Anda di halaman 1dari 2

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

Borang Soal Selidik Mengenai Amalan Pengajaran Abad Ke-21 di Sekolah dalam Penjara

LATAR BELAKANG

Soal selidik yang dijalankan ini adalah tinjauan untuk mendapatkan maklumat sejauh mana Amalan Pengajaran Abad Ke-21 di
Sekolah dalam Penjara. Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini adalah sulit dan hasil kajian ini hanya digunakan untuk laporan
kajian sahaja. Diharap kerjasama yang diberikan oleh pihak ANDA dapat membantu saya untuk mendapatkan maklumat yang tepat
mengenai Amalan Pengajaran Abad Ke-21 di Sekolah dalam Penjara.

MAKLUMAT ASAS RESPONDEN

Jantina : Umur : _________ tahun

Lelaki \ Pengalaman Mengajar:


Perempuan _________________ tahun
Sila nyatakan Sekolah anda bertugas sekarang :

___________________________________________________________________________

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIKAL : menganalisis masalah yang kompleks, menyiasat soalan yang tidak mempunyai jawapan
yang jelas, menilai pandangan pandangan atau sumber maklumat yang berlainan, dan membuat kesimpulan yang sesuai berdasarkan
bukti dan pemikiran.

Item Tidak Jarang- Kerap Sangat


Pernah jarang Kerap

1. Saya merancang penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi semasa berinteraksi dalam 1 2 3 4
bilik darjah.

2. Saya mengemukakan soalan aras tinggi semasa berinteraksi dalam bilik darjah. 1 2 3 4

3. Saya membimbing pelajar menjawab soalan pada aras tinggi 1 2 3 4

4. Saya menimbulkan pelbagai persoalan berkaitan tugasan dalam diri pelajar. 1 2 3 4

5. Saya mengajar kemahiran berfikir aras tinggi di dalam bilik darjah 1 2 3 4

KEMAHIRAN KOLABORASI : dapat bekerjasama untuk menyelesaikan masalah atau menjawab soalan, untuk bekerja dengan efektif
dan hormat dalam pasukan untuk mencapai matlamat bersama dan untuk mengambil tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan
tugas.
Tidak Jarang- Kerap Sangat
Pernah jarang Kerap

6. Saya berbincang dengan rakan setugas mengenai strategi pengajaran yang sesuai
dijalankan.

7. Saya menggalakkan pelajar untuk berinteraksi di dalam kelas.

8. Saya menggunakan kemahiran kolaborasi dengan berkesan

9. Saya menggunakan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran dan pemudahcaraan.

10. Saya membuat keputusan bersama-sama pelajar semasa melaksanakan aktiviti

KEMAHIRAN KOMUNIKASI merujuk kepada pelajar yang dapat menyusun fikiran, data dan penemuan mereka dan berkongsi dengan
berkesan melalui pelbagai media, serta secara lisan dan secara bertulis.
Tidak Jarang- Kerap Sangat
Pernah jarang Kerap

11. Saya memberi tugasan dalam kumpulan kepada pelajar.

12. Saya menggalakkan pelajar berkomunikasi dalam melaksana tugasan yang diberi

13. Saya memastikan tugasan yang diberikan menggunakan pendekatan pelbagai disiplin
ilmu dan kemahiran komunikasi.

14. Saya menggalakkan pelajar membentang hasil dapatan tugasan yang dihasilkan

15. Saya menggalakkan pelajar menyuarakan idea dan pendapat mereka.

KEMAHIRAN KREATIVITI DAN INOVASI : menjana dan memperbaiki penyelesaian kepada masalah kompleks berdasarkan sintesis,
analisis dan kemudian menggabungkan atau membentangkan apa yang dipelajari dengan cara yang baru dan asli.

Tidak Jarang- Kerap Sangat


Pernah jarang Kerap

16. Saya menggunakan kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan.

17. Saya menyampaikan input dengan kreatif dan inovatif semasa dalam kelas.

18. Saya menerapkan elemen kreativiti dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan.

19. Saya menerapkan kreativiti dan inovasi dalam gerak kerja kumpulan.

20. Saya menggalakkan pelajar mencuba idea-idea baru dalam aktiviti

“Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan kaji selidik ini. Salam penghargaan yang tidak terhingga
daripada saya. Sekian.”

- Nor Atika binti A. Jalil


- MP 1612123T

Anda mungkin juga menyukai