Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ib Mujiati
Alamat : Marbalak pekon Margakaya Kab.Pringsewu
Nomor KTP : 1810017003810002

Selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pemberi Kuasa”,


Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada :

Nama : Sumidi
Alamat : Marbalak pekon Margakaya Kab.Pringsewu
Nomor KTP : 1810012609850004

Sebagai pihak yang mewakili dan menggantikan saya untuk mengurus proses permohonan
penyambungan listrik baru kepada PLN .

Dengan di tanda tanganinya Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa lepas dari segala tuntutan
hukum baik Pidana maupun Perdata untuk sekarang maupun yang akan datang dari Pihak Ketiga
ataupun pihak lainnya dan akan mengambil alih seluruh kewajiban tersebut di atas, khususnya
untuk mengurus permohonan penyambungan listrik baru kepada PLN.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya dan
sebagaimana mestinya.

Pringsewu 30 agustus 2017

Yang memberi kuasa yang di beri kuasa

(Ib. MUJIATI) (sumidi)