Anda di halaman 1dari 3

AKAUNTABILITI GURU

Konsep Akauntabiliti
Mengikut Kamus Dwibahasa , perkataan ‘akauntabiliti’ di huraikan sebagai bertanggungjawab
kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. Menurut Tan Sri Ahmad Sarji
konsep akauntabiliti adalah satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai
sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan
penjelasan tersebut . Akauntabiliti juga adalah mengenai disiplin dan keperluan untuk
memberikan justifikasi dan menerima kebertanggungjawaban terhadap sesuatu keputusan yang
telah diambil.

Akauntabiliti keguruan.
Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh
seseorang guru. Akauntabiliti keguruan juga membawa maksud berkenaan dengan
tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan. Akauntabiliti atau tanggungjawab
seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi akauntabiliti guru terhadap pelajar , diri
guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan negara , dan profesion keguruan amnya.

Akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab yang harus difahamidan dilaksanakan oleh


guru. Akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab terhadap profesion perguruan.
Kaplan, L dan Owing, W (2001) melihat akauntabiliti guru dari dua perspektif iaitu perspektif
kualiti guru dan kualiti pengajaran. perspektif terhadap kualiti guru bermaksud guru
bertanggungjawab ke atas pencapaian akademik pelajar. Perspektif terhadap kualiti
pengajaran pula, setiap guru menjadikan dirinya sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk
dirujuk oleh pelajar. Guru dilihat sebagai fasilitator dalam sekolah dan bilik darjah yang akan
menambah dan membina ilmu pengetahuan serta menggunakan pendekatan penyelesaian
masalah dalam kalangan pelajar. Terdapat 6 akauntabiliti guru iaitu terhadap murid, sekolah,
profesion, komuniti dan tingkah laku.

1) Akauntabiliti Guru Terhadap Murid

Tugas guru bukan setakat mengajar murid-murid mengenai mata pelajaran yang telah
ditetapkan dalam kurikulum, tetapi menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan yang
bermanfaat bagi perkembangan mental murid-murid. Bahkan guru dipertanggungjawabkan
untuk membentuk akhlak dan sahsiah murid-murid supaya mereka menjadi insan yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia dan berguna kepada negara. Justeru itu, guru mempunyai
akauntabiliti terhadap pencapaian, kemajuan dan kecemerlangan murid-murid dalam bidang
pelajaran dan juga dari segi moral serta akhlak.

2) Akauntabiliti Terhadap Sekolah

Seorang guru yang mengamalkan akauntabiliti terhadap sekolah merupakan seorang guru yang
mengambil berat terhadap pencapaian sekolah dan segala aktiviti di sekolah. Guru ini akan
sentiasa memastikan kaedah pengajaran yang digunakan sejajar dengan perkembangan kognitif
pelajar. Guru perlu mengikuti perkembangan semasa tentang isu-isu yang berkaitan sekolah
terutama sekali isu-isu yang melibatkan kaedah pengajaran yang terkini dan serba canggih.
Guru melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan di sekolah

3) Akauntabiliti Terhadap Profesion


Di samping melaksanakan tanggungjawab mendidik murid-murid, guru juga
bertanggungjawab untuk memelihara imej dan tingkah laku diri sendiri. Faktor ini amat penting
kerana guru hendaklah menunjukkan teladan yang terbaik kepada murid-murid. Guru
hendaklah sentiasa mempamerkan imej yang terbaik dengan berpakaian kemas dan sederhana,
lemah lembut dan mesra, rajin dan tegas serta amanah dalam menjalankan tugas. Dengan
penerapan nilai-nilai ini, guru akan sentiasa dihormati oleh murid-murid. Guru hendaklah
sentiasa bersedia dalam membantu rakan sejawat dengan memberi bantuan yang
diperlukan dan sentiasa memberikan kerjasama yang baik kepada rakan sejawat.

4) Akauntabiliti Terhadap Tingkah Laku


Guru perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan terutamatentang subjek yang diajark
an. Guru perlu mengamalkan nilaimurni seperti kejujuran, keikhlasan,kecekapan dan belaskas
ihan. Guru juga perlu memelihara penampilan diri sebagai seorang guru yang profesion
Guru mengawal tingah laku ketikamengajar seperti mengawal emosi ketika berhadapan deng
anpelajar.

5) Akauntabiliti Terhadap Komuniti.


Seorang guru perlu menunjukkan sifat yang positif kepada komuniti kerana guru dipandang
tinggi oleh seluruh masyarakat. Guru perlu sentiasa bersopan santun dan bertingkah laku baik
dalam segala aktiviti sosial terutama sekali apabila melibatkan masyarakat sekeliling. Guru
bertanggungjawab dalam mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat seperti terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh masyarakat.
Guru juga perlu sentiasa menghormati ahli masyarakat setempat dengan menghormati jiran
tetangga dan menjaga tingkah laku apabila bersama masyarakat.

Dengan dapat memahami prinsip akauntabiliti , guru dapat memahami


tanggungjawabnya yang sebenar. Penghayatan akauntabiliti haruslah di hayati sepenuhnya
kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Ini kerana penghayatan
tersebut membolehkan semua guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya
dengan penuh komited dan dedikasi. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru
merangkumi akauntabiliti nya terhadap sekolah, diri sendiri , murid-murid dan profesion
keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan
tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan. Peningkatan dalam bidang
tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf
profesionalisme keguruan. Selain itu guru juga dapat melaksanakan tugas itu dengan
bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi sekiranya guru tahu tanggungjawabnya terhadap
kerjayanya. Kesedaran kepada akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih
bertanggungjawab terhadap tanggungjawab yang di laksanakannya. Oleh yang demikian,
akauntabiliti perlulah dihayati oleh semua guru. Sekiranya seseorang guru itu mengabaikan
akauntabiliti terhadap tugas dan tanggungjawabnya , maka tanggungjawabnya tidak dapat di
jalankan dengan baik dan akan gagal melahirkan modal insan seperti yang di cita-cita kan
negara. Ini akan menjatuhkan martabat profesion perguruan oleh kerana perbuatan yang tidak
bertanggungjawab terhadap amanah yang di berikan.

Anda mungkin juga menyukai