXUHV RI DOO LWHPV WR EH SHUIRUPHG DQG WKH VHUYLFH LQWHUYDOV
UHTXLUHG UHIHU WR WKH TXLFNUHIHUHQFH FKDUW QHDU WKH
 .HHS D UHFRUG RI WKH QXPEHU RI KRXUV \RX RSHUDWH IURQW RI WKH /XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 6HFWLRQ
\RXU HQJLQH E\ UHJXODU REVHUYDWLRQ RI KRXU PHWHU
,03257$17 7KH VHUYLFH UHFRPPHQGDWLRQV FRYHUHG
 &KHFN \RXU UHFRUG UHJXODUO\ WR OHDUQ ZKHQ \RXU HQJLQH LQ WKLV PDQXDO DUH IRU WKH DFFHVVRULHV WKDW DUH
QHHGV VHUYLFH SURYLGHG E\ -RKQ 'HHUH )ROORZ PDQXIDFWXUHUV
 '2 $// WKH VHUYLFHV ZLWKLQ DQ LQWHUYDO VHFWLRQ :ULWH VHUYLFH UHFRPPHQGDWLRQV IRU VHUYLFLQJ HQJLQH
WKH QXPEHU RI KRXUV IURP \RXU VHUYLFH UHFRUGV DQG GULYHQ HTXLSPHQW QRW VXSSOLHG E\ 'HHUH
5*5* 2&7

'DLO\ 3UHVWDUWLQJ 6HUYLFH


'UDLQ ZDWHU IURP IXHO ILOWHUV
127( 5HIHU WR '$,/< 35(67$57,1* &+(&.6 LQ
(QJLQH 2SHUDWLQJ *XLGHOLQHV 6HFWLRQ IRU &KHFN DLU FOHDQHU GXVW XQORDGHU YDOYH DQG DLU UHVWULFWLRQ
GHWDLOHG SURFHGXUHV LQGLFDWRU LI HTXLSSHG
3HUIRUP YLVXDO ZDONDURXQG LQVSHFWLRQ
&KHFN HQJLQH RLO OHYHO
&KHFN FRRODQW OHYHO
285*3 2&7

 +RXUV RI 2SHUDWLRQRU (YHU\ 0RQWKV 6HUYLFH

6HUYLFH ILUH H[WLQJXLVKHU &KHFN DXWRPDWLF EHOW WHQVLRQHU DQG EHOW ZHDU

&KDQJH HQJLQH RLO DQG ILOWHU &KHFN FRROLQJ V\VWHP
6HUYLFH ILUH H[WLQJXLVKHU &RRODQW VROXWLRQ DQDO\VLV DGG 6&$V DV QHHGHG
6HUYLFH EDWWHU\ 3UHVVXUH WHVW FRROLQJ V\VWHP
&KHFN FRRODQW SXPS ZHHS KROH &KHFN HQJLQH VSHHGV
&KHFN FUDQNFDVH YHQW KRVH DQG YDOYH &KHFN FUDQNVKDIW YLEUDWLRQ GDPSHU
&KHFN DLU LQWDNH KRVHV FRQQHFWLRQV DQG V\VWHP &KHFN HQJLQH PRXQWV
5HPRYH DQG UHSODFH IXHO ILOWHUV
+RXUV
'DWH
+RXUV
'DWH
+RXUV
'DWH
+RXUV
'DWH


'XULQJ HQJLQH EUHDNLQ FKDQJH WKH RLO DQG ILOWHU IRU WKH ILUVW WLPH
DIWHU KRXUV RI RSHUDWLRQ PD[LPXP 

6HUYLFH LQWHUYDOV GHSHQG RQ VXOIXU FRQWHQW RI WKH GLHVHO IXHO RLO SDQ
FDSDFLW\ DQG WKH RLO DQG ILOWHU XVHG 6HH ',(6(/ (1*,1( 2,/ $1'
),/7(5 6(59,&( ,17(59$/6 LQ )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQW 6HFWLRQ
285*3 2&7

 

31 
/XEULFDWLRQ DQG 0DLQWHQDQFH 5HFRUGV

 +RXUV RI 2SHUDWLRQRU (YHU\ 0RQWKV 6HUYLFH)OXVK FRROLQJ V\VWHP 7HVW 7KHUPRVWDWV
$GMXVW YDOYH FOHDUDQFH
+RXUV
'DWH
+RXUV
'DWH
+RXUV
'DWH
+RXUV
'DWH


,I -RKQ 'HHUH &22/*$5' LV XVHG WKH IOXVKLQJ LQWHUYDO PD\ EH
H[WHQGHG WR KRXUV RU PRQWKV ,I -RKQ 'HHUH &22/*$5' LV
XVHG DQG WKH FRRODQW LV WHVWHG DQQXDOO\ $1' DGGLWLYHV DUH UHSOHQLVKHG
E\ DGGLQJ VXSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV 6&$V WKH IOXVKLQJ LQWHUYDO
PD\ EH H[WHQGHG WR KRXUV RU PRQWKV ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW
285*3 2&7

6HUYLFH DV 5HTXLUHG &KHFN DLU FRPSUHVVRU LI HTXLSSHG 6HH \RXU -RKQ


'UDLQ ZDWHU IURP IXHO ILOWHUV ZKHQ DODUP VRXQGV 'HHUH GHDOHU

$GG FRRODQW &KHFN IUHRQ $& FRPSUHVVRU LI HTXLSSHG 6HH \RXU


-RKQ 'HHUH GHDOHU
6HUYLFH DLU FOHDQHU
&KHFN UHDU 372 LI HTXLSSHG 6HH \RXU -RKQ 'HHUH
5HSODFH IDQDOWHUQDWRU EHOW GHDOHU
&KHFN IXVHV
&KHFN HOHFWULFDO ZLULQJ DQG FRQQHFWRUV
+RXUV
'DWH
+RXUV
'DWH
+RXUV
'DWH
285*3'% 2&7

 

31 
(PLVVLRQ 6\VWHP :DUUDQW\
-RKQ 'HHUH (PLVVLRQV &RQWURO :DUUDQW\ 6WDWHPHQW
5* 81-8/

&$/,)251,$ $1' 86 (3$ (0,66,216 &21752/ :$55$17< 67$7(0(17


<285 :$55$17< 5,*+76 $1' 2%/,*$7,216
7R GHWHUPLQH LI WKH -RKQ 'HHUH HQJLQH TXDOLILHV IRU WKH DGGLWLRQDO ZDUUDQWLHV VHW IRUWK EHORZ ORRN IRU WKH (QJLQH ,QIRUPDWLRQ ODEHO ORFDWHG RQ WKH
HQJLQH ,I WKH HQJLQH LV RSHUDWHG LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV RU &DQDGD DQG WKH HQJLQH ODEHO VWDWHV 7KLV HQJLQH FRPSOLHV ZLWK 86 (3$ UHJXODWLRQV IRU
QRQURDG DQG VWDWLRQDU\ GLHVHO HQJLQHV RU 7KLV HQJLQH FRQIRUPV WR 86 (3$ QRQURDG FRPSUHVVLRQLJQLWLRQ UHJXODWLRQV UHIHU WR WKH 86 DQG
&DQDGD (PLVVLRQ &RQWURO :DUUDQW\ 6WDWHPHQW ,I WKH HQJLQH LV RSHUDWHG LQ &DOLIRUQLD DQG WKH HQJLQH ODEHO VWDWHV 7KLV HQJLQH FRPSOLHV ZLWK
86 (3$ DQG &$5% UHJXODWLRQV IRU QRQURDG GLHVHO HQJLQHV RU 7KLV HQJLQH FRQIRUPV WR 86 (3$ DQG &DOLIRUQLD QRQURDG FRPSUHVVLRQLJQLWLRQ
HPLVVLRQ UHJXODWLRQV DOVR UHIHU WR WKH &DOLIRUQLD (PLVVLRQ &RQWURO :DUUDQW\ 6WDWHPHQW

:DUUDQWLHV VWDWHG RQ WKLV FHUWLILFDWH UHIHU RQO\ WR HPLVVLRQVUHODWHG SDUWV DQG FRPSRQHQWV RI \RXU HQJLQH 7KH FRPSOHWH HQJLQH ZDUUDQW\ OHVV
HPLVVLRQVUHODWHG SDUWV DQG FRPSRQHQWV LV SURYLGHG VHSDUDWHO\ ,I \RX KDYH DQ\ TXHVWLRQV DERXW \RXU ZDUUDQW\ ULJKWV DQG UHVSRQVLELOLWLHV
\RX VKRXOG FRQWDFW -RKQ 'HHUH DW 

86 $1' &$1$'$ (0,66,216 &21752/ :$55$17< 67$7(0(17 &$/,)251,$ (0,66,216 &21752/ :$55$17< 67$7(0(17

-RKQ 'HHUH ZDUUDQWV WR WKH XOWLPDWH SXUFKDVHU DQG HDFK VXEVHTXHQW 7KH &DOLIRUQLD $LU 5HVRXUFHV %RDUG &$5% LV SOHDVHG WR H[SODLQ WKH
SXUFKDVHU WKDW WKLV RIIURDG GLHVHO HQJLQH LQFOXGLQJ DOO SDUWV RI LWV HPLVVLRQFRQWURO V\VWHP ZDUUDQW\ RQ \RXU RIIURDG GLHVHO HQJLQH ,Q
HPLVVLRQVFRQWURO V\VWHP ZDV GHVLJQHG EXLOW DQG HTXLSSHG VR DV WR &DOLIRUQLD QHZ KHDY\GXW\ RIIURDG HQJLQHV PXVW EH GHVLJQHG EXLOW
FRQIRUP DW WKH WLPH RI VDOH ZLWK &)5 DQG DSSOLFDEOH DQG HTXLSSHG WR PHHW WKH 6WDWHV VWULQJHQW DQWVPRJ VWDQGDUGV -RKQ
UHJXODWLRQV XQGHU 6HFWLRQ RI WKH &OHDQ $LU $FW DQG LV IUHH IURP GHIHFWV 'HHUH PXVW ZDUUDQW WKH HPLVVLRQ FRQWURO V\VWHP RQ \RXU HQJLQH IRU WKH
LQ PDWHULDOV DQG ZRUNPDQVKLS ZKLFK ZRXOG FDXVH WKH HQJLQH WR IDLO WR SHULRGV RI WLPH OLVWHG EHORZ SURYLGHG WKHUH KDV EHHQ QR DEXVH QHJOHFW
FRQIRUP ZLWK DSSOLFDEOH UHJXODWLRQV IRU D SHULRG RI ILYH \HDUV IURP WKH GDWH RU LPSURSHU PDLQWHQDQFH RI \RXU HQJLQH
RI GHOLYHU\ WR WKH RULJLQDO XOWLPDWH SXUFKDVHU RU KRXUV RI RSHUDWLRQ
ZKLFKHYHU ILUVW RFFXUV <RXU HPLVVLRQ FRQWURO V\VWHP PD\ LQFOXGH SDUWV VXFK DV WKH IXHO
LQMHFWLRQ V\VWHP DQG WKH DLU LQGXFWLRQ V\VWHP $OVR LQFOXGHG PD\ EH
-RKQ 'HHUH ZLOO UHSDLU RU UHSODFH DV LW HOHFWV DQ\ SDUW RU FRPSRQHQW ZLWK KRVHV EHOWV FRQQHFWRUV DQG RWKHU HPLVVLRQUHODWHG DVVHPEOLHV
D GHIHFW LQ PDWHULDOV RU ZRUNPDQVKLS WKDW ZRXOG LQFUHDVH WKH HQJLQHV
HPLVVLRQV RI DQ\ SROOXWDQW ZLWKLQ WKH VWDWHG ZDUUDQW\ SHULRG :DUUDQW\ -RKQ 'HHUH ZDUUDQWV WR WKH XOWLPDWH SXUFKDVHU DQG HDFK VXEVHTXHQW
FRYHUDJH LV VXEMHFW WR WKH OLPLWDWLRQV DQG H[FOXVLRQV VHW IRUWK KHUHLQ SXUFKDVHU WKDW WKLV RIIURDG GLHVHO HQJLQH ZDV GHVLJQHG EXLOW DQG
HTXLSSHG VR DV WR FRQIRUP DW WKH WLPH RI VDOH ZLWK DOO DSSOLFDEOH
(0,66,216 :$55$17< (;&/86,216 UHJXODWLRQV DGRSWHG E\ &$5% DQG LV IUHH IURP GHIHFWV LQ PDWHULDOV
DQG ZRUNPDQVKLS ZKLFK ZRXOG FDXVH WKH IDLOXUH RI D ZDUUDQWHG SDUW
-RKQ 'HHUH PD\ GHQ\ ZDUUDQW\ FODLPV IRU IDLOXUHV FDXVHG E\ WR EH LGHQWLFDO LQ DOO PDWHULDO UHVSHFWV WR WKH SDUW DV GHVFULEHG LQ -RKQ
QRQSHUIRUPDQFH RI PDLQWHQDQFH UHTXLUHPHQWV OLVWHG LQ WKH 2SHUDWRUV 'HHUHV DSSOLFDWLRQ IRU FHUWLILFDWLRQ IRU D SHULRG RI ILYH \HDUV IURP WKH
0DQXDO GDWH WKH HQJLQH LV GHOLYHUHG WR DQ XOWLPDWH SXUFKDVHU RU KRXUV
RI RSHUDWLRQ ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW IRU DOO HQJLQHV UDWHG DW N:
-RKQ 'HHUH LV QRW OLDEOH IRU GDPDJH WR RWKHU HQJLQH FRPSRQHQWV FDXVHG DQG JUHDWHU ,Q WKH DEVHQFH RI D GHYLFH WR PHDVXUH KRXUV RI XVH WKH
E\ D IDLOXUH RI DQ HPLVVLRQV UHODWHG SDUW XQOHVV RWKHUZLVH FRYHUHG E\ HQJLQH VKDOO EH ZDUUDQWHG IRU D SHULRG RI ILYH \HDUV
VWDQGDUG ZDUUDQW\
(0,66,216 :$55$17< (;&/86,216
-RKQ 'HHUH PD\ GHQ\ WKH RZQHU ZDUUDQW\ FRYHUDJH LI WKH RIIURDG GLHVHO
HQJLQH RU D SDUW KDV IDLOHG GXH WR DEXVH QHJOHFW LPSURSHU PDLQWHQDQFH -RKQ 'HHUH PD\ GHQ\ ZDUUDQW\ FODLPV IRU IDLOXUHV FDXVHG E\ WKH XVH
RU XQDSSURYHG PRGLILFDWLRQV RU DOWHUDWLRQV RI DQ DGGRQ RU PRGLILHG SDUW ZKLFK KDV QRW EHHQ H[HPSWHG E\ WKH
&$5% $ PRGLILHG SDUW LV DQ DIWHUPDUNHW SDUW LQWHQGHG WR UHSODFH DQ
-RKQ 'HHUH PD\ GHQ\ ZDUUDQW\ FODLPV IRU IDLOXUHV FDXVHG E\ WKH RULJLQDO HPLVVLRQUHODWHG SDUW ZKLFK LV QRW IXQFWLRQDOO\ LGHQWLFDO LQ DOO
XQDXWKRUL]HG RU XQUHDVRQDEOH XVH RI DQ HQJLQH IROORZLQJ VDOH UHVSHFWV DQG ZKLFK LQ DQ\ ZD\ DIIHFWV HPLVVLRQV $Q DGGRQ SDUW LV
DQ\ DIWHUPDUNHW SDUW ZKLFK LV QRW D PRGLILHG SDUW RU D UHSODFHPHQW SDUW
:KHUH SHUPLWWHG E\ ODZ QHLWKHU -RKQ 'HHUH RU DQ\ DXWKRUL]HG -RKQ
'HHUH HQJLQH GLVWULEXWRU GHDOHU RU UHSDLU IDFLOLW\ RU DQ\ FRPSDQ\ DIILOLDWHG ,Q QR HYHQW ZLOO -RKQ 'HHUH DQ\ DXWKRUL]HG HQJLQH GLVWULEXWRU GHDOHU
ZLWK -RKQ 'HHUH ZLOO EH OLDEOH IRU LQFLGHQWDO RU FRQVHTXHQWLDO GDPDJHV RU UHSDLU IDFLOLW\ RU DQ\ FRPSDQ\ DIILOLDWHG ZLWK -RKQ 'HHUH EH OLDEOH IRU
LQFLGHQWDO RU FRQVHTXHQWLDO GDPDJH

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH %.&% $35

 31 

(PLVVLRQ 6\VWHP :DUUDQW\

-2+1 '((5(6 :$55$17< 5(63216,%,/,7<

:KHUH D ZDUUDQWDEOH FRQGLWLRQ H[LVWV -RKQ 'HHUH ZLOO UHSDLU RU UHSODFH DV LW HOHFWV \RXU RIIURDG GLHVHO HQJLQH DW QR FRVW WR \RX LQFOXGLQJ
GLDJQRVLV SDUWV RU ODERU :DUUDQW\ FRYHUDJH LV VXEMHFW WR WKH OLPLWDWLRQV DQG H[FOXVLRQV VHW IRUWK KHUHLQ 7KH RIIURDG GLHVHO HQJLQH LV ZDUUDQWHG
IRU D SHULRG RI ILYH \HDUV IURP WKH GDWH WKH HQJLQH LV GHOLYHUHG WR DQ XOWLPDWH SXUFKDVHU RU KRXUV RI RSHUDWLRQ ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW
7KH IROORZLQJ DUH HPLVVLRQVUHODWHG SDUWV

$LU ,QGXFWLRQ 6\VWHP 3DUWLFXODWH &RQWUROV $GYDQFHG 2[LGHV RI 1LWURJHQ 12[ &RQWUROV

,QWDNH PDQLIROG $Q\ GHYLFH XVHG WR FDSWXUH SDUWLFXODWH 12[ DEVRUEHUV DQG FDWDO\VWV
7XUERFKDUJHU HPLVVLRQV
&KDUJH DLU FRROHU $Q\ GHYLFH XVHG LQ WKH UHJHQHUDWLRQ RI WKH 6&5 V\VWHPV DQG XUHD FRQWDLQHUV GLVSHQVLQJ
FDSWXULQJ V\VWHP V\VWHPV
)XHO 0HWHULQJ V\VWHP (QFORVXUHV DQG PDQLIROGLQJ
6PRNH 3XII /LPLWHUV 0LVFHOODQHRXV ,WHPV XVHG LQ $ERYH 6\VWHPV
)XHO LQMHFWLRQ V\VWHP
3RVLWLYH &UDQNFDVH 9HQWLODWLRQ 3&9 6\VWHP (OHFWURQLF FRQWURO XQLWV VHQVRUV DFWXDWRUV
([KDXVW *DV 5HFLUFXODWLRQ ZLULQJ KDUQHVVHV KRVHV FRQQHFWRUV FODPSV

(*5 YDOYH 3&9 YDOYH ILWWLQJV JDVNHW PRXQWLQJ KDUGZDUH


2LO ILOOHU FDS
(PLVVLRQ FRQWURO ODEHOV
&DWDO\VW RU 7KHUPDO 5HDFWRU 6\VWHPV

&DWDO\WLF FRQYHUWHU
([KDXVW PDQLIROG
$Q\ ZDUUDQWHG HPLVVLRQVUHODWHG SDUW VFKHGXOHG IRU UHSODFHPHQW DV UHTXLUHG PDLQWHQDQFH LV ZDUUDQWHG E\ -RKQ 'HHUH IRU WKH SHULRG RI WLPH SULRU
WR WKH ILUVW VFKHGXOHG UHSODFHPHQW SRLQW IRU WKH SDUW $Q\ ZDUUDQWHG HPLVVLRQVUHODWHG SDUW QRW VFKHGXOHG IRU UHSODFHPHQW DV UHTXLUHG PDLQWHQDQFH
RU VFKHGXOHG RQO\ IRU UHJXODU LQVSHFWLRQ LV ZDUUDQWHG E\ -RKQ 'HHUH IRU WKH VWDWHG ZDUUDQW\ SHULRG

2:1(56 :$55$17< 5(63216,%,/,7,(6

$V WKH RIIURDG GLHVHO HQJLQH RZQHU \RX DUH UHVSRQVLEOH IRU WKH SHUIRUPDQFH RI WKH UHTXLUHG PDLQWHQDQFH OLVWHG LQ \RXU 2SHUDWRUV 0DQXDO -RKQ
'HHUH UHFRPPHQGV WKDW WKH RZQHU UHWDLQ DOO UHFHLSWV FRYHULQJ PDLQWHQDQFH RQ WKH RIIURDG GLHVHO HQJLQH EXW -RKQ 'HHUH FDQQRW GHQ\ ZDUUDQW\
VROHO\ IRU WKH ODFN RI UHFHLSWV RU IRU WKH RZQHUV IDLOXUH WR HQVXUH WKH SHUIRUPDQFH RI DOO VFKHGXOHG PDLQWHQDQFH +RZHYHU DV WKH RIIURDG GLHVHO
HQJLQH RZQHU \RX VKRXOG EH DZDUH WKDW -RKQ 'HHUH PD\ GHQ\ \RX ZDUUDQW\ FRYHUDJH LI \RXU RIIURDG GLHVHO HQJLQH RU D SDUW KDV IDLOHG GXH WR
DEXVH QHJOHFW LPSURSHU PDLQWHQDQFH RU XQDSSURYHG PRGLILFDWLRQV

7KH RIIURDG GLHVHO HQJLQH LV GHVLJQHG WR RSHUDWH RQ GLHVHO IXHO DV VSHFLILHG LQ WKH )XHOV /XEULFDQWV DQG &RRODQWV VHFWLRQ LQ WKH 2SHUDWRUV 0DQXDO
8VH RI DQ\ RWKHU IXHO PD\ UHVXOW LQ WKH HQJLQH QR ORQJHU RSHUDWLQJ LQ FRPSOLDQFH ZLWK DSSOLFDEOH HPLVVLRQV UHTXLUHPHQWV

7KH RZQHU LV UHVSRQVLEOH IRU LQLWLDWLQJ WKH ZDUUDQW\ SURFHVV DQG VKRXOG SUHVHQW WKH PDFKLQH WR WKH QHDUHVW DXWKRUL]HG -RKQ 'HHUH GHDOHU DV VRRQ
DV D SUREOHP LV VXVSHFWHG 7KH ZDUUDQW\ UHSDLUV VKRXOG EH FRPSOHWHG E\ WKH DXWKRUL]HG -RKQ 'HHUH GHDOHU DV TXLFNO\ DV SRVVLEOH

(PLVVLRQV UHJXODWLRQV UHTXLUH WKH FXVWRPHU WR EULQJ WKH XQLW WR DQ DXWKRUL]HG VHUYLFLQJ GHDOHU ZKHQ UHTXLUHG $V D UHVXOW -RKQ 'HHUH LV 127 OLDEOH
IRU WUDYHO RU PLOHDJH RQ HPLVVLRQV ZDUUDQW\ VHUYLFH FDOOV

(PLVVLRQB&,B5HY 6HS 
%.&% $35

 

31 
(PLVVLRQ 6\VWHP :DUUDQW\

(PLVVLRQV &RQWURO 6\VWHP &HUWLILFDWLRQ /DEHO

5* 81129
(PLVVLRQV /DEHO

VLJQLILHV WKDW WKH HQJLQH KDV EHHQ FHUWLILHG ZLWK WKH (3$
&$87,21 6WDWXWHV SURYLGLQJ VHYHUH SHQDOWLHV DQGRU &$5% 7KH (3$ DQG &$5% ZDUUDQWLHV RQO\ DSSO\
IRU WDPSHULQJ ZLWK HPLVVLRQV FRQWUROV PD\ WR QHZ HQJLQHV KDYLQJ WKH FHUWLILFDWLRQ ODEHO DIIL[HG WR WKH
DSSO\ WR WKH XVHU RU GHDOHU HQJLQH DQG VROG DV VWDWHG DERYH LQ WKH JHRJUDSKLF DUHDV
JRYHUQHG E\ WKH UHJXODWLQJ DJHQFLHV
7KH HPLVVLRQV ZDUUDQW\ GHVFULEHG EHORZ DSSOLHV RQO\ WR
WKRVH HQJLQHV PDUNHWHG E\ -RKQ 'HHUH WKDW KDYH EHHQ 127( 7KH KSN: UDWLQJ RQ WKH HQJLQH HPLVVLRQV
FHUWLILHG E\ WKH 8QLWHG 6WDWHV (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ FHUWLILFDWLRQ ODEHO VSHFLILHV WKH JURVV HQJLQH KSN:
$JHQF\ (3$ DQGRU &DOLIRUQLD $LU 5HVRXUFHV %RDUG ZKLFK LV IO\ZKHHO SRZHU ZLWKRXW IDQ ,Q PRVW
&$5% DQG XVHG LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG &DQDGD DSSOLFDWLRQV WKLV ZLOO QRW EH WKH VDPH UDWLQJ DV
7KH SUHVHQFH RI DQ HPLVVLRQV ODEHO OLNH WKH RQH VKRZQ WKH DGYHUWLVHG YHKLFOH KSN: UDWLQJ
285*3 129

 31 

6HUYLFH /LWHUDWXUH
7HFKQLFDO ,QIRUPDWLRQ
7HFKQLFDO LQIRUPDWLRQ FDQ EH SXUFKDVHG IURP -RKQ 'HHUH
6RPH RI WKLV LQIRUPDWLRQ LV DYDLODEOH LQ HOHFWURQLF PHGLD
VXFK DV &'520 GLVNV DQG LQ SULQWHG IRUP 7KHUH DUH
PDQ\ ZD\V WR RUGHU &RQWDFW \RXU -RKQ 'HHUH GHDOHU
&DOO WR RUGHU XVLQJ D FUHGLW FDUG 6HDUFK

76 81-$1
RQOLQH IURP KWWSZZZ-RKQ'HHUHFRP 3OHDVH KDYH
DYDLODEOH WKH PRGHO QXPEHU VHULDO QXPEHU DQG QDPH RI
WKH SURGXFW
$YDLODEOH LQIRUPDWLRQ LQFOXGHV
3$576 &$7$/2*6 OLVW VHUYLFH SDUWV DYDLODEOH IRU \RXU
PDFKLQH ZLWK H[SORGHG YLHZ LOOXVWUDWLRQV WR KHOS \RX
LGHQWLI\ WKH FRUUHFW SDUWV ,W LV DOVR XVHIXO LQ DVVHPEOLQJ
DQG GLVDVVHPEOLQJ
23(5$7256 0$18$/6 SURYLGLQJ VDIHW\ RSHUDWLQJ
PDLQWHQDQFH DQG VHUYLFH LQIRUPDWLRQ 7KHVH PDQXDOV
DQG VDIHW\ VLJQV RQ \RXU PDFKLQH PD\ DOVR EH DYDLODEOH
LQ RWKHU ODQJXDJHV

76 81'(&
23(5$7256 9,'(2 7$3(6 VKRZLQJ KLJKOLJKWV RI
VDIHW\ RSHUDWLQJ PDLQWHQDQFH DQG VHUYLFH LQIRUPDWLRQ
7KHVH WDSHV PD\ EH DYDLODEOH LQ PXOWLSOH ODQJXDJHV
DQG IRUPDWV
7(&+1,&$/ 0$18$/6 RXWOLQLQJ VHUYLFH LQIRUPDWLRQ
IRU \RXU PDFKLQH ,QFOXGHG DUH VSHFLILFDWLRQV LOOXVWUDWHG
DVVHPEO\ DQG GLVDVVHPEO\ SURFHGXUHV K\GUDXOLF RLO
IORZ GLDJUDPV DQG ZLULQJ GLDJUDPV 6RPH SURGXFWV
KDYH VHSDUDWH PDQXDOV IRU UHSDLU DQG GLDJQRVWLF
LQIRUPDWLRQ 6RPH FRPSRQHQWV VXFK DV HQJLQHV DUH
DYDLODEOH LQ VHSDUDWH FRPSRQHQW WHFKQLFDO PDQXDOV
)81'$0(17$/ 0$18$/6 GHWDLOLQJ EDVLF LQIRUPDWLRQ
UHJDUGOHVV RI PDQXIDFWXUHU
 $JULFXOWXUDO 3ULPHU VHULHV FRYHUV WHFKQRORJ\ LQ

76 81-$1
IDUPLQJ DQG UDQFKLQJ IHDWXULQJ VXEMHFWV OLNH
FRPSXWHUV WKH ,QWHUQHW DQG SUHFLVLRQ IDUPLQJ
 )DUP %XVLQHVV 0DQDJHPHQW VHULHV H[DPLQHV
UHDOZRUOG SUREOHPV DQG RIIHUV SUDFWLFDO VROXWLRQV
LQ WKH DUHDV RI PDUNHWLQJ ILQDQFLQJ HTXLSPHQW
VHOHFWLRQ DQG FRPSOLDQFH
 )XQGDPHQWDOV RI 6HUYLFHV PDQXDOV VKRZ \RX KRZ WR
UHSDLU DQG PDLQWDLQ RIIURDG HTXLSPHQW
 )XQGDPHQWDOV RI 0DFKLQH 2SHUDWLRQ PDQXDOV
H[SODLQ PDFKLQH FDSDFLWLHV DQG DGMXVWPHQWV KRZ WR
LPSURYH PDFKLQH SHUIRUPDQFH DQG KRZ WR HOLPLQDWH
XQQHFHVVDU\ ILHOG RSHUDWLRQV
76 812&7

';6(59/,7 -8/

 31 

,QGH[
3DJH 3DJH

$ 7URXEOHVKRRWLQJ 


&UDQNFDVH YHQW WXEH FOHDQLQJ 
$FLG EXUQV &UDQNVKDIW GDPSHU FKHFNLQJ 
$GGLWLRQDO 6HUYLFH ,QIRUPDWLRQ 
$LU FRPSUHVVRU  '
$LU ILOWHU
&OHDQLQJ HOHPHQW  'DLO\ SUHVWDUWLQJ FKHFNV 
(OHPHQW VWRUDJH GDPSHU FUDQNVKDIW FKHFNLQJ 
5HSODFH 'LDJQRVWLF JDXJH
6HUYLFH  6RIWZDUH YHUVLRQ ODWHU HQJLQHV 
$LU LQWDNH V\VWHP 'LDJQRVWLF SURFHGXUH 
&KHFN 8VLQJ GLDJQRVWLF JDXJH 
7URXEOHVKRRWLQJ  'LDJQRVWLF WURXEOH FRGHV '7&V
$X[LOLDU\ JHDU GULYH OLPLWDWLRQV  $FWLYH HQJLQH VHUYLFH FRGHV YLHZLQJ 
,QVWUXPHQW SDQHO 
% ,QWHUPLWWHQW IDXOW FRGH GLDJQRVWLFV 
/LVW RI FRGHV 
%DWWHU\ 6WRUHG VHUYLFH FRGHV YLHZLQJ 
$FLG EXUQV  'LHVHO IXHO 
&DSDFLWLHV  '7& 'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGHV 
&KDUJHERRVW  '7&V 'LDJQRVWLF 7URXEOH &RGHV
([SORVLRQ  ,QWHUPLWWHQW IDXOW GLDJQRVWLFV 
6HUYLFH  /LVW RI FRGHV 
%HOWV IDQ DQG DOWHUQDWRU 9LHZ DFWLYH VHUYLFH FRGHV 
&KHFNLQJ EHOW WHQVLRQHU  9LHZ VWRUHG VHUYLFH FRGHV 
5HSODFLQJ 
%OHHG IXHO V\VWHP  (
%ROW DQG VFUHZ WRUTXH YDOXHV
0HWULF  (OHFWULFDO
8QLILHG LQFK  7URXEOHVKRRWLQJ 
%UHDNLQ HQJLQH RLO HOHFWULFDO FRQQHFWLRQV 
%UHDNLQ HQJLQH  (PHUJHQF\ 6WDWLRQDU\ 5HJXODWLRQV 
(PLVVLRQV
& /DEHO 
(PLVVLRQV /DEHO 
&KDUW VHUYLFH LQWHUYDO JHQHUDWRU VWDQGE\  (PLVVLRQV 5HJXODWLRQV 
&KDUW VHUYLFH LQWHUYDO LQGXVWULDO  (QJLQH
&KHFNLQJ EHOW ZHDU  $GG FRRODQW 
&KHFNLQJ WHQVLRQHU VSULQJ WHQVLRQ  $GMXVW VSHHG 
&OHDQLQJ (QJLQH  %UHDNLQ 
&RPSUHVVRU DLU  &KDQJLQJ VSHHG 
&RQILJXUDWLRQ GDWD YLHZLQJ  &KHFN JURXQG FRQQHFWLRQ 
&RRODQW &ROG ZHDWKHU RSHUDWLRQ 
$GGLQJ 'DLO\ SUHVWDUWLQJ FKHFNV 
$GGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ  ,GOLQJ 
'LHVHO HQJLQH 1RUPDO RSHUDWLRQ 
'LVSRVLQJ  2SWLRQ FRGHV 
)OXVK V\VWHP 6SHFLILFDWLRQV 
3XPS LQVSHFW  6WDUWLQJ 
5HSOHQLVKLQJ VXSSOHPHQWDO DGGLWLYHV 6WRSSLQJ
6XSSOHPHQWDO DGGLWLYHV 7URXEOHVKRRWLQJ 
7HVWLQJ  :DUPLQJ 
:DUP WHPSHUDWXUH FOLPDWHV (QJLQH &RQWURO 8QLW (&8 VHULDO QXPEHU 
&RROLQJ V\VWHP (QJLQH FRRODQW
$GGLQJ FRRODQW  'LVSRVLQJ RI 
&KHFN (QJLQH PRXQWV FKHFN 
3UHVVXUH WHVW 

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH

,QGH[ 

31 
,QGH[

3DJH 3DJH

(QJLQH RLO ,QWDNH DQG H[KDXVW V\VWHP


%UHDN,Q  7URXEOHVKRRWLQJ 
&KDQJH  ,QWHUPLWWHQW IDXOW FRGH GLDJQRVWLFV 
(QJLQH VSHHG
&KDQJLQJ /
(QJLQH ZLULQJ OD\RXW 
/XEULFDQW
) 0L[LQJ 
6WRUDJH 
)DQ EHOW /XEULFDWLRQ DQG PDLQWHQDQFH
&KHFN WHQVLRQHU  KRXU 
5HSODFH  KRXU PRQWK 
)LOWHUV DLU UHSODFH  'DLO\ 
)LOWHUV DLU VHUYLFH 5HFRUGV 
)LOWHUV IXHO 6HUYLFH LQWHUYDO FKDUW JHQHUDWRU VWDQGE\ 
5HPRYH DQG ,QVWDOO  6HUYLFH LQWHUYDO FKDUW LQGXVWULDO 
)LQDO ILOWHU /XEULFDWLRQ V\VWHP
5HPRYH DQG LQVWDOO 7URXEOHVKRRWLQJ 
5HSODFH /XEULFLW\ RI GLHVHO IXHO 
,QVWDOO 
)LUH H[WLQJXLVKHU VHUYLFH 0
)XHO
'LHVHO  0DLQWHQDQFH LQWHUYDO FKDUW
'UDLQ ZDWHU IURP ILOWHUV *HQHUDWRUVWDQGE\ 
+DQGOLQJ DQG VWRULQJ  ,QGXVWULDO 
/XEULFLW\ 0HWULF EROW DQG VFUHZ WRUTXH YDOXHV 
)XHO V\VWHP EOHHG  0L[LQJ OXEULFDQWV 
)XHOV OXEULFDQWV DQG FRRODQW 
)XVHV FKHFN  2
* 2LO
)LOWHU FKDQJH 
*HQHUDWRU VHW VWDQGE\ DSSOLFDWLRQV 2LO ILOWHU FKDQJH 
*URXQG FKHFN FRQQHFWLRQ 2LO ILOWHUV 
2SHUDWLQJ HQJLQH
+ %UHDNLQ 
&ROG ZHDWKHU 
+DUGZDUH WRUTXH YDOXHV 1RUPDO RSHUDWLRQ 
0HWULF  :DUPLQJ HQJLQH 
8QLILHG LQFK  2SWLRQ FRGHV 
+LJKSUHVVXUH IXHO SXPS PRGHO QXPEHU 
3
,
3RZHU 7DNH2II 372 5HDU 
,QVWUXPHQW SDQHOV 3UHFDXWLRQV IRU ZHOGLQJ
$GMXVW EDFNOLJKWLQJ  :HOGLQJ 
$GMXVW FRQWUDVW  3URSRVLWLRQ 
&KDQJLQJ XQLWV RI PHDVXUH  372 5HDU VHULDO QXPEHU 
&RPSRQHQW IXQFWLRQ 3XPS FRRODQW LQVSHFW 
0DLQ PHQX QDYLJDWLRQ 
6HWXS XS GLVSOD\  5
6HWXS XS GLVSOD\ 
6KXWGRZQ FRGHV 5HDU 3RZHU 7DNH2II 372 
8VLQJ GLDJQRVWLF JDXJH 5HDU 372 VHULDO QXPEHU 
9LHZLQJ DFWLYH VHUYLFH FRGHV  5HFRUGNHHSLQJ
9LHZLQJ FRQILJXUDWLRQ GDWD (QJLQH &RQWURO 8QLW (&8 VHULDO QXPEHU 
9LHZLQJ VWRUHG VHUYLFH FRGHV  (QJLQH VHULDO QXPEHU 
+LJKSUHVVXUH IXHO SXPS PRGHO QXPEHU 

&RQWLQXHG RQ QH[W SDJH

,QGH[ 

31 
,QGH[

3DJH 3DJH

2SWLRQ FRGHV 


5HDU 372 VHULDO QXPEHU  7

6 7RUTXH FKDUWV
0HWULF 
6HULDO QXPEHU 8QLILHG LQFK 
(QJLQH 7URXEOH &RGHV 'LVSOD\ 
(QJLQH &RQWURO 8QLW (&8  7URXEOHVKRRWLQJ
5HDU 372 $LU LQWDNH V\VWHP 
6HUYLFH &RROLQJ V\VWHP 
 KRXU PRQWK (OHFWULFDO 
 KRXU PRQWK (QJLQH 
'DLO\  *HQHUDO LQIRUPDWLRQ 
)LUH H[WLQJXLVKHU  /XEULFDWLRQ V\VWHP 
5HFRUGV 7XUERFKDUJHU 
6HUYLFH FRGHV '7&V
,QWHUPLWWHQW IDXOW GLDJQRVWLFV  8
/LVW RI FRGHV 
6HUYLFH ,QIRUPDWLRQ $GGLWLRQDO 8QLILHG LQFK EROW DQG VFUHZ WRUTXH YDOXHV 
6HUYLFH LQWHUYDOV 8QLWV RI PHDVXUH FKDQJLQJ 
&KDUW JHQHUDWRU VWDQGE\ 
&KDUW LQGXVWULDO  9
*HQHUDO LQIRUPDWLRQ 
6SHFLILFDWLRQV 9EHOWV
(QJLQH SRZHU DQG VSHHG UDWLQJ  &KHFNLQJ EHOW WHQVLRQHU 
(QJLQH JHQHUDO 5HSODFH 
2LO ILOO TXDQWLW\ 9DOYH FOHDUDQFH DGMXVW 
6WDUWLQJ HQJLQH  9HQW WXEH FUDQNFDVH FOHDQLQJ 
6WHDP &OHDQLQJ (QJLQH 9LEUDWLRQ GDPSHU FKHFN 
6WRSSLQJ HQJLQH
6WRUDJH :
$LU FOHDQHU HOHPHQW 
*XLGHOLQHV  :DUUDQW\
/RQJ WHUP (PLVVLRQV &RQWURO :DUUDQW\ 6WDWHPHQW 
5HPRYLQJ IURP ZLULQJ FRQQHFWLRQV 
6WRULQJ IXHO 
6WRULQJ OXEULFDQWV 
6XSSOHPHQWDO FRRODQW DGGLWLYHV
5HSOHQLVKLQJ 

,QGH[ 

31 
,QGH[

,QGH[ 

31 
TP-6457 12/10