Anda di halaman 1dari 6

PELAN TINDAKAN / TAKWIM TAHUNAN / PROGRAM TAHUNAN

PEMULIHAN KHAS TAHUN 2018


SJK (C) YEONG CHANG

BIL AKTIVITI HURAIAN / OBJEKTIF SUMBER SASARAN JANGKA INDIKATOR


JUSTIFIKASI TENAGA MASA KEJAYAAN
1 Mesyuarat Hala tuju program Membincang kaedah Semua ahli  Murid Tahun 30 Membuat minit
Panitia pemulihan khas pelaksanaan P1NCH Jawatankuasa 4 hingga Disember mesyuarat selepas
Pemulihan Khas (program P1NCH) dengan berkesan di P1NCH Tahun 6 yang 2018 mesyuarat diadakan
Kali -1 / 2018 tahun 2018 sekolah gagal dalam
menguasai
kemahiran 3M

2 Pencalonan Penjelasan syarat- Mengenal pasti Semua ahli  Murid Tahun 7 - 11 Menyediakan
Murid syarat pencalonan bilangan murid yang Jawatankuasa 4, 5 dan 6 Januari borang pencalonan
Pemulihan Khas murid pemulihan hendak mengikuti P1NCH yang gagal 2018 kepada guru darjah
kepada guru-guru P1NCH pada awal dalam ujian dan mengisikannya
mata pelajaran BM tahun 2018 pencapaian dengan lengkap dan
dan Matematik Oktober tepat.
IPP2M Tahap
2

3 Ujian Saringan Membuat Menguji dan  Guru  Murid Tahun 14 - 18  Menyediakan


IPP2M Tahap 2 pengesanan dan memastikan murid Pemulihan 3,4 dan 5 yang Januari kertas soalan
penentuan tahap berkenaan betul-betul Khas gagal dalam 2018 ujian saringan
penguasaan 2M menghadapi masalah  Guru BM ujian IPP2M
bagi murid yang pembelajaran Tahun 4 & 6 Pelepasan  Menganalisis
dicalonkan. kemahian 2M  Guru Ujian keputusan ujian
Matematik Matematik saringan
Tahun 4 & 6 akhir tahun  Menghantar
2018. laporan ujian
 Murid Tahun saringan kepada
3 yang gagal PPD.
dalam ujian
pencapaian
Oktober
IPP2M dan
Ujian
Matematik
akhir tahun
2018.

4 Pengembalian Mengembalikan Mengenal pasti  Guru  Murid Tahun 21 Januari Mengeluarkan surat
murid yang murid yang lulus golongan murid perlu Pemulihan 4, 5 dan 2018 penyerahan murid
lulus dalam dalam ujian / tidak perlu Khas Tahun 6 yang ke kelas biasa
ujian saringan saringan IPP2M ke mengikuti P1NCH  Guru BM lulus dalam kepada guru darjah,
kelas perdana. secara formatif Tahun 4, 5 ujian saringan guru BM Tahun 4,
&6 IPP2M 2018 5 & 6.

5 Pelaksanaan Menjalankan proses Mengajar murid-  Guru  Murid Tahun Januari –  Menyediakan
pengajaran & P&P berdasarkan murid menguasai Pemulihan 2 dan 3 yang Oktober bahan bantu
pembelajaran Rancangan kemahiran 2M Khas gagal dalam 2018 mengajar yang
LINUS / Pelajaran Tahunan melalui pembelajaran ujian saringan sesuai
PINCH yang sedia ada. 12 konstruk / 32 LINUS  Menyediakan
kemahiran yang  Murid Tahun modul /
ditetapkan dalam 4, 5 dan 6 lembaran kerja
RPT. yang gagal yang sesuai.
dalam ujian
saringan
IPP2M 2018

6 Ujian Menjalankan ujian Memastikan murid-  Guru  Murid Tahun Mac  Menyediakan
Diagnostik penilaian secara murid sama ada dapat Pemulihan 2 dan 3 yang Mei kertas soalan
LINUS / IPP2M formatif setelah mengikuti dan Khas gagal dalam Julai ujian Diagnostik.
mempelajari menguasai kemahiran ujian saringan Sept  Menganalisis
sesuatu / beberapa yang baru dipelajari LINUS 2018 keputusan ujian
kemahiran atau sebaliknya  Murid Tahun Diagnostik
4, 5 dan 6  Memperkukuh
yang kemahiran yang
memasuki murid masih
P1NCH lemah menguasai
7 Pembinaan Membina pelbagai  Memudahkan  Guru  Murid Tahun Feb - Sept  Membeli bahan-
bahan bantu jenis BBM yang murid melihat dan Pemulihan 2 dan 3 yang 2018 bahan alat tulis
mengajar sesuai dan menarik belajar sesuatu Khas gagal dalam untuk membina
LINUS / untuk digunakan kemahiran melalui ujian saringan BBM.
P1NCH dalam P&P kaedah visual. LINUS  Mereka cipta
 Menarik minat  Murid Tahun jenis BBM yang
murid untuk 4, 5 dan 6 menarik dan
belajar. yang sesuai dalam
memasuki P&P
P1NCH

8 Pelaksanaan Mengkaji dan cuba  Mengenal pasti  Guru  Murid Tahun Feb - Sept  Menyediakan
Kajian menangani sesuatu masalah Pemulihan 2 dan 3 yang 2018 kertas kerja /
Tindakan masalah yang pembelajaran Khas gagal dalam proposal untuk
LINUS/ dihadapi dalam murid dan ujian saringan kajian yang
P1NCH P&P LINUS / seterusnya LINUS hendak dibuat
P1NCH memberi  Murid Tahun  Melaksanakan
“rawatan” yang 4, 5 dan 6 tindakan
berkesan yang mengikut tempoh
memasuki masa yang
P1NCH dirancang.

9 Mesyuarat Membincang dan  Membincang dan Semua ahli  Murid Tahun Jun Mencadang,
Panitia membentang mencari jalan Jawatankuasa 2 dan 3 yang 2018 memahami dan
Pemulihan Khas agenda-agenda penyelesaian LINUS / gagal dalam menangani perkara-
Kali -2 / 2018 berkaitan berkaitan hal / P1NCH ujian saringan perkara P1NCH di
pelaksanaan LINUS masalah yang LINUS sekolah
/ P1NCH dihadapi dari  Murid Tahun
Januari hingga Jun 4, 5 dan 6
2018 yang
memasuki
P1NCH

10 Pembinaan Menghasilkan  Membina bahan Semua ahli  Murid Tahun Feb - Sept  Mencari dan
Modul / modul / Buku bacaan / lembaran Jawatankuasa 2 dan 3 yang 2018 mengumpulkan
Lembaran Kerja lembaran kerja kerja yang sepadan LINUS / gagal dalam bahan-bahan
P1NCH yang bersistematik dengan P&P P1NCH ujian saringan sama ada
peringkat LINUS / P1NCH LINUS ‘hardcopy’ atau
sekolah  Memudahkan guru  Murid Tahun ‘softcopy’ yang
dan murid untuk 4, 5 dan 6 dianggap sesuai
mengikut sesuatu yang  Mengeditkan dan
kemahiran dari memasuki menjilidkan
semasa ke semasa P1NCH semua bahan
menjadi modul /
lembaran kerja
yang teratur dan
bersistematik.

11 Ujian Membuat Menguji dan  Guru  Murid Tahun 24-28  Menyediakan


Pencapaian Jun pengesanan dan memastikan murid- Pemulihan 4, 5 dan 6 Jun kertas soalan
IPP2M penentuan tahap murid sama ada telah Khas yang 2018 ujian pencapaian
penguasaan 2M berjaya menguasai memasuki IPP2M
bagi murid yang kemahiran 2M atau P1NCH  Menganalisis
mengikuti P1NCH tidak keputusan ujian
selama 6 bulan pencapaian
 Menghantar
laporan ujian
pencapaian
secara online.

12 Ujian Saringan Membuat Menguji dan Guru Mata  Murid Tahun 1Sept - 15  Menyediakan
2 LINUS 2018 pengesanan dan memastikan murid- Pelajaran BM 1,2,3 Oktober kertas soalan
penentuan tahap murid sama ada telah dan MM 2018 ujian saringan
penguasaan 2M berjaya menguasai Tahun 1,2,3 LINUS
bagi murid yang kemahiran 2M atau  Menganalisis
mengikuti LINUS tidak keputusan ujian
selama 6 bulan saringan 2
 Menghantar
laporan ujian
saringan secara
online.
13 Ujian Membuat Menguji dan  Guru  Murid Tahun Oktober  Menyediakan
Pencapaian pengesanan dan memastikan murid- Pemulihan 4, 5 dan 6 2018 kertas soalan
Oktober IPP2M penentuan tahap murid sama ada telah Khas yang ujian pencapaian
penguasaan 2M berjaya menguasai memasuki IPP2M
bagi murid yang kemahiran 2M atau P1NCH  Menganalisis
mengikuti P1NCH tidak keputusan ujian
selama 10 bulan pencapaian
 Menghantar
laporan ujian
pencapaian
kepada PPD.

15 Mesyuarat Membincang dan  Membincang dan Semua ahli  Murid Tahun Oktober Mencadang,
Panitia membentang mencari jalan Jawatankuasa 4, 5 dan 6 2018 memahami dan
Pemulihan Khas agenda-agenda penyelesaian P1NCH yang menangani perkara-
Kali -3 / 2018 berkaitan berkaitan hal / memasuki perkara P1NCH di
pelaksanaan masalah yang P1NCH sekolah
P1NCH dihadapi dari Julai
hingga Ogos 2018

16 Penilaian Tahap Menilai  Menilai Semua ahli  Murid Tahun Nov 2018  Menyediakan
Kecekapan keberkesanan keberkesanan Jawatankuasa 4, 5 dan 6 borang penilaian
Pelaksanaan pelaksanaan proses P&P yang P1NCH yang tahap kecekapan
P1NCH tahun P1NCH dari telah dijalankan memasuki pelaksanaan
2018 pelbagai aspek pada tahun ini P1NCH P1NCH
 Memperbaiki  Mengkaji
kelemahan yang respon-respon
masih tidak dapat untuk mengambil
diatasi. tindakan
 Menambahbaik selanjutnya
kekuatan yang  Membuat
telah dicapai laporan penilaian
tahunan dan
difailkan.
CARTA GANTT PELAN TINDAKAN
PROGRAM PEMULIHAN KHAS TAHUN 2018
SJK (C) YEONG CHANG

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Mesyuarat Panitia Pemulihan Khas
Kali -1 / 2018
2 Pencalonan Murid Pemulihan Khas
3 Ujian Saringan IPP2M dan
E-ReEM Tahun 2 dan Tahun 3
4 Pengembalian murid yang lulus
dalam ujian saringan
5 Pelaksanaan pengajaran &
pembelajaran P1NCH
6 Ujian Diagnostik IPP2M dan
E-ReEM
7 Pembinaan bahan bantu mengajar
P1NCH
8 Pelaksanaan Kajian Tindakan
P1NCH
9 Mesyuarat Panitia Pemulihan Khas
Kali -2 / 2018
10 Pembinaan Modul / Lembaran
Kerja P1NCH peringkat sekolah
11 Ujian Pencapaian Jun IPP2M dan
ujian pelepasan E-ReEM
12 Ujian Saringan 2 LINUS Tahun
2018
13 Ujian Pencapaian Oktober IPP2M
dan ujian pelepasan E-ReEM
14 Mesyuarat Panitia Pemulihan Khas
Kali -3 / 2018
15 Penilaian Tahap Kecekapan
Pelaksanaan P1NCH tahun 2018