Anda di halaman 1dari 5

3.

0 Jenis Alat Pentaksiran

3.1 Ujian Formatif dan Sumatif

Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh
guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran
bahasa yang diajar. Biasanya skop pengajaran dan
pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.Tujuan
utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi
mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Ujian Formatif
dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara
serta-merta. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk
pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.

Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara


menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk
menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. Skop
pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif
diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua
kemahiran dan aspek bahasa

3.2 Ujian Objektif dan Subjektif

3.2.1 Ujian Objektif

Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau


memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. Antara
item ujian ini termasuklah item jawapan pendek, item jenis
padanan, item jenis aneka pilihan dan kloz
3.2.2 Ujian Subjektif

Item ujian subjektif memerlukan calon untuk menjawab item-


item dengan menggunakan perkataan sendiri. Terdapat dua
jenis yang asas, iaitu jenis respons terhad dan jenis respons
lanjutan (terbuka).

3.2.2.1 Jenis Respons Terhad


Jenis item ini menghadkan kandungan dan gaya jawapan. Ia
memerlukan calon untuk menjawab secara tepat, dalam satu
frasa, ayat atau pernyataan pendek. Biasanya soalan-soalan ini
bermula dengan perkataan seperti Apa….. Nyata…..,
Senarai…., Hurai….., Definisi….., dan sebagainya. Sebagai
contoh: “ Dalam satu ayat, definisikan istilah penilaian”

 Nyatakan dua tujuan penubuhan Negeri-Negeri Melayu


Bersekutu pada tahun 1896?
 Berikan maksud untuk fotosintesis?

10
3.2.2.2 Jenis Respons Lanjutan(Terbuka)
Secara perbandingan, jenis respons lanjutan/ terbuka memberi
calon peluang untuk memilih tujuhala dan skop jawapan. Calon
bebas untuk melanjutkan jawapannya, menggunakan pemikiran-
pemikiran sendiri dan pendapat, menggunakan gaya penulisan
sendiri tetapi menepati topik. Biasanya, soalan jenis ini
menggunakan perkataan seperti “ Bincangkan sebab-sebab
yang mungkin…..” , “ Bandingbeza ……” , “ Bagaimana , pada
pendapat anda …..” Sebagai contoh, “ Bincangkan kepentingan
penilaian dalam bilik darjah”

 Pada pendapat anda, mengapa berlakunya kesesakan


lalu lintas di Kuala Lumpur?

 Pembelajaran koperatif yang berasaskan model


pengajaran sosial mementingkan penyelesaian tugasan
bersama demi mencapai matlamat yang sama.
Bincangkan sejauh manakah pembelajaran koperatif
merupakan kaedah pengajaran yang berkesan di dalam
bilik darjah di Malaysia.

3.3 Ujian Rujukan Norma dan Kriteria

Ujian Rujukan Norma(URN) dan Ujian Rujukan Kriteria(URK)


Kualiti dan kuantiti pembelajaran dapat dinilai melalui dua cara
iaitu :-
1. Membandingkan pencapaian seseorang murid itu dengan murid
lain yang telah menduduki ujian yang sama – dikenali sebagai
ujian rujukan norma. Penilaian ini dibuat selepas sesuatu ujian
sumatif. Guru akan membandingkan peringkat pencapaian
murid dan seterusnya memberikan pangkatan kepada mereka
dari markah tinggi kepada markah rendah. Pangkatan ini
biasanya dibuat dalam bentuk gred seperti ABCDE ataupun
kedudukan dalam kelas.
2. Membandingkan pencapaian murid mengikut beberapa kriteria
atau standard tertentu yang telah ditetapkan. Penilaian ini
biasanya dibuat selepas sesuatu ujian formatif yang mengukur
penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran. Contohnya
dalam kemahiran bacaan, pencapaian murid akan ditentukan
mengikut beberapa kriteria seperti ketepatan sebutan ,
kelancaran bacaan, kejelasan sebutan dan sebagainya.

Perbezaan Ujian Rujukan Norma(URN) dan Ujian Rujukan


Kriteria(URK)

BIL URN URK


1 Membandingkan Membandingkan

11
pencapaian individu pencapaian individu dengan
dengan norma kriteria yang ditetapkan
2 Mengukur perbezaan Banding pencapaian
pencapaian individu dengan kriteria
