Anda di halaman 1dari 6

5.

0 TINDAKAN MORAL

Tindakan moral bermaksud tingkah laku dan tindakan seseorang individu terhadap

tindakan dan keputusan yang ditunjukkan dengan rasa penuh tanggungjawab berdasarkan kepada

penaakulan dan emosi moralnya. Tingkah laku ini berkait rapat dengan ketekalan diri, kekuatan

jati diri, dan kecekapan membuat keputusan dengan mengamalkan keadilan dan rasional.

Tingkah laku moral adalah dimensi moral yang menterjemahkan penaakulan dan emosi

moral. Tingkah laku yang baik dan buruk adalah hasil daripada bagaimana seseorang itu

menaakul dan menggunakan emosi moral dalam tingkah lakunya. Sebagai contohnya, seseorang

yang membantu orang lain dalam kesusahan seperti ditimpa kemalangan jalan raya adalah hasil

daripada pemikiran baik hati iaitu “kita mesti membantu orang dalam kesusahan”.

Ia juga merupakan tingkah laku dan perlakuan individu terhadap semua keputusan yang

ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab tetapi mengikut kemampuan dirinya.Tindakan moral

ini adalah hasil daripada pemikiran moral dan perasaan moral yang mendorong seseorang

bertindak secara bermoral.

Rumusannya, insan yang bermoral mengembangkan penaakulan moral, emosi moral dan

perlakuan moral dengan seimbang. Individu yang bertingkah laku moral dapat bertindak dengan

penuh tanggungjawab mengikut kemampuan sendiri terhadap sesuatu keputusan yang

berlandaskan penaakulan dan emosi moral.

Perkembangan tindakan dan perlakuan moral boleh dilakukan dengan:

1. Bertindak secara autonomi berdasarkan kepada prinsip moral yang asas

2. Bertindak secara konsisten atau sebagai sesuatu kebiasaan dalam kehidupan


3. Bertanggungjawab sendiri atas tindakan yang diambil

4. Beriltizam untuk menjadikan nilai sebagai satu ciri perwatakan diri sendiri dan dalam

hubungannya dengan orang lain.

Antara contoh tindakan moral:

i. Memimpin orang buta menyeberang jalan

ii. Tidak terjebak dalam rasuah walaupun pekerja-pekerja lain dalam unit tersebut

melakukannya kerana dia sedar bahawa rasuah akan merosakkan sistem

pekerjaan dan ditegah oleh agama

iii. Sebagai ibu tunggal yang mempunyai seorang anak cacat iaitu tiada tangan dan

kaki sanggup mendokong anaknya pergi balik ke sekolah sejak Tahun Satu

hingga Tahun 6.

Tindakan moral merupakan tindakan yang bersepadu dan menyeluruh, seperti mana yang

dinyatakan:

“A morally educated person must not only act or feel in a certain way, but must do so for the

right reasons. If people merely “do the right thing” unthinkingly out of habit, fear, impulse or

conditioning, we would not say that they have been morally educated, or even that they are

acting morally in an appropriate sense…The person must therefore (a) know what the right

reasons are and (b) have convinced himself that they are right. Knowing the right reasons

depends on understanding the general principles that underpin moral decision-making.” (Wilson

dalam McLaughlin & Halstead, 2000, m.s. 251-252).


Sifat-sifat moral seseorang individu dapat dilihat melalui perlakuan yang mengambarkan

sifatya. Terdapat pelbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat bermoral kerana masing-

masing mempunyai fahaman yang tersendiri. Walaubagaimanapun, tiga prinsip utama telah

dikemukakan sebagai panduan menentukan insan bermoral iaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mementingkan saksama, seimbang dan sama rasa. Namun begitu, tidak juga

menunjukkan keadilan bila seseorang yang bekerja lebih tetapi masih mendapat layanan yang

sama. Bayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka. Keadilan merupakan satu prinsip moral

yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan

masyarakat. Keadilan juga membawa makna tidak pilih kasih, tidak tamak untuk kepentingan

diri sendiri.

2. Prinsip Alturisme

Prinsip alturisme merupakan perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk kebaikan

orang lain mengatasi kepentingan diri sendiri. Keputusan yang diambil dan tindakan yang

dilakukan bersifat moral dan berperikemanusian. Alturisme melahirkan perasaan kasih saying,

simpati dan empati yang seterusnya akan menghilangkan rasa pentingkan diri sendiri.

