Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...........................................................................................................i


Daftar Isi.....................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................1


A. Latar Belakang...........................................................................................1
B. Rumusan Masalah .....................................................................................2
C. Tujuan Penulisan .......................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN ..........................................................................................3
A. Pengertian MTBS ......................................................................................3
B. Komponen MTBS .....................................................................................4
C. Sejarah MTBS ...........................................................................................4
D. Tujuan Pendekatan MTBS ........................................................................6
E. MTBS Di Puskesmas .................................................................................6
F. Kendala Pelaksanaan MTBS .....................................................................7
G. Penilaian dan Klasifikasi Anak Sakit pada MTBS ....................................7
H. Gambaran Singkat Tatalaksana Balita Sakit dengan MTBS .....................9
I. Petunjuk Penilaian Kunjungan Pertama pada MTBS ................................11
J. Obat – obatan Standar yang Digunakan dalam MTBS..............................37
BAB III PENUTUP ..................................................................................................39
A. Kesimpulan ................................................................................................39
B. Saran ..........................................................................................................39
DAFTAR PUSTAKA

ii