Anda di halaman 1dari 81

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM

BATU 15, JALAN BIDOR, 36030 TELUK


INTAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


(RPT)
MATEMATIK
KSSR TAHUN 1
(2017)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN SATU 2017

STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

JANUARI NOMBOR DAN OPERASI


1
3/1/17-6/1/17 1. Nombor bulat hingga 100
MINGGU TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2017

Banyak atau sedikit, sama banyak


2 1.1 Kuantiti secara intuitif 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui atau tidak sama
9/1/17-13/1/17 perbandingan banyak dan lebih atau kurang
secara:
• kumpulan objek,
• padanan satu-satu,
• pola

Sifar diperkenalkan selepas


3 1.2 Nilai Nombor 1.2.1 Menamakan nombor
(i) Membilang objek hingga 100
dalam kumpulan. memperkenalkan nombor satu
digit. Menyatakan sebarang
16/1/17 - 20/1/17 1
Nombor 11 hingga 19 nombor hingga 100
(ii) Menamakan nombor bagi kumpulan diperkenalkan sebagai 10 dan
objek sebagai mewakili
(iii) Membandingkan kuantitikuantiti.
dua 1hingga 10 dan 9.
Menentukan kumpulan lebih atau
kumpulan objek. kurang satu hingga sembilan.
Menggunakan objek sebenar,
gambar, garis nombor dan abakus
4:1.

4 1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100 Menyatakan hubungannya ‘lebih


23/1/17-27/1/17 (i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor daripada’ dan ‘kurang daripada’ 2 Menentukan nilai nombor
yang diberi. dan menyusun nombor
(ii) Memadankan kumpulan objek dalam tertib
dengan nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua nombor. Sebarang nombor yang terletak
(iv) Menyusun kumpulan objek di antaranya, sebelum dan
selepas
mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.

CUTI TAHUN BARU CINA (26/1/2017 - 31/1/2017)

5 1.3 Menulis nombor. 1.3.1 Menulis nombor dalam angka Latih murid menulis dengan cara
31/1/17-3/2/17 dan perkataan. yang betul.
STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

6 1.4 Kombinasi nombor. 1.4.1 Menyatakan kombinasi nombor 8 ialah 7 dan 1, 6 dan 2, 5 dan 3, 4
6/2/17-10/2/17 satu digit. dan 4.
Kombinasi melibatkan dua nombor.

* CUTI HARI THAIPUSAM (10/2/2017)

7 1.5 Rangkaian nombor. 1.5.1 Membilang nombor. Membilang satu-satu, dua-dua, lima-
13/2/17-17/2/17 1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian lima, sepuluh-sepuluhdan empat-
empat secara tertib menaik dan
nombor. menurun dengan menggunakan
pelbagai objek, gambar dan garis
nombor

8 1.6 Nilai tempat. 1.6.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai Menggunakan pelbagai
20/2/17-24/2/17 digit bagi sebarang nombor. perwakilan nilai tempat dan
abakus 4:1 bagi menyatakan nilai
tempat dan nilai digit.

9 1.7 Menganggar 1.7.1 Memberi anggaran bilangan objek Anggaran dibuat dengan menyatakan
27/2/17-3/3/17 yang munasabah. kuantiti berdasarkan set rujukan dan
menggunakan perkataan ‘lebih
kurang’,
‘kurang daripada’ dan ‘lebih
daripada’ Mengganggar dan
3 membundar sebarang
nombor

1.8 Membundarkan 1.8.1 Membundarkan nombor bulat Pembundaran boleh dilakukan


kepada puluh terdekat. dengan menggunakan garis nombor.

10 1.9 Pola nombor. 1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor
6/3/17-10/3/17 yang diberi. *TMK Melengkapkan rangkaian
3
1.9.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor dan pola nombor
yang mudah.

11
PENTAKSIRAN 1
13/3 - 17/3/2017
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18/3 -26/3/2017
STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

12 & 13 1.10 Penyelesaian masalah 1.10.1 Menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan masalah
27/3 - 7/4/2017 melibatkan situasi harian. 4 harian yang rutin bagi
sebarang nombor

5 Menyelesaikan masalah
harian yang rutin bagi
sebarang nombor dengan
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah
harian yang bukan rutin bagi
6
sebarang nombor dengan
kreatif dan inovatif

* ACARA SUKAN AWAK, SUKAN TARA & SUKANEKA,


* RAPTAI KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG
* SUKAN TAHUNAN-KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KALI KE 34

14 2.0 : OPERASI ASAS 2.1 Konsep tambah dan 2.1.1Menggguna dan mempelbagaikan Wujudkan situasi yang membawa Menyatakan
10/4/17-14/4/17 tolak perbendaharaan kata yang relevan maksud tambah, tolakdan sama perbendaharaan kata dan
dengan. simbol yang membawa
dalam konteks tambah dan tolak. 1 maksud tambah, tolak dan
2.1.2 Memperkenalkan simbol bagi sama dengan
tambah,tolak dan sama dengan.
2.1.3 Menggunakan simbol tambah, Menyebut jumlah dua nombor seperti
tolak dan sama dengan bagi 6 dan 3 ialah 9, 1dan 4 ialah 5
2
menulis ayat matematik Menyatakan secara spontan
berdasarkan situasi yang diberi. fakta asas tambah dan tolak

15 2.2 Tambah dalam 2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta Menyatakan secara spontan fakta
17/4/17-21/4/17 lingkungan 100. asas. asas tambah. Menggunakan
2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah pelbagai strategi bagi membina
dan
16 dalam lingkungan 100. menyatakan fakta asas tambah.
24/4/17-28/4/17 Gunakan objek, gambar, garis
nombor, abakus 4:1 dan Menambah dan menolak
pengiraan secara mental untuk hingga dua nombor dalam
mewakilkan pengiraan lingkungan 100, menulis
tambah. 3 ayat matematik tambah
berulang dan tolak berturut-
turut serta menentukan
kewajaran jawapan.
STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

17 & 18 2.3 Tolak dalam 2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas Menyatakan secara spontan fakta
2/5/17-12/5/17 lingkungan 100 2.3.2 Menolak dua nombor dalam asas tolak.
lingkungan100. Menggunakan pelbagai strategi
bagi membina dan Menambah dan menolak
menyatakan fakta asas tolak. hingga dua nombor dalam
Menggunakan objek, gambar, lingkungan 100, menulis
garis nombor, abakus 4:1 3 ayat matematik tambah
dan pengiraan secara mental berulang dan tolak berturut-
untuk mewakilkan turut serta menentukan
pengiraan tolak. kewajaran jawapan.

* HARI PEKERJA (1/5/2017)


Menyelesaikan masalah
19 2.4 Penyelesaian masalah. 2.4.1 Mereka cerita masalah tambah dan Kemahiran menyelesaikan harian yang rutin melibatkan
penambahan dan penolakan
15/5/17 - 19/5/17 tolak dalam lingkungan 100. masalah melibatkan langkah- 4 dua nombor
2.4.2 Menyelesaikan masalah tambah dan langkah seperti berikut:
•Memahami dan mentafsirkan
tolak yang melibatkan situasi harian. masalah.
•Merancang strategi Menyelesaikan masalah
menyelesaian. 5 harian yang rutin melibatkan
•Melaksanakan strategi. penambahan dan penolakan
•Melaksanakan refleksi. dua nombor dengan
pelbagai strategi.
Gunakan simulasi atau model
situasi.

Menyelesaikan masalah
6 harian yang bukan rutin
melibatkan penambahan
dan penolakan dua nombor
secara kreatif dan inovatif

20
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
22/5 - 26/5/2017
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29/5 - 11/6/2017

21 2.5 Tambah berulang 2.5.1 Menulis ayat matematik tambah Gunakan objek, gambar dan garis
13/6/17 - 16/6/17 berulang dua-dua, lima-lima, nombor.
sepuluh-sepuluh dan empat-empat. Memahami tambah berulang
sebagai konsep darab. Menambah dan menolak
hingga dua nombor dalam
lingkungan 100, menulis
3 ayat matematik tambah
CUTI SEMPENA NUZUL AL-KURAN (12/6/2017) berulang dan tolak berturut-
turut serta menentukan
22 2.6 Tolak berturut-turut 2.6.1 Menulis ayat matematik tolak Gunakan objek, gambar dan garis kewajaran jawapan.
19/6/17-23/6/17 berturut-turutdua-dua, lima-lima, nombor.
sepuluh-sepuluhdan empat-empat Memahami tolak berturut-turut
sebagai konsep bahagi.
STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (25/6/2017 - 26/6/2017)
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI (27/6/2017 - 30/6/2017)

23 3.0 : PECAHAN 3.1 Konsep perdua dan 3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, Memahami pecahan merupakan
1 Menyatakan satu perdua,
3/7 - 7/7/2017 perempat pecahan wajar dua perempat dan tiga perempat bahagian yang sama dan satu perempat, dua
menjelaskan pecahan perdua dan perempat dan tiga perempat
perempat daripada satu objek.
Melorek satu perdua, satu
24 3.2 Penyelesaian masalah 3.2.1 Menyelesaiakan masalah yang Menggunakan perkataan 'setengah', 2 perempat, dua perempat
10/7/17-14/7/17 melibatkan situasi harian separuh', 'suku' dan 'tiga suku' dan tiga perempat
dengan menggunakan objek, lipatan
kertas dan gambar. Membentuk satu perdua,
Pembentukan satu perempat satu perempat, dua
perempat dan tiga perempat
daripada pelbagai variasi perlu 3 dengan menggunakan objek
diberi penekanan dan lipatan kertas

Menyelesaikan masalah
4 harian yang rutin melibatkan
pecahan

Menyelesaikan masalah
harian yang rutin melibatkan
5 pecahan dengan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah
harian yang bukan rutin
6
melibatkan pecahan secara
kreatif dan inovatif

25 4.0 WANG 4.1 Wang kertas dan duit 4.1.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam Menggunakan wang semasa dalam Menyatakan :
17/7/17-21/7/17 syiling bentuk syiling dan wang kertas. situasi harian * Mata wang Malaysia
4.1.2 Mewakilkan nilai wang: Mewakilkan nilai wang dengan dalam bentuk duit
1
(i) Sen hingga RM 1 menggunakan abacus 4:1 syiling dan wang kertas
(ii) Ringgit hingga RM 10 * Sumber kewangan dan
4.1.3 Menukar wang : Menggunakan gabungan wang simpanan
(i) Syiling hingga RM 1 dalam bentuk syiling dan wang
(ii) Ringgit hingga RM 10 kertas Menyelesaikan ayar
2 matematik melibatkan
Menggunakan situasi yang sesuai wang

Menentukan kewajaran
26 4.2 Sumber kewangan dan 4.2.1 Mengenal pasti sumber kewangan jawapan bagi
24/7/17-28/7/17 simpanan dan simpanan penyelesaian ayat
4.2.2 Merekod simpanan dan perbelanjaan matematik melibatkan
daripada sumber kewangan 3 wang.
Merekod simpanan
dan perbelanjaan
daripada sumber
kewangan
STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

27 4.3 Penyelesaian masalah 4.3.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan Sebelum menyelesaikan masalah 4 Menyelesaikan masalah
31/7/16-4/8/17 penambahan dan penolakan wang proses penyelesaian secara harian yang rutin
mekanikal boleh dilakukan bagi melibatkan wang.
menerangkan penambahan dan
penolakan yang melibatkan : Menyelesaikan masalah
5
(a) Sen hingga RM 1 harian yang rutin
(b) Ringgit hingga RM 10 melibatkan wang dengan
pelbagai strategi
Tambah dan tolak melibatkan wang
dengan menggunakan abacus 4:1 Menyelesaikan masalah
6
harian yang bukan rutin
melibatkan wang secara
kreatif dan inovatif

SUKATAN DAN GEOMETRI


28 5.0 MASA DAN WAKTU 5.1 Hari dan bulan 5.1.1 Menyatakan waktu dalam sehari Situasi kehidupan harian Menyatakan waktu dan
7/8/17-11/8/17 5.1.2 Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam 1 urutan peristiwa dalam
sehari Penggunaan perbendaharaan kata sehari.
5.1.3 Menamakan hari dalam seminggu. bagi menunjukkan hari tertentu
5.1.4 Menamakan bulan dalam setahun esok, hari ini, semalam dan Menamakan hari dalam
lain-lain 2 seminggu dan bulan
dalam setahun

5.2 Muka Jam 5.2.1 Mengenal pasti jarum jam pada muka jam Menyebut dan menulis
29 5.2.2 Mengenal pasti dan menyatakan 'setengah', 3 waktu dalam jam dan
14/8/17-18/8/17 'satu perempat' dan 'tiga perempat' pecahan jam
berdasarkan muka jam
5.2.3 Menyebut dan menulis waktu dalam jam,
setengah dan satu perempat jam sahaja
dengan menggunakan jam analog.

30 5.3 Penyelesaian masalah 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang 4 Menyelesaikan masalah


21/8/17-25/8/17 melibatkan situasi harian. harian yang rutin
melibatkan masa dan
waktu

Menyelesaikan masalah
5 harian yang rutin
melibatkan masa dan
waktu dengan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah
6 harian yang bukan rutin
melibatkan masa dan
waktu secara kreatif dan
inovatif
STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2015 (26/8 - 3/9/2017)


HARI KEMERDEKAAN (31/8/2017)

31 6.0 UKURAN DAN SUKATAN 6.1 Unit relatif untuk mengukur 6.1.1 Menggunakan dan mempelbagaikan Menggunakan objek, gambar Menyatakan
4/9/16-8/9/16 panjang, jisim, dan isi padu perbendaharaan kata ukuran panjang, jisim bagi mengukur dan menyukat perbendaharaan kata
1
cecair dan isi padu cecair dalam konteks. serta membuat perbandingan yang membawa maksud
berkaitan ukuran

6.1.2 Membuat pengukuran, jisim dan Membuat pengukuran,


menyukat objek menggunakan unit 2 timbangan dan menyukat
bukan piawai. objek

6.1.3 Membanding dua atau lebih ukuran, Membandingkan dua


jisim dan isi padu cecair objek atau lebih ukuran,
menggunakan unit bukan piawai. 3 timbangan dan isi padu
cecair serta menentukan
kewajaran jawapan.

32 6.2 Penyelesaian masalah 6.2.1 Menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan masalah


11/9/17-15/9/17 melibatkan situasi harian 4 harian yang rutin
melibatkan ukuran

Menyelesaikan masalah
harian yang rutin
5
melibatkan ukuran
dengan pelbagai strategi

Menyelesaikan masalah
harian yang bukan rutin
6 melibatkan ukuran
secara kreatif dan inovatif

33 7.0 RUANG 7.1 Bentuk tiga dimensi 7.1.1 Menamakan bentuk kuboid, kubus, Guna objek untuk memahami Menamakan bentuk tiga
1
18/9/17-22/9/17 kon, piramid tapak segi empat sama, bentuk tiga dimensi dimensi
silinder dan sfera

7.1.2 Memperihal permukaan, sisi dan Menyatakan ciri-ciri bentuk


bucu bagi bentuk tiga dimensi tiga dimensi serta boleh
2
7.1.3 Menyusun objek mengikut pola menyusun objek
mengikut pola

7.1.4 Menghasilkan bentuk baru dari Susun bentuk tiga dimensi Menghasilkan bentuk
gabungan bentuk tiga dimensi bagi menghasilkan bentuk baru dari gabungan
tertentu seperti robot, kapal, 3 bentuk tiga dimensi
rumah serta menentukan
kewajaran jawapan.
STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

34 7.2 Bentuk dua dimensi 7.2.1 Menamakan bentuk segi empat sama, Guna objek untuk memahami Menamakan bentuk dua
1
25/9/17-29/9/17 segi empat tepat, segi tiga dan bentuk tiga dimensi dimensi
bulatan

7.2.2 Memperihal garis lurus, sisi, Menyatakan ciri-ciri bentuk


bucu dan lengkung bagi bentuk dua dua dimensi serta boleh
2
dimensi menyusun objek
7.2.3 Menyusun bentuk dua dimensi mengikut pola
mengikut pola.
7.2.4 Menghasilkan corak berasaskan Susun bentuk tiga dimensi Menghasilkan corak
bentuk dua dimensi. bagi menghasilkan bentuk bentuk dua dimensi
3
tertentu seperti robot, kapal, serta menentukan
rumah kewajaran jawapan.

35 7.3 Penyelesaian masalah 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan masalah


2/10/17-6/10/17 melibatkan situasi harian 4 harian yang rutin
melibatkan ruang

Menyelesaikan masalah
harian yang rutin
5
melibatkan ruang
dengan pelbagai strategi

Menyelesaikan masalah
harian yang bukan rutin
6 melibatkan ruang
secara kreatif dan inovatif

36 8.0 PENGURUSAN DATA 8.1 Mengumpul, mengelas dan 8.1.1 Mengumpul data berdasarkan Gunakan gundalan untuk Mengumpul data
9/10-13/10/17 menyusun data situasi harian mengumpul data yang mudah 2 berdasarkan situasi
harian.

8.2 Piktograf 8.2.1 Membaca dan mendapatkan maklumat Petunjuk melibatkan satu gambar 1 Menamakan piktograf
dari piktograf satu nilai
Membaca dan
3 mendapatkan maklumat
dari piktograf

CUTI HARI DEEPAVALI (18/10/2017)


CUTI SEMPENA HARI DEEPAVALI (16/10/2017 - 20/10/2017)
STANDARD PRESTASI
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

37 8.3 Penyelesaian masalah 8.3.1 Menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan masalah


23/10-27/10/17 melibatkan situasi harian harian yang rutin
4
melibatkan pengurusan
data

Menyelesaikan masalah
harian yang rutin
5 melibatkan pengurusan
data dengan pelbagai
strategi

Menyelesaikan masalah
harian yang bukan rutin
melibatkan pengurusan
6
data secara kreatif dan
inovatif

38
ULANGKAJI PELAJARAN
30/10/17-3/11/17
39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUH 2017
6/11 - 10/11/2017
40
PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN
13/11 - 17/11/2017
41 PENYUSUNAN KELAS 2017, PEMULANGAN SPBT
20/11 - 24/11/2017 MENGEMASKINI FAIL PERIBADI MURID
PEMBERIAN SPBT 2018
CUTI AKHIR TAHUN
25/11/2017 - 1/1/2018
* Tertakluk kepada Takwim Sekolah
RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

1 1.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9


MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA
1.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9

Murid berupaya:

1.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9


2 MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI
1.4 Menulis angka, 1 hingga 9

Murid berupaya:

1.5 Membaca nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan'


3 MENULIS NOMBOR
1.6 Menulis nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan'
RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

1.7 Menyusuin nombor, 1 hingga 9 :

MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN


4 a) Membilang satu-satu secara tertib menaik
NOMBOR

b) Membilang satu-satu secara tertib menurun

Murid berupaya:

1.8 a) Menyebut nombor 0 dan 10

1.8 b)Mengenal pasti angka '0' dan '10' dalam membilang

1.8 c) Membilang objek dalam kumpulan hingga 10


MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN
5
NOMBOR
1.8 d) Menulis angka '0' dan '10'

1.8 e) Membaca nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'sepuluh'

1.8 f) Menulis nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'sepuluh'


RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

1.9 Menyusun nombor, 0 hingga 10:

a) Membilang satu-satu secara tertib menaik

MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN


b) Mebilang satu-satu secara tertib menurun
NOMBOR
6
c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik

d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun

Murid berupaya:

1.10 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau
kurang

7 MENYATAKAN KUANTITI SECARA INTUITIF 1.11 Menyatakan lebih satu atau kurang satu daripada sesuatu nombor
RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 2 - NOMBOR BULAT HINGGA 20

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

2.1 a) Menyebut nombor, 11 hingga 20

8 MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA 2.1 b) Mengenal pasti angka, 11 hingga 20

2.1 c) Menulis angka, 11 hingga 20

Murid berupaya:

MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI 2.2 Membilang objek dalam kumpulan, 11 hingga 20
9

Murid berupaya:

2.3 a) Membaca nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga 'dua puluh'


MENULIS NOMBOR
10 2.3 b) Menulis nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga 'dua puluh'
RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 2- NOMBOR BULAT HINGGA 20

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI 2.4 Menyatakan nilai setiap digit dalam setiap suatu nombor

Murid berupaya:

2.5 Menyusuin nombor, 11 hingga 20 :


11 DAN 12
a) Membilang satu-satu secara tertib menaik

MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN


b) Membilang satu-satu secara tertib menurun
NOMBOR

c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik

d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun


RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 3 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

MENGENAL PASTI PASANGAN NOMBOR 3.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor
UNTUK MEMBENTUK SATU NOMBOR YANG
BERKAITAN 3.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor

13 DAN 14 Murid berupaya:

3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah

OPERASI TAMBAH 3.4 Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama

3.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor

Murid berupaya:
MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH
15 YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI 3.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah
OPERASI TAMBAH
RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 4 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

MENGENAL PASTI PASANGAN NOMBOR 4.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor
UNTUK MEMBENTUK SATU NOMBOR YANG
BERKAITAN 4.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor

16 DAN 17
Murid berupaya:

4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah


OPERASI TAMBAH
4.4 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor

Murid berupaya:
MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH
18 YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI 4.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah
OPERASI TAMBAH
RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 5 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

5.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor


OPERASI TOLAK
19 5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak

Murid berupaya:
MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH
20 YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI 5.3 Menyelesaikan masalah harian yang mudah
OPERASI TOLAK

MINGGU TARIKH UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

6.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor


21
OPERASI TOLAK 6.2 Mencari beza antara dua nombor.

6.3 Menulis ayat amatematik bagi operasi tolak


RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

6.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tolak

6.5 Menyatakan pasangan nombor yang mungkin, dimana apabila ditolak


22 OPERASI TOLAK
memberi baki yang sama

6.6 Menyatakan secara spontan beza antara dua nombor

Murid berupaya:
MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH
YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI 6.7 Menyelesaikan masalah harian yang mudah
23 OPERASI TOLAK
RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 7 - WANG HINGGA RM 10

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

7.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas

7.2 Mewakilkan nilai wang bagi 'RM' dan 'Sen'

24 MENGENAL PASTI RINGGIT DAN SEN 7.3 Menukarkan :

a) duit syiling sehingga RM 1

b) wang kertas hingga RM 10

Murid berupaya:

7.4 Menambah dan menolak

a) duit syiling hingga RM 1


25 TAMBAH DAN TOLAK MELIBATKAN WANG
b) wang kertas hingga RM 10

7.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah berkaitan wang


RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 8 - PENGENALAN MASA DAN WAKTU

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

8.1 Menyatakan bahagian-bahagian dalam sehari dengan betul

26 MENAMAKAN HARI DAN BULAN DAN 8.2 Menyebut aktiviti mengikuit bahagian-bahagian hari
MENERANGKAN AKTIVITI SEJAJAR
DENGAN HARI PERSEKOLAHAN 8.3 Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan

8.5 Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan

27
Murid berupaya:

MENYEBUT DAN MENULIS WAKTU 8.6 Mengenal muka jam dan menyatakan waktu dalam jam pada muka jam
RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

MINGGU TARIKH UNIT 9 - BENTUK TIGA DIMENSI (BENTUK 3D)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

9.1 Mengenal dan menamakan bentuk tiga dimensi.

28 9.2 Menyatkan ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi


MENGENAL PASTI BENTUK TIGA DIMENSI
(3D)
9.3 Mengkelaskan bentuk tiga dimensi

9.4 Membina model

MINGGU TARIKH UNIT 10- BENTUK DUA DIMENSI (2D)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

9.1 Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.

MENGENAL PASTI BENTUK DUA DIMENSI


9.2 Menyatkan ciri-ciri bagi bentuk dua dimensi
(2D)
29
9.3 Mengkelaskan bentuk dua dimensi

10.4 Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN DUA 2017

MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


JANUARI NOMBOR DAN OPERASI Murid berupaya untuk:
1
3/1/17-6/1/17 1. Nombor bulat hingga 1000 1.1 Menama dan menentukan nilai i. Menamakan nilai nombor hingga 1000
nombor. a. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
b. Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka BBM: Bahan maujud,
c. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. kad gambar dan
lembaran kerja
ii. Menentukan nilai nombor hingga 1000.
2 a. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan objek
9/1/17-13/1/17 b. Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
c. Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun.
d. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang
terletak di antaranya.

3 1.2 Menulis nombor i. Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila diberi nombor itu dalam
16/1/17 - 20/1/17 perkataan
ii. Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000

4 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaiani. Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara :
23/1/17-27/1/17 nombor a. seratus-seratus
b. sepuluh-sepuluh
5 c. satu-satu
31/1/17-3/2/17 d. dua-dua
e. lima-lima BBM: Bahan maujud,
tertib menaik dan menurun kad nombor
CUTI TAHUN BARU CINA (26/1/2017 - 31/1/2017)

6 ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000 secara:


6/2/17-10/2/17 a. seratus-seratus
b. sepuluh-sepuluh
c. satu-satu
d. dua-dua
e. lima-lima
tertib menaik dan menurun
* CUTI HARI THAIPUSAM (10/2/2017)

7 1.4 Menentukan nilai tempat bagi i. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor
13/2/17-17/2/17 sebarang nombor ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000
iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit menggunakan abakus 4:1
iv. Mencerakinkan sebarang nombor dalam :
a. Sebutan ratus, puluh dan sa
b. bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit.
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

8 1.5 Membundarkan sebarang nombor i. Membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh dan ratus
20/2/17-24/2/17 kepada puluh dan ratus terdekat yang terdekat.

2. TAMBAH DALAM 2.1 Menambah sebarang dua nombor i. Menambah dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.
9 LINGKUNGAN 1 000 ii. Menambah dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari :
27/2/17-3/3/17 a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
10 c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
6/3/17-10/3/17 hasil tambahnya hingga 1000.
iii. Menambah sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.

11
PENTAKSIRAN 1
13/3 - 17/3/2017
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18/3 -26/3/2017

2.2 Menambah sebarang tiga nombor i. Menambah tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.
12 & 13 ii. Menambah tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari :
27/3 - 7/4/2017 a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus
hasil tambahnya hingga 1000.
iii. Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunaka abakus 4:1.

2.3 Menyelesaikan masalah tambah i. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang di beri
ii. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua nombor.

* ACARA SUKAN AWAK, SUKAN TARA & SUKANEKA,


* RAPTAI KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG
* SUKAN TAHUNAN-KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KALI KE 34

14 & 15 3. TOLAK DALAM 3.1 Menolak sebarang dua nombor i. Menolak dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.
10/4/17-21/4/17 LUNGKUNGAN 1 000 ii. Menolak dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari :
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke sa
iii. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunaka abakus 4:1.

3.2 Menolak berturut-turut dua nombor i. Menolak berturut --turut dua nombor tanpa dan dengan mengumpul semula.
daripada sebarang nombor ii. Menolak berturut-turut dua nombor menggunakan abakus 4:1

3.3 Menyelesaikan masalah tolak i. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi.
ii. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakkan dua nombor.
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

16 4. DARAB 4.1 Menulis ayat matematik bagi i. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan :
24/4/17-28/4/17 operasi darab a) bahan konkrit
b) gambar
c) garis nombor
ii. Menulis ayat matematik tambah berulang:
a) dua-dua
b) lima-lima
c) sepuluh-sepuluh
d) empat-empat
iii. Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan.
17 iv. Menulis ayat matematik berbantukan:
1/5/17-5/5/17 a) objek
b) gambar
c) garis nombor
yang sama banyak
v. Menulis operasi darab dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan.
4.2 Melengkap ayat matematik darab i. Membina sifir dua, lima, 10 dan empat dengan berpandukan:
a) objek konkrit
b) gambar
c) garis nombor
ii. Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar.
iii. Melengkapkan ayat matematik darab
* HARI PEKERJA (1/5/2017)
4.3 Menyatakan secara spontan i. Menyatakan secara spontan sifir mengikut :
sifir darab a) tertib menaik
b) rawak
c) salah satu daripada dua nombor untuk memberi hasil darab tertentu.
ii. Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1

4.4 Menyelesaikan masalah harian i. Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan bagi:
melibatkan sifir. a)Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi
b) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor.

18 & 19 5. BAHAGI 5.1 Menulis ayat matematik bagi i. Mengelaskan kumpulan dengan menggunakan:
08/5/17-19/5/17 operasi bahagi a) objek
b) gambar
c) garis nombor
ii. Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan:
a) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan.
b) Menulis simbolnya
c) Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan dalam ayat matematik.
iii. Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:
a) pengumpulan
b) pengongsian
c) tolak berturut-turut
d) songsang operasi darab.
20
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
22/5 - 26/5/2017
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29/5 - 11/6/2017
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
21 & 22 5.2 Melengkap ayat matematik bahagi i. Melengkapkan ayat matematik berpandukan:
12/6/17-23/6/17 a) objek konkrit
b) gambar
c) garis nombor
ii. Menetukan nilai bagi pembahagian dengan satu.
iii. Menentukan nilai bagi pembahagian nombor sifar.
iv. Melengkapkan ayat matematik bahagi

5.3 Menyatakan secara spontan yang i. Menyatakan secara spontan pembahagian mengikut:
melibatkan pembahagian a) tertib menaik
b) rawak
c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi
tertentu dalam pembahagian apabila disoal.
ii. Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1

5.4 Menyelesaikan masalah harian yang i. Menggunakan pembahagian dengan dua, lima 10 dan empat bagi:
melibatkan pembahagian. a) mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi.
b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (25/6/2017 - 26/6/2017)


CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI (27/6/2017 - 30/6/2017)

23 6. PECAHAN 6.1 Menamakan pecahan wajar i. Mengenalpasti pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10.
3/7 - 7/7/2017 ii. Menyebut pecahan wajar satu perdua…hingga satu persepuluh.
iii. Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10.
iv. Melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi.

6.2 Menulis pecahan wajar i. Menulis pecahan wajar apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah.

6.3 Membandingkan nilai dua pecahan i. Membandingkan nilai dua pecahan wajar berpandukan lipatan kertas, papan pecahan
wajar dan gambarajah.

