Anda di halaman 1dari 13

Pelan Strategik Induk

2018 - 2020
(Pengurusan Kokurikulum)

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


sPeCt Bidang/Unit Kokurikulum Akhir Tahun 2018

Isu / Cabaran Dalam Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah
Penambahbaikan Sekolah (Susun Eliminate Raise Yang Dilaksanakan (Berdasarkan
Ikut Jurang Terbesar) (Hapuskan) (Tambah) Isu / Cabaran)
- Penambahan alatan
sukan
1 Kehadiran Murid Tiada 1 Kursus kejurulatihan guru
- Penambahan sumber
kewangan
- Meningkatkan
2 Masa yang terhad kemahiran guru 2 Karnival 1 Murid 1 Sukan
- Menyebarluaskan
3 Penglibatan murid kurang keperluan hadir 3 Hari Anugerah Kokurikulum
dalam aktiviti
mingguan 4 Penyediaan modul dan buku aktiviti/latihan
4 Guru kurang mahir kokurikulum
- Merancang aktiviti
5 Pertandingan antara unit sukan
yang lebih menarik
Reduce Create
5 Tempat terhad 6 Perkhemahan Badan Berunifrom
(Kurangkan) (Wujudkan)
6 Sumber kewangan terhad Tiada Tiada 7 Lawatan sambil belajar

7 Bakat murid terhad 8

Sustain (Kekalkan) 10

11
17
12

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: KOKURIKULUM DAN SUKAN
(S) KEKUATAN: (W) KELEMAHAN:
Dalaman S1 Guru bekerja di luar waktu kerja W1- Enrolmen murid yang kurang
S2 - Guru yang bersemangat dan komited menyukarkan membuat pilihan
dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. dalam acara di pertandingan.
S3 PIBG memberi sokongan dan sumbangan W2 Sebahagian guru kurang
kepada program sekolah. mahir dalam bidang.
W3 Jadual kokurikulum bertindih
dengan sekolah agama.
W4 Belum ada wakil sekolah
ke peringkat negeri.
W5 Nisbah peralatan sukan dengan
murid sangat tidak mencukupi.
Luaran

(O) PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1- Sokongan dan kerjasama PIBG yang Menghantar guru-guru berkursus kejurulatihan 1. Menggalakkan murid menyertai
baik. Mengadakan Karnival kokurikulum di sekolah. acara yang dipertandingkan .
Mempelbagaikan aktiviti kokurikulum di 2. Berusaha mendapatkan sumbangan
peringkat persatuan dan kelab. untuk membeli peralatan sukan.

(C) CABARAN: Strategi SC Strategi WC


Sebahagian ibu bapa kurang 1. Memberi maklumat kepada ibu bapa tentang 1. Memperbanyakkan latihan dalam
memberi penekanan dan kepentingan kokurikulum. semua acara yang pertandingkan.
perhatian terhadap aktiviti 2. Mempelbagaikan dan memperhebatkan aktiviti 2. Memberi ganjaran kepada murid
kokurikulum. kokurikulum yang mencapai kejayaan dalam
Sesetengah pelajar kurang 3. Mengadakan karnival kokurikulum untuk penyertaan.
berminat untuk menyertai aktiviti menarik minat murid. 3. Melaksanakan sistem giliran
kokurikulum. 4. Mempelbagaikan aktiviti kokurikulum semasa menggunakan padang.
perjumpaan mingguan.

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


PELAN STRATEGIK SJK (T) JALAN CHERAS
TAHUN 2018-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* SKDD(2)-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Guru
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Pencapaian Kemenangan dalam pertandingan Sukan dan Kokurikulum di Peringkat MSSD/MSSS/MSSM
Sektor/PPD/Sekolah SJK (T) JALAN CHERAS
Bidang/Unit KOKURIKULUM

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan indikator
strategik) BK atau fungsi organisasi) PPPM atau fungsi atau pelan tindakan di yang boleh diukur)
organisasi/SWOC) JPN/PPD)

