Anda di halaman 1dari 25

PENGENALAN ILMU

KETAMADUNAN
TOPIK PERBINCANGAN
1.2 Pengajian
1.3 Takrif dan Ciri
1.1 Pengenalan Ketamadunan Dan
Tamadun
Sejarah Tamadun

1.6 Kelahiran,
1.5 Hubungan 1.4 Kepercayaan ,
Perkembangan
Tamadun Dengan Agama Dan
Dan Kemerosotan
Budaya Tamadun
Tamadun

1.7 Persamaan Dan 1.9 Dialog Antara


1.8 Interaksi
Perbezaan Antara Tamadun
Antara Tamadun
Tamadun Peradaban
HASIL PEMBELAJARAN
1. Menerangkan keperluan mengkaji ilmu dan isu-
isu ketamadunan hari ini dalam konteks
Malaysia dan global serta hubungkait dengan
idea pembinaan negara Malaysia.
2. Menghuraikan ilmu ketamadunan dari
perspektif sarjana Timur dan Barat.
3. Menjelaskan kepentingan dialog sebagai
alternatif dalam menyelesaikan isu-isu
ketamadunan.

KATA KUNCI :
Pengajian Ketamadunan- Sejarah
Tamadun- Agama-Budaya-
Bangsa- Pandamgan Semesta-
interaksi antara tamadun-Dialog
tamadun
PENGENALAN
ILMU
KETAMADUNAN

Pengajian ketamadunan perlu dibina di atas asas


sumber-sumber ilmu (epistemologi) yang jelas
dan bertitik tolak daripada premis yang
disesuaikan dengan acuan pandangan semesta
/world view yang tertentu bersandarkan latar agama,
budaya, ideologi dimana ia dibina. Matlamat
daripada pembinaan dan kefahaman tentang
pandangan semesta adalah untuk menjana upaya
intelektual bagi mengukur pencapaian
tamadun sesuatu masyarakat atau bangsa.
PENGAJIAN KETAMADUNAN
VS
SEJARAH KETAMADUN
PENGAJIAN
KETAMADUNAN ;
membicarakan teori,konsep-
konsep asas, ciri serta sifat SEJARAH
tamadun secara KETAMADUNAN;
konseptual,teoritikal dan
abstrak. Merentasi merujuk kepada
perbincangan masa pengalaman yang dilalui
lampau,masa kini dan masa oleh sesuatu tamadun dari
depan; dinamik dan sentiasa segi pencapaian, jatuh
berkembang mengikut bangun, kemajuan dan
peredaran masa. kemunduran. Lazimnya
dibatasi oleh faktor masa.
Namun begitu..SEJARAH adalah komponen asas kajian ketamadunan kerana
melalui sejarahlah ILMU dan TEORI ketamadunan diBENTUK,diBINA
,diBANGUN dan diKEMBANGKAN
TAKRIF DAN CIRI TAMADUN

 TAKRIF
 Perkataan tamadun menggambarkan taraf
pencapaian kemajuan rohani dan jasmani
sesebuah masyarakat khususnya dari sudut ilmu
pengetahuan dan fizikal; memberi penekanan
kepada kehalusan budi pekerti dan
pembangunan perbandaran atau penempatan.

 Perkataan tamadun berasal dari bahasa Arab yang


diterima pakai dalam bahasa Melayu.
TAKRIF DAN CIRI TAMADUN

Istilah dalam Ilmu Ketamadunan;


 B.Arab; al-madaniyyah, al’umran, al-hadharah dan
tamaddun.
 B.Melayu; tamadun, peradaban dan budaya.
 B. Inggeris; civilization, culture, renaissance dan
urbanization.

Antara tokoh dalam bidang pengajian ketamadunan;


Ibnu Khaldun – Muhammad Abduh -Jurji Zydan – Farid
Wajdi – Malik Bennabi
 Dari sudut etimologinya ia berasal daripada
kalimah maddana iaitu kata kerja merujuk kepada
perbuatan membuka bandar atau kota serta
perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada
perkataan ini diterbitkan perkataan madani yang
merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada
sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan
perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang
terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan
madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen
yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan
kehidupan beragama.
 Oleh yang demikian , tamadun ditakrifkan sebagai ;

“ Pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan


pemikiran dan kemajuan(seperti sains dan
teknologi,kesenian,kesusasteraan dll) yang
tinggi,luhur,baik,halus dan sopan”.
PERKEMBANGAN TAMADUN
MANUSIA

Pandangan dan Teori Sarjana


Timur dan Barat ..
IBNU KHALDUN
TEORI PERKEMBANGAN TAMADUN
GENERASI • SEMANGAT
AWAL- JUANG,KEKITAAN,
KELAHIR SOLIDARITI SOSIAL
AN YANG TINGGI

GENERASI
TEORI KITARAN • MEMILIKI
PERTENG
KEUPAYAAN
IBNU KHALDUN AHAN-
INTELEK, ILMU, DAN
PERKEMB
KEMAHIRAN
ANGAN


GENERASI •
AKHIR- LEMAH,DILIMPAHI
KEMEROS KEMEWAHAN,KRISIS
OTAN ADAB,AKHLAK DAN
JATI DIRI

Istilah UMRAN menjelaskan makna TAMADUN yg merangkumi organisasi


sosial dan budaya; hubungan antara manusia,alam dan Penciptanya;
perubahan dari badawi kepada hadari…
 Arnold Toynbee: agama adalah ubat penyembuh krisis
peradaban.
 5 fasa: geneses, growth, breakdown, disintegration,
dissolution.

 Malik Bennabi; seimbang moral dan material.


Kepentingan 3 unsur; manusia, benda dan idea (plg
utama).

 Karl Marx; faktor ekonomi sbg landasan material yg


mencorakkan pemikiran manusia.

 Auguste Comte: tahap teologikal, metafizikal,


saintifik.
 Max weber: idea berperanan penting melahirkn
sistem ekonomi. Tekankan etika protestan.

 Emile Durkheim; masyarakat dicirikan olh


egoisme/individualisme yg membawa kpd keruntuhan
norma yg dipatuhi

 Ali Shariati; 2 unsur hijrah/migrasi dan manusia.


Hubungan Tamadun, Agama dan Budaya
Agama

TAMADUN

Budaya Bangsa
CIRI-CIRI TAMADUN
Sistem
kepercayaan
dan agama.
Peningkatan Penempatan
daya tetap.
kreativiti.

Peningkatan Peningkatan
daya reka CIRI-CIRI kualiti hidup.
cipta TAMADUN

Wujud sistem
Wujud sistem organisasi.
perundangan. Wujud bahasa
dan tulisan
untuk
komunikasi
FAKTOR KELAHIRAN VS KEMEROSOTAN
TAMADUN
Strategik;
Agama+Rohani;
Ilmu+Nilai;
PEMBENTUKAN Mahir+Teknologi
Persaingan
Kepimpinan
Asabiah
Hijrah

Ketidakstabilan Politik
Ketidakstabilan Ekonomi
Runtuh Moral;
Jumud;
KEMEROSOTAN Bencana Alam
Kemewahan
Individualisme dan egoisme
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN

Alam
Sekitar
Keluarga
Masyarakat

PERSOALAH BERKAIT TENTANG ETIKA


Pendidikan
Ekonomi

Kerajaan Kesihatan
INTERAKSI ANTARA TAMADUN
Antara Jenis-jenis Interaksi yang wujud dalam sejarah
ketamadunan
• Interaksi dalam Lingkungan Budaya yang Sama.
• Contoh: Hubungan masyarakat Islam dan Hindu di India.
1

• Interaksi dengan Budaya dan Tamadun yang Berbeza


• Contoh: Hubungan masyarakat Islam dan Buddha di Kemboja.
2

• Interaksi antara Tamadun yang Kuat dengan yang Lemah


• Contoh: Hubungan dan jaminan perlindungan masyarakat
3 Yahudi dan Kristian dalam Piagam Madinah.
Interaksi Dalam Sejarah …
 ISLAM dan KONFUSIANISME
 Bermula sejak kurun ke-7M.
 Peringkat awal- berlaku dalam bentuk perdagangan
antara saudagar2 Arab dan Parsi dengan saudagar
Cina.
 Proses interaksi – bermastautin + perkahwinan
dengan masyarakat tempatan.
 Sumbangan Interaksi dalam Dinasti Tang,Dinasti
Sung,Dinasti Yuan dan Dinasti Ming
- Pentadbiran – Gabenor wilayah
- Ketenteraan – Panglima tentera
- Etika- kesejajaran ajaran IslaM-
Konfusianisme
- Perkongsian ilmu
DIALOG ANTARA TAMADUN
 Zaman Dialog

Sejajar dengan kesedaran mngenai betapa kepelbagaian


masyarakat manusia di dunia dari segi geografi budaya dan
agama maka dialog menjadi satu keperluan dan
mekanisme perpaduan yang berkesan.

 Pendedahan ilmiah amat diperlukan untuk menghasilkan


penilaian yang tepat mengenai sifat dan tamadun masing-
masing bagi melestarikan semangat muhibbah antara
angota masyarakat dalam membentuk konsep tamadun
Malaysia.
 Idea dan prinsip asas tamadun Malaysia perlu dihayati
melalui pendekatan fitrah dan berasaskan fakta sejarah
dan realiti kehidupan bukan melalui pendekatan yg
mengaku salah (apologetic) mahupun menepis (defensive).

 Nilai tamadun-tamadun yang diwarisi oleh rakyat Malaysia


banyak mempunyai persamaan dari segi adab dan
kehidupan beradab, manusia dan kemanusiaan,
kepentingan alam tabii dan keperluan hidup harmoni
dengannya.

 Dialog adalah mekanisme utama yang perlu dipergiat


untuk mengembalikan semula nilai-nilai sepunya antara
tamadun bagi melestarikan keharmonian dan perpaduan.
 Pembudayaan Dialog di Malaysia.
 Di negara kita,sejak tahun 1980-an hingga kini telah
bermula usaha-usaha untuk mengadakan dialog
contohnya dialog antara agama.

 Di satu peringkat,kemajuan dialog telah tercapai


kerana didokong oleh para sarjana, ahli agama dan
cendekiawan.

 Dialog dalam kehidupan seharian berlaku dalam


proses kerjasama, komunikasi dan hidup bersama dlm
konteks pekerjaan,sekolah,penggunaan kemudahan
awam dll.
 Prinsip-prinsip Dialog.
Bagi memasti keberkesanan dialog, beberapa prinsip
membimbing perlu diambil kira dan difahami;

Memahami
persepsi dan
Berhemah
pengalaman rakan
dialog

Boleh + berupaya
jelaskan
Faham dan Sedar
pandangan Tidak Prejudis
Tujuan Utama
(kepercayaan +
nilai)

Bermanfaat
kepada kedua-dua ikhlas
pihak
 Halangan kepada Dialog
Antara faktor-faktor yang mnjadi halangan kepada dialog;

1. Bertukar 2. Rasa
agama rendah diri

3. Sindiran 4. Syak
sosial wasangka
KESIMPULAN…
Demi kesinambungan negara bangsa, kumpulan-
kumpulan etnik di Malaysia perlu bersatu di atas
nilai-nilai sejagat serta bersikap patriotik dan kursus
TITAS adalah satu wahana dalam memberi pengisian
ke arah tersebut. Pendedahan terhadap mengenali
latar belakang tamadun masing-masing boleh
memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain.

Anda mungkin juga menyukai