7. PERPULUHAN 7.1 Mengenalpasti konsep perpuluhan i. Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan
ii. Menyebut perpuluhan sifar persepuluh satu hingga sifar perpuluhan sembilan.
24 iii. Menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 pada garis nombor.
10/7/17-14/7/17 iv. Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi.

7.2 Menulis perpuluhan i. Menulis sifar pepuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan ..

7.3 Membandingkan nilai perpuluhan i. Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan..
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

8. WANG HINGGA RM100 8.1 Mengenal dan menyebut nilai mata i. Mengenalpasti mata wang kertas RM50 dan RM100.
wang Malaysia ii. Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.
iii. Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberi jumlah RM100.
25
17/7/17-21/7/17 i. Menambah dua nilai wang yang melibatkan:
a) ringgit
b) sen
8.2 Menambah nilai wang. c) ringgit dan sen
dan jumlahnya tidak melebihi RM100
26 ii. Menambah tiga nilai wang yang melibatkan:
24/7/17-28/7/17 a) ringgit
b) sen
c) ringgit dan sen
dan jumlahnya tidak melebihi RM100

8.3 Menolak nilai wang. i. Menolak dua nilai wang yang melibatkan:
27 a) ringgit
31/7/16-4/8/17 b) sen
c) ringgit dan sen

ii. Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada RM100 yang melibatkan:
a) ringgit
b) sen
c) ringgit dan sen

28 8.4 Menyelesaikan masalah harian yang i. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah dan tolak yang melibatkan wang.
7/8/17-11/8/17 melibatkan operasi tambah dan tolak ii. Menyelesaikan masalah harian berkaitan dengan wang.

29 SUKATAN DAN GEOMETRI 9.1 Menyatakan waktu dalam jam dan i. Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam
14/8/17-18/8/17 minit ii. Mengenal tanda senggatan dan angka gandaa lima minit pada muka jam
9. MASA DAN WAKTU iii. Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit.
iv. Menukar waktu dalam jam daripada perkataan kepada angka dan sebaliknya.
v. Merekod waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka.
vi. Merekod aktiviti harian mengikut waktu dalam jam dan minit.
30
21/8/17-25/8/17 9.2 Menyatakan perkataan dalam waktu i. Menyatakan perkaitan:
a) hari dengan jam
b) jam dengan minit.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2015 (26/8 - 3/9/2017)


HARI KEMERDEKAAN (31/8/2017)
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

10. PANJANG
31 10.1 Mengenal unit sentimeter dan i. Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan tanda senggatan pada
4/9/16-8/9/16 meter pembaris dan pita ukur.
ii. Mengenal ukuran panjang dalam:
a) unit cm
b) unit m
iii. Menulis ukuran panjang yang diberi dalam:
a) sentimeter dengan menggunakan simbol cm.
b) meter dengan menggunakan simbol m.

10.2 Mengukur dalam unit sentimeter i. Mengukur dan menandakan jarak yang ditentukan dalam unit:
dan meter a) sentimeter
b) meter
ii. Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit:
32 a) sentimeter
11/9/17-15/9/17 b) meter
iii. Melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi dalam unit:
a) sentimeter
b) meter

33 10.3 Menganggar dalam unit sentimeter


18/9/17-22/9/17 dan meter i. Menganggar panjang suatu objek dalam unit sentimeter dan meter dan bandingkan
dengan ukuran sebenar.

11. JISIM
11.1 Mengenal unit gram dan kilogram i. Mengenal unit kilogram dan gram dengan memerhati senggatan pada alat penimbang
34 ii. Mengenal jisim dalam:
25/9/17-29/9/17 a) unit g
b) unit kg
iii. Menulis jisim yang diberi dalam :
a) gram dengan mnggunakan simbol g
b) kilogram dengan menggunakan simbol kg

11.2 Menimbang dalam unit gram i. Menimbang dan merekod objek yang jisimnya dalam:
dan kilogram a) gram
b) kilogram

11.3 Menganggar dalam unit gram i. Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan
dan kilogram dengan timbangan sebenar.
MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

12. ISIPADU CECAIR


12.1 Mengenal unit mililiter dan liter i. Mengenal unit mililiter dan liter dengan memerhati senggatan pada silinder penyukat
ii. Mengenal isipadu cecair dalam:
35 a) unit ml
2/10/17-6/10/17 b) unit l
iii. Menulis isipadu cecair yang diberi dalam :
a) mililiter dengan mnggunakan simbol ml
b) liter dengan menggunakan simbol l

36 12.2 Menyukat dalam unit mililiter i. Menyukat,menanda dan merekod isipadu cecair dalam:
9/10-13/10/17 dan liter a) mililiter
b) liter

11.3 Menganggar dalam unit mililiter i. Menganggar isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter dan bandingkan dengan
dan liter sukatan sebenar.

CUTI HARI DEEPAVALI (18/10/2017)


CUTI SEMPENA HARI DEEPAVALI (16/10/2017 - 20/10/2017)

MINGGU/TARIKH Bidang/Tajuk STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

13. RUANG
37 13.1 Mengenal pasti bentuk tiga i. Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian
23/10-27/10/17 dimensi ii. Mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi

13.2 Mengenalpasti bentangan bentuk i. Mengenal pasti pelbagai bentuk tiga dimensi: kubus,kuboid, piramid, silinder
bentuk tiga dimensi. dan kon.

38 13.3 Mengenal pasti bentuk dua dimensi i. Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian.
30/10/17-3/11/17 ii. Melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi.

39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUH 2017
6/11 - 10/11/2017
40 PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN TAJUK 1-5
13/11 - 17/11/2017
41 PENYUSUNAN KELAS 2017, PEMULANGAN SPBT
20/11 - 24/11/2017 MENGEMASKINI FAIL PERIBADI MURID
PEMBERIAN SPBT 2018
CUTI AKHIR TAHUN
25/11/2017 - 1/1/2018
* Tertakluk kepada Takwim Sekolah
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
NUMERASI TAHUN 2

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100


MINGGU TARIKH
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Murid berupaya:


MENAMAKAN NOMBOR
HINGGA 100 1.1.1 MENAMAKAN NOMBOR 100

i. Menyebut nombor hingga 100


ii Mengenal pasti angka hingga 100

1.2 Murid berupaya:


MEMBILANG NOMBOR
1.2.1 Membilang hingga 100 objek dengan membuat
kumpulan:
i.sepuluh-sepuluh
ii. Lima-lima
iii. Dua-dua
iv satu-satu

1.3 Murid berupaya:


MENULIS NOMBOR
1.3.1 MENULIS NOMBOR HINGGA 100

I . Menulis angka hingga 100


ii. Membaca nombor dalam perkataan
hingga 'seratus'
iii Menulis nombor dalam perkataan
hingga 'seratus'

1.4 Murid berupaya:


MENGENAL PASTI
1.4.1 MENGENAL PASTI NILAI TEMPAT DAN DIGIT

i. Mengenal pasti nilai tempat dan digit bagi nombor hingga 'seratus'
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
NUMERASI TAHUN 2

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100


MINGGU TARIKH
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Murid berupaya:


MENYUSUN NOMBOR
1.5.1 M i. membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun
ii. membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun

iv. membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun


iii. membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun

1.6 Murid berupaya:


MEMBANDINGKAN NOMBOR
1.6.1 MEMBANDINGKAN NOMBOR DAN MENYATAKAN
i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih
atau kurang

1.7 Murid berupaya:


MENYUSUN NOMBOR IKUT
URUTAN 1.7.1 MENYUSUN NOMBOR MENGIKUT URUTAN DENGAN:

i. membandingkan nombor tersebut, dan


ii. meletakkan nombor tersebut pada garis nombor
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
NUMERASI TAHUN 2

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100


MINGGU TARIKH
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.8 Murid berupaya:


MENYEBUT DAN
MENGGUNAKAN NOMBOR 1.8.1 MENYEBUT DAN MENGGUNAKAN NOMBOR ORDINAL
ORDINAL
i. Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas’ hingga 'kedua puluh'

ii. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza

UNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


MINGGU TARIKH
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Murid berupaya:


MENAMBAH DUA
NOMBOR 2.1.1 MENAMBAH DUA NOMBOR TANPA MENGUMPUL SEMULA BAGI :

i. nombor satu digit dengan nombor satu digit


ii. nombor dua digit dengan nombor satu digit
iii. nombor dua digit dengan nombor dua digit

2.2 Murid berupaya:


MENAMBAH DAN
MENGUMPUL NOMBOR 2.2.1 MENAMBAH DUA NOMBOR DENGAN MENGUMPUL SEMULA BAGI:

i. nombor dua digit dengan nombor satu digit


ii. nombor dua digit dengan nombor dua digit
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
NUMERASI TAHUN 2

UNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


MINGGU TARIKH
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Murid berupaya:


MENAMBAH TIGA
NOMBOR 2.3.1 MENAMBAH TIGA NOMBOR

i. Menambah tiga nombor satu digit

2.4 Murid berupaya:


MELENGKAPKAN
2.4.1 MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIK

i. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor

2.5 Murid berupaya:


MENYELESAIKAN
MASALAH 2.5.1 MENYELESAIKAN MASALAH BAGI OPERASI TAMBAH

i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
NUMERASI TAHUN 2

UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100


MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Murid berupaya:


MENOLAK DUA NOMBOR
TANPA MENGUMPUL SEMULA 3.1.1 Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan:

i. nombor satu digit daripada nombor satu digit


ii. nombor 1-digit daripada nombor dua digit
iii. nombor dua digit daripada nombor dua digit

3.2 Murid berupaya:


MENOLAK DUA NOMBOR
DENGAN MENGUMPUL SEMULA 3.2.1 Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan:

i. nombor satu digit daripada nombor dua digit


ii. nombor dua digit daripada nombor dua digit

3.3 Murid berupaya:


MENOLAK TIGA NOMBOR
SATU DIGIT 3.3.1 Menolak sebarang tiga nombor satu digit

3.4 Murid berupaya:


MELENGKAPKAN AYAT
MATEMATIK 3.4.1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor
3.5 Murid berupaya:
MENYELESAIKAN MASALAH
HARIAN 3.5.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 4 - DARAB
MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 a) Murid berupaya:


MEMBINA DAN MEYEBUT
KUMPULAN SAMA BANYAK 4.1.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:

i. bahan konkrit
ii. gambar
iii. garis nombor

4.1 a) Murid berupaya:


MENULIS AYAT MATEMATIK
TAMBAH BERULANG 4.1.2 Menulis ayat matematik tambah berulang:

i. dua-dua
ii. lima-lima
iii. sepuluh-sepuluh
iv. empat-empat

4.1 b) Murid berupaya:


MEMPERKENALKAN
SIMBOL DARAB DAN 4.1.1 Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan:
SAMA DENGAN
i. mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam
konteks darab
ii. menulis simbolnya
iii. menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi
yang diberi
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
NUMERASI TAHUN 2

UNIT 4 - DARAB
MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 b) Murid berupaya:


MENULIS AYAT MATEMATIK
DARAB 4.1.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima-lima,
sepuluh-sepuluh dan empat-empat berbantukan:

i. objek
ii. gambar
iii. garis nombor

4.1 c) Murid berupaya:


MENULIS OPERASI
DARAB 4.1.3 Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi
dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan.

