Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4


TAHUN 2018

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME
Membina garis masa. KBAT
MING BAB 1 3.1 Memahami pembentukan tamadun awal Tamadun awal dunia. Kepimpinan Menilai
GU 1 7. TAMADUN AWAL manusia. Kajian gambar. berwibawa. Sejauhmana
MANUSIA. Pyramid, Tembok Besar * Bersikap masyarakat
1-5 Aras 1 China. kepimpinan Malaysia
JANU 1. Tamadun Awal Dunia 1.1 Menerangkan konsep tamadun Melabel peta: cemerlang bertamadun
ARI a.Proses pembentukan 1.2 Menyatakan ciri-ciri tamadun Lokasi tamadun awal
2018 tamadun (Sumeria, 1.3 Menyatakan sumbangan tamadun manusia di pada peta (Mesir, Mencipta
Mesir ,Indus dan Sumeria, Mesir , Indus dan Hwang Ho. Sumeria, Indus, dan Masyarakat Bagaimana
Hwang Ho) Hwang Ho) berorganisasi. memelihara
MING i. Konsep dan Aras 2 * Bersatu dalam warisan dunia
GU 2 pengertian. 2.1 Membandingkan sumbangan tamadun manusia i-Think organisasi.
7-12 ii. Sumbangan di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho a) Peta Alir – Zaman Menilai
JANU 2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun. prasejarah Sebagai
ARI b) Peta titi – kaitan Berinovatif dalam pemimpin – apa
Aras 3 antara bahasa dgn perancangan. yg menjadi
2018 3.1 Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi istilah yg trgkan * bersikap kreatif keutamaan
pembentukan tamadun awal maksud tamadun dan inovatif. dalam dasar
c) Peta Buih memajukan
MING Berganda – Tafsiran negara.
GU 3 ISTILAH SEJARAH Tamadun
14-19 c) Peta Dakap – Ciri Menganalisis
Prasejarah Tamadun LATIHAN Tulisan Cina
JANU BBM Arkeologi d) Peta Bulatan – diserap oleh
ARI Peta Nomad sebab tamadun awal SPM 2006 (no5) Jepun & Korea –
2018 Gambar Tamadun bermula dilembah sg, SPM 2014 (no 5) mengapa tidak
Buku teks Polytheistic sumbangan SPM 2010 ( no 1 ) di AT
Raja setiapTamadun SPM 2008 ( n0 5)
Monarki e) Peta dakap- ciri2 SPM 2011 ( no 1)
Teokrasi setiap tam. SPM 2012 ( no 1 )
Mutlak SPMU 2015 (no 1)

Page 1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME
Melabel peta: KBAT
MING BAB 2 Menganalisis peningkatan tamadun dan Lokasi tamadun Kemakmuran dan Menilai
GU 4 b.Peningkatan tamadun sumbangannya. Yunani, China, Rom kegemilangan Kelebihan
(Yunani,Rom, India dan Aras 1 dan India. negara. demokrasi di
21-26 China) 1.1 Menyatakan aspek peningkatan tamadun di Pengurusan grafik: * bersama Malaysia
JANU  Peningkatan dan India, China, Rom dan Yunani. Membandingkan membina Menilai
ARI sumbangan 1.2 Menyenaraikan sumbangan tamadun India, sumbangan setiap kegemilangan Mengapa sistem
2018 tamadun. China, Rom dan Yunani. tamadun awal. negara. beraja masih
Yunani Sumbangan disanjung di
Rom Aras 2 peningkatan tamadun Malaysia
India 2.1 Membandingkan aspek peningkatan tamadun India, China, Rom dan Keharmonian dan Menganalisis
China Rom dan Yunani. Yunani. kesejahteraan . UU – mengapa
MING 2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun. * patuh kepada masih wujud
e) Peta titi – Tokoh peraturan dan ketidakadilan
GU 5 Aras 3 setiap tamadun undang-undang. Mencipta
28 3.1 Membandingkan system demokrasi Yunani f) Peta dakap – Dasar untuk
JANU dengan system demokrasi Malaysia hari ini. sumbangan tokoh dlm Kejituan idea meningkatkan
ARI - 2 3.2 Menjelaskan ciri-ciri pemimpin berwibawa. usaha perluasan kuasa membentuk ekonomi negara
FEBR g) Peta Buih – Ciri negara.
ISTILAH SEJARAH Demokrasi * boleh menjana BBM
UARI Dinasti Athens,sebab idea. Peta
2018 Demokrasi kemerosotan ekonomi Gambar

Page 2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

Republik tam.Yunani, sbb Buku teks


Colosseum pkembangan ekonomi
i-Think tamadun India k) Peta Titi – LATIHAN
h) Peta pokok –Ciri2 tulisan, tokoh, seni SPM 2008
a) Peta Dakap – latar belakang setiap tam. pendidikan Athens dan bina, sebab (no 1)
b) Peta bulatan – sbb republic diperkenalkan dan Sparta perkembangan SPM 2014
tamat di Rom i) Peta bulatan – ciri ekonomi India ( no 1)
c) Peta Alir –Perkembangan system perundangan pendidikan tam India & l) Peta Buih SPM 2005
di Rom Perubahan sistem pemerintahan Yunani China Berganda – ( no 1 )
d) Peta buih berganda- ciri perudangan dinasti j) Peta dakap – Olimpik Yunani & SPM 2014
Chin dan Han Sumbangan tokoh Moden (no 5)
setiap bidang

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 2 Memahami kemunculan perkembangan agama Melabel peta: Kepatuhan kepada KBAT
GU 6 c. Kemunculan agama dan dan ajaran utama dunia. Kemunculan agama Tuhan.
ajaran utama dunia. dan ajaran utama * taat kepada Menganalisis
4-9 i. Agama Aras 1 dunia. Tuhan. Bagaimana
FEBR Hindu 1.1 Menyetakan pengertia agama dan ajaran. acara perarakan
UARI Buddha 1.2 Menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia. Kajian teks: & rumah terbuka
2018 Kristian 1.3 Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama Sejarah kemunculan mengeratkan
Islam dan ajaran dunia. agama dan ajaran hubungan
utama dunia. BBM antara kaum
ii. Ajaran Aras 2 Buku teks
Confucianisme 2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap Pengurusan grafik: Carta Mencipta
Taoisme agama dan ajaran dunia. Mengklasifikasi agama Peta minda Bagaimana
2.2 Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia. dan ajaran dunia. melahirkan
masyarakat
Aras 3 Melabel peta: yang taat
3.1 Merumuskan kepentingan agama dalam Lokasi kemunculan kepada agama
kehidupan. agama dan ajaran
utama dunia.

ISTILAH SEJARAH i-Think


Agama
Ajaran a) Peta Dakap – ajaran

Page 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

Kepercayaan utama/agama

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

Perbincangan: Berbangga degan KBAT


MING BAB 3 Memahami perkembangan kerajaan awal di Asia Ciri-ciri kerajaan aset negara. Menilai
GU 7 7.2 Tamadun awal Asia Tenggara. agrarian. * memanafaatkan Apakah negara
Tenggara. Pengurusan grafik: kurniaan Tuhan. kita sesuai jadi
11 - 16 Aras 1 Mebandingkan kerajaan agraria
FEBR  Bentuk dan ciri-ciri 1.1 Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di kerajaan agrarian dan @ maritim
UARI kerajaan awal Asia Tenggara. maritime. Kepimpinan -hujah
2018 1.2 Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan agraria. Kajian gambar: berwibawa
i.Kerajaan Agraria 1.3 Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan maritim. Candi Borobudur, membentuk Mengaplikasi
(Kerajaan Angkor) Angkor watt, kedaulatan negara. Usaha untuk
Pertanian sara diri Aras 2 Pelabuhan, sawah * bersikap memodenkan
2.1 Membandingkan kerajaan agraria dengan padi. kepimpinan pertanian.
Mengumpul hasil kerajaan maritim. Melabel peta: cemerlang.
hutan 2.2 Membincangkan aspek saling bergantung Pusat pentadbiran Mencipta
antara kerajaan agrarian dankerajaan maritim. kerajaan maritime dan BBM Menjadikan
agrarian. Malaysia kuasa
Aras 3 Perbincangan: Peta maritim yang
Perdagangan 3.1 Menghubungkaitkan kedudukan geografi kumpulan: contoh Buku teks maju
kerajaan agrarian kerajaan Angkor dan Srivijaya kerajaan amritim dan Grafik
dengan kegiatan ekonomi. kerajaan agrarian.
 Kerajaan maritim 3.2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan LATIHAN
(Kerajaan Srivijaya) kedaulatan negara. i-Think
Perdagangan e)Peta buih – Cth SPM 2007
Menangkap ikan ISTILAH SEJARAH a)Peta Pokok – ciri ker. ( no 1 )
KM, Faktor
dan mengumpul Agraria & Maritim SPM 2009
b)Peta Bulatan – perkembangan
hasil laut Kerajaan Agraria ( no 5 )
Ahli pelayaran kegiatan ekonomi ker KM, SPM 2013
Kerajaan Maritim
Peranan pelabuhan Pemerintahan Agrarian & Maritim Srivijaya,Pelabuha ( no 5 )
awal Pentadbiran c) Peta buih – Faktor n kedah Tua SPMU 2015
perkembangan Ker f)Peta bulatan- (no 5)
Angkor, Funan Bukti KA &KM SPM 2015
d) Peta bulatan – saling (no 1 )
kepentingan tasik Tonle bergantungan
Sap,

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING BAB 3 Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha Kajian gambar: Keunggulan KBAT
GU 8 b. Pengaruh agama Hindu dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Monumen Angkor Watt, warisan bangsa. Mencipta
dan Buddha. Candi Borobudur. * menghargai dan Bagaimana
18-23 Aras 1 memelihara mengekalkan
FEBR  Siatem 1.1 Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Kajian buku teks: warisan bangsa warisan seni
UARI pemerintahan dan Buddha ke Asia Tenggara. Pengaruh agama hindu bina negara
2018 pentadbiran 1.2 Menyatakan ciri-ciri Hindu-Buddha dalam dan Buddha dalam ISTILAH Mencipta
Kerajaan awal di Asia Tenggara. system pentadbiran. SEJARAH Bagaimana
Institusi beraja Orde Kosmos mengelak
Aras 2 Melabel peta: Devaraja generasi muda
 Kesenian dan 2.1 Menghuraikan pengaruh Hindu –Buddha dalam Pusat pentadbiran Kesenian terpengaruh
kesusasteraan. pemerintahan dan pentadbiran. kerajaan maritime dan Monumen dengan budaya
2.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu- agrarian. Candi negatif dari luar
pembinaan candi Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian. Kesusasteraan
i-Think Stupa
Kepentingan Aras 3 a)Peta Buih – Cara Dharma BBM
bahasa Sanskrit 3.1 Mewajarkan monument perlu dikekalkan kedatangan pengaruh Grafik
sebagai khazanah negara. Hindu, fungsi candi c) Peta buih – Gambar
b) Peta bulatan - Fungsi candi, Peta
Pengaruh H-B dlm peranan bhs
system pemerintahan sanskrit LATIHAN
d) Peta titi – kaitan SPM 2012
karya tempatan ( no 1 )
dgn epik India
e)Peta Dakap –
pengaruh Hindu
dalam pentadbiran

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING BAB 4 Memahami masyarakat Arab Jahiliyah Perbincangan: Kepimpinan agung KBAT
GU 9 8. TAMADUN ISLAM DAN Ciri-ciri masyarakat untuk Menganalisis
PERKEMBANGANNYA. Aras 1 jahiliyah. kesejahteraan Mengapakah
25 1.1 Menerangkan maksud jahiliyah. ummah. wujud zaman
FEBR 8.1 Islam dan 1.2 Menyenaraikan cirri masyarakat Arab Jahiliyah i-Think * mencontohi jahiliyah moden
UARI - perkembangannya di pemimpin agung.
2 MAC Makkah. Aras 2 a)Peta Bulatan – Mencipta
2018 2.1 Menghuraikan cirri-ciri masyarakat Arab maksud jahiliyah Bagaimana
a.Masyarakat Arab Jahiliah. Jahiliyah b) Peta Dakap – ciri mengelak
- Ciri-ciri dari aspek masyarakat jahiliyah perasaan
social, nilai-nilai hidup, Aras 3 c) Peta Pelbagai Alir – assabiah
organisasi politik dan 3.1 Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah Pembentukan Sistem
kepercayaan agama. berpegang teguh kepada system kabilah. Kabilah dlm
masyarakat Arab BBM
Jahiliah
ISTILAH SEJARAH Gambar
Jahiliah Buku teks
Asabiyah Peta
Kabilah

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN

Page 7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 4 Memahami perkembangan Islam di Makkah. Bercerita: Kecekalan KBAT


GU 10 b.Islam dan penyebarannya Kelahiran nabi menegakkan Mengaplikasi
di Makkah. Aras 1 Muhammad SAW dan kebenaran
4-9 1.1 Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad sifat keperibadian * berpegang teguh Bagaimana
MAC -Kelahiran dan S.A.W. sehinggan dilantik menjadi Rasul. baginda. kepada nilai pengamalan
2018 perkembangan Islam di 1.2 Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad sejagat. sifat Nabi
Makkah S.A.W. Mengkaji carta: meningkatkan
1.3 Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah. Salasilah Nabi martabat
Muhammad SAW.
Aras 2 Kajian Teks:
2.1 Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad Penyebaran Islam di BBM
S.A. W. Makkah Peta minda
2.2 Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah Bahan cetak
Ayat Al-Alaq.
Aras 3
3.1 Membuktikan kepentingan pendidikan dalam
Islam berdasarkan surah al Alaq i-Think
3.2 Menjana idea agama islam yang dibawa oleh
Nabi Muhammad SAW mempunyai a)Peta Alir – Sejarah
kesinambungan dengan agama yang dibawa Nabi sebelum menjadi
oleh nabi-nabi yang terdahulu sejak Nabi adam Rasul & peristiwa
AS. kerasulan
3.3 Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam.
b)Peta Titi – Sifat Nabi
ISTILAH SEJARAH & maksud
Al amin
Wahyu c)Peta alir – rentetan
Dakwah peristiwa kerasulan
Nabi Nabi Muhammad SAW,
Rasul proses penyebaran
Islam ke Makkah

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU

Page 8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PATRIOTISME

MING BAB 4 Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah Perbincangan: Penyatuan ummah KBAT
GU 10 c.Reaksi masyarakat Arab. terhadap penyebaran Islam Reaksi masyarakat mengukuhkan Menganalisis
Arab terhadap kemakmuran
4-9 - Penerimaan dan Aras 1 penyebaran Islam di negara. Bagaimana
MAC penentangan masyarakat 1.1 Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap Makkah. * hidup bersatu menangani
2018 Arab Makkah. penyebaran Islam di Makkah. padu. cabaran idea
i-Think kita tidak
Aras 2 diterima rakan
2.1 Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah a)Peta bulatan & Peta
terhadap penyebaran Islam. Buih – sebab
2.2 Menjelaskan dengan contoh penentangan penentangan, cara BBM
masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di penentangan Carta
Makkah. Buku teks

Aras 3
3.1 Menghubungkaitkan penentangan masyarakat
Arab Makkah terhadap Islam dengan
kepentingan ekonomi dan politik mereka.
MING
GU 11
11 - 16
MAC
2018

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING BAB 5 Memahami peristiwa Hijrah Nabi Muhammad Peta Minda: Keluhuran KBAT
GU 13 8.2. Kerajaan Islam di SAW ke Madinah dan kesannya. Sebab penghijrahan perlembagaan kita.
Madinah Nabi Muhammad SAW  mendaulatkan Mencipta
25-30 Aras 1 ke Madinah. perlembagaan Apa yang
MAC a. Perjanjian Aqabah 1.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah kita. mungkin berlaku
2018 Pertama dan Kedua. Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Kajian Peta jika Hijrah tidak
1.2 Menerangkan maksud Semenanjung Tanah berlaku
- Kepentingan hijrah dalam Islam Arab:
1.3 Menyenaraikan sebab-sebab nabi Muhammad Hijrah Nabi Muhammad Menganalisis
b. Hijrah SAW berhijrah ke Madinah. SAW.
1.4 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah dalam Adakah anda
Konsep sejarah Islam. Pengurusan Grafik: akan berhijrah -
Sebab Mengklasifikasikan hujah
Kepentingan Aras 2 kepentingan peristiwa
2.1 Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Hijrah dalam sejarah
Pertama dan kedua. Islam.
2.2 Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad BBM
SAW berhijrah ke Madinah Buku teks
2.3 Menghuraikan kepentingan peristiwa Hijrah i-Think Bahan edaran
dalam sejarah Islam.
a)Peta alir – rentetan
Aras 3 peristiwa Aqabah 1 & 2
3.1 Membuat justifikasi pendapat orientaslis yang b)Peta Bulatan –
mengtakrifkan hijrah sebagai melarikan diri. Perjanjian Aqabah,
3.2 Merasionalkan konsep hijrah dalam kehidupan konsep Hijrah
masa kini c)Peta Dakap –
kepentingan Hijrah
ISTILAH SEJARAH
Perjanjian
Hijrah
Muhajirin
Ansar
Orientalis

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING
GU 14 BAB 5 Memahami kepentingan Piagam Madinah. Kajian teks: Kepimpinan KBAT
c. Piagam Madinah Kandungan Piagam berwibawa Mengaplikasi
1-6 - Kandungan Aras 1 Madinah menjamin
APRIL - Kepentingan 1.1 Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan kedaulatan negara. Bagaimana
2018 Piagam Madinah. Pengurusan grafik: * bersikap menjayakan
d. Penyebaran Islam 1.2 Menyatakan kepentingan Piagam Madinah. Perbandingan pemimpin konsep 1
1.3 Menerangkan usaha penyebaran Islam di masyarakat Arab cemerlang. Malaysia dalam
-Mempertahankan Madinah. sebelum dan selepas berbilang kaum
maruah dan hak kedatangan Islam. Kecemerlangan
Aras 2 tamadun Islam Menilai
2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan menyinari dunia
Piagam Madinah. i-Think * memanfaatkan Beza perang
2.2 Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. kecemerlangan zaman Nabi
2.3 Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi a)Peta bulatan – tamadun Islam. dengan perang
Muhammad SAW Piagam Madinah hari ini
b)Peta Dakap – BBM
Aras 3 kandungan PM Peta minda
3.1 Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks c) Peta bulatan - Peta
menjamin perpaduan kaum. kepentingan PM grafik
3.2 Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui d)Peta Buih –, cara
mata pedang. penyebaran Islam,
3.3 Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebab perang dalam LATIHAN
sebelum dan selepas kedatangan Islam. Islam
e)Peta dakap – Sebab SPM 2004(no2)
ISTILAH SEJARAH diizinkan perang dalam
f) Peta Titi – Perang &
Piagam/ahifah Tahun

Baiah

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING BAB 5 Memahami kepentingan Perjanjian Hudaibiyah Peta minda: Kebijaksanaan


GU 15 dan pembukaan semula Kota Makkah Kepentingan perjanjian menyusun strategi KBAT
e. Perjanjian Hudaibiah. Hudaibiyah. untuk kestabilan
8-13 - Kepentingan Aras 1 negara. Menilai
APRIL 1.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Iktibar daripada
2018 Hudaibiyah. i-Think * membuat kesabaran Nabi
1.2 Menyatakan proses pembukaan Kota Makkah. perancangan yang Muhammad
f. Pembukaan semula Kota a)Peta alir – rentetan bijak. s.a.w dalam PH
Makkah. Aras 2 peristiwa P.Hudaibiyah
2.1 Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah b) Peta dakap – * berupaya
dengan pembukaan semula Kota Makkah. Kandungan P.H menerapkan
, kepentingan P.H pembaharuan
Aras 3 c)Peta Alir – Peristiwa
3.1 menjana idea kepentingan pembukaan semula sebelum PH & LATIHAN
Kota Makkah. pembukaan semula Keunggulan ilmu
Makkah membina SPM 2008
d)Peta Buih – isi PH kgemilangan ( no 2 )
e)Peta Dakap – negara. SPM 2013
Kepentingan PH & ( no 6 )
Kepentingan PSM * membudayakan
f)Peta dakap – cara ilmu. BBM
Nabi Muhammad SAW Buku teks
menguasai Kota Grafik
Makkah
g)Peta bulatan-
Kepentingan
pembukaan semula
Kota Makkah

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING
GU 16 BAB 6 Memahami sistem pemerintahan Khalifah al – Perbincangan: Intergrasi budaya KBAT
8.3 Pembentukan Kerajaan Rasyidin. Syarat kelayakan memperkayakan Menganalisis
15 - 20 Islam dan sumbangannya. khalifah. warisan negara. Apakah cabaran
APRIL Aras 1 * membudayakan pemimpin hari
2018 a. Zaman Khalifah 1.1 Menyatakan maksud khalifah. ilmu. ini
al-Rasyidin 1.2 Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah. Sumbangsaran:
1.3 Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan Cara pemilihan dan Mencipta
i. Konsep khalifah. perlantikan khalifah. Cara
Khalifah 1.4 Menyatakan tugas khalifah. meningkatkan
1.5 Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah al kualiti
ii. Syarat dan rasyidin. Membina carta aliran: kepimpinan
cara pemilihan Khalifah-khalifah al-
khalifah Aras 2 rasyidin mengikut Menilai
2.1 Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan kronologi. Ciri kepimpinan
khalifah al –rasyidin yang boleh
iii. Sumbangan 2.2 Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al- i-Think dicontohi
Khalifah Al- rasyidin.
Rasyidin. a)Peta bultan @ Peta BBM
Aras 3 Buih – Tugas Khalifah, Peta minda
3.1 Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura, Syarat & Cara
baiah kea rah pemantapan pemerintahan masa pemilihan
kini. b)Peta pelbagai alir –
Khalifah Abu Bakar As
ISTILAH SEJARAH sididiq
c)Peta Dakap –
Khalifah Sumbangan setiap
Baiah khalifah
Murtad d)Peta Alir Pelbagai –
Syura Cabaran Khalifah Abu
Wali Bakar & kejayaan
Gabenor

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING BAB 6 Memahami latar belakang pembentukan Kajian Peta: Kepercayaan KBAT
GU 17 b. Kerajaan Bani kerajaan Bani Umaiyyah, Bani Abbasiyah dan Empayar Islam kepada Tuhan. Mengaplikasi
Umaiyyah Turki uthmaniah serta sumbangannya Kerajaan Turki * taat kepada
22 - 27 i. Latar belakang. Uthmaniyah. Tuhan. Ilmu yang perlu
APRIL ii. Sumbangan Aras 1 Pengurusan Grafik: dikuasai untuk
2018 1.1 Menyatakan latar belakang pembentukan Membandingkan menjadikan
c. Kerajaan Bani kerajaan Bani Umaiyah, Bani abbasiyah,dan sumbanga kerajaan- Kesediaan pendidikan
Abassiyah. Turki Uthmaniah. kerajaan Islam. menerima Malaysia
i. Latarbelakang 1.2 Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Membina Garis Masa: perubahan. bertaraf dunia
ii. Sumbangan Umaiyah, Bani abbasiyah dan Turki Uthmaniah. Perkembangan * bijaksana dan
1.3 Menyatakan factor yangmembolehkan kerajaan Kerajaan Islam. berhemah dalam Menilai
d. Kerajaan Turki Turki uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. tindakan.
Uthmaniah. Bagaimana
i. Latarbelakang Aras 2 memastikan
ii. Sumbangan 2.1 Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani rakyat sentiasa
Faktor penyebaran Islam Umaiyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Uthmaniah i-Think menyokong
ke Eropah dari segi politik, ekonomi dan sosial. kerajaan
2.2 Menghuraikan factor yang membolehkan a)Peta Dakap –
kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam Sumbangan setiap Carta aliran
ke Eropah. kerajaan & Kesan
pertembungan tamadun BBM
ISTILAH SEJARAH Islam Peta
b) Peta pelbagai alir- Minda
Syiah sbb kejatuhan BU pd
Khawarij kebangkitan BA
Sistem Warisan c) Peta alir- rentetan
Monarki peristiwa kebangkitan &
Baitulmal kejatuhan TU
Kharaj d)Peta dakap – Faktor
Revolusi penyebaran Islam ke
Mujedars Eropah
Yena Cheri/Janissari e)Peta Pokok – Faktor
Intelek penyebaran Islam di
Empayar Eropah
Bait al Hikmah

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU

Page 14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PATRIOTISME

BAB 6 Memahami pertembungan antara tamadun Islam Kajian peta dan kajian Yakin pada
MING e. Pertembungan dengan tamadun lain di dunia. teks: kemasyhuran KBAT
GU 18 tamadun Islam Aras 1 Pertembungan tamadun Islam di
dengan tamadun 1.1 Menandakan lokasi dan menamakan tamadun tamadun Islam dengan negara kita. Mencipta
30 lain di dunia. lain yang bertembung dengan tamadun Islam. tamadun lain di dunia. Mengapa
APRIL 1.2 Menyatakan cara-cara pertembungan tamadun * tabah perkongsian
-4 i. Cara Islam dengan tamadun lain di dunia. menghadapi ilmu antara
MEI Perniagaan 1.3 Menyatakan kesan pertembungan tamadun cabaran untuk negar di dunia
2018 Diplomatik Islam dengan tamadun lain di dunia. mencapai patut
Kebudayaa Aras 2 kejayaan. diwujudkan
n 2.1 Menghuraikan cara pertembungan tamadun i-Think
Pusat Islam dengan tamadun lain di dubia. Menilai
Pengajian 2.2 Menghuraikan kesan pertembungan tamadun a)Peta Buih – Cara Apakah kesan
Peperanga Islam dengan tamadun lain di dunia. pertembungan tamadun pertembungan
n Aras 3 Islam ICT dunia
ii. Kesan 3.1 Menganalisis dengan contoh tamadun Islam b)Peta dakap – kesan kepada generasi
Perluasan dan tamadun lain di dunia saling pertembungan tamadun muda
empayar mempengaruhi. islam dgn tamadun lain
Perkembangan Menilai
Intelek Apakah kesan
Kesenian dan ISTILAH SEJARAH pertembungan
kesusasteraan Asimilasi ICT dunia
Teori kepada generasi
muda

LATIHAN
SPM 2012
( no 5 )

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU

Page 15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PATRIOTISME

MING BAB 7 Memahami kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Kajian peta: Bertanggung- KBAT
GU 19 8.4 . Islam di Asia Teori kedatangan jawab menjamin
Tenggara. Aras 1 Islam di Asia Tenggara. keharmoian. Mencipta
6-11 1.1 Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam * menghormati Bukti tambahan
MEI a. Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara. Pengurusan Grafik: pemimpin negara. kukuhkan teori
2018 di Asia Tenggara. 1.2 Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Membandingkan teori Islam dari Arab
i. Teori dan bukti Tenggara. kedatangan Islam. * mematuhi
peraturan dan Menganalisis
Kedatanga Aras 2 Mengklasifikasi bukti- undang-undang. Persamaan teori
n Islam dari 2.1 Menghuraikan teori kedatangan Islam ke Asia bukti kedatangan Islam ialah
Arab. Tenggara melalui perdagangan. di Asia Tenggara. perdagangan
-alasan
Kedatanga Aras 3 i-Think
n Islam dari 3.1 Membahaskan teori kedatangan Islam ke Asia BBM
China Tenggara melalui perdagangan. a)Peta pokok – teori Peta
kdtgan islam dari Arab Grafik
Kedatanga ISTILAH SEJARAH .China & India Peta minda
n Islam dari Mubaligh b)Peta dakap – Bukti Carta
India Inskripsi kedtgan Islam dari india
Sufi c)Peta Titi – Tokoh &
teori
Kedatangan Islam dari d)Peta Pokok – Teori &
India bukti
e)Peta Dakap – teori &
bukti

CADANGAN UNSUR &

Page 16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN


PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 7 Memahami proses penyebaran Islam di Asia Membina peta minda: Sistem pendidikan KBAT
GU 20 b. Penyebaran Islam Tenggara. Cara penyebaran agama warisan Menilai
di Asia Tenggara. Islam. bangsa kita.
13-18 ii. Cara dan Aras 1 * menghargai Sifat
MEI penerimaan. 1.1 Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Sumbangsaran: system pendidikan pendakwah
2018 Perdagangan Tenggara. Kesan-kesan negara. yang boleh
Perkahwinan penyebaran Islam ke * memanfaatkan dicontohi
Pengislaman Aras 2 Asia Tenggara. penggunaan
raja-raja dan 2.1 Menghuraikan cara penyebaran dan tulisan jawi.
golongan penerimaan Islam di Asia Tenggara.
bangsawan. i-Think BBM
Kelahiran Aras 3 Kemapanan sistem Peta
kerajaan Islam 3.1 Merasionalkan keistimewaan Islam yang a)Peta Dakap – cara ekonomi negara. Buku teks
Peranan menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk penyebaran Islam * bekerjasama
mubaligh memeluk Islam. memakmurkan
Pusat negara.
kebudayaan
Keistimewaan ISTILAH SEJARAH
agama Islam Kesultanan
Mufti
Wali

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING BAB 7 Memahami pengaruh Islam di Asia Tenggara. Perbincangan keyakinan diri KBAT
GU 21 c. Pengaruh Islam di Kumpulan: membuat menganalisis
Asia Tenggara. Aras 1 Kesan pengaruh Islam pembaharuan. Mengapa ilmu
20-25 1.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara. * sedia menerima penting dalam
MEI di Asia Tenggara. perubahan yang membentuk
2018 1.2 Menyenaraikan Kerajaan Islam di Asia Pengurusan Grafik: membawa sashsiah
i. Aspek Tenggara. Mengklasifikasikan kebaikan.
pemerintahan pengaruh Islam dalam Menilai
dan masyarakat di Asia Mengapa
pentadbiran. Aras 2 Tenggara. Semangat inkuiri perubahan yang
2.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam untuk dibawa oleh
ii. Aspek masyarakat di Asia Tenggara. Kajian Risalah: kecemerlangan Islam diterima
pendidikan 2.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang Pengaruh Islam dalam diri. oleh masyarakat
pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia system kewangan. * peka dengan AT
iii. Bahasa & Tenggara. wawasan negara.
sastera i-Think BBM
Aras 3 Peta
iv. Kesenian 3.1 Mengkaji sumbangan kerajaan-kerajaan Islam a)Peta Dakap – Grafik
dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara. Pengaruh Islam dlam
v. Aspek ekonomi aspek pemerintahan,
ISTILAH SEJARAH sistem pendidikan
formal di AT
Pesantren b)Peta Alir –
Pondok Perkembangan bahasa
Jihad dan kesusasteraan
Zakat c)Peta Bulatan –
Ulama Pengaruh Islam dalam
kesenian & Ekonomi

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 18
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

BAB 8 Memahami perubahan dan pengaruh Islam di Perbincangan Kegigihan dan


MING 8.5. Pembaharuan dan Malaysia dalam bidang pentadbiran dan kumpulan: keberanian KBAT
GU 22 pengaruh Islam di pemerintahan. Pembaharuan dan bangsa.
Malaysia sebelum pengaruh Islam di * menyokong dan Menilai
27- kedatangan Barat. Aras 1 Malaysia. melibatkan diri Mengapa adat
MEI 1 i. Pemerintahan 1.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam system Lawatan: dalam usaha resam masih
JUN dan pemerintahan dan pentadbiran. Sekolah pondok, mendaulatkan diamalkan oleh
2018 pentadbiran.Ins 1.2 Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek mahkamah syariah. negara masyarakat
titusi perundangan. Membina carta Melayu hari ini
kesultanan perbandingan.
Aras 2 Fungsi istana dahulu Menganalisis
Konsep 2.1 Menghuraikan pengaruh Islam dalam system dan sekarang. Adakah sahsiah
sultan pemerintahan dan pentadbiran. seseorang
2.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam i-Think hanya
Konsep dalam Undang-undang Tidak bertulis (Hukum bergantung
daulah Adat) dan Undang-undang Bertulis. a)Peta Dakap – kepada asuhan
Pengaruh Islam ibu bapa
ii. Perundangan Aras 3 terhadap politik
3.1 Membincangkan kepentingan mendaulatkan b)Peta Buih Berganda BBM
Undang-undang undang-undang negara. – Adat Perpatih & Peta minda
tidak bertulis Temenggung
/Hukum Adat (Adat ISTILAH SEJARAH c)Peta Pokok –
Temenggung dan Tok guru Undang-Undang
Adat Perpatih) Mudir Bertulis
Undang-undang Daulah
Bertulis ( Hukum Amirul-Mukminin
kanun 19ndust, Sultan
Undang-undang Naubah
laut 19ndust, Syariah
Undang-undang 99 Kanun
Perak) Kadi

MGU CADANGAN UNSUR &


TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 19
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING BAB 8 Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek Lawatan: Kreatif dan inovatif
GU 23 a. Sosiobudaya sosiobudaya dan ekonomi. Muzium Kesenian untuk KBAT
Islam, sekolah Pondok, pembangunan
3-8 i. Pendidikan Aras 1 Mahkamah Syariah. negara. Menganalisis
JUN 1.1 Menyatakan pengaruh islam dalam aspek Pengurusan Grafik: * sentiasa bersikap Adakah sahsiah
2018 ii. Kesenian sosiobudaya dan ekonomi. Mengklasifikasi kreatif dan inovatif. seseorang
pengaruh Islam dalam hanya
Aras 2 sosiobudaya dan Mengantarabangsa bergantung
iii. Bahasa dan 2.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam ekonomi. kan produk negara. kepada asuhan
kesusasteraan. aspek sosiobudaya dan ekonomi. Melengkapkan jadual: * berusaha ibu bapa
2.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek Undang-undang Tidak menghasilkan
iv. Gaya hidup. sosiobudaya dan ekonomi. Bertulis (Hukum Adat), produk berkualiti . Menilai
Undang-undang Gaya hidup
b. Ekonomi Aras 3 Bertulis. * sentiasa masyarakat
3.1 Menjelaskan dengan contoh penerusan system Kajian risalah: meningkatkan tradisional dapat
i. Matawang. pendidikan agama islam sehingga masa kini. System kewangan kualiti hasil kerja. mencegah
3.2 Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam Islam. jenayah -
ii. Percukaian. memartabatkan identity negara. pendapat
i-Think

Perdagangan a)Peta Bulatan – BBM Mencipta


ISTILAH SEJARAH Pendidikan tidak formal Grafik Cadangan untuk
Madrasah b)Peta Dakap – Peta minda menjadikan
Sekolah pondok Pendidkan Formal & Malaysia pusat
kesan kedatangan perdagangan
Islam dalam kesenian antarabangsa
c)Peta Titi – Negeri &
mata wang,kaitan
penulisan karya Islam
dgn judul karya

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 20
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING
GU 26 BAB 9 Mengiktisarkan perkembangan di Eropah. Membina carta: Bersemangat KBAT
9. PERKEMBANGAN DI Aras 1 Struktur masyarakat patriotic. Menganalisis
24 - 29 EROPAH DAN 1.1 Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada feudal. * bersedia Usaha untuk
JUN KESANNYA Zaman Gelap. Pengurusan grafik: mempertahankan mengelakan
2018 TERHADAP 1.2 Menyatakan perubahan-perubahan yang Membandingkan ciri-ciri kedaulatan negara. Malaysia
EKONOMI NEGARA. berlaku dalam masyarakat Eropah selepas masyarakat Eropah mengalami ZG
Zaman Gelap. Zaman Feudal dengan * memperkasakan
9.1 Perkembangan di 1.3 Menyatakan maksud Renaissance dan Zaman Renaissance. jati diri. Mencipta
Eropah. Reformation. Kajian Teks: Bagaimana
1.4 Menyatakan kesan-kesan Renaisance dan Kesan Renaissance mengubah hidup
a. Perubahan Reformation. dan Reformation. LATIHAN menjadi berjaya
masyarakat dan Sumbangsaran:
budaya Eropah. Aras 2 Perkembangan ilmu SPM 2009 Mengaplikasi
2.1 Menghuraikan perubahan-perubahan yang masa kini. ( no 2 ) Sifat manusia
i. Zaman Gelap berlaku selepas zaman. Pengurusan grafik: Renaissance
MING 2.2 Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan Membandingkan BBM yang boleh
GU 27 Pengertian Reformation. system feudal di Carta dicontohi
1-6 Ciri-ciri Eropah dengan cara Peta minda
JULAI Aras 3 hidup masyarakat Mencipta
3.1 merumuskan sikap sanggup menerima Melayu tradisional. Bagaimana
2018 ii. Renaissance perubahan kea rah kemajuan. menerapkan
e) Peta dakap- sbb
3.2 Menghubungkaitkan unsur-unsur renaissance i-Think sikap toleransi
ZR bermula di Itali
Pengertian dengan perkembangan ilmu masa kini. tinggi dalam
Kesan 3.3 Membandingkan system feudal di eropah a)Peta Buih – Ciri ZG, f)Peta pokok – masyarakat
dengan cara hidup masyarakat Melayu zaman Renaissance kesan ZR pelbagai kaum &
(Perubahan dalam tradisional. bermula di Itali g)Peta titi – kaitan agama
idea dan institusi b) Peta alir – hub tuan antara bidang dan
politik, system ISTILAH SEJARAH tanah dgn petani tokoh ZR
ekonomi dan sikap Feudal c) Peta titi – golongan h) Peta dakap –
terhadap ilmu) Zaman gelap dalam system feudal sebab
Renaissance d)Peta bulatan – ciri i) Peta pokok –
iii. Reformation Inkuiri masy zaman kesan gerakan
Humanisme rennaisance
reformation
Pengertian Reformation
Kesan Gelap
CADANGAN UNSUR &
MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 21
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING
GU 28 BAB 9 Memahami perkembangan penjelajahan dan Melakar peta: Khazanah negara KBAT
b. Penjelajahan dan penerokaan. Arah laluan kebangaan
8-13 penerokaan penjelajahan. bersama. Menilai
JULAI Aras 1 * memanafaatkan Kedatangan
2018 i. Penemuan 1.1 Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat Peta Minda; kekayaan negara. penjajah
jalan laut dan dalam penjelajahan. Sebab penjelajahan memberi kesan
dunia baru. 1.2 Melakarkan laluan penjelajahan kuasa-kuasa kuasa-kuasa Barat. Keberanian positif kepada
Barat. mengambil risiko. masyarakat
Sebab 1.3 Menyatakan sebab-sebab penjelajahan kuasa- Pengurusan grafik: * berupaya tempatan –
kuasa Barat. Mengklasifikasikan menangani risiko. alasan anda
Kesan 1.4 Menyatakan kesan-kesan penjelajahan kuasa- kesan-kesan
kuasa Barat ke atas masyarakat setempat. penjelajahan kuasa * berdaya saing.
Barat ke atas
Aras 2 masyarakat setempat
2.1 Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa- dari segi politik,
kuasa Barat. ekonomi dan sosial.
2.2 Mengklasifikasikan kesan-kesan penjelajahan BBM
kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat Grafik
setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial. i-Think Peta minda

Aras 3 a)Peta Buih- sebab


3.1 Menghubungkait semangat kental penjelajahan penjelajahan
dan penerokaan kuasa Barat dengan slogan b)Peta dakap – kesan
“Malaysia Boleh” . penjelajahan terhadap
masyarakat setempat
ISTILAH SEJARAH c)Peta Pokok – kesan
penjelajahan penjelajahan
Penerokaan

MGU CADANGAN UNSUR &


TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU

Page 22
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PATRIOTISME

MING BAB 9 Memahami perkembangan Revolusi Pertanian Perbincangan Memelihara jati diri KBAT
GU 29 c. Revolusi Pertanian dan revolusi Perindustrian dan kesannya ke kumpulan: bangsa.
dan Revolusi atas Asia Tenggara. Kesan revolusi * berwaspada Mengaplikasi
15-20 Perindustrian. Pertanian dan dalam menerima Bagaimana
JULAI i. Perkembangan Aras 1 Perindustrian kea tad perubahan. menyesuaikan
2018 bidang 1.1 Menyenaraikan factor yang mencetuskan Asia Tenggara. diri dengan
pertanian. Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. pembangunan
-Pemilikan tanah 1.2 Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian Projek:
persendirian dan Revolusi Perindustrian. Menghasilkan buku Menilai
-Kaedah dan ciptaan baru skrap. Hasil ciptaan Mengapa
dalam pertanian. Aras 2 Revolusi Pertanian dan pertanian masih
-Pertanian Komersial. 2.1 Menghuraikan factor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian. penting pada
ii. Perkembangan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. zaman moden
dalam bidang 2.2 Mengklasifikasikan kesan Revolusi Pertanian Pengurusan Grfaik;
23ndustry. dan Revolusi Perindustrian. Mengklasifikasi kesan Mencipta
-Peralihan daripada Aras 3 Revolusi Pertanian dan Pekerja asing –
23industry desa kepada 3.1 Membahaskan perkembangan ciptaan baru Revolusi Perindustrian. bagaimana
perkilangan. membawa kepada Revolusi Pertanian dan melindungi hak
-Pengkhususan Revolusi Perindustrian. pekerja
pengeluaran i-Think tempatan
-Penggunaan teknologi ISTILAH SEJARAH
iii. Kesan Revolusi Revolusi a)Peta bulatan @ Peta BBM
Pertanian dan Pengkhususan Buih – factor Revolusi Carta
Revolusi Pengeluaran Pertanian / Grafik
Perindustrian. Ladang perindustrian,sumbang Buku teks
-Pertanian sebagai punca an Rev Per thdp Ren
ekonomi Perindustrian
-Peningkatan perdagangan b)Peta Dakap – kesan
antarabangsa Revolusi Pertanian &
-Kemajuan bidang Perindustrian
pengangkutan
-Kemunculan golongan
buruh dan majikan

MGU CADANGAN UNSUR &


TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU

Page 23
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PATRIOTISME

MING BAB 9 Memahami perkembangan imperialisme Barat di Melabel peta: Perubahan


d. Imperialisme Asia Tenggara. Kawasan jajahan membawa
GU 30
Imperialis Barat. kemajuan.
22 - 27 i. Pengertian Aras 1 * sedia berubah KBAT
JULAI 1.1 Menyatakan maksud imperialisme Sketsa: kea rah kemajuan.
2018 ii. Faktor 1.2 Menyatakan factor-faktor imperialisme Barat ke Faktor kedatangan Menganalisis
Asia . imperialis. Bagaimana
iii. Kesan 1.3 Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme Barat sejarah mampu
ke Asia. Menonton Filem: mengukuhkan
“Tun Fatimah” perpaduan
Aras 2 kaum
2.1 Menjelaskan dengan contoh, factor Pengurusan Grafik;
imperialisme Barat ke Asia. mengklasifikasikan BBM
2.2 Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme kesan-kesan Peta
Barat ke atas Asia. imperialism e Peta minda
ke Asia Tenggara. Grafik
Aras 3
3.1 Merasionalkan keistimewaan Asia yang menjadi
tarikan imperialisme Barat. i-Think
3.2 Menjustifikasikan pendapat Barat yang
menyatakan bahawa imperialisme sebagai a)Peta Buih – factor
beban orang putih dan “Tugas menyebarkan kedatangan kuasa
tamadun” Barat
b)Peta Dakap – Kesan
ISTILAH SEJARAH imperialism terhadap
masyarakat AT
Imperialis
Penjajahan
Colonial

MGU CADANGAN UNSUR &


TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU

Page 24
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PATRIOTISME

BAB 10 Memahami kegiatan ekonomi tradisional dan Pengurusan grafik: Perubahan KBAT
MING 9.2 Dasar British dan ekonomi dagangan. Membandingkan membawa Menganalisis
GU 31 kesannya terhadap Aras 1 ekonomi tradisional kemajuan. Bagaimana
ekonomi negara. 1.1 Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan dengan ekonomi * sedia berubah melindungi
29 ekonomi dagangan. dagangan. kea rah kemajuan. kekayaan
JULAI a. Ekonomi tradisional 1.2 Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi tradisional dan Membina peta minda: negara daripada
-3 ekonomi dagangan. Perkembangan BBM kuasa asing
OGOS Ciri-ciri 1.3 Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan. pertanian dan Grafik
2018 1.4 Menyenaraikan jenis pertanian dagangan. perlombongan. Peta minda Menilai
b. Ekonomi perdagangan 1.5 Menyatakan peranan institusi kewangan dan Lawatan: Buku skrap Kita masih
insurans. Ke lading getah dan memerlukan
i. Sistem 1.6 Menyatakan cara kemasukan imigran Cina dan lombong. pekerja asing –
pertanian India. Membina carta aliran: pendapat anda
komersial Aras 2 Cara kemasukan
imigran Cina dan India. Mencipta
ii. Industri 2.1 Membandingkan ekonomi tradisional dengan Kajian teks: ISTILAH Bagaimana
perlombongan ekonomi dagangan. Institusi kewangan dan SEJARAH pemimpin
2.2 Menerangkan dasar British terhadap insuran serta Sara diri negara boleh
perusahaan getah & perlombongan. peranannya. Komersial menstabilkan
iii. Penggunaan 2.3 Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan Dwiekonomi nilai mata
tenaga buruh India. i-Think Sistem kangcu negara negara
luar. 2.4 Menghuraikan peranan institusi kewangan dan Sistem kontrak
insurans. a)Peta Buih Berganda Sistem kangani LATIHAN
iv. Institusi Aras 3 – Dwiekonomi Tiket kredit
kewangan dan 3.1 Menjelaskan keistimewaan negara kita yang b)Peta Alir – Kongsi gelap SPM 2006(n0 2)
insuran menarik kedatangan imigran Cina dan India. perkembangan getah, Sin Kheh SPM 2005(no 3)
bijih timah & institusi Imigran SPM 2014(no 8)
kewangan Akta SPM 2004(no 6)
c)Peta Dakap – cara Comprador SPM 2011(no 6)
kemasukan buruh dr SPM 2008(no 8)
India dan China SPM 2011(n0 4)
d)Peta alir –institusi SPM 2015(no 8)
kewangan dan insuran
di TM
MGU CADANGAN UNSUR &
TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 25
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING
GU 32 BAB 10 Memahami dasar British terhadap UU Perbincangan: BBM
c. Dasar British terhadap berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Peta KBAT
5 - 10 pertanian Melayu , Sarawak dan Sabah. Undang-undang British Video
OGOS Aras 1 berhubung tanah dan Grafik Mencipta
2018 1.1 Menyenarikan uu berhubung tanah yang dasar British terhadap Bagaimana
i. Undang- diperkenalkan oleh British di tanah Melayu , pekebun kecil. ISTILAH mengekalkan
undang Sarawak dan Sabah. SEJARAH tanah bumiputra
berhubung 1.2 Menyatakan sebab-sebab British Peta minda:
tanah. memperkenalkan uu berhubung dengan tanah. Undang-undang Dasar pecah dan
1.3 Menyatakan dasar British terhadap pekebun berhubung tanah. perintah Menilai
Akta Simpanan Melayu, kecil. Tanah Simpanan Wajarkan Tanah
Land Order, land settlement 1.4 Menyatakan kesan-kesan dasar British i-Think Melayu Simpanan
Order dan Proklamasi III terhadap pekebun kecil. Enakmen Melayu @
Perlindungan Hak Peribumi Aras 2 a)Peta Pelbagai Alir – Proklamasi pribumi
2.1 Menerangkan kandungan uu berhubung tanah Pengenalan UU tanah Pribumi dijadikan tanah
ii. Dasar British yang diperkenalkan British di Tanah Melayu, & kesannya bebas dijual
terhadap Sarawak dan sabah. b)Peta Dakap – UU (free hold)
pekebun kecil. 2.2 Menjelaskan sebab British memperkenalkan uu Tanah di TM, Sabah &
berhubung tanah. Sarawak
Padi 2.3 Menghuraikan kesan-kesan dasar British
terhadap pekebun kecil.
Getah Aras 3
3.1 Menjustifikasi keberkesanan undang-undang
berhubung tanah yang diperkenalkan oleh
British.
3.2 Menganalisis sebab penduduk peribumi kekal
dalam ekonomi tradisional

MGU CADANGAN UNSUR &


TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU

Page 26
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PATRIOTISME

MING d) Kesan-kesan dasar Menganalisi kesan-kesan dasar ekonomi British. Perbincangan: Pendidikan teras KBAT
GU 33 ekonomi. Aras 1 Konsep masyarakat perpaduan.
1. Menyenaraikan kesan dasar British berbilang kaum dan * bersatu Menganalisis
12 - 17 i. Pembandaran terhadap ekonomi negara. sebab kemunculan. berharmoni. Bagaimana
OGOS 2. Menyatakan kemunculan Bandar baru. mengekalkan
2-18 ii. Pembentukan 3. Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang Lawatan: nilai murni di
masyarakat kaum. Ke Bandar-bandar lama kawasan Bandar
berbilang kaum 4. Melakar rangkaian system pengangkutan. seperti Jugra, Lukut, BBM
5. Menyatakan perkembangan perkhidmatan Bruas, Tumpat, Kuala Grafik Menilai
iii. Sistem kesihatan. Berang dan Elopura. Peta minda Bagaimana
pendidikan 6. Menyatakan factor kemunculan Bandar menghapuskan
vernakular baru dan kesannya. Melabel peta: sikap prejudis
7. Menyatakan perkembangan sector Kedudukan Bandar- terhadap kaum
iv. Sektor perkilangan. bandar baru. lain
perkilangan 8. Menyatakan perkembangan sistem
pendidikan vernacular. Melabel peta: Menganalisis
v. Sistem Aras 2 System pengangkutan- Mengapa masih
pengangkutan 9. Membincangkan factor kemunculan Bandar jalanraya dan jalan wujud sekolah
dan baru dan kesannya. keretapi. jenis
perhubungan 10. Menghuraikan perkembangan sector kebangsaan
perkilangan. i-Think ISTILAH
vi. Perkhidmatan 11. Menghuraikan factor perkembangan SEJARAH Mencipta
kesihatan pengangkutan dan perhubungan. a)Peta Pelbagai Alir – Masyarakat Bagaimana
12. menghuraikan perkembangan system faktor pembandaran & berbilang kaum menyelesaikan
pendidikan. kesan Vernakular kesesakan
13. Menjelaskan proses pembentukan b)Peta Dakap – Ciri lalulintas di
masyarakat berbilang kaum. Masyarakat TM, sistem Bandar utama
14. Menjelaskan perkembangan perkhidmatan pendidikan vernakular
kesihatan c)Peta Alir –
perkembangan
pengangkutan &
kesihatan

MGU CADANGAN UNSUR &


TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

Page 27
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

MING Aras 3 d) Peta Buih Menganalisis


GU 35 1. Merasionalkan kewujudan masyarakat berganda- Mengapa punca
berbilang kaum tidak menghalang usaha – perbandingan pelbagai
26-31 usaha ke a rah perapduan kaum. penyakit tidak
OGOS vernakular Cina dan
2. menilai kesan dasar ekonomi British dapat dihapus
2018 terhadap Bandar lama. india

BBM
Peta minda
Buku teks
Peta

Disediakan oleh;

Shermalin Abdul Basil


(HOS Sejarah)

Page 28