Anda di halaman 1dari 11

Kumpulan Bacaan Dzikir Pagi Sesuai

Sunnah
http://www.belajarislamsunnah.com/

Bab ini memuat kumpulan bacaan dzikir yang disunnahkan dibaca pada pagi hari. Defenisi pagi
sebagaimana telah diuraikan di dalam bab pengantar, adalah waktu yang terdapat di antara waktu
subuh sehingga terbitnya matahari. Meski dijumpai terdapat perbedaan di kalangan mufassir
berkenaan dengan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan waktu pagi ini, akan tetapi
tulisan ini kiranya mencukupkan diri dengan mengikuti pemahaman Imam Ibnul Qayyim
Rahimahullah demikian.

Kumpulan bacaan dzikir di waktu pagi ini seluruhnya memuat 20 bacaan dzikir. Adalah baik
mengamalkannya secara keseluruhan pada setiap waktu pagi. Tapi juga tidak ada halangan bagi
yang hanya berkesempatan mengamalkan sebagian dari padanya. Adapun mengenai susunan
atau urutan membacanya, tidak ada dalil dari nabi yang mulia shallallaahu alaihi wasallam
mengenai urutan atau sistimatika tertentu dalam membaca bacaan dzikir di waktu pagi.

1. Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillaah, wal hamdulillaah, laa ilaaha illallhu


wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syay-in
qdiir, rbbi as-aluka khyr maa fiy hadzal yaum, wa khyr maa badahu, wa a-
uudzubika min syarri maa fiy hadzal yaum, wa syarri maa badahu, rbbi a-
uudzubika minal kasali wa suu-il kibari, rabbi auudzubika min adzaabin finn
naar, wa adzaabin fil qbri.

Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, dan segala puji bagi Allah.
Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagiNya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala
sesuatu. Wahai Rbb, aku memohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya,
dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb,
aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku
berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur.
Keterangan : Bacaan dzikir ini shahih antara lain ditemukan dalam HR. Abu Dawud no. 5071, HR.
Muslim IV/2088 no. 2723, dan HR. at-Tirmidzi 3390. Dari Abdullah Ibnu Masud Rodhiallohu
anhu.

2. Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

Allhumma bika ash-bahna, wa bika amsaynaa, wa bika nahyaa, wabika namuut,


wa ilaykann nusyuur.

Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dengan rahmat dan
pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan
dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua
makhluk).

Keterangan : Dzikir ini bersumber dari hadits riwayat Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no.1199,
lafazh ini adalah lafazh al-Bukhari, at-Tirmidzi no. 3391, Abu Dawud no. 5068, Ahmad 11/354,
Ibnu Majah no. 3868, Shahiih al-Adabil Mufrad no. 911, shahih. Lihat pula Silsilah al-Ahaadiits
ash-Shahiihah no. 262.

3. Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

ash-bahnaa ala fithrtil islaam, wa ala kalimatil ikhlaash, wa ala diiniy nabiyyina
muhammadin shllallhu alayhi wa sallam, wa ala millati abiina ibrhiima
haniifan muslimaa, wa maa kaana minal musyrikiin.

Di waktu pagi kami berada diatas fithrah agama Islam, dan diatas kalimat ikhlas, dan diatas
agama Nabi kami, Muhammad shllallhu alayhi wa sallam, dan agama ayah kami Ibrahim,
yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik.

Keterangan: HR. Ahmad III/406, 407, V/123, ad-Darimi II/292 dan Ibnus Sunni dalam Amalul Yaum
wal Lailah no. 34, dari Abdurrahman bin Abi Abza. Lihat Misykaatul Mashaabiih no. 2415,
Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir no. 4674, shahih
4. Ayat Kursi Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

Allaahu laa ilaaha illaa huw, al hayyul qayyum, la takhudzuhuu sinatuw walaa
naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh. Man djalladjii yasyfau indahuu
illa bi idjnih. Yalamu maa bayna aydiihim wa maa kholfahum. Wa laa yuhiithuuna
bi syay-im min ilmihii illa bi maa syaa-a. Wasia kursiiyyuhussamaawaati wal ardh.
Walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa. Wa huwalaliiyul azhiim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang
berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit
dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-
Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah
meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar. (Al-Baqarah: 255)

Keterangan : Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda : "Barangsiapa yang membaca ayat
ini ketika pagi hari, maka ia dilindungi dari (gangguan) jin hingga sore hari. Dan barangsiapa
membacanya ketika sore hari, maka ia dilindungi dari (gangguan) jin hingga pagi hari." (HR.
Al-Hakim 1/562, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/418 no. 662, shahih).

5. Sayyidul Istighfar dibaca Pagi 1x (satu kali) :


Allhumma anta rbbiy, laa ilaaha illa anta, khlaqtaniy wa ana abduka, wa ana ala
ahdika, wa wadika, mas tathtu, auudzubika min syarri maa shnatu, abuu-u laka wa
nimatika alayya, wa abuu-u bidzanbiy, faghfirliy, fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa
anta.

Ya Allah! Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali
Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada
perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan apa yang aku
perbuat. Aku mengakui nikmatMu (yang Engkau berikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku,
oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali
Engkau.

Keterangan : "Barangsiapa membacanya dengan yakin di waktu pagi lalu ia meninggal sebelum
masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli Surga. Dan barangsiapa membacanya dengan
yakin di waktu sore lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk ahli
Surga." (HR. Al-Bukhari no. 6306, 6323, Ahmad IV/122-125, an-Nasa-i VIII/279-280) dari
Syaddad bin Aus R.A.

6. Dibaca Pagi 3x (tiga kali) :

Rdhitu bilaahi rbba, wa bil islaami diinaa, wa bi muhammadin shllallhu alayhi


wa sallama nabiyya.

Aku ridho Allah sebagai Rabbku (untukku dan orang lain), Islam sebagai agamaku, dan
Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam sebagai nabiku (yang diutus oleh Allah).

Keterangan : "Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore, maka Allah
memberikan keridhaan-Nya kepadanya pada hari Kiamat." HR. Ahmad IV/337, Abu Dawud
no. 5072, at-Tirmidzi no. 3389, Ibnu Majah no. 3870, an-Nasa-i dalam 'Amalul Yaum wal
Lailah no. 4 dan Ibnus Sunni no. 68, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/415 no. 657,
dishahihkan oleh Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/518 dan disetujui oleh Imam adz-
Dzahabi, hasan. Lihat juga Shahiih al-Waabilish Shayyib hal. 170, Zaadul Ma'aad II/372,
Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 2686.

7. Dibaca Pagi 3x (tiga kali) :


Allhumma aafiniy fiy badaniy, Allhumma aafiniy fiy samiy, Allhumma aafiniy
fiy bashriy. Laa ilaaha illa anta. Allhumma inniy auudzubika minal kufri wal
faqri, wa a-uudzubika min adzaabil qbri, laa ilaaha illaa anta.

Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku
inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa-apa
yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku (dari penyakit, dari maksiat, atau
dari apa-apa yang tidak aku inginkan). Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar)
kecuali Engkau. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan
kefakiran. Dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah (yang berhak
diibadahi dengan benar) kecuali Engkau.

Keterangan : HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 701, Abu Dawud no. 5090, Ahmad V/42,
hasan. Lihat Shahiih al-Adabil Mufrad no.539.

8. Dibaca Pagi 3x (tiga kali) :

Bismilaahilladziy, laa yadhurru ma asmihi syayun fil ardhi wa laa fis samaa
wahuwas samiiul aliim

Dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama-Nya, tidak ada sesuatupun yang
membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dia-lah Yang Mahamendengar dan
Mahamengetahui.

Keterangan : "Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka tidak
ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya." HR. At-Tirmidzi no. 3388, Abu Dawud no.
5088, Ahmad no. 446 dan 474, Tahqiq Ahmad Syakir dan Ibnu Majah no. 3869. Dari Usman
bin Affan R.A. lihat Shahiih Ibni Majah no. 3120, al-Hakim 1/514, Shahiih al-Adabil Mufrad no.
513, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/413 no. 655, sanad-nya shahih.

9. Dibaca Pagi 1x (satu kali) :


Allhumma inni as-alukal afwaa wal aafiyah, fid-dunya wal aakhirh, allhumma
inniy as-alukal afwa wal aafiyah, fi diinii wa dunyaayaa wa ahliy wa maaliy.
Allahummastur awraatiy, wa aamin rw-aatiy. Allhummah fazhniy min bayni
yadayya, wa min khlfiy, wa an yamiiniy wa an syimaaliy wa min fawqiy, wa a-
uudzubika bi azhmatika an-ughtaala min tahtiy.

Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya
Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, ke-
luargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aibku dan segala sesuatu yang tidak layak
dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! Peli-haralah aku dari depanku,
dari belakangku, dari ka-nanku, dari kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan
kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (aku berlindung dari jatuh atau
dibenamkan ke dalam bumi).

Keterangan : HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no.1200, Abu Dawud no. 5074, Ibnu Majah no.
3871, an-Nasai VIII/282, al-Hakim 1/517-518, dari Ibnu Umar Radhiallahu anhu. Lihat Shahiih al-Adabul
Mufrad no. 912, shahih.

10. Surat Al-Ikhlas (Dibaca Pagi 3x) :

Qul huwallaahu ahad. Allaahusshamad. Lam yalid walam yuulad. Walam


yakullahu kufuwan ahad.

Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala
sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang
setara dengan Dia".
Keterangan: HR. Abu Dawud no. 5082, an-Nasa-i VIII/250 dan at-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312,
Shahiih at-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/411
no. 649, hasan shahih

11. Surat Al-Falaq (Dibaca Pagi 3x) :

Qul a'uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaasiqin idzaa
waqaba. Wamin syarrin naffaatsaati fii al'uqadi. Wamin syarri haasidin idzaa
hasada.

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-
apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan
dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari
kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki ".

Keterangan: HR. Abu Dawud no. 5082, an-Nasa-i VIII/250 dan at-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312,
Shahiih at-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib
1/411 no. 649, hasan shahih

12. Surat Al-Nas (Dibaca Pagi 3x) :

Qul a'uudzu birabbin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil
khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wannaas.

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja
manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.
Keterangan: Barangsiapa membaca tiga surat tersebut setiap pagi dan sore hari, maka (tiga surat
tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu. At-Tirmizi berkata Hadits ini hasan shahih
HR. Abu Dawud no. 5082, an-Nasa-i VIII/250 dan at-Tirmidzi no. 3575, Ahmad V/312, Shahiih
at-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/411 no.
649, hasan shahih

13. Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

Allhumma aalimal ghybi wasy syahaadah, faathiris samaa waati wal ardh,
rbba kulla sya-in wa maliikah, asyhadu an-laa ilaaha illa anta, a-uudzubika min
syarri nafsi, wa min syarrisy syaythni wa syirkih, wa an-uqtarifa ala nafsiy suu-
an aw ajurrhu ila muslim.

Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rbb pencipta langit dan
bumi, Rbb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang
berhak untuk diibadahi dengan benar) kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari
kejahatan diriku, dan dari kejahatan setan dan balatentaranya, dan aku (berlindung kepadaMu)
dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.

Keterangan: Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda kepada Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiallahu
anhu : "Ucapkanlah pagi dan petang dan apabila engkau hendak tidur." HR. Al-Bukhari dalam
al-Adabul Mufrad no.1202, HR. At-T irmidzi no. 3392 dan Abu Dawud no. 5067, lihat Shahiih
at-Tirmidzi no. 2798, Shahiih al-Adabil Mufrad no. 914, shahih. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-
Shahiihah no. 2753.

14. Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

Yaa hayyu yaa qyyuum, bi rhmatika astaghiitsu, ash-lihliy syaniy kullahu, wa


laa takilniy ila nafsiy thrfata ayn.

Wahai Rabb Yang Mahahidup, wahai Rabb Yang Mahaberdiri Sendiri (tidak butuh segala
sesuatu), dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan
janganlah Engkau serahkan (urusanku) kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata
(tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).
Keterangan: HR. An-Nasa-i dalam Amalul Yaum wal Lailah no.575, al-Bazzar dan al-Hakim 1/545,
lihat Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib I/417 no. 661, ash-Shahiihah no. 227, hasan. Dari Anas
RA.

15. Dibaca Pagi 3x (tiga kali) :

Subhanallhi wa bihamdih adada khqih, wa ridh nafsih, wa zinata arsyih, wa


midaada kalimaatih.

Mahasuci Allah dan aku memujiNya sebanyak bilangan makhlukNya, Mahasuci Allah sesuai
keridhaan-Nya, Mahasuci Allah seberat timbangan arasy-Nya, dan Mahasuci Allah sebanyak
tinta (yang menulis) kalimat-Nya.

