BAB I

BENTUK AKAR DAN PANGKAT
1.1 Bentuk Akar
Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan
bilangan irasional (bukan bilangan rasional).
1.1.1 Menyederhanakan Bentuk Akar
Untuk setiap a dan b bilangan positif, maka berlakut: a . b = a . b
dengan a atau b harus dapat dinyatakan dalam bentuk akar kuadrat
murni.
Contoh
Sederhanakan bentuk akar berikut:
1. 8
2. 12
3. 18
4. 50
5. 500
Jawab:
1. 8 = 4.2 = 4 . 2 = 2 2 4. 50 = 25.2 = 25 .
2. 12 = 4.3 = 4 . 3 = 2 3 5. 500 = 100 .5 =
3. 18 = 9.2 = 4 . 2 = 3 2

2 =5 2
100 .

5 =10

5

1.1.2 Penjumlahan & Pengurangan Bentuk Akar
a c + b c = (a + b) c
a c − b c = (a − b) c

Contoh :
Sederhanakan bentuk-bentuk berikut
1. 5 2 +7 2
4. 4 3 − 12 + 27
2. 8 3 −3 3
5. 125 + 20 − 80
3. 4 5 +8 5 −10 5
Jawab :
1. 5 2 +7

2 =(5 +7) 2 =12 2

4.

4 3 − 12 + 27 = 4 3 − 2 3 + 3 3 = 5 3

2.

8 3 −3 3 =(8 −3) 3 = 5 3

5.

125 + 20 − 80 = 5 5 + 2 5 − 4 5 = 3 5

3.

4 5 + 8 5 −10 5 =(4 + 8 −10 ) 5 = 2 5

1.1.3 Perkalian Bentuk Akar
a c xb d = ab

cd

Contoh :
Sederhanakan bentuk-bentuk berikut
1. 2 x 5
5. ( 2 − 3)( 2 − 5 3) 8. ( 7 + 2)2
2. 8 x 20
6. ( 7 − 3)( 7 + 3) 9. ( 7 − 3)2
3. 3 5 x 4 2 7. (3 2 −2 5)(3 2 +2 5) 10. (2 3 + 4
4. 2(4 2 + 6)
Irvan Dedy, S.Pd

Page 1 of 4

5)2

SMA Dwiwarna

Jawab:
1. 2 x 5 = 10
2. 8 x 20 = 160 = 4 10
3. 3 5 x 4 2 =12 10
4. 2(4 2 + 6) =( 2)(4 2) +( 2)( 6) = 8 + 12 = 8 +2
5. ( 2 − 3)( 2 − 5 3) = 2( 2 − 5 3) − 3( 2 − 5 3)

3

= 2 − 5 6 − 6 +15
=17 − 6 6

6.
7.
8.
9.
10.

( 7 − 3 )( 7 + 3 ) = ( 7 )2 −( 3 )2 = 7 − 3 = 4
(3 2 − 2 5)(3 2 + 2 5) = (3 2)2 −(2 5)2 = 18 − 20 = −2
( 7 + 2 )2 = ( 7 )2 + 2 7. 2 +( 2 )2 = 7 + 2 14 + 2 = 9 + 2 14
( 7 − 2 )2 = ( 7 )2 − 2 7. 3 +( 3 )2 = 7 − 2 21 + 3 = 10 − 2 21
(2 3 + 4 5)2 = (2 3 )2 + 2(2 3)(4 5) +(4 5)2
=12 +16 15 + 80
= 92 +16 15

1.1.4 Menarik Akar
( a + b )2 =( a )2 +2 a .

b +( b )2

= a +b +2 ab

Maka

a + b + 2 ab =( a + b )

( a − b )2 = ( a )2 − 2 a . b +( b )2
= a +b −2 a .b

Maka

a +b −2 ab

Contoh
Hitung :
1. 5 +2

2.

6

Jawab :
1. 5 + 2 6 =
2. 8 + 60 =

=( a − b )

3.

8 + 60

3.
4.

3+ 2
8 +2 15 =

5+

8 −2 12

3

4.

11 − 120

8 −2 12 = 6 − 2
11 − 120

= 11 −2 30 =

6− 5

1.1.5 Merasionalkan Penyebut Pecahan
1.
2.

a
b

=

a
b

a
b + c

x
=

b

=

b

a b
b

a
b + c

x

b − c
b − c

Pasangan bilangan
sekawan.

=

a( b − c )
b −c

dan

( b + c)

( b − c)

disebut bentuk akar

Contoh
Rasionalkan penyebut pecahan berikut:
1.

4
2

Irvan Dedy, S.Pd

2.

5
3

3.

2
2 +1

4.

Page 2 of 4

5
5− 3

5.

7− 2
7+ 2

6.

3
5+ 2 − 3

SMA Dwiwarna

Jawab:
1.

4
2

=

4
2

2
2

=

4 2
2

2.

5
3

=

5 3
.
3 3

=

15
3

3.

2
2 +1

4.

=

5
5− 3

7− 2
7+ 2

5.
=

=2 2
=

1
3

2
. 2 −1
2 + 1 2 −1

=

5

=

5 + 15
2

=

.

5− 3

=

15
2 ( 2 −1)
2 −1

5+ 3

.

5+ 3

= 2( 2 − 1)

=

9 − 2 14
5

7− 2
7+ 2

.

7− 2
7− 2

=

( 5+ 2)+ 3
3
.
( 5+ 2)− 3 ( 5+ 2)+ 3

=

15 + 6 + 3
( 7 + 2 10) − 3

 15 63
2 2 10 

=

5( 5 + 3)
5− 3

=

15 + 6 + 3
4 + 2 10

 .

2− 10
2− 10

30 − 150+ 2 6 − 60 + 6− 3 10
2 ( 4 −10)

= 112 (3 1 0 + 3 6 − 6)

= 21 (5 + 15 )

=

3
5+ 2 − 3

6.

=

= 14 ( 1 0 + 6 − 2)

7 − 2 14 + 2
7− 2

= 15 (9 − 2 14 )

1.2 Eksponen
1.2.1 Definisi
1.

an =

a . a . a .... a
 

2.

sebanyak n faktor

−n
3. a =

a : bilangan pokok

untuk setiap a ≠ 0

a0 = 1

1
an

4. a m n = n a m

n : eksponen
n : bilangan asli
1.2.2 Sifat-sifat

5. ( ab ) =
n

1.

a m . a n = a m+n

3.

(a m )n = a m . n

2.

am
an

= a m− n

4.

( a .b ) n = a n .b n

Contoh
Hitung nilai dari:
3
3
a. (16) 4
c. (81) 4
b. ( 32)

2

d. (243)

5

4

e.

an
bn

16 0 ,125 − ( 0,5) −( 0 ,5)

5

Jawab :
a. (1 6) 4 = ( 2 4 ) 4 = 23 = 8

c. (8 1) 5 = ( 34 ) 4 = 33 = 2 7

b. ( 3 2) 5 = (25 ) 5 = 22 = 4

d. (2 4 3) 5 = (35 ) 5 = 34 = 8 1

3

2

3

4

2

3

4

4

e. 1 60,1 2 5 − ( 0,5) − 0,5 = ( 24 ) 8 − ( 2− 1 ) − 2 = 2 2 − 2 2 = 0
1

2. Sederhanakan :
Irvan Dedy, S.Pd

1

1

1

3. Jadikan pangkatnya positif :
Page 3 of 4

SMA Dwiwarna

2

 a 2 .b 3  3
 −1 − 23 
 a .b 
Jawab :
1

a −2 b −3 + a −1b −2
a −3b −1 + a −1b −4

a −2 b −3 + a −1b −2
a −3b −1 + a −1b −4
2

=

a −2 b −3 + a −1b −2
a −3b −1 + a −1b −4

(

3
 a 2 .b 3  3
−3
 −1 − 23  = a 2 .b 2
 a .b 
1

)

2
3

Jawab:

( )=
a 3b 4
a 3b 4

= a .b − 1 =

ab + a 2 b 2
b3 + a 2

a
b

4. Tulislah sebagai bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 :
a.

3

b.

32

1
16

c.

1
8

2

d.

1 5
16

16

Jawab:
5

a. 3 3 2 = 3 25 = 2 3
b.

1
8

= 2− 3 = 2

− 23

1

c.

1
16

2 = 2− 4 .2 2 = 2

d.

15
16

−4

4
5

1 6 = 2 .2 = 2

5. Tentukan nilai x dari persamaan :
a. 3x −1 = 81

b.

52 x + 1 =

− 3 21

1
125

c.

− 3 15

( 81 )

2x− 1

= 5 4x + 1

Jawab :
a. 3x −1 = 81 ⇒ 3x −1 = 34 ⇒ x − 1 = 4 ⇒ x = 5
b.

52 x + 1 =

⇒ 52 x + 1 = 5− 3 ⇒ 2 x + 1 = − 3

1
125

2x = −4 ⇒ x = −2

c.

()

1 2x− 1
8

( )

= 5 4 x + 1 = 2− 3

= 2− 6x + 3 = 2

2 x+ 2
5

2x− 1

= 5 (22 ) ( x + 1)

= − 6x + 3 =

2x+ 2
5

= − 30x + 15 = 2 x + 2 = − 32x = − 13 → x = 13 32

Irvan Dedy, S.Pd

Page 4 of 4

SMA Dwiwarna

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful