Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

ASAS SAINS KOMPUTER 2018

TARIKH M STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


KANDUNGAN
1/1 5/1 1
1- cuti tahun ORIENTASI TINGKATAN 1
baharu

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

8/1 12/1 2 1.1 Asas 1.1.1 Menerangkan teknik Leraian Menyenaraikan empat teknik
Pemikiran (Decomposition), Pengecaman penyelesaian masalah yang terdapat
Komputasiona Corak(Pattern Recognition), dalam pemikirankomputasional.
l Peniskalaan (Abstraction) dan Penyelesaian masalah berdasarkan
Pengitlakan(Generalisation) situasi yang diberi melalui aktiviti
dalam pemikirankomputasional berkumpulan aktiviti permainan
untuk menyelesaikan masalah. pemikiran komputasional atas talian
http://games.thinkingmyself.com/
http://www.bbc.co.uk/education/guides/z
qqfyrd/revision

15/1 -19/1 3 1.1.2 Menyelesaikan sesuatu tugasan Contoh situasi:


menggunakan teknik leraian dan Bagaimana mengasingkan stok buku baru
menentukan langkah secara di perpustakaan
tertib.
1.1.3 Mengesan unsur persamaan dan Contoh situasi:
perbezaan untuk pengecaman Doktor mendiagnos pesakit
corak dalam sesuatu situasi.

22/1 26/1 4 1.1.4 Membuat keputusan bagi Menghasilkan model atau prototaip
menentukan aspek penting terhadap cadangan penyelesaian masalah
dalam sesuatu permasalahan. yang ditemui.
Contoh : Lawatan Sambil Belajar
Pameran ICT

1.1.5 Menentukan ciri-ciri kesamaan Memberi justifikasi teknik penyelesaian


dalam sesuatu permasalahan. terbaik berdasarkan model yang telah
dihasilkan

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 PERWAKILAN DATA

29/1 2/2 5 2.1 Sistem 2.1.1 Mengenalpasti nombor perduaan Permainan kad binary
Nombor dan nombor perpuluhan. http://csunplugged.org/binary-numbers/
(31/1 cuti Perduaan
thaipusam)

5/2 9/2 6 2.1.2 Menukar nombor perduaan Permainan kad binary


kepada nombor perpuluhan. http://csunplugged.org/binary-numbers/
(16 - 17/2 -
Cuti Tahun
Baharu
Cina)

1
12/2 16/2 7 2.1.3 Menukar nombor perpuluhan Permainan kad binary
kepada nombor perduaan. http://csunplugged.org/binary-numbers/
Rujukan : Jadual Asas Sepuluh dan
Perduaan

19/2 23/2 8 2.1.4 Melakukan operasi tambah bagi Penyelesaian masalah operasi tambah
dua nilai nombor perduaan. dalam nombor perduaan
Rujukan :
https://www.khanacademy.org/math/pre-
algebra/applying-math-reasoning-
topic/alternate-number-bases/v/binary-
addition

26/2 2/3 9 2.1.5 Melakukan operasi tolak bagi dua Penyelesaian masalah operasi tolak dalam
nilai nombor perduaan. nombor perduaan
Rujukan : https://www.khanacademy.org

2.1.6 Menggabungkan kemahiran Aktiviti menggunakan papan kekunci


operasi berdasarkan jadual ASCII:
tambah dan operasi tolak 1. Operasi matematik
nombor perduaan dalam 2. Penukaran aksara
menterjemah aksara pengekodan 3. Mengeja nama sendiri
ASCII.
5/3 9/3 10
UJIAN 1

12/3 16/3 11 2.2 Ukuran 2.2.1 Mengenalpasti unit ukuran bagi Demo manipulasi imej digital yang sama:
Data imej digital dan audio digital 1. Zoom in
2. Zoom out
Memperdengarkan beberapa sampel audio
digital dalam perisian Audacity

17/3 25/3 -
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

26/3 -30/3 12 2.2 Ukuran 2.2.1 Mengenalpasti unit ukuran bagi Demo manipulasi imej digital yang sama:
Data imej digital dan audio digital 1. Zoom in
2. Zoom out
Memperdengarkan beberapa sampel audio
digital dalam perisian Audacity

2.2.2 Membanding saiz fail imej yang Murid melihat kualiti imej menerusi perisian
sama dalampelbagai format Ms Paint berdasarkan format fail yang
melalui tunjuk cara: diberi oleh guru:
i. Bitmap (*.bmp) i. Bitmap (*.bmp)
ii. Joint Photographic Experts ii. Joint Photographic Experts Group
Group(*.jpeg) (*.jpeg)
iii. Tagged Image File Format iv. Graphics Interchange Format (*.gif
(*.tiff) iii. Tagged Image File Format (*.tiff)
iv. Graphics Interchange Format Murid perlu menyimpan (Save As) setiap
(*.gif) imej mengikut format fail yang diberi.

