Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 1 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.1 Menganalisis 1 Menyatakan perubahan fizikal
1-5 JANUARI KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan perubahan fizikal lelaki lelaki dan perempuan apabila
2018 serta perkembangan dan perempuan ke memasuki alam remaja.
Kesihatan Diri dan fizikal yang sihat. alam remaja.
Reproduktif 2 Menerangkan tentang perubahan
fizikal lelaki dan perempuan
MINGGU 2 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.2 Memahami apabila memasuki alam remaja.
7-12 KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan perubahan diri sebagai
JANUARI serta perkembangan remaja lelaki dan 3 Menjelaskan dengan contoh
2018 Kesihatan Diri dan fizikal yang sihat. perempuan untuk perubahan diri sebagai remaja
Reproduktif diterima serta dihargai. untuk diterima dan dihargai.

4 Menjelaskan melalui contoh cara


MINGGU 3 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.3 Mengaplikasi
menjaga kebersihan dan
14-19 KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan cara menjaga
kesihatan diri sebagai remaja.
JANUARI serta perkembangan kebersihan dan
2018 Kesihatan Diri dan fizikal yang sihat. kesihatan diri remaja 5 Meramalkan kesan sekiranya
Reproduktif lelaki serta tidak menjaga kebersihan dan
perempuan. kesihatan diri.

6 Mencadangkan ciri-ciri seksualiti


sebagai remaja lelaki dan
perempuan seperti yang dianjurkan
oleh agama dan budaya.

KSSR PK Th6 Page 1


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 4 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Memahami situasi
21-26 KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan yang mendorong kepada 1 Menyatakan maksud tingkah
JANUARI kemahiran untuk tingkah laku seksual dan laku seksual.
2018 Kesihatan Diri dan menangani pengaruh cara menanganinya
Reproduktif dalaman serta luaran 2 Menerangkan contoh
yang mempengaruhi situasi yang mendorong
kesihatan diri dan kepada tingkah laku
reproduktif. seksual.
MINGGU 5 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.2 Memahami risiko
28 JANUARI - KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan tingkah laku seksual iaitu 3 Menjelaskan dengan contoh
2 FEBRUARI kemahiran untuk kehamilan, jangkitan tingkah laku seksual.
2018 Kesihatan Diri dan menangani pengaruh penyakit seksual, HIV,
Reproduktif dalaman serta luaran AIDS dan ketagihan 4 Memilih cara untuk tidak
yang mempengaruhi melakukan aktiviti seksual. melakukan tingkah laku
kesihatan diri dan seksual.
reproduktif.
MINGGU 6 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Memahami kesan 5 Merumuskan kesan tingkah
4-9 KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan tingkah laku seksual laku seksual terhadap diri dan
FEBRUARI kemahiran untuk terhadap diri dan keluarga.
2018 Kesihatan Diri dan menangani pengaruh keluarga.
Reproduktif dalaman serta luaran
6 Menyampaikan maklumat
yang mempengaruhi
tentang kesan tingkah laku
kesihatan diri dan
seksual terhadap diri dan
reproduktif.
keluarga.
MINGGU 7 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Memahami kesan
11 - 16 KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan tingkah laku seksual
FEBRUARI kemahiran untuk terhadap diri dan
2018 Kesihatan Diri dan menangani pengaruh keluarga.
Reproduktif dalaman serta luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif.

KSSR PK Th6 Page 2


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 8 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Menganalisis
18-23 KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan makanan segar, makanan 1 Memberi contoh makanan
FEBRUARI pemakanan yang sihat yang diproses, dan segar, makanan yang
2018 Pemakanan serta selamat. makanan segera. diproses, dan makanan
segera.
MINGGU 9 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Memahami faedah
25 FEBRUARI KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pengambilan makanan 2 Menyatakan perbezaan
- 2 MAC 2018 pemakanan yang sihat segar. antara makanan segar,
Pemakanan serta selamat. makanan yang diproses, dan
makanan segera.
MINGGU 10 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Memahami kesan
4 - 9 MAC KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pengambilan makanan 3 Menjelaskan dengan contoh
2018 pemakanan yang sihat yang diproses, dan faedah pengambilan
Pemakanan serta selamat. makanan segera. makanan segar.

