Anda di halaman 1dari 42

RPT BM TAHUN 5 SK

SK SRI SURIA 2 TANAH MERAH KELANTAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
SK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

1
RPT BM TAHUN 5 SK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM

1 Tema : 1.2 1.2.6 (K1) EMK:


Mendengar, mengecam, dan Mendengar, memahami, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat dengan Pendidikan alam Sekitar
abjad, suku kata, perkataan, struktur binaan ayat yang betul dan tepat.
Tajuk : frasa dan ayat dengan betul. Nilai Murni
2.2.3(K1) -kasih sayang
2.2 Membaca dan memahami ayat yang
Membaca dan memahami mengandungi perkataan berimbuhan
perkataan, frasa dan ayat pinjaman dalam bahan bahasa prosa KP:
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul daripada
dengan sebutan yang betul. pelbagai sumber dan memahami perkara Interpersonal
yang dibaca.
3.2 Verbal-linguistik
Menulis huruf, suku kata, 3.2.6(K1)
perkataan, frasa dan ayat Menulis teks puisi secara mekanis dengan Kontekstual
secara mekanis dengan betul betul dan kemas.
dan kemas BCB
5.1.1 -bacaan intensif
5.1 Memahami dan menggunakan kata nama
Memahami dan menggunakan am tak hidup bukan institusi abstrak dan
golongan kata dengan betul penjodoh bilangan mengikut konteks dengan Strategi pdp:
mengikut konteks. betul.
KB
5.1.3 -menjana idea
Memahami dan menggunakan kata ganti -menghubung kait
nama diri tanya mengikut konteks dengan -mengkategorikan
betul.
KBAT

2
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Buih

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM

2 Tema : 1.2 1.2.6 (K1) EMK:


Mendengar, mengecam, dan Mendengar, memahami, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat dengan Pendidikan alam Sekitar
abjad, suku kata, perkataan, struktur binaan ayat yang betul dan tepat.
Tajuk : frasa dan ayat dengan betul. Nilai Murni
2.2.3(K1) -kasih sayang
2.2 Membaca dan memahami ayat yang
Membaca dan memahami mengandungi perkataan berimbuhan
perkataan, frasa dan ayat pinjaman dalam bahan bahasa prosa KP:
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul daripada
dengan sebutan yang betul. pelbagai sumber dan memahami perkara Interpersonal
yang dibaca.
3.2 Verbal-linguistik
Menulis huruf, suku kata, 3.2.6(K1)
perkataan, frasa dan ayat Menulis teks puisi secara mekanis dengan Kontekstual
secara mekanis dengan betul betul dan kemas.
dan kemas. BCB
5.1.1 -bacaan intensif
5.1 Memahami dan menggunakan kata nama
Memahami dan menggunakan am tak hidup bukan institusi abstrak dan
golongan kata dengan betul penjodoh bilangan mengikut konteks dengan Strategi pdp:
mengikut konteks. betul.
KB
5.1.3 -menjana idea
Memahami dan menggunakan kata ganti -menghubung kait
nama diri tanya mengikut konteks dengan -mengkategorikan
betul.
KBAT
Peta Bulatan

3
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
3 Tema :
1.3 1.3.1(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
Tajuk: memberi respons terhadap respons terhadap arahan berdasarkan ayat Nilai Murni
sesuatu arahan, soalan dan perintah mengikut intonasi dengan betul. -kerajinan
pesanan yang didengar -hemah tinggi
dengan betul. 2.3.1(K1) -bekerjasama
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai ragam ayat secara
2.3 mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas KP:
Membaca kuat pelbagai bahan dan intonasi yang betul.
bacaan dengan lancar, Kontekstual
sebutan yang jelas dan 3.2.7(K1) -menghubungkaitkan
intonasi yang betul. Menulis ayat dalam perenggan secara
mekanis dalam bentuk tulisan berangkai Interpersonal
3.2 dengan betul dan kemas.
Menulis huruf, suku kata, Visual Ruang
perkataan, frasa dan ayat 4.1.2
secara mekanis dengan betul Memahami dan mengubah suai seni kata Muzik
dan kemas. lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui nyanyian
4.1 secara didik hibur. Strategi pdp:
Menyebut dan memahami KB
unsur seni dalam lagu melalui 5.1.1 -menghubungkaitkan
nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata nama -mengecam
am tak hidup bukan institusi abstrak dan -menjana idea
5.1 penjodoh bilangan mengikut konteks dengan
Memahami dan menggunakan betul. KBAT
golongan kata dengan betul Peta Buih
mengikut konteks. Peta Bulatan

4
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
4 Tema:
1.3 1.3.1(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
Tajuk : memberi respons terhadap respons terhadap arahan berdasarkan ayat Ilmu
sesuatu arahan, soalan dan perintah mengikut intonasi dengan betul. -Sejarah
pesanan yang didengar
dengan betul. 2.3.2(K1) Nilai Murni
Membaca pelbagai bahan yang -kasih sayang
2.3 mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk -baik hati
Membaca kuat pelbagai bahan berbilang subjek dan predikat secara
bacaan dengan lancar, mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul. KP:
intonasi yang betul. Kinestetik
3.3.3(K2)
3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman Verbal-linguistik
Membina dan menulis berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah
perkataan, frasa dan ayat secara kritis dengan betul. BCB
dengan betul . -bacaan intensif
4.2.1
4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang
Mengujarkan bahasa yang jelas dan intonasi yang betul serta Strategi pdp:
indah dan menggunakan menggunakan laras bahasa yang sesuai
bahasa badan secara kreatif semasa bercerita. KB
semasa bercerita secara didik -membuat gambaran
hibur. 5.1.2 mental
Memahami dan menggunakan kata nama -mengenal pasti
5.1 khas hidup manusia dengan nama -menghubungkaitkan
Memahami dan menggunakan panggilan atau gelaran yang betul mengikut -menyusun urutan
golongan kata dengan betul konteks. -menjanakan idea
mengikut konteks. KBAT
Pata Buih

5
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Bulatan

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
5 Tema:
1.3 1.3.2(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
memberi respons terhadap respons secara lisan terhadap ayat tanya Ilmu
sesuatu arahan, soalan dan yang mengandungi kata tanya dengan betul. -Pendidikan
Tajuk: pesanan yang didengar Kesihatan
dengan betul. 2.4.1(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang Nilai Murni
2.4 tersurat daripada idea utama dan idea -kerajinan
Membaca dan memahami sampingan dalam pelbagai bahan bagi -kebersihan fizikal dan
maklumat yang tersurat dan membuat ramalan dengan tepat. mental
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons 3.4.1(K1) KP:
dengan betul. Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan
ejaan yang tepat secara imlak. KMD
3.4 -Meramal
Menulis imlak dengan tepat. 4.1.2 Verbal-linguistik
Memahami dan mengubah suai sebi kata Kontekstual
4.1 lagum secara berpandu dan -mengalami
Menyebut dan memahami mempersembahkannya melalui nyanyian BCB
unsur seni dalam lagu melalui secara didik hibur. -mendengar dengan
nyanyian secara didik hibur. cekap
5.1.3
5.1 Memahami dan menggunakan kata ganti Strategi pdp:
Memahami dan menggunakan nama diri tanya mengikut konteks dengan KB
golongan kata dengan betul betul. -menghubungkaitkan
mengikut konteks. -menganalisis
-mengecam
-menjanakan idea

KBAT

6
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Titi(2.4.1)

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
6 Tema:
1.3 1.3.3(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
memberi respons terhadap respons dengan menyampaikan pelbagai Nilai Murni
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan mengikut urutan dengan menggunakan laras -kebersihan fizikal dan
pesanan yang didengar bahasa yang betul. mental
dengan betul. -berdikari
2.4.2(K2)
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang
Membaca dan memahami tersurat daripada pelbagai bahan untuk KP:
maklumat yang tersurat dan membuat keputusan dengan alasan yang
tersirat daripada pelbagai betul. Kontekstual
bahan untuk member respons -mengaplikasikan
dengan betul. 3.3.4(K2) -memindahkan
Membina kerangka dan menulis karangan
3.3 berbentuk naratif dan imaginatif dengan Konstruktivisme
Membina dan menulis betul. -menerangkan dan
perkataan, frasa dan ayat menjelaskan idea
dengan betul . 5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja
5.1 aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut Strategi pdp:
Memahami dan menggunakan konteks dengan betul.
golongan kata dengan betul KB
mengikt konteks. 5.1.6 -membuat urutan
Memahami dan menggunakan kata hubung -membuat andaian
pancangan relativif dan kata hubung -menganalisis
komplemen mengikut konteks dengan betul . -menjanakan idea

KBAT
Peta
Buih(5.1.6/3.3.4/5.1.4)

7
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
7 Tema:
1.4 1.4.1(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Bertutur tentang sesuatu perkara daripada
menyatakan permintaan pelbagai sumber dengan menggunakan ayat Ilmu
tentang sesuatu perkara yang gramatis dalam situasi formal secara -Pendidikan
Tajuk: daripada pelbagai sumber bertatasusila. Kesihatan
dalam situasi formal dan
CUTI TAHUN tidak formal secara 2.2.3(K1) Nilai Murni
BARU CINA bertatasusila. Membaca dan memahami ayat yang -kebersihan fizikal dan
19/2/15 – 20/2/15
mengandungi perkataan berimbuhan mental
2.2 pinjaman dalam bahan bacaan prosa
Membaca dan memahami dengan sebutan yang betul daripada
perkataan, frasa dan ayat pelbagai sumber dan memahami perkara KP:
daripada pelbagai sumber yang dibaca.
dengan sbutan yang betul. Interpersonal
3.5.2(K2)
3.5 Mencatat maklumat yang betul mengikut Kontekstual
Mencatat maklumat yang betul urutan daripada pelbagai sumber. -menghubungkaitkan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber. 5.1.1 BCB
Memahami dan menggunakan kata nama -bacaan intensif
5.1 am tak hidup bukan institusi abstrak dan
Memahami dan menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan
golongan kata dengan betul betul. Strategi pdp:
mengikut konteks.
KB
-menghubungkaitkan
-mengecam

KBAT

8
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Bulatan(2.2.3/5.1.1)
Peta Alir(3.5.2)

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
8 Tema:
1.2 1.2.6(K1) EMK:
Mendengar, mengecam, dan Mendengar, memahami, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat dengan Ilmu
abjad, suku kata, perkataan, struktur binaan ayat yang betul dan tepat. -Pendidikan
Tajuk: frasa dan ayat dengan betul. Kesihatan
2.4.3(K2) -Sains dan Teknologi
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang
Membaca dan memahami tersurat dan tersirat dengan tepat daripada KP:
maklumat yang tersurat dan pelbagai bahan untuk membuat ulasan
tersirat daripada pelbagai dengan betul. Konstruktivisme
bahan untuk member respons -menghubungkaitkan
dengan betul. 3.9.1(K2)
Menulis ulasan tentang bahan sastera yang Kontekstual
3.9 didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas -menghubungkaitkan
Menulis ulasan tentang dan menggunakan ayat yang gramatis.
pelbagai bahan sastera dan BCB
bukan sastera yang didengar, 5.1.5 -bacaan intensif
ditonton atau dibaca dengan Memahami dan menggunakan kata adjektif -mencatat nota
betul. dan kata bantu mengikut konteks dengan
betul. Strategi pdp:
5.1 KB
Memahami dan menggunakan -menaakul
golongan kata dengan betul -menyusun mengikut
mengikut konteks. urutan
-mengitlak
-memadan

KBAT
Peta Pokok(5.1.5)

9
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Dakap(2.4.3)

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
9 Tema:
1.4 1.4.2(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara
menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber menggunakan Ilmu
Tajuk: tentang sesuatu perkara kata gelaran yang -Sains dan Teknologi
daripada pelbagai sumber sesuai dalam situasi formal secara
dalam situasi formal dan bertatasusila. Nilai Murni
tidak formal secara -keberanian
bertatasusila. 2.5.1(K3) -rasional
Membaca dan memahami maklumat yang
2.5 terdapat dalam bahan puisi dengan betul. KP:
Membaca, memahami dan Interpersonal
menaakul untuk 3.4.2(K1) Konstruktivisme
memindahkan maklumat yang Menulis imlak frasa dan ayat yang ada -menghubungkaitkan
terdapat dalam pelbagai bahan pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan dan
dengan betul. tanda baca yang tepat. Kontekstual
-menghubungkaitkan
3.4 5.1.2
Menulis imlak dengan tepat. Memahami dan menggunakan kata nama BCB
khas hidup manusia dengan nama -bacaan intensif
5.1 panggilan atau gelaran yang betul mengikut -mendengar aktif
Memahami dan menggunakan konteks.
golongan kata dengan betul Strategi pdp:
mengikut konteks. 5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektif KB
dan kata bantu mengikut konteks dengan -menghubungkaitkan
betul. -menganalisis
-mengecaml
-memadankan

KBAT

10
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Poko/Peta Bulatan


(5.1.2/5.1.5)
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
TARIKH KURIKULUM
10 Tema:
1.4 1.4.3(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara daripada Ilmu
menyatakan permintaan pelbagai sumber menggunakan kata ganti -Pendidikan
Tajuk: tentang sesuatu perkara nama diri dan kata ganti nama tunjuk Alam Sekitar
daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi formal dan tidak
dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila. Nilai Murni
tidak formal secara -rasional
CUTI bertatasusila. 2.5.2(K3) -semangat
PERTENGAHAN
Membaca, memahami dan menaakul bermasyarakat
PENGGAL 1
2.5 maklumat yang terdapat dalam bahan puisi
Membaca, memahami dan dengan betul. KP:
menaakul untuk Konstruktivisme
memindahkan maklumat yang 3.3.4(K2) -mengembangkan
terdapat dalam pelbagai bahan Membina kerangka dan menulis karangan idea dengan
dengan betul. berbentuk naratif dan imaginatif dengan persekitaran
betul.
3.3 Kontekstual
Membina dan menulis 4.4.1 -memindahkan
perkataan, frasa dan ayat Melagukan syair dengan sebutan yang jelas maklumat
dengan betul . dan intonasi yang betul serta memahami -mengaplikasikan
syair tersebut. BCB
4.4 -bacaan intensif
Melafazkan dan memahami 5.1.6
puisi dengan intonasi yang Memahami dan menggunakan kata hubung Strategi pdp:
betul menggunakan bahasa pancangan relatif dan kata hubung KB
yang indah secara didik hibur. pancangan komplemen mengikut konteks -mengenal pasti
dengan betul. -menaakul
5.1 -membuat urutan
Memahami dan menggunakan -menghubungkaitkan
golongan kata dengan betul KBAT

11
RPT BM TAHUN 5 SK

mengikut konteks. Pata Buih(3.3.4)

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
11 Tema:
1.4 1.4.3(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara daripada Peraturan Sosiobudaya
menyatakan permintaan pelbagai sumber menggunakan kata ganti
Tajuk: tentang sesuatu perkara nama diri dan kata ganti nama tunjuk Nilai Murni
daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi formal dan tidak -keberanian
dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila.
tidak formal secara
bertatasusila. 2.5.3(K3) KP:
Membaca, memahami dan menaakul bahan Interpersonal
2.5 puisi untuk memindahkan maklumat kepada
Membaca, memahami dan bentuk prosa dengan betul. Kontekstual
menaakul untuk -memindahkan
memindahkan maklumat yang 3.6.2(K3) Maklumat
terdapat dalam pelbagai bahan Menulis untuk menyampaikan maklumat
dengan betul. yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan Verbal-linguistik
pidato dengan betul serta menggunakan
3.6 bahasa yang santun.
Menulis untuk menyampaikan Strategi pdp:
maklumat tentang sesuatu 5.1.7
perkara dengan menggunakan Memahami dan menggunakan kata nafi, KB
bahasa yang santun. kata pembenar, kata arah,kata bilangan -menghubungkaitkan
mengikut konteks dengan betul. -menaakul
5.1 -menjanakan idea
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul KBAT
mengikut konteks. Peta Pokok?Peta
Bulatan(1.4.3/5.1.7)
Peta Pokok(3.6.2)

12
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
12 Tema:
1.4 1.4.4(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Menyatakan permintaan tentang sesuatu
menyatakan permintaan perkara daripada pelbagai sumber Peraturan Sosiobudaya
Tajuk: tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis dan
daripada pelbagai sumber bahasa badan yang sesuai dalam situasi Nilai Murni
dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila. -keberanian
tidak formal secara
bertatasusila. 2.4.2(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang KP:
2.4 tersurat daripada pelbagai bahan untuk
Membaca dan memahami membuat keputusan dengan alasan yang Interpersonal
maklumat yang tersurat dan betul.
tersirat daripada pelbagai Kontekstual
bahan untuk member respons 3.2.7(K1) -memindahkan
dengan betul. Menulis ayat dalam perenggan secara Maklumat
mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
3.2 dengan betul dan kemas. Verbal-linguistik
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat 5.1.5
secara mekanis dengan betul Memahami dan menggunakan kata adjektif Strategi pdp:
dan kemas dan kata bantu mengikut konteks dengan
betul. KB
5.1 -menghubungkaitkan
Memahami dan menggunakan -menaakul
golongan kata dengan betul -menjanakan idea
mengikut konteks.
KBAT
Peta Pelbagai Alir(2.4.2)
Peta Bulatan(5.1.5)

13
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
13 Tema:
1.5 1.5.1(K3) EMK:
Bercerita dan menceritakan Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
sesuatu perkara semula tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang Pendidikan Alam Sekitar
Tajuk: dengan tepat menggunakan betul menggunakan ayat yang
sebutan yang jelas dan mengandungi laras bahasa yang sesuai. Nilai Murni
intonasi yang betul. -kasih sayang
2.6.1(K3) -semangat
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera yang Bermasyarakat
Membaca pelbagai bahan sesuai untuk meningkatkan daya fikir
sastera dan bukan sastera secara kritis. Keusahawanan
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca. 3.3.4(K2) KP:
Membina kerangka dan menulis karangan
3.3 berbentuk naratif dan imaginatif dengan Verbal-linguistik
Membina dan menulis betul. Muzik
perkataan, frasa dan ayat Kinestetik
dengan betul . 4.1.1 Kontekstual
Menyebut dan memahami seni kata lagu -memindahkan
4.1 melalui nyanyian sambal berlakon. maklumat
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melaui 5.1.7 Strategi pdp:
nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata nafi,
kata pembenar, kata arah,kata bilangan KB
5.1 mengikut konteks dengan betul. -menghubungkaitkan
Memahami dan menggunakan -membuat gambaran
golongan kata dengan betul mental
mengikut konteka. -menjanakan idea
KBAT
Peta Pokok(3.3.4)

14
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Bulatan(5.1.7)

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
14 Tema:
1.5 1.5.2(K3) EMK:
Bercerita dan menceritakan Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
sesuatu perkara semula tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang Peraturan Sosiobudaya
dengan tepat menggunakan betul menggunakan ayat yang mengandungi Nilai Murni
Tajuk: sebutan yang jelas dan laras Bahasa yang sesuai. -kerja sama
intonasi yang betul. -kebersihan fizikal dan
2.6.2(K3) mental
2.6 Membaca dan memahami pelbagai bahan
Membaca pelbagai bahan bukan sastera untuk memperkaya laras KP:
sastera dan bukan sastera bahasa.
yang sesuai bagi memupuk Konstruktivisme
minat membaca. 3.6.2(K3) -mengaplikasikan
Menulis untuk menyampaikan maklumat
3.6 yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan Kontekstual
Menulis untuk menyampaikan pidato dengan betul serta menggunakan -memindahkan
maklumat tentang sesuatu bahasa yang santun. maklumat
perkara dengan menggunakan Verbal-linguistik
bahasa yang santun. 5.1.7
Memahami dan menggunakan kata nafi, BCB
5.1 kata pembenar, kata arah,kata bilangan -bacaan intensif
Memahami dan menggunakan mengikut konteks dengan betul.
golongan kata dengan betul Strategi pdp:
mengikut konteks.
KB
-menilai
-menganalisis
-menjanakan idea
-menghubungkaitkan
KBAT
Peta Bulatan/Peta

15
RPT BM TAHUN 5 SK

Pokok(5.1.7)

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
15 Tema: 1.6 1.6.1(K2) EMK:
Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan maklumat
menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat Pendidikan Alam Sekitar
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara secara
Tajuk: daripada pelbagai sumber bertatasusila. Nilai Murni
dengan tepat secara -kerjasama
bertatasusila. 2.2.3(K1) -kebersihan fizikal
Membaca dan memahami ayat yang -kasih sayang
2.2 mengandungi perkataan berimbuhan
Membaca dan memahami pinjaman dalam bahan bacaan prosa KP:
perkataan, frasa dan ayat dengan sebutan yang betul daripada
daripada pelbagai sumber pelbagai sumber dan memahami perkara Konstruktivisme
dengan sebutan yang betul. yang dibaca. -menyampaikan idea
baru
3.6 3.6.1(K3)
Menulis untuk menyampaikan Menulis untuk menyampaikan maklumat Kontekstual
maklumat tentang sesuatu yang betul dengan menggunakan idea -mengaplikasikan
perkara dengan menggunakan utama dan idea sampingan secara kohesi
bahasa yang santun. dan koheren dengan bahasa yang santun. Verbal-linguistik

4.2 4.2.2 BCB


Mengujarkan bahasa yang Mengujarkan cerita dengan menggunakan -bacaan intensif
indah dan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan
bahasa badan secara kreatif idea dengan bahasa badan yang kreatif. Strategi pdp:
semasa bercerita secara didik KB
hibur. 5.2.1 -menghubungkaitkan
Memahami dan menggunakan imbuhan -membuat gambaran
5.2 apitan pada kata kerja mental
Memahami dan menggunakan mempeR...kan,mempeR...i,dipeR...kan, -menjanakan idea
pembentukan kata yang dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam KBAT
sesuai dalam pelbagai situasi pelbagai situasi dengan betul. Peta Pokok(2.2.3/5.2.1)

16
RPT BM TAHUN 5 SK

dengan betul.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
16 Tema:
1.6 1.6.2(K2) EMK:
Berbicara untuk Berbicara untuk menyampaikan maklumat
menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas Peraturan Sosiobudaya
tentang sesuatu perkara daripada media elektronik menggunakan
CUTI HARI Tajuk: daripada pelbagai sumber ayat yang mengandungi peribahasa secara Patriotisme
PEKERJA dengan tepat secara bertatasusila.
1/5/15
bertatasusila.
2.3.1(K1) KP:
2.3 Membaca pelbagai bahan yang
Membaca kuat pelbagai bahan mengandungi pelbagai ragam ayat secara Kontekstual
bacaan dengan lancar, mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas -memindahkan
sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul.
intonasi yang betul. Konstruktivisme
3.7.1(K3) -mengaplikasikan
3.7 Menghasilkan draf perenggan pendahuluan,
Menghasilkan penulisan kreatif isi dan penutup dalam penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan dengan betul. Strategi pdp:
betul.
5.2.1 KB
5.2 Memahami dan menggunakan imbuhan -mensintesis
Memahami dan menggunakan apitan pada kata kerja -mengenal pasti
pembentukan kata yang mempeR...kan,mempeR...i, dipeR...kan, -menganalisis
sesuai dalam pelbagai situasi dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam
dengan betul. pelbagai situasi dengan betul.
KBAT
Peta Pokok(3.7.1)
Peta Buih (5.2.1)

17
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
17 Tema: 1.6 1.6.1(K2) EMK:
Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan maklumat
menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat Peraturan Sosiobudaya
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara secara
daripada pelbagai sumber bertatasusila. Keusahawanan
CUTI HARI Tajuk: dengan tepat secara
WESAK 3/5/15 bertatasusila. 2.3.2(K1) Nilai Murni
Membaca pelbagai bahan yang -semangat
CUTI HARI HOL 2.3. mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk bermasyarakat
7/5/15 Membaca kuat pelbagai bahan berbilang subjek dan predikat secara
bacaan dengan lancar, mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas KP:
sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul.
intonasi yang betul. Konstruktivisme
3.8.2(K1) -mengembangkan
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan idea
Mengedit dan memurnikan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa
hasil penulisan dengan betul. kata dan struktur ayat dalam penulisan. Verbal-linguistik

4.4 4.4.2 BCB


Melafazkan dan memahami Membina syair secara terkawal dan -bacaan intensif
puisi dengan intonasi yang melagukannya dengan sebutan dan intonasi
betul menggunakan bahasa yang betul dan jelas secara didik hibur serta Strategi pdp:
yang indah secara didik hibur. memahami syair tersebut.
KB
5.2.1
-mengitlak
Memahami dan menggunakan imbuhan apitan
5.2 pada kata kerja mempeR...kan,mempeR...i, -mengenal pasti
Memahami dan menggunakan dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan sisipian -menganalisis
pembentukan kata yang dalam pelbagai situasi dengan betul -menjanakan idea
sesuai dalam pelbagai situasi -mengecam
dengan betul. KBAt
Peta Bulatan/Peta

18
RPT BM TAHUN 5 SK

Pokok(5.2.1)

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
18 Tema:
1.7 1.7.2(K2) EMK:
Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan pendapat
mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara Peraturan Sosiobudaya
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
Tajuk: daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis secara Kreativiti dan Inovasi
secara bertatasusila. bertatasusila.
KP:
2.4 2.4.1(K2)
Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat untuk KMD
maklumat yang tersurat dan mengenal pasti idea utama dan idea -meramal
tersirat daripada pelbagai sampingan dalam pelbagai bahan bagi
bahan untuk memberi respons membuat ramalan dengan tepat. Konstruktivisme
dengan betul. -mengembangkan
3.7.2(K3) idea.
3.7 Menghasilkan bahan penulisan kreatif BCB
Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif -bacaan intensif
dalam pelbagai genre dengan menggunakan ayat gramatis dengan betul.
betul.
5.1.5 Strategi pdp:
5.1 Memahami dan menggunakan kata adjektif
Memahami dan menggunakan dan kata bantu mengikut konteks dengan KB
golongan kata dengan betul betul. -mengsintesis
mengikut konteks. -menganalisis
-menjanakan idea
-menaakul
-mengumpul dan
mengelas
-mengecam

KBAT

19
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Urutan(3.7.2)
Peta Bulatan(5.1.5)
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
TARIKH KURIKULUM
19 Tema:
1.3 1.3.3(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
memberi respons terhadap respons dengan menyampaikan pelbagai Peraturan Sosiobudaya
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan mengikut urutan dengan menggunakan laras
pesanan yang didengar bahasa yang betul. Kreativiti dan Inovasi
dengan betul.
2.3.1(K1) KP:
2.3 Membaca pelbagai bahan yang
Membaca kuat pelbagai bahan mengandungi pelbagai ragam ayat secara KMD
bacaan dengan lancar, mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas -meramal
sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul.
intonasi yang betul. Konstruktivisme
3.9.1(K2) -mengembangkan
3.9 Menulis ulasan tentang bahan sastera yang idea.
Menulis ulasan tentang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas BCB
pelbagai bahan sastera dan dan menggunakan ayat yang gramatis. -bacaan intensif
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan 5.2.2
betul. Memahami dan menggunakan kata ganda Strategi pdp:
berentak dalam pelbagai situasi dengan
5.2 betul. KB
Memahami dan menggunakan -mengsintesis
pembentukan kata yang -menganalisis
sesuai dalam pelbagai situasi -menjanakan idea
dengan betul. -menaakul
-mengumpul dan
mengelas
-mengecam

KBAT

20
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Buih/Peta
Pokok(5.2.2)
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
TARIKH KURIKULUM
20 Tema:
1.3 1.3.1(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
memberi respons terhadap respons terhadap arahan berdasarkan ayat Pendidikan Alam Sekitar
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan perintah mengikut intonasi dengan betul.
pesanan yang didengar Keusahawanan
dengan betul. 2.4.2(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang Ilmu
CUTI 2.4 tersurat daripada pelbagai bahan untuk -pertanian
PERTENGAHAN Membaca dan memahami membuat keputusan dengan alasan yang
TAHUN
maklumat yang tersurat dan betul. KP:
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons 3.5.2(K2) Kontekstual
dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut -memindahkan
urutan daripada pelbagai sumber.
3.5 Konstruktivisme
Mencatat maklumat yang betul 5.2.3 -menghubungkaitkan
tentang sesuatu perkara Memahami dan menggunakan kata majmuk
daripada pelbagai sumber. istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata BCB
majmuk yang mendukung maksud kiasan -bacaan intensif
5.2 dengan betul dalam pelbagai situasi.
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang Strategi pdp:
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul. KB
-menjanakan idea
-menyusun urutan
-mengenal pasti

KBAT
Peta Alir(3.5.2)

21
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
21 Tema:
1.3 1.3.2(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
memberi respons terhadap respons secara lisan terhadap ayat tanya Sains dan Teknologi
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan yang mengandungi kata tanya dengan betul.
pesanan yang didengar Keusahawanan
dengan betul. 2.4.3(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang KP:
2.4 tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
Membaca dan memahami pelbagai bahan untuk membuat ulasan Intepersonal
maklumat yang tersurat dan dengan betul.
tersirat daripada pelbagai Konstruktivisme
bahan untuk memberi respons 3.7.2(K3) -menghubungkaitkan
dengan betul. Menghasilkan bahan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif dan deskriptif BCB
3.7 menggunakan ayat gramatis dengan betul. -bacaan intensif
Menghasilkan penulisan kreatif -perbincangan
dalam pelbagai genre dengan 4.3.2
betul. Mengujarkan dialog yang dihasilkan Verbal-linguistik
daripada bahan rangsangan untuk
4.4 menyampaikan nilai murni dengan
Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang indah dan Strategi pdp:
indah dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.
bahasa badan dengan kreatif KB
melalui lakonan secara didik 5.3.1 -menghubungkaitkan
hibur. Memahami dan membina ayat tunggal dan -menilai
ayat majmuk dengan peluasan subjek dan -menjanakan idea
5.3 predikat dengan betul dalam pelbagai -mengumpul dan
Memahami dan membina ayat situasi. Mengelas
yang betul dalam pelbagai
situasi. KBAT

22
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Pokok(3.7.2)
Peta Pokok(4.3.2)
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
TARIKH KURIKULUM
22 Tema:
1.4 1.4.1(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Bertutur tentang sesuatu perkara daripada
menyatakan permintaan pelbagai sumber dengan menggunakan ayat Pendidikan Alam Sekitar
tentang sesuatu perkara yang gramatis dalam situasi formal secara
Tajuk: daripada pelbagai sumber bertatasusila. Keusahawanan
dalam situasi formal dan
tidak formal secara 2.5.1(K3) Kreativiti dan Inovasi
bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang
terdapat dalam bahan puisi dengan betul. KP:
2.5
Membaca, memahami dan 3.3.3(K2) Interpesonal
menaakul untuk Membina dan menulis jawapan pemahaman
memindahkan maklumat yang berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah Kontekstual
terdapat dalam pelbagai bahan secara kritis dengan betul. -menghubungkaitkan
dengan betul.
5.3.1 BCB
3.3 Memahami dan membina ayat tunggal -bacaan intensif
Membina dan menulis dengan peluasan subjek dan predikat yang -bacaan mentalis
perkataan, frasa dan ayat betul dalam pelbagai situasi.
dengan betul . Strategi pdp:

5.3 KB
Memahami dan membina ayat -mengitlak
yang betul dalam pelbagai -menghubungkaitkan
situasi. -mensintesis
-menganalisis

KBAT
Peta Buih(2.5.1)

23
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
23 Tema:
1.3 1.3.3(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
memberi respons terhadap respons dengan menyampaikan pelbagai Pendidikan Alam Sekitar
Tajuk: sesuatu arahan, soalan dan pesanan mengikut urutan dengan
pesanan yang didengar menggunakan laras bahasa yang betul. Keusahawanan
dengan betul.
2.5.1(K3) Kreativiti dan Inovasi
2.5 Membaca dan memahami maklumat yang
Membaca, memahami dan terdapat dalam bahan puisi dengan betul. KP:
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang 3.9.1(K2) Interpesonal
terdapat dalam pelbagai bahan Menulis ulasan tentang bahan sastera yang
dengan betul. didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas Kontekstual
dan menggunakan ayat yang gramatis. -menghubungkaitkan
3.9
Menulis ulasan tentang 5.1.7 BCB
pelbagai bahan sastera dan Memahami dan menggunakan kata nafi, -bacaan intensif
bukan sastera yang didengar, kata pembenar, kata arah, kata bilangan -bacaan mentalis
ditonton atau dibaca dengan mengikut konteks dengan betul.
betul. Strategi pdp:

5.1 KB
Memahami dan menggunakan -mengitlak
golongan kata dengan betul -menghubungkaitkan
mengikut konteks. -mensintesis
-menganalisis

KBAT
Peta Bulatan/Peta
Pokok(5.1.7)

24
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
24 Tema :
1.4 1.4.2(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara daripada
menyatakan permintaan pelbagai sumber menggunakan kata gelaran Nilai Murni
tentang sesuatu perkara yang sesuai dalam situasi formal secara -kerjasama
Tajuk: daripada pelbagai sumber bertatasusila. -kasih sayang
dalam situasi formal dan -hormat-menghormati
tidak formal secara 2.5.2(K3)
bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul KP:
maklumat yang terdapat dalam bahan puisi Verbal-linguistik
2.5 dengan betul.
Membaca, memahami dan Kontekstual
menaakul untuk 3.3.4(K2) -mengalami
memindahkan maklumat yang Membina kerangka dan menulis karangan -mengaplikasikan
terdapat dalam pelbagai bahan berbentuk naratif dan imaginatif dengan
dengan betul. betul. Konstruktivisme
-pengembangan idea
3.3 5.1.5
Membina dan menulis Memahami dan menggunakan kata adjektif BCB
perkataan, frasa dan ayat dan kata bantu mengikut konteks dengan -bacaan imbasan
dengan betul . betul.
Strategi pdp:
5.1 5.3.2
Memahami dan menggunakan Memahami dan membina ayat cakap ajuk KB
golongan kata dengan betul dan cakap pindah dengan betul dalam -menjanakan idea
mengikut konteks. pelbagai situasi. -mensintesis
-mengecam
5.3
Memahami dan membina ayat KBAT
yang betul dalam pelbagai Peta Pelbagai Alir(3.3.4)
situasi. Peta Buih(5.1.5)

25
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
25 Tema: 1.4 1.4.3(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara daripada
menyatakan permintaan pelbagai sumber menggunakan kata ganti Patriotisme
tentang sesuatu perkara nama diri dan kata ganti nama tunjuk
Tajuk : daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi formal dan tidak Nilai Murni
dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila. - hemah tinggi
tidak formal secara
bertatasusila. 2.5.3(K3)
Membaca, memahami dan menaakul bahan KP :
2.5 puisi untuk memindahkan maklumat kepada
Membaca, memahami dan bentuk prosa dengan betul. Interpersonal
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang 3.6.2(K3) kontekstual
terdapat dalam pelbagai bahan Menulis untuk menyampaikan maklumat memindahkan maklumat
dengan betul. yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan
pidato dengan betul serta menggunakan BCB
3.6 bahasa yang santun. -mencatat nota
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu 4.3.1 Verbal linguistik
perkara dengan menggunakan Mengujarkan dialog dengan sebutan yang
bahasa yang santun. jelas dan intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa badan yang kreatif Strategi pdp:
4.3 melalui lakonan.
Mengujarkan bahasa yang KB
indah dan menggunakan 5.3.2 - menjana idea
bahasa badan dengan kreatif Memahami dan membina ayat cakap ajuk - mensintesis
melalui lakonan secara didik dan cakap pindah dengan betul dalam - membuat urutan
hibur. pelbagai situasi. - menganalisis

5.3 KBAT
Memahami dan membina ayat Peta Pelbagai Alir(2.5.3)

26
RPT BM TAHUN 5 SK

yang betul dalam pelbagai


situasi.
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
TARIKH KURIKULUM
26 Tema:
1.4 1.4.4(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Menyatakan permintaan tentang sesuatu Pendidikan Alam Sekitar
menyatakan permintaan perkara daripada pelbagai sumber
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis dan Patriotisme
Tajuk : daripada pelbagai sumber bahasa badan yang sesuai dalam situasi
dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila.
tidak formal secara KP:
bertatasusila. 2.6.1(K3)
Membaca pelbagai bahan sastera yang Verbal linguistik
2.6 sesuai untuk meningkatkan daya fikir
Membaca pelbagai bahan secara kritis. BCB
sastera dan bukan sastera -bacaan intensif
yang sesuai bagi memupuk 3.8.2(K1) -bacaan imbasan
minat membaca. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa Kontekstual
3.8 kata dan struktur ayat dalam penulisan. -mengaplikasikan
Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan dengan betul. 5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja Startegi pdp:
5.1 aktif transitif dan kata kerja pasif mengikut
Memahami dan menggunakan konteks dengan betul. KB
golongan kata dengan betul -menjana idea
mengikut konteks. -mengecam
-menganalisis

KBAT
Peta Buih(5.1.4)

27
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
27 Tema:
1.3 1.3.3(K1) EMK:
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
memberi respons terhadap respons dengan menyampaikan pelbagai Pendidikan Alam Sekitar
sesuatu arahan, soalan dan pesanan mengikut urutan dengan
Tajuk : pesanan yang didengar menggunakan laras bahasa yang betul. Patriotisme
dengan betul.
2.2.3(K1)
2.2 Membaca dan memahami ayat yang KP:
Membaca dan memahami mengandungi perkataan berimbuhan
perkataan, frasa dan ayat pinjaman dalam bahan bacaan prosa Verbal linguistik
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul daripada
dengan sebutan yang betul. pelbagai sumber dan memahami perkara BCB
yang dibaca. -bacaan intensif,
3.4 -bacaan imbasan
Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2(K1)
Menulis imlak frasa dan ayat yang Kontekstual
5.3 mengandungi pelbagai jenis kata ganda -mengaplikasikan
Memahami dan membina ayat dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.
yang betul dalam pelbagai
situasi. 5.3.2 Strategi pdp:
Memahami dan membina ayat cakap ajuk
dan cakap pindah dengan betul dalam KB
pelbagai situasi. -menjana idea
-mengecam
-menganalisis

KBAT
Peta Bulatan/Peta
Buih(2.2.3 / 3.4.2)

28
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
28 Tema:
1.5 1.5.2(K3) EMK:
Bercerita dan menceritakan Menceritakan sesuatu perkara yang dialami
sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan Ilmu-ekonomi
dengan tepat menggunakan intonasi yang betul dengan menggunakan
Tajuk: sebutan yang jelas dan ayat yang mengandungi laras bahasa yang Nilai murni- kerajinan
intonasi yang betul. sesuai.
Keusahawanan
2.6 2.6.2(K3)
Membaca pelbagai bahan Membaca dan memahami pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera bukan sastera untuk memperkaya laras KP:
yang sesuai bagi memupuk bahasa.
minat membaca. Kontekstual
3.5.2(K2) -menghubungkait
3.5 Mencatat maklumat yang betul mengikut
Mencatat maklumat yang betul urutan daripada pelbagai sumber. BCB
tentang sesuatu perkara -bacaan imbasan
daripada pelbagai sumber. 5.1.3 -mencatat nota
Memahami dan menggunakan kata ganti
5.1 nama diri tanya mengikut konteks dengan
Memahami dan menggunakan betul. Strategi pdp:
golongan kata dengan betul
mengikut konteks. 5.2.2 KB
Memahami dan menggunakan kata ganda - membanding beza
5.2 berentak dalam pelbagai situasi dengan - menyusun urutan
Memahami dan menggunakan betul. - menjana idea
pembentukan kata yang - mengecam
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul. KBAT
Peta Pelbagai
Aliran(3.5.2)

29
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Buih(5.2.2)

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
29 Tema:
1.5 1.5.2(K3) EMK:
Bercerita dan menceritakan Menceritakan sesuatu perkara yang dialami
sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan Nilai murni
dengan tepat menggunakan intonasi yang betul dengan menggunakan -kerajinan
Tajuk: sebutan yang jelas dan ayat yang mengandungi laras bahasa yang -kasih sayang
intonasi yang betul. sesuai.

2.3 2.3.2(K1) KP:


Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang
bacaan dengan lancar, mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk Verbal-linguistik
sebutan yang jelas dan berbilang subjek dan predikat secara
intonasi yang betul. mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas KMD
dan intonasi yang betul. -menggunakan imaginasi
3.6 dan kreativiti
Menulis untuk menyampaikan 3.6.1(K3)
maklumat tentang sesuatu Menulis untuk menyampaikan maklumat
perkara dengan menggunakan yang betul dengan menggunakan idea Strategi pdp:
bahasa yang santun. utama dan idea sampingan secara kohesi
dan koheren dengan bahasa yang santun. KB
5.1 -menjanakan idea
Memahami dan menggunakan 5.1.6 -mengecam
golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan kata hubung -menaakul
mengikut konteks. pancangan relatif dan kata hubung -menganalisis
pancangan komplemen mengikut konteks -menghubungkaitkan
dengan betul.
KBAT
Peta Dakap (3.6.1)

30
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
30 Tema:
1.4 1.4.4(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Menyatakan permintaan tentang sesuatu
Tajuk: menyatakan permintaan perkara daripada pelbagai sumber Nilai murni
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis dan -kerajinan
daripada pelbagai sumber bahasa badan yang sesuai dalam situasi -kasih sayang
dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila.
tidak formal secara
bertatasusila. 2.6.1(K3) KP:
Membaca pelbagai bahan sastera yang
2.6 sesuai untuk meningkatkan daya fikir Verbal-linguistik
Membaca pelbagai bahan secara kritis.
sastera dan bukan sastera KMD-menggunakan
yang sesuai bagi memupuk 3.2.7(K1) imaginasi dan kreativiti
minat membaca. Menulis ayat dalam perenggan secara
mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
3.2 dengan betul dan kemas. Strategi pdp:
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat 5.3.2 KB
secara mekanis dengan betul Memahami dan membina ayat cakap ajuk -menjanakan idea
dan kemas dan cakap pindah dengan betul dalam -mengecam
pelbagai situasi. -menaakul
5.3 -menganalisis
Memahami dan membina ayat -menghubungkaitkan
yang betul dalam pelbagai
situasi.
KBAT

31
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
31 Tema:
1.6 1.6.1(K2) EMK:
Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan maklumat
Tajuk: menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat Keusahawanan
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara secara
daripada pelbagai sumber bertatasusila. Nilai Murni
dengan tepat secara -berdikari
bertatasusila. 2.3.1(K1)
Membaca pelbagai bahan yang
2.3 mengandungi pelbagai ragam ayat secara KP:
Membaca kuat pelbagai bahan mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
bacaan dengan lancar, dan intonasi yang betul. BCB
sebutan yang jelas dan -perbincangan
intonasi yang betul. 3.6.2(K3) -bacaan luncuran
Menulis untuk menyampaikan maklumat -bacaan imbasan
3.6 yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan
Menulis untuk menyampaikan pidato dengan betul serta menggunakan Interpesonal
maklumat tentang sesuatu bahasa yang santun.
perkara dengan menggunakan Konstruktivisme
bahasa yang santun. 5.1.7 -menilai dan menaksir
Memahami dan menggunakan kata nafi,
5.1 kata pembenar, kata arah, kata bilangan
Memahami dan menggunakan mengikut konteks dengan betul. Strategi pdp:
golongan kata dengan betul
mengikut konteks. KB
-menjanakan idea
-mengecam

KBAT
Peta Buih (3.6.2)
Peta Bulatan (5.1.7)

32
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
32 Tema:
1.4 1.4.2(K2) EMK:
Bertutur, berbual dan Berbual tentang sesuatu perkara daripada Keusahawanan
Tajuk: menyatakan permintaan pelbagai sumber menggunakan kata gelaran
tentang sesuatu perkara yang sesuai dalam situasi formal secara Nilai Murni
daripada pelbagai sumber bertatasusila. -berdikari
dalam situasi formal dan
tidak formal secara 2.6.2(K3)
bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan KP:
bukan sastera untuk memperkaya laras
2.6 bahasa. BCB
Membaca pelbagai bahan -perbincangan
sastera dan bukan sastera 3.9.1(K2) -bacaan luncuran
yang sesuai bagi memupuk Menulis ulasan tentang bahan sastera yang -bacaan imbasan
minat membaca. didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan ayat yang gramatis. Interpesonal
3.9
Menulis ulasan tentang 5.1.7 Konstruktivisme
pelbagai bahan sastera dan Memahami dan menggunakan kata nafi, -menilai dan menaksir
bukan sastera yang didengar, kata pembenar, kata arah, kata bilangan
ditonton atau dibaca dengan mengikut konteks dengan betul.
betul. Strategi pdp:

5.1 KB
Memahami dan menggunakan -menjanakan idea
golongan kata dengan betul -mengecam
mengikut konteks.
KBAT
Peta Buih (3.9.1)
Peta Bulatan (5.1.7)

33
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
33 Tema:
1.6 1.6.2(K2) EMK:
Berbicara untuk Berbicara untuk menyampaikan maklumat
Tajuk: menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas Pendidikan Alam Sekitar
tentang sesuatu perkara daripada media elektronik menggunakan
daripada pelbagai sumber ayat yang mengandungi peribahasa secara Nilai Murni
dengan tepat secara bertatasusila. -kesyukuran
bertatasusila.
2.3.2(K1) Patriotisme
2.3 Membaca pelbagai bahan yang
Membaca kuat pelbagai bahan mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
bacaan dengan lancar, berbilang subjek dan predikat secara KP:
sebutan yang jelas dan mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
intonasi yang betul. dan intonasi yang betul. Verbal-linguistik

3.6 3.6.2(K3) BCB


Menulis untuk menyampaikan Menulis untuk menyampaikan maklumat -bacaan intensif
maklumat tentang sesuatu yang betul berbentuk syarahan, ucapan dan
perkara dengan menggunakan pidato dengan betul serta menggunakan
bahasa yang santun. bahasa yang santun. Strategi pdp:

5.2 5.2.1 KB
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan imbuhan -mengecam
pembentukan kata yang apitan pada kata kerja -menghubung kait
sesuai dalam pelbagai situasi mempeR...kan,mempeR...i, dipeR...kan, -menjanakan idea
dengan betul. dipeR...i serta imbuhan sisipian dalam -mensintesis
pelbagai situasi dengan betul.
KBAT
Peta Buih (3.6.1)
Peta Bulatan (5.2.1)

34
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
34 Tema:
1.6 1.6.1(K2) EMK:
Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan maklumat
Tajuk: menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat Pendidikan Alam Sekitar
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara secara
daripada pelbagai sumber bertatasusila. Ilmu
dengan tepat secara -Sains
bertatasusila. 2.4.3(K2)
Membaca dan memahami maklumat yang Kreativiti dan Inovasi
2.4 tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
Membaca dan memahami pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang
maklumat yang tersurat dan betul. KP:
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi 3.7.1(K3) Konstruktivisme
responsdengan betul. Menghasilkan draf perenggan pendahuluan, -mengaplikasikan
isi dan penutup dalam penulisan kreatif
3.7 dengan betul. BCB
Menghasilkan penulisan kreatif -perbincangan
dalam pelbagai genre dengan 5.1.6 -menulis perenggan
betul. Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan relatif dan kata hubung
5.1 pancangan komplemen mengikut konteks Strategi pdp:
Memahami dan menggunakan dengan betul.
golongan kata dengan betul KB
mengikut konteks. 5.2.2 -merumus
Memahami dan menggunakan kata ganda -memahami
5.2 berentak dalam pelbagai situasi dengan -menaakul
Memahami dan menggunakan betul.
pembentukan kata yang KBAT
sesuai dalam pelbagai situasi Peta Dakap (3.7.1)
dengan betul. Peta Bulatan(5.2.2)

35
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
35 Tema:
1.7 1.7.2(K2) EMK:
Berbincang dan Berbincang dan mengemukakan pendapat
Tajuk: mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara Ilmu
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan -Sains
daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis secara
secara bertatasusila. bertatasusila. Pendidikan Alam Sekitar

2.5 2.5.1(K3) Kreativiti dan Inovasi


Membaca, memahami dan Membaca dan memahami maklumat yang
menaakul untuk terdapat dalam bahan puisi dengan betul. KP:
memindahkan maklumat yang
terdapat dalam pelbagai bahan 3.7.2(K3) Konstruktivisme
dengan betul. Menghasilkan bahan penulisan kreatif -mengaplikasikan
berbentuk imaginatif dan deskriptif
3.7 menggunakan ayat gramatis dengan betul. BCB
Menghasilkan penulisan kreatif -perbincangan
dalam pelbagai genre dengan 5.2.3 -menulis perenggan
betul. Memahami dan menggunakan kata majmuk -bacaan intensif
istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata -bacaan luncuran
5.2 majmuk yang mendukung maksud hiasan
Memahami dan menggunakan dengan betul dalam pelbagai situasi. Strategi pdp:
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi KB
dengan betul. -merumus
-menaakul
-menjanakan idea
-mengecam

KBAT
Peta Alir (3.7.2)

36
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
36 Tema:
1.6 1.6.1(K2) EMK:
Berbicara untuk Berbicara untuk mendapatkan maklumat
Tajuk: menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat Ilmu
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara secara -sains
daripada pelbagai sumber bertatasusila.
dengan tepat secara TMK
bertatasusila. 2.5.2(K3) KP:
Membaca, memahami dan menaakul
2.5 maklumat yang terdapat dalam bahan puisi KMD
Membaca, memahami dan dengan betul. -meramalkan
menaakul untuk
memindahkan maklumat yang 3.5.2(K2) BCB
terdapat dalam pelbagai bahan Mencatat maklumat yang betul mengikut -Bacaan Intensif
dengan betul. urutan daripada pelbagai sumber.
Kontekstual
3.5 5.1.5 -memindahkan maklumat
Mencatat maklumat yang betul Memahami dan menggunakan kata adjektif
tentang sesuatu perkara dan kata bantu mengikut konteks dengan Konstruktivisme
daripada pelbagai sumber. betul. -menghubungkitkan

5.1 5.1.6 Strategi pdp:


Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata hubung
golongan kata dengan betul pancangan relatif dan kata hubung KB
mengikut konteks. pancangan komplemen keterangan -mensintesis
mengikut konteks dengan betul. -menjanakan idea
-membuat urutan
-mengecam
-menganalisis

KBAT

37
RPT BM TAHUN 5 SK

Peta Alir (3.5.2)


Peta Bulatan (5.1.5)
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN
TARIKH KURIKULUM
37 Tema:
1.6 1.6.2(K2) EMK:
Berbicara untuk Berbicara untuk menyampaikan maklumat
Tajuk: menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas Kreativiti dan Inovasi
tentang sesuatu perkara daripada media elektronik menggunakan
daripada pelbagai sumber ayat yang mengandungi peribahasa secara TMK
dengan tepat secara bertatasusila.
bertatasusila.
2.5.2(K3) KP:
2.5 Membaca, memahami dan menaakul Kontekstual
Membaca, memahami dan maklumat yang terdapat dalam bahan puisi -memindahkan maklumat
menaakul untuk dengan betul.
memindahkan maklumat yang Interpersonal
terdapat dalam pelbagai bahan 3.7.2(K3)
dengan betul. Menghasilkan bahan penulisan kreatif BCB
berbentuk imaginatif dan deskriptif -perbincangan
3.7 menggunakan ayat gramatis dengan betul.
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan 5.3.1 Strategi pdp:
betul. Memahami dan membina ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan peluasan subjek dan KB
5.3 predikat dengan betul dalam pelbagai -mereka cipta
Memahami dan membina ayat situasi. -menjanakan idea
yang betul dalam pelbagai
situasi. KBAT
Peta Buih (3.7.2)

38
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


TARIKH KURIKULUM
38
Tema: 1.7 1.7.2(K2) EMK:
Berbincang dan mengemukan Berbincang dan mengemukakan pendapat
pendapat tentang sesuatu secara kritis tentang sesuatu perkara Pendidikan alam Sekitar
Tajuk: perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber dengan
sumber secara bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis secara Kreativiti dan Inovasi
bertatasusila.
Nilai Murni
2.6 2.6.2(K3) -kasih sayang
Membaca pelbagai bahan Membaca dan memahami pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera bukan sastera untuk memperkaya laras
yang sesuai bagi memupuk bahasa. KP:
minat membaca.
3.9.1(K2) Interpersonal
3.9 Menulis ulasan tentang bahan sastera yang
Menulis ulasan tentang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas Konstruktivisme
pelbagai bahan sastera dan dan menggunakan ayat yang gramatis.
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan 4.3.2 Strategi pdp:
betul. Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk KB
4.3 menyampaikan nilai murni dengan -membanding beza
Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang indah dan -merumus
indah dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. -mmbuat inferens
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik KBAT
hibur. Peta Pelbagai Alir (3.9.1)
Peta Bulatan (4.3.2)

39
RPT BM TAHUN 5 SK

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN


TARIKH KURIKULUM
39 1.6 1.6.2(K2)
Tema: Berbicara untuk Berbicara untuk menyampaikan EMK:
menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara
tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media Pendidikan alam
Tajuk: daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang Sekitar
dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara
bertatasusila. bertatasusila. Kreativiti dan Inovasi

2.5.3(K3) Nilai Murni


2.5 Membaca dan memahami dan -kasih sayang
Membaca, memahami dan menaakul bahan puisi untuk
menaakul untuk memindahkan maklumat kepada
memindahkan maklumat yang bentuk prosa dengan betul. KP:
terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul. 3.7.2(K3) Interpersonal
Menghasilkan bahan penulisan kreatif
3.7 berbentuk imaginatif dan deskriptif Konstruktivisme
Menghasilkan penulisan kreatif menggunakan ayat gramatis dengan
dalam pelbagai genre dengan betul.
betul. Strategi pdp:
4.3.2
4.3 Mengujarkan dialog yang dihasilkan KB
Mengujarkan bahasa yang daripada bahan rangsangan untuk -membanding beza
indah dan menggunakan menyampaikan nilai murni dengan -merumus
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan dengan kreatif -mmbuat inferens
bahasa badan yang sesuai melalui
melalui lakonan secara didik lakonan.
hibur. KBAT
5.3.1 Peta Bulatan (2.5.3)
5.3 Memahami dan membina ayat tunggal Peta Buih (3.7.2)
Memahami dan membina ayat dan ayat majmuk dengan peluasan
yang betul dalam pelbagai subjek dan predikat dengan betul dalam

40
RPT BM TAHUN 5 SK

situasi. pelbagai situasi.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN CATATAN


TARIKH KURIKULUM
40
Tema: 1.7 1.7.2(K2) EMK:
Berbincang dan mengemukan Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu pendapat secara kritis tentang Pendidikan alam
Tajuk: perkara daripada pelbagai sesuatu perkara daripada pelbagai Sekitar
sumber secara bertatasusila. sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara bertatasusila. Kreativiti dan Inovasi

2.6 2.6.2(K3) Nilai Murni


Membaca pelbagai bahan Membaca dan memahami pelbagai -kasih sayang
sastera dan bukan sastera bahan bukan sastera untuk
yang sesuai bagi memupuk memperkaya laras bahasa. KP:
minat membaca.
3.9.1(K2) Interpersonal
3.9 Menulis ulasan tentang bahan sastera
Menulis ulasan tentang yang didengar, ditonton atau dibaca Konstruktivisme
pelbagai bahan sastera dan dengan jelas dan menggunakan ayat
bukan sastera yang didengar, yang gramatis.
ditonton atau dibaca dengan Strategi pdp:
betul. 4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan KB
4.3 daripada bahan rangsangan untuk -membanding beza
Mengujarkan bahasa yang menyampaikan nilai murni dengan -merumus
indah dan menggunakan menggunakan bahasa yang indah dan -mmbuat inferens
bahasa badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai melalui
melalui lakonan secara didik lakonan. KBAT
hibur. Peta Buih (3.9.1)

41
RPT BM TAHUN 5 SK

42