Anda di halaman 1dari 15

..

LENCANA .
SEKOLAH 47100 PUCHONG
SELANGOR DARUL EHSAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


Disediakan oleh,

.
( )
SEJARAH
Disemak oleh, TINGKATAN DUA
..
(.)
Ketua Panitia Sejarah

Disahkan oleh,

.
()
GKMP Bidang Kemanusiaan

Diperakui oleh, TAHUN 2018


..
(Pn. Penolong Kanan Petang

FBK 2018 Page 1


Rancangan Pelajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 Tahun 2018
TEMA :WARISAN NEGARA
TAJUK 5: KERAJAAN ALAM MELAYU

Minggu Standard Standard Objektif Pembelajaran Standard Prestasi EMK/KBAT Perincian


Kandungan Pembelajaran
Tahap Tafsiran
penguasaan

PENGGAL Kerajaan 5.1.1 Menjelaskan Pada akhir pembelajaran, Mengetahui sejarah kerajaan EMK: Kreativiti Maksud/pengertian
1 Alam Melayu konsep Alam murid-murid akan dapat : 1 Alam Melayu dan inovasi gugusan
Melayu Patriotisme -Istilah nusantara
1. Menulis pengertian/istilah Nilai Murni -Sumber Arab,China,
Gugusan/Nusantara 2 Mempamerkan kefahaman India dan Yunani
Minggu 1 tentang sejarah Kerajaan Alam -Bukti arkeologi
2. Menjelaskan konsep Alam Melayu -Guna peta yang ada Pentas
-2
Melayu KBAT: Sunda-buku asal usul Melayu
5.1.2 Menerangkan Menilai -Sosiobudaya
kewujudan Mentafsir peta -Rumpun
Kerajaan Alam 3 Menggunakan pengetahuan Mencipta : -Masyarakat
Melayu sejarah tentang kerajaan Alam Meramal bentuk
Melayu dalam pelbagai situasi pentadbiran
01/01 1. Menyatakan lokasi Kerajaan kerajaan Alam
11/01 Alam Melayu Melayu lokasi
sekiranya -kedudukan di kepulauan atau
2.Melabel lokasi Kerajaan Alam kerajaan ini tanah besar
K5.1.5 Menghuraikan Melayu 4 Menganalisis maklumat berkaitan kekal sehingga - pembentukan
kepentingan sejarah Kerajaan Alam Melayu hari ini.
kedudukan strategik 3. Melakar peta lokasi Kerajaan
yang menyumbang Alam Melayu
kepada kemajuan
sesebuah kerajaan 4. Membandingkan kewujudan
kerajaan Alam Melayu dengan Membuat penilaian tentang
K5.1.6 Menerangkan Kewujudan kerajaan pada hari 5 sejarah Kerajaan Alam Melayu
kepentingan ini.
kebijaksanaan
pemimpin untuk
kemajuan negara
Melahirkan idea yang berasas
6 tentang sejarah Kerajaan Alam
Melayu

FBK 2018 Page 2


Pada akhir pembelajaran, EMK: Sains dan
Minggu 3- 5.1.3 Memerihal murid-murid akan dapat : teknologi Kerajaan Srivijaya (Palembang)
4 kerajaan- kerajaan Kelestarian alam -Kerajaan Majapahit (Kepulauan
Alam Melayu yang 1. Menyenaraikan kerajaan- sekitar Jawa)
14/01- kerajaan Alam Melayu yang Nilai Murni - Kerajaan Kedah Tua
masyhur. masyhur. Patriotisme - Kerajaan Langkasuka
25/01
TMK Cth- begawan solo
2. Menjelaskan faktor-faktor
kegemilangan kerajaan-
kerajaan alam Melayu.

3. Menilai kesan kegemilangan KBAT:


kerajaan-kerajaan Alam Melayu Menganalisis :
Menghurai
faktor-faktor
kegemilangan
Kerajaan Alam
Melayu.

Menilai:
Mewajarkan
1. Menyenaraikan Kerajaan- faktor-faktor
5.1.4 Menghubungkait
kerajaan luar yang menjalinkan kegemilangan
kerajaan Alam hubungan dengan kerajaan Kerajaan Alam
Melayu dengan Alam Melayu. Melayu.
kerajaan di luar Alam - Kerajaan Funan
Melayu yang 2. Melabelkan kerajaan- Mencipta: dengan Srivijaya
sezaman. kerajaan luar yang menjalinkan Merancang - Turki
hubungan dengan kerajaan projek - Hubungan
Alam Melayu. pembangunan keagamaan,perdagangan,perl
negara Malaysia uasan kuasa
3. Mengklasifikasikan faktor- supaya - Empayar Inca (Amerika
K5.1.7
faktor kejayaan hubungan luar setanding Tengah)
Menghubungkait antara kerajaan Melayu dengan dengan negara
kepentingan - Empayar Rom
kerajaan luar Alam Melayu. maju
menghargai - Empayar China
- Funan dengan India
kegemilangan
(Intelektual & perdagangan)
kerajaan Alam Melayu - Angkor
dengan pembentukan - Kedah Tua
jati diri. - Kerajaan Chola dengan
Srivijaya
K5.1.8 Merumuskan Arab,Parsi,Sri Langka dan India
kebanggaan terhadap
kelangsungan warisan
kerajaan Alam Melayu

FBK 2018 Page 3


Rancangan Pelajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 Tahun 2018
TEMA : KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI
TAJUK : KESULTANAN MELAYU MELAKA
Minggu Standard Standard Objektif Pembelajaran Standard Prestasi KBAT/EMK Perincian
Kandungan Pembelajaran Tahap Tafsiran
penguasaan
Minggu 5- 6.1 6.1.1 - Kedatangan
6 Kesultanan Menceritakan 1) Memerihalkan 1 Mengetahui sejarah KBAT: Aplikasi Parameswara
28/01- Melayu pengasasan kedatangan Parameswara kesultanan melayu melaka
08/02 Melaka kesultanan EMK: Kelastarian - Asal usul kedatangan
melayu melaka. 2) Menyatakan faktor alam sekitar Parameswara
kedatangan Parameswara 2 Mempamerkan kefahaman Bahasa
K6.1.4 Menilai tentang sejarah kesultanan Nilai murni - Asal usul nama Melaka
kepentingan sifat 3) Menceritakan asal usul melayu melaka
kepimpinan dalam nama Melaka - Senarai sultan Melaka
pembinaan dan fokus kegemilangan
negara. 4) Menggalurkan salasilah Menggunakan zaman Sultan-sultan
kesultanan melayu melaka 3 pengetahuan sejarah tertentu
K6.1.5 tentang kesultanan melayu
Menghuraikan 5) Membincangkan zaman melaka pada masa kini - Faktor kegemilangan
kepentingan kesulltanan melayu melaka
menghargai alam
sekitar untuk 6) Menjelaskan faktor-
kesejahteraan. faktor kegemilangan Menganalisis maklumat
kesultanan melayu melaka 4 berkaitan sejarah
kesultanan melayu melaka
7) Mengklasifikasi
sumbangan setiap
pemimpin
5 Membuat penilaian
terhadap sejarah
kesultanan melayu melaka

Melahirkan idea yang


6 berasas tentang sejarah
kesultanan melayu melaka

FBK 2018 Page 4


Minggu Standard Standard Objektif Pembelajaran Standard Prestasi KBAT/EMK Perincian
Kandungan Pembelajaran Tahap Tafsiran
penguasaan
Minggu 7 6.1 6.1.2 1) Membincangkan - Peranan
&8 Kesultanan Menghuraikan peranan sultan dan 1 Mengetahui sejarah KBAT: Menganalisis Sultan/Kepimpinan
Melayu kegemilangan pembesar kesultanan melayu melaka
11/02 Melaka Kesultanan EMK: - Peranan Pembesar
22/02 melayu melaka. 2) Memerihalkan undang- Patriotisme Berempat /Sistem
undang dalam kesultanan 2 Mempamerkan kefahaman Pembesar Empat Lipatan
K6.1.4 Menilai melayu melaka tentang sejarah kesultanan Nilai murni
kepentingan sifat melayu melaka - Undang-undang
kepimpinan dalam 3) Menyatakan faktor dan Keusahawanan
pembinaan kesan penyebaran agama - Penyebaran Agama
negara. islam dan hindu
3 Menggunakan - Hubungan Luar
K6.1.6 4) Menjelaskan faktor dan pengetahuan sejarah
Menjelaskan kesan hubungan luar tentang kesultanan melayu - Bentuk Pentadbiran
perpaduan melaka pada masa kini
sebagai asas 5) Menyenaraikan bentuk - Unsur Seni / Bahasa
keharmonian pentadbiran kesultanan
masyarakat. melayu melaka
4 Menganalisis maklumat
6) Menganalisis Unsur seni berkaitan sejarah
dan bahasa kesultanan kesultanan melayu melaka
melayu melaka.

7) Mewajarkan 5 Membuat penilaian


kepentingan perpaduan terhadap sejarah
sebagai asas keharmonian kesultanan melayu melaka
masyarakat

Melahirkan idea yang


6 berasas tentang sejarah
kesultanan melayu melaka

Minggu Objektif Pembelajaran Standard Prestasi KBAT/EMK Perincian

FBK 2018 Page 5


Standard Standard Tahap Tafsiran
Kandungan Pembelajaran penguasaan
Minggu 9& 6.1 6.1.3 1) Menyatakan faktor Mengetahui sejarah KBAT: Menilai - Faktor kemerosotan
10 Kesultanan Menerangkan kemerosotan melaka 1 kesultanan melayu melaka Melaka
Melayu berakhirnya EMK:
25/02 Melaka pemerintahan 2) Memerihalkan Mempamerkan kefahaman Nilai murni - Kelemahan askar Melaka
8/03 kesultanan kelemahan askar melaka tentang sejarah kesultanan
melayu melaka 2 melayu melaka Patriotisme - Kedatangan Portugis
yang berpusat di 3) Membincangkan faktor
Melaka. kedatangan portugis Menggunakan
3 pengetahuan sejarah
K6.1.6 4) Menjelaskan kesan tentang kesultanan melayu
Menjelaskan kedatangan portugis ke melaka pada masa kini
perpaduan melaka
sebagai asas 4 Menganalisis maklumat
keharmonian 5)Menghubungkait kan berkaitan sejarah
masyarakat. sejarah kesultanan melayu kesultanan melayu melaka
melaka dan kesannya
pada masa kini 5 Membuat penilaian
K6.1.7 terhadap sejarah
Merumuskan kesultanan melayu melaka
iktibar yang
diperoleh 6 Melahirkan idea yang
daripada sejarah berasas tentang sejarah
kesultanan kesultanan melayu melaka
melayu melaka.

PENILAIAN KURIKULUM 1
Minggu 11
11/03 15/03

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

(16/03/2018 HINGGA 24/03/2018)


Rancangan Pelajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 Tahun 2018

TEMA : KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI


TAJUK : KESULTANAN JOHOR RIAU DAN KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU
Minggu Standard Standard Objektif Standard Prestasi Perincian
Kandungan Pembelajaran Pembelajaran Tahap Tafsiran KBAT EMK
penguasa
an

FBK 2018 Page 6


Minggu 6.2 Kesultanan 6.2.1 pengasasan 6.2.1.1 Mengetahui -Asal usul Johor Riau Apakah kesan Nilai murni
12 Johor Riau Kesultanan Johor menyenaraikan 1 sejarah LinggaAceh selepas kejatuhan Patriotisme
25/03- dan Kerajaan Riau. Kesultanan Kesultanan Acheh,Portugis dan kerajaan Kesultanan Bahasa
29/03 -kerajaan Johor Riau Johor Riau Johor Melayu Melaka?
Melayu dan kerajaan Perang Tiga segi Bagaimanakah
6.2.1.2 -kerajaan sesebuah kerajaan
menyusun Melayu mampu bertahan?
pengasasan
Kesultanan
Johor Riau
secara kronologi Mempamerk Aspek Pentadbiran
2 an -Perdagangan
K6.2.7 kefahaman -Persuratan Melayu
menghuraikan tentang -Perang Johor Jambi Bahasa
kepentingan sejarah -Penggunaan gelaran Nilai Murni
sumbangan Kesultanan Sultan Apakah warisan Patriotisme
warisan Johor Riau -Sistem Pembesar 4 Kesultanan Melayu Keusahawanan
Kesultanan dan lipatan melaka yang
Melayu Melaka kerajaan- -Bahasa Melayu diamalkan oleh
kerajaan sebagai Lingua kerajaan Johor
Melayu Riau Franca Riau?
-Agama Islam
-Sistem Penggantian Mengapa warisan
-Undang- Kesultanan Melayu
Menggunaka undang/Hukum Kanun Melaka wajar
3 n Melaka dikekalkan dalam
Minggu pengetahua sistem Bahasa
13 & 14 n sejarah pemerintahan hari Nilai murni
01/04- tentang ini? Patriotisme
12/04 6.2.2 6.2.2.1 menulis Kesultanan
kegemilangan huraian dalam Johor Riau
Kesultanan Johor bentuk peta I- dan
Riau. Think kerajaan-
berdasarkan kerajaan Sejauhmanakah
Kesultanan Melayu kelangsungan
Johor Riau dalam -Institusi kesultanan Kesultanan Melayu
pelbagai Melaka dapat
K6.2.8 situasi -Bahasa Melayu membantu
merumuskan -Agama Islam perkembangan
ikhtibar yang -Undang-undang adat sistem pentadbiran Nilai Murni
diperoleh -Undang-undang negara pada hari Patriotisme
daripada Menganalisis negeri dalam ini? Bahasa
sejarah 4 maklumat perkahwinan/ Kreativit dan Inovasi
Kesultanan berkaitan Cerai
Minggu Melayu Melaka sejarah
15 &16 Kesultanan -Sistem
15/04- Johor Riau Cukai/timbangan/ukur
26/04 dan an
6.2.3 kerajaan-

FBK 2018 Page 7


kelangsungan 6.2.3.1 menulis kerajaan
Kesultanan Melayu sumbangan Melayu Adakah kepimpian
Melaka di Pahang, kesultanan kesultanan Melayu
Perak, Selangor kerajaan melayu Melaka telah berjaya
dan Terengganu. melaka di mencorakkan
Pahang, Perak, pentadbiran pada
Selangor dan 5 Membuat hari ini?
Terengganu penilaian
dalam bentuk terhadap Bagaimanakah
I-Think sejarah rakyat dapat
Kesultanan membantu
K6.2.5 menilai Johor Riau mengekalkan
kepentingan dan kestabilan sesebuah
warisan kerajaan- negara pada hari
Minggu pentadbiran kerajaan Pengangkutan ini?
17 & negara Melayu - Sosio
minggu budaya
18 - Adat resam
6.2.4 6.2.4.1 Melahirkan - Pendidikan
29/04 Menghuraikan mengemukakan idea yang formal
10/05 warisan pendapat 6 berasaskan
Kesultanan berkaitan tentang
Melayu Melaka warisan sejarah
terhadap Pahang, Kesultanan Kesultanan
Perak, Selangor Melayu Melaka Johor Riau
dan Terengganu terhadap dan
hingga kini. Pahang, Perak, kerajaan-
selangor dan kerajaan
Terengganu Melayu
hingga kini

K6.2.6
menjelaskan
tanggungjawab
pemimpin dan
rakyat dalam
sesebuah
negara

FBK 2018 Page 8


Minggu - 21&
22 ULANGKAJI &
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
23/5 7/06

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (2 MINGGU)

(08/06 HINGGA 23/06/2018)

Rancangan Pelajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 Tahun 2018


TEMA : KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI
TAJUK : KERAJAAN KEDAH, KELANYAN, NEGERI SEMBILAN DAN PERLIS
Standard Prestasi
Standard Standard
Minggu Objektif Tahap EMK/KBAT Perincian
Kandungan Pembelajaran Tafsiran
Penguasaan

FBK 2018 Page 9


Minggu
6.3 Kerajaan Murid boleh 1 Mengetahui EMK - Asal usul
Kedah, sejarah kerajaan -Patriotisme - Hubungan dengan
19&20 Kelantan, 6.3.1 1.Menyatakan asal-usul Siam
Kedah,
Negeri Memerihalkan negeri dan nama Kelantan , Negeri KBAT - Siapa Sultan
13/05
24/05 Sembilan pengasasan pengasas Kerajaan -Mengaplikasi - Islam dalam
Sembilan dan
dan Perlis Kerajaan Kedah, Kedah, Kelantan, Negeri pemerintahan
Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Perlis. - Perundangan
Sembilan dan - Persuratan
Perlis 2.Menjelaskan hubungan
Kerajaan Kedah, 2 Mempamerkan
Kelantan, Negeri kefahaman
K 6.3.5 Sembilan dan Perlis tentang sejarah
menerangkan dengan Kerajaan Siam. kerajaan Kedah,
kepentingan Kelantan, Negeri
menghargai 3.Membincangkan
Sembilan dan
pengasasan pengaruh Islam dalam
Perlis.
kerajan-kerajaan pemerintahan,
melayu. perundangan dan
persuratan. 3 Menggunakan
K.6.3.7 pengetahuan
Merumuskan sejarah tentang
iktibar yang kerajaan Kedah,
diperoleh Kelantan, Negeri
daripada Sembilan dan
kelangsungan Perlis dalam
negeri Melayu.
pelbagai situasi.

4 Menganalisis
maklumat
berkaitan sejarah
kerajaan Kedah,
Kelantan, Negeri
Sembilan dan
Perlis.

FBK 2018 Page 10


Minggu 23 -
6.3.2Menerangka 1.Menjelaskan hubungan EMK - Hubungan dengan
25 n hubungan perdagangan dan 5 Membuat -Keusahawanan perdagangan
Kerajaan Kedah, diplomatik antara penilaian -Kelestarian global - Hubungan
24/06
Kelantan, Negeri Kerajaan Kedah, terhadap sejarah diplomatik
12/07
Sembilan dan Kelantan, Negeri KBAT - Asas hubungan
kerajaan Kedah,
Perlis dengan Sembilan dan Perlis -menilai dan geograf
Negeri-negeri dengan Negeri-negeri Kelantan, Negeri
Melayu yang lain. Melayu yang lain. Sembilan dan
Perlis.
K 6.3.5
menerangkan 6 Melahirkan idea
kepentingan yang berasas
menghargai tentang sejarah
pengasasan kerajaan Kedah,
kerajaan-kerajaan
Kelantan, Negeri
melayu.
Sembilan dan
K.6.3.7
Merumuskan Perlis.
iktibar yang
diperoleh
daripada
kelangsungan
negeri Melayu.
K. 6.3.8 Menilai
kepentingan
menjaga
hubungan baik
dengan Negara
lain.

FBK 2018 Page 11


Minggu 26 6.3.3. 1. Mengenalpasti EMK - Institusi
15/07-19/07 Menjelaskan warisan kerajaan Kedah, -Bahasa kesultanan
warisan kerajaan Kelantan dan Perlis -Nilai murni - Bahasa Melayu
Kedah, Kelantan hingga kini -Kreativiti dan - Agama Islam
dan Perlis hingga Inovasi - Undang-undang
kini 2.Membuktikan warisan -Keusahawanan adat
kerajaan Kedah, Kelantan - Undang-undang
dan Perlis hingga kini KBAT negeri dalam
-Mencipta perkahwinan/
cerai
- Sistem Cukai/
timbangan/
ukuran
- Pengangkutan
- Sosio budaya
- Adat resam
- Pendidikan formal
- Kegiatan masa
lapang
- Pengaruh
Arab/Raja Perlis
daripada Arab
(Perlis)
- Nobat

Minggu 27 6.3.4 1.Menjelaskan keunikan EMK - Adat Perpatih


22/07-26/07 Menghuraikan adat Perpatih dan -Patriotisme - Demoraksi
keunikan adat pemerintahan Negeri -Nilai murni - Persekutuan
dan Sembilan
pemerintahan 2.Membandingkan adat KBAT
Negeri Sembilan Perpatih dengan adat -menganalisis
K.6.3.7 Temenggung. -mencipta
Merumuskan
iktibar yang
diperoleh
daripada
kelangsungan
negeri Melayu.

Rancangan Pelajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 2 Tahun 2018


TEMA : KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI
FBK 2018 Page 12
TAJUK : SARAWAK DAN SABAH
Minggu Standard Standard Objektif Pembelajaran Standard Prestasi EMK/ KBAT Perincian
Kandungan Pembelajaran
Tahap Tafsiran
penguas
aan

Minggu 28- 6.4 Sarawak dan 6.4.1 Menjelaskan Pada akhir pembelajaran Mengetahui latar - Hubungan dengan
29 Sabah sejarah Sarawak dan murid akan dapat: 1 belakang bagi Nilai Murni Brunei
Sabah sebagai 6.4.1 Menerangkan latar Sarawak dan - Pengaruh Kerajaan
29/07-09/08 sebahagian daripada belakang Sarawak Sabah Patriotisme Majapahit dan
kerajaan Alam dan Sabah Srivijaya di
Melayu. 6.4.1 Menjelaskan Menganalisis Santubong
hubungan Sarawak - Aspek perdagangan
dan Sabah dengan - Jumpaan arkeologi -
Brunei. - jumpaan tembikar/
CUTI Gendang gangsa
2 Mempamerkan
PERTENGA
kefahaman
HAN tentang latar
PENGGAL belakang Sarawak
dan Sabah
(17/08/18
HINGGA
25/08/2018)

3 Menggunakan
pengetahuan
sejarah tentang
latar belakang
6.4.2 Menerangkan 6.4.2 Menghuraikan Sarawak dan
Minggu 30 - - Bentuk kesukuan
pemerintahan pemerintahan Sabah dalam Nilai Murni
31 tempatan di Sarawak tempatan di Sarawak pelbagai situasi. - Wakil Brunei
dan Sabah. dan Sabah. Patriotisme - Pentadbiran
12/08-30/08 kesukuan di muara
Menganalisis sg spt org Iban
4 maklumat Menganalisis
berkaitan latar
belakang Sarawak
dan Sabah

- Bahagi kepada
Nilai Murni
pendalaman,muara
sungai dan lembah
Patriotisme
sungai
6.4.3 Menghuraikan 6.4.3 Membincangkan 5 Membuat
- Sosiobudaya

FBK 2018 Page 13


kegiatan masyarakat kegiatan masyarakat Sarawak penilaian terhadap Pendidikan - Adat Resam
Sarawak dan Sabah.. dan Sabah. latar belakang kewangan - Pendidikan
Minggu 32- Sarawak dan - Ekonomi/
33 Sabah Menilai Perdagangan/Perlom
bongan/Pertanian
02/09-13/09 - Agama/kepercayaan

Nilai Murni - Kepelbagaian etnik


6 Melahirkan idea
- Agama/Kepercayaan
6.4.4 Menghuraikan 6.4.3 Mengklasifikasikan yang rasional Patriotisme
- Kesenian
keunikan yang kepelbagaian tentang latar
keistimewaan belakang Sarawak Keusahawanan - Adat Resam
terdapat di Sarawak - Ekonomi
Sarawak dan Sabah. dan Sabah
Minggu 34- dan Sabah.
Menilai
35

17/09 - Kelestarian alam


K6.4.5 Merumuskan K6.4.5 Menjelaskan tiga Kelestarian alam sekitar
27/09 sekitar
kepentingan kepentingan alam sekitar
memanfaatkan alam terhadap kehidupan Nilai murni
sekitar secara
bijaksana. Menilai

Nilai murni
K6.4.6 Menghuraikan Permuafakatan
K6.4.6 Mengaplikasi
kepentingan Patriotisme /Perpadua
permuafakatn dan perpaduan
permuafakatan dalam dalam masyarakat
kalangan masyarakat Mengaplikasi

K6.4.7 Menerangkan
K6.4.7 Memberikan pendapat Nilai murni
kepentingan sikap
sendiri tentang 3 sikap untuk Asimilasi
bijaksana untuk Patriotisme
menghadapi cabaran dalam
meneruskan
kehidupan
kelangsungan hidup Mencipta

K6.4.8 Menilai Nilai murni


kepentingan Meraikan
semangat kekitaan K6.4.8 Mengaplikasikan Patriotisme
perbezaan/nilai-nilai
dalam sebuah negara semangat kekitaan dalam
Mencipta positif
setiap warganegara

FBK 2018 Page 14


Minggu 36-38
ULANGKAJI
30/09 18/10 KAJIAN KURSUS SEJARAH

Minggu 39

22/10 1/11 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA PADA 23 NOVEMBER 31 DISEMBER 2018

Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;

.............................................................. ....................................................... ............................................................

GURU MATA PELAJARAN. KETUA PANITIA SEJARAH. KETUA BIDANG KEMANUSIAAN

FBK 2018 Page 15