Anda di halaman 1dari 20

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 6 2017

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.0 Memahami 1.1 Menyatakan kegunaan atur EMK:
Pengaturcaraan cara komputer dalam Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja - Kreativiti dan Inovasi
1
perkakasan harian. dalam satu alatan digital
KREATIVITI:
Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan - Menjana idea
2
sesuatu masalah atau tugasan
NILAI MURNI:
- Disiplin
3 Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan - Sistematik

1&2 KEMAHIRAN ABAD 21:


Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan - Maklumat dan
4 komunikasi
digital melaksanakan sesuatu tugasan.
BBB
Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang - Carta
5
dicadangkan. - Contoh alatan digital

PENILAIAN
Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu
6 - Soalan (lisan atau
sesuatu peralatan digital sedia ada
bertulis)

Page | 1
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.0 Memahami 1.2 Membuat perkaitan antara EMK:
Pengaturcaraan langkah-langkah aktiviti Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja - Kreativiti dan Inovasi
1
harian dengan satu set dalam satu alatan digital
arahan dalam atur cara KREATIVITI:
komputer. Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan - Menjana idea
2
sesuatu masalah atau tugasan
1.3 Menulis satu set arahan NILAI MURNI:
yang mengambarkan - Bekerjasama
aktiviti harian. 3 Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan - Sistematik

3&4 KEMAHIRAN ABAD 21:


Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan - Menyelesaikan
4 masalah
digital melaksanakan sesuatu tugasan.
BBB
Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang - Contoh set arahan
5
dicadangkan.
PENILAIAN
- Soalan (lisan atau
Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu
6 bertulis)
sesuatu peralatan digital sedia ada
- Hasil kerja murid

Page | 2
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.0 Memahami 1.4 Menulis satu set arahan EMK:
Pengaturcaraan bagi satu peralatan digital Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja - Kreativiti dan Inovasi
1
dalam melakukan tugasan. dalam satu alatan digital
KREATIVITI:
1.5 Membina arahan-arahan Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan - Menjana idea
tambahan dalam atur 2 - Menggunakan kaedah
sesuatu masalah atau tugasan
carabagi menambah fungsi yang sesuai
sesuatu peralatan digital.
3 Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan NILAI MURNI:
- Disiplin
5&6 - Bekerjasama
Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan
4 KEMAHIRAN ABAD 21:
digital melaksanakan sesuatu tugasan.
- Menyelesaikan
masalah
Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang
5
dicadangkan. BBB
- Contoh set arahan
Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu
6 PENILAIAN
sesuatu peralatan digital sedia ada
- Hasil kerja murid

Page | 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.0 Menggunakan Algoritma 2.1 Mengenal algoritma, EMK:
Melalui Pseudokod Dan pseudokod dan carta alir. Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir simbol dalam carta alir.
2.2 Menerangkan makna KREATIVITI:
simbol (mula dan tamat, Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
proses, pilihan, aliran) 2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
dalam carta alir.
NILAI MURNI:
2.3 Membuat perkaitan Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Menghormati
3
algoritma, pseudokod diberi. - Bekerjasama
dan carta alir dalam
aktiviti harian. KEMAHIRAN ABAD 21:
7&8 4 Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan
masalah

Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan BBB


5
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Algoritma
- Pseudokod
- Carta alir
Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal PENILAIAN
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. - Soalan (lisan atau
bertulis)
- Hasil kerja murid

Page | 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.0 Menggunakan Algoritma 2.4 Membezakan aliran EMK:
Melalui Pseudokod Dan secara urutan dan pilihan Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir tunggal bagi algoritma, simbol dalam carta alir.
pseudokod dan carta alir. KREATIVITI:
Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
2.4.1 Membezakan aliran 2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
secara urutan dan
pilihan tunggal bagi NILAI MURNI:
algoritma. Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Disiplin
3
diberi. - Bekerjasama
2.4.2 Membezakan aliran
secara urutan dan KEMAHIRAN ABAD 21:
9 & 10 4 Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan
pilihan tunggal bagi
pseudokod. masalah

2.4.3 Membezakan aliran Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan BBB
5
secara urutan dan pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Algoritma
pilihan tunggal bagi - Pseudokod
carta alir. - Carta alir
Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - PC
2.5 Menulis algoritma 6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal
berdasarkan situasi bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. PENILAIAN
secara urutan dan pilihan - Hasil kerja murid
tunggal.

