Anda di halaman 1dari 7

Oficina dAccs a la Universitat Pgina 1 de 7

PAU 2015
Criteris de correcci Histria

SRIE 5

Per a totes les preguntes

Tal com consta als Criteris Generals, la prova dHistria ha de servir tant perqu
lalumnat demostri el seu nivell de coneixements factuals com per valorar la seva
capacitat per raonar i elaborar respostes a partir de la prpia reflexi sobre conceptes,
fets i problemtiques histriques, basades ambdues en les competncies i
coneixements adquirits a travs del procs daprenentatge. En funci daix, la
correctora o corrector valoraran tant la maduresa de lalumnat a lhora delaborar les
seves prpies respostes de manera ordenada, coherent i utilitzant el llenguatge histric
adequat, com el seu nivell de coneixements. En general, a lhora de puntuar, es tendir
a valorar positivament all que lalumnat aporti ms que no a restar all que no hagi
incls.

Les puntuacions assignades a cada exercici i a les diferents parts de cada exercici
contingudes als Criteris Generals de la prova dHistria sn ds obligatori.

Les pautes de correcci de les diferents subpreguntes que segueixen tenen per
objectiu facilitar la tasca correctora i contribuir a lhomogenetzaci dels resultats
daquesta. Tenen carcter orientatiu i no han de suposar que perqu lalumnat
obtingui la mxima puntuaci hagi dhaver reprodut els continguts que hi
consten de manera completa.

Igualment, el fet que les respostes de les preguntes nmero 2, especialment quan
siguin del tipus Compareu o altres, no siguin tan extenses com les del tipus Expliqueu
no ha dimpedir en absolut que obtinguin la mxima qualificaci.

En canvi, en la correcci de les preguntes nmero 1 la tasca de correcci i puntuaci


ha de seguir especficament els Criteris Generals en tot all referit a la classificaci de
fonts, enquadraments cronolgics i daltres.
Oficina dAccs a la Universitat Pgina 2 de 7
PAU 2015
Criteris de correcci Histria

Opci A

Exercici 1

Lexercici es valorar globalment amb 5 punts, distributs de la manera segent:

Pregunta 1

a) Descriviu el tipus de font i digueu de qu tracta. [0,75 punts]

Cal que lalumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contempornia dels fets)
[0,25 punts], consistent en un text pblic de carcter juridicopoltic, el Reial decret de
20 de mar de 1925 de supressi de la Mancomunitat de Catalunya. [0,50 punts]

b) Digueu quin s el context histric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]

Cal que lalumnat situ la font durant la Dictadura del general Primo de Rivera (1923-
1930). [0,75 punts]

c) Expliqueu el contingut de la font. [1 punt]

Cal que lalumnat expliqui que el Reial decret ordena la supressi de la Mancomunitat;
que transitriament els serveis mancomunats seran dirigits pel Consell Permanent de
la mateixa Mancomunitat; i que cada una de les quatre diputacions provincials decidir
si alguns dels serveis mancomunats han de continuar sent-ho o no. [1 punt]

Pregunta 2

Contesteu UNA de les dues qestions segents:

a) Expliqueu qu va ser la Mancomunitat de Catalunya, com es va crear, lobra que


desenvolup i com acab. [2,50 punts]

Lalumnat hauria dexplicar els orgens de la Mancomunitat en relaci amb la proposta


de Prat de la Riba, president de la Diputaci Provincial de Barcelona, i amb el fet que
el 1913 el govern de Dato aprovs finalment un decret que permetia a les diputacions
unificar serveis i recursos. Tamb que Catalunya fou lnic territori on es cre una
mancomunitat de diputacions i quines competncies tingu lorganisme en qesti
[1,25 punts]. Igualment hauria dexplicar lobra desenvolupada per la Mancomunitat i
quan i com fou suprimida. [1,25 punts]

b) Expliqueu el perode de la Dictadura de Primo de Rivera i les repercussions que va


tenir per a Catalunya. [2,50 punts]

Lalumnat hauria dexplicar les causes de ladveniment de la Dictadura; les poltiques


que aplic envers el Protectorat marroqu, amb el desembarcament dAlhucemas; el
seu foment de les obres pbliques; les reformes poltiques que impuls i la Unin
Patritica; la repressi poltica i sindical que exerc; i loposici que tingu per part de
republicans, intellectuals, anarcosindicalistes i catalanistes [1,25 punts]. Igualment
hauria dexplicar el canvi que experiment el dictador envers la qesti catalana, la
supressi de la Mancomunitat i la poltica repressiva que implement envers la
Oficina dAccs a la Universitat Pgina 3 de 7
PAU 2015
Criteris de correcci Histria

llengua, els smbols i manifestacions del catalanisme. Finalment hauria dexplicar les
causes de la dimissi del dictador. [1,25 punts]

