Anda di halaman 1dari 38

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendahuluan
Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha memperkembangkan
potensi individu ke tahap yang cemerlang jika diberi peluang secukupnya.
Pendidikan mampu melahirkan individu berilmu, berakhlak mulia, berbudi perkerti
tinggi, sopan, bertanggungjawab, berketrampilan dan sebagainya. Pertumbuhan dan
perkembangan yang berlaku ke atas individu yang lahir hasil daripada proses
pendidikan melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Proses mendidik pelajar perlu berlangsung secara terancang dan sistematik kerana
tanpa ciri tersebut proses ini akan mengalami banyak masalah serta halangan
sehingga tidak mendatangkan hasil yang diingini. Bagi mendapatkan sistem
pendidikan yang sistematik, ia perlu kepada asas atau falsafah pendidikan yang
kukuh yang menjadi dasar pendidikan. Falsafah pendidikan menjadi teras kepada
sistem pendidikan kerana di dalamnya terkandung matlamat yang hendak dicapai,
kaedah pelaksanaan pendidikan yang akan digunapakai dan ciri-ciri yang hendak
dibentuk dalam seseorang individu itu (Abu Bakar & Ikhsan 200).

Pengertian Falsafah

Falsafah menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bererti pengetahuan tentang
ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Falsafah berasal
daripada perkataan Yunani iaitu phileo yang bermasksud cinta dan sophia yang
bermaksud kearifan, kebijaksanaan atau hikmah. Cantuman kedua-duanya memberi
erti cinta kepada kearifan, kebijaksanaan atau kehikmahan.

Tokoh-tokoh klasik falsafah yang terkenal seperti Socrates (469-399 S.M) memberi
penjelasan bahawa falsafah bermula dengan pencarian (wonder), Aristotle (384-322
S.M) pula menyatakan falsafah sebagai usaha menyelidik sebab serta asas kepada
segala benda. Manakala John Dewey (1859-1952) pula menyatakan falsafah adalah
arah keseluruhan proses pendidikan. Al-Farabi (339-950 M) seorang ahli falsafah
Islam menyatakan falsafah sebagai ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud
dan falsafah adalah untuk menyelidik hakikat alam maujud yang sebenar. Beliau
juga menyatakan bahawa falsafah adalah pokok kepada segala ilmu.

Secara konsepnya, falsafah adalah sebagai suatu usaha mencari kebenaran atau
keyakinan berhubung perkara yang menggunakan minda dan akal fikiran juga
sebagai pertimbangan terhadap suatu perkara yang berasaskan kepada kebenaran
bagi memberi penjelasan tentang sesuatu. Menurut Sharifah Alwiah (1985),
berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan falsafah adalah sebagai sesuatu
penyiasatan yang bersifat sistematik komprehensif dan logik tentang asas-asas
pemikiran bagi semua aktiviti manusia dalam bidang-bidang sains, seni, agama dan
pendidikan.

Falsafah Pendidikan

Falsafah pendidikan dianggap sebagai satu asas kepada aktiviti pendidikan yang
mencerminkan pemikiran dan falsafah sesebuah negara. Ia adalah sebagai langkah
permulaan dalam proses pendidikan dan sebagai asas pergantungan kepada unsur-
unsur yang terdapat dalam pendidikan seperti matlamat, isi kandungan pendidikan,
pendekatan, strategi dan kaedah proses pengajaran. Menurut Abdul Fatah (2001),
falsafah pendidikan adalah suatu sistem kepercayaan, pegangan dan prinsip am
yang membincangkan berbagai perkara mengenai pendidikan dan pengajaran yang
patut dijalankan di sekolah.

Falsafah memainkan peranan sebagai tumpuan segala idea dan juga pemikiran
tentang pendidikan; falsafah dapat menjelaskan hala tuju kepada segala usaha
untuk memajukan sistem pendidikan negara, berperanan sebagai asas atau dasar
dalam menentukan matlamat pendidikan negara, dapat memberi panduan dalam
menentukan fokus dan kandungan kurikulum pendidikan; falsafah menunjuk arah
kepada pelaksana (sekolah dan institusi pendidikan) dalam merancang dan
melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran; sebagai asas dan memberi
arah kepada pembuat dasar pendidikan menentukan corak sistem pendidikan
negara.

Matlamat Pendidikan Malaysia

Matlamat Pendidikan Negara adalah melahirkan warganegara yang mempunyai


sahsiah yang baik, seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani dan yang memiliki dan menghayati ciri-ciri berikut:

percaya dan patuh kepada tuhan


berilmu pengetahuan, berfikiran kreatif dan rasional
berakhlak mulia
berketrampilan
berkeupayaan memberi sumbangan ke arah menambahkan kemakmuran
masyarakat dan negara
setia kepada negara, bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik di antara
insan dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia

Selain daripada itu, adalah diharapkan melalui proses pendidikan matlamat berikut
dapat dicapai;
melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipannya
sebagai seorang warganegara;
menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannya
berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna demi memberikan
sumbangan terhadap kemajuan dan perlembagaan;
melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan
prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan;
melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara;
melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun
Negara dan bersikap toleransi demi mewujudkan perpaduan rakyat berbilan kaum;
dan
mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum dengan membekalkan
kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada.

Sejarah Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara

Dari sudut sejarah, falsafah pendidikan negara lahir daripada proses yang agak
panjang iaitu satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak
merdeka lagi. Sejak itu, kita telah berusaha untuk membina satu sistem pendidikan
yang berteraskan falsafah, budaya dan nilai "bangsa Malaysia" sendiri dan
berdasarkan matlamat pembangunan yang sesuai dengan keadan dan keperluan
bangsa kita.
Di negara kita falsafah pendidikan negara telah difikirkan sejak awal 1980-an lagi
dan telah diisytiharkan pada tahun 1988. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji
Pelaksanaan Dasar Pelajaran yang diterbitkan pada 1979 adalah permulaan kepada
pembentukan Falsafah Pendidikan Negara yang lebih jelas. Pernyataan Falsafah
Pendidikan Negara adalah seperti berikut:
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan keluarga."
( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988)
Dalam Akta Pendidikan 1996, Falsafah Pendidikan Negara mengalami sedikit
tambahan dalam perkataanya dan kemudiannya dikenali sebagai Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK);
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara."
( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal dengan mengambil kira seluruh
aspek yang berkaitan dengan keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara
(Mok Soon Sang 1993). Pengubalannya juga memerlukan pertimbangan dibuat ke
atas beberapa faktor iaitu :

faktor agama yang dianuti oleh rakyat


faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat dan kebudayaannya
faktor politik yang menentukan ideologi negara yang juga mempengaruhi dasar
pendidikan
faktor ekonomi yang mempengaruhi matlamat pendidikan dalam usaha memebawa
pembangunan dan kemajuan negara
faktor individu yang berkaitan dengan keperluan-keperluan asas dan
faktor sejagat yang berkaitan dengan pandangan dan visi sedunia, perkembangan
pendidikan antarabangsa dan keupayaan rakyat memberi sumbangan ke arah
persefahaman antarabangsa.
Prinsip-Prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Berdasarkan kepada pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, berikut adalah


huraian secara ringkas prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan:

Pendidikan satu usaha yang berterusan


Pendidikan merupakan proses pemerolehan dan perpindahan pengetahuan, nilai-
nilai murni, adab dan akhlak serta kemahiran-kemahiran dari satu generasi ke satu
generasi.

Perkembangan potensi individu


Potensi ialah bakat dan keupayaan yang dianugerahkan oleh tuhan pada seseorang
individu sejak dilahirkan. Potensi meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan
jasmani yang perlu dicungkil, diperkembang dan dipertingkatkan secara berterusan
melalui proses pendidikan.

Perkembangan menyeluruh dan bersepadu


Pengembangan potensi individu dilakukan ke peringkat optimum dengan cara
mengintegrasikan bakat dan kebolehannya yang saling berkait antara satu sama
lain.

Insan harmonis yang seimbang


Manusia yang baik dan sempurna ialah insan yang memiliki kedamaian jiwa,
personaliti yang tidak bercanggah di antara akal, rohani dan jasmani serta boleh
menyeimbangkan unsur-unsur akal, rohani dan emosi serta jasmani secara
serentak, selaras dan sentiasa terikat kepada kepercayaan serta kepatuhan kepada
Tuhan.

Unsur intelek
Unsur intelek ini meliputi aspek-aspek seperti hikmah, daya pemikiran yang logik,
analitis, kreatif dan inovatif serta ilmu pengetahuan yang benar.

Unsur rohani dan emosi


Aspek ini meliputi keyakinan terhadap Tuhan, kepercayaan beragama, kemantapan
jiwa, penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat, berbudi perkerti mulia,
berbakti dan berkorban untuk negara.

Unsur jasmani
Ini merujuk kepada kecergasan fizikal, kesihatan diri, pemanafaatan anggota dan
tenaga fizikal.

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.


Ini bermakna seseorang individu yakin bahawa manusia dan alam tidak terjadi
secara tersendiri tetapi ada Penciptnya dan hukum-hukum alam adalah hukum-
hukum Tuhan dan manusia dianjurkan mengkaji fenomena alam. Manusia
hendaklah memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam mentadbir
dan memakmurkan alam.

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan


Ini bermakna penduduk Malaysia memiliki ilmu yang benar dan menggunakannya
untuk manafaat diri dan orang lain.

Rakyat Malaysia yang berketrampilan


Rakyat yamg mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran tinggi sentiasa rela
memberikan sumbangannya demi kemajian dan kesejahteraan agama, bangsa dan
negara

Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia


Ini bererti penduduk yang memiliki tingkah laku yang baik hasil dari dorongan di
dalam jiwa. Proses pembentukan akhlak ini hendaklah berteraskan ilmu, keyakinan
dan amalan.

Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab


Ini bermakna penduduk hendaklah amanah terhadap Tuhan, negara, masyarakat
dan diri. Seterusnya mereka akan melaksanakana tugas dan tanggungjawab dengan
baik.

Rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Pendidikan


hendaklah menghasilkan individu yang berupaya mencapai keseimbangan dan
keharmonian diri dan dengan itu akan memiliki jiwa yang tenang, damai dan
sejahtera.

Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan


Ini bermakna penduduk Malaysia rela berbakti dan berkorban untuk masyarakat dan
negara.

Keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara


Pendidikan bertujuan mewujudkan masyarakat Malaysia yang makmur dan
sejahtera hasil daripada hubungan yang harmonis di antara penduduk dengan
Tuhan, penduduk sesama penduduk dan penduduk dengan alam.

Oleh itu, pendidikan hendaklah dapat membina kesedaran tentang ketuhanan dan
kesediaan untuk mematuhi-Nya. Sejajar dengan falsafah yang berpaksikan kepada
ketuhanan, pendidikan berhasrat untuk melahirkan rakyat yang berilmu, berakhlak,
bertanggungjawab serta boleh menikmati kebahagiaan hidup dan sedia berbakti
untuk masyarakat dan negara.

Konsep Asas Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Ontologi ( teori kejadian )


Ontologi merujuk kepada aliran falsafah yang meneliti hakikat kewujudan manusia,
makhluk-makhluk lain, alam semesta dan Tuhan. Ia menganalisis secara sistematik
dan logik tentang persoalan sifat semula jadi alam semesta dan makhluk-makhluk
dalam alam, kewujudan dan kekuasaan Tuhan, dan keupayaan akan dan hasil
fikiran manusia.

Epistomologi ( teori ilmu )


Epistomologi adalah falsafah yang bersifat inkuiri tentang kebenaran dan jenis ilmu
pengetahuan yang dipelajari, samada dalam situasi pendidikan formal ataupun yang
bukan formal. menghuraikan takrif, punca, sumber dan peranan ilmu

Aksiologi ( teori nilai )


Aksiologi ialah cabang falsafah yang menganalisis sifat, punca dan kepentingan
nilai-nilai. Ia termasuk etika, iaitu tentang peradaban moral dan estetika iaitu tentang
kesenian dan kehalusan pekerti dan kejadian alam dan manusia.

Rangka Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1. Hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Aspirasi FPK ingin melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani. Falsafah Pendidikan Kebangsaan berteraskan kepada
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Pengoperasian Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pengoperasian Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjelaskan bagaimana aspirasi
yang terkandung dalam falsafah tersebut dilaksanakan di dalam program pendidikan
(semua peringkat : prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pengajian
tinggi), corak dan proses pendidikan

3. Hasil
Kesan akhir pendidikan sebagai yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan
Kebangsaan adalah ingin melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai kepercayaan
kepada Tuhan, patuh kepada ajaran agama, berilmu pengetahuan, beketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berkeupayaan mencapai kesihatan,
keselamatan dan kesejahteraan diri. Disamping itu ia juga ingin melahirkan rakyat
yang mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

Peranan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem


pendidikan iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada segala usaha yang
dilakukan bagi peningkatan kualiti pendidikan negara. Peranan falsafah dalam
pendidikan adalah merupakan tunjang kepada semua aktiviti dan usaha pendidikan
di negara kita. Ia menekankan perkembangan individu yang menyeluruh iaitu dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

Dalam sistem pendidikan Malaysia, Falsafah Pendidikan Kebangsaan memainkan


peranan penting iaitu:

sebagai suluh yang memberi panduan dan hala tuju kepada usaha
mengembangkan dan memajukan pendidikan;
menjadi dasar dan pertimbangan asas bagi menentukan Matlamat Pendidikan
Negara;
sebagai rujukan untuk membantu pendidik memahami sistem pendidikan;
sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-
tugas pendidikan;
sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan
pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran;
sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan; dan
menghilangkan salah faham, keraguan atau pertelingkahan dalam sebarang usaha
melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan.

Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan Terhadap Sistem Pendidikan Malaysia

Sejak diisytiharkan, FPK telah menjadi agenda utama dalam reformasi pendidikan
dan telah membawa pelbagai implikasi kepada sistem pendidikan di Malaysia iaitu :
1. Implikasi Terhadap Tradisi / Budaya Sekolah

Bagi merealisasikan falsafah pendidikan yang tersurat berserta KBSR dan KBSM
yang dibentuk, beberapa perubahan penting telah dialami oleh sekolah. Perubahan-
perubahan ini adalah sangat penting bagi tujuan keselariannya dengan falsafah
pendidikan dan kurikulum tersebut. Disamping itu penyusunan semula organisasi
sekolah dalam mewujudkan suasana kondusif bagi membolehkan pelajar
menghayati matlamat dan aspirasi FPK, antaranya ialah:

Menaiktaraf fasiliti sediada di sekolah bagi membantu mengembangkan potensi


pelajar berdasarkan jasmani, emosi, rohani dan intelek
Perkenalkan aktiviti sosial yang menggalakkan perkembangan budaya sekolah
untuk penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar
Perubahan dalam suasana pembelajaran sekolah bagi menggalakkan
perkembangan potensi intelek pelajar dalam bidang baru ( cth: ICT), suka kepada
ilmu pengetahuan dan mengukuhkan budaya membaca
Aktiviti ko-kurikulum menjadi komponen yang penting dalam kurikulum sekolah
bagi mengembangkan aspek emosi dan sosial pelajar untuk mewujudkan perpaduan

2. Implikasi Terhadap Reformasi Pendidikan

Sejak merdeka, sekolah telah melalui berbagai peringkat reformasi dalam sistem
pendidikan, antaranya:
Perkenalkan sistem pendidikan bersepadu pada 1965
Perkenalkan Sains Paduan dan Matematik Moden pada 1971
Pelaksanaan KBSR untuk sekolah rendah pada 1983
Pelaksanaan KBSM untuk sekolah menengah pada 1989
Perkenalkan matapelajaran Sains dan Kajian Tempatan pada 1994
Pelaksanaan Konsep Sekolah Bestari pada 2000
Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran matapelajaran Matematik, Sains
dan Teknikal pada 2003

3. Implikasi Terhadap Tanggungjawab Guru


Guru sebagai agen perubahan untuk mendidik dan melahirkan generasi masa
depan, bertanggungjawab merealisasikan matlamat dan aspirasi yang terkandung
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu mendidik pelajar menjadi warganegara
berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berkeupayaan mencapai kesejahteraan dan
memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan negara. Selain itu,
guru berperanan mendidik pelajar supaya mempunyai pelbagai kemahiran hidup dan
membawa inovasi untuk memenuhi hasrat dan keperluan individu, masyarakat dan
negara.

Bagi tujuan ini, guru-guru perlu berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan,


melengkapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran profesional yang terkini
dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, disamping
menjadi role model kepada pelajar-pelajar mereka.

Di peringkat sekolah, peranan guru dalam merealisasikan hasrat Falsafah


Pendidikan Kebangsaan adalah meliputi tugas-tugas seperti menganalisis objektif
kurikulum dan isi kandungannya bagi menentukan keperluan pelaksanaannya. Guru
perlu melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan juga penyediaan bahan-
bahan pelajaran, merancang dan melaksana pengajaran mengikut saranan
kurikulum serta membuat penilaian bagi mengenal pasti kekurangannya untuk tujuan
meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan kurikulum. Selain itu, guru perlu
melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum serta khidmat sosial bagi
kepentingan para pelajarnya (Abu Bakar & Ikhsan 2003).
Cabaran Dalam Pelaksanaan FPK

Mewujudkan sistem pendidikan yang terbaik adalah untuk menghasilkan insan yang
mempunyai daya kefahaman tinggi bagi memenuhi aspirasi dan kehendak individu,
masyarakat dan negara. Dalam erti kata lain, pendidikan ialah proses pembinaan diri
insan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, proses membangunkan
kesedaran dan nilai-nilai insaniah, conscientization dan proses membangunkan
kesedaran dan nilai-nilai murni dan lurus dalam diri agar terpancar kebaikan pada
diri manusia dan alam.

Namun sejak pelaksanaannya pada 1988, Falsafah Pendidikan Kebangsaan sering


berhadapan beberapa persoalan dan isu tentang keperluan untuk menilai
keberkesanannya. Antara persoalan yang sering dibangkitkan adalah kefahaman
guru tentang konsep dan prinsip-prinsip utama yang terkandung di dalamnya.
Kefahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah penting kerana jika guru tidak mempunyai
keupayaan dari segi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran untuk melaksanakan
sesuatu perubahan atau inovasi pendidikan, maka perubahan sukar dilaksanakan
dengan berkesan (Azrin 2004).

Meski Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah dimetrikan sebagai asas matlamat


dalam Akta Pendidikan Negara 1996, kesan menyeluruh daripada pelaksanaannya
belum dapat dilihat secara substantial dan behavorial. Terdapat 15 nilai-nilai murni
yang dijadikan prinsip dalam merentasi kurikulum dan ko-kurikulum namun natijah
holistik dalam pembentukan watak belum terlihat dengan .jelas.

Hal ini dibangkitkan kerana terdapat kelemahan pedagogikal dan metodologikal di


peringkat proses pengajaran dan pembelajaran dalam mengartikulasi maksud
falsafah, nilai dan agama. Pendekatan pedagogikal masih bercorak preskriptif bukan
artikulatif malah amat sedikit yang berbentuk model atau contoh yang mampu
menjadi sumber ikutan dan teladanan. Prinsip falsafah tidak diterjemah dengan baik
dalam konteks sahsiah pendidik, kualiti kurikulum, buku teks, dan kaedah
pengajaran dan pembelajaran. Faktor agama dan nilai lebih banyak diungkapkan
secara terbatas dan kurang mampu membentuk sahsiah dan personaliti.

Warga guru haruslah dapat memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan


Kebangsaan itu sendiri supaya mereka berkeupayaan mendidik para pelajar menuju
ke arah matlamat ini. Dengan kefahaman dan penghayatan yang mendalam ini,
warga guru diharap dapat menilai sendiri samada pengajaran mereka bersesuaian
dan memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menurut Azrin (2004),
punca utama yang menyebabkan guru tidak dapat melaksanakan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan adalah kerana mereka menghadapi masalah memahami
prinsip-prinsip di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menerapkan prinsip-
prinsip yang abstrak dan sukar difahami di dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

Falsafah dan matlamat pendidikan yang halus dan indah hanya akan tinggal di atas
kertas jika tidak diterjemahkan dan dijelmakan secara praktik. Justeru itu perlu dicari
pendekatan dan strategi yang sesuai bagi menterjemah dan menjayakan hasrat
falsafah untuk melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak, berketrampilan,
seimbang dan harmonis. Pada masa yang sama kita perlu menggarap sekali
keperluan-keprluan semasa ( di dalam dan luar bidang pendidikan ) dan masa
depan yang akan ditempuhi oleh anak didik masa kini.