Memperkasakan Guru kurang mahir Menghantar guru 1. Mengenalpasti 1.Guru 1 orang 3 orang 5 orang 7 orang
guru dan dalam menjalankan menghadiri kursus peluang yang mendapat guru guru guru guru
pemimpin sekolah aktiviti kokurikulum atau seminar yang ditawarkan di pihak pentauliahan bertauliah bertauliah bertauliah bertauliah
berkenaan PPD atau JPS atau melalui sijil
pihak yang berkenaan atau surat dari
pihak
2. Mengenalpasti guru berkenaan.
pemimpin yang tidak
berkemahiran atau 2. Murid
berkebolehan semakin
dihantar menghadiri berminat
kursus tersebut. menghadirkan
diri dalam
2. Kemahiran guru aktiviti
yang didapati di kokurikulum
dalam kursus mingguan.
diadaptasikan kepada

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2018 2019 2020
murid sekolah dalam 3.Terdapat
aktiviti kokurikulum pencapaian
mingguan. murid dalam
aktiviti
diperingkat
daerah atau
negeri.
Pelajar tidak 20 % murid tidak Meningkatkan dan Perancangan aktiviti % murid tidak 60% 80% 85% 95%
menghadiri hadir aktiviti mempelbagaikan yang menarik minat hadir dapat
aktiviti kokurikulum aktiviti kokurikulum murid dan berkualiti dikurangkan.
kokurikulum mingguan serta member faedah
kepada semua murid
yang lain.

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* SKDD(2)-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Guru
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan Peratus Pencapaian Kemenangan dalam Pertandingan Sukan MSSD dan diperingkat Negeri MSSN
Sektor/PPD/Sekolah SJK (T) JALAN CHERAS
Bidang/Unit KOKURIKULUM
Strategi Meningkatkan penyertaan aktif setiap pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Kursus kejurulatihan Meningkatkan jumlah guru Sekolah, PPD, Sepanjang Tiada Bilangan guru mahir 1 9
guru berkemahiran dalam JPS dan agensi tahun 2018
mengendalikan aktiviti kelab yang berkaitan.
dan persatuan.
2 Modul Latihan / Meningkatkan peratus 1. Guru Januari hingga RM2000.00 % kehadiran murid 60% 80%
Aktiviti kehadiran murid dalam aktiviti Penasihat November 2018
kokurikulum 2. Penyelaras
Unit
Kokurikulum
3 Perkhemahan, Meningkatkan minat murid 1. PK Koku Januari hingga RM8000.00 % penglibatan murid 60% 80%
lawatan dan terhadap aktiviti kelab dan 2. SU Koku November 2018
pertandingan antara persatuan masing-masing. 3. SU Sukan
unit / rumah sukan 4. Guru
penasihat dan
penyelaras

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


Pelan Operasi Tahun 2018
Bidang/Unit*:KOKURIKULUM JADUAL 3
KURSUS KEJURULATIHAN GURU
SKDD(2)-PS/03
Nama Program
Objektif Meningkatkan jumlah guru berkemahiran dalam pengendalian kelab dan persatuan.

Tempoh Sepanjang tahun 2018


Kumpulan Semua guru penasihat
Sasaran
Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum
2) Guru-guru penasihat persatuan dan kelab

Proses Kerja 1. Taklimat program


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV
3. Perbincangan aktiviti
4. Bahan keperluan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
1. Kekangan masa adalah masalah utama kerana kerap kali hari sabtu diadakan pelbagai program yang
menyukarkan kursus kejurulatihan diadakan, manakala pada hari biasa terdapat beberapa orang guru penasihat
terlibat dengan aktiviti lain seperti kelas tambahan dan tuisyen.
2. Sukar untuk mencari jurulatih yang benar-benar dapat menarik minat guru-guru penasihat untuk mengikuti
kursus yang diadakan khasnya bila melibatkan kursus-kursus berkaitan sukan dan unit uniform.
3. Sikap kurang berminat guru-guru sendiri merupakan satu masalah utama dalam melahirkan guru-guru yang
mahir dalam mengendalikan persatuan atau kelab masing-masing.

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
1. Pemantauan dilakukan sendiri oleh jawatankuasa pemantauan dianggotai kumpulan pentadbiran dan
setiausaha serta penyelaras unit.
2. laporan akan dibuat oleh pemantauan pada hari berkenaan dan dihantar kepada PK Kokurikulum sebelum
dihantar kepada Guru Besar.

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatakan pencapaian berbanding objektifnya)
1. Tidak begitu mencapai sasaran yang diharapkan. Hanya 30% guru-guru yang menguruskan kelab sukan dan
permainan mahir tentang sesuatu permainan yang seharusnya mereka uruskan. Biasanya murid-murid yang mahir
akan diminta untuk mengajar ahli-ahli lain tentang kemahiran sesuatu permainan yang berkaitan.
Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

baikan 1. Antara penambahbaikan yang perlu dilakukan antaranya memberi buku atau nota panduan dalam
meningkatkan kefahaman dan kemahiran tentang sesuatu kelab atau persatuan kepada guru-guru penasihat.
2. Menjemput jurulatih dari luar sepert jurulatih pusat kokurikulum negeri atau guru-guru pakar daris ekolah
lainatau daris ekolah ini sendiri untuk memberi tunjuk ajar dan pendedahan terutama dari segi mengendalikan
aktiviti kelab/persatuan.

Pelan Operasi Tahun 2018


Bidang/Unit*:KOKURIKULUM JADUAL 3
MODUL AKTIVITI / LATIHAN
SKDD(2)-PS/03
Nama Program
Objektif Meningkatkan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum

Tempoh Sepanjang tahun 2018


Kumpulan Semua murid tahun 3 hingga 6
Sasaran
Guru Terlibat 1) Setiausaha kokurikulum dan setiausaha sukan
2) Guru-guru penasihat persatuan dan kelab

Proses Kerja 1. Taklimat program


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV
3. Perbincangan aktiviti
4. Bahan keperluan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
1. Oleh kerana perjumpaan diadakan pada hari rabu petang, pelbagai masalah timbul antaranya murid terlibat
dengan kelas sekolah agama dan ibubapa tidak bertanggungjawab menghantar anak-anak kesekolah.
2. Bagi pihak guru pula, masa berkenaan adalah masa istirehat dan menjadikan alasan itu untuk kurang
bersemangat menjalankan aktiviti kokurikulum.

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
1. Pemantauan dilakukan sendiri oleh jawatankuasa pemantauan dianggotai kumpulan pentadbiran dan
setiausaha serta penyelaras unit.
2. laporan akan dibuat oleh pemantauan pada hari berkenaan dan dihantar kepada PK Kokurikulum sebelum
dihantar kepada Guru Besar.
Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatakan pencapaian berbanding objektifnya)
1. Modul latuhan yang diberi masih belum dapat meningkatkan kemahiran guru-guru di dalam pengendalian
perjumpaan persatuan atau kelab di mana kemahiran guru diharapkan dapat menarik minat pelajar. Guru-guru
penasihat masih sukar untuk memikirkan aktiviti yang menarik walaupun beberapa persatuan/kelab telah
dibekalkan dengan modul-modul latihan/rujukan.
Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

baikan 1. menyediakan jadual perjumpaan yang lebih tersusun dan tidak bertindih dengan program lain agar guru akan
lebih bersedia.
2. Menjemput jurulatih dari luar sepert jurulatih pusat kokurikulum negeri atau guru-guru pakar daris ekolah
lainatau daris ekolah ini sendiri untuk memberi tunjuk ajar dan pendedahan terutama dari segi mengendalikan
aktiviti kelab/persatuan.

Pelan Operasi Tahun 2018


Bidang/Unit*:KOKURIKULUM JADUAL 3
PERKHEMAHAN / LAWATAN / PERTANDINGAN ANTARA UNIT/KELAB SUKAN DAN PERMAINAN DAN RUMAH
Nama Program SUKAN SKDD(2)-PS/03

Objektif Meningkatkan minat dan penglibatan murid terhadap kelab dan persatuan masing-masing.

Tempoh Sepanjang tahun 2018


Kumpulan Semua ahli persatuan tahun 3 hingga 6
Sasaran
Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum
2) Guru-guru penasihat persatuan dan kelab / Rumah Sukan

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


Proses Kerja 1. Taklimat program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV
3. Perbincangan aktiviti
4. Bahan keperluan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
1. Sikap segelintir guru dan pelajar yang kurang berminat mengendalikan atau menyertai pertandingan-
pertandingan yang diadakan.
2. Tidak semua murid terlibatkan diri. Sering kali murid yang sama mengambil bahagian dalam setiap acara.
3. Kekangan masa kerana guru lebih suka mengendalikan aktiviti diwaktu pagi persekolahan dan tidak berminat
pada aktiviti diluar waktu persekolahan.

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
1. Pemantauan dilakukan sendiri oleh jawatankuasa pemantauan dianggotai kumpulan pentadbiran dan
setiausaha serta penyelaras unit.
2. laporan akan dibuat oleh pemantauan pada hari berkenaan dan dihantar kepada PK Kokurikulum sebelum
dihantar kepada Guru Besar.
Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatakan pencapaian berbanding objektifnya)
1. Peratus penglibatan pelajar masih tidak memuaskan iaitu 60 % - 80% sahaja.

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

baikan 1. Perjalanan pertandinganc / aktiviti akan cuba dibaiki. Guru-guru penasihat perlu memulakan kempen dan
membei motivasi agar lebih ramai murid berminat menyertai pertandingan atau sebarang aktiviti kokurikulum
yang diadakan.
2. Setiap pelajar akan dikurangkan pengterlibatannya untuk memberi laluan kepada murid lain.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* SKDD(2)-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Guru
Peningkatan Peratus Pencapaian Kemenangan dalam Pertandingan Sukan MSSM dan Kokurikulum di Peringkat
KPI Pengarah/PPD/Sek
Kebangsaan
Sektor/PPD/Sekolah SJK (T) JALAN CHERAS
Bidang/Unit KOKURIKULUM
Strategi Meningkatkan penyertaan aktif setiap pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Kursus Kejurulatihan Meningkatkan jumlah guru Sekolah, PPD, Sepanjang Tiada Bilangan Guru Mahir 2 orang 4 orang
Guru berkemahiran dalam JPS dan agensi Tahun
pengendalian kelab dan luar yang
persatuan. berkenaan
2 Modul latihan / Meningkatkan peratus PK Kokurikulum Februari, Mei RM2000.00 % murid yang 60% 80%
Aktiviti kahediran murid dalam dan Jun Sumber : Unit menyertai dalam
aktiviti kokurikulum Guru penasihat Kokurikulum penilaian koko.
Penyelaras Unit
Uniform
3 Perkhemahan / Meningkatkan minat murid PK Kokurikulum Sepanjang RM8000.00 Peratus penglibatan 80 % 90 %
Lawatan / terhadap aktiviti pasukan Tahun Yuran peserta, murid
Pertandingan antara badan beruniform dan lain- Guru penasihat Sekolah dan
unit atau rumah lain unit. Penyelaras Unit PIBG
sukan Uniform

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2018

JADUAL 4a
Bidang/Unit*: Kokurikulum
SKDD(2)-PS/04
Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan
Bil Program Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Program Penambahbaikan
1

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2018-2020

JADUAL 4b
Bidang/Unit*: Kurikulum
SKDD(2)-PS/05
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif Kpi Inisiatif/Tindakan
TOV 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Catatan
Memastikan contoh
Emas Sepuluh, Kelas
pencapaian kurikulum Bilangan semua A 20 30 35 45 30 32 44
elit dsb...
meningkat

**Bergantung kepada tempoh perancangan sebelum ini.

Ulasan:........................................................................................................................................

Laporan Disediakan Oleh: .............................................................................................

Perancangan Strategik SJK (T) JALAN CHERAS 2018 - 2020