Exercici 2

Pregunta 1

a) Descriviu el tipus de font i digueu de qu tracta. [0,75 punts]

Cal que lalumnat identifiqui la font com una srie estadstica o com un quadre
estadstic [0,25 punts] que recull levoluci dels moviments migratoris a diferents
provncies espanyoles entre 1961 i 1970. [0,50 punts]

b) Digueu quin s el context histric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]

Cal que lalumnat situ la font durant la vigncia del rgim franquista, en la seva
segona part o etapa, la denominada desarrollista. [0,75 punts]

c) Analitzeu les dades que cont la font i extraieu-ne les conclusions corresponents. [1
punt]

Cal que lalumnat analitzi com totes les provncies andaluses que apareixen a la font,
aix com les extremenyes i castellanes (amb lexcepci de Madrid) tingueren en el
perode grans prdues de poblaci. En contrast, les catalanes, les basques, Madrid,
Saragossa i Balears tingueren increments substancials. Cal que en dedueixi el fort
procs de creixement econmic que es don a algunes regions i provncies, que
atragu emigraci i provoc immigraci. [1 punt]

Pregunta 2

Contesteu UNA de les dues qestions segents:

a) Expliqueu les caracterstiques poltiques i econmiques del rgim franquista des que
es va instaurar fins al 1959, sense explicar aquest ltim any. [2,50 punts]

Lalumnat hauria dexplicar el sorgiment del rgim durant la Guerra Civil en tant que
dictadura amb una extrema concentraci de poders en mans de Franco, incls el de
dictar lleis, de carcter feixista o inspirada en els feixismes, de caire centralista i
uniformitzador, i hauria dexplicar el partit nic FET y de las JONS i els seus
departaments, lOrganitzaci Sindical i les Corts no democrtiques [1,25 punts]; les
poltiques repressives, la poltica econmica autrquica i intervencionista que aplic,
les relacions internacionals amb lEix i els canvis poltics relatius que adopt el 1945 i
el 1947 en el marc del nacionalcatolicisme i, ja als 50, cap a la tecnocrcia. [1,25
punts]

b) Expliqueu les caracterstiques poltiques i econmiques del rgim franquista des del
1959 fins a la mort del general Franco. [2,50 punts]

Cal que lalumnat expliqui el canvi de poltica econmica i el Pla dEstabilitzaci de


1959; la influncia poltica creixent del grup tecncrata en la segona meitat dels anys
cinquanta, amb la seva vinculaci amb lOpus Dei, en la formulaci i implementaci del
canvi de poltica econmica; el salt endavant en la industrialitzaci, urbanitzaci i
Oficina dAccs a la Universitat Pgina 4 de 7
PAU 2015
Criteris de correcci Histria

migracions interior exterior durant el perode fins arribar a la crisi de 1973 i els seus
efectes [1,25 punts]. Cal igualment que expliqui levoluci poltica del rgim fins al
1973, amb el creixent enfrontament entre els tecncrates i els sectors vinculats al
Movimiento incloent-hi lafer MATESA-, amb el paper cabdal jugat per Carrero Blanco
i amb lleis com la de Premsa i Orgnica de lEstat. Tamb cal que faci referncia al
govern dArias Navarro i a la mort del dictador el 1975. [1,25 punts]
Oficina dAccs a la Universitat Pgina 5 de 7
PAU 2015
Criteris de correcci Histria

OPCI B

Exercici 1

Pregunta 1

a) Descriviu el tipus de font i digueu de qu tracta. [0,75 punts]

Cal que lalumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contempornia dels fets)
[0,25 punts], consistent en un text pblic de carcter juridicopoltic, la Constituci de la
Repblica espanyola promulgada el 9 de desembre de 1931. [0,50 punts]

b) Digueu quin s el context histric de la font. [0,75 punts]

Cal que lalumnat situ el text en els inicis de la Segona Repblica, que dur des de
1931 a 1936 a tot el territori de lEstat, i que succe a la monarquia dAlfons XIII. [0,75
punts]

c) Comenteu el contingut de la font. [1 punt]

Lalumnat hauria de comentar el fet que la Constituci, com totes, s el resultat de la


labor dunes Corts Constituents; que el nou rgim es defineix com una Repblica de
treballadors de tota classe que sorganitza en rgim de llibertat i justcia; que defineix
lEstat com a integral, s a dir, compatible amb lautonomia dels municipis i de les
regions; i que declara la seva no confessionalitat. [1 punt]