2
2/4 6/4 13 2.2.3 Membandingkan kualiti dan saiz Aktiviti kumpulan (1):
imej apabila kedalaman warna 1. Setiap kumpulan diberi 3 set pensel
(colour depth) dan resolusi bagi warna ( 6 batang, 12 batang, 24 batang)
imej dikurangkan. 2. Ahli kumpulan kumpulan dikehendaki
mewarna 3 set gambar (contoh gambar
daun) berdasarkan tona warna yang dipilih.
Contoh set warna tona hijau.
3. Kesemua set gambar dibandingkan dari
segi kepadatan warna,ton dan kualiti.

Aktiviti kumpulan (2):


1.Mewarnakan gambar menggunakan 1 ton
warna sahaja (mengikut kreativiti murid).
2. Bincangkan hasil dapatan dari aktiviti 1
dan aktiviti 2

2.2.4 Menghubung kait saiz audio Aktiviti menggunakan aplikasi Audacity


dengan kadar kedalaman bit
(bitrates) bagi audio.

9/4 13/4 14 2.2.5 Membandingkan saiz fail dan Murid menukar format fail audio audio
kualiti untuk audio yang sama digital dalam perisian Audacity:
bagi format yang berlainan i. wave (*.wav)
melalui tunjuk cara: ii. MPEG Layer III (*.mp3)
i. wave (*.wav) iii.midi (*.mid)
ii. MPEG Layer III (*.mp3) Memberi justifikasi dan bandingkan kualiti
iii.midi (*.mid) bunyi (aktiviti hands-on)

2.2.6 Menghasilkan penukaran saiz


data dari bit ke bait, kilobait,
megabait, gigabait dan terabait
bagi fail audio dan imej

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 ALGORITHMA

16/4 20/4 15 3.1 3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis Murid mengenal-pasti algoritma, menulis
Pembangunan carta alir pelbagai pilihan dalam pseudokod dan melukis carta alir dari
Algoritma penyelesaian masalah. contoh situasi yang diberikan contoh
a) Pemberian hadiah kepada pelajar yang
mendapat gred A sahaja dalam mata
pelajaran ASK
3
b) Penentuan gred markah ujian mata
pelajaran ASK samada A, B, C, D atau
E.
c) Pembelian tiket ke taman Teman
mengikut kategori umur dan
warganegara.

23/4 27/4 16 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis Murid mengenal-pasti algoritma, menulis
carta alir yang melibatkan pseudokod dan melukis carta alir dari
ulangan. contoh situasi yang diberikan contoh
a) Memasukkan bola ke dalam jaring
dengan peluang cubaan 5 kali
b) Memasukkan air dengan menggunakan
cawan ke dalam baldi sehingga penuh

30/4 4/5 17 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis Murid mengenal-pasti algoritma, menulis
carta alir yang melibatkan pseudokod dan melukis carta alir dari
(1/5 cuti ulangan. contoh situasi yang diberikan contoh
hari c) Memasukkan bola ke dalam jaring
pekerja) dengan peluang cubaan 5 kali
d) Memasukkan air dengan menggunakan
cawan ke dalam baldi sehingga penuh

7/5 11/5 18
LATIH TUBI

14/5 18/5 19
(17/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
ramadhaan)
21/5 25/5 20 3.1.3 Mengesan ralat pada pseudokod dan
Mengesa carta alir yang telah dibina oleh murid
n ralat lain.
daripada
pseudok
od dan
carta alir
dalam
penyeles
aian
masalah.

28/5 1/6 21
(29/5 - Cuti 3.1 3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan
wesak) Pembangunan carta alir yang melibatkan
4/6 8/6 22 Algoritma gabungan pelbagai pilihan dan
(2/6 - nuzul ulangan
quran)
9/6 15/6 -
Cuti Pertengahan Tahun
Cuti hari raya aidilfitri ( 15 -16/6/2017)

18/6 24/6 -
Cuti Pertengahan Tahun

BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0 KOD ARAHAN

4
25/6 29/6 23 4.1 4.1.1 Menggunakan pemboleh ubah
Kod dan operator matematik dalam
Arahan atur cara yang dibangunkan.

4.1.2 Menghasilkan atur cara yang


Melibatkan penggunaan pelbagai
pilihan.

2/7 6/7 24 4.1.3 Menghasilkan atur cara yang


melibatkan penggunaan ulangan.

9/7 13/7 25 4.1.4 Membangunkan atur cara yang


melibatkan penggunaan pelbagai
pilihan, ulangan, pemboleh ubah
dan operator matematik.

16/7 20/7 26 4.1.5 Menguji atur cara dan membaiki


ralat pada kod arahan yang
dihasilkan.

23/7 27/7 27
UJIAN 2

30/7 3/8 28 4.2 4.2.1 Melakar papan cerita untuk Murid melukis papan cerita yang logik untuk
Kod membina laman sesawang yang laman sesawang yang hendak dibina
Arahan menggunakan kod arahan HTML.
HTML
6/8 10/8 29 4.2.2 Menggunakan tags dalam atur Murid membina tags dalam aturcara HTML
cara HTML : Sesi Amali: murid membina tags dalam
<head>; <title>; <body> dan aturcara HTML
<paragraph> . Rujukan: www.w3schools.com
Perisian yang dicadangkan: MS Word,
Notepad, dll

13/8 17/8 30 4.2.3 Mengguna paragraph headings Murid membina paragraph headings dalam
dalam atur cara HTML yang aturcara HTML
dibina. Sesi Amali: murid membina paragraph
headings dalam aturcara HTML

18/8 26/8 -
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
CUTI HARI RAYA QURBAN 22/8

27/8 31/8 31 4.2.4 Menggunakan atur cara HTML Murid membina Banner, Frame dan Menu
(31/8 hari untuk menghasilkan Banner, dalam aturcara HTML
kebangsaan) Frame dan Menu Sesi Amali: murid membina Banner, Frame
dan Menu dalam aturcara HTML

3/9 7/9 32 4.2.5 Membina pautan teks dan imej Murid membina pautan teks dan imej dalam
(9/9-hari dalam atur cara HTML. aturcara HTML
keputeraan Sesi Amali: murid membina pautan teks
YDP) dan imej dalam aturcara HTML

10/9 14/9 33 4.2.6 Menulis atur cara untuk Murid memasukkan imej dalam aturcara
(11/9- cuti memasukkan imej dalam atur HTML
maal hijrah) cara HTML. Sesi Amali: murid membina imej dalam
aturcara HTML

5
17/9 - 21/9 34 4.2.7 Menghasilkan pull down menu Murid membina pull down menu dalam
(17/9 -cuti melalui atur cara HTML. aturcara HTML
hari Sesi Amali: murid membina pull down menu
Malaysia) dalam aturcara HTML

24/9 -28/9 35 4.2.8 Menghasilkan ruang komen Murid membina ruang komen dalam
melalui atur cara HTML. aturcara HTML
(21/9- cuti Sesi Amali: murid membina tags dalam
maal hijrah) aturcara HTML

1/10 5/10 36 4.2.9 Mengesan sebarang ralat yang Murid dikehendaki membuat ujian dan
berlaku dalam atur cara HTML mengesan ralat yang berlaku dalam
yang dibina. aturcara HTML yang telah dibina

8/10 -12/10 37 4.2.10 Membina laman sesawang Membina satu laman sesawang pengajaran
(13/10 interaktif yang memaparkan yang mengandungi:
hari sukan Banner, Menu, Ruangan Komen, a) Banner, Frame dan Menu
negara) Frame dan Pull down menu b) Pautan teks dan imej
c) Mengunakan pull down menu
d) Menghasilkan satu ruangan komen

15/10 38 LATIH TUBI


19/10
22/10 39
26/10 16-17/10 CUTI PERAYAAN KHAS DEEPAVALI
18/10 CUTI DEEPAVALI
19 20 - CUTI PERAYAAN KHAS DEEPAVALI

29/10 40
2/11 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

5/11 9/11 41 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN


(6/11 cuti
deepavali)
6/11-10/11 42
12/11- 43
16/11
19/11 - 44
23/11
(20/11 cuti
maulud nabi
24/11
1/1/2018 CUTI AKHIR TAHUN 2017
CUTI MAULUD NABI (1/12)