4.2 a) Murid berupaya:


MEMBINA SIFIR DUA,
LIMA, SEPULUH DAN EMPAT 4.2.1 Membina sifir dua, lima, sepuluh dan empat dengan berpandukan:

i. objek konkrit
ii. gambar
iii. garis nombor

4.2 b) Murid berupaya:


MENENTUKAN NILAI
4.2.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifar
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
NUMERASI TAHUN 2

UNIT 4 - DARAB
MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 c) Murid berupaya:


MELENGKAPKAN AYAT
MATEMATIK 4.2.3 Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua, empat, lima, 10,
satu dan sifar.

4.3 Murid berupaya:


MENYATAKAN SIFIR
SECARA SPONTAN 4.3.1 Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut:

i. tertib menaik
ii. rawak
iii. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu.

4.4 Murid berupaya:


MENGGUNAKAN SIFIR
DUA, LIMA, SEPULUH DAN 4.4.1 Menggunakan sifir dua, lima, sepuluh dan empat bagi:
EMPAT
i. merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi
ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
NUMERASI TAHUN 2

UNIT 5 - BAHAGI
MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 (a) Murid berupaya:


MENGKELASKAN
KEPADA KUMPULAN 5.1.1 Mengkelaskan kepada kumpulan
i. dua-dua
ii. lima-lima
iii. sepuluh-sepuluh
iv. empat-empat
dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan :
a) objek
b) gambar
c) garis nombor

5.1 (b) Murid berupaya:


MEMPERKENALKAN
SIMBOL BAHAGI 5.1.2 Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan
a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan
dalam konteks bahagi
b) menulis simbolnya
c) menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis

5.1 ( c ) Murid berupaya:


MENULIS AYAT 5.1.3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti
MATEMATIK i. Pengumpulan
ii. Pengongsian
iii. Tolak Berturut-Turut
iv. Songsangan Operasi Darab

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 5 - BAHAGI
MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.2 (a) Murid berupaya:


MEMBENTUK
AYAT MATEMATIK 5.2.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan :
i. dua
ii. Lima
ii. Sepuluh
ii. Empat
berpandukan
a) objek konkrit
b) gambar
c) garis nombor

5.2 (b) Murid berupaya:


MENENTUKAN
NILAI 5.2.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar

5.2 ( c ) Murid berupaya:


MELENGKAPKAN AYAT
MATEMATIK BAHAGI 5.2.3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan

i. dua
ii. Lima
ii. Sepuluh
iv. Empat
v. Satu
vi. Sifar

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 5 - BAHAGI
MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.3 (a) Murid berupaya:


MENYATAKAN
SECARA SPONTAN 5.3.1 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan
PEMBAHAGIAN i. dua
ii. Lima
ii. Sepuluh
ii. Empat
v. Satu
vi. Sifar
mengikut
a) tertib menaik
b) rawak

5.3 (b) Murid berupaya:


MENYATAKAN
SECARA SPONTAN 5.3.2 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan
PEMBAHAGIAN i. dua
ii. Lima
ii. Sepuluh
ii. Empat
v. Satu
vi. Sifar
mengikut
c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi
hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 5 - BAHAGI
MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.4 Murid berupaya:


MENGGUNAKAN
PEMBAHAGIAN 5.4.1 Menggunakan pembahagian dengan

i. dua
ii. Lima
ii. Sepuluh
ii. Empat
bagi
a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi
b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian
dua nombor

UNIT 6 - WANG HINGGA RM 100


MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

6.1 Murid berupaya:


MENENTUKAN NILAI WANG
6.1.1 Menentukan nilai wang dalam
i. RM
ii. Sen
6.2 Murid berupaya:
MENUKAR WANG
6.2.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi :-

i. Duit syiling sehingga RM 1


ii. Wang kertas sehingga RM 100

6.3 Murid berupaya:


MENAMBAH WANG
6.3.1 Menambah wang sehingga RM 100

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 6 - WANG HINGGA RM 100


MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
6.4 Murid berupaya:
MENOLAK WANG
6.4.1 Menolak wang sehingga RM 100

6.5 Murid berupaya:


PENYELESAIAN MASALAH
MELIBATKAN WANG 6.5.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian

UNIT 7 - WAKTU
MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya:
7.1 MENYATAKAN DAN
MENULIS WAKTU 7.1.1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit
7.1.2 Menuliskan waktu dalam gandaan lima minit

7.2 HUBUNGAN UNIT DALAM 7.2.1 Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara :-
WAKTU
i. Jam dan minit
ii. Hari dan jam

7.3 PENYELESAIAN MASALAH 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian
MELIBATKAN WAKTU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 8 - PENGENALAN TENTANG PANJANG


MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

8.1 Murid berupaya:


MENGGUNAKAN
PERBENDAHARAAN KATA 8.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang dalam
BERKAITAN PANJANG konteks amalan.

8.2 Murid berupaya:


MEMBANDINGKAN
PANJANG DUA OBJEK 8.2.1 Membandingkan panjang dua objek melalui perbandingan secara langsung

8.3 Murid berupaya:


MENGUKUR
PANJANG OBJEK 8.3.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai

8.4 Murid berupaya:


MENGUKUR
PANJANG OBJEK 8.4.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai ‘meter’
MENGGUNAKAN UNIT PIAWAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 9 - PENGENALAN TENTANG JISIM


MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

9.1 Murid berupaya:


MENGGUNAKAN
PERBENDAHARAAN KATA 9.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim dalam
BERKAITAN JISIM konteks amalan.

9.2 Murid berupaya:


MEMBANDINGKAN
JISIM 9.2.1 Membandingkan jisim dua objek melalui perbandingan secara langsung

9.3 Murid berupaya:


MENGUKUR
JISIM OBJEK 9.3.1 Mengukur jisim objek menggunakan unit bukan piawai

9.4 Murid berupaya:


MENGUKUR
JISIM OBJEK 9.4.1 Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai ‘kilogram’
MENGGUNAKAN UNIT PIAWAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 10 - PENGENALAN TENTANG ISIPADU


MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

10.1 Murid berupaya:


MENGGUNAKAN
PERBENDAHARAAN KATA 10.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu dalam
BERKAITAN ISIPADU konteks amalan.

10.2 Murid berupaya:


MEMBANDINGKAN
ISIPADU DUA CECAIR 10.2.1 Membandingkan isipadu dua cecair melalui perbandingan secara
langsung

10.3 Murid berupaya:


MENYUKAT
ISIPADU CECAIR 10.3.1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai
10.4 Murid berupaya:
MENYUKAT
ISIPADU CECAIR 10.4.1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai ‘liter’
MENGGUNAKAN UNIT PIAWAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 11 - BENTUK TIGA DIMENSI


MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

11.1 Murid berupaya:


MENGENALPASTI
BENTUK TIGA DIMENSI 11.1.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi yang kelihatan secara keseluruhannya

11.2 Murid berupaya:


MEMBANDINGKAN
DAN MENGELASKAN 11.2.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi berdasarkan
BENTUK TIGA DIMENSI ciri-cirinya

11.3 Murid berupaya:


MELABELKAN
11.3.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk tiga dimensi
11.4 Murid berupaya:
MENGENALPASTI
BENTUK TIGA DIMENSI 11.4.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian
BERDASARKAN HURAIAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


NUMERASI TAHUN 2

UNIT 12 - BENTUK DUA DIMENSI


MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

12.1 Murid berupaya:


MENGENALPASTI
BENTUK DUA DIMENSI 12.1.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi yang kelihatan secara keseluruhannya

12.2 Murid berupaya:


MEMBANDINGKAN
DAN MENGELASKAN 12.2.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk dua dimensi berdasarkan
BENTUK DUA DIMENSI ciri-cirinya

12.3 Murid berupaya:


MELABELKAN
12.3.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk dua dimensi
12.4 Murid berupaya:
MENGENALPASTI
BENTUK DUA DIMENSI 12.4.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian
BERDASARKAN HURAIAN
situasi harian
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3 (KSSR)

MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
1 NOMBOR DAN OPERASI 1. NOMBOR BULAT DALA 1.1 Menama dan menentukan (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000:
3/1 - 6/1/2017 LINGKUNGAN 10 000 nilai nombor. (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(C) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.
(ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000:
(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan
abakus 4:1.
(b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan angka mengikut
tertib menaik dan tertib menurun.
(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang
nombor yang terletak di antaranya.
(e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu
nombor yang diberi.