Dalam konteks Falsafah Pendidikan peningkatan keupayaan intelek dan


penguasaan sesuatu kemahiran adalah sama pentingnya dengan pemupukan nilai-
nilai murni dalam usaha melahirkan individu yang dianggap seimbang. Menurut Tajul
Ariffin (2002), kekuatan aspek rohani adalah paksi yang menjadikan seseorang
individu itu dapat mengharungi kehidupan sebagai hamba kepada penciptanya.

Jika diperhati dan dianalisis, pada hakikatnya kita sedang berhadapan dengan
pelbagai masalah yang mencabar kewibawaan profesion perguruan. Diantaranya
ialah masalah akhlak, iman, budaya lepak, buli, ponteng sekolah. Oleh yang
demikian pendidik harus sentiasa mempunyai persediaan ilmu,
kemahiran/profrsional, ketahanan akal, ketahanan emosi, kekukuhan akhlak atau
moral dan ketahanan fizikal. Dalam menjalankan tugas, guru bukan saja
menyebarkan ilmu pengetahuan, tetapi menunjukkan sikap dan tingkah laku yang
boleh diteladani oleh pelajar-pelajar.

Satu lagi realiti dalam masyarakat kini ialah pendidikan terlalu mementingkan
kejayaan individu, kebendaan dan kemewahan. Untuk mencapai tujuan tersebut,
hanya aspek akal atau intelek saja yang dikembangkan sedangkan aspek akhlak
dipinggirkan. Akibatnya lahirlah para intelek yang tidak berakhlak yang sanggup
menggunakan kepandaian untuk melakukan penyelewengan dan jenayah kolar
putih. Oleh yang demikian sewajarnya guru memberikan penekanan bukan saja dari
aspek kognitif dan intelek, tetapi juga dari aspek akhlak dalam pengajaran dan
pembelajaran mereka.

Persoalan-Persoalan Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Sejak pengisytiharan dan pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada


tahun 1988, ia sering berhadapan dengan beberapa persoalan iaitu :

1. Keberkesanan hasil penerapan FPK


Meski FPK sebagai asas ke arah mencapai matlamat pendidikan, kesan menyeluruh
daripada pelaksanaannya belum dapat dilihat dengan jelas. Walaupun nilai-nilai
murni dijadikan paksi merentasi kurikulum dan ko-kurikulum namun kesan holistik
dalam pembentukan watak belum terlihat dengan jelas.

Penerapan FPK dalam subjek yang diajar dan kurikulum yang disampaikan masih
bersifat konseptual dan diskriptif. Pendekatan yang lebih realistik harus menumpu ke
arah pendekatan yang lebih transformatif dan mampu membentuk sahsiah tinggi.

2. Hasrat dan maksud FPK tidak difahami dan dihayati sepenuhnya

Kelemahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mengartikulasi


(menyatakan dengan jelas) maksud falsafah. Keadaan in wujud kerana kepakaran
dan profesionalisme guru yang tidak kemas kini dan releven ke arah pembangunan
insan yang menyeluruh dan seimbang seperti yang terkandung dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Menurut Azrin (2004), ini disebabkan kandungan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan itu adalah bersifat konsep, proses dan pengetahuan.
Sekiranya guru tidak dapat mengenalpasti sifat kandungan falsafah tersebut, maka
sudah tentu mereka tidak dapat menghayati Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM) yang merupakan tafsiran dan huraian kepada Falsafah
Pendidikan Kebangsaaan itu sendiri.

Hasrat FPK, kurikulum, strategi pengajaran dan kaedah penilaian serta kaedah
pelaksanaan mengarah kepada merealisasikan hasrat FPK tidak dihayati oleh
semua pihak (pelajar, guru dan pihak pengurusan dalam pendidikan). Pelajar bukan
sahaja tidak mampu mengikuti sukatan yang disediakan malah keseronokan dan
kepuasan belajar itu sendiri telah berkurangan.

3. Penekanan terhadap FPK tidak diberi perhatian lagi / terabai


Kegagalan guru menyampaikan ilmu secara bersepadu menghasilkan pelbagai
kemelut melibatkan pelajar, antaranya masalah disiplin dan gejala-gejala tidak baik.
Sebagai akibat seterusnya gejala-gejala negatif ini akan memepengaruhi proses
kesuburan potensi pelajar-pelajar tersebut.
Kegiatan Kokurikulum lebih menjuruskan kepada memenuhi masa kosong dan tidak
benar-benar mendidik untuk membina sahsiah pelajar yang kukuh. Guru-guru
melaksanakan tidak mempunyai komitmen tinggi sehingga perjalanan

4. Pendidikan menekankan lebih kepada peperiksaan

Sistem peperiksaan yang menjadi oriantasi pendidikan kini hendaklah segera diubah
supaya pembinaan pelajar tidak hanya terikat kepada kecemerlangan yang hanya
diukur dari segi gred dan markah yang dicapai. Pendidikan yang ada kini ternyata
amat bersifat exam-oriented dan tidak membantu melahirkan pelajar yang
cemerlang keperibadiannya. Amalan pendidikan lebih menekankan aspek akademik
dan peperiksaan (aspek kognitif) mengakibatkan lahir pelajar intelek tapi tidak mahir
dalam soal pengurusan hidup dan kurang berakhlak (Tajul Ariffin 2002).

Peranan Warga Guru Dalam Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Mempersiapkan generasi hari ini bagi menghadapi dan menangani cabaran-cabaran
baru dalam era globalisasi terletak di tangan dan di bahu para guru di pelbagai
peringkat, amat mememerlukan kesedaran tinggi bagi memeperkembangkan dan
mempertingkatkan setiap aspek profesionalisme keguruan ke suatu tahap yang tidak
mungkin lagi dipertikaikan dan di pandang rendah. Warga guru perlu
mempertingkatkan profesional mereka dengan mengamalkan pembelajaran
sepanjang hayat. Peofesion keguruan masakini telah menjadi semakin kompleks
hasil daripada perkembangan dan kemajuan dalam bidang pendidikan.
Perkembangan dan perubahan drastik dalam sektor ekonomi, sains, teknologi dan
komunikasi misalnya menuntut warga guru meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran dalam bidang-bidang tersebut.

Profesion guru terutama dalam zaman yang mencabar ini bukanlah semudah yang
disangka. Sebagai aritek sosial, guru mempunyai tanggungjawab yang amat besar,
bukan sekadar memberi pendidikan dan menyampaikan ilmu. Guru
dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan transformasi pendidikan yang dicita-
citakan oleh negara. Disamping itu, guru juga sering dikaitkan sebagai agen
perubahan dalam agenda sosial, politik dan ekonomi. Perubahan-perubahan yang
dikehendaki oleh kerajaan selalunya disalurkan melalui falsafah dan matlamat yang
perlu diterjemahkan oleh guru dalam aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum.

Peranan Pengurusan Pendidikan

Warga guru merupakan golongan yang mempunyai kedudukan terpenting dan


berada di barisan paling hadapan dalam melaksanakan segala program pendidikan
formal di sekolah. Sehubungan itu, kejayaan dan kegagalan program pendidikan
banyak bergantung kepada keupayaan guru melaksanakannya dengan berkesan
dan cemerlang. Oleh itu selain perlu mempunyai kelulusan dalam bidang akademik
yang setaraf, warga guru perlu dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran
terkini dalam bidang pendidikan bagi membantu mereka memberikan sumbangan ke
arah kecemerlangan dalam bidang tersebut.

Sesungguhnya peningkatan profesionalisme guru banyak bergantung juga pada


pelbagai pihak lain, selain diri guru itu sendiri. Usaha untuk memantapkan profesion
perguruan memerlukan kerjasama semua pihak. Pihak pengurusan pendidikan
boleh membantu guru memainkan peranan mereka dengan lebih berkesan dan
meningkatkan kualiti profesionalisme guru melalui:
1. Program latihan dan pembangunan perguruan

Program latihan dalam konteks ini meliputi latihan pra perkhidmatan dan latihan
dalam perkhidmatan. Tidak dinafikan bahawa institusi-institusi latihan perguruan,
baik maktab, institut mahupun universiti telah memainkan peranan yang besar
melahirkan para guru. Namun masih terdapat sebilangan tenaga pendidik di institusi
pendidikan tinggi kurang menghayati pendekatan bersepadu serta prinsip-prinsip
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dapatkah kita harapkan bahawa guru
pelatih yang kemudian mengajar di sekolah, yang tidak memperoleh pendedahan
yang cukup daripada pensyarahnya, mencapai tahap profesionalisme yang
sewajarnya? Berkaitan dengan latihan dalam perkhidmatan pula, adalah perlu
Kementerian Pelajaran membuat perancangan semula yang lebih rapi agar para
guru benar-benar memperoleh maklumat dan kemahiran yang secukup-cukupnya
tentang prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan aspek kaedah
pengajaran menurut pendekatan bersepadu. Kita nampaknya kaya dengan
idealisme dan gagasan (sesuatu yang memang positif) tetapi agak kurang
memperhatikan aspek pelaksanaan yang berkesan.

2. Pemantauan dan penyeliaan

Pemantauan dan penyeliaan yang lebih rapi adalah perlu untuk memastikan
terlaksananya pendidikan menurut pendekatan bersepadu. Hanya dengan
pemantauan yang berkesan sahaja barulah segala idealisme dan gagasan yang
melandasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Reformasi Pendidikan dapat
dipastikan pelaksanaannya.

3. Galakkan dan sokongan

Galakkan dan sokongan dari pentadbir sekolah tidak kurang pentingnya dalam
menentukan peningkatan profesionalisme pendidik. Namun iltizam, sikap dan
kesungguhan setengah-setengah pentadbir sekolah dalam pelaksanaan hal ini
kadang-kadang amat mengecewakan.

Pihak pentadbir sekolah perlu memeberi tumpuan yang serius terhadap motivasi
kendiri guru-guru, perasaan individu dan keperluan perkembangan profesionalisme
mereka. Sehubungan itu, pentadbir sekolah perlu mewujudkan peluang atau saluran
dan kemudahan kepada guru-guru untuk pembangunan kebolehan, potensi dan
kemahiran supaya mereka boleh menyumbang kepada kecermerlangan akademik
dan sahsiah pelajar-pelajar.

