Anda di halaman 1dari 3

MAKLUMAT PRASEKOLAH melalui persekitaran pembelajaran yang ix.

Berkebolehan berinteraksi dengan


selamat, menyuburkan serta aktiviti yang orang lain.
VISI menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini
adalah untuk meningkatkan kemahiran, x. Boleh bekerja secara bersendirian dan
juga bekerja secara kumpulan.
SEKOLAH UNGGUL PENJANA menanam keyakinan dan membentukkonsep
kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar xi. Menghormati hak dan perasaan orang
GENERASI TERBILANG mereka Berjaya dalam persekitaran sedia ada lain dan seterusnya membentuk perhubungan
dan bersedia untuk menangani cabaran dan yang positif dengan orang dewasa serta rakan
MISI tanggungjawab disekolah rendah kelak sebaya.
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU OBJEKTIF PRASEKOLAH xii. Mengamalkan nilai-nilai murni.
MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan xiii. Mengamalkan nilai-nilai dalam Islam
menyediakan peluang kepada kanak-kanak dalam kehidupan seharian untuk murid
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN berumur empat hingga enam tahun untuk beragama Islam.
mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
dan sosial, intelek dan rohani seperti berikut: xiv. Berkomunikasi menggunakan Bahasa
yang berterusan kea rah memperkembangkan
Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa
lagi potensi individu secara menyeluruh dan i. Membina kecergasan badan. pengantar dalam konteks kehidupan harian.
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, ii. Mempunyai tubuh badan yang sihat. xv. Meneroka persekitaran menggunakan
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kemahiran proses sains asas.
iii. Mempraktikkan amalan kesihatan
kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
yang baik. xvi. Menggunakan kemahiran matematik
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak dalam menjalankan tugasan harian dan
iv. Mempraktikkan langkah-langkah
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan menyelesaikan masalah.
menjaga keselamatan diri.
mencapai kesejahteraan diri serta member
xvii. Menggunakan kemahiran berfikir
sumbangan terhadap keharmonian dan v. Menguasai kemahiran motor halus
kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran
kemakmuran masyarakat dan Negara. dan asas motor kasar.
dan kehidupan seharian.
MATLAMAT PRASEKOLAH vi. Mempunyai kematangan emosi.
xviii. Mengembangkan daya kreatif dan
Pendidikan Prasekolah bertujuan vii. Mempunyai konsep kendiri yang estetika.
memperkembangkan potensi kanak-kanak positif dan jati diri.
xix. Menghargai keindahan alam dan
berumur empat hingga enam tahun secara warisan budaya.
viii. Berani menyuarakan pandangan dan
menyeluruh dan bersepadu dalam aspek
perasaan.
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial
ATURCARA MAJLIS JAWATANKUASA INDUK
8.00-8.30 Pagi - Pendaftaran PRASEKOLAH STAR 2
- Bacaan Doa
JOHOR BAHRU
- Ucapan & Taklimat Guru Besar STAR 2,JB SK TEMENGGONG ABDUL RAHMAN 2
PENGERUSI
- Ucapan YDP PIBG STAR 2, JB
Pn Aishah bt Mahmood JOHOR BAHRU
- Mesyuarat Permuafakatan
Guru Besar
TEL : 07-2233127
10.30 Pagi Pembayaran Keperluan
NAIB PENGERUSI
Prasekolah
Pn Noorayu bt Jayus
- Semakan Dokumen Peribadi Murid TAKLIMAT &
Guru Penolong Kanan 1
- Pengisian Kad Gigi & Kad Kesihatan PENDAFTARAN
NAIB PENGERUSI 2
- Bersurai
Pn Salmiah bt Suhaimi PRASEKOLAH 2010
Guru Penolong Kanan HEM
Pengerusi Permuafakatan
SETIAUSAHA
..........................................................
Pn Rasidah bt Ismail (Waja)
Naib Pengerusi TARIKH : 1 JANUARI 2010
NAIB SETIAUSAHA
..........................................................
Pn Zulfa Alhana bt Asmain (Wira)
HARI : JUMAAT
Setiausaha / Bendahari
AHLI JAWATANKUASA MASA : 8.30 PAGI
Guru Prasekolah
Pn Khairunisak bt Nahrawi (Guru Agama Wira) TEMPAT : DEWAN SRI
AJK Lawatan
En Anuar Musyadad b Lukman (Guru Agama Waja) TEMENGGONG
1................................. 2................................
Cik Maemunah bt Sebadak (PPM WAJA)
AJK Keceriaan
Cik Normilawati bt Mahfol (PPM WIRA)
1................................... 2...................................
VISI
SEKOLAH UNGGUL PENJANA
GENERASI TERBILANG

MISI
MEMBANGUN POTENSI
INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN
BERKUALITI