1.2 Menulis nombor. (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor
itu dalam perkataan.
(ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang
diberi dalam bentuk angka
2 1.3 Melengkapkan sebarang (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
9/1 - 13/1/2017 rangkaian nombor (a) seribu-seribu.
(b) seratus-seratus.
(c) sepuluh-sepuluh.
(d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan
secara tertib menaik dan menurun.
(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan
10 000 secara:
(a) seribu-seribu.
(b) seratus-seratus.
(c) sepuluh-sepuluh.
(d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan
secara tertib menaik dan menurun.
1.4 Menentukan nilai tempat (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor
hingga 10 000.
(ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000
(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
dengan menggunakan abakus 4:1
(iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
(a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa,
(b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
3 1.5 Melengkapkan pola nombor. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi
16/1 - 20/1/2017 (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi

1.6 Membundarkan sebarang (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada
nombor. puluh, ratus dan ribu yang terdekat
(ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor
hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada
puluh, ratus dan ribu yang terdekat

1.7 Menganggar (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:
(a) menyatakan kualiti
(b) menggunakan perkataan "lebih daripada" dan "kurang daripada"
4&5 NOMBOR DAN OPERASI 2. TAMBAH DALAM 2.1 Menambah sebarang (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa
23/1 - 03/2/2017 LINGKUNGAN 10 000 dua nombor mengumpul semula
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan
mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh
(b) puluh ke ratus
(c) ratus ke ribu
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus, ratus ke ribu hasil tambahnya
hingga 10 000
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan
abakus 4:1
(iV) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan
2.2 Menambah sebarang (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa
tiga nombor mengumpul semula
(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan
mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh
(b) puluh ke ratus
(c) ratus ke ribu
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus, ratus ke ribu hasil tambahnya
hingga 10 000.
(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan
abakus 4:1.
(iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan.
2.3 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi
tambah (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan
hingga tiga nombor
CUTI TAHUN BARU CINA (26/1/2017 - 31/1/2017)
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
6 NOMBOR DAN OPERASI 3. TOLAK DALAM 3.1 Menolak sebarang (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa
6/2 - 10/2/2017 LINGKUNGAN 10 000 dua nombor mengumpul semula
(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan
mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh
(b) puluh ke ratus
(c) ratus ke ribu
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus, ratus ke ribu hasil tambahnya
hingga 10 000.
(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan
abakus 4:1.
(iV) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan.

3.2 Menolak berturut-turut dua (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
nombor daripada sebarang hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula
nombor (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1.
(iii) Menolak berturut-turut dua nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan.

3.3 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi
tolak sebarang dua nombor (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan
dua nombor

* CUTI HARI THAIPUSAM (10/2/2017


7 4. DARAB 4.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:
13/2 - 17/2/2017 operasi darab (a) objek.
(b) gambar.
(c) garis nombor.
(ii) Menulis ayat matematik tambah berulang:
(a) tiga-tiga
(b) enam-enam
(c) tujuh-tujuh
(d) lapan-lapan
(e) sembilan-sembilan
(iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga,
enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan, dan sembilan-sembilan
berbantukan:
(a) objek.
(b) gambar.
(c) garis nombor.
(iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab
yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan

4.2 Melengkapkan ayat (i) Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000
matematik darab dengan berpandukan:
(a) objek.
(b) gambar.
(c) garis nombor.
(ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga,
enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000
BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
8 4.3 Menyatakan operasi darab (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan,
20/2 - 24/2/2017 secara spontan 100 dan 1000 mengikut:
(a) tertib menaik
(b) rawak.
(c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi
hasil darab tertentu.
(ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1
4.4 Mendarab dua nombor (i) Mendarab sebarang dua nombor, dua digit dan satu digit:
(a) tanpa mengumpul semula
(b) dengan mengumpul semula
(ii) Mendarab sebarang dua nombor, tiga digit dan satu digit:
(a) tanpa mengumpul semula
(b) dengan mengumpul semula
(iii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan 10, 100 dan
1000, tidak lebih 10 000.
(iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan
4.5 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi
harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban
dua nombor
9 NOMBOR DAN OPERASI 5. BAHAGI 5.1 Menulis ayat matematik bagi (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh
27/2 - 3/3/2017 operasi bahagi lapan-lapan dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan
yang diperoleh dengan menggunakan:
(a) objek.
(b) gambar.
(ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:
(a) pengumpulan
(b) pengongsian
(c) tolak berturut-turut
(d) songsangan operasi darab
5.2 Melengkapkan ayat (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian
matematik bahagi dengan tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan berpandukan:
(a) objek.
(b) gambar.
(c) garis nombor.
(ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga,
enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
10 5.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan secara spontan operasi bahagi dengan sifir tiga, enam,
6/3 - 10/3/2017 secara spontan tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 mengikut:
(a) tertib menaik
(b) rawak.
(c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi
hasil bahagi tertentu.
(ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1

5.4 Membahagi dua nombor (i) Membahagi sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit:
(a) tanpa baki
(b) berbaki
(ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit:
(a) tanpa baki
(b) berbaki
(iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 dan
1000
(iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai
strategi pengiraan

5.5 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi
harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian
dua nombor.
11
PENTAKSIRAN 1
13/3 - 17/3/2017
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18/3 -26/3/2017
12 & 13 NOMBOR DAN OPERASI 6. PECAHAN 6.1 Menamakan Pecahan wajar (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar, penyebutnya hingga 10
27/3 - 7/4/2017 (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada
satu kumpulan menggunakan:
(a) objek.
(b) gambar.
(iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya
hingga 10.
(iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya
hingga 10.

* ACARA SUKAN AWAK, SUKAN TARA & SUKANEKA,


* RAPTAI KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG
* SUKAN TAHUNAN-KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KALI KE 34
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
14 NOMBOR DAN OPERASI 7. PERPULUHAN 7.1 Mengenal perpuluhan hingga (i) Menamakan pecahan perseratus
10/4 - 14/4/2017 dua tempat perpuluhan (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan
(iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan
sembilan sembilan dengan betul
(iv) Melorek gambarajah mengikut peRpuluhan yang diberi
7.2 Menulis perpuluhan (i) Menulis sifar perpulahan sifar satu hingga sifar perpuluhan
sembilan sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada
gambarajah
7.3 Membandingkan nilai (i) Membandingkan nilai perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan,
perpuluhan dengan berpandukan petak seratus, garis nombor dan gambarajah
15 NOMBOR DAN OPERASI 8. PERATUS 8.1 Mengenal Peratus (i) Menama dan menyebut peratus
17/4 - 21/4/2017 (ii) Mengenal simbol peratus
(iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus
(iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi
8.2 Menulis peratus (i) Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan
lorekan petak seratus.
16 NOMBOR DAN OPERASI 9. WANG 9.1 Menentukan nilai wang (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan
24/4 - 28/4/2017 hingga RM 1000. jumlah nilai yang tertentu hingga RM 1000.
(ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1
9.2 Menambah nilai wang (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan:
(a) ringgit
(b) ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM 1000
(ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan:
(a) ringgit
(b) ringgit dan sen, dan jumlahnya tidak melebihi RM 1000.
17 9.3 Menolak nilai wang (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM 1000 yang melibatkan:
1/5 - 5/5/2017 (a) ringgit
(b) ringgit dan sen
(ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang
hingga RM 1000 yang melibatkan:
(a) ringgit
(b) ringgit dan sen
18 9.4 Mendarabkan nilai wang (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan:
8/5 - 12/5/2017 (a) ringgit
(b) ringgit dan sen, dan hasil darabnya dalam lingkungan RM 1000

* HARI PEKERJA (1/5/2017)


MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
9.5 Membahagi nilai wang (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan
RM 1000 yang melibatkan:
(a) ringgit
(b) ringgit dan sen.
19 9.6 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab
15/5 - 19/5/2017 harian yang melibatkan dan bahagi yang melibatkan wang
wang (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang
20
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
22/5 - 26/5/2017
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29/5 - 11/6/2017
21 SUKATAN DAN GEOMETR10. MASA DAN WAKTU 10.1 Menyatakan waktu dalam (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit.
12/6 - 16/6/2017 jam dan minit (ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi
sesuatu aktiviti.
(iii) Membina jadual aktiviti harian

10.2 Mengenali kalendar (i) Membaca dan memahami kalendar

22 10.3 Menyatakan perkaitan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:
19/6 - 23/6/2017 dalam waktu (a) minit dengan saat
(b) minggu dengan hari
(c) bulan dengan tahun

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (25/6/2017 - 26/6/2017)


CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI (27/6/2017 - 30/6/2017)
23 10.4 Menambah masa (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:
3/7 - 7/7/2017 (a) jam dengan jam
(b) minit dengan minit
(c) jam dan minit
(d) minit dan saat
10.5 Menolak masa (i) Menolak masa melibatkan:
(a) jam dengan jam
(b) minit dengan minit
(c) jam dan minit
(d) minit dan saat
24 10.6 Mendarab masa (i) Mendarab masa melibatkan:
10/7 - 14/7/2017 (a) jam
(b) minit
dengan nombor satu digit
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
10.7 Membahagi masa (i) Membahagi masa melibatkan:
(a) jam
(b) minit
dengan nombor satu digit
25 10.8 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab
17/7 - 21/7/2017 harian melibatkan masa dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu
dan waktu (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan masa dan waktu
26 SUKATAN DAN GEOMETR11. PANJANG 11.1 Menukar unit panjang (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter
24/7 - 26/7/2017
11.2 Menambah panjang (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan:
(a) meter
(b) sentimeter
(c) meter dan sentimer
11.3 Menolak panjang (i) Menolak hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan:
(a) meter
(b) sentimeter
(c) meter dan sentimer
27 11.4 Mendarab panjang (i) Mendarab hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan:
31/7 - 4/8/2017 (a) meter
(b) sentimeter
(c) meter dan sentimer
dengan nombor satu digit
28 11.5 Membahagi panjang (i) Membahagi hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan:
7/8 - 11/8/2017 (a) meter
(b) sentimeter
(c) meter dan sentimer
dengan nombor satu digit
11.6 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab
harian yang melibatkan dan bahagi yang melibatkan panjang
panjang (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan panjang

29 SUKATAN DAN GEOMETR12. JISIM 12.1 Menukar unit jisim (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram
14/8 - 18/8/2017
12.2 Menambah jisim (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan:
(a) kilogram
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
(b) gram
(c) kilogram dan gram

12.3 Menolak jisim (i) Menolak jisim yang melibatkan:


(a) kilogram
(b) gram
(c) kilogram dan gram

30 12.4 Mendarab jisim (i) Mendarab jisim yang melibatkan:


21/8 - 25/8/2017 (a) kilogram
(b) gram
(c) kilogram dan gram
dengan nombor satu digit

12.5 Membahagi jisim (i) Membahagi jisim yang melibatkan:


(a) kilogram
(b) gram
(c) kilogram dan gram
dengan nombor satu digit

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2015 (26/8 - 3/9/2017)


HARI KEMERDEKAAN (31/8/2017)
31 12.6 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab
4/9-8/9/2017 harian yang melibatkan dan bahagi yang melibatkan jisim
jisim (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan jisim

32 13. ISI PADU CECAIR 13.1 Menukar unit liter dan (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter
11/9 - 15/9/2017 mililiter
13.2 Menambah isi padu cecair (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan:
(a) liter
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter
13.3 Menolak isi padu cecair (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter

33 13.4 Mendarab isi padu cecair (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan:
18/9 - 22/9/2017 (a) liter
(b) mililiter
(c) liter dan mililiter
dengan nombor satu digit
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
13.4 Membahagi isi padu cecair (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan:
34 (a) liter
25/9 - 29/9/2017 (b) mililiter
(c) liter dan mililiter
dengan nombor satu digit

35 13.5 Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab
2/10 - 6/10/2017 harian yang melibatkan dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair
isi padu cecair (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair

36 14. RUANG 14.1 Mengenal pelbagai jenis (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat
9/10 - 13/10/2017 prisma dan prisma segitiga
(ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma: permukaan,
tapak, bucu dan sisi

14.2 Membandingkan prisma (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan
dan bukan prisma ciri-cirinya

CUTI HARI DEEPAVALI (18/10/2017)


CUTI SEMPENA HARI DEEPAVALI (16/10/2017 - 20/10/2017)
37 14.3 Mengenal bentuk dua (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata:
23/10 - 27/10/2017 dimensi pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon
(ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan
bentuk poligon sekata

14.4 Mengenal pasti paksi (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk duadimensi
simetri
38 15. PERWAKILAN DATA 15.1 Mengumpul, mengelas (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian
30/10 - 3/11/2017 dan menyusun data (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dibimbing untuk … Murid berupaya untuk …
39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUH 2017
6/11 - 10/11/2017
40 PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN TAJUK 1-5
13/11 - 17/11/2017
41 PENYUSUNAN KELAS 2017, PEMULANGAN SPBT
20/11 - 24/11/2017 MENGEMASKINI FAIL PERIBADI MURID
PEMBERIAN SPBT 2018
CUTI AKHIR TAHUN
25/11/2017 - 1/1/2018
* Tertakluk kepada Takwim Sekolah
RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK KSSR TAHUN 4 2016

MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN


/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 1.1 Mengetahui nilai nombor. (i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang Lisan
1 nombor hingga 100 000 yang diberi dalam TP1 Bertulis
perkataan dan angka.

(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi Lisan


sebarang nombor. Bertulis
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut TP 2 Lisan
nilai tempat dan nilai digit. Bertulis
Simulasi

Lisan
NOMBOR BULAT HINGGA 100 000

(iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 Bertulis


dengan menyusun nombor mengikut tertib Simulasi
menaik dan tertib menurun.
NOMBOR DAN OPERASI

1.2 Memahami anggaran bagi


sesuatu kuantiti. (i) Menganggar bilangan objek dengan Lisan
menyatakan kuantiti yang munasabah TP 3 Permainan
berdasarkan set rujukan yang diberi. Simulasi

MINGGU 1.3 Mengaplikasi nombor (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang Lisan
2 dalam bentuk pola. diberi. Bertulis
TP 4
(ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.

1.4 Mengaplikasi sebarang (i) Membundarkan sebarang nombor kepada Lisan


nombor. puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat. Bertulis

TP 3
(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili
suatu nombor yang telah dibundarkan kepada
puluh, ratus, ribu dan puluh ribu terdekat.
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 2.1 Mengaplikasi penambahan (i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat Bertulis
3 sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga Permainan

TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000


nombor. 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi Simulasi
termasuk membuat anggaran. TP 2 & TP 3

2.2 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Bertulis


masalah. penambahan hingga tiga nombor dengan Permainan
menggunakan pelbagai strategi. TP 4 , TP 5 &
TP 6

2.3 Mengetahui penggunaan (i) Mengenalpasti anu yang melibatkan


NOMBOR DAN OPERASI

anu dalam penambahan. penambahan dua nombor.


TP 1
(i) Membentuk ayat matematik yang melibatkan
penambahan dua nombor.
MINGGU 3.1 Mengaplikasi penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor hingga hingga Bertulis
4 sebarang dua nombor. 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi. Permainan
TP 2
TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000

Simulasi

3.2 Mengaplikasi penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada Simulasi
berturut-turut dua nombor sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan TP 3 Gambarajah
daripada sebarang nombor. pelbagai strategi.

MINGGU 3.3 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


5 masalah. penolakan dua nombor dengan menggunakan TP 4 , TP 5 &
pelbagai strategi. TP 6

3.4 Mengetahui penggunaan (i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penolakan


anu dalam penolakan. dua nombor.
TP 1
(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan
penolakan dua nombor.
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 4.1 Mengaplikasi pendaraban (i) Mendarab sebarang nombor hingga empat Bertulis
6 dua nombor. digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya Permainan
hingga 100 000. Simulasi

DARAB DALAM LINGKUNGAN 100 000


(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit
dengan nombor dua digit dan hasil darabnya
hingga 100 000.
NOMBOR DAN OPERASI

TP 1 , TP 2 &
(iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan TP 3
1000, hasil darabnya hingga 100 000.
(iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor
hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil
darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai strategi
termasuk membuat anggaran.

MINGGU 4.2 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Bertulis
7 masalah. pendaraban dua nombor dengan menggunakan TP 4 , TP 5 & Permainan
pelbagai strategi. TP 6

MINGGU
8 PENILAIAN SUMATIF PBS MAC 2016

MINGGU 5.1 Mengaplikasi pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 Bertulis
NOMBOR DAN OPERASI

9 dua nombor. dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan Permainan
TP 1 , TP 2 & Simulasi
BAHAGI DALAM

1000 menggunakan pelbagai strategi pengiraan.


TP 3
100 000
LINGKUNGAN

5.2 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Simulasi


masalah. pembahagian dua nombor dgn menggunakan TP 4 , TP 5 & Gambarajah
pelbagai strategi. TP 6
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 6.1 Memahami penambahan (i) Menambah dan menolak sebarang nombor Bertulis
10 dan penolakan. dalam lingkungan 100 000. Permainan
Simulasi
TP 1 , TP 2 &

OPERASI BERGABUNG
6.2 Memahami pendaraban (i) Mendarab dan membahagi sebarang nombor TP 3 Bertulis
dan pembahagian. dengan nombor satu digit dan dua digit dalam Permainan
lingkungan 100 000 Simulasi

MINGGU 6.3 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masharian melibatkan Bertulis


11 masalah. penambahan & penolakan dgn menggunakan Permainan
pelbagai strategi. Simulasi
TP 4 , TP 5 &
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan TP 6 Gambarajah
pendaraban dan pembahagian dengan
NOMBOR DAN OPERASI

menggunakan pelbagai strategi.

MINGGU 7.1 Mengetahui dan (i) Mengenal, menamakan dan menulis pecahan Lisan
12 memahami pecahan tak wajar tak wajar dan nombor bercampur yang Pemerhatian
dan nombor bercampur. penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan: Bertulis
(a) objek,
(b) gambar rajah. TP 1
PECAHAN

(ii) Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya Lisan


hingga 10 kepada nombor bercampur dan Pemerhatian
sebaliknya. TP 2 Bertulis

7.2 Mengaplikasi penambahan (i) Menambah hingga tiga pecahan wajar: Lisan
pecahan. (a) penyebut sama, Pemerhatian
(b) penyebut tak sama, Bertulis
hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. TP 3 & TP4 Gambarajah
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 7.3 Mengaplikasi penolakan (i) Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada
13 pecahan. satu pecahan wajar:
(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan
menggunakan pelbagai strategi.
TP 3 & TP4
7.4 Mengaplikasi (i) Menambah dan menolak pecahan wajar: Lisan
PECAHAN

penambahan dan penolakan (a) penyebut Pemerhatian


pecahan. sama, Bertulis
(b) penyebut tak sama, hingga 10 Gambarajah
dengan menggunakan pelbagai strategi.

7.5 Mengaplikasi (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Bertulis


penyelesaian masalah penambahan dan penolakan dua pecahan wajar Pemerhatian
melibatkan pecahan. dengan menggunakan pelbagai strategi. Menaakul
TP 5 & TP 6
NOMBOR DAN OPERASI

Gambarajah

MINGGU 8.1 Mengetahui nombor (i) Mengenal, menamakan dan menulis Lisan
14 perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan menggunakan gambar rajah. Pemerhatian
perpuluhan. Bertulis
TP 1
(ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan
sehingga tiga tempat perpuluhan dalam
perkataan dan angka.

8.2 Memahami nilai (i) Menukar pecahan perseribu kepada Lisan


perpuluhan. perpuluhan dan sebaliknya. Pemerhatian
PERPULUHAN

Bertulis
Permainan
TP 2
(ii) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan Lisan
hingga tiga tempat perpuluhan. Pemerhatian
Bertulis
Permainan

8.3 Mengaplikasi penambahan (i) Menambah dua nombor perpuluhan hingga Lisan
nombor perpuluhan. tiga tempat perpuluhan. Pemerhatian
TP 3 Bertulis
Permainan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 8.4 Mengaplikasi penolakan (i) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga Lisan
15 nombor perpuluhan tempat perpuluhan. Pemerhatian
Bertulis
8.5 Mengaplikasi pendaraban (i) Mendarab nombor perpuluhan dengan Permainan
nombor perpuluhan. nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.

(ii) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga Lisan


tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. TP 3 Pemerhatian
PERPULUHAN

Bertulis
Permainan
8.6 Mengaplikasi pembahagian (i) Membahagi nombor perpuluhan dengan
nombor perpuluhan. nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.
NOMBOR DAN OPERASI

(ii) Membahagi nombor perpuluhan dengan 10,


100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.

8.7 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Kerja projek
masalah nombor perpuluhan. penambahan, penolakan, pendaraban dan Bertulis
pembahagian. TP 4 , TP 5 Pemerhatian
& TP 6
Gambarajah
MINGGU 9.1 Memahami peratus. (i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat Lisan
16 perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. TP 1 , TP 2 Bertulis
PERATUS
& TP 3 Permainan

10.1 Mengetahui dan (i) Menyatakan gabungan wang dengan nilai Lisan
TP 2
WANG HINGGA RM 100

memahami nilai wang hingga hingga RM100 000 berdasarkan situasi harian. Bertulis
RM100 000. Permainan
(i) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. Pemerhatian
000

MINGGU 10.2 Penambahan nilai wang. (i) Menambah hingga tiga nilai wang dan Lisan
17 jumlahnya tidak melebihi RM100 000. Bertulis
TP 3 Permainan
10.3 Penolakan nilai wang. (i) Menolak hingga dua nilai wang daripada Pemerhatian
sebarang nilai wang hingga RM100 000.
MINGGU
18 PENILAIAN SUMATIF PBS MEI 2016
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: PRESTASI PENTAKSIRAN
MINGGU ARAN 10.4 Penambahan dan (i) Menambah dan menolak nilai wang hingga Lisan
19 penolakan nilai wang. RM100 000. Bertulis
Permainan
Pemerhatian

WANG HINGGA RM 100 000


10.5 Pendaraban nilai wang. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga Lisan
NOMBOR DAN OPERASI

dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 Bertulis


000. Permainan
Pemerhatian
10.6 Pembahagian nilai wang. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga
dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100
000.

MINGGU 10.7 Mengaplikasi (i) Menyelesaikan masalah harian termasuk Bertulis


20 penyelesaian masalah. transaksi barangan dan perkhidmatan yang Pemerhatian
melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban Simulasi
dan pembahagian wang. TP 4 , TP 5 Gambarajah
& TP 6

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2016


28 MEI – 12 JUN 2015

MINGGU 10.8 Mengetahui mata wang (i) Mengenal mata wang negara-negara ASEAN Simulasi
TP 1 (a)
WANG HINGGA RM

21 asing. dan mata wang negara utama dunia. Pemerhatian


NOMBOR DAN

Lisan
(ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai
OPERASI

100 000

mata wang negara lain. TP 1 (C)

10.9 Mengetahui instrumen (i) Mengenal pelbagai instrumen pembayaran. Lisan


pembayaran. TP 1 (b) Bertulis
Simulasi
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 11.1 Mengetahui perkaitan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa Lisan
22 dalam masa. melibatkan: Bertulis
(a) hari dan jam, Pemerhatian
(b) minggu dan hari, TP 1
(c) tahun dan bulan.

11.2 Memahami penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: Lisan
melibatkan masa. (a) hari dan jam, Bertulis
Permainan
(b) minggu dan hari, Pemerhatian
(c) tahun dan bulan, tanpa dan
dengan penukaran unit.

MINGGU 11.3 Memahami penolakan (i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa
23 melibatkan masa. melibatkan:
(a) hari dan jam,
SUKATAN DAN GEOMETRI

(b) minggu dan hari,


MASA DAN WAKTU

(c) tahun dan


bulan, tanpa dan dengan penukaran unit.

TP 2 & TP 3
11.4 Memahami pendaraban (i) Mendarab melibatkan: (a) Lisan
melibatkan masa. hari dan jam, (b) minggu Bertulis
dan hari, (c) tahun dan bulan, Permainan
dengan nombor satu digit tanpa Simulasi
dan dengan penukaran unit. Gambarajah

MINGGU 11.5 Memahami (i) Membahagi melibatkan:


24 & 25 pembahagian melibatkan (a) hari dan
masa. jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan, dengan
nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit.

11.6 Mengaplikasi (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Menaakul


penyelesaian masalah penambahan, penolakan, pendaraban dan Bertulis
melibatkan masa dan waktu. pembahagian masa dan waktu. TP 4 , TP 5
& TP 6 Gambarajah
Pemerhatian
MINGGU
26 PENILAIAN SUMATIF PBS JULAI 2016
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 12.1 Mengetahui unit (i) Mengenal unit panjang: Lisan


27 panjang. (a) milimeter Bertulis
(mm), Pemerhatian
(b) kilometer (km). TP 1
(ii) Menyatakan hubungan melibatkan: Lisan
(a) sentimeter Bertulis
dan milimeter,
(b) kilometer dan meter, dan
12.2 Memahami ukuran dan (i) Mengukur objek dalam unit milimeter. TP 2 (a) Bertulis
menganggar panjang. (ii) Menganggar jarak dalam kilometer. TP 2 (b) Simulasi
Gambarajah
MINGGU 12.3 Memahami (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang Lisan
28 penambahan panjang. melibatkan: Bertulis
(a) sentimeter dan milimeter, Simulasi
(b) Gambarajah
kilometer dan meter, tanpa dan dengan
penukaran unit.
12.4 Memahami penolakan (i) Menolak hingga dua ukuran panjang daripada
panjang. satu ukuran panjang melibatkan:
PANJANG

(a) sentimeter dan milimeter,


SUKATAN DAN GEOMETRI

(b) kilometer dan meter, tanpa dan


dengan penukaran unit.
TP 3
MINGGU 12.5 Memahami pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang melibatkan: Lisan
29 panjang. (a) sentimeter Bertulis
dan milimeter, Simulasi
(b) kilometer dan meter, dengan Gambarajah
nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit.

12.6 Memahami pembahagian (i) Membahagi panjang melibatkan:


panjang. (a) sentimeter
dan milimeter,
(b) kilometer dan meter, dengan
nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit.
12.7 Mengaplikasi (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Kerja projek
penyelesaian masalah penambahan, penolakan, pendaraban dan TP 4, TP 5 Gambarajah
melibatkan panjang. pembahagian panjang. & TP 6 Bertulis

MINGGU 13.1 Memahami operasi (i) Menambah dan menolak jisim melibatkan Bertulis
30 bergabung melibatkan jisim. kilogram dan gram,
(ii) Mendarab tanpa dan dengan
dan membahagi penukaran
jisim melibatkan Lisan
unit.
kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran TP 1 - TP 3 Bertulis
JISIM

unit.

13.2 Mengaplikasi (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Lisan


penyelesaian masalah operasi bergabung berkaitan jisim. TP 4 - TP 6 Bertulis
melibatkan jisim.
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU 14.1 Memahami operasi (i) Menambah dan menolak isi padu cecair Pemerhatian
31 bergabung melibatkan isi padu melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan Lisan
cecair. penukaran unit. Bertulis

ISIPADU CECAIR
TP 1 - TP 3
(ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair Lisan
melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan Bertulis
penukaran unit.
SUKATAN DAN GEOMETRI

MINGGU 14.2 Mengaplikasi (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Lisan


32 penyelesaian masalah operasi bergabung berkaitan isi padu cecair. TP 4 - TP 6 Bertulis
melibatkan isi padu cecair.

MINGGU 15.1 Mengetahui berkaitan (i) Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut Pemerhatian
33 sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segiempat Lisan
tepat, segiempat sama dan segitiga. Bertulis
RUANG

TP 1
15.2 Mengetahui berkaitan (i) Mengenal dan menamakan:
garis selari dan garis serenjang. (a) garis
selari,
(b) garis serenjang, pd
bentuk asas 2 dimensi.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 10 SEPTEMBER - 18 SEPTEMBER 2016
MINGGU 15.3 Memahami perimeter (i) Menentukan perimeter segiempat tepat, Lisan
34 dan luas. segiempat sama, segitiga dan poligon sekata. Bertulis
TP 3
SUKATAN DAN GEOMETRI

(ii) Menentukan luas segiempat tepat, segiempat


sama dan segitiga menggunakan petak segiempat
RUANG

sama dan rumus.

TP 2 - TP 3
15.4 Memahami isi padu. (i) Menentukan isi padu kubus dan kuboid
menggunakan kubus unit 1sentimeter padu dan
rumus.

MINGGU 16.1 Mengetahui koordinat (i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi Lisan
35 pada sukuan pertama. menjelaskan maksud paksi mengufuk dan paksi Bertulis
PERKAITAN DAN ALGEBRA

mencancang. TP 1 Gambarajah
KOORDINAT

(ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan Simulasi


pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di Bertulis
atas kertas berpetak. Pemerhatian
TP 2 - TP 3 Lisan
Bertulis

PERKAITAN D
Pemerhatian

KOOR
TP 2 - TP 3 Lisan
16.2 Memahami koordinat (i) Menentu dan menyatakan kedudukan objek
pada sukuan pertama. pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di
atas kertas berpetak.
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN
/ TARIKH PEMBELAJ Murid dibimbing untuk: Murid berupaya untuk: STANDARD PENTAKSIRAN
ARAN PRESTASI

MINGGU NISBAH& 17.1 Mengetahui kadaran. (i) Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah Kerja Projek
36 KADAR unitari dalam situasi harian. Bertulis
TP 1 - TP 3
Gambarajah
PERKAITAN DAN ALGEBRA

Pemerhatian
MINGGU 18.1 Mengetahui data. (i) Membaca dan mendapat maklumat daripada: Pemerhatian
37 PERWAKILAN DATA (a) piktograf, Lisan
(b) carta palang,
(c) carta pai.
TP 1 - TP 3
18.2 Memahami data. (i) Membandingkan maklumat daripada: Pemerhatian
(a) piktograf, Lisan
Bertulis
(b) carta palang,
(c) carta pai.
MINGGU
38 PENILAIAN SUMATIF PBS OKTOBER 2016

MINGGU
39 MENGEMASKINI FAIL DAN LAPORAN PBS MURID
PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS.

MINGGU
40 MENGEMASKINI FAIL DAN LAPORAN PBS MURID
PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS.

MINGGU
41 HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID 2016
MENGEMAS KINI KELAS
NAIK KELAS 2017

CUTI AKHIR TAHUN 26 NOV 2016 – 1 JAN 2017


* Tertakluk kepada Takwim Sekolah
"Seorang
guru Semua tajuk kecuali Nombor
adalah TP 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bulat dan Pecahan
seorang
pendidik,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin yang

NOTA
jika ia TP 5
diberi dengan menggunakan pelbagai strategi
mahu
menjadi Meliputi semua tajuk
guru
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
maka TP 6
yang diberi secara kreatif dan inovatif
jadilah
seorang
pendidik"