Contohnya, seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu untuk menyumbangkan

tenaga samada dalam bentuk tenaga mahupun wang ringgit untuk membantu mangsa Tsunami di

Acheh, India, Bangkok dan lain-lain. Mereka menderma untuk meringankan bebanan yang

ditanggung oleh mangsa yang hidup dan anak-anak yatim yang kehilangan ibubapa.
3. Prinsip Autonomi

Prinsip ini menerangkan konsep pertimbangan bebas dan kebebasan memilih. Sekiranya

pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar adalah tidak

boleh dikategorikan sebagai tindakan moral. Keadaan ini disebabkan oleh individu yang dipaksa

membuat pertimbangan adalah tidak berupaya bertingkah laku secara rasional dan adil. Tingkah

laku tersebut hanya mematuhi perintah dan kuasa luar. Sebagai contoh, Khalid memilih untuk

tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan kesihatan. Dia tidak merokok

bukan kerana dia takut dimarah ibubapa atau guru tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi

dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapapun.

Nilai-nilai peribadi yang unggul akan dapat mengawal tingkah laku dalam sistem

kognitifnya atau sistem nilai peribadinya sebagai suatu struktur dalaman yang jelas dan teratur.

Terdapat dua nilai yang utama, iaitu nilai-nilai mutlak dan nilai-nilai kegunaan. Nilai-nilai

mutlak merupakan nilai-nilai yang diingini untuk menjadi unggul, contohnya kebijaksanaan,

kehormatan diri, kebahagiaan dan keselaman. Manakala, nilai-nilai kegunaan membolehkan

seseorang mencapai sesuatu yang unggul tadi, contohnya, kejujuran, berdikari,

bertanggungjawab dan penyayang.

Kedua-dua nilai diatas disepadukan oleh individu sebagai criteria kepercayaannya.

Kepercayaan inilah yang membimbing atau menentukan tindakan, sikap terhadap benda atau

situasi, ideology, penampilan diri kepada orang lain, penilaian, pertimbangan, membandingkan

diri dengan orang lain dan usaha-usaha untuk mempengaruhi orang lain.

Seseorang individu ituakan membentuk nilai yang akan bertindak sebagai panduan

perlakuan dan penilaian bersesuaian dengan dirinya untuk melakukan sesuatu. Sistem nilai ini
merupakan organisasi kepercayaan berkenaan cara-cara perlakuan. Sistem nilai yang dipelajari

oleh individu itu disepadukan dalam satu organisasi dan membolehkan individu memilih tingkah

laku yang sesuai berdasarkan situasi yang dihadapinya. Sistem inilah yang akan mengawal cara

pemikiran dan seterusnya membentuk tingkah laku seseorang individu.

Secara amnya, pengajian falsafah tentang moral ataupun disebutkan sebagai falsafah

moral atau etika telah memberikan kita sebab dan pengertian tentang andaian dan idea mengenai

tindakan yang dianggap baik dan patut dilakukan oleh seseorang individu dalam hidupnya serta

dalam hubungan antara individu.

Menurut Lickona (1980) perkembangan moral harus meliputi tiga rangkaian

pertumbuhan moral yang saling berkaitan iaitu perkembangan pemikiran moral, perkembangan

perasaan moral dan perkembangan tingkah laku moral. Perkembangan dalam pemikiran moral,

perasaan moral dan tingkah laku moral akan membawa perubahan yang progresif ke arah

kematangan moral.

Rujukan

Lickona, T. (1997). Educating for character: A comprehensive approach. Dalam A, Molnar

(Ed.). The construction of children’s character. Ninety-sixth yearbook of the National

Society for the Study of Education. Part II. Chicago: The University of Chicago Press.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Pukal latihan kurikulum bersepadu sekolah

menengah: Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

McLaughlin, T.H. & Halstead, J.M. (2000). John Wilson on moral education. Journal of Moral

Education. 29 (3), 247-268.


Abdul Rahman Md. Aroff & Chang Lee Hoon. (1994). Pendidikan moral. Dinamika guru. Siri

Pendidikan Longman. Petaling Jaya: Longman Malaysia.