Anda di halaman 1dari 57

P E N GE N A L A N K E P A D A

A N GK A D A R K U A S A
&
CAPACITOR BANK UNTUK
UNIT KOMERSIL TNB

Institut Latihan Sultan Ahmad Shah


(ILSAS)

-1-
Kandungan kursus

Topik Mukasurat

1 Objektif pengurusan tenaga reaktif 3

1.1 Definasi tenaga reaktif & angkadar kuasa 4

1.2 Kiraan denda angkadar kuasa 13

1.3 Prosidur untuk meningkatkan angkadar kuasa 22

1.4 Kiraan penjimatan RM untuk solusi angkadar kuasa 32

2 Memahami rekabentuk capacitor bank voltan rendah 35

2.1 Jenis pemasangan Capacitor 35

2.2 Persamaan Teknikal untuk Capacitor voltan rendah 40

2.3 Konfigurasi capacitor voltan rendah 3-fasa di pencawang 42

3 Lokasi untuk memasang Capacitor Bank 46

3.1 Sambungan CT & Tatahan C/K 47

3.2 Capacitor yang menggunakan paras voltan yang berbeza 51

3.3 Asas harmonic filter 52

3.4 Ringkasan kursus 57

4 Ujian

-2-
TOPIK 1

1 Objektif pengurusan tenaga reaktif

Mengurangkan penggunaan kapasiti sistem pembahagian (To release the use of


the system capacity Ampere & kVA).

Mengurangkan tahap kehilangan tenaga (To reduce the network technical


losses, Technical Losses = I2R)

Memberi sokongan voltan (To give voltage support to the network)

Mengurangkan penggunaan kapasiti sistem pendawaian (To release the use of


the system capacity Ampere & kVA).

Mengurangkan denda angkadar kuasa bulanan (Power Factor Penalty)

-3-
TOPIK 1-1

1.1 Definasi tenaga reaktif & angkadar kuasa

-4-
1.1.1 Definasi Kuasa KW

Digunakan untuk melaksakan pergerakan dan kerja (Useful Power)

1.1.2 Definasi Kuasa kVar

Digunakan untuk menghasil/mengekalkan medan electromagnet membolehkan motor beroperasi.

1.1.3 Hubungan diantara kuasa elektrik & tenaga elektrik

-5-
1.1.4. Bil elektrik pengguna

Kategori Keterangan bil elektrik


Domestik KWh
Perdagangan KWh, Denda Angkadar Kuasa
Industri KWh, Denda Angkadar Kuasa,
MD

1.1.5 Definasi angkadar kuasa

1.1.5.1 Denda Angkadar kuasa

Berdasarkan Tarif, semua Tariff kecuali


Tariff A & G akan dikenakan Cas
Tambahan (Denda) sekiranya
nilai Power Factor berada pada nilai
dibawah 0.85.

Denda ini dipanggil Power Factor


Penalty dan dinyatakan dalam Bil
Bulanan Pelanggan kecuali
Pelanggan Tarif A & G.

-6-
1.1.5.2 Denda angkadar kuasa menghadkan penggunaan kuasa kVar

-7-
1.1.5.3 Kiraan angkadar kuasa

Angkadar kuasa (AK) = cos

Angkadar kuasa adalah indek untuk menunjukan tahap kecekapan penggunaan kuasa elektrik.

Angkadar Kuasa (AK)= kW


KVA

|kVA| = [(kW)2 + ( kVAr)2]

AK = kW
P- kW atau kWh
[(kW)2 + ( kVAr)2]

Q-kVar atau kVarh


P
S1= kVA atau kVAh
1 Q
S1=(P2+Q2)

S1

-8-
-9-
Latihan 1

Bacaan yang telah diambil oleh seorang


Pembaca Jangka bagi LPC A adalah ;

kWh = 123,345.24

kVarh=87,453.23

Berapakah nilai angkadar kuasa?

- 10 -
1.1.5.4 Perbezaan kiraan angkadar kuasa

TNB mengira nilai angkadar kuasa berdasarkan nilai penggunaan elektrik bulanan (kWh/kVAh)

Lain-lain negara spt Thailand, India dll mengenakan cas angkadar kuasa berdasarkan nilai semasa (kW/kVA).

Load Profile for ABC


700.000

kW
600.000 kVA
kVar
500.000
kW/kVA/kVar

400.000

300.000

200.000

100.000

0.000
14:45:00
17:45:00
20:45:00
23:45:00
02:45:00
05:45:00
08:45:00
11:45:00
14:45:00
17:45:00
20:45:00
23:45:00
02:45:00
05:45:00
08:45:00
11:45:00
14:45:00
17:45:00
20:45:00
23:45:00
02:45:00
05:45:00
08:45:00
11:45:00
14:45:00
17:45:00
20:45:00
23:45:00
02:45:00
05:45:00
08:45:00
11:45:00
14:45:00
17:45:00
20:45:00
23:45:00
Time

- 11 -
1.1.5.5 Tahap angkadar kuasa yang dibenarkan

Cas denda angkadar kuasa adalah bertujuan untuk memastikan semua


pengguna peka terhadap penggunaan tenaga reaktif (kVAr) dan seterusnya
mengambil langkah yang perlu untuk membaiki angkadar kuasa mereka.

- 12 -
TOPIK 1-2

1.2 Kiraan denda angkadar kuasa

1.2.1 Keperluan untuk mengadakan denda angkadar kuasa

Semua pelanggan kecuali Tarif A & G, mestilah mengekalkan nilai angkadar kuasa yang
tinggi dipremis mereka. Sekiranya angkadar kuasa adalah dibawah nilai 0.85, maka
denda angkadar kuasa akan dikenakan.

Nota:TNB hanya mendapat keuntungan dari nilai kWh dan bukan kVarh (Berdasarkan
tariff yang ada).

Penggunaan kuasa kVar yang terlalu banyak boleh membebankan sistem TNB dan
menambahkan losses.

1.2.2 Ulasan pertama

Kuasa kVA akan meningkat apabila nilai angkadar kuasa menjadi lebih rendah (kurang
dari 0.85)

Kuasa kVA = Tahap pengaliran kuasa dalam sistem TNB

TNB hanya mendapat keuntungan dari kuasa kW sahaja.

Oleh itu penambahan pengaliran kuasa kVar (Angkadar kuasa rendah) akan
membeban atau overload sistem TNB

Oleh itu denda angkadar kuasa perlu diadakan untuk menghadkan penggunaan kuasa
kVar oleh pelanggan

- 13 -
1.2.3 Ulasan ketiga

Pada angkadar kuasa yang rendah, keupayaan alatubah (kVA) untuk membekalkan
kuasa kW akan berkurangan.

TNB hanya mendapat keuntungan dari kuasa kW sahaja.

Sekiranya angkadar kuasa dapat dipertingkatkan, maka alatubah mempunyai Spare


capacity untuk memberi bekalan ke kawasan/pengguna baru sekiranya diperlukan.

Oleh itu denda angkadar kuasa perlu diadakan untuk menghadkan penggunaan kuasa
kVar oleh pelanggan

- 14 -
1.2.4 Kiraan Denda Angkadar kuasa

Tahap angkadar kuasa Keterangan denda


(PF)
PF > 0.85 Tiada denda
PF = 0.85 Tiada denda
0.75 < PF < 0.85 Setiap perbezaan 0.01,
dikenakan cas 1.5 % daripada
bil bulanan.
Setiap perbezaan 0.01,
dikenakan cas 3.0 % daripada
PF < 0.75 bil bulanan.

CONTOH KIRAAN

Satu LPC bernama Fujitsu mempunyai nilai angkadar kuasa bulanan sebanyak 0.60 dan
bil kWh adalah RM 4,800.00.

Berapa bil bulanan bagi LPC ini ?

Cas 1 = (0.85 - 0.75) x1.5 % = 15 %

Cas 2 = (0.75 - 0.60) x 3.0 % = 45 %

Cas keseluruhan = (15 % + 45 %) = 60 %

Denda PF = 60% x RM 4,800.00 = RM 2,880.00.

Bil elektrik = RM 4,800 + RM 2,880 = RM 7,680.00

- 15 -
Latihan 2

An LPC named ABC Complained to TNB about its monthly Power Factor
Penalty. The LPC is registering a RM 8,928 PF Penalty monthly based on an
average PF = 0.6.

The monthly bill for kWh Consumption is RM 14,880.00. And the total bill was
RM 23,808. He wanted to know whether the penalty is correct ?

Analysis

Monthly Power Factor = 0.60

Monthly consumption (Electricity bill) = RM 14,880.00

What will be its monthly PF Penalty?

Latihan 3

Keterangan Unit Nilai


Bulanan
kWh 65,000
kVarh 85,000

Bil kWh= RM 15,000.00

Soalan:

1. Berapakah nilai angkadar kuasa ?

2. Berapakah nilai denda angkadar kuasa ?

- 16 -
1.2.5 Kiraan penjimatan/pengurangan arus

Arus sebenar = (IkW 2+Ikvar 2 )

Contoh-

Bacaan Arus yg.diambil di Papan Pembahagian 1600 Amp

200 Amp= (IkW 2+Ikvar 2 )

I kVar = I total x sin

I kW = I total x cos

I sebenar = (I kW 2 + I kvar 2) = Irms

Cos = angkadar kuasa = X

Sin = sin [acos-1(X)]

- 17 -
1.2.6 Definasi arus kW & kuasa kW

Arus kW & kuasa kW

Arus kW (IkW) digunakan oleh peralatan untuk melaksanakan kerja.

kW3p= 3 x VoltLLx (I x Angkadar kuasa3fasa)

kW1p = VoltLN x (I x Angkadar kuasa1fasa)

Angkadar kuasa = cos (3 & 1 fasa)

1.2.7 Definasi Arus kVAr & Kuasa kVAr

Arus kVar (Magnetizing current), Ikvar, diperlukan untuk menghasilkan medan magnet
yang diperlukan untuk operasi peralatan (inductive devices).

kVar3p=3 x VoltLLx [I x sin 3f]

kVar1p=VoltLNx [I x sin 1f]

sin = sin [cos-1(angkadar kuasa)]

1.2.8 Definasi Arus sebenar = Arus rms

Arus sebenar yang dibaca di ammeter, terdiri dari Arus kW & Arus kVar

I kVar = I total x sin

I kW = I total x cos

I sebenar = (I kW 2 + I kvar 2) = Irms

- 18 -
1.2.9 Contoh Kiraan arus kW & arus kVar

Pelanggan ABC mempunyai angkadar kuasa pada nilai bulanan 0.60.

Pelanggan ini mempunyai beban maksima 100 kW.

a. Berapakah nilai maksima untuk kVA dan arus yang digunakan ?

b.Berapakah nilai IkW & IkVar ?

JAWAPAN

PF = kW / Kva

kVA = kW / PF = 100 kW / 0.6


= 167 kVA

kVA = 3 x Voltage x Current

Current = kVA/(3xVoltage) Nilai 3-fasa

= 167 kVA/(3x415 Volt)=231 Amp

Nilai arus kW & arus kVar

Current = 167 kVA/(3x415 Volt)=231 A

IkW=231 Amp x Cos =231x0.6=138 A

Ikvar=231 Amp x Sin =cos-1(0.6)=53.10

Ikvar=231 Amp x Sin (53.10)=184 Amp

- 19 -
RINGKASAN KIRAAN

SEKIRANYA I kvar = 0

- 20 -
Latihan 4

KIRAAN

IkW= I x cos = .x = .. Amp

Ikvar=I x sin = x .. =.Amp

Sekiranya Ikvar=0 Amp

IkW= Amp

Beban kabel adalah = Amp

- 21 -
TOPIK 1-3

1.3 Prosidur untuk meningkatkan angkadar kuasa

Pengurangan penggunaan kuasa/tenaga kVar dari sistem TNB akan


mengurangkan nilai denda Power Factor kepada Pelanggan.

Oleh itu Bil Elektrik juga akan kurang :

Bil Elektrik = Bil (kWh) + Denda Power Factor

- 22 -
NOTA:

- 23 -
1.3.1 Prosidur untuk meningkatkan angkadar kuasa

- 24 -
1.3.2 Cara menentukan saiz capacitor bank yang diperlukan

Cara 1: Menggunakan Power Factor Improvement Table

CONTOH:

Satu LPC ACX mempunyai beban sebanyak 3000 kW & angkadar kuasa
bulanan purata PF = 0.74. Setiap bulan, denda PF di kenakan kepada ACX
Sila tentukan saiz capacitor bank yang diperlukan untuk meningkatkan angkadar kuasa
dari PF to 0.95

PF semasa = 0.74 & MD = 3000 Kw

PF yang diperlukan = 0.95

Dari PFI-Table, Index Var adalah 0.58.

Saiz capacitor yang diperlukan adalah:

= 0.58 x 3000 kW
= 1740 kVar = 1.740 Mvar.

- 25 -
Desired Pow er Factor in %
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
50 0.982 1.008 1.034 1.06 1.086 1.112 1.139 1.165 1.192 1.22 1.248 1.276 1.306 1.337 1.369 1.403 1.442 1.481 1.529 1.59 1.732
51 0.937 0.962 0.989 1.015 1.041 1.067 1.094 1.12 1.147 1.175 1.23 1.231 1.261 1.292 1.324 1.358 1.395 1.436 1.484 1.544 1.687
52 0.893 0.919 0.945 0.971 0.997 1.023 1.05 1.076 1.103 1.131 1.159 1.187 1.217 1.248 1.28 1.314 1.351 1.392 1.44 1.5 1.643
53 0.85 0.876 0.902 0.928 0.954 0.98 1.007 1.033 1.06 1.088 1.116 1.144 1.174 1.295 1.237 1.271 1.308 1.349 1.397 1.457 1.6
54 0.809 0.835 0.861 0.887 0.913 0.939 0.966 0.992 1.019 1.047 1.075 1.103 1.133 1.164 1.196 1.23 1.267 1.308 1.356 1.416 1.559
55 0.769 0.795 0.821 0.847 0.873 0.899 0.926 0.952 0.979 1.007 1.033 1.063 1.09 1.124 1.156 1.19 1.228 1.268 1.316 1.377 1.519
56 0.73 0.756 0.782 0.808 0.834 0.86 0.887 0.913 0.94 0.968 0.996 1.024 1.051 1.085 1.117 1.151 1.189 1.229 1.277 1.338 1.48
57 0.692 0.718 0.744 0.77 0.796 0.822 0.849 0.875 0.902 0.93 0.958 0.986 1.013 1.047 1.079 1.113 1.151 1.191 1.239 1.3 1.442
58 0.655 0.681 0.707 0.733 0.759 0.785 0.812 0.838 0.865 0.893 0.921 0.949 0.976 1.01 1.042 1.076 1.114 1.154 1.202 1.263 1.405
59 0.618 0.644 0.67 0.696 0.722 0.748 0.775 0.801 0.828 0.856 0.884 0.912 0.939 0.973 1.005 1.039 1.077 1.117 1.165 1.226 1.368
60 0.584 0.61 0.636 0.662 0.688 0.714 0.741 0.767 0.794 0.822 0.85 0.878 0.905 0.939 0.971 1.005 1.043 1.083 1.131 1.192 1.334
61 0.549 0.575 0.601 0.627 0.653 0.679 0.706 0.732 0.759 0.787 0.815 0.843 0.87 0.904 0.936 0.97 1.008 1.014 1.096 1.157 1.299
O
62 0.515 0.541 0.567 0.593 0.619 0.645 0.672 0.698 0.725 0.753 0.781 0.809 0.836 0.87 0.902 0.936 0.974 0.982 1.062 1.123 1.265
r
63 0.483 0.509 0.535 0.561 0.587 0.613 0.66 0.666 0.693 0.721 0.749 0.777 0.804 0.838 0.87 0.904 0.942 0.949 1.03 1.091 1.233
i
64 0.45 0.476 0.502 0.528 0.554 0.58 0.607 0.633 0.66 0.688 0.716 0.744 0.771 0.805 0.837 0.871 0.909 0.918 0.997 1.058 1.2
g
65 0.419 0.445 0.471 0.497 0.523 0.549 0.576 0.602 0.629 0.657 0.685 0.713 0.74 0.774 0.806 0.84 0.878 0.887 0.966 1.027 1.169
i
66 0.388 0.414 0.44 0.466 0.492 0.518 0.545 0.571 0.598 0.626 0.554 0.682 0.709 0.743 0.775 0.809 0.847 0.857 0.935 0.996 1.138
n
67 0.358 0.384 0.41 0.436 0.462 0.488 0.515 0.541 0.568 0.596 0.624 0.652 0.679 0.713 0.746 0.779 0.817 0.828 0.905 0.966 1.108
a
68 0.329 0.355 0.381 0.407 0.433 0.459 0.486 0.512 0.539 0.567 0.595 0.623 0.65 0.684 0.716 0.75 0.788 0.798 0.876 0.937 1.079
l
69 0.299 0.325 0.351 0.377 0.403 0.429 0.456 0.482 0.509 0.537 0.565 0.593 0.62 0.654 0.686 0.72 0.758 0.769 0.84 0.907 1.049
70 0.27 0.296 0.322 0.348 0.374 0.4 0.427 0.453 0.48 0.508 0.536 0.564 0.591 0.625 0.657 0.691 0.729 0.741 0.811 0.878 1.02
P
71 0.242 0.268 0.294 0.32 0.346 0.372 0.399 0.425 0.452 0.48 0.508 0.536 0.563 0.597 0.629 0.663 0.701 0.712 0.783 0.85 0.992
o
72 0.213 0.239 0.265 0.291 0.317 0.343 0.37 0.396 0.423 0.451 0.479 0.507 0.534 0.568 0.6 0.634 0.672 0.685 0.754 0.821 0.963
w
73 0.186 0.212 0.238 0.264 0.29 0.316 0.343 0.369 0.396 0.424 0.452 0.48 0.507 0.541 0.573 0.607 0.645 0.658 0.727 0.794 0.936
e
74 0.159 0.185 0.211 0.237 0.263 0.289 0.316 0.342 0.369 0.397 0.425 0.453 0.48 0.514 0.546 0.58 0.618 0.631 0.7 0.767 0.909
r
75 0.132 0.158 0.184 0.21 0.236 0.262 0.289 0.315 0.342 0.37 0.398 0.426 0.453 0.487 0.519 0.553 0.591 0.604 0.673 0.74 0.882
76 0.105 0.131 0.157 0.183 0.209 0.235 0.262 0.288 0.315 0.343 0.371 0.399 0.426 0.46 0.492 0.526 0.564 0.578 0.652 0.713 0.855
F
77 0.079 0.105 0.131 0.157 0.183 0.209 0.236 0.262 0.289 0.317 0.345 0.373 0.4 0.434 0.466 0.5 0.538 0.552 0.62 0.687 0.829
a
78 0.053 0.079 0.105 0.131 0.157 0.183 0.21 0.236 0.263 0.291 0.319 0.347 0.374 0.408 0.44 0.474 0.512 0.525 0.594 0.661 0.803
c
79 0.026 0.052 0.078 0.104 0.13 0.156 0.183 0.209 0.236 0.264 0.292 0.32 0.347 0.381 0.413 0.447 0.485 0.499 0.567 0.634 0.776
t
80 0 0.026 0.052 0.078 0.104 0.13 0.157 0.183 0.21 0.238 0.266 0.294 0.321 0.355 0.387 0.421 0.459 0.473 0.541 0.608 0.75
o
81 0 0.026 0.052 0.078 0.104 0.13 0.157 0.184 0.212 0.24 0.268 0.295 0.329 0.361 0.395 0.433 0.447 0.515 0.582 0.724
r
82 0 0.026 0.052 0.078 0.105 0.131 0.158 0.186 0.214 0.242 0.269 0.303 0.335 0.369 0.407 0.421 0.489 0.556 0.698
83 0 0.026 0.052 0.079 0.105 0.132 0.16 0.188 0.216 0.243 0.277 0.309 0.343 0.381 0.395 0.463 0.53 0.672
i
84 0 0.026 0.053 0.079 0.106 0.134 0.162 0.19 0.217 0.251 0.283 0.317 0.355 0.369 0.437 0.504 0.645
n
85 0 0.027 0.053 0.08 0.108 0.136 0.164 0.191 0.225 0.257 0.291 0.329 0.343 0.417 0.478 0.62
86 0 0.026 0.053 0.081 0.109 0.137 0.167 0.198 0.23 0.265 0.301 0.317 0.39 0.451 0.593
%
87 0.027 0.055 0.082 0.111 0.141 0.172 0.204 0.238 0.275 0.29 0.364 0.425 0.567
88 0 0.028 0.056 0.084 0.114 0.145 0.177 0.211 0.248 0.262 0.237 0.398 0.54
89 0.028 0.056 0.086 0.117 0.149 0.183 0.22 0.234 0.309 0.37 0.512
90 0.028 0.058 0.089 0.121 0.155 0.192 0.206 0.281 0.342 0.484
91 0.03 0.061 0.093 0.127 0.164 0.176 0.253 0.314 0.456
92 0.031 0.063 0.097 0.134 0.143 0.223 0.284 0.426
93 0 0.032 0.066 0.103 0.113 0.192 0.253 0.395
94 0.034 0.071 0.079 0.16 0.221 0.363
95 0.037 0.042 0.126 0.187 0.328
96 0 0.089 0.15 0.292
97 0 0.047 0.108 0.251
98 0 0.061 0.203
99 0 0.142

- 26 -
Cara 2: Menggunakan formula

kVAr = kW x ( Tangent 1 Tangent 2)

1 - Sudut angkadar kuasa semasa

2 Sudut angkadar kuasa yg diperlukan

kW - Nilai beban kW di pencawang/Sesalur

- 27 -
Cara 3: Menggunakan data kWh & kVarh

Uncor r e cte d De s ir e d cos @


tan @ cos @ 0.8 0.85 0.9 0.92 0.95 0.98 1
3.18 0.3 2.43 2.56 2.7 2.75 2.85 2.98 3.18
2.96 0.32 2.21 2.34 2.48 2.53 2.63 2.76 2.96
2.77 0.34 2.02 2.15 2.28 2.34 2.44 2.56 2.77
2.59 0.36 1.84 1.97 2.1 2.17 2.26 2.39 2.59
2.43 0.381 1.68 1.81 1.95 2.01 2.11 2.23 2.43
2.29 0.4 1.54 1.67 1.81 1.87 1.96 2.09 2.29
2.16 0.42 1.41 1.54 1.68 1.73 1.83 1.96 2.16
2.04 0.44 1.29 1.42 1.56 1.61 1.71 1.84 2.04
1.93 0.46 1.18 1.31 1.45 1.5 1.6 1.73 1.93
1.83 0.48 1.08 1.21 1.34 1.4 1.5 1.62 1.83
1.73 0.5 0.98 1.11 1.25 1.31 1.4 1.53 1.73
1.64 0.521 0.89 1.02 1.16 1.22 1.31 1.44 1.64
1.56 0.54 0.81 0.94 1.07 1.13 1.23 1.36 1.56
1.48 0.56 0.73 0.86 1 1.05 1.15 1.28 1.48
1.4 0.581 0.65 0.78 0.92 0.98 1.08 1.2 1.4
1.33 0.601 0.58 0.71 0.85 0.91 1 1.13 1.33
1.3 0.61 0.55 0.68 0.81 0.87 0.97 1.1 1.3
1.27 0.619 0.52 0.65 0.78 0.84 0.94 1.06 1.27
1.23 0.631 0.48 0.61 0.75 0.81 0.9 1.03 1.23
1.2 0.64 0.45 0.58 0.72 0.77 0.87 1 1.2
1.11 0.669 0.36 0.49 0.63 0.68 0.78 0.9 1.11
1.08 0.679 0.33 0.46 0.59 0.65 0.75 0.88 1.08
1.05 0.69 0.3 0.43 0.56 0.62 0.72 0.85 1.05
1.02 0.7 0.27 0.4 0.54 0.59 0.69 0.82 1.02
0.99 0.711 0.24 0.37 0.51 0.57 0.66 0.79 0.99
0.96 0.721 0.21 0.34 0.48 0.54 0.64 0.76 0.96
0.94 0.729 0.19 0.32 0.45 0.51 0.61 0.73 0.94
0.91 0.74 0.16 0.29 0.42 0.48 0.58 0.71 0.91
0.88 0.751 0.13 0.26 0.4 0.46 0.55 0.68 0.88
0.86 0.758 0.11 0.24 0.37 0.43 0.53 0.65 0.86
0.83 0.769 0.08 0.21 0.34 0.4 0.5 0.63 0.83
0.8 0.781 0.05 0.18 0.32 0.38 0.47 0.6 0.8
0.78 0.789 0.03 0.16 0.29 0.35 0.45 0.57 0.78
0.75 0.8 0.13 0.27 0.32 0.42 0.55 0.75
0.72 0.812 0.1 0.24 0.3 0.4 0.52 0.72
0.7 0.819 0.08 0.21 0.27 0.37 0.49 0.7
0.67 0.831 0.05 0.19 0.25 0.34 0.47 0.67
0.65 0.838 0.03 0.16 0.22 0.32 0.44 0.65
0.62 0.85 0.14 0.19 0.29 0.42 0.62
0.59 0.861 0.11 0.17 0.26 0.39 0.59
0.57 0.869 0.08 0.14 0.24 0.36 0.57
0.54 0.88 0.06 0.11 0.21 0.34 0.54
0.51 0.891 0.03 0.09 0.18 0.31 0.51
0.48 0.902 0.06 0.16 0.28 0.48
0.46 0.908 0.03 0.13 0.25 0.46
0.43 0.919 0.1 0.22 0.43
0.4 0.928 0.07 0.19 0.4
0.36 0.941 0.03 0.16 0.36
0.33 0.95 0.13 0.33
0.29 0.96 0.09 0.29

- 28 -
Contoh menggunakan Cara 3.

Bacaan bulanan dari bil LPC adalah:

Bacaan MD (kW) 99

Bacaan kWh 17820

Bacaan kVarh 19840

1.Berapakah nilai angkadar kuasa ?

2.Berapakah saiz capacitor untuk meningkatkan angkadar kuasa kepada nilai 0,95 ?

JAWAPAN

Tan @ = kVarh/ kWh = 19840/17820 = 1.11

Cos @ = 0.67

Untuk meningkatkan angkadar kuasa kepada nilai 0.95, maka saiz capacitor yang perlu
dipasang adalah 99 kW x 0.78 = 77.2 kVar

- 29 -
Latihan 5

Satu LPC ACX mempunyai beban sebanyak 8500 kW & angkadar kuasa
bulanan purata PF = 0.54. Setiap bulan, denda PF di kenakan kepada ACX

Sila tentukan saiz capacitor bank yang diperlukan untuk meningkatkan angkadar kuasa
dari PF to 0.95 dengan CARA 1.

Latihan 6

Satu LPC ACX mempunyai beban sebanyak 8500 kW & angkadar kuasa
bulanan purata PF = 0.54. Setiap bulan, denda PF di kenakan kepada ACX
Sila tentukan saiz capacitor bank yang diperlukan untuk meningkatkan angkadar

kuasa dari PF to 0.90 dengan CARA 2.

- 30 -
Latihan 7

Bacaan bulanan dari bil LPC adalah:

Bacaan MD (kW) 150


Bacaan kWh 25620
Bacaan kVarh 20770

1.Berapakah nilai angkadar kuasa ?

2.Berapakah saiz capacitor untuk meningkatkan angkadar kuasa kepada nilai 0.91 ?

