Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4


TAHUN 2018

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME
Membina garis masa. KBAT
MING BAB 1 3.1 Memahami pembentukan tamadun awal Tamadun awal dunia. Kepimpinan Menilai
GU 1 7. TAMADUN AWAL manusia. Kajian gambar. berwibawa. Sejauhmana
MANUSIA. Pyramid, Tembok Besar * Bersikap masyarakat
1-5 Aras 1 China. kepimpinan Malaysia
JANU 1. Tamadun Awal Dunia 1.1 Menerangkan konsep tamadun Melabel peta: cemerlang bertamadun
ARI a.Proses pembentukan 1.2 Menyatakan ciri-ciri tamadun Lokasi tamadun awal
2018 tamadun (Sumeria, 1.3 Menyatakan sumbangan tamadun manusia di pada peta (Mesir, Mencipta
Mesir ,Indus dan Sumeria, Mesir , Indus dan Hwang Ho. Sumeria, Indus, dan Masyarakat Bagaimana
Hwang Ho) Hwang Ho) berorganisasi. memelihara
MING i. Konsep dan Aras 2 * Bersatu dalam warisan dunia
GU 2 pengertian. 2.1 Membandingkan sumbangan tamadun manusia i-Think organisasi.
7-12 ii. Sumbangan di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho a) Peta Alir – Zaman Menilai
JANU 2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun. prasejarah Sebagai
ARI b) Peta titi – kaitan Berinovatif dalam pemimpin – apa
Aras 3 antara bahasa dgn perancangan. yg menjadi
2018 3.1 Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi istilah yg trgkan * bersikap kreatif keutamaan
pembentukan tamadun awal maksud tamadun dan inovatif. dalam dasar
c) Peta Buih memajukan
MING Berganda – Tafsiran negara.
GU 3 ISTILAH SEJARAH Tamadun
14-19 c) Peta Dakap – Ciri Menganalisis
Prasejarah Tamadun LATIHAN Tulisan Cina
JANU BBM Arkeologi d) Peta Bulatan – diserap oleh
ARI Peta Nomad sebab tamadun awal SPM 2006 (no5) Jepun & Korea –
2018 Gambar Tamadun bermula dilembah sg, SPM 2014 (no 5) mengapa tidak
Buku teks Polytheistic sumbangan SPM 2010 ( no 1 ) di AT
Raja setiapTamadun SPM 2008 ( n0 5)
Monarki e) Peta dakap- ciri2 SPM 2011 ( no 1)
Teokrasi setiap tam. SPM 2012 ( no 1 )
Mutlak SPMU 2015 (no 1)

Page 1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME
Melabel peta: KBAT
MING BAB 2 Menganalisis peningkatan tamadun dan Lokasi tamadun Kemakmuran dan Menilai
GU 4 b.Peningkatan tamadun sumbangannya. Yunani, China, Rom kegemilangan Kelebihan
(Yunani,Rom, India dan Aras 1 dan India. negara. demokrasi di
21-26 China) 1.1 Menyatakan aspek peningkatan tamadun di Pengurusan grafik: * bersama Malaysia
JANU  Peningkatan dan India, China, Rom dan Yunani. Membandingkan membina Menilai
ARI sumbangan 1.2 Menyenaraikan sumbangan tamadun India, sumbangan setiap kegemilangan Mengapa sistem
2018 tamadun. China, Rom dan Yunani. tamadun awal. negara. beraja masih
Yunani Sumbangan disanjung di
Rom Aras 2 peningkatan tamadun Malaysia
India 2.1 Membandingkan aspek peningkatan tamadun India, China, Rom dan Keharmonian dan Menganalisis
China Rom dan Yunani. Yunani. kesejahteraan . UU – mengapa
MING 2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun. * patuh kepada masih wujud
e) Peta titi – Tokoh peraturan dan ketidakadilan
GU 5 Aras 3 setiap tamadun undang-undang. Mencipta
28 3.1 Membandingkan system demokrasi Yunani f) Peta dakap – Dasar untuk
JANU dengan system demokrasi Malaysia hari ini. sumbangan tokoh dlm Kejituan idea meningkatkan
ARI - 2 3.2 Menjelaskan ciri-ciri pemimpin berwibawa. usaha perluasan kuasa membentuk ekonomi negara
FEBR g) Peta Buih – Ciri negara.
ISTILAH SEJARAH Demokrasi * boleh menjana BBM
UARI Dinasti Athens,sebab idea. Peta
2018 Demokrasi kemerosotan ekonomi Gambar
Republik tam.Yunani, sbb Buku teks
Colosseum pkembangan ekonomi
i-Think tamadun India k) Peta Titi – LATIHAN
h) Peta pokok –Ciri2 tulisan, tokoh, seni SPM 2008
a) Peta Dakap – latar belakang setiap tam. pendidikan Athens dan bina, sebab (no 1)
b) Peta bulatan – sbb republic diperkenalkan dan Sparta perkembangan SPM 2014
tamat di Rom i) Peta bulatan – ciri ekonomi India ( no 1)
c) Peta Alir –Perkembangan system perundangan pendidikan tam India & l) Peta Buih SPM 2005
di Rom Perubahan sistem pemerintahan Yunani China Berganda – ( no 1 )
d) Peta buih berganda- ciri perudangan dinasti j) Peta dakap – Olimpik Yunani & SPM 2014
Chin dan Han Sumbangan tokoh Moden (no 5)
setiap bidang

Page 2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 2 Memahami kemunculan perkembangan agama Melabel peta: Kepatuhan kepada KBAT
GU 6 c. Kemunculan agama dan dan ajaran utama dunia. Kemunculan agama Tuhan.
ajaran utama dunia. dan ajaran utama * taat kepada Menganalisis
4-9 i. Agama Aras 1 dunia. Tuhan. Bagaimana
FEBR Hindu 1.1 Menyetakan pengertia agama dan ajaran. acara perarakan
UARI Buddha 1.2 Menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia. Kajian teks: & rumah terbuka
2018 Kristian 1.3 Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama Sejarah kemunculan mengeratkan
Islam dan ajaran dunia. agama dan ajaran hubungan
utama dunia. BBM antara kaum
ii. Ajaran Aras 2 Buku teks
Confucianisme 2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap Pengurusan grafik: Carta Mencipta
Taoisme agama dan ajaran dunia. Mengklasifikasi agama Peta minda Bagaimana
2.2 Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia. dan ajaran dunia. melahirkan
masyarakat
Aras 3 Melabel peta: yang taat
3.1 Merumuskan kepentingan agama dalam Lokasi kemunculan kepada agama
kehidupan. agama dan ajaran
utama dunia.

ISTILAH SEJARAH i-Think


Agama
Ajaran a) Peta Dakap – ajaran
Kepercayaan utama/agama

Page 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME
Perbincangan: Berbangga degan KBAT
MING BAB 3 Memahami perkembangan kerajaan awal di Asia Ciri-ciri kerajaan aset negara. Menilai
GU 7 7.2 Tamadun awal Asia Tenggara. agrarian. * memanafaatkan Apakah negara
Tenggara. Pengurusan grafik: kurniaan Tuhan. kita sesuai jadi
11 - 16 Aras 1 Mebandingkan kerajaan agraria
FEBR  Bentuk dan ciri-ciri 1.1 Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di kerajaan agrarian dan @ maritim
UARI kerajaan awal Asia Tenggara. maritime. Kepimpinan -hujah
2018 1.2 Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan agraria. Kajian gambar: berwibawa
i.Kerajaan Agraria 1.3 Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan maritim. Candi Borobudur, membentuk Mengaplikasi
(Kerajaan Angkor) Angkor watt, kedaulatan negara. Usaha untuk
Pertanian sara diri Aras 2 Pelabuhan, sawah * bersikap memodenkan
2.1 Membandingkan kerajaan agraria dengan padi. kepimpinan pertanian.
Mengumpul hasil kerajaan maritim. Melabel peta: cemerlang.
hutan 2.2 Membincangkan aspek saling bergantung Pusat pentadbiran Mencipta
antara kerajaan agrarian dankerajaan maritim. kerajaan maritime dan BBM Menjadikan
agrarian. Malaysia kuasa
Aras 3 Perbincangan: Peta maritim yang
Perdagangan 3.1 Menghubungkaitkan kedudukan geografi kumpulan: contoh Buku teks maju
kerajaan agrarian kerajaan Angkor dan Srivijaya kerajaan amritim dan Grafik
dengan kegiatan ekonomi. kerajaan agrarian.
 Kerajaan maritim 3.2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan LATIHAN
(Kerajaan Srivijaya) kedaulatan negara. i-Think
Perdagangan e)Peta buih – Cth SPM 2007
Menangkap ikan ISTILAH SEJARAH a)Peta Pokok – ciri ker. ( no 1 )
KM, Faktor
dan mengumpul Agraria & Maritim SPM 2009
b)Peta Bulatan – perkembangan
hasil laut Kerajaan Agraria ( no 5 )
Ahli pelayaran kegiatan ekonomi ker KM, SPM 2013
Kerajaan Maritim
Peranan pelabuhan Pemerintahan Agrarian & Maritim Srivijaya,Pelabuha ( no 5 )
awal Pentadbiran c) Peta buih – Faktor n kedah Tua SPMU 2015
perkembangan Ker f)Peta bulatan- (no 5)
Angkor, Funan Bukti KA &KM SPM 2015
d) Peta bulatan – saling (no 1 )
kepentingan tasik Tonle bergantungan
Sap,

Page 4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 3 Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha Kajian gambar: Keunggulan KBAT
GU 8 b. Pengaruh agama Hindu dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Monumen Angkor Watt, warisan bangsa. Mencipta
dan Buddha. Candi Borobudur. * menghargai dan Bagaimana
18-23 Aras 1 memelihara mengekalkan
FEBR  Siatem 1.1 Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Kajian buku teks: warisan bangsa warisan seni
UARI pemerintahan dan Buddha ke Asia Tenggara. Pengaruh agama hindu bina negara
2018 pentadbiran 1.2 Menyatakan ciri-ciri Hindu-Buddha dalam dan Buddha dalam ISTILAH Mencipta
Kerajaan awal di Asia Tenggara. system pentadbiran. SEJARAH Bagaimana
Institusi beraja Orde Kosmos mengelak
Aras 2 Melabel peta: Devaraja generasi muda
 Kesenian dan 2.1 Menghuraikan pengaruh Hindu –Buddha dalam Pusat pentadbiran Kesenian terpengaruh
kesusasteraan. pemerintahan dan pentadbiran. kerajaan maritime dan Monumen dengan budaya
2.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu- agrarian. Candi negatif dari luar
pembinaan candi Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian. Kesusasteraan
i-Think Stupa
Kepentingan Aras 3 a)Peta Buih – Cara Dharma BBM
bahasa Sanskrit 3.1 Mewajarkan monument perlu dikekalkan kedatangan pengaruh Grafik
sebagai khazanah negara. Hindu, fungsi candi c) Peta buih – Gambar
b) Peta bulatan - Fungsi candi, Peta
Pengaruh H-B dlm peranan bhs
system pemerintahan sanskrit LATIHAN
d) Peta titi – kaitan SPM 2012
karya tempatan ( no 1 )
dgn epik India
e)Peta Dakap –
pengaruh Hindu
dalam pentadbiran

Page 5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 4 Memahami masyarakat Arab Jahiliyah Perbincangan: Kepimpinan agung KBAT
GU 9 8. TAMADUN ISLAM DAN Ciri-ciri masyarakat untuk Menganalisis
PERKEMBANGANNYA. Aras 1 jahiliyah. kesejahteraan Mengapakah
25 1.1 Menerangkan maksud jahiliyah. ummah. wujud zaman
FEBR 8.1 Islam dan 1.2 Menyenaraikan cirri masyarakat Arab Jahiliyah i-Think * mencontohi jahiliyah moden
UARI - perkembangannya di pemimpin agung.
2 MAC Makkah. Aras 2 a)Peta Bulatan – Mencipta
2018 2.1 Menghuraikan cirri-ciri masyarakat Arab maksud jahiliyah Bagaimana
a.Masyarakat Arab Jahiliah. Jahiliyah b) Peta Dakap – ciri mengelak
- Ciri-ciri dari aspek masyarakat jahiliyah perasaan
social, nilai-nilai hidup, Aras 3 c) Peta Pelbagai Alir – assabiah
organisasi politik dan 3.1 Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah Pembentukan Sistem
kepercayaan agama. berpegang teguh kepada system kabilah. Kabilah dlm
masyarakat Arab BBM
Jahiliah
ISTILAH SEJARAH Gambar
Jahiliah Buku teks
Asabiyah Peta
Kabilah

Page 6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 4 Memahami perkembangan Islam di Makkah. Bercerita: Kecekalan KBAT


GU 10 b.Islam dan penyebarannya Kelahiran nabi menegakkan Mengaplikasi
di Makkah. Aras 1 Muhammad SAW dan kebenaran
4-9 1.1 Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad sifat keperibadian * berpegang teguh Bagaimana
MAC -Kelahiran dan S.A.W. sehinggan dilantik menjadi Rasul. baginda. kepada nilai pengamalan
2018 perkembangan Islam di 1.2 Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad sejagat. sifat Nabi
Makkah S.A.W. Mengkaji carta: meningkatkan
1.3 Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah. Salasilah Nabi martabat
Muhammad SAW.
Aras 2 Kajian Teks:
2.1 Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad Penyebaran Islam di BBM
S.A. W. Makkah Peta minda
2.2 Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah Bahan cetak
Ayat Al-Alaq.
Aras 3
3.1 Membuktikan kepentingan pendidikan dalam
Islam berdasarkan surah al Alaq i-Think
3.2 Menjana idea agama islam yang dibawa oleh
Nabi Muhammad SAW mempunyai a)Peta Alir – Sejarah
kesinambungan dengan agama yang dibawa Nabi sebelum menjadi
oleh nabi-nabi yang terdahulu sejak Nabi adam Rasul & peristiwa
AS. kerasulan
3.3 Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam.
b)Peta Titi – Sifat Nabi
ISTILAH SEJARAH & maksud
Al amin
Wahyu c)Peta alir – rentetan
Dakwah peristiwa kerasulan
Nabi Nabi Muhammad SAW,
Rasul proses penyebaran
Islam ke Makkah

Page 7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN
PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 4 Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah Perbincangan: Penyatuan ummah KBAT
GU 10 c.Reaksi masyarakat Arab. terhadap penyebaran Islam Reaksi masyarakat mengukuhkan Menganalisis
Arab terhadap kemakmuran
4-9 - Penerimaan dan Aras 1 penyebaran Islam di negara. Bagaimana
MAC penentangan masyarakat 1.1 Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap Makkah. * hidup bersatu menangani
2018 Arab Makkah. penyebaran Islam di Makkah. padu. cabaran idea
i-Think kita tidak
Aras 2 diterima rakan
2.1 Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah a)Peta bulatan & Peta
terhadap penyebaran Islam. Buih – sebab
2.2 Menjelaskan dengan contoh penentangan penentangan, cara BBM
masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di penentangan Carta
Makkah. Buku teks

Aras 3
3.1 Menghubungkaitkan penentangan masyarakat
Arab Makkah terhadap Islam dengan
kepentingan ekonomi dan politik mereka.
MING
GU 11
11 - 16
MAC
2018

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN

Page 8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME

MING BAB 5 Memahami peristiwa Hijrah Nabi Muhammad Peta Minda: Keluhuran KBAT
GU 13 8.2. Kerajaan Islam di SAW ke Madinah dan kesannya. Sebab penghijrahan perlembagaan kita.
Madinah Nabi Muhammad SAW  mendaulatkan Mencipta
25-30 Aras 1 ke Madinah. perlembagaan Apa yang
MAC a. Perjanjian Aqabah 1.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah kita. mungkin berlaku
2018 Pertama dan Kedua. Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Kajian Peta jika Hijrah tidak
1.2 Menerangkan maksud Semenanjung Tanah berlaku
- Kepentingan hijrah dalam Islam Arab:
1.3 Menyenaraikan sebab-sebab nabi Muhammad Hijrah Nabi Muhammad Menganalisis
b. Hijrah SAW berhijrah ke Madinah. SAW.
1.4 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah dalam Adakah anda
Konsep sejarah Islam. Pengurusan Grafik: akan berhijrah -
Sebab Mengklasifikasikan hujah
Kepentingan Aras 2 kepentingan peristiwa
2.1 Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Hijrah dalam sejarah
Pertama dan kedua. Islam.
2.2 Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad BBM
SAW berhijrah ke Madinah Buku teks
2.3 Menghuraikan kepentingan peristiwa Hijrah i-Think Bahan edaran
dalam sejarah Islam.
a)Peta alir – rentetan
Aras 3 peristiwa Aqabah 1 & 2
3.1 Membuat justifikasi pendapat orientaslis yang b)Peta Bulatan –
mengtakrifkan hijrah sebagai melarikan diri. Perjanjian Aqabah,
3.2 Merasionalkan konsep hijrah dalam kehidupan konsep Hijrah
masa kini c)Peta Dakap –
kepentingan Hijrah
ISTILAH SEJARAH
Perjanjian
Hijrah
Muhajirin
Ansar
Orientalis

CADANGAN UNSUR &


MGU TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TINGKAH CATATAN

Page 9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 4

PEMBELAJARAN LAKU
PATRIOTISME
MING
GU 14 BAB 5 Memahami kepentingan Piagam Madinah. Kajian teks: Kepimpinan KBAT
c. Piagam Madinah Kandungan Piagam berwibawa Mengaplikasi
1-6 - Kandungan Aras 1 Madinah menjamin
APRIL - Kepentingan 1.1 Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan kedaulatan negara. Bagaimana
2018 Piagam Madinah. Pengurusan grafik: * bersikap menjayakan
d. Penyebaran Islam 1.2 Menyatakan kepentingan Piagam Madinah. Perbandingan pemimpin konsep 1
1.3 Menerangkan usaha penyebaran Islam di masyarakat Arab cemerlang. Malaysia dalam
-Mempertahankan Madinah. sebelum dan selepas berbilang kaum
maruah dan hak kedatangan Islam. Kecemerlangan
Aras 2 tamadun Islam Menilai
2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan menyinari dunia
Piagam Madinah. i-Think * memanfaatkan Beza perang
2.2 Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. kecemerlangan zaman Nabi
2.3 Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi a)Peta bulatan – tamadun Islam. dengan perang
Muhammad SAW Piagam Madinah hari ini
b)Peta Dakap – BBM
Aras 3 kandungan PM Peta minda
3.1 Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks c) Peta bulatan - Peta
menjamin perpaduan kaum. kepentingan PM grafik
3.2 Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui d)Peta Buih –, cara
mata pedang. penyebaran Islam,
3.3 Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebab perang dalam LATIHAN
sebelum dan selepas kedatangan Islam. Islam
e)Peta dakap – Sebab SPM 2004(no2)
ISTILAH SEJARAH diizinkan perang dalam
f) Peta Titi – Perang &
Piagam/ahifah Tahun

Baiah

Page 10