Anda di halaman 1dari 14

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.

GELOMBANG

Minggu Objektif Nota /


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I – THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata/

MINGGU 1 1.1 Memerhati situasi untuk mendapat idea mengenai Murid boleh : amplitud - amplitude -Peta Pokok
1-4 JAN Memahami gelombang seperti getaran pada tali, spring slinki atau frekuensi - frequency -Peta Buih
Gelombang tangki riak.  menghuraikan maksud gerakan gelombang melintang -
gelombang transverse wave
Menjalankan aktiviti menggunakan tangki riak dan spring gelombang membujur -
slinki untuk menunjukkan:  mengenalpasti bahawa gelombang longitudinal wave
a) gelombang memindahkan memindahkan tenaga tanpa tempoh - period
tenaga tanpa memindahkan memindahkan jirim perambatan -propagation
jirim,  membanding gelombang melintang resonan - resonance
b) gelombang melintang dan dan gelombang membujur dan getaran - vibration
gelombang membujur, memberi contoh setiap satunya muka gelombang -wavefront
c) muka gelombang  menyatakan apakah maksud muka panjang gelombang -
d) arah perambatan gelombang gelombang wavelength
dan hubungannya dengan  menyatakan arah perambatan gelombang - wave
muka gelombang. gelombang dan hubungannya
dengan muka gelombang
Melihat simulasi komputer untuk mendapat idea
mengenai:
a) gelombang melintang dan
gelombang membujur,
b) muka gelombang
c) arah perambatan gelombang
dan hubungannya dengan
muka gelombang
- Memerhati satu sistem ayunan seperti bandul ringkas v = f λ boleh diterbitkan
MINGGU 2 atau spring berbeban untuk mendefinisi amplitud, tempoh  mendefinisi daripada v = s -Peta Bulatan
7- 11 JAN dan frekuensi. i. amplitud ii. tempoh t -Peta Pokok
iii. frekuensi
-Melihat simulasi komputer untuk mendapat kefahaman iv. panjang gelombang
mengenai v. laju gelombang
a) amplitud (a) b) tempoh (T) c) frekuensi (f)
d) panjang gelombang (λ) e) laju gelombang (v)  melakar dan mentafsir graf sesaran-
masa bagi suatu gelombang
-Membincangkan amplitud dan tempoh dengan bantuan  melakar dan mentafsir graf sesaran-
graf sesaran-masa bagi suatu gelombang. jarak bagi suatu gelombang
-Membincangkan amplitud dan panjang gelombang  mengesahkan hubungan antara laju,
dengan bantuan graf sesaran-jarak bagi suatu gelombang. panjang gelombang dan frekuensi
-Membincangkan hubungan antara laju, panjang  menyelesaikan masalah mengenai
gelombang dan frekuensi. laju, panjang gelombang dan
Membincangkan penyelesaian masalah mengenai laju, frekuensi
panjang gelombang dan frekuensi.  menghuraikan pelembapan bagi
-Memerhati dan membincangkan kesan: satu sistem ayunan
a) pelembapan bagi satu sistem ayunan menghuraikan resonan bagi
b) resonan bagi satu sistem ayunan seperti bandul satu sistem ayunan
Barton
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Objektif Nota /


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I – THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata/

MINGGU 3 1.2 Menjalankan aktiviti untuk memerhati pantulan: Murid boleh: Pantulan gelombang air -Peta Bulatan
14-18 JAN Menganalisis a) gelombang satah di dalam membulat dan penggunaan
pantulan tangki riak,  menghuraikan pantulan gelombang pemantul melengkung tidak
gelombang b) cahaya, dari segi sudut tuju, sudut pantulan, diperlukan.
c) gelombang bunyi. panjang gelombang, frekuensi, laju sudut tuju – angle of
dan arah perambatan gelombang. incidence
Membincangkan ciri-ciri pantulan gelombang dari segi sudut pantulan – angle of
sudut pantulan, panjang gelombang, frekuensi, laju dan  melukis gambarajah untuk reflection
arah perambatan gelombang dan hubungannya dengan menunjukkan pantulan gelombang. gema – echo
gelombang tuju. gelombang satah – plane
wave
Melihat simulasi komputer mengenai pantulan gelombang pantulan – reflection
tangki riak – ripple tank
gelombang bunyi – sound
wave
1.3
MINGGU 4-5 Menganalisis Menjalankan aktiviti untuk memerhati pembiasan : Murid boleh: Termasuk pembiasan -Peta Bulatan
21 JAN – 01 FEB pembiasan a) gelombang air satah di dalam  menghuraikan pembiasan gelombang dari gelombang melalui blok
gelombang tangki riak segi sudut tuju, sudut biasan, panjang kaca satah, cembung dan
b) gelombang cahaya gelombang, frekuensi, laju dan arah cekung yang lutsinar.
c) gelombang bunyi perambatan gelombang sudut biasan – angle of
refraction
Membincangkan ciri-ciri pembiasan gelombang dari segi pembiasan - refraction
sudut biasan, panjang gelombang, frekuensi, laju dan arah  melukis gambarajah untuk menunjukkan
perambatan gelombang dan hubungannya dengan pembiasan gelombang
gelombang tuju.

Melihat simulasi komputer mengenai pembiasan


gelombang.
MINGGU 6
CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA
16 - 17 JAN
1.4
MINGGU 7 Menganalisis Menjalankan aktiviti untuk memerhati pembelauan : Murid boleh: -Peta Bulatan
11-15 FEB pembelauan a) gelombang air di dalam Membincangkan kesan saiz
gelombang tangki riak  menghuraikan pembelauan celah terhadap darjah
b) gelombang cahaya gelombang dari segi panjang pembelauan.
c) gelombang bunyi gelombang, frekuensi, laju, arah
perambatan dan bentuk gelombang pembelauan – diffraction
Membincangkan ciri-ciri pembelauan gelombang dari segi
panjang gelombang, frekuensi, laju, arah perambatan dan  melukis gambarajah untuk
bentuk gelombang, dan hubungannya dengan gelombang menunjukkan pembelauan
tuju. gelombang

Melihat simulasi komputer tentang pembelauan


gelombang.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IMPIAN EMAS / FIZIK TINGKATAN 5 2018 1


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Objektif Nota /


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I – THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata/
Eksperimen dwicelah Young
MINGGU 8 1.5 Memerhati model mekanikal seperti spring slinki untuk Murid boleh : mungkin digunakan untuk -Peta Bulatan
18 – 22 FEB Menganalisis mendapat idea tentang superposisi. menunjukkan interferens
interferens  menyatakan prinsip superposisi gelombang cahaya.
gelombang Menjalankan aktiviti untuk memerhati corak interferens:  menerangkan interferens λ - panjang gelombang
a) gelombang air dalam tangki gelombang x - jarak antara dua nod
riak  melukis corak interferens yang berturutan
b) gelombang cahaya  mentafsir corak interferens a - jarak antara dua
c) gelombang bunyi  menyelesaikan masalah melibatkan sumber gelombang
λ = ax D - jarak tegak dari sumber
Membincangkan interferens membina dan interferens D ke x diukur.
memusnah. Interferens – interference
corak interferens –
Membincangkan λ = ax interference patterns
D superposisi - superposition
Membincangkan
MINGGU 9 1.6 a) penghasilan bunyi melalui sumber yang bergetar Murid boleh : kenyaringan – loudness
25 FEB – 01 MAC Menganalisis b) gelombang bunyi sebagai gelombang membujur yang  menghuraikan gelombang bunyi kelangsingan – pitch -Peta Titi
gelombang memerlukan medium untuk perambatan  menerangkan bagaimana getaran - vibration
bunyi kenyaringan berhubungkait dengan
Menonton simulasi komputer atau menjalankan aktiviti amplitud
untuk memerhati kesan :  menerangkan bagaimana
a) amplitud ke atas kenyaringan, kelangsingan berhubungkait
b) frekuensi ke atas kelangsingan. dengan frekuensi
 menghuraikan aplikasi pantulan
Memerhatikan simulasi komputer atau menjalankan aktiviti gelombang bunyi
untuk mendapat idea mengenai aplikasi gelombang bunyi.  menghitung jarak menggunakan
. pantulan gelombang bunyi
MINGGU 10
UJIAN BULANAN 1 TAHUN 2018
04 – 8 MAC
Murid boleh
MINGGU 11 1.7 Mengkaji dan melaporkan tentang komponen spektrum  menghuraikan spektrum spektrum elektromagnet – -Peta Buih
11-15 MAC Menganalisis elektromagnet dari segi: elektromagnet electromagnetic spectrum -Peta Bulatan
gelombang  menyatakan bahawa cahaya tampak sinar gama – gamma rays
elektromagnet a) pengurangan jarak gelombang dan pertambahan merupakan sebahagian daripada sinar inframerah – infrared
frekuensi spektrum elektromagnet rays
b) sumber-sumber  menyenaraikan sumber gelombang gelombang mikro –
elektromagnet microwaves
Membincangkan ciri-ciri gelombang elektromagnet.  menghuraikan ciri-ciri gelombang gentian optik – optical fibres
Membincangkan aplikasi gelombang elektromagnet elektromagnet gelombang radio – radio
seperti:  menghuraikan aplikasi gelombang waves
a) gelombang radio untuk penyiaran dan komunikasi elektromagnet sinar ultraungu – ultraviolet
b) gelombang mikro untuk satelit dan telefon selular  Menghuraikan kesan sampingan rays
c) sinaran inframerah dalam peralatan elektrik di rumah, terhadap pendedahan yang cahaya tampak – visible light
kawalan jarak jauh dan alat tinjau malam berlebihan kepada komponen sinar-X – X-rays
d) cahaya tampak dalam gentian optik dan fotografi tertentu spektrum elektromagnet
16-24 MAC 2018 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TAHUN 2018

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. ELEKTRIK


Minggu Objektif
Nota/
(Tarikh) Pembelajar Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
Perbendaharaan Kata
an
Murid boleh :
MINGGU 12 2.1 Mengingat kembali aktiviti
25 MAC-29 MAC Menganalisi Membincangkan arus elektrik sebagai kadar pengaliran cas,  menyatakan hubungan antara yang dijalankan -Peta Titi
s medan iaitu I = Q pengaliran elektron dan arus elektrik menggunakan penjana Van
elektrik dan t  mendefinisikan arus elektrik de Graaf untuk
pengaliran Menjalankan aktiviti / melihat simulasi komputer untuk  menghuraikan medan elektrik menunjukkan hubungan
cas mengkaji garis medan magnet untuk susunan cas yang  melakarkan garis medan elektrik antara Q dan I.
berbeza. untuk menunjukkan arah medan I - arus
 menghuraikan kesan medan elektrik Q - cas
Memerhati kesan medan elektrik ke atas: ke atas cas t - masa
a) sebiji bola pingpong yang bersalut bahan  menyelesaikan masalah melibatkan cas elektrik – electric charge
konduktor cas elektrik dan arus arus elektrik – electric
b) nyalaan lilin current
medan elektrik – electric
Membincangkan penyelesaian masalah melibatkan cas field
elektrik dan arus. aliran elektron – electron
flow
MINGGU 13 Murid boleh :
01-05 APR 2.2 Melihat simulasi komputer untuk memahami beza
Menganalisi keupayaan.  Mendefinisi beza keupayaan Boleh menggunakan sama -Peta Bulatan
s hubungan ada beza keupayaan atau -Peta Titi
antara arus Membincangkan beza keupayaan (V) sebagai kerja(W) yang  merancang dan menjalankan voltan. -Peta Buih
elektrik dan dilakukan untuk menggerakkan 1C cas(Q) antara dua titik eksperimen untuk menentukan
beza dalam medan elektrik, iaitu hubungan antara arus dan beza Beza keupayaan – potential
keupayaan V = W keupayaan difference
Q rintangan – resistance
Merancang dan menjalankan eksperimen untuk menentukan  menghuraikan hubungan antara voltan – voltage
hubungan antara arus dan beza keupayaan bagi satu arus dan beza keupayaan
konduktor ohm.
 menyatakan hukum Ohm
Membincangkan hukum Ohm sebagai hubungan antara
beza keupayaan dengan arus pada suhu malar.  mendefinisi rintangan
Membincangkan rintangan sebagai nisbah beza keupayaan  menerangkan faktor-faktor yang
kepada arus bagi satu konduktor ohm. mempengaruhi rintangan
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan  menyelesaikan masalah yang
membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi melibatkan beza keupayaan, arus
rintangan, iaitu jenis bahan, luas keratan rentas, panjang dan rintangan
dan suhu.
 menghuraikan superkonduktor
Membincangkan penyelesaian masalah yang melibatkan
beza keupayaan, arus dan rintangan.

Mengkaji dan melaporkan tentang superkonduktor.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IMPIAN EMAS / FIZIK TINGKATAN 5 2018 3


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Objektif
Nota/
(Tarikh) Pembelajar Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
Perbendaharaan Kata
an
Minggu Objektif
Nota/
(Tarikh) Pembelajar Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
Perbendaharaan Kata
an
rintangan berkesan –
MINGGU 14 2.3 Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti litar sesiri dan Murid boleh : effective resistance
08-12 APR Menganalisis selari.  mengenal pasti litar sesiri dan selari litar sesiri – series circuit -Peta Pokok
litar sesiri dan  membandingkan arus dan beza litar selari – parallel circuits
selari Menjalankan aktiviti mengkaji hubungan arus, I dan beza keupayaan bagi litar sesiri dan
keupayaan, V bagi litar sesiri dan selari menggunakan selari
ammeter dan voltmeter untuk menunjukkan nilai I dan V.  menentukan rintangan berkesan
bagi perintang-perintang yang
Menghitung rintangan berkesan bagi perintang yang disambungkan secara sesiri
disambungkan secara  menentukan rintangan berkesan
a) sesiri bagi perintang-perintang yang
b) selari disambungkan secara selari
 menyelesaikan masalah melibatkan
Membincangkan dan mengaplikasi prinsip arus, beza arus, beza keupayaan dan rintangan
keupayaan dan rintangan bagi litar sesiri dan selari bagi litar sesiri, selari dan litar
kepada situasi baru dan penyelesaian masalah. gabungan
Murid boleh:
MINGGU 15 2.4 Membincangkan d.g.e. sebagai kerja daripada satu Menjelaskan bahawa d.g.e. -Peta Buih
15-19 APR Menganalisis sumber untuk menggerakkan satu unit cas mengelilingi  mendefinisikan daya gerak elektrik bukan daya tetapi tenaga -Peta Bulatan
daya gerak satu litar elektrik yang lengkap. (d.g.e.) per unit cas
elektrik dan Menjalankan aktiviti untuk membezakan antara d.g.e. dan  membezakan antara d.g.e. dan beza
rintangan beza keupayaan. keupayaan daya gerak elektrik –
dalam. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji rintangan dalam.  menerangkan rintangan dalam. electromotive force
Menjalankan aktiviti untuk menentukan d.g.e. dan  menentukan d.g.e. dan rintangan rintangan dalam – internal
rintangan dalam sebuah bateri dengan memplot graf dalam resistance
voltan melawan arus.  menyelesaikan masalah melibatkan
Membincangkan penyelesaian masalah melibatkan d.g.e. d.g.e. dan rintangan dalam
dan rintangan dalam.
Membincangkan hubungan antara
MINGGU 16 2.5 a) tenaga(E), voltan (V), Murid boleh: kecekapan tenaga – energy -Peta Bulatan
22-26 APR Menganalisis arus (I) dan masa (t)  Mendefinisikan tenaga elektrik efficiency
tenaga dan b) kuasa (P), voltan (V)  Mendefinisikan kuasa elektrik kuasa – power -Peta Buih
kuasa elektrik dan arus (I)  menyelesaikan masalah melibatkan
Membincangkan penyelesaian masalah melibatkan tenaga tenaga dan kuasa elektrik.
dan kuasa elektrik.  membandingkan kadar kuasa dan
Membandingkan kadar kuasa pelbagai alatan elektrik di penggunaan tenaga pelbagai alatan
rumah dan menghitungkan tenaga yang digunakan pada elektrik
sela masa yang tetap.  membandingkan pelbagai alatan
Menjalankan aktiviti membandingkan alatan elektrik di elektrik dari segi kecekapan
rumah yang menjalankan fungsi yang sama seperti mentol penggunaan tenaga
berfilamen tungsten dan mentol jimat tenaga dari segi  menghuraikan cara-cara
kecekapan penggunaan tenaga. meningkatkan kecekapan tenaga

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

BIDANG PEMBELAJARAN : 3. KEELEKTROMAGNETAN

Minggu Objektif Nota/


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata
Murid boleh:
MINGGU 17 3.1 Mengingat kembali apa itu elektromagnet.
29APR – 03 MEI Menganalisis  menyatakan apa itu elektromagnet Petua genggaman tangan
kesan magnet Menjalankan aktiviti untuk mengkaji corak dan arah kanan boleh diperkenalkan -Peta Bulatan
ke atas suatu medan magnet yang disebabkan oleh arus dalam suatu :  melukis corak dan menandakan -Peta Buih
konduktor a) dawai lurus, arah medan magnet yang gegelung – coil
pembawa arus b) gegelung bulat, disebabkan oleh arus dalam suatu : solenoid - solenoid
c) solenoid. i. dawai lurus,
ii. gegelung bulat,
Merancang dan menjalankan eksperimen untuk iii. solenoid.
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan
medan magnet bagi suatu elektomagnet, iaitu :  merancang dan menjalankan
a) bilangan lilitan pada gegelung, eksperimen untuk mengkaji faktor-
b) saiz arus yang dibawa oleh gegelung, faktor yang mempengaruhi kekuatan
c) penggunaan teras besi lembut. medan magnet bagi suatu
elektromagnet

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi  menghuraikan aplikasi


elektromagnet seperti loceng elektrik, pemutus litar, elektromagnet
geganti elektromagnet dan cuping telinga telefon.

Murid boleh:
MINGGU 17 3.2 Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan daya ke atas
29APR – 03 MEI Memahami daya suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan  menghuraikan apa yang berlaku Petua tangan kiri Fleming -Peta Buih
ke atas magnet termasuk kesan menyongsangkan arah arus kepada suatu konduktor pembawa boleh diperkenalkan. -Peta Alir
konduktor dan medan magnet. arus dalam suatu medan magnet
pembawa arus Konduktor pembawa arus –
dalam suatu Melihat simulasi komputer untuk memahami medan  melukis corak medan magnet current-carrying conductor
medan magnet magnet paduan yang diperolehi daripada penggabungan paduan disebabkan oleh konduktor motor arus terus – direct
medan-medan magnet yang disebabkan oleh konduktor pembawa arus dalam suatu medan current motor
pembawa arus dan suatu magnet. magnet medan magnet – magnetic
field
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor  menghuraikan bagaimana konduktor ammeter gegelung bergerak
yang mempengaruhi daya ke atas suatu konduktor pembawa arus dalam medan – moving-coil ammeter
pembawa arus dalam suatu medan magnet dan magnet mengalami daya
membincangkan bagaimana ia mempengaruhi daya ke
atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan  menerangkan faktor-faktor yang
magnet. mempengaruhi magnitud daya yang

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IMPIAN EMAS / FIZIK TINGKATAN 5 2018 5


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Objektif Nota/


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata
bertindak ke atas konduktor
pembawa arus dalam suatu medan
magnet

Menjalankan aktiviti untuk memerhati kesan putaran  menghuraikan bagaimana gegelung Prinsip kerja suatu ammeter
suatu gegelung pembawa arus dalam suatu medan pembawa arus dalam medan gegelung bergerak boleh
magnet. magnet mengalami daya putaran juga dibincangkan.

Membincangkan bagaimana kesan putaran suatu  menghuraikan bagaimana suatu


gegelung pembawa arus dalam suatu medan magnet motor arus terus bekerja Perbandingan kepada suatu
digunakan dalam tindakan suatu motor. motor arus ulang-alik boleh
dibincangkan.
Menjalankan aktiviti atau melihat simulasi komputer  menyatakan faktor-faktor yang
untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kelajuan putaran
kelajuan putaran suatu motor elektrik. suatu motor elektrik

MINGGU 18 – 20
06 – 24 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018

MINGGU 21 3.3 Menjalankan aktiviti untuk memerhati aruhan Murid boleh :


27 – 31 MEI Menganalisis elektromagnet dalam suatu : Hukum Faraday dan hukum -Peta Bulatan
aruhan a) dawai lurus, b) solenoid.  menghuraikan aruhan Lenz boleh diperkenalkan.
elektomagnet elektromagnet -Peta Buih
Membincangkan aruhan elektromagnet sebagai Petua tangan kanan Fleming Berganda
penghasilan daya gerak elektrik dalam suatu konduktor  menunjukkan arah arus aruhan boleh diperkenalkan.
bila terdapat gerakan relatif konduktor merentasi suatu dalam
medan magnet. i) dawai lurus, Arus ulang-alik – alternating
ii) solenoid current
Membincangkan arah arus aruhan dalam : arus terus – direct current
a) dawai lurus, b) solenoid  menerangkan faktor-faktor yang aruhan elektromagnet –
mempengaruhi magnitud arus electromagnetic induction
Menjalankan aktiviti untuk mengkaji faktor-faktor yang aruhan
mempengaruhi magnitud arus aruhan dan
membincangkan bagaimana ia mempengaruhi magnitud  membincangkan aplikasi aruhan
arus aruhan. elektromagnet

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi aruhan  membandingkan arus terus dan arus
elektromagnet seperti dalam penjana arus terus (a.t) dan ulang-alik
arus ulang-alik (a.u.).

Memerhati dan membincangkan output yang dijanakan


oleh sumber arus terus dan arus ulang-alik atas unit
paparan seperti osiloskop sinar katod.

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Objektif Nota/


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata

8 JUN – 23 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2018

MINGGU 22 3.4 Menjalankan aktiviti untuk mendapat pemahaman Murid boleh :


24- 28 JUN Menganalisis tentang struktur dan prinsip kerja suatu transformer injak  menghuraikan struktur dan prinsip Primer – primary
transformer naik dan transformer injak turun yang ringkas. kerja suatu transformer ringkas. Sekunder – secondary -Peta Alir
 membanding dan membezakan Transformer injak turun – -Peta Pokok
Menjalankankan aktiviti untuk mengkaji hubungan antara transformer injak naik dan step-down transformer -Peta Titi
bilangan lilitan gegelung primer (Np), bilangan lilitan transformer injak turun. Transformer injak naik - -Peta Buih
gegelung sekunder (N s), voltan primer (Vp) dan voltan  menyatakan bahawa step-down transformer
sekunder (Vs). Vp Np
-- - = ---
Membincangkan hubungan antara kuasa output dan Vs Ns
kuasa input dalam suatu transformer unggul, iaitu Vp Ip untuk suatu transformer unggul
= Vs Is  menyatakan Vp Ip = Vs Is untuk suatu
transformer unggul
Membincangkan  menghuraikan kehilangan
a) kehilangan tenaga dalam suatu ransformer, tenaga dalam suatu transformer
b) cara-cara untuk meningkatkan kecekapan suatu  menghuraikan cara-cara untuk
transformer. meningkatkan kecekapan suatu
transformer
Membincang untuk menyelesaikan masalah melibatkan  menyelesaikan masalah yang
transformer. melibatkan transformer

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IMPIAN EMAS / FIZIK TINGKATAN 5 2018 7


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Objektif Nota/


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata
Melihat simulasi komputer untuk memahami bahawa
MINGGU 23 3.5 terdapat pelbagai sumber yang digunakan untuk Murid boleh : Biojisim – biomass -Peta Alir
1 - 5 JULAI Memahami menjana elektrik.  menyenaraikan sumber-sumber tenaga Hidro – hydro -Peta Buih
penjanaan dan yang digunakan untuk menjana elektrik Rangkaian grid nasional –
penghantaran Mengkaji model penghantaran elektrik.  menghuraikan pelbagai cara penjanaan National grid network
elektrik elektrik Penghantaran –
Membincangkan kehilangan tenaga dalam kabel dan  menghuraikan penghantaran elektrik transmission
kebaikan penghantaran voltan tinggi.  menghuraikan kehilangan tenaga dalam Tenaga diperbaharui –
kabel penghantaran elektrik dan renewable energy
Melihat simulasi komputer untuk mendapat pemahaman mendeduksi kebaikan penghantaran voltan
tentang Rangkaian Grid Nasional. tinggi
 menyatakan kepentingan Rangkaian Grid
Mengkaji dan melaporkan tentang : Nasional
a) kepentingan Rangkaian Grid Nasional dari segi  menyelesaikan masalah yang melibatkan
pengagihan tenaga yang cekap, penghantaran elektrik
b) kepentingan kecekapan tenaga dan sumber tenaga  menerangkan kepentingan tenaga yang
yang diperbaharui dari segi sumber- bolehdiperbaharui
sumber tenaga yang terhad,
 menerangkan kesan terhadap
c) kesan terhadap persekitaran yang disebabkan oleh
persekitaran yang disebabkan oleh
penggunaan pelbagai sumber untuk menjana elektrik
penggunaan pelbagai sumber untuk
menjana elektrik

BIDANG PEMBELAJARAN : 4. ELEKTRONIK

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Objektif Nota/


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata

MINGGGU 24 4.1 Melihat simulasi komputer untuk mendapat pemahaman Murid boleh :
08 – 12 JULAI Memahami tentang pancaran termion. Pancaran termion – -Peta Bulatan
penggunaan  menerangkan pancaran Thermionic emission -Peta Buih
Osiloskop Sinar Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat-sifat sinar katod termion -Peta Alir
Katod (O.S.K.) dengan menggunakan alat seperti tiub Palang Maltese. Sinar katod – cathode
 menerangkan sifat-sifat sinar rays
Membincangkan osiloskop sinar katod daripada aspek- katod
aspek berikut : osiloskop sinar katod-
a) senapang elektron,  menghuraikan prinsip kerja cathode ray oscilloscope
b) sistem pemesongan, . osiloskop sinar katod
c) skrin berpendarflour,  mengukur beza keupayaan pendarfluor – fluorescent
d) perubahan tenaga. dengan O.S.K.
 mengukur sela masa yang
Menjalankan aktiviti menggunakan O.S.K. untuk : singkat dengan O.S.K.
a) mengukur beza keupayaan,  memaparkan bentuk
b) mengukur sela masa yang singkat, gelombang dengan O.S.K.
c) memaparkan bentuk gelombang.
 menyelesaikan masalah
Membincang untuk menyelesaikan masalah berdasarkan paparan O.S.K.
berdasarkan pemaparan O.S.K.

4.2 -Melihat simulasi komputer untuk mendapat pemahaman Murid boleh : Pendopan – doping
Memahami diod terhadap sifat semikonduktor dari segi rintangan dan  menghuraikansemikonduktor
semikonduktor elektron bebas. dari segi rintangan dan elektron Diod – diode
-Melihat simulasi komputer untuk mendapat pemahaman bebas
terhadap :  menghuraikan semikonduktor Semikonduktor –
a) semikonduktor jenis-n dan jenis-p, jenis-n dan jenis-p semiconductor
b) diod semikonduktor.  menghuraikan diod
-Menjalankan aktiviti untuk memerhati pengaliran arus semikonduktor Rektifikasi – rectification
dalam suatu diod semikonduktor (simpang p-n) dalam  menghuraikan fungsi diod
pincang depan atau pincang songsang.  menghuraikan kegunaan Gelombang penuh – full
-Membina suatu litar rektifikasi separuh gelombang dan diod sebagai rektifier wave
litar rektifikasi penuh gelombang.  menghuraikan kegunaan
-Memerhati rektifikasi separuh gelombang dan rektifikasi kapasitor untuk meratakan Gelombang separuh-
penuh gelombang menggunakan peralatan seperti arus output dan voltan output Half wave
O.S.K. dalam suatu litar rektifikasi
-Memerhati dan membincangkan kesan memasang satu
kapasitor dalam suatu :
a) litar rektifikasi separuh gelombang
b) litar rektifikasi penuh gelombang

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IMPIAN EMAS / FIZIK TINGKATAN 5 2018 9


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Objektif Nota/


Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
(Tarikh) Pembelajaran Perbendaharaan Kata

MINGGU 25 4.3 Memahami Dengan bantuan gambarajah Murid boleh : Istilah pendopan boleh -Peta Pokok
15 -19 JULAI transistor bincangkan suatu transistor dari segi terminal-terminal,  menghuraikan suatu transistor dari diperkenalkan
iaitu tapak, pengumpul dan pengeluar. segi terminal-terminalnya
tapak – base
Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan transistor  menghuraikan bagaimana pengeluar – emitter
sebagai amplifier arus. suatu transistor boleh digunakan pengumpul – collector
sebagai amplifier arus transistor – transistor

Memasang suatu litar elektronik yang berasaskan  menghuraikan bagaimana suatu


transistor yang berfungsi sebagai suis yang dikawal oleh transistor boleh digunakan
cahaya, haba atau bunyi. sebagai suis automatik

4.4 Menganlisis Membincangkan get logik sebagai litar pensuisan dalam Murid boleh : Get logik – logic gate -Peta Bulatan
get logik komputer dan sistem elektronik yang lain. -Peta Pokok
 menyatakan bahawa get logik -Peta Alir
Mengkaji dan melaporkan tentang simbol-simbol untuk adalah litar pensuisan dalam
get logik yang berikut : komputer dan sistem elektronik yang
a) DAN lain.
b) ATAU
c) TAK  menyenaraikan dan melukis simbol-
d) TAKDAN simbol untuk get logik yang berikut :
e) TAKATAU i. DAN
ii. ATAU
Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindakan bagi get iii. TAK
logik yang berikut : iv. TAKDAN
a) DAN v. TAKATAU
b) ATAU
c) TAK  menyatakan tindakan get-get logik
d) TAKDAN berikut dalam suatu jadual
e) TAKATAU kebenaran :
i. DAN
Membina jadual kebenaran untuk get logik dan ii. ATAU
gabungan get logik. iii. TAK
iv. TAKDAN
v. TAKATAU
Mengkaji dan melaporkan tentang sistem kawalan get
logik seperti dalam sistem keselamatan, sistem  membina jadual kebenaran
penggera dan lampu jalan. bagi gabungan get logik
untuk maksimum 2 input.

 menghuraikan aplikasi
sistem kawalan get logik.

10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

BIDANG PEMBELAJARAN : 5. KERADIOAKTIFAN

Minggu Nota/
Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
(Tarikh) Perbendaharaan Kata
Murid boleh:
MINGGU 26 5.1 Memahami nukleus Memerhatikan simulasi komputer atau model–  menerangkan komposisi nuklid – nuclide -Peta Bulatan
22-26 JULAI bagi suatu atom model untuk memahami nukleus suatu atom terdiri dari isotop – isotope
a) komposisi nukleus proton dan neutron. number proton – proton number
b) isotop  mendefinisikan nombor proton nombor jisim – mass nombor
(Z) dan nombor nukleon (A).
Mengkaji dan melaporkan mengenai nuklid  menerangkan istilah nuklid.
dan isotop.  menggunakan simbol nuklid
 mendefinisikan istilah isotop
Murid boleh :
5.2 Menganalisis reputan Memerhatikan simulasi komputer untuk
radioaktif memahami keradioaktifan.  menyatakan apa itu Struktur pengesan tidak -Peta Alir
Membincangkan: keradioaktifan diperlukan. -Peta Pokok
a) keradioaktifan ialah proses -Peta Buih
pereputan spontan nukleus yang  menamakan pengesan yang Keradioaktifan –radiactivity
tidak stabil dengan memancarkan biasa untuk sinaran radioaktif reputan –decay
sinaran radioaktif untuk menjadi tidak stabil – unstable
nukleus yang lebih stabil  membandingkan 3 jenis sinaran separuh hayat –half life
b) pengesanan sinaran radioaktif radioaktif dari segi sifat
dengan menggunakan peralatan semulajadi mereka
pengesan seperti kebuk awan dan
tiub Geiger-Muller  menerangkan reputan radioaktif
Membincangkan ciri-ciri sinaran radioaktif iaitu
zarah alfa, zarah beta dan sinar gama dari  menggunakan persamaan bagi
segi menunjukkan perubahan
a) kesan pengionan relatif komposisi dalam nukleus
b) kuasa penembusan relatif apabila zarah dibebaskan
c) pemesongan oleh medan elektrik
dan medan magnet  menerangkan maksud separuh
Membincangkan reputan radioaktif dengan hayat
bantuan persamaan.
Menjalankan aktiviti supaya memahami  menentukan separuh hayat
maksud separuh hayat. daripada lengkung pereputan.
Membincangkan lengkung pereputan yang
biasa.
 menyelesaikan masalah
Membincang penyelesaian masalah
melibatkan separuh hayat.
melibatkan separuh hayat.

MINGGU 26 5.3 Memahami Membincangkan Radioisotope. Murid boleh: -Peta Bulatan


22-26 JULAI penggunaan radioisotop
Mengkaji dan melapor aplikasi 11adioisotope  mendefinisi Radioisotope
dalam pelbagai bidang:
Memerhatikan simulasi komputer mengenai  menamakan beberapa contoh
aplikasi radioisotop. Radioisotope
 menerangkan aplikasi
radioisotop

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IMPIAN EMAS / FIZIK TINGKATAN 5 2018 11


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

Minggu Nota/
Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran I-THINK
(Tarikh) Perbendaharaan Kata
Memerhatikan simulasi komputer untuk Murid boleh:
5.4 Memahami tenaga memahami  mendefinisikan unit jisim atom Tindak balas berantai – chain -Peta Alir
nuklear a) pembelahan nukleus (u.j.a) reaction -Peta Bulatan
b) tindakbalas berantai  menerangkan pembelahan Pembelahan nukleus – nuclear
c) pelakuran nukleus nukleus fission
Bincangkan :  memberi contoh pembelahan Pelakuran nukleus – nuclear
a) unit jisim atom (u.j.a) nukleus fusion
b) pembelahan nukleus  menerangkan tindakbalas
c) tindakbalas berantai berantai
d) pelakuran nukleus  menerangkan pelakuran nukleus
Bincangkan hubungan diantara kehilangan  memberi contoh pelakuran
jisim dengan tenaga nuklear yang dihasilkan nukleus
semasa pembelahan nukleus dan pelakuran  menghubungkan pembebasan
nukleus iaitu E=mc2 tenaga semasa tindak balas
Mengkaji dan melaporkan mengenai nuklear dengan perubahan jisim
penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga mengikut persamaan E=mc2
nukleus.
 menerangkan penjanaan tenaga
Membincangkan kebaikan dan keburukan
elektrik dari pembelahan
penjanaan tenaga elektrik dari pembelahan
nukleus
nukleus.
 mewajarkan penggunaan
Membincangkan penyelesaian masalah yang
pembelahan nukleus dalam
melibatkan tenaga nuklear.
penjanaan tenaga elektrik
 menyelesaikan masalah yang
melibatkan tenaga nuklear
Murid boleh:
MINGGU 26 5.5 Menyedari Mengkaji dan melaporkan mengenai:  menerangkan kesan negatif -Peta Alir
22-26 JULAI kepentingan pengurusan a) kesan negatif unsur radioaktif, bahan radioaktif Berganda
bahan radioaktif yang b) langkah–langkah keselamatan yang  menerangkan langkah
betul patut diambil dalam pengurusan keselamatan yang perlu diambil
unsur radioaktif dalam pengurusan bahan
c) pengurusan sisa radioaktif radioaktif
 menerangkan pengurusan sisa
radioaktif
MINGGU 27-29
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2018
30 JUL- 16 OGOS
18 OGOS- 26
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 TAHUN 2018
OGOS
MINGGU 30 ULANGKAJI PEPERIKSAAN SPM
27 – 30 OGOS PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN
MINGGU 31-40 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI UNTUK PEPERIKSAAN SPM
2 SEP -08 NOV PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI LAIN
MINGGU 41 – 43
13 NOV – 22 NOV PEPERIKSAAN SPM TAHUN 2018
24 NOV – 31 DIS
CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN 2018

12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IMPIAN EMAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


FIZIK TINGKATAN 5 2018

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH

NUR FAIZAH BINTI ZAINAL ABIDEN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IMPIAN EMAS / FIZIK TINGKATAN 5 2018 13

Anda mungkin juga menyukai