- 31 -
TOPIK 1-4

1.4 Kiraan penjimatan RM untuk solusi angkadar kuasa

Kiraan tempoh pulangan perlaburan

Tempoh pulangan semula kos pembelian capacitor

= Kos pembelian Capacitor


Kos purata denda PF (bulanan)

1.4.1 Contoh kiraan

Nama pelanggan: ABC

Bilangan bulan untuk analisa saiz capacitor bank= 3

Bil bulan Jan-02 Feb-02 Mar-02


kW h 55,650 56,345 57,300
kVarh 54,990 63,456 67,980
Bil kW h (RM) RM15,455.21 RM15,457.32 RM16,646.40

Nilai angkadar
kuasa 0.71 0.66 0.64
% Denda PF 27.0% 40.8% 46.7%
Nilai denda RM RM 4,172.91 RM 6,308.14 RM 7,766.10
Bil bulanan RM 19,628.12 RM 21,765.46 RM 24,412.50

Angkadar kuasa purata 0.67


Denda purata (RM) bulanan RM 6,082.38

Angkadar kuasa yang diperlukan 1.00

- 32 -
Angkadar kuasa yang diperlukan 1.00

kWh kVarh
Purata tenaga yang digunakan 56,431.67 62,142

Nilai kW (Anggaran) kW
92.21

Saiz capacitor (KVAR) yang dicadangkan adalah: 101.54

Penjimatan Ekonomik

1.Kos pembelian Capacitor bank LV RM 30,000.00

2.Tempoh pulangan balik (Bulan) 4.93

3. Lain-lain penjimatan (RM)

a. Kos pembelian tenaga (kWh) Tidak dikira


b. Kos pengurangan masalah overload Tidak dikira
c. Kos peningkatan voltan (Voltage support) Tidak dikira
d. Kos pengurangan losses Tidak dikira

- 33 -
Latihan 8

Nama pelanggan: BCD

Bilangan bulan untuk analisa saiz capacitor bank= 3

Bil bulan Jan-02 Feb-02 Mar-02


kW h 43,234 43,211 34,987
kVarh 32,455 33,211 35,678
Bil kW h (RM) RM12,341.00 RM13,121.00 RM13,109.00

Nilai angkadar
kuasa 0.71 0.79 0.70
% Denda PF
Nilai denda RM
Bil bulanan

Angkadar kuasa purata 0.77


Denda purata (RM) bulanan RM -

Angkadar kuasa yang diperlukan 1.00

kWh kVarh
Purata tenaga yang digunakan 40,477.33 33,781

Nilai kW (Anggaran) kW
66.14

Saiz capacitor (KVAR) yang dicadangkan adalah: 55.20

Penjimatan Ekonomik

1.Kos pembelian Capacitor bank LV RM 30,000.00

2.Tempoh pulangan balik (Bulan)

3. Lain-lain penjimatan (RM)

a. Kos pembelian tenaga (kWh) Tidak dikira


b. Kos pengurangan masalah overload Tidak dikira
c. Kos peningkatan voltan (Voltage support) Tidak dikira
d. Kos pengurangan losses Tidak dikira

- 34 -
TOPIK 2

2. Pengenalan kepada Capacitor voltan rendah

Capacitor khas untuk setiap peralatan

Capacitor khas untuk kumpulan peralatan

Capacitor khas untuk sokongan keseluruhan

Capacitor untuk sokongan voltan

2.1 Jenis pemasangan Capacitor

2.1.1 Capacitor untuk setiap peralatan

M M M

Capacitor untuk motor:

Saiz capacitor adalah 90 % dari kVA motor merujuk kepada nilai arus tanpa
beban (no-load motor current)

- 35 -
2.1.2 Capacitor untuk motor

L1 L2 L3

- 36 -
2.1.3 Capacitor untuk elevator & hoist motor

L1 L2 L3

DISCHARGE CHOKE

CONTROLLER
BRAKE
RELEASE
MAGNET

- 37 -
2.1.4 Capacitor khas untuk kumpulan peralatan

M M M

- 38 -
2.1.5 Capacitor khas untuk sokongan keseluruhan

Pow

Power Factor regulator

M M M M

- 39 -
2.2 Persamaan Teknikal untuk Capacitor voltan rendah

- 40 -
2.2.1 Persamaan asas teknikal untuk capacitor

Capacitive Current (Ikvar)

Ic = kvar /( 3 x VLL) 3-fasa

Ic = kvar /(VLN) 1-fasa

kVar untuk meningkatkan PF

kVar=kWx(tan1-tan 2)

2.2.2 Persamaan Var & Capacitance (uF) 1 fasa

Var = V2C
2
V2 =VLN

= 2f = 2x3.14x50

- 41 -
2.3 Konfigurasi capacitor voltan rendah 3-fasa di pencawang

NOTA:

- 42 -
NOTA:

- 43 -
POWER FACTOR
CT REGULATOR

RED
YELLOW
BLUE

NEUTRAL

TNB LVDB

- 44 -
2.3.1 Mengenali komponen Capacitor Bank Voltan rendah 3-fasa

13.1 Sambungan CT dari Power Factor Regulator ke Papan Pembahagian Elektrik 415 Volt

- 45 -
TOPIK 3

3. Lokasi untuk memasang capacitor

- 46 -
3.1 Sambungan CT & Tatahan C/K

3.1.1 Kiraan C/K

C/K = 0.62 x Q (kvar) x 1000


(1.732 x VLLx k)

VLL = phase to phase voltage i.e. 415 Volt

k = CT Ratio

- 47 -
3.1.2 Nilai C/K yang telah dikira

Capacitor step rating (kVar)


C/T ratio k 5 10 15 20 30 40 50 60
50 /5 10 0.431 0.863
100 /5 20 0.216 0.431 0.647 0.863
150 /5 30 0.144 0.288 0.431 0.575 0.863
200 /5 40 0.108 0.216 0.323 0.431 0.647 0.863
300 /5 60 0.072 0.144 0.216 0.288 0.431 0.575 0.719 0.863
400 /5 80 0.054 0.108 0.162 0.216 0.323 0.431 0.539 0.647
500 /5 100 0.043 0.086 0.129 0.173 0.259 0.345 0.431 0.518
600 /5 120 0.036 0.072 0.108 0.144 0.216 0.288 0.359 0.431
800 /5 160 0.027 0.054 0.081 0.108 0.162 0.216 0.270 0.323
1000 /5 200 0.022 0.043 0.065 0.086 0.129 0.173 0.216 0.259
1600 /5 320 0.013 0.027 0.040 0.054 0.081 0.108 0.135 0.162
2000 /5 400 0.011 0.022 0.032 0.043 0.065 0.086 0.108 0.129
3000 /5 600 0.007 0.014 0.022 0.029 0.043 0.058 0.072 0.086

- 48 -
CONTOH KIRAAN C/K

CAPACITOR BANK= 300 kVar

Bilangan Step = 6

Nilai kvar setiap Step = 50 kVar

Paras voltan = 415 Volt

Saiz CT = 1600/5

Kiraan C/K

K = 1600/5 = 320

C/K = 0.135

- 49 -
3.1.3 Tatahan Power Factor Regulator

Contoh tatahan

Settings for PFR (Example)

Make ABB Model RVK 7


Voltage 240 V CT Size 1600/5
Power Factor 0.95 Operation mode Circular
C/K 0.123 C/K Mode Manual
No.of Steps 6 Sequence 1:1:1:1:1:1
Switching On Delay Switching off Delay
time 5 min time 5 min

- 50 -
3.2 Capacitor yang menggunakan paras voltan yang berbeza

Paras voltan untuk capacitor bank adalah berbeza dari 415 Volt ke 525 Volt

Penggunaan paras voltan yang lebih tinggi adalah untuk mengatasi masalah
harmonic & keadaan voltan tinggi.

3.2. Contoh kiraan

Capacitor 50 kVar 525 Volt dipasang di sistem voltan 415 Volt.

kVar pada 415 Volt adalah

= 50 kVar x (415/525)2 = 31.24 kVar

Latihan 9

1. Capacitor 50 kVar 415 Volt


2. Paras voltan di pencawang adalah 420 Volt

Nilai kVar dari capacitor pada paras voltan 420 volt adalah =

Latihan 10

1. Capacitor 50 kVar 525 Volt


2. Paras voltan di pencawang adalah 420 Volt

Nilai kVar dari capacitor pada paras voltan 420 volt adalah =

Latihan 11

1. Capacitor 50 kVar 525 Volt


2. Paras voltan di pencawang adalah 420 Volt

Nilai arus kVar dari capacitor pada paras voltan 420 volt adalah =

- 51 -
3.3 Asas harmonik

2.1 Punca harmonik

3.3.1 Punca harmonik

- 52 -
3.3.2 Kesan Harmonik

- 53 -
3.3.3 Pengaliran arus harmonik

- 54 -
3.3.3 Solusi kepada harmonik untuk capacitor

- 55 -
3.3.4 Kiraan detuned factor

- 56 -
3.4 Ringkasan kursus

PEMASANGAN CAPACITOR BANK BOLEH MENJIMATKAN BIL ELEKTRIK


BULAN PELANGGAN KUASA BESAR (LPC)

CAPACITOR BANK MESTILAH MEMPUNYAI SPESIKASI YANG BETUL


UNTUK MEMASTIKAN IANYA BERFUNGSI DAN MEMBERI PULANGAN
SEMULA KEPADA PENGGUNA KUASA BESAR

CAPACITOR BANK MESTILAH DIPASANG DI LOKASI YANG BETUL DAN


MEMPUNYAI TATAHAN YANG SESUAI UNTUK MEMBERI PULANGAN
SEMULA KEPADA PENGGUNA KUASA BESAR (LPC)

- 57 -