Anda di halaman 1dari 10

1.

Surat Al Fatihah

Bacaan Bacaan Surat Al Fatihah dalam Bahasa Indonesia

"Bismillahirrahmanirrahim"

Alhamdulillahi rabbil alamin,

Arrahmaanirrahiim

Maaliki yaumiddiin,

Iyyaka nabudu waiyyaaka nastaiin,

Ihdinashirratal mustaqim,

shiratalladzina anamta alaihim ghairil maghduubi alaihim waladhaalin,


Terjemahan Bacaan Surat Al Fatihah

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam".

"Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".

"Yang menguasai di Hari Pembalasan".

"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta
pertolongan".

"Tunjukilah kami jalan yang lurus",


"(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan)
mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat".
Surat ini disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab yang berarti induk Al
Quran. Sebab dalam surat ini terkandung pokok isi Al Quran. Surat Al Fatihah
diturunkan di Mekkah terdiri dari 7 ayat. Isi dari Al Fatihah tentang keimanan, ibadah,
hukum-hukum, dan janji serta ancaman.

Kamu bisa mudah menghafal surat ini. Selain karena pendek, surat ini pun akan selalu
kita baca saat melaksanakan shalat.

2. SURAT AL ASRI

1) WAL 'ASHRI
2) INNAL INgSA_NA LAFI KHUSRIN
3) IL-LAL-LADZI_NA AMANU_ WA'AMILU_SH-SHO_LI'HA_TI WATAWA_ SHOWBIL
'HAQQI WATAWA_ SHOWBISH-SHOBR(i)

3. SURAT AT TAKATSUR
1) AL HA KUMUT TAKA_TSUR
2) 'HATTA_ SURTUMUL MAQO_BIR
3) KALLA_ SAUFA TALAMU_N
4) TSUM-MAKAL-LA_ SAUFA TALAMU_N
5) KALLA_LAU TALAMU_NA ILMAL YAQI_N
6) LA TARO WUNNAL JA'HI_M
7) TSUMMA LATARO WUNNAHA_ AINAL YAQI_N
8) TSUMMA LATUS ALUNNA YAUMA IDZIN ANIN NA'I_M

4. SURAT AL ZALZALAH

1) IDZA_ ZULZILATIL ARDHU ZILZALAHA_


2) WA'AKHROJATIL ARDHU ATS-QO_ LAHA_
3) WAQO_LA INgSA_NU MA_ LAHA_
4) YAUMA'IDZINg TU'HADDITSU AKHBA_ROHA_
5) BI'ANNA ROBBAKA AU'HA_ LAHA_
6) YAUMA'IDZInYASHDURUNNA_SU'ASYTA_TALLIYUROU_ A'MA_LAHUM
7) FAMAnYA'MAL MITSQO_LA DZARROTIN KHOIROYYAROH
8) WAMAnYA'MAL MITSQO_LA DZARROTINgSYARROYYAROH

5. SURAT AL INSYIROH

1. ALAM NASY-RO'H LAKASHOD-ROK


2. WAWADHO'NA_ ANgKAWIZ-ROK
3. AL-LADZI_ ANgQODHO dZHOH-ROK
4. WAROFA'NA_ LAKADZIK-ROK
5. FA'INNAMA'AL'USRI YUSRO_
6. INNAMA'AL'USRI YUSRO_
7. FA'IDZA_ FAROGHTA FA_N-SHOB
8. WA'ILA_ ROBBIKA FAR-GHOB

SUBHANALLAH, Inilah
17 Amalan Penghapus DOSA
6. SURAT AL QODAR

1. INNA_ ANgZALNA_HUFI_LAILATIL QODR


2. WAMA_ AD-RO_KAMA_LAILATUL QODR
3. LAILATUL QODRI KHOYRUMMIN ALFISYAHRI
4. TANAZ-ZALUL MALA_'IKATU WAR-RU'HUFI_HA_ BI'IDZ-NIROBBIHIM-
MINg KULLI AMRI(ng)
5. SALA_MUN HIYA 'HATTA_ MATH-LA'ILFAJR

7. SURAT AL FIL

1) ALAM TARO KAIFAFAALA ROBBUKA BIASH 'HA_BIL FI_L


2) ALAM YAJAL KAIDAHUM FI_ TADHLI_L
3) WA'ARSALA ALAIHIM THOIRON ABA_BI_L
4) TARMI_HIM BI'HIJA_ROTIM-MINg SIJJI_L
5) FAJAALAHUM KAAS FIM-MAKU_L

8. SURAT AL QUROISY
1) LI ILA FI QURAISY(IN)
2) ILA FIHIM RI'HLATASY-SYITA_ I WASH-SHOIF
3) FAL YABUDU_ ROBBAHADZAL BAIT
4) ALLADZI_ ATHAMAHUM MINgJUIW-WA 'A_MANAHUM-MIN KHOUF

8. SURAT AL MA'UN

1) ARO_AITAL-LADZI YUKADZ-DZIBU DID-DI_N


2) FADZA_LIKAL-LADZI YADUUL YATI_M
3) WALA_YA'HUDH-DHU_ALA_ THOAMIL MISKI_N
4) FAWAILUL LILMUSHOLLI_N
5) AL-LADZI_NA HUMAN SHOLA_TIHIM SA_HUN
6) AL-LADZI_NA HUM YURO_UN(A)
7) WAYAMNAU_NAL MA_'U_N

9. SURAT AL KAUTSAR
1) INNA_ 'A' THOINA_ KAL-KAUTSAR
2) FA SHOLI LIROBBIKA WAN 'HAR
3) INNA-SYA_NIAKA HUWAL ABTAR

10. SURAT AL KAFIRUN

1) QUL YA_ AYYUHAL KA_FIRU_N


2) LAAKBUDUMA_TABUDU_N
3) WALA_ ANgTUM A_BIDU_NAMA_ A'BUD
4) WALA_ ANA A_BIDUMMA_ABATTUM
5) WALA_ ANgTUM A_BIDU_NAMA A'BUD
6) LAKUM DI_NUKUM WALIYADI_N

11. AN-NASR
1. IDZA_ JA_ ANASHRULLAHI WA_L-FAT'H
2. WARO AITANNA_SAYADKHULU_NA FI DI_NILLAHI AFWA_ JA_
3. FASABBI'H BI'HAMDI ROBBIKA WA ASTAGHFIRH. INNAHU
KA_NATAWWA_BA_.

12. SURAT AL LAHAB

Latin / Bacaan Al Lahab Dalam Bahasa Indonesia


1. Tabbat(s) yada abii lahabiw watab

2. Ma aghna 'anhu maluhu wama kasab

3. Sayashlaa naron dzata lahab

4. Waimroatuhu hammalatal hathob


5. Fii jiidiha hablum mim masad

Arti / Terjemahan Al Lahab Dalam Bahasa Indonesia


1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .

2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

4. Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar .

5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.

HUBUNGAN SURAT AL LAHAB DEGAN SURAT AL IKHLASH


Surat Al Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tidak dapat dipertahankan dan
tidak akan menang walaupun pendukung-pendukungnya bekerja keras. Surat Al Ikhlash
mengemukakan bahwa tauhid dalam Islam adalah tauhid yang semurni-murninya.

13. SURAT AL IKHLAS

1) QUL HUWALLAHU A'HAD


2) ALLOHUSH-SHOMAD
3) LAM YALID WALAM YU_LAD
4) WALAM YAKULLAHU_ KUFUWAN A'HAD

14. SURAT AL FALAQ


1) QUL AU_DZU BIROBBIL FALAQ
2) MINg SYARRIMA_ KHOLAQ
3) WAMINg SYARRI GHO_SIQIN IDZA_ WAQOB
4) WAMINg SYARRIN NAFFATSA_TI FIL UQOD
5) WAMINg SYARRI 'HA_SIDIN IDZA_ 'HASAD

15. SURAT AN-NAAS

1) QUL AU_DZU BIROBBIN-NAAS


2) MALIKIN-NAAS
3) ILA_HIN-NAAS
4) MINg SYARRILWASWA_SIL-KHON-NAAS
5) AL-LADZI_ YUWASWISUFI_SHUDU_RIN-NAAS
6) MINAL JIN-NATI WAN-NAAS