4. Pengiktirafan dan penghargaan

Faktor penghargaan dan imbalan kepada guru sudah sering diperkatakan. Skim
perkhidmatan yang menawarkan imbalan yang kurang seimbang dengan sifat
kerjaya guru yang amat mencabar serta ketiadaan kemudahan dan faedah tertentu
turut menghambat upaya peningkatan profesionalisme guru. Beban tugas guru kini
turut memberikan kesan kepada upaya peningkatan profesionalisme guru. Waktu
pengajaran yang banyak, saiz kelas yang besar, dan kurangnya bantuan kakitangan
sokongan menyebabkan guru berasa tertekan.

Cadangan

Warga guru perlu dapat melihat perkaitan antara objektif pengajaran yang dirancang
dengan objkejtif nilai-nilai murni dengan memahami maksud Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang menjadi matlamat seluruh proses pendidikan yang dirancang.
Warga guru juga perlu meneliti bagaimana kurikulum, sukatan pelajaran, kaedah
penilaian, pendekatan dan strategi pengajaran mengarah kepada tuntutan
merealisasikan hasrat falsafah pendidikan tersebut.

Dalam proses memikirkan dan merancang objektif nilai-nilai murni, adalah sama
prosesnya dengan merancang bagi kemahiran kognitif (kefahaman) atau kemahiran
psikomotor kerana objektif nilai-nilai murni adalah objektif afektif. Objektif afektif ini
dapat diterjemah ke dalam bentuk unit-unit tingkah laku yang dapat dilihat, didengar
dan diukur jika dirancang dengan teliti.

Berikut adalah beberapa cadangan yang difikirkan perlu dilihat oleh warga guru dan
pihak pengurusan pendidikan dalam mencapai hasrat dan aspirasi yang terkandung
di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan:

Guru seharusnya terlebih dahulu perlu diberi pemahaman dan penghayatan


tentang pengertian setiap pernyataan yang terkandung di dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan supaya mereka berkeupayaan untuk mendidik pelajar-
pelajar ke arah matalamat yang bersesuaian dengan kehendak Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Ini kerana kejayaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan banyak
bergantung kepada sejauh mana guru memahami konsep-konsepnya dan
bagaimana mereka menerapkannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kajian semula dan kemaskini kurikulum latihan perguruan agar lebih terkini dan
releven selaras dengan perubahan dalam bidang pendidikan yang bersifat global
sebagai persiapan untuk melaksanakan tanggungjawab mendidik dan
menyampaikan ilmu kepada pelajar. Disamping itu kurikulum pendidikan guru
seharusnya bersifat intelektual yang tinggi dari segi akademik dan profesionalisme.

Guru perlu lengkapkan diri dengan akhlak dan peribadi mulia yang akan menjadi
role model kepada anak didiknya. Guru seharusnya menjadi teladan kepada pelajar
bukan sahaja dari aspek ketrampilan tetapi juga dari aspek pendidikan dan
profesionalisme dalam pembinaan generasi masa hadapan.

Sebarang rombakan dalam sistem pendidikan bukan dibuat secara ad hoc tetapi
perlu secara menyeluruh meliputi guru, sekolah dan pelajar. Elakkan amalan ujicuba
tanpa membuat sebarang kajian mendalam dan berhati-hati terhadap implikasinya
pelaksanaannya dan supaya ia tidak bersifat situasi.

Dapat melihat perkaitan antara objektif pengajaran yang dirancang dengan objektif
nilai-nilai murni dengan memahami maksud Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang
menjadi matlamat seluruh proses pendidikan yang dirancang. Disamping itu
penerapan nilai-nilai murni ini seharusnya dimulakan dari peringkat rendah dan
dilaksana secara berterusan. Komponen unsur nilai murni ini sangat penting sebagai
teras di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana apa yang hendak dilahirkan
adalah perwatakan insan dalam diri manusia yang dijadikan Tuhan. Oleh itu unsur-
unsur ini perlu dinyatakan dengan sengaja dan jelas agar dapat dijadikan panduan
oleh pelajar di dalam menghayatinya (Hussein 1993).

Merealisasikan transformasi pendidikan dan sebagai agen perubahan, guru


seharusnya dapat menterjemah hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam
aktiviti kurikulum dan ko kurikulum. Penekanan yang lebih dalam bidang ko
kurikulum, contohnya dalam sukan dan aktiviti persatuan dan kelab merupakan
salah satu cara yang berkesan ke arah pembentukkan individu yang terpelajar,
terdidik dan mempunyai sahsiah yang lebih positif.

Pengoperasian Falsafah Pendidikan Kebangsaan hendak dilaksanakan di semua


peringkat dengan kurikulum yang digubal berasaskan pendidikan bersepadu, oleh itu
adalah penting untuk guru benar-benar dapat mentafsir dan memahami apa yang
dihasratkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Matlamat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan,


bertanggungjawab dan berkebolehan sebenarnya mencakupi tiga unsur asas yang
penting iaitu kognitif (akal), afektif (sikap) dan psikomotor (kemahiran). Oleh itu
tumpuan yang seimbang dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotor harus diberi
penekanan supaya proses pengajaran dan pembelajaran serta pendidikan dapat
memberikan manafaat dan kesan yang positif kepada diri pelajar.
Meneliti bagaimana kurikulum, sukatan pelajaran, kaedah penilaian, pendekatan
dan strategi pengajaran mengarah kepada tuntutan merealisasikan hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

Penutup

Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah menjadi landasan kepada sistem


pendidikan kebangsaan. Ia juga adalah gambaran cita-cita serta hala tuju kepada
semua usaha dan perjuangan rakyat negara ini melalui proses pendidikan. Semua
program dan aktiviti pendidikan adalah terbitan daripada prinsip-prinsip dan nilai-nilai
yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak dapat


direalisasikan dan tidak bermakna jika ianya tidak dapat difahami dan dihayati serta
dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat dalam
bidang pendidikan. Tanggungjawab dalam merealisasikan hasrat ini terletak dibahu
guru dalam menerapkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kepada pelajar-pelajar.

Warga guru sebagai pelaksana segala agenda dalam bidang pendidikan adalah
insan yang bertanggungjawab dalam menentukan kejayaan dan kegagalan sesuatu
sistem pendidikan itu sendiri. Sehubungan itu, guru seharusnya
memperkembangkan profesionalisme mereka dan meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran melalui penglibatan di dalam segala latihan yang berkaitan dengan
mendapat sokongan padu dan galakan daripada pihak pengurusan pendidikan

Kepentingan falsafah pendidikan terhadap sistem pendidikan sesebuah negara.

Mei12
Sebagai seorang guru, penting untuk kita memahami dan menghayati Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan disini saya ingin membincangkan tentang apakah
kepentingan falsafah pendidikan terhadap sesebuah negara.

Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan. Pada amnya, perkataan


falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional
dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli
falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah
mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk
perkara-perkara yang penting dalam kehidupan.. Perkataan pendidikan pula
didefinisikan sebagai segala usaha, segala tenaga yang dicurahkan, segala gerak
langkah yang dijalankan, segala pendapat yang diketengahkan yang dapat
menambah kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman yang dapat
memberi faedah di dalam serba lapangan hidup (Abdul Fatah Hasan). Berdasarkan
huraian di atas, falsafah pendidikanboleh diertikan sebagai pedoman, arah tuju atau
pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Jika kita
menghayati dan memahami maksud falsafah pendidikan, kita akan dapati bahawa
falsafah merupakan isu yang sangat serius dan penting kepada sesebuah negara.
Falsafah pendidikan memainkan peranan sebagai arah tuju, panduan dan bimbingan
kepada sesebuah negara dalam membentuk perkembangan pelajar secara
menyeluruh yang meliputi dimensi intrinsik dan dimensi instrumental/sosial.
Maka, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah digubal daripada usaha
berfikir yang rasional dan kritis berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana
yang telah dimanifestasikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan, termasuk Rukun
Negara. FPK merupakan satu usaha yang berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Dalam erti kata lain, FPK ini akan menjadi suluh yang memberi pedoman dan hala
kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam institusi pendidikan atau di luar
institusi pendidikan. Sehubungan ini, FPK adalah digubal secara rapi dan teliti oleh
pakar-pakar pendidikan yang mengambil kira seluruh aspek yang berkaitan dengan
keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara.

Dengan adanya falsafah pendidikan, maka sistem pendidikan sesebuah negara


sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan
mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk
sistem pendidikan (contohnya sistem pendidikan Malaysia) daripada peringkat yang
paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK menjelaskan
tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan
selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan
bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik.
Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik,
seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan
yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara.

Selain itu, FPK juga berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Matlamat
pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara
harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu
dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang
mulia yang sekali gus dapati ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan
warganegara yang baik dan terdidik.

Falsafah pendidikan juga menekankan tentang pendidikan. Pendidikan


merupakan satu proses yang berterusan sepanjang hayat iaitu bermula dari bayi
sehinggalah ke akhir hayat seseorang itu. Proses pemerolehan, pemindahan
pengetahuan dan penerapan nilai-nilai murni dalam pendidikan merupakan satu
perkara yang tidak dapat dipisahkan lagi. Pendidikan sudah bermula sejak kita
berada di rumah lagi, seterusnya pendidikan secara formal di sekolah, institut
pengajian tinggi dan sebagainya. Jika dilihat dari perspektif lain, pendidikan suatu
usaha berterusan ini membolehkan berlakunya perkembangan ilmu yang kritikal,
seimbang dan mampu untuk melahirkan modal insan yang menjadi matlamat utama
negara kita pada masa sekarang.
Selain daripada itu, perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani merupakan
perkara yang dititikberatkan dalam FPK. Unsur-unsur ini membantu dalam
perkembangan potensi individu dan menjadi asas kepada Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Perkembangan potensi individu dalam empat aspek ini telah
membawa kepada perkembangan perkembangan potensi secara menyeluruh dan
bersepadu. Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu ini merangkumi
perkembangan individu yang maksima pada jalan atau cara yang tepat bagi
membantu menggilap potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Perkembangan
ini dapat membantu individu dalam kecergasan mental, menyelesaikan masalah
dengan tepat, mengawal emosi dengan baik dan mempunyai tingkah laku yang baik.

Berlandaskan kepada FPK yang telah dihuraikan diatas, jelas bahawa Matlamat
Pendidikan Negara bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah, tetapi adalah
untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi
seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu,
bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


2.0 PENGENALAN

Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philos (bermakna
mencintai) dan Sophia (bermakna kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada
makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal
mencintai kebijaksanaan. Secara amnya, falsafah boleh didefinisikan sebagai
pemikiran atau pemandangan yang benar dan rasional. Pemikiran yang dihasilkan
oleh para ahli fikir ini merupakan hasil pengemblengan buah fikiran hasil daripada
kajian mereka menggunakan kaedah yang sistematik dan berinsurkan logic
akal. Namun demikian, istilah falsafah terkenal dengan perkataan berfikir. berfikir
sahaja tidak mencukupi untuk mencakupi seluruh makna berfalsafah namun perlu
mempunyai beberapa ciri-ciri tertentu untuk menentukan kesahihan sama ada
perkara demikian ialah falsafah ataupun tidak. Tiga ciri tersebut ialah, berfikir secara
kritikal, berfikir secara universal dan berfikir secara integral. Falsafah merupakan
induk bagi setiap cabang ilmu memandangkan dari segi sejarahnya, daripada
falsafah, lahirlah cabang-cabang ilmu yang lain seperti matematik, perubatan, sains
dan sebagainya. Hadirnya falsafah akan menjawab soalan-soalan dan menangani
masalah yang tidak dapat dijawab oleh bidang ilmu yang terbatas
.Perbahasan mengenai falsafah ilmu tidak pernah diabaikan kerana falsafah
mengenai ilmu merupakan falsafah yang boleh berubah-ubah mengikut
perkembangan semasa dan bergantung kepada tahap ekonomi,sosial dan politik
sesuatu tempat.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kebangsaan bermatlamat untuk
melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani,
emosi,rohani, intelek dan sosial supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik
dan berguna. Dengan kata lain matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta
menghayati cirri-ciri seperti percaya kepada tuhan,berakhlak mulia,berilmu
pengetahuan,bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan Negara

3.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan merupakan tonggak kemajuan, sama ada kemajuan individu,


masyarakat mahupun negara. Pendidikan juga menentukan corak manusia dan
masyarakat. Manusia yang berpendidikan lebih berdisiplin berbanding manusia yang
tidak mendapat pendidikan sempurna. Pendidikan yang sempurna dan berkesan
dapat diperoleh apabila wujud satu sistem yang teratur. Dalam sistem itu digarisi visi
dan misi, matlamat, peraturan dan undang-undang. Antara aspek pendidikan
sempurna dan bersistem ialah apabila digubal satu falsafah pendidikan yang
seragam untuk semua bangsa dalam sebuah negara berdaulat.

Pada awalnya, falsafah pendidikan dalam sistem pendidikan Malaysia


dinamakan Falsafah Pendidikan Negara, sebagaimana di bawah.Pendidikan di
Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara. Sekitar akhir tahun 1990-an, penyataan falsafah pendidikan itu
disemakan dan diperkemaskan. Kini ia dikenali sebagai Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, sebagaimana di bawah. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara

4.0 MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kebangsaan (FPK) maka


matlamatnya adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari
pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi,rohani, intelek dan sosial supaya menjadi
warganegara Malaysia yang baik dan berguna. Dengan kata lain matlamat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta
menghayati ciri-ciri seperti percaya kepada tuhan,berakhlak mulia,berilmu
pengetahuan,bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan
Negara,memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu dan memupuk perpaduan di
kalangan rakyat berbilang kaum.

Matlamat kedua ialah ingin menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta
cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif
serta sempurna. Rakyat yang mahir serta progresif mampu untuk membantu
menaikkan taraf ekonomi negara.

Matlamat yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja
dan cinta akan negara. Taat setia kepada Raja adalah penting kerana dapat
mengelakkan dari berlakunya pembelotan dan Malaysia tidak akan
diceroboh kerana pengkhianatan rakyatnya.

Matlamat lain ialah melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan


prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersikap toleransi sesama rakyat untuk
mewujdkan perpaduan berbilang kaum. Rakyat yang sentiasa bertolak ansur adalah
rakyat yang membawa perpaduan di dalam Malaysia. Rukun Negara mempunyai 5
prinsip yang menjadi teras kepada perpaduan Negara iaitu kepercayaan kepada
Tuhan, kepercayaan kepada Raja dan Negara, kepercayaan kepada perlembagaan,
kepercayaan kepada undang-undang dan terakhir sekali kesopanan dan kesusilaan.

Selain itu, matlamat FPK ialah mengurangkan jurang perbezaan dari segi
ekonomi sosial dan peluang di antara kaum. Pada zaman dahulu terdapat jurang
perbezaan yang besar antara kaum di Malaysia. Melayu duduk di kampung, cina
duduk di lombong dan India duduk di estet. Seperti yang kita lihat pada hari ini,
perbezaan yang amat ketara dalam pendidikan antara kaum Melayu, Cina dan India.
Kaum cina lebih maju berbanding kaum lain di Malaysia.

Oleh itu sekolah amat berperanan penting dalam merapatkan jurang antara
kaum ini dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada murid-murid. Hal ini bertujuan
murid-murid dapat bersama-sama tolong menolong dan bertoleransi antara satu
sama lain agar keharmonian dan kemakmuran

5.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FALSAFAH PENDIDIKAN


KEBANGSAAN

Idea pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini sebenarnya adalah


pada tahun 1979 iaitu selepas penerbitan Laporan Jawatankuasa Kabinet yang
mengkaji pelaksanaan dasar kerajaan.

Perkembangan ekonomi pada hari ini adalah pesat. Demikian juga dalam
bidang sosial. ... kita berhadapan dengan pelbagai unsur dari dalam dan luar. ...
kebanyakan daripada unsur ini adalah baik, tetapi ... yang didatangkan dari luar,
yang tidak menyenangkan. Oleh itu, kita menghadapi satu cabaran lain. Iaitu
pembangunan kemanusiaan.

(Laporan Kabinet, 1979:226)

Penekanan ini telah membawa kepada Penggubalan Falsafah Pendidikan


Kebangsaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama ialah
faktor agama iaitu islam adalah agama rasmi negara kita. Walaubagaimanapun,
agama-agama lain adalah bebas untuk dianuti. Unsur agama ini dapat dilihat dan
dihayati dari FPK iaitu: mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan.
Faktor kedua ialah faktor sosial dimana Malaysia ini adalah negara yang
mempunyai pelbagai kaum. Keharmonian dan kemakmuran negara bergantung
kepada amalan dan sikap hormat-menghormati antara satu sama lain. Bagi
mencapai perpaduan yang diidamkan, sikap-sikap positif ini adalah amat penting.
Penenkanan ini dapat dilihat dalam FPK iaitu: memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Bagi faktor politik, dapat dilihat dalam pembentukan ideologi negara, peranan
politik ini amat penting. Bagi mencapai perpaduan kaum dan faktor-faktor lain, faktor
politik inilah yang paling besar mempengaruhinya. Faktor keempat ialah faktor
ekonomi iaitu rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran dapat
membantu negara memperkembangkan ekonomi dengan menngkatkan daya
pengeluarannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, bertanggungjawab dan berupaya untuk
meberi sumbangan terhadap kemakmuran negara. Cita-cita ini ada terdapat dalam
PFK.

Faktor individu adalah faktor kelima iaitu potensi individu dapat dikembangkan
melalui proses pendidikan. Potensi individu ini meliputi aspek-aspek intelek rohani,
emosi dan jasmani. Perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu akan menjadi insan yang seimbang dan harmonis. Insan yang seimbang
dan harmonis sentiasa mengamalkan sikap bersyukur, sentiasa menikmati
ketenteraman jiwa serta bersedia menghadapi cabaran hidup dengan tenang. Cita-
cita melahirkan individu yang seimbang dan harmonis merupakan pernyataan utama
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Faktor terakhir ialah faktor sejagat. Penggubalan FPK pula tidak terpisah
dengan pengaruh perkembangan sistem pendidikan antarabangsa. Sehubungan
dengan itu, idea-idea yang dihasilkan daipada seminar pendidikan antarabangsa
pula membawa pengaruhnya keatas FPK. Misalnya, program pendemokrasian
pendidikan, persarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancang
oleh UNESCO dalam tahun 1980-an telah dimanifestikan dalam pernyataan FPK
sebagai Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan.... ini jelaslah
mencerminkan konsep pendidikan seumur hidup

6.0 ELEMAN-ELEMAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Dalam Falsafah Pendidikan Negara, terdapat dua aspek yang boleh dirujuk
iaitu cabang-cabang falsafah dan elemen-elmen yang terkandung dalam FPK itu
sendiri. Antara cabang-cabang falsafahnya ialah Metafizik. Ciri-ciri FPK bagi
Metafizik ialah menyeluruh dan bersepadu yang bermaksud, badan ilmu sejagat
haruslad diajar oleh guru dan mesti dipelajari oleh muridnya. Ini bermaksud, guru
mestilah mencurahkan segala ilmu yang telah ditetapkan sukatannya oleh kerajaan
kepada seitap murid. Dengan itu, potensi dan kebolehan individu penting untuk
berkembang secara menyeluruh dan bersepadu. Berikut ialah cabang falsafah
Epistemologi iaitu usaha yang berterusan. Maksud usaha berterusan di sini ialah,
ilmu sentiasa berubah dari semasa ke semasa kerana cabang ilmu sangat luas dan
tiada satu pun ilmu yang mutlak. Implikasi terhadap cabang ini ialah penyesuauan
diri amatlah perlu mengikut peredaran zaman dan perkembangan semasa misalnya
teknologi ICT, k-ekonomi dan sebagainya. Penekanan ilmu juga akan menggalakkan
lagi perkembangan dan boleh meluaskan lagi pengetahuan dan kemahiran diri.
Selain itu, boleh menyebabkan pekenanan kepada pembelajaran sepanjang hayat.
Dan cabang falsafah yang ketiga ialah Aksiologi. Cabang aksiologi pula terbahagi
unsur kepada dua iaitu, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang
bermaksud unsur kewujudan dan peranan beragama. Dan unsure kedua ialah
berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang bermaksud peranan nilai moral, etika
dan sahsiah. Dan cabang falsafah yang terakhir ialah, logik. Logik ialah
berketerampilan yang bermaksud kepentingan dan penaakulan sah dan tidak sah.

Elemen yang pertama ialah pendidikan adalah suatu usaha berterusan .


elemen ini bermaksud pendidikan merupakan satu proses pemerolehan dan
pemindahan ilmu serta kemahiran dan nilai murni yang berlaku secara berterusan
dari kecil sehinggalah ke akhir hayat. Jadi, pendidikan yang bermula dari awal
kanak-kanak amatlah penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak dalam
lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. Sahsiah yang dibentuk
kemudiannya akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. Apabila
tamat persekolahan, setiap individu masih juga perlu untuk meneruskan peningkatan
ilmu, kemahiran dan akhlak mereka. Oleh itu, proses pendidikan yang berterusan ini
mampu untuk membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan.

Elemen kedua ialah perkembangan potensi individu iaitu setiap individu telah
pun dianugerahkan bakat, potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam. Bakat,
potensi dan kebolehan ini sebenarnya dapat dicungkil, dipupuk atau dikembangkan
lagi bagi menyerlahkanya. Melalui interaksi sosial dengan orang lain atau pun
peredaran alam sekitar dapat menjelmakan bakat, potensi serta kebolehan
seseorang individu. Oleh itu, setiap individu perlukan pendidikan kerana pendidikan
boleh memperkembangkan lagi bakat, potensi dan kebolehan mereka. Antara
maksud bagi elemen perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu
pula ialah, bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara
berasingan sebaliknya perlu dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan
pertentangan antara satu sama lain. Sekurang-kurangnya, perkembangan bakat,
potensi serta kebolehan mestilah merangkumi keempat-empat aspek iaitu intelek,
rohani, emosi dan jasmani.

Elemen insan yang seimbang dan harmonis pula ialah, setiap individu
mestilah mempunyai ilmu (intelek), sahsiah yang baik (emosi), percaya kepada
tuhan serta mempunyai akhlah yan terpuji (rohani) serta kesihatan diri yang baik
(jasmani). Keempat-empat aspek tadi perlulah seimbang untuk menghasilkan
individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan juga orang lain.
Individu seperti ini tidak akan mempunyai sebarang masalah dalam menempuh apa
juga cabaran kehidupan dan mampu menghadapi serta menyelesaikan pelbagai
masalah dengan baik.

Unsur intelek ialah mempunyai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan


mengira. Selain itu, setiap individu mestilah sentiasa berusaha mengembangkan lagi
ilmu yang benar. Unsur intelek juga ialah berkemahiran dalam berfikir secara kreatif,
kritikal dan reflektif. Untuk terus memastikan kemajuan dalam keluarga masyarakat
dan negera, individu perlu untuk berkonsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran.

Seterusnya ialah elemen Kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.


Menyedari dan percaya kepada Tuhan ialah salah satu daripada unsur rohani. Kita
mestilah bersyukur dengan pemberian tuhan dan mempunyai akhlak yang mulia dan
berpegang dengan nilai-nilai murni supaya dipandang tinggi oleh masyarakat. Unsur
emosi pula ialah mempunyai emosi yang matang dan stabil serta dapat memiliki dan
memupuk perasaan kasih sayang sesama insan. Mempunyai sifat kekitaan dan
perpaduan amatlah penting bagi mengeratkan serta mengukuhkan lagi kekuatan
masyarakat kita yang berbilang kaum dan bangsa.

Unsur yang terakhir ialah unsur jasmani. Unsur ini ialah menyedari tentang
kepentingan kesihatan fizikal. Mestilah mengembangkan bakat dan kemahiran
teknikal, manipulative dan sosial. Menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk
memanfaatkan masyarakat.

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan merupakan satu elemen yang


amat penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kita mesti mengakui tentang
kewujudan Tuhan dan mengakui bahawa Tuhan sebagai pencipta manusia dan
alam. Selain itu, kita juga mesti menyedari bahawa setiap fenomena alam
merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh tuhan. Setiap individu mesti
bertanggungjawab ke atas segala perbuatan dan tindakannya. Setiap individu juga
mesti mengamalkan setiap ajaran agama yang dianutinya. Elemen yang lain ialah,
rakyat Malaysia yang berilmu tinggi. Setiap individu mestilah menyintai ilmu
pengetahuan. Jika kita cinta akan ilmu, kita akan berminat untuk menuntut pelbagai
ilmu kerana ilmu itu luas. Dalam FPK, terdapat juga rakyat Malaysia yang
berketerampilan, berakhlak mulia, serta bertanggungjawab.
Berketerampilan bermaksud mempunyai kecekapan dan kompetensi diri serta
berkebolehan untuk menjalankan tugas dengan sempurna. Berketerampilan boleh
dipupuk dalam setiap diri individu jika mempunyai kekuatan dalam intelek, rohani,
emosi dan jasmani. Manakala berakhlak mulia pula ialah mempunyai perwatakan diri
yang baik dan berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup.
Untuk memastikan kita hidup dalam masyarakat yang harmoni dan bersepadu, nilai-
nilai moral yang baik perlu untuk menjamin masa depan negara. Bertanggunjawab
pula bermaksud boleh dipercayai serta menyedari bahawa setiap tugas dan
tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik. Sebagai
rakyat Malaysia, kita mesti menjalankan tanggungjawab kita dan mematuhi rukun
negara. Contohnya mematuhi undang-undang ataupun peraturan yang telah digubal
oleh kerajaan. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara merupakan elemen yang penting dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu berfikiran waras dan
berjiwa tenang bagi menghadapi cabaran hidup yang semakin mencabar. Setiap
individu juga perlu berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat
toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat-menghormati dan bertolak ansur bagi
mengukuhkan lagi perpaduan sesama rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini.
Untuk memberi sumbangan terhadap keharmonian negara kita perlu berusaha untuk
memajukan ekonomi negara, mengekalkan kestabilan politik serta mematuhi
perlembagaan dan peraturan negara.

Kita juga mesti berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan dapat


memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat
dan negara. Untuk mencapai kesejahteraan diri, individu perlu mempunyai daya
tahan fizikal dan mental yang tinggi. Berkebolehan untuk mengharungi liku-liku hidup
juga amatlah perlu. Seperti elemen yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, individu yang mampu mencapai kesejahteraan diri akan mampu untuk
member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara

7.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DI MALAYSIA

Falsafah Pendidikan Kebangsaan sememangnya telah memberi beberapa


implikasi terhadap sistem pendidikan di negara kita seperti implikasi terhadap
kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti perubahan sukatan
subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(KBSM).

Selain itu, kurikulum sekolah juga dilihat telah mengalami perubahan dari segi
bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang
diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan
yang seimbang dan harmonis. Perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat
dalam sistem pendidikan negara kita yang mula berorientasikan ke arah pendidikan
umum dan perubahan sukatan pelajaran yang sesuai bagi mengasah kemahiran
pelajar dalam bidang teknologi, teknik dan vokasional.

Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang seterusnya ialah terhadap


pendidik iaitu perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam
menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, perubahan positif ini telah mengubah P & P
pendidik seterusnya melahirkan pendidik yang inovatif, berpengetahuan luas,
berakhlak mulia, dan berketrampilan.

Seterusnya ialah implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap


institusi pendidikan di negara kita. Dalam institusi pendidikan sekarang, dapat kita
lihat perubahan seperti perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar
mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka
dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani secara seimbang. Selain itu,
akitiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni
dalam jiwa para pelajar. Perubahan iklim sekolah yang kondusif juga telah
melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya
positif seperti budaya membaca di kalangan mereka. Sebagai rumusannya, semua
pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi
mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya memberi impak positif
dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita ini.

8.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI SATU INSTITUSI FORMAL DALAM


MEREALISASIKAN HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Sekolah adalah institusi yang paling penting dan utama dalam usaha
merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sebagaimana yang kita tahu,
Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,
jasmani dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara . Aspek-
aspek seperti budaya sekolah, peranan guru, disiplin murid, aktiviti ko-kurikulum dan
juga aspek kepimpinan perlu diberi perhatian yang serius dan dilaksanakan secara
menyeluruh dan berkesan di semua sekolah. Dengan itu, tidak mustahil hasrat FPK
dapat direalisasikan.

Aspek yang terpenting ialah aspek pembudayaan sekolah. Sesetengah pihak


memanggilnya iklim sekolah. Budaya sekolah ini mestilah merangkumi kelima-lima
elemen yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu, rohani,
intelektual, emosi, jasmani dan sosial. Elemen rohani ialah dengan menerapkan
kepentingan agama tanpa menentang agama lain. Contohnya ialah dengan
mewujudkan budaya sekolah yang mengamalkan bacaan Al-Quran setiap pagi dan
solat fardhu secara berjemaah. Semua murid pula mestilah menutup aurat. Ia akan
menyedarkan murid akan tanggungjawabnya dalam memelihara agama dan
kehormatan diri. Secara tak langsung akan melahirkan murid yang berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.
Dari elemen fizikal pula ialah dengan menyediakan kemudahan sekolah yang
selesa, ceria dan kondusif yang dapat menggalakkan sesi pengajaran dan
pembelajaran. Ia akan dapat merangsang minat murid dalam menuntut ilmu. Ia
sejajar dengan hasrat FPK iaitu untuk menghasilkan murid-murid yang berkembang
secara harmonis dan menyeluruh dari aspek rohani, jasmani, emosi, intelektual dan
sosial.

Seterusnya, dalam elemen intelek, sekolah mestilah menggalakkan


pembuadayaan ilmu dalam kalangan murid dan guru. Pihak sekolah boleh
menganjurkan program-program akademik seperti program NILAM. Ia akan
menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid. Melalui pembacaan, minda
murid akan lebih berkembang dan murid mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Ia
sejajar dengan hasrat FPK untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan.
Dalam elemen sosial, murid mestilah diberi pendedahan akan kepentingan
bersosial dengan cara yang betul sesama murid, guru, ibu bapa, keluarga dan
masyarakat. Contohnya budaya memberi salam yang diamalkan di sesetengah
sekolah akan mengukuhkan ikatan ukhuwah sesama murid dan guru, dan dengan
keluarga dan masyarakat jika turut dipraktikkan di luar. Budaya ini akan melahirkan
murid yang menghormati guru dan rakan-rakannya serta akan membenihkan rasa
kasih dan sayang guru terhadap murid. Ia akan menyumbang terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara seperti yang terdapat di dalam
FPK.

Seterusnya ialah dalam aspek aktiviti ko-kurikulum. Melalui gerak kerja ko-
kurikulum, sifat-sifat kepimpinan, kerjasama, tolong-menolong dan sedia berkhidmat
dalam kalangan murid dapat dipupuk. Gerak kerja ko-kurikulum ini perlu dirancang
dengan teliti agar dapat melahirkan murid yang seimbang perkembangan mental,
sosial, jasmani dan rohani. Ia dapat mencungkil bakat murid, menambah kemahiran
dan meningkatkan keyakinan diri setiap murid. Kesannya , murid-murid juga akan
lebih berminat untuk belajar dan hadir ke sekolah.

Aspek disiplin juga turut sama pentingnya bagi merealisasikan hasrat FPK.
Disiplin berkaitan dengan tatatertib. Tatasusila, kesopanan dan akhlak. Sekolah
merupakan institusi terpenting dalam membentuk disiplin murid-murid. Proses
pembelajaran dan pengajaran akan menjadi lebih lancar, mudah dan menarik
seandainya masalah disiplin adalah sifar di sekolah. Ini kerana, masalah disiplin
akan menjejaskan tumpuan murid kepada pelajaran. Untuk mengawal disiplin setiap
murid bukanlah tugas guru dan sekolah semata-mata. Namun, ibu bapa seharusnya
memainkan peranan, contohnya melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).

Selain itu, aspek kepimpinan juga memainkan peranan penting untuk


membantu memenuhi tuntutan FPK. Fungsi kepimpinan dalam menguruskan dan
mengendalikan sekolah adalah amat penting. Kepemimpinan di sekolah haruslah
sentiasa proaktif dan bersedia untuk berdepan dengan segala kemungkinan seiring
dengan perubahan arus masa yang semakin mencabar kredibiliti guru seperti
penyaluran budaya kuning. Sekolah yang berkesan dapat dinilai melalui cara
kepimpinannya yang bukan sahaja mampu membawa kecemerlangan, malah
berjaya membawa perubahan yang besar kea arah kebaikan. Ianya tidak
menumpukan aspek akademik sahaja, malahan tumpuan yang diberikan adalah
secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan
harmonis dalam kelima-lima aspek JERIS. Tugas kepemimpinan ini bukanlah terhad
di pundak guru besar atau pengetua semata-mata, malah setiap warga sekolah
mestilah memainkan peranan dan tugas masing-masing, termasuklah jawatankuasa
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).

Menurut Wilson dan Corcoran (1988), segala kejayaan dan kegagalan murid
terletak kepada pihak sekolah, iaitu guru besar dan guru. Kepemimpinan guru besar
pula dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting sekali, yang mempengaruhi
kualiti dan kuantiti hasil sekolah walaupun proses dalaman dan persekitaran sosial
(iklim), atau budaya sekolah juga merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi
dan menyebabkan perbezaan dalam pencapaian akademik murid (Rutter et
al,1979).

Peranan guru juga merupakan aspek yang penting dalam memainkan


peranan sekolah untuk merealisasikan hasrat FPK. Guru seharusnya berusaha
mendekati murid dan menjalin hubungan yang erat dan mesra dengan murid agar
murid berasa selesa untuk berhadapan dengan guru. Martabat seorang guru
diangkat dengan begitu tinggi kerana peranan guru amat besar untuk membentuk
nilai dan sahsiah seseorang murid. Tugas guru bukanlah sekadar mengajar, bahkan
juga sebagai pengurus, fasilitator, pembimbing, penggalak, penyelaras dan inovator.
Tuntasnya, guru bertanggungjawab untuk mengembangkan bakat dan potensi murid
secara menyeluruh dan bersepadu iaitu insan yang seimbang cemerlang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial.

Kesimpulannya, hasrat FPK pasti akan dapat dicapai seandainya semua


pihak memainkan peranan dan tugas masing-masing dengan baik

9.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, berdasarkan kepada semua huraian diatas, maka ternyatalah


bahawa kejayaan sesebuah sekolah dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan
Kebangsaaan (FPK) adalah bergantung kepada berdasarkan sekolah itu sendiri,
aspek-aspek kepemimpinan, budaya sekolah, ko-kurikulum, guru dan juga disiplin.
Semua aspek ini akan menentukan modal insan yang bakal dihasilkan sama ada
memenuhi hasrat FPK atau tidak. Kejayaan dalam merealisasikan FPK juga secara
tidak langsung mampu menjana dan membina modal insan yang berkualiti.

Merujuk kepada PIPP (2006), negara kita berhasrat untuk menghasilkan


modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berperibadi
mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggI dan perlu mampu untuk berfikir
secara kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan
mencipta peluang-peluang baru, mempunyai ketahanan serta berkebolehan untuk
berhadapan dengan persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah.

Sekali lagi dinyatakan bahawa, peranan guru amat penting dalam menyahut
cabaran yang terkandung di dalam FPK untuk melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia bertanggungjawab dan
keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
Falsafah Pendidikan Negara

Falsafah Pendidikan Negara digubal bagi melahirkan para pelajar yang bestari.
Dengan merujuk kepada matlamat, objektif serta organisasi kandungan-
jelaskan pernyataan tersebut:

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan


Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Hal ini bermakna,
semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan
FPK ini. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan
mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan
pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Intipati utama dalam FTK ini
ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual
yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERI. Perlu diingat bahawa tidak ada
yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut, yakni tidak boleh dikatakan
jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya.

Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara."
Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di
Malaysia dekenali sebagai FPK. Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan
negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan
mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk
sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada
peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan
untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan
yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi
seorang warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama
untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung
merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan
cita-cita negara.

Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang
berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Matlamat pendidikan adalah
untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang
supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan harus
menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi
cirri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang baik dan
terdidik.

Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan
peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada
kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan
menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu
mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi
ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan
sesuatu yang amat tinggi nilainya. Pendidkan ialah satu proses dan aktiviti
sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan
perluasan, pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada. Pengalaman bukan
sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan
mengubah ilmu yang sedia ada pada manusia.

FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan.
Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu
tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu
berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat
memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri
manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli
keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab,
berakhlak mulia, dan berbakti.
FALSAFAH PENDIDIKAN PELAHIR INSAN BERPARADIGMA DINAMIK

FALSAFAH PENDIDIKAN PELAHIR INSAN BERPARADIGMA DINAMIK


Proses pencerakinan minda merupakan dimensi ulung dalam penerokaan khazanah
ilmu. Tanpa kesanggupan daya fikir untuk terus berganjak, inovasi dan fikrah
masyarakat tidak mampu bersaing diatas podium global. Walauapaun, dalam
menongkah gulungan ombak modenisasi yang kini menyusup ke galur globalisasi,
elemen falsafah tidak seharusnya dimalukutkan. Falsafah di sini merujuk kepada
Falsafah Pendidikan (FP). Ironinya, falsafah merupakan metodologi yang paling
utama dan tertinggi dalam dunia pendidikan.

Simboliknya, tingkahlaku manusiawi adalah turut bertunjang kepada falsafahnya


yang disalirkan melalui mekanisme pendidikan. Sebenarnya, pendidikan ditafsirkan
oleh cendekiawan sebagai pemindahan nilai-nilai dari generasi ke generasi sama
ada ilmu atau kemahiran, sedangkan nilai-nilai ini dibentuk oleh falsafahnya yang
disogokkan melalui fragmen pendidikan. Justeru, pendidikan memainkan peranan
penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek
kehidupan.

Sejarah telah membuktikan bahawa kehancuran tamadun Mesir, Greek, Rome dan
Parsi adalah berpunca dari gagalnya penerapan nilai-nilai murni kepada generasi
pewaris. Sejarah pasti berulang andainya dunia pendidikan negara pada hari ini
gagal menjana anjakan paradigma dalam setiap sel individu.

Jean Jacques Rousseau, salah seorang pendidik Eropah menyatakan bahawa


pendidikan merupakan proses yang berterusan dan bermula dari kanak- kanak.
Rentetan daripada itu, FPN menekankan bahawa pendidikan merupakan satu
proses bagi seseorang individu memperolehi ilmu dan menggunakan ilmu
pengetahuan, nilai- nilai murni dan kemahiran yang ada. Proses ini berlaku secara
berterusan semenjak dari zaman kanak-kanak sehinggalah kita kembali mengadap
Tuhan Rabbul Jalil. Laporan RRJP kedua (1991-2000) pula ada menyatakan
bahawa :

Selain aspek kemahiran dan peningkatan pengalaman diri, pembangunan


manusia juga adalah salah satu usaha untuk menghasilkan rakyat yang
bermoral, mempunyai nilai-nilai positif, semangat kekitaan yang tinggi,
kesetiaan dan cinta kepada negara. Inilah hasrat murni yang ingin dicapai
dalam pembangunan manusia dalam konteks negara Malaysia.

Di Malaysia, misi utama pendidikan jelas bertujuan seperti berikut:

Mewujudkan sistem pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang


mempunyai daya ketahanan yang tinggi bagi memenuhi aspirasi dan
kehendak individu, masyarakat dan negara.

-Wan Mohd Zahid (1993)


Di sini jelas bahawa, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan
yang harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Winkel
(1991) pula menambah potensi insan ini sebagai berikut:

Dapat melakukan pemikiran kehadapan (futurulistik)

Dapat mamahami fenomena alam.

Sememangnya, inilah yang ditekankan dalam falsafah Pendidikan Negara(FPN).


Untuk itu, proses pendidikan seharusnya bermula sedari awal lagi.

Dalam konteks falsafah pendidikan Islam, untuk melahirkan insan Soleh Wa


Musleh, pendidikan mestilah dimulakan dari alam rahim lagi. Sebelum anak
dilahirkan, ibubapa sememangnya bertanggungjawab dalam menyediakan tempat
tinggal yang sesuai untuk anak-anak berteduh. Untuk membentuk generasi pewaris
yang berakhlak tinggi, pemilihan bakal suri yang akan mendidik anak-anak mestilah
cermat. Rasulullah S.A.W. mengingatkan kepada bakal suami supaya berhati-hati
dalam memilih bakal isteri solehah:

Perempuan dikahwini kerana empat perkara;kerana hartanya, kerana


keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka pilihlah
yang beragama, ia lebih menguntungkan kamu.

-Maksud hadis nabi

Hasil sempurnanya kerukunan rumahtangga suami isteri, maka terbinalah suasana


keluarga yang harmoni dan bahagia.

Proses pendidikan secara tidak formal seterusnya mulai berlaku apabila ibu merasai
ada bayi dalam kandungannya. Pendidikan ditahap ini adalah bercorak Ruhaniyat.
Ketika ini, ibu disarankan supaya sentiasa berdoa dan meletakkan harapan supaya
anak yang bakal dilahirkan nanti seorang yang soleh, berilmu, beramal dan
bertakwa. Ketika ini juga ibubapa mestilah berusaha mendapatkan sumber rezeki
yang halal. Ini kerana, benih yang akan melahirkan anak itu adalah dari darah dan
darah itu datangnya dari bahan makanan. Makanan yang haram akan
menggelapkan proses pendidikan anak-anak. Makanan ibu juga mestilah berzat
demi menjaga kesihatan diri dan bayi yang bakal dilahirkan.

Hadis nabi ada menyebut:

Carilah ilmu sejak mulai dari buaian hingga keliang lahad.

-Maksud hadis nabi


Hadis ini bukan sahaja memberi erti tentang pendidikan sepanjang hayat, malah
menekankan pentingnya pendidikan awal. Kanak-kanak diperingkat ini diibaratkan
seperti sehelai kain putih yang bakal menerima sebarang pencorakan warna
daripada ibubapa dan pengaruh sekitar.

Imam alGhazali ada menyebut:

Adalah menjadi tanggungjawab ibubapa atau penjaga kanak-kanak untuk


memastikan pendidikan awal kanak-kanak berjalan dengan baik mengikut
lunas-lunas islam.

Kanak-kanak menurut al Ghazali juga diibaratkan sebagai sebuah cermin yang


menerima apa sahaja objek yang lalu di hadapannya dan memantulkan kembali
arcanya seperti yang diterima tadi.

Pendidikan berlaku lebih agak serius apabila kanak-kanak dilahirkan hingga mereka
berumur 4 atau 5 tahun. Jika pendidikan di tahap ini tidak betul, maka pincanglah
proses pendidikan yang seterusnya. Pines ada menyebut:

Berjuta-juta kanak-kanak gagal sehingga tidak dapat diperbaiki lagi akibat


kegagalan kita meransang daya intelek mereka pada usia genting-Dari lahir
hingga lima tahun.Berjuta orang lagi dihalang dari mencapai potensi mereka
yang sebenar.

-Pines (1966)

Dalam tempoh 5 tahun ini, penekanan pendidikan berlaku dalam dua aspek
iaitu Ruhaniyat dan Jasmaniyat seperti berikut:

Anak yang baru lahir disambut dengan diazan ditelinga kanan dan qamat
ditelinga kiri

Membuat aqiqah selepas hari ketujuh kelahiran

Ibu yang menyusukan anak hendaklah makan makanan halal

Sentiasa berdoa untuk anak

Mereka yang datang berziarah hendaklah sentiasa berdoa untuk keberkatan


ibu dan anak

Waktu menyusui anak hendaklah teratur

Kebersihan anak-anak hendaklah sentiasa dijaga samada makanan, minuman,


pakaian dan tempat tidur
Tidak benarkan anak-anak bermain diluar rumah menjelang waktu maghrib

Biasakan anak-anak dengan menyebut dua kalimah syahadah apabila anak-


anak sudah pandai bercakap

(Dipetik dari kertas kerja Falsafah Pendidikan kanak-kanak dalam islam, oleh Dr.
Abdul Halim El-Muhammady).

Pendidikan seterusnya adalah di peringkat umur 5 hingga 7 tahun. Pendidikan


diperingkat ini adalah lebih luas dan menyeluruh di mana bahan-bahan untuk
pengisian Ruhaniyat, Aqliyyat dan Jasmaniyyat didedahkan secara serentak.
Falsafah aksiologi atau nilai juga turut ditekankan diperingkat ini. Bahan bahan
pendidikan untuk pengisian diperingkat ini adalah seperti berikut :

w Ruhaniyyat

Bahan-bahan pendidikan Ruhaniyyat di peringkat ini dapat dipecahkan


kepada dua iaitu ibadat dan adab. Soal-soal ibadat ini mencakupi elemen
fardu`ain dan fardu kifayah manakala adab-adab pula seperti taat kepada
ibubapa, guru, orang tua, adab makan dan sebagainya. Pendidikan di tahap
ini juga turut menekankan pendidikan akhlak (Khuluqiyah), kejiwaan
( Nafsiyyah ) dan keimanan (Imaniyyah). Justeru, falsafah aksiologi turut
berkepentingan dalam membentuk anjakan paradigma dalam diri individu.
Ayat al Quran ada menyebut :

Sesuatu bangsa itu tetap hidup selama akhlaknya tetap baik;bila


akhlak mereka rosak ,sirnalah bangsa itu.

Sememangnya, iman seseorang belum sempurna selagi tidak menghasilkan amal


salih dan akhlak yang mulia.

Kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku
akhlaknya. Kerana iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia,
sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk laku,
mudah terkelir pada perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan orang
lain.

-Syeikh Mohd Al-Ghazali (Khuluq Al-Muslim)

w Akliyyat (Intelek)

Apa yang ditekankan dalam pendidikan Akliyyat ialah pendedahan kanak-


kanak kepada latihan mengenal huruf, menulis dan membaca, mempelajari
bahasa, kira-kira dan sebagainya. Aspek ini sangatlah ditekankan dalam
sistem pendidikan barat atau moden melebihi aspek-aspek lain dari peringkat
pra-sekolah sehinggalah ke universiti. Penekanan yang tidak seimbang boleh
menyebabkan lahirnya insan yang tempang, tidak sepadu, tidak seimbang,
maju dalam sains dan teknologi tetapi jiwanya kosong dan hidup terumbang-
ambing.

w Jasmaniyyat

Kanak-kanak juga mestilah di beri masa untuk membina kekuatan jasmani


yang boleh menjana kesihatan, kecergasan dan kerehatan. Ini penting untuk
menyeimbangkan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak.

Seterusnya, selepas kanak-kanak berumur 7 tahun keatas, proses pendidikan


secara formal berlaku. Di peringkat inilah kanak-kanak dihantar ke sekolah untuk
menimba ilmu secara langsung daripada guru. Walaubagaimanapun,
tanggungjawab mendidik kanak-kanak tidak seratus peratus diletakkan dipundak
guru. Ibu bapa masih lagi berperanan untuk mengasuh anak-anak supaya lebih
berketrampilan dan matang dalam melakukan sesuatu tindakan.

Di sini jelas bahawa, pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana
anjakan paradigma dalam setiap individu. Jika taraf pendidikan individu sempurna,
maka lahirlah masyarakat madani progresif yang akan membina entiti negara
bangsa yang berdaulat di rantau global. Jika taraf pendidikan pincang, sudah
tentunya masyarakat negara kita tidak mempunyai jati diri yang unggul dan mantap.
Efektifnya, kita akan ketinggalan diera perkampungan global pada hari ini yang
penuh dengan rempah ratus bayu pembaharuan. Untuk itu, kita mestilah sentiasa
bersiapsiaga jika ingin terus mengatur derap langkah menuju ke puncak jaya lebih-
lebih lagi kita akan berdepan dengan arus globalisasi.

As we progress It is very important that we Equip ourselves to face the


chalengge of globalisasion.

(New Strait Times-Selasa, 7 Ogos 2001)

Walaubagaimanapun, hasrat untuk melahirkan generasi intelek yang mantap dan


unggul serta dinamik hanya akan menjadi khayalan jika semua pihak tidak bersatu
hati menjayakan hasrat murni negara tercinta.

http://www.pustakamaya.net

Anda mungkin juga meminati:

kesimpulan Falsafah Pendidikan Timur dan Barat


Pendidikan di timur menekankan bagaimana untuk menjalani proses kehidupan yang
bermakna dalam membentuk kesempurnaan hidup.
Pendidikan di barat pula berfokuskan kepada proses pembelajaran di institusi seperti
sekolah untuk menjadikan murid mendapat pengetahuan dan mengaplikasinya
secara berkesan.

Falsafah pendidikan timur juga berfokus kepada nilai-nilai murni dan bagaimana ilmu
yang diperolehi membawa kesan dalam kehidupan.

Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk
membezakan taraf individu dengan individu yang lain.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan ,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.

Objektif Pendidikan Negara

1. Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi


kewajipannya sebagai seorang warganegara
2. Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya
membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta
sempurna, demi memberi sumbangan terhadap kemajuan dan perkembangan
negara
3. Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta
mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut
Perlembagaan.
4. Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara
5. Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip
Rukun Negara dan bersikap toleransi demi mewujudkan perpaduan rakyat
berbilang kaum
6. Mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi sosial dan peluang
di antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asaS
pendidikan kepada golongan yang kurang berada.

Falsafah Pendidkan Negara(FPN) merupakan sistem pendidikan yang


menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara
jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan
Malaysia daripada peringkat paling rendah kepada paling tinggi iaitu institusi
pendidikan tinggi seperti universiti. Falsafah Pendidikan Negara juga turut
menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara.

Tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk individu adalah untuk melahirkan


insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga menjadi
seorang warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama
untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu, ini untuk menjayakan
hasrat dan cita-cita negara. Secara keseluruhannya, tujuan pendidikan tinggi bukan
hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma tetapi adalah untuk
pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi
seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu,
bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti.

Dalam merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Satu Malaysia


yang berkonsepkan Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan sudah tentu dapat
membentuk sistem pendidikan bertaraf dunia. 1 Malaysia mengajak rakyat untuk
bekerja secara bersama dalam membangunkan, membina dan memantapkan
negara tanpa mengira kaum. Kerajaan akan bersikap adil dan saksama kepada
semua kaum tidak kira lapisan masyarakat. Nilai-nilai murni seperti hormat-
menghormati sesama masyarakat walaupun berlainan kaum perlu diterapkan.

Nilai-nilai murni amat penting agar rakyat dapat hidup dalam keadaan aman serta
kejayaan negara dapat dikecapi secara bersama. Pembangunan dan kemajuan
negara hanya boleh direalisasikan jika wujudnya masyarakat yang mencakupi
segala kriteria matlamat pendidikan negara dan formula Satu Malaysia itu sendiri.

Anda mungkin juga menyukai