Page | 5
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.0 Menggunakan Algoritma 2.6 Memisahkan pseudokod EMK:
Melalui Pseudokod Dan kompleks kepada Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir psuedo kod secara simbol dalam carta alir.
urutan dan pseudokod KREATIVITI:
secara pilihan tunggal. Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
2.7 Menggabungkan carta
alir urutan dan carta alir NILAI MURNI:
pilihan tunggal secara Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Disiplin
3
logik. diberi. - Bekerjasama

11 & 12 2.8 Menyediakan algoritma, KEMAHIRAN ABAD 21:


pseudokod dan carta alir 4 Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan
dalam menyelesaikan masalah
satu masalah yang
diberi. Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan BBB
5
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Algoritma
- Pseudokod
- Carta alir
Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - PC
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. PENILAIAN
- Hasil kerja murid

Page | 6
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.0 Menggunakan Algoritma 2.6 Memisahkan pseudokod EMK:
Melalui Pseudokod Dan kompleks kepada Mengenal pasti algoritma, pseudokod , carta alir dan makna - Kreativiti dan Inovasi
1
Carta Alir psuedo kod secara simbol dalam carta alir.
urutan dan pseudokod KREATIVITI:
secara pilihan tunggal. Menyediakan pseudokod dan carta alir secara urutan dan - Menjana idea
2 - Berfikir kreatif dan kritis
pilihan tunggal daripada algoritma yang diberi.
2.7 Menggabungkan carta
alir urutan dan carta alir NILAI MURNI:
pilihan tunggal secara Membina algoritma penyelesaian masalah bagi situasi yang - Disiplin
3
logik. diberi. - Bekerjasama

13 & 14 2.8 Menyediakan algoritma, KEMAHIRAN ABAD 21:


pseudokod dan carta alir 4 Menterjemahkan pseudokod dan carta alir kepada algoritma. - Menyelesaikan
dalam menyelesaikan masalah
satu masalah yang
diberi. Memberi cadangan dan justifikasi tentang aliran ururtan dan BBB
5
pilihan pseudokod dan carta alir yang dibincangkan. - Algoritma
- Pseudokod
- Carta alir
Mencipta algoritma penyelesaian masalah, pseudokod dan - PC
6 carta alir yang menggabungkan urutan dan pilihan tunggal
bagi situasi baharu yang dicadangkan oleh murid. PENILAIAN
- Hasil kerja murid

Page | 7
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur EMK:
Menguji pada antara muka Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka - Kreativiti dan Inovasi
1
perisian dalam perisian pengaturcaraan.
pengaturcaraan. KREATIVITI:
Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk - Menjana idea
3.2 Menggunakan fitur-fitur 2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan - Berfikir kreatif dan kritis
untuk menggerakkan menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.
objek, memasukkan NILAI MURNI:
dialog, bunyi dan objek Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta - Berkeyakinan Diri
3
baharu dalam perisian menggerakkan objek dalam atur cara. - Berani
pengaturcaraan.
15 & 16 Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian KEMAHIRAN ABAD 21:
pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang - Menyelesaikan
4
dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur masalah
cara.
BBB
Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan
5 - Perisian
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan.
Pengaturcaraan
- PC
Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah
6 PENILAIAN
dibangunkan.
- Hasil kerja murid

Page | 8
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur EMK:
Menguji pada antara muka Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka - Kreativiti dan Inovasi
1
perisian dalam perisian pengaturcaraan.
pengaturcaraan. KREATIVITI:
Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk - Menjana idea
3.2 Menggunakan fitur-fitur 2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan - Berfikir kreatif dan kritis
untuk menggerakkan menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.
objek, memasukkan NILAI MURNI:
dialog, bunyi dan objek Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta - Berkeyakinan Diri
3
baharu dalam perisian menggerakkan objek dalam atur cara. - Berani
pengaturcaraan.
17 & 18 Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian KEMAHIRAN ABAD 21:
pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang - Menyelesaikan
4
dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur masalah
cara.
BBB
Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan
5 - Perisian
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan.
Pengaturcaraan
- PC
Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah
6 PENILAIAN
dibangunkan.
- Hasil kerja murid