MINGGU 11 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.4 Menilai makanan 4 Membuat penilaian terhadap
11 - 16 MAC KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan dan amalan pemakanan kesan pengambilan makanan
2018 pemakanan yang sihat yang sesuai untuk yang diproses, dan makanan
Pemakanan serta selamat. mengelakkan penyakit segera kepada kesihatan.
tidak berjangkit.
5 Mengesyorkan jenis-jenis
makanan yang berkhasiat.

6 Membuat laporan ringkas


tentang makanan dan amalan
pemakanan yang sesuai untuk
mengelakkan penyakit tidak
berjangkit.

KSSR PK Th6 Page 3


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 13 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengetahui
25-30 MAC KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan pelbagai jenis dadah. 1 Memberi contoh pelbagai jenis
2018 bahan serta berkemahiran dadah.
Penyalahgunaan menangani situasi berisiko
Bahan terhadap diri, keluarga 2 Menerangkan situasi yang
dan masyarakat. mendorong kepada
penyalahgunaan dadah.
MINGGU 14 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Menganalisis
1 - 6 APRIL KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan situasi berisiko berkaitan 3 Menjelaskan dengan contoh
2018 bahan serta berkemahiran penyalahgunaan dadah. kesan negatif akibat
Penyalahgunaan menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah
Bahan terhadap diri, keluarga terhadap diri dan keluarga.
dan masyarakat.
4 Memilih cara untuk mengelak
MINGGU 15 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.3 Memahami kesan diri daripada terjebak dengan
8-13 APRIL KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan negatif akibat penyalahgunaan dadah.
2018 bahan serta berkemahiran penyalahgunaan dadah
Penyalahgunaan menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga 5 Membuat keputusan dalam
Bahan terhadap diri, keluarga dan masyarakat. menangani situasi berisiko
dan masyarakat. terhadap penyalahgunaan
dadah.
MINGGU 16 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.4 Mengaplikasi cara
15 - 20 APRIL KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan menangani situasi 6 Menyampaikan maklumat
2018 bahan serta berkemahiran berisiko dalam kepada orang lain tentang
Penyalahgunaan menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah kesan negatif akibat
Bahan terhadap diri, keluarga terhadap diri, keluarga penyalahgunaan dadah
dan masyarakat. dan masyarakat. terhadap masyarakat.

KSSR PK Th6 Page 4


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 17 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.1 Memahami
22 - 27 APRIL KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan maksud Kemahiran 1 Menyatakan maksud
2018 MENTAL, cara mengurus emosi untuk asertif. kemahiran asertif.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan
SOSIAL mental dalam kehidupan 2 Menerangkan jenis-jenis
harian. kemahiran asertif dalam
Pengurusan mengurus emosi.
Mental dan
3 Menunjuk cara kemahiran
Emosi
asertif dalam situasi yang
diberi.
MINGGU 18 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.2 Memahami jenis-
30 APRIL - 4 KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan jenis kemahiran asertif 4 Memilih cara mengurus emosi
MEI 2018 MENTAL, cara mengurus emosi untuk iaitu verbal dan bukan mengikut pelbagai situasi.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan verbal.
SOSIAL mental dalam kehidupan 5 Merumuskan kepentingan
harian. kemahiran asertif dalam
Pengurusan mengurus emosi.
Mental dan
Emosi 6 Menyebarkan maklumat
tentang kemahiran asertif
MINGGU 19 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.3 Memahami dalam mengurus emosi.
6-11 MEI KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan kepentingan kemahiran
2018 MENTAL, cara mengurus emosi untuk asertif dalam mengurus
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan emosi.
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian.
Pengurusan
Mental dan
Emosi

KSSR PK Th6 Page 5


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 20 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.4 Mengaplikasi


13-18 MEI KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan kemahiran asertif dalam
2018 MENTAL, cara mengurus emosi untuk mengurus emosi.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian.
Pengurusan
Mental dan
Emosi