Pregunta 2

Contesteu UNA de les dues qestions segents:

a) Expliqueu ladveniment de la Segona Repblica espanyola i el primer bienni


daquesta. [2,50 punts]

Cal que lalumnat expliqui les eleccions municipals del 12 dabril de 1931, els seus
resultats i la marxa del rei; la formaci del govern provisional i lestabliment de les
primeres reformes; lelaboraci de la Constituci i laprovaci daquesta [1,25 punts];
cal igualment que expliqui les reformes militar, territorial, agrria, laboral, religiosa i
educativa, aix com loposici i els problemes que aquesta tasca reformista trob;
tamb els conflictes ms importants del perode, la crisi de la coalici
republicanosocialista i la fi del bienni. [1,25 punts]

b) Expliqueu el perode de la Segona Repblica espanyola conegut com a bienni


negre o bienni conservador. [2,50 punts]

Cal que lalumnat expliqui les eleccions de novembre de 1933 i els seus resultats; la
formaci del govern de Lerroux, lexclusi inicial de la CEDA i laturada de les reformes
del primer bienni; i el conflicte amb la Llei de contractes de conreu catalana [1,25
punts]. Hauria igualment dexplicar com, arran de lentrada de ministres de la CEDA al
govern loctubre de 1934, es desencadenaren tant lanomenada Revoluci dAstries
com els Fets dOctubre a Catalunya, explicant-les, aix com la forta repressi posterior.
Finalment cal que faci referncia a la crisi del Partit Radical i les seves causes, com
Oficina dAccs a la Universitat Pgina 6 de 7
PAU 2015
Criteris de correcci Histria

lafer de lestraperlo i daltres, aix com la fi del bienni i la convocatria de noves


eleccions legislatives per al febrer de 1936. [1,25 punts]

Exercici 2

Lexercici es valorar globalment amb 5 punts, distributs de la manera segent:

Pregunta 1

a) Descriviu el tipus de font i digueu de qu tracta. [0,75 punts]

Cal que lalumnat identifiqui la font com un cartell [0,25 punts] de propaganda poltica
que amb el ttol Aixafem el feixisme realitz Catal Pic i edit la Comissaria de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya el 1936. [0,50 punts]

b) Digueu quin s el context histric de la font. [0,75 punts]

Cal que lalumnat situ la font en els primers mesos de la Guerra Civil (1936-1939) a
Catalunya. [0,75 punts]

c) Expliqueu el contingut de la font i comenteu-ne el missatge i la simbologia. [1 punt]

Cal que lalumnat expliqui tant el ttol Aixafem el feixisme, com a consigna antifeixista
del bndol republic durant la contesa, com la imatge del smbol feixista-nazi de
lesvstica que s trepitjat i trencat per un peu calat amb espardenya catalana, com a
smbol de la pagesia del pas i en general de la lluita contra el feixisme representat pel
bndol enemic en la guerra, el franquista. [1 punt]

Pregunta 2

Contesteu UNA de les dues qestions segents:

a) Expliqueu les diferents fases de locupaci franquista de Catalunya, abans i desprs


de la batalla de lEbre, i expliqueu tamb aquesta darrera. Feu esment de la supressi
de lEstatut dautonomia i dels inicis de la repressi franquista a Catalunya durant la
Guerra Civil. [2,50 punts]

Cal que lalumnat expliqui les dues fases de locupaci franquista del Principat, la de
mar-abril de 1938 i la de finals de desembre de 1938 i, enmig de les dues, la batalla
de lEbre. Cal que faci tamb esment a la retirada de les tropes republicanes i de
centenars de milers de refugiats cap a la frontera francesa [1,25 punts]. Cal que es
refereixi a la supressi de lEstatut ja el 1938 i lestabliment duna repressi
anticatalanista i antirepublicana ja abans del final de la contesa, amb els seus trets
fonamentals. [1,25 punts]
Oficina dAccs a la Universitat Pgina 7 de 7
PAU 2015
Criteris de correcci Histria

b) Expliqueu laixecament militar i lesclat de la Guerra Civil a Catalunya, la repressi


que hi va haver i les causes daquesta repressi. Compareu-la amb la que tingu lloc a
la zona franquista durant la guerra. [2,50 punts]

La resposta de lalumnat hauria dexplicar laixecament militar a Catalunya, la seva


derrota, lesclat revolucionari que es don i la repressi que es desferm, fent
referncia a les patrulles de control i a la repressi [1,25 punts]. Igualment, ha de
comparar aquesta repressi, no dirigida per un govern i en mans de partits i sindicats,
amb la franquista, dirigida des de dalt, i el seu abast. [1,25 punts]