Anda di halaman 1dari 11

NAMA

ALAMAT

Tarikh:

PUAN HJH. RAFIAH BT ABD RAZAK


Guru Besar,
SK Sungai Rokam.
Jalan Kenanga
31350 Ipoh, Perak DR

Tuan,

PENYERAHAN TUGAS GURU PENOLONG PPP...... GRED DG ......

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Untuk makluman pihak tuan, saya akan mula bertugas di


SK ............................................., Ipoh pada 2 Januari 2014.

3. Sehubungan dengan itu, saya menyerahkan tugas dan tanggungjawab saya


sebagai Guru Penolong PPP ................... Gred DG ........... di Sekolah Kebangsaan
Sungai Rokam, Ipoh.Perak seperti ketetapan berikut :

3.1 Tarikh Penyerahan : ..............................


3.2 Tarikh Kuatkuasa : 02 Januari 2014

4. Saya merakamkan ucapan terima kasih di atas segala bimbingan, nasihat dan
tunjuk ajar yang telah diberikan oleh pihak tuan sepanjang perkhidmatan saya di sini.
Segala jasa dan kerjasama dari pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian untuk makluman pihak tuan.

Saya yang menurut perintah,

...........................................
NAMA PENUH
KANDUNGAN

Perkara Muka Surat

I Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas ii

II Senarai Tugas Jawatan iii

III Kedudukan Terakhir Tugas – tugas yang belum selesai iv

IV Senarai Harta benda/Peralatan Pejabat v

V Kedudukan Kewangan / Akaun dan lain-lain vi

VI Fail Meja vii

VII Manual Prosedur Kerja viii

VIII Hal-Hal Lain ix


I. Surat Penyerahan dan Akuan Terima
Nota Serah Tugas

a) Adalah saya ............................................................yang memegang


jawatan ....................................... Gred DG..... di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam,
Ipoh.Perak dari ............. hingga 31 Disember 2013 bersama–sama ini menyerahkan
Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui
surat Bil. JPA.193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai, 1985. Disertakan juga bersama- sama
ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.

Diserahkan oleh : Disemak oleh :


Tandatangan: Tandatangan :

Nama :.................................................. Nama : Hjh. Rafiah bt Abd Razak


(Pegawai yang akan bertukar) (Guru Besar SK Sungai Rokam)

b) Adalah saya …....………………………………………………………….....................……….


yang mengambil alih tugas jawatan ................................................................. di Sekolah
Kebangsaan Sungai Rokam, Ipoh.Perak mulai ......................................... mengaku telah
menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur kerja.*

Diterima oleh : Disaksikan oleh :


Tandatangan : Tandatangan :

Nama :………………………………… Nama:…………………………


(Pegawai yang akan mengambilalih tugas ) (Pegawai Tadbir Kementerian/Jabatan)*

Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan.


II. Senarai Tugas Jawatan

Bertanggungjawab kepada Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam dalam


hal-hal berkaitan seperti berikut : (Senaraikan)

i. Nama Mata Pelajaran yang terakhir diajar


ii. Jawatan Dalam Panitia
iii. Jawatan Dalam HEM
iv. Jawatan Dalam KOKO
v. Jawatan Dalam Tugas-Tugas Khas
vi. Lain-lain jawatan/tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke
semasa.

(Boleh rujuk Borang SKT yang telah disediakan dan boleh dikepilkan)
III. Kedudukan Terakhir Tugas – Tugas Yang Belum Selesai

RUJUKAN FAIL,
TINDAKAN
TUGAS – TUGAS YANG BELUM KEDUDUKAN PEGAWAI,
BIL. SUSULAN YANG CATATAN
SELESAI SEKARANG JABATAN YANG
DIPERLUKAN
BERKAITAN

1 Cth: Dalam proses Cth:Tindak ikut Cth:Kertas Tanggungjawab


penyediaan oleh kepada guru-guru makluman (siapa)
guru-guru MP yang diserahkan kepada
bertanggungjawab PK 1/GB
ikut tarikh yang
ditetapkan

2 Cth: Dalam proses Cth:Tindak ikut Kertas makluman Tanggungjawab


penyediaan oleh kepada SU yang diserahkan kepada (siapa)
Setiausaha bertanggungjawab PK HEM
ikut tarikh yang
ditetapkan

3 Cth: Dalam proses Cth:Tindak ikut Kertas makluman


penyediaan oleh kepada Penyelaras diserahkan kepada Tanggungjawab
Penyelaras yang PK KOKO (siapa)
bertanggungjawab
ikut tarikh yang
ditetapkan
IV. Senarai Harta Benda / Peralatan Pejabat:
Contoh:

1. Buku Stok Panitia yang telah dikemaskini


2. Kad Inventori / Harta Modal (Aset Alih Kerajaan)
3. Fail Panitia/HEM/KOKO/Akademik yang telah dikemaskini
4. Buku Persediaan Mengajar yang telah dikemaskini
5. Buku Jadual Kedatangan Murid yang telah dikemaskini
6. Alat /Bahan Bantu Mengajar/Carta
7. Buku-Buku Rujukan
8. Meja Guru (1 unit)
9. Kerusi Guru (1 unit)
10. Kunci Bilik Berkaitan (1 unit)
11. Almari Kabinet (1 unit)
12. Rak Fail (3 unit)
13. Kabinet Fail ( 2 unit)
14. Komputer Laptop Jenama HP. (1 unit lengkap)
15. Pemegang Cop (1 unit)
16. Lain-lain yang berkaitan

(Boleh rujuk senarai semak serahan akhir tahun dan sertakan)


V. Kedudukan Kewangan / Akaun dan lain–lain
(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)

1. Jika Ketua Panitia boleh nyatakan baki wang PCG yang tinggal.
2. Jika Penyelaras / Bendahari Tahun , Sila sertakan Penyata Kewangan yang
berkaitan.
VI. Fail Meja
(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran ‘A’ 1)
VII. Manual Prosedur Kerja
(Hendaklah disertakan sebagai lampiran ‘A’ 2)
VIII. Hal-hal Lain

1. Senarai nama murid tahun 2014.


2. Lain-lain yang berkaitan dan difikirkan perlu dinyatakan.
NOTA SERAH TUGAS

DISEDIAKAN OLEH: