Anda di halaman 1dari 42

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1&2 TEMA 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut jenis-jenis ayat dengan
12-23/1 KELUARGA suku kata, perkataan, frasa dan ayat struktur binaan ayat yang betul Kajian Tempatan
dengan betul. dan tepat.
NILAI MURNI
TAJUK :
BERKHEMAH DI 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami Kasih sayang
LAMAN IDAMAN perkataan, frasa dan ayat daripada ayat yang mengandungi perkataan
pelbagai sumber dengan sebutan yang berimbuhan apitan daripada EMK
betul. pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul. Pendidikan Alam
Sekitar
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
frasa dan ayat secara mekanis dengan secara mekanis dengan betul dan KB
betul dan kemas. kemas. Menjanakan idea

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik Kontekstual
seni dalam lagu melalui nyanyian lagu yang mengandungi nilai dan -Menghubungkaitkan
secara didik hibur. pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik hibur. Mengkategorikan

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan KP


golongan kata dengan betul mengikut kata nama am konkrit dan penjodoh
konteks. bilangan dengan betul mengikut Interpersonal
konteks.
Verbal-linguistik
5.1.3 Memahami dan menggunakan BCB
kata ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks. Bacaan intensif

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

3&4 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang sesuai
26/1-6/2 KELUARGA arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan atau gerak laku Pendidikan Moral
didengar dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat
NILAI MURNI
3/2- TAJUK : perintah dengan betul.
Thaipus SERONOKNYA Kerajinan
am MEMBACA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang yang mengandungi pelbagai jenis Kerjasama
jelas dan intonasi yang betul. ayat secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi EMK :
yang betul.
TMK
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara
frasa dan ayat secara mekanis dengan mekanis dalam bentuk tulisan
betul dan kemas. berangkai dengan betul dan kemas.

KB :
4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Memahami dan menghasilkan Mengecam
seni dalam lagu melalui nyanyian lirik lagu yang mengandungi nilai Kontekstual –
secara didik hibur. dan pengajaran secara berpandu Menghubungkaitkan
Menjanakan idea
dan disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur. KP :
Interpersonal
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1. Memahami dan Visual ruang
golongan kata dengan betul mengikut menggunakan kata nama am konkrit Muzik
konteks. dan penjodoh bilangan dengan betul
mengikut konteks.

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

5&6 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan
AKTIVITI memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang sesuai
9-20/2 KELUARGA arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan atau gerak laku ILMU
didengar dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat Sejarah
19-20/2- TAJUK : perintah dengan betul.
Tahun MELANCONG NILAI MURNI
Baru DENGAN
Cina KELUARGA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan Kasih sayang
bacaan dengan lancar, sebutan yang yang mengandungi ayat tunggal dan
jelas dan intonasi yang betul. ayat majmuk berbilang subjek Patriotisme
secara mekanis dengan lancar,
EMK
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul. Kreativiti dan inovasi

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis TMK
frasa dan ayat dengan betul. jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertumpu dan KB
bercapah dengan betul. Membuat gambaran
mental
Mengenal pasti
4.2.1 Mengujarkan ayat yang Menghubungkaitkan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
gramatis dengan sebutan yang betul Menyusun urutan
dan menggunakan bahasa badan Menjanakan idea
secara kreatif semasa bercerita secara dan intonasi yang jelas serta
didik hibur. susunan idea yang tepat semasa
KP
bercerita secara didik hibur. Kinestetik
Verbal-linguistik

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata nama khas tak hidup dengan
konteks. betul mengikut konteks.

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

7&8 TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2. Mendengar, memahami dan ILMU
AMALAN memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons terhadap
23/2-6/3 KESIHATAN & arahan, soalan dan pesanan yang soalan tanpa kata tanya secara Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN didengar dengan betul. lisan dengan betul.
NILAI MURNI
TAJUK : Kesihatan
AMALAN HIDUP 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami
SIHAT yang tersurat dan tersirat daripada maklumat untuk mengenal pasti Kebersihan
pelbagai bahan untuk memberi respons idea utama dan idea sampingan
dengan betul dalam pelbagai bahan bagi EMK
membuat ramalan dengan tepat.
Kreativiti dan inovasi
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan TMK
berimbuhan pinjaman dengan ejaan
yang tepat secara imlak KB
Menghubungkaitkan
Menganalisis
4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Memahami dan menghasilkan Mengecam
seni dalam lagu melalui nyanyian lirik lagu yang mengandungi nilai Menjanakan idea
secara didik hibur. dan pengajaran secara berpandu
dan disampaikan melalui nyanyian
KP
secara didik hibur.
Verbal-linguistik
Meramal
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan Muzik
golongan kata dengan betul mengikut kata ganti nama tunjuk dengan betul
konteks. mengikut konteks. BCB
Mendengar dengan
cekap

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

9 TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan


AMALAN memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons dengan ILMU
9-13/3 KESIHATAN & arahan, soalan dan pesanan yang menyampaikan pesanan yang betul
Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN didengar dengan betul. mengikut urutan.
NILAI MURNI
TAJUK : 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan
BERSIH & SIHAT yang tersurat dan tersirat daripada memahamimaklumat daripada Kebersihan
pelbagai bahan untuk memberi respons bahan untuk menjana idea dengan Kerjasama
dengan betul. betul. Cinta akan alam sekitar

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina kerangka untuk EMK
frasa dan ayat dengan betul. menulis pelbagai jenis karangan
Kreativiti dan inovasi
dengan betul.
KB
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan Membuat urutan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas, dan bahasa badan yang Kontekstual -
didik hibur. sesuai melalui lakonan secara didik
hibur. Mengaplikasikan
Membuat andaian
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan
Konstruktivisme –
golongan kata dengan betul mengikut kata hubung pancangan keterangan
konteks. dengan betul mengikut konteks. Menerangkan dan
menjanakan idea
5.1.4
Memahami dan menggunakan kata Menganalisis
kerja pasif dengan betul mengikut Menjanakan idea
konteks. Kontekstual -

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
Memindahkan
.

10
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
14-22/3

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

11 & 12 TEMA 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu ILMU
AMALAN permintaan tentang sesuatu perkara perkara daripada pelbagai sumber
23/3-3/4 KESIHATAN & daripada pelbagai sumber dalam situasi dengan menggunakan ayat yang Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN formal dan tidak formal secara gramatis dalam situasi formal dan
NILAI MURNI
bertatasusila. tidak formal secara bertatasusila.
TAJUK : Kebersihan Fizikal &
PENDIDIKAN 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami Mental
KESIHATAN perkataan, frasa dan ayat daripada ayat yang mengandungi perkataan
pelbagai sumber dengan sebutan yang berimbuhan apitan daripada KB
betul. pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul. Menghubungkaitkan

2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami Mengecam


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat dan tersirat Menaakul
daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada pelbagai
respons dengan betul. bahan untuk membuat penilaian Konstruktivisme –
dengan betul. Menghubungkaitkan

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul Menyusun mengikut
tentang sesuatu perkara daripada mengikut urutan untuk membuat urutan
pelbagai sumber. carta daripada pelbagai sumber.
Mengitlak
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan
bahan sastera dan bukan sastera yang bukan sastera yang didengar, Memadankan
didengar, ditonton atau dibaca dengan ditonton atau dibaca dengan jelas Kontekstual -
betul. dan menggunakan bahasa yang
Menghubungkaitkan
gramatis.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

dan menggunakan bahasa badan dihasilkan daripada bahan


dengan kreatif melalui lakonan secara rangsangan untuk menyampaikan
didik hibur. nilai dan pengajaran dengan bahasa KP
badan yang sesuai.
Interpersonal
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan BCB
golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif dan kata penguat
konteks. dengan betul mengikut konteks. Bacaan intensif

Mencatat nota

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

13 & 14 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu ILMU
SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan kata gelaran
6-17/4 SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam situasi yang sesuai dalam situasi tidak Pendidikan Moral
formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila.
NILAI MURNI
bertatasusila.
TAJUK : Keberanian
SENTIASA AWASI 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami
DIRI menaakul untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat EMK
maklumat yang terdapat dalam daripada bahan prosa dengan betul
pelbagai bahan dengan betul. Sains dan Teknologi

KB
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis frasa dan ayat yang
ada perkataan berimbuhan Menghubungkaitkan
pinjaman dengan ejaan dan tanda Menganalisis
baca yang tepat secara imlak Konstruktivisme –
Menghubungkaitkan
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan Mengecam
dengan intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang betul dan Memadankan
menggunakan bahasa yang indah jelas secara didik hibur serta Kontekstual –
secara didik hibur. memahami maksud sajak tersebut Menghubungkaitkan

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan KP


golongan kata dengan betul mengikut kata nama khas tak hidup dengan Interpersonal
konteks betul mengikut konteks.
BCB
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif dan kata penguat Mendengar aktif
dengan betul mengikut konteks. Bacaan intensif

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

15 & 16 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu ILMU
SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan kata ganti
20/4-1/5 SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam situasi nama diri orang dan kata ganti Pendidikan Moral
formal dan tidak formal secara nama diri tanya dengan betul dalam
EMK: Nilai murni
1/5 - TAJUK : bertatasusila. situasi formal dan tidak formal
Hari SEDIAKAN PAYUNG secara bertatasusila. Rasional
Pekerja SEBELUM HUJAN
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan KB
menaakul untuk memindahkan menaakul maklumat yang tersurat
maklumat yang terdapat dalam pelbagai dan tersirat daripada bahan prosa Mengenal pasti
bahan dengan betul. dengan betul. Kunstruktivisme
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina kerangka untuk Mengembangkan
frasa dan ayat dengan betul. menulis pelbagai jenis karangan idea
dengan betul.
Menaakul
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan
Membuat urutan
dengan intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang betul dan
menggunakan bahasa yang indah jelas secara didik hibur serta Menghubungkait
secara didik hibur. memahami maksud sajak tersebut.
Kontekstual
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata hubung pancangan keterangan KP
konteks. dengan betul mengikut konteks. Verbal-linguistik
. BCB
Bacaan intensif

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

17 & 18 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu ILMU
SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan kata ganti Pendidikan Moral
4-15/5 SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam situasi nama diri orang dan kata ganti
formal dan tidak formal secara nama diri tanya dengan betul dalam EMK: Nilai Murni
TAJUK : bertatasusila. situasi formal dan tidak formal Keberanian
BERINGAT secara bertatasusila.
SEBELUM KENA KB
1.4.4 Menyatakan permintaan Menghubungkaitkan
tentang sesuatu perkara dengan Menaakul
menggunakan kata dan bahasa Kontekstual
badan yang sesuai dalam situasi Menjana idea
tidak formal secara bertatasusila

KP
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Interpersonal
menaakul untuk memindahkan Membaca, memahami dan Verbal-linguistik
maklumat yang terdapat dalam pelbagai menaakul bahan prosa untuk
bahan dengan betul. memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat berbentuk surat, laporan
dengan menggunakan bahasa yang dan cerita dengan jelas serta
santun. menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik
seni dalam lagu melalui nyanyian lagu yang mengandungi nilai dan
secara didik hibur. pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata bantu, kata perintah dan kata

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
konteks. pemeri dengan betul mengikut
konteks.
.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

19 & 20 TEMA 4 : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu ILMU
MASYARAKAT perkara semula dengan tepat perkara dengan tepat, sebutan yang Pendidikan Moral
18-29/5 PENYAYANG menggunakan sebutan yang jelas dan jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat yang Pendidikan Alam
TAJUK : mengandungi wacana. Sekitar
PROGRAM
KHIDMAT 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami NILAI
MASYARAKAT dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan sastera yang sesuai Kasih sayang
memupuk minat membaca. untuk meningkatkan daya berfikir Semangat
secara kreatif. bermasyarakat

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina kerangka untuk KB


frasa dan ayat dengan betul. menulis pelbagai jenis karangan Menghubungkaitkan
dengan betul.
Membuat gambaran
4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik mental
seni dalam lagu melalui nyanyian lagu yang mengandungi nilai dan
secara didik hibur pengajaran yang dipersembahkan Menjana idea
melalui nyanyian secara didik hibur.
Kontekstual
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata bantu, kata perintah dan kata Menganalisis
konteks. pemeri dengan betul mengikut
konteks. Menyesuaikan

KP
Verbal-linguistik
Muzik
Kinestetik

21 & 22 CUTI PENGGAL PERTAMA

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
30/5-
14/6

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
23 & 24 TEMA 4 : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu yang dilihat dan yang ditonton ILMU
MASYARAKAT perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas
15-26/6 PENYAYANG menggunakan sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul Pendidikan Kesihatan
intonasi yang betul. menggunakan ayat yang
NILAI
TAJUK : mengandungi wacana.
KHIDMAT RAKAN Kerjasama
SEBAYA 2.6.2 Membaca dan memahami
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera pelbagai bahan bukan sastera untuk EMK
dan bukan sastera yang sesuai bagi mengenal pasti nilai murni.
memupuk minat membaca. Peraturan
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan sosiobudaya
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan KB
maklumat tentang sesuatu perkara dan cerita dengan jelas serta
dengan menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang santun Menjana idea
santun
4.2.1 Mengujarkan ayat yang Menilai
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah gramatis dengan sebutan yang
Kontekstual
dan menggunakan bahasa badan betul dan intonasi yang jelas serta
secara kreatif semasa bercerita secara susunan idea yang tepat semasa Menganalisis
didik hibur. bercerita secara didik hibur.
Konstruktivitisme
5.1.7 Memahami dan menggunakan
5.1 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata Menghubungkaitkan
golongan kata dengan betul mengikut pemeri dengan betul mengikut KP
konteks. konteks.
Verbal-linguistik
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja pasif dengan betul BCB
mengikut konteks. Bacaan intensif

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM
1.6.1. Berbicara untuk mendapatkan
25 & 26 TEMA 4 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat dengan ILMU
MASYARAKAT maklumat tentang sesuatu perkara tepat tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral
29/6- PENYAYANG daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
10/7 secara bertatasusila. EMK: Nilai Murni
TAJUK : 2.2.3 Membaca dan memahami Kerjasama
7/7- Hari SKUAD PRIHATIN 2.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan Kebersihan fizikal
UNESC perkataan, frasa dan ayat daripada berimbuhan apitan daripada
O pelbagai sumber dengan sebutan yang pelbagai sumber dengan sebutan
Penang betul. yang betul.
KB
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Menghubungkaitkan
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan Membuat gambaran
maklumat tentang sesuatu perkara menggunakan idea utama dan idea mental
dengan menggunakan bahasa yang sampingan serta menegaskan Menghubungkaitkan
santun. kesantunan berbahasa. Menjana idea
Konstruktivisme
4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat Kontekstual
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah menggunakan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan dan ayat yang gramatis serta
secara kreatif semasa bercerita secara bahasa badan yang sesuaI semasa KP
didik hibur bercerita secara didik hibur Verbal-linguistik
Bacaan intensif
5.2.1 Memahami dan
5.2 Memahami dan menggunakan menggunakan imbuhan akhiran –
pembentukan kata yang sesuai dalam an, -kan, –i, imbuhan apitan pada
pelbagai situasi dengan betul. kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

27 & 28 TEMA 5 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Menyampaikan maklumat ILMU
KENALI WARISAN maklumat tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara daripada
13-24/7 BANGSA daripada pelbagai sumber dengan tepat media cetak dalam bentuk Pendidikan Muzik
secara bertatasusila. pengumuman dengan
17/7- TAJUK : menggunakan ayat yang gramatis
Hari IRAMA WARISAN secara bertatasusila. NILAI
Raya
Aidil Fitri 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan Patriotisme
bacaan dengan lancar, sebutan yang yang mengandungi pelbagai jenis
jelas dan intonasi yang betul ayat secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi EMK
yang betul.
Peraturan
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan rangka sosiobudaya
dalam pelbagai genre dengan betul. pendahuluan, isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan betul. KB
Mensintesis
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
Mengenal pasti
dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul
Menganalisis
dengan kreatif melalui lakonan secara dan jelas, dan bahasa badan yang
Kontekstual
didik hibur sesuai melalui lakonan secara didik
PM
hibur
Main peranan
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan akhiran –an, -kan, –i, Bacaan
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

29 TEMA 5 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan ILMU
KENALI WARISAN maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
27-31/7 BANGSA daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara Kajian Tempatan
secara bertatasusila. secara bertatasusila.
EMK
TAJUK :
SERUPA TETAPI 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan Peraturan
BERBEZA bacaan dengan lancar, sebutan yang yang mengandungi ayat tunggal dan sosiobudaya
jelas dan intonasi yang betul ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar, KB
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul. Mengitlak
Mengenal pasti
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan
penulisan dengan betul. hasil penulisan daripada aspek Menganalisis
ejaan, tanda baca, penggunaan
kata, imbuhan dan struktur ayat. Menjana idea
Mengecam
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Membina dan memahami
dengan intonasi yang betul sajak secara terkawal dan Konstruktivisme
menggunakan bahasa yang indah mendeklamasikannya dengan
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas secara didik hibur.
KP
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan Verbal-linguistik
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan akhiran –an, -kan, –i,
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan apitan pada kata kerja, BCB
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul Bacaan intensif
dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

30 TEMA 5 : 1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan ILMU


KENALI WARISAN pendapat tentang sesuatu perkara mengemukakan pendapat tentang
3-7/8 BANGSA daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai Kajian Tempatan
bertatasusila. sumber dengan menggunakan ayat
EMK
TAJUK : yang gramatis secara bertatasusila.
UNIK & KREATIF Peraturan
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami sosiobudaya
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat untuk mengenal pasti
pelbagai bahan untuk memberi respons idea utama dan idea sampingan Kreativiti dan Inovasi
dengan betul dalam pelbagai bahan bagi
membuat ramalan dengan tepat. KB
Mensintesis
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan
dalam pelbagai genre dengan betul. kreatif berbentuk imaginatif dan Menganalisis
deskriptif dengan betul.
Menaakul
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan
Konstruktivisme
bahan sastera dan bukan sastera yang bukan sastera yang didengar,
didengar, ditonton atau dibaca dengan ditonton atau dibaca dengan jelas Mengumpul dan
betul. dan menggunakan bahasa yang mengelas
gramatis.
PAK
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan
dengan intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang betul dan Mengakses
menggunakan bahasa yang indah jelas secara didik hibur serta KMD
secara didik hibur memahami maksud sajak tersebut.
Meramal
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif dan kata penguat
konteks dengan betul mengikut konteks.
BCB

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan Bacaan intensif
pembentukan kata yang sesuai dalam kata ganda separa dengan betul
pelbagai situasi dengan betul. dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

30 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan ILMU
PERTANIAN & memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang sesuai
3-7/8 PENTERNAKAN arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan atau gerak laku Pertanian
didengar dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat
Pendidkan Alam
TAJUK : perintah dengan betul.
Sekitar
KEMAJUAN
PERTANIAN 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami EMK
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat daripada bahan untuk
pelbagai bahan untuk memberi respons menjana idea dengan betul. Keusahawanan
dengan betul.
KB
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul Menjana idea
tentang sesuatu perkara daripada mengikut urutan untuk membuat
pelbagai sumber. carta daripada pelbagai sumber. Kontruktivisme

4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Membina dan memahami Menyusun urutan
dengan intonasi yang betul sajak secara terkawal dan
Kontekstual
menggunakan bahasa yang indah mendeklamasikannya dengan
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul dan Mengenal pasti
jelas secara didik hibur.
BCB
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam kata majmuk bentuk yang telah Bacaan intensif
pelbagai situasi dengan betul. mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

31 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan ILMU
PERTANIAN & memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons terhadap
10-14/8 PENTERNAKAN arahan, soalan dan pesanan yang soalan tanpa kata tanya secara Sains dan Teknologi
didengar dengan betul. lisan dengan betul.
EMK
TAJUK :
KAMBING TENUSU 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3. Membaca dan memahami Keusahawanan
BIOTEKNOLOGI yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat dan tersirat
pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat daripada pelbagai KB
dengan betul. bahan untuk membuat penilaian
dengan betul. Menghubungkaitkan
Menilai
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan
dalam pelbagai genre dengan betul. kreatif berbentuk imaginatif dan Konstruktivisme
deskriptif dengan betul.
Menjana idea
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang
Mengumpul dan
dan menggunakan bahasa badan dihasilkan daripada bahan
mengelas
dengan kreatif melalui lakonan secara rangsangan untuk menyampaikan
didik hibur. nilai dan pengajaran dengan bahasa KP
badan yang sesuai
Interpersonal
5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. tunggal dengan peluasan subjek BCB
dan predikat yang betul dalam Perbincangan
pelbagai situasi.
Bacaan intensif

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

32 TEMA 6 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu ILMU
PERTANIAN & permintaan tentang sesuatu perkara perkara daripada pelbagai sumber
17-21/8 PENTERNAKAN daripada pelbagai sumber dalam situasi dengan menggunakan ayat yang Pendidikan Alam
formal dan tidak formal secara gramatis dalam situasi formal dan sekitar
TAJUK : bertatasusila. tidak formal secara bertatasusila.
EMK
HASIL SERBA
GUNA 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami Keusahawanan
menaakul untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat
maklumat yang terdapat dalam daripada bahan prosa dengan betul. Kreativiti dan Inovasi
pelbagai bahan dengan betul.
KB
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis Mengitlak
frasa dan ayat dengan betul. jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertumpu dan Menghubungkaitkan
bercapah dengan betul.
Mensintesis
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan
Menganalisis
bahan sastera dan bukan sastera yang bukan sastera yang didengar,
didengar, ditonton atau dibaca dengan ditonton atau dibaca dengan jelas Kontekstual
betul. dan menggunakan bahasa yang
gramatis. KP

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Memahami dan menghasilkan Interpersonal
seni dalam lagu melalui nyanyian lirik lagu yang mengandungi nilai BCB
secara didik hibur. dan pengajaran secara berpandu
dan disampaikan melalui nyanyian Bacaan intensif
secara didik hibur.
Bacaan mentalis

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
golongan kata dengan betul mengikut menggunakan kata bantu, kata
konteks. perintah dan kata pemeri dengan
betul mengikut konteks.

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

33 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan kata gelaran
24-28/8 daripada pelbagai sumber dalam situasi yang sesuai dalam situasi tidak Pendidikan Moral
TAJUK : formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila.
NILAI
PEKERTI MULIA bertatasusila.
AMALAN KITA Kerjasama
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan menaakul maklumat yang tersurat Kasih sayang
maklumat yang terdapat dalam pelbagai dan tersirat daripada bahan prosa
bahan dengan betul. dengan betul. KB
Menjana idea
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina kerangka untuk
frasa dan ayat dengan betul. menulis pelbagai jenis karangan Mensintesis
dengan betul.
Kontekstual
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat yang
Konstruktivisme
dan menggunakan bahasa badan gramatis dengan sebutan yang betul
secara kreatif semasa bercerita secara dan intonasi yang jelas serta Mengecam
didik hibur. susunan idea yang tepat semasa
bercerita secara didik hibur. KP

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan Verbal-linguistik


golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif dan kata penguat BCB
konteks. dengan betul mengikut konteks.
Bacaan imbasan
5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.2 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

34 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara perkara menggunakan kata ganti
31/8-4/9 daripada pelbagai sumber dalam situasi nama diri orang dan kata ganti Kajian Tempatan
TAJUK : formal dan tidak formal secara nama diri tanya dengan betul dalam
NILAI
31/8- CINTA AKAN bertatasusila. situasi formal dan tidak formal
Merdeka NEGARA secara bertatasusila. Patriotisme

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan Hemah Tinggi
menaakul untuk memindahkan menaakul bahan prosa untuk
maklumat yang terdapat dalam pelbagai memindahkan maklumat kepada KB
bahan dengan betul. bentuk puisi dengan betul. Menjana idea
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Mensintesis
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat berbentuk surat, laporan
dengan menggunakan bahasa yang dan cerita dengan jelas serta Kontekstual
santun. menggunakan bahasa yang santun.
Membuat urutan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan KP
dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas, dan bahasa badan yang Interpersonal
didik hibur. sesuai melalui lakonan secara didik
hibur. Verbal-linguistik
BCB
5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.2 Memahami dan membina
betul dalam pelbagai situasi. ayat aktif dan ayat pasif dengan Mencatat nota
betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Bertutur tentang sesuatu


35 TEMA 7: permintaan tentang sesuatu perkara perkara daripada pelbagai sumber ILMU
daripada pelbagai sumber dalam situasi dengan menggunakan ayat yang
7-11/9 POTERT MALAYSIA Pendidikan Alam
gramatis dalam situasi formal dan
formal dan tidak formal secara Sekitar
TAJUK : tidak formal secara bertatasusila.
bertatasusila.
NILAI
NEGARAKU
GEMILANG 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami Patriotisme
dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan sastera yang sesuai
untuk meningkatkan daya berfikir KB
memupuk minat membaca.
secara kreatif. Menjana idea
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami Mengecam
perkataan, frasa dan ayat daripada ayat yang mengandungi perkataan
pelbagai sumber dengan sebutan yang berimbuhan apitan daripada Menganalisis
betul. pelbagai sumber dengan sebutan
Kontekstual
yang betul.
KP
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan
penulisan dengan betul. hasil penulisan daripada aspek Verbal-linguistik
ejaan, tanda baca, penggunaan
kata, imbuhan dan struktur ayat. BCB

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan Bacaan intensif


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan Bacaan imbasan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas, dan bahasa badan yang
didik hibur. sesuai melalui lakonan secara didik
hibur.

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata kerja pasif dengan betul
konteks. mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
KURIKULUM

36 TEMA 8 : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu ILMU
perkara semula dengan tepat perkara dengan tepat, sebutan yang
14-18/9 EKONOMI menggunakan sebutan yang jelas dan jelas dan intonasi yang betul Ekonomi
BERWAWASAN intonasi yang betul menggunakan ayat yang
16/9- NILAI
mengandungi wacana.
Hari
Malaysia Kerajinan
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami
TAJUK :
dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bukan sastera untuk EMK
SUMBER memupuk minat membaca. mengenal pasti nilai murni
PENDAPATAN Keusahawanan
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan untuk membuat KB
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber. carta daripada pelbagai sumber. Membandingkan dan
membezakan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang
dan menggunakan bahasa badan dihasilkan daripada bahan Kontekstual
dengan kreatif melalui lakonan secara rangsangan untuk menyampaikan
didik hibur. nilai dan pengajaran dengan bahasa Mengecam
badan yang sesuai melalui lakonan
Menyusun urutan
secara didik hibur.
Menjana idea
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata ganti nama tunjuk dengan betul BCB
konteks. mengikut konteks.
Bacaan imbasan
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan Mencatat nota
pembentukan kata yang sesuai dalam kata ganda separa dengan betul
pelbagai situasi dengan betul. dalam pelbagai situasi. Membuat rujukan

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

37
19-27/9 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


38 TEMA 8 : perkara semula dengan tepat yang dilihat dan yang ditonton ILMU
menggunakan sebutan yang jelas dan dengan tepat, sebutan yang jelas Ekonomi
29/9- EKONOMI
intonasi yang betul. dan intonasi yang betul
2/10 BERWAWASAN NILAI
menggunakan ayat yang
mengandungi wacana. Kerajinan
TAJUK :
PENGUSAHA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan EMK
BERWAWASAN bacaan dengan lancar, sebutan yang yang mengandungi ayat tunggal dan Keusahawanan
jelas dan intonasi yang betul. ayat majmuk berbilang subjek Teknologi maklumat
secara mekanis dengan lancar, dan komunikasi
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul. KB
Menjana idea
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami Mengecam
dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan sastera yang sesuai Menaakul
memupuk minat membaca. untuk meningkatkan daya berfikir Menganalisis
secara kreatif. Konstruktivisme
Menghubungkaitkan
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan KP
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul dengan Verbal-linguistik
dengan menggunakan bahasa yang menggunakan idea utama dan idea
santun. sampingan serta menegaskan PM
kesantunan berbahasa. Bacaan

4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan KMD
dengan intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang betul Menggunakan
menggunakan bahasa yang indah dan jelas secara didik hibur serta imaginasi dan
secara didik hibur. memahami maksud saja tersebut. kreativiti

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata hubung pancangan keterangan
konteks. dengan betul mengikut konteks.

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.2 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. aktif dan ayat pasif dengan betul
dalam pelbagai situasi.

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


39 TEMA 8 : maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan ILMU
daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara
5-9/10 EKONOMI Ekonomi
secara bertatasusila. secara bertatasusila.
BERWAWASAN
NILAI
TAJUK : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang yang mengandungi pelbagai jenis Berdikari
MENGURUS WANG jelas dan intonasi yang betul. ayat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan EMK
intonasi yang betul. Kreativiti dan inovasi
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Keusahawanan
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat berbentuk surat, laporan
dengan menggunakan bahasa yang dan cerita dengan jelas serta Teknologi maklumat
santun. menggunakan bahasa yang santun. dan komunikasi
KB
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan
bahan sastera dan bukan sastera yang bukan sastera yang didengar, Menjana idea
didengar, ditonton atau dibaca dengan ditonton atau dibaca dengan jelas
betul. dan menggunakan bahasa yang Mengecam
gramatis.
Mengitlak
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Membina dan memahami Konstruktivisme
dengan intonasi yang betul sajak secara terkawal dan
menggunakan bahasa yang indah mendeklamasikannya dengan KP
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur. Interpersonal
BCB

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018
Perbincangan
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata bantu, kata perintah dan kata Bacaan luncuran
konteks. pemeri dengan betul mengikut
Bacaan imbasan
. konteks.

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM
1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Menyampaikan maklumat
maklumat tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara daripada
40 TEMA 9 : daripada pelbagai sumber dengan tepat media cetak dalam bentuk ILMU
secara bertatasusila. pengumuman dengan
12-16/10 BUMI INDAH Pendidikan Alam
menggunakan ayat yang gramatis
RAKYAT BERTUAH Sekitar
14/10- secara bertatasusila.
Awal NILAI
Muharra 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan
m TAJUK : bacaan dengan lancar, sebutan yang yang mengandungi ayat tunggal dan Kesyukuran
jelas dan intonasi yang betul. ayat majmuk berbilang subjek
ALAM SEKITAR secara mekanis dengan lancar, Patriotisme
TANGGUNGJAWAB sebutan yang jelas dan intonasi
KITA KB
yang betul.
Menghubungkaitkan
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2. Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat berbentuk surat, laporan Mengecam
dengan menggunakan bahasa yang dan cerita dengan jelas serta
Menjana idea
santun. menggunakan bahasa yang santun.
Kontekstual
4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1Menyebut dan memahami lirik
seni dalam lagu melalui nyanyian lagu yang mengandungi nilai dan KP
secara didik hibur. pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik hibur. Verbal-linguistik

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan akhiran –an, -kan, –i,
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta BCB
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi. Bacaan intensif

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


41 TEMA 9 : maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan ILMU
daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara
19-23/10 BUMI INDAH Pendidikan Alam
secara bertatasusila. secara bertatasusila.
RAKYAT BERTUAH Sekitar
TAJUK : 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami Sains
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat yang tersurat dan tersirat
LESTARIKAN ALAM pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat daripada pelbagai EMK
KITA dengan betul. bahan untuk membuat penilaian
dengan betul. Kreativiti dan Inovasi
KB
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan rangka
dalam pelbagai genre dengan betul. pendahuluan, isi dan penutup dalam Mensintesis
penulisan kreatif dengan betul.
Membuat inferens
4.1Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan menghasilkan
Konstruktivisme
dalam lagu melalui nyanyian secara lirik lagu yang mengandungi nilai
didik hibur. dan pengajaran secara berpandu Menjana idea
dan disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur. Kontekstual

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan Mengecam


pembentukan kata yang sesuai dalam kata ganda separa dengan betul KP
pelbagai situasi dengan betul. dalam pelbagai situasi.
Interpersonal
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6. Memahami dan
golongan kata dengan betul mengikut menggunakan kata hubung
konteks. pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan


42 TEMA 9 : pendapat tentang sesuatu perkara mengemukakan pendapat tentang ILMU
daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai
26-30/10 BUMI INDAH Pendidikan Alam
bertatasusila. sumber dengan menggunakan ayat
RAKYAT BERTUAH Sekitar
yang gramatis secara bertatasusila.
TAJUK : Sains
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami
SAYANGI ALAM menaakul untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat EMK
SEKITAR maklumat yang terdapat dalam pelbagai daripada bahan prosa dengan betul.
bahan dengan betul. Kreativiti dan Inovasi
KB
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan
dalam pelbagai genre dengan betul. kreatif berbentuk imaginatif dan Merumus
deskriptif dengan betul.
Menaakul
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat yang
Menjana idea
danmenggunakan bahasa badan secara gramatis dengan sebutan yang betul
kreatif semasa bercerita secara didik dan intonasi yang jelas serta Mengecam
hibur. susunan idea yang tepat semasa
bercerita secara didik hibur. BCB

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan Perbincangan


pembentukan kata yang sesuai dalam kata majmuk bentuk yang telah Bacaan intensif
pelbagai situasi dengan betul. mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi. Menulis perenggan
Bacaan luncuran

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


43 TEMA 10 : maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan ILMU
daripada pelbagai sumber dengan tepat tepat tentang sesuatu perkara
2-6/11 MENEROKA SAINS Sains
secara bertatasusila. secara bertatasusila.
& TEKNOLOGI
EMK
TAJUK : 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan menaakul maklumat yang tersurat Teknologi Maklumat
SAINS DALAM maklumat yang terdapat dalam pelbagai dan tersirat daripada bahan prosa dan Komunikasi
KEHIDUPAN bahan dengan betul. dengan betul.
KB
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul Mensintesis
tentang sesuatu perkara daripada mengikut urutan untuk membuat
pelbagai sumber. carta daripada pelbagai sumber. Menjana idea

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.2Mengujarkan idea yang tepat Membuat urutan
dan menggunakan bahasa badan menggunakan bahasa yang indah
Mengecam
secara kreatif semasa bercerita secara dan ayat yang gramatis serta
didik hibur. bahasa badan yang sesuai semasa Konstruktivisme
bercerita secara didik hibur.
Menganalisis
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif dan kata penguat BCB
konteks. dengan betul mengikut konteks. Bacaan intensif
5.1.6 Memahami dan menggunakan KMD
kata hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks. Meramalkan

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Menyampaikan maklumat


44 TEMA 10 : maklumat tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara daripada ILMU
daripada pelbagai sumber dengan tepat media cetak dalam bentuk
9-13/11 MENEROKA SAINS Sains
secara bertatasusila. pengumuman dengan
& TEKNOLOGI
10/11- menggunakan ayat yang gramatis EMK
Deepava TAJUK : secara bertatasusila.
li Kreativiti dan inovasi
TEKNOLOGI 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan
SEMAKIN CANGGIH menaakul untuk memindahkan menaakul bahan prosa untuk Teknologi maklumat
maklumat yang terdapat dalam pelbagai memindahkan maklumat kepada dan komunikasi
bahan dengan betul. bentuk puisi dengan betul. KB
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan Mengecam
dalam pelbagai genre dengan betul. kreatif berbentuk imaginatif dan
deskriptif dengan betul. Mereka cipta
Kontekstual
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
danmenggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan Menjana idea
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas, dan bahasa badan yang
didik hibur. sesuai melalui lakonan secara didik KP
hibur.
Interpersonal
5.3. Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat BCB
betul dalam pelbagai situasi. tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam Perbincangan
pelbagai situasi.

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2018

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2. Berbincang dan


45 TEMA 10 : pendapat tentang sesuatu perkara mengemukakan pendapat tentang ILMU
daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai Pendidikan Alam
16- MENEROKA SAINS Sekitar
bertatasusila. sumber dengan menggunakan ayat
20/1145 & TEKNOLOGI
yang gramatis secara bertatasusila.
NILAI
TAJUK :
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami Kasih sayang
BIJAK MENCIPTA dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bukan sastera untuk
memupuk minat membaca. mengenal pasti nilai murni.
KB
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan Membandingkan dan
bahan sastera dan bukan sastera yang bukan sastera yang didengar, membezakan
didengar, ditonton atau dibaca dengan ditonton atau dibaca dengan jelas Membuat inferens
betul. dan menggunakan bahasa yang Konstruktivisme
gramatis. Merumus

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang BCB
dan menggunakan bahasa badan dihasilkan daripada bahan Perbincangan
dengan kreatif melalui lakonan secara rangsangan untuk menyampaikan
didik hibur. nilai dan pengajaran dengan bahasa
badan yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan


golongan kata hubung pancangan keterangan
kata dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.

DISEDIAKAN OLEH : RAFIDAH BINTI OMAR