Keterangan : HR. Muslim no. 2726. Syarah Muslim XVII/44. Dari Juwariyah binti al-Harits RA.

16. Dibaca Pagi 1x (satu kali) :

Allahumma inniy as-aluka ilman naafian, wa rizqon toyyiban, waamalan


mutaqobbalan.

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan
amalan yang diterima."

Keterangan : HR. Ibnu Majah no. 925, Shahiib Ibni Majah 1/152 no. 753 dan Ibnus Sunni dalam
'Amalul Yaum walLailah, shahih.

17. Dibaca Pagi 10x atau 1x :

Laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wahuwa
ala kulli syay-in qdiir.
Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia-lah yang Mahakuasa
atas segala sesuatu.

Keterangan : HR. Abu Dawud no. 5077, Ibnu Majah no. 3867, dari Abu Ayyasy Azzuraqy RA, Shahiih
Jaami'ish Shaghiir no. 6418, MisykaatulMashaabiih no. 2395, Shahiih at-Targhiib I/414 no.
656, shahih.

18. Dibaca Pagi 100x :

Laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wahuwa
ala kulli syay-in qdiir.

Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia-lah yang Mahakuasa
atas segala sesuatu.

Keterangan : "Barangsiapa membacanya sebanyak 100x dalam sehari, maka baginya (pahala)
seperti memerdekakan sepuluh budak, ditulis seratus kebaikan, dihapus darinya seratus
keburukan, baginya perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tidaklah
seseorang itu dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali ia
melakukan lebih banyak lagi dari itu." HR. Al-Bukhari no. 3293 dan 6403, Muslim IV/2071 no.
2691 (28), at-Tirmidzi no. 3468, Ibnu Majah no. 3798, dari Sahabat Abu Hurairah RA.
Penjelasan: Dalam riwayat an-Nasa-i ('Amalul Yaum wal Lailah no. 580) dan Ibnus Sunni no.
75 dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan lafazh: "Barangsiapa membaca
100x pada pagi hari dan 100x pada sore Hari."... Jadi, dzikir ini dibaca 100x di waktu pagi dan
100x di waktu sore. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 2762

19. Dibaca Pagi 100x :

Subhaanallhi wa bihamdih.

Maha Suci Allah, aku memuji-Nya.

Keterangan : HR. Muslim no. 2691 dan no. 2692, Syarah Muslim XVTV 17-18, Shahiih at-Targhiib
wat Tarhiib 1/413 no. 653. Jumlah yang terbanyak dari dzikir-dzikir Nabi adalah seratus
diwaktu pagi dan seratus diwaktu sore. Adapun riwayat yang menyebutkan sampai seribu
adalah munkar, karena haditsnya dha'if. (Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha-'iifah no. 5296).
20. Dibaca Pagi (atau Sehari-semalam) 100x :

Astaghfirullha wa atuubu ilayh

Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.

Keterangan : Dzikir ini dibaca 100 kali dalam sehari, boleh dipagi hari atau sore hari. HR. Al-Bukhari/
Fat-hul Baari XI/101 dan Muslim no.2702. Dari Ibnu 'Umar ia berkata: "Rasulullah Shallallahu alaihi
wa Sallam bersabda: 'Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku
bertaubat kepada-Nya dalam sehari seratus kali.'" HR. Muslim no. 2702 (42).
Dalam riwayat lain dari Agharr al-Muzani, Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:
"Sesungguhnya hatiku terkadang lupa, dan sesungguhnya aku istighfar (minta ampun) kepada
Allah dalam sehari seratus kali." (HR. Muslim no. 2075 (41))
Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa yang mengucapkan: 'Aku
memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung, Yang tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi
dengan benar) kecuali Dia, Yang Maha hidup lagi Mahaberdiri sendiri dan aku bertaubat kepada-
Nya.' Maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun ia pernah lari dari medan perang." HR. Abu
Dawud no. 1517, at-Tirmidzi no. 3577 dan al-Hakim I/511. Lihat Shahiih at-Tirmidzi III/182 no.2831.
Adapun ayat Al-Quran yang menganjurkan istighfar dan taubat di antaranya: (QS. Huud: 3), (QS.
An-Nuur: 31), (QS. At-Tahriim: 8) dan lain-lain.

*****

Anda mungkin juga menyukai