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 21 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.1 Memahami
20-25 MEI KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga proses perubahan 1 Mengenal pasti
2018 MENTAL, serta kepentingan institusi mental, emosi dan perubahan remaja dari
EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek sosial remaja aspek mental, emosi dan
SOSIAL kesihatan keluarga. dalam institusi sosial.
kekeluargaan.
Kekeluargaan 2 Menerangkan perubahan
remaja dari aspek
MINGGU 22 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.2 Menganalisis mental, emosi dan sosial.
27-MEI 1 KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga peranan remaja dalam
JUN 2018 MENTAL, serta kepentingan institusi memperkukuh institusi 3 Menghubungkait
EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan.
perubahan remaja dari
SOSIAL kesihatan keluarga.
aspek mental, emosi dan
sosial dalam keluarga.
Kekeluargaan
4 Membincangkan peranan
MINGGU 23 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.3 Menilai kepentingan
remaja dalam keluarga.
3-8 JUN 2018 KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga peranan remaja dalam
MENTAL, serta kepentingan institusi memperkukuh institusi
kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan. 5 Membahaskan
EMOSI DAN
kepentingan peranan

KSSR PK Th6 Page 6


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

SOSIAL kesihatan keluarga. remaja dalam keluarga.

Kekeluargaan 6 Menyebarkan maklumat


kepentingan peranan
remaja dalam keluarga.
Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 26
24 - 29 JUN MODUL 2: 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Menganalisis 1 Menyenaraikan situasi
2018 KESIHATAN mengaplikasi kemahiran situasi tekanan daripada tekanan daripada rakan
MENTAL, interpersonal serta rakan sebaya. sebaya.
EMOSI DAN komunikasi berkesan dalam
SOSIAL kehidupan harian. 2 Menerangkan situasi
tekanan daripada rakan
sebaya.
Perhubungan
3 Menjelaskan dengan contoh
MINGGU 27 situasi tekanan daripada
1-6 JULAI MODUL 2: 2.3 Mengetahui dan 2.3.2 Mengaplikasi
rakan sebaya.
2018 KESIHATAN mengaplikasi kemahiran cara mengurus
MENTAL, interpersonal serta tekanan daripada
4 Menghuraikan cara
EMOSI DAN komunikasi berkesan dalam rakan sebaya
mengurus tekanan daripada
SOSIAL kehidupan harian. melalui komunikasi
rakan sebaya dalam
berkesan.
kehidupan harian.
Perhubungan
5 Merumuskan cara mengurus
tekanan daripada rakan
sebaya dalam kehidupan
harian.

6 Mencadangkan cara
mengurus tekanan daripada
rakan sebaya dalam

KSSR PK Th6 Page 7


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

kehidupan.
Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

MINGGU 28 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.1 Mengetahui 1 Menyenaraikan penyakit


8-13 JULAI KESIHATAN penyakit dan cara mencegah penyakit bawaan bawaan makanan, dan
serta mengelak risiko makanan, dan penyakit penyakit bawaan air.
2018 PERSEKITARAN
penyakit dalam kehidupan bawaan air.
harian. 2 Menerangkan cara jangkitan
Penyakit penyakit bawaan makanan,
dan penyakit bawaan air.

MINGGU 29 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.2 Mengetahui 3 Menjelaskan dengan contoh
15-20 JULAI KESIHATAN penyakit dan cara mencegah gejala dan tanda cara merebak dan mencegah
2018 PERSEKITARAN serta mengelak risiko penyakit bawaan penyakit bawaan makanan,
penyakit dalam kehidupan makanan, dan penyakit dan penyakit bawaan air.
Penyakit harian. bawaan air.
4 Membuat pemerhatian
amalan pencegahan
keracunan makanan di
MINGGU 30 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.3 Menganalisis cara
kantin sekolah dalam
22 - 27 JULAI KESIHATAN penyakit dan cara mencegah merebak dan cara
kalangan murid.
2018 PERSEKITARAN serta mengelak risiko mencegah penyakit
penyakit dalam kehidupan bawaan makanan, dan
harian. penyakit bawaan air. 5 Meramalkan tahap keseriusan
Penyakit penyakit bawaan makanan,
dan penyakit bawaan air
berdasarkan gejala dan tanda
penyakit.

6 Mereka cipta bahan


maklumat mengenai
penyakit bawaan
makanan, dan penyakit
bawaan air.

KSSR PK Th6 Page 8


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 31
29 JULAI - 3
OGOS 2018 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.1 Menilai pengaruh
KESIHATAN kepentingan menjaga komuniti kepada 1 Menyatakan maksud komuniti.
PERSEKITARAN keselamatan diri dan keselamatan.
mendemonstrasi 2 Mengenal pasti dan
Keselamatan kemahiran menggambarkan pengaruh positif
kecekapan psikososial dan negatif dalam komuniti.
dalam kehidupan harian.
3 Menunjuk cara menangani
pengaruh negatif mengikut
MINGGU 32 situasi.
5 - 10 OGOS
2018 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.2 Mengaplikasi 4 Menjelaskan melalui contoh cara
KESIHATAN kepentingan menjaga cara-cara menangani menangani pengaruh positif dan
PERSEKITARAN keselamatan diri dan pengaruh yang negatif.
mendemonstrasi mengancam
kemahiran keselamatan. 5 Membahaskan pelbagai pengaruh
Keselamatan
kecekapan psikososial yang terdapat dalam komuniti.
dalam kehidupan harian.
6 Menulis amalan dan nilai murni
yang mesti diamalkan untuk
MINGGU 33 menjaga keharmonian serta
12 - 17 OGOS keselamatan dalam komuniti.
2-18 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.3 Mengamalkan cara-
KESIHATAN kepentingan menjaga cara memperkukuh
PERSEKITARAN keselamatan diri dan pengaruh positif untuk
mendemonstrasi keselamatan.
Keselamatan kemahiran

KSSR PK Th6 Page 9


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

kecekapan psikososial
dalam kehidupan harian.

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 35
26-31 OGOS
2018 MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.1 Mengenal pasti 1 Melabelkan bahan yang terdapat
pertolongan cemas dan kandungan peti dalam peti pertolongan cemas.
KESIHATAN
PERSEKITARAN kepentingan bertindak pertolongan cemas yang
dengan bijak mengikut lengkap serta fungsinya. 2 Menerangkan kegunaan bahan
situasi. yang terdapat dalam peti
Pertolongan pertolongan cemas.
Cemas
3 Menunjuk cara penggunaan
MINGGU 36 bahan yang terdapat dalam peti
2-7 pertolongan cemas mengikut
SEPTEMBER MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.2 Mengaplikasikan situasi kecederaan.
2018 KESIHATAN pertolongan cemas dan penggunaan peti
PERSEKITARAN kepentingan bertindak pertolongan cemas 4 Menjelaskan melalui contoh
dengan bijak mengikut dalam bantu mula. penggunaan bahan alternatif
Pertolongan situasi. dalam bantu mula sekiranya
Cemas tiada peti pertolongan cemas.

MINGGU 37 5 Mengesyorkan bahan alternatif


9 - 14 yang sesuai dalam bantu mula
3.3 Mengetahui asas 3.3.3 Mengaplikasikan mengikut situasi.
SEPTEMBER MODUL 3:
2018 KESIHATAN pertolongan cemas dan penggunaan bahan
kepentingan bertindak alternatif dalam bantu 6 Menghasilkan karya mengenai
PERSEKITARAN
dengan bijak mengikut mula sekiranya tiada peti kecederaan dan cara bantu mula.
Pertolongan situasi. pertolongan cemas.

KSSR PK Th6 Page 10


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Cemas

Minggu Modul / Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan


Tajuk
MINGGU 38
16-21 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid
SEPTEMBER
2018
MINGGU 39
23-28 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid
SEPTEMBER
2018
MINGGU 40
30 SEPTEMBER Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid
- 5 OKTOBER
2018
MINGGU 41
7 - 12 Taklimat dan Pengurusan Murid Ke Tingkatan Satu
OKTOBER 2018
MINGGU 42
14-19 ULANGKAJI PAT 2017
OKTOBER 2018
MINGGU 43
21-26 PAT 2017
OKTOBER 2018
MINGGU 44
28 - 2 POST MORTEM PAT 2017
NOVEMBER
2018

KSSR PK Th6 Page 11


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 45
4-9 PENGURUSAN KELAS
NOVEMBER
2018
MINGGU 46
11-16 PENGURUSAN KELAS
NOVEMBER
2018
MINGGU 47
18 - 23 PENGURUSAN KELAS
NOVEMBER
2018

KSSR PK Th6 Page 12


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

KSSR PK Th6 Page 13