Page | 9
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan 3.3 Menghasilkan atur cara EMK:
Menguji secara urutan Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka - Kreativiti dan Inovasi
1
menggunakan fitur-fitur dalam perisian pengaturcaraan.
yang sesuai untuk KREATIVITI:
sesuatu objek: Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk - Menjana idea
3.3.1 melakukan pergerakan 2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan - Berfikir kreatif dan kritis
dari kedudukan A ke menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan.
kedudukan B dan NILAI MURNI:
berpatah balik ke Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta - Berkeyakinan Diri
3
kedudukan A dengan menggerakkan objek dalam atur cara. - Berani
kadar kelajuan
19 & 20 Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian
berbeza. KEMAHIRAN ABAD 21:
3.3.2 memaparkan dialog pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang - Menyelesaikan
4
yang sesuai. dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur masalah
3.3.3 mengeluarkan bunyi cara.
yang sesuai. BBB
Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan
3.5 Menjalankan dan 5 - Perisian
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan.
membaiki ralat Pengaturcaraan
sekiranya ada pada atur - PC
cara yang dihasilkan. Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah
6 PENILAIAN
dibangunkan.
- Hasil kerja murid

Page | 10
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan 3.4 Menghasilkan atur cara Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka EMK:
1
Menguji secara pilihan tunggal dalam perisian pengaturcaraan. - Kreativiti dan Inovasi
menggunakan fitur-fitur Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk
yang sesuai untuk 2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan KREATIVITI:
sesuatu objek: menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan. - Menjana idea
3.4.1 melakukan pergerakan Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta - Berfikir kreatif dan kritis
secara rawak. 3
menggerakkan objek dalam atur cara.
3.4.2 memaparkan dialog Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian NILAI MURNI:
dan mengeluarkan pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang - Berkeyakinan Diri
bunyi yang sesuai 4 - Berani
dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur
apabila bersentuh cara.
21 & 22
dengan objek lain. KEMAHIRAN ABAD 21:
Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan
3.5 Menjalankan dan 5 - Menyelesaikan
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan.
membaiki ralat masalah
sekiranya ada pada atur
cara yang dihasilkan. BBB
- Perisian
Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah Pengaturcaraan
6
dibangunkan. - PC

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

Page | 11
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
3.0 Mengatur cara dan 3.4 Menghasilkan atur cara Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antara muka EMK:
1
Menguji secara pilihan tunggal dalam perisian pengaturcaraan. - Kreativiti dan Inovasi
menggunakan fitur-fitur Menyenaraikan fitur-fitur yang digunakan untuk
yang sesuai untuk 2 memasukkan dialog, bunyi, objek baharu dan KREATIVITI:
sesuatu objek: menggerakkan objek dalam perisian pengaturcaraan. - Menjana idea
3.4.1 melakukan pergerakan Memasukkan dialog, bunyi dan objek baharu serta - Berfikir kreatif dan kritis
secara rawak. 3
menggerakkan objek dalam atur cara.
3.4.2 memaparkan dialog Menterjemahkan algoritma kepada arahan perisian NILAI MURNI:
dan mengeluarkan pengaturcaraan dan memasukkan fitur-fitur seperti yang - Berkeyakinan Diri
bunyi yang sesuai 4 - Berani
dinyatakan dalam algoritma serta melakukan uji lari atur
apabila bersentuh cara.
23 & 24
dengan objek lain. KEMAHIRAN ABAD 21:
Berkongsi pendapat tentang cara-cara mengesan dan
3.5 Menjalankan dan 5 - Menyelesaikan
membaiki ralat bagi atur cara yang dibangunkan.
membaiki ralat masalah
sekiranya ada pada atur
cara yang dihasilkan. BBB
- Perisian
Menambah baik secara kreatif atur cara yang telah Pengaturcaraan
6
dibangunkan. - PC

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

Page | 12
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 - Berfikir kreatif dan kritis
melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. KEMAHIRAN ABAD 21:
25 & 26 4.1.1 Memahami situasi. Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Menyelesaikan
4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang masalah
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Psedokod
4.1.5 Mendokumentasi - Carta Alir
Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
- Perisian
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 Pengaturcaraan
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- PC
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
PENILAIAN
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
- Hasil kerja murid
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.

Page | 13
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 - Berfikir kreatif dan kritis
melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. KEMAHIRAN ABAD 21:
27 & 28 4.1.1 Memahami situasi. Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Menyelesaikan
4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang masalah
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Psedokod
4.1.5 Mendokumentasi - Carta Alir
Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
- Perisian
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 Pengaturcaraan
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- PC
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
PENILAIAN
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
- Hasil kerja murid
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.

Page | 14
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 - Berfikir kreatif dan kritis
melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. KEMAHIRAN ABAD 21:
29 & 30 4.1.1 Memahami situasi. Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Menyelesaikan
4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang masalah
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Psedokod
4.1.5 Mendokumentasi - Carta Alir
Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
- Perisian
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 Pengaturcaraan
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- PC
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
PENILAIAN
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
- Hasil kerja murid
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.

Page | 15
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 - Berfikir kreatif dan kritis
melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. KEMAHIRAN ABAD 21:
31 & 32 4.1.1 Memahami situasi. Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Menyelesaikan
4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang masalah
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Psedokod
4.1.5 Mendokumentasi - Carta Alir
Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
- Perisian
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 Pengaturcaraan
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- PC
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
PENILAIAN
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
- Hasil kerja murid
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.

Page | 16
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 - Berfikir kreatif dan kritis
melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. KEMAHIRAN ABAD 21:
33 & 34 4.1.1 Memahami situasi. Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Menyelesaikan
4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang masalah
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Psedokod
4.1.5 Mendokumentasi - Carta Alir
Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
- Perisian
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 Pengaturcaraan
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- PC
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
PENILAIAN
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
- Hasil kerja murid
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.

Page | 17
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 - Berfikir kreatif dan kritis
melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. KEMAHIRAN ABAD 21:
35 & 36 4.1.1 Memahami situasi. Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Menyelesaikan
4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang masalah
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Psedokod
4.1.5 Mendokumentasi - Carta Alir
Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
- Perisian
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 Pengaturcaraan
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- PC
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
PENILAIAN
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
- Hasil kerja murid
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.

Page | 18
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 - Berfikir kreatif dan kritis
melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. KEMAHIRAN ABAD 21:
37 & 38 4.1.1 Memahami situasi. Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Menyelesaikan
4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang masalah
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Psedokod
4.1.5 Mendokumentasi - Carta Alir
Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
- Perisian
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 Pengaturcaraan
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- PC
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
PENILAIAN
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
- Hasil kerja murid
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.

Page | 19
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 6)

MODUL : PENGATURCARAAN
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, EMK:
Pengaturcaraan pengaturcaraan yang 1 pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam - Kreativiti dan Inovasi
menarik dan kreatif atur cara.
melibatkan fitur dan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang terlibat. KREATIVITI:
yang dipelajari. Fitur Menghasilkan algoritma, pseudokod atau carta alir yang - Menjana idea
yang digunakan mestilah 2 - Berfikir kreatif dan kritis
melibatkan penyelesaian masalah bagi sekurang-kurangnya
bersesuaian dengan satu objek. Menghasilkan atur cara bagi objek tersebut.
objek dalam atur cara Menyatakan situasi, objek-objekyang terlibat dan NILAI MURNI:
dengan menggunakan menganalisa setiap objek yang terlibat.Menghasilkan - Berkeyakinan Diri
arahan urutan dan pilihan 3 algoritma, pseudokod atau carta alir yang melibatkan - Disiplin
berdasarkan langkah- pilihan. Menghasilkan atur cara yang melibatkan pilihan
langkah: pada objek sesuai dengan perancangan. KEMAHIRAN ABAD 21:
39 & 40 4.1.1 Memahami situasi. Menerangkan penyataan situasi berserta objek-objekyang - Menyelesaikan
4.1.2 Menghasilkan terlibat dan menganalisa setiap objek yang masalah
algoritma, pseudokod terlibat.Menghasilkan algoritma, pseudokod dan carta alir
dan carta alir. 4 BBB
bagi setiap objek yang melibatkan aliran secara urutan dan
4.1.3 Mengekod atur cara. pilihan. Menghasilkan atur cara bagi setiap objek sesuai - Algoritma
4.1.4 Menguji. dengan perancangan. - Psedokod
4.1.5 Mendokumentasi - Carta Alir
Memberi justifikasi pada objek-objek yang dipilih dalam
- Perisian
situasi berpandukanalgoritma, pseudokod dan carta alir
5 Pengaturcaraan
yang dibina juga penyelesaian pada ralat yang ditemui
- PC
semasa membangunkan atur cara yang menarik.
Menghasilkan atur cara lengkap yang menarik dan kreatif
PENILAIAN
6 berserta dokumentasi dan mempamerkan sikap berdikari,
- Hasil kerja murid
bermotivasi juga menghormati idea orang lain.

Page | 20