Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................................i
DAFTAR ISI……...................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang….................................................................................................1
B. Rumusan Masalah…............................................................................................2
C. Tujuan Penulisan…..............................................................................................2
D. Manfaat Penulisan……........................................................................................3
E. Sistematika Penulisan….......................................................................................3
BAB II TINJAUAN TEORI
1. Tinjauan Teori Sectio Caesarea............................................................................4
A. Definisi............................................................................................................4
B. Klasifikasi........................................................................................................4
C. Indikasi…… ...................................................................................................5
D. Komplikasi......................................................................................................5
E. Pemeriksaan Diagnostik..................................................................................6
F. Penatalaksanaan………………………………………………...…………....6
2. Tinjauan Teori Masa Nifas…..............................................................................8
A. Definisi............................................................................................................8
B. Perubahan Pada Masa Nifas............................................................................8
C. Gambaran Klinis.............................................................................................10
E. Pemeriksaan Diagnostik.................................................................................11
F. Penatalaksanaan Medis...................................................................................11
2. Tinjauan Teori Askep Sectio Caesarea................................................................15
A. Pengkajian……………..................................................................................15
B. Diagnosa Keperawatan...................................................................................18
C. Perencanaan....................................................................................................18
D. Pelaksanaan.....................................................................................................24
E. Evaluasi...........................................................................................................24
BAB III TINJAUAN KASUS
A. Pengkajian......................................................................................................25
B. Diagnosa Keperawatan..................................................................................37
C. Perencanaan....................................................................................................38
D. Pelaksanaan.....................................................................................................43
E. Evaluasi...........................................................................................................68

PEMBAHASAN.....................................................................................................87
BAB V PENUTUP..................................................................................................90
Daftar Pustaka
Lembar Pengesahan

ii