Anda di halaman 1dari 1

- _' _"'I

I DllllTl
BUKTI nrirnrnlt^Art
PEMOTONGAN nA rAr/ ri. I
PAJAK PENGHASILAN
^Fr.^rri-.i
PA$AL21 BAGI PEGAWAI TE?APATAU
ilINI
PENERTMA PEHSIUN ATAU TUNJANGAN HARI rsRr*ur*ffi 1721 - A1
Lffibarke-l ; r]fd{Jk Pfi*rims Fengtrasilsn
TI"IA/JAMINAN HARI TUA BERKALA i-ambar ke-A I urtuk Pernoto{}g

[84$t PEROLS]iAX
KEMENTERIAN KEIJANGAT$ RI PEHGHASLAiT &nre-aml
DIREKTO RAT JENDERAL FAJAK !{OMSR:,,, 1 -'l - n 15 * 000003CI ",r::, .. q1 -,., jg_
HFIATP
PEfiiO?SNG;r,;
NAiAA
PEMoroNG, PT. DWi NAGA SAKTIABADI

A, IDENTITAS FENERIMA FEilGHASIL,AN YANG DIPOTOFIG

T. HP1IIF :
n.nl 57.638.463.0 - 418 000 €. slArtr$ Jt"iltl-Ar{ 1AX6*UI.iS*H ffiL$A*GA l,l,tru{ pTXF
'
l" r$rq tro. xi fi('
t{sPoR.3.6 3603 1 20904860003 1 .1 .,'- --'.- { i'r
lflB/
.-_ r'J{j
-------
3. t{AllA :''ilr.- HERU 1 7. l{AxA rABAritt : .r.tl
-STCCOUNTING
4. &LAHAT:a* JL MANGGA II NO 24 PONDOK PETIR TANGERANG n iGiRYAWAIx ASlh$ : " 'i lY.a

al l1oil€ l{EGAiiA LlalMrSrL!

5.Jfir#$ fiELAtitiu:,lr,Txl L.Arfi-r.{Kt o*T l prftEiapuA!{

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUI.j6AN PPir PA$Ai- 21

Uf{AIAX ii..rl,rlr-Ati !Rir:

l(osE SBJEK Fer.{t(, |'al:r,m+t I ?1.1*$"&e


J

PEIiGI*ASILAN tsI?TJI C

1. ,-ii-,i lt'\:ir:.1, A .':'t -i. - Jr,


44.762.A7t
,_i.,-i;:..ljil. i,pf

I. i\,r.1.i,Ijir.i, i-a')\li lq -,.i!,.,: : r^i1:):.1-l :_:ili :L1i;.r;,rr."ri

4. r i ,:r. r.:Ar1li-l,l iri'. r1.j;".;i ilt ...;; i., trt,i_i,1ti,, tl


: ri. L :,i: l. :,, ji.; ri i r,'r 1,.= fr j l) ;i: : i-. i-L l.ir L i t ii l, -i.-.i
1.530.06!
\ rL:rt.i:1"1.!1r,i-1..i-i1.1 L'Lri'-ai";r )-r;iii:i:.;,1l.li"f.liJriri,::i,irri.i,::r,._. ll.i.Lir:.1i;.f.fil,l-:i.-/\,,JAirFr..A::ii!.1
' -
7. A:' i:-l,l irl]t{! } j 1-iJ. i I ji"1.: lii ;ir;i i .,iti.,'i-}t..ri;:ii :',;li, i.tl
8.02125t
i I

.- l','i- ii r':. 1. .::f.tr ra: ].', t-irr -. _i : 1 Lr


74.313.38S
PINGURAltiGAN:

i:i I ;.'i,i.: -l L:1,( it ri i.ir' : * a. r!:r : l-. 4\


3.633.165
':!, lLl-,ir.l, Pl- \5i:,1,. ;'i.:, -iiA\ i. I "'.. 1.083.s8C
11 .,-:,1:,qi' irr \nr._,i.r"ni,rj:1. ,i., :: l_l rr. ,
4"722.74e
P[Nri8liUNGAl,l PPi] PASAL i1l
t: ,1- i,.lrni. !L.f:i,_.i':!":;i f, "a ).t,1], r, . t,
69.590.64I
1_- ri Ii ji. r)i !rll: l.,L a :,1,11i : ::lL !ii:,_: t,1\'r:,

l.: -:r i"!riii.tf.lr,-:i./..:r.;:1i"ri:ir,.".:1.,i;i,'.r!-i.,:i-r\r':r.,j1 ,!.;':!:aii-:t i::L.','ir;. 1,L,:::lL:ii:.-.t"iii.:r.


6S.590.64t
1t: f !:i,-.:"4LirL.,i il"rn.l F,Lirl f-a;;".i i:, 4.-
42.000.00(
:,. !iLfil;1,.{,lil-Al,riLtri:iji\_ii.::a;t-i.i...irr,l'j.1._.1"r,Jri,rt,:.,.
27.590.00(
-ri i-Fr r{i:;ii;:1 ,1, A1:l *i,::i:r.i:j.:i-ii, ir.l i!;i !li_i.n ..-:i At ,: f .:i,_ii: {f ,,*"...,if..
1.379.50r
;rlrI i+:r!i. t ,/ii"aj l_i.,nr r',i..rtt :.r\,r-; 1,i:Ji;i.::i:ir:.;.:,i,li.'i

tLi
1.379.50(
irl_rf.l:i/:i!-Il_..::.i. lrt-gi::;rl. l:.::.:'.i.,,:.li-ti.t--r ;it:.-;j\,r!*:J,i,i.r.t :..i.j!r:i:
1.379.50(
C, IDTNTITAS PEMOTONG

1 NpwP , 46.746.113.7 3. TA|*S&AL A ?*tSA tA$*S*|t

! I{&h(A: SANDIKURNIAWAN 'ril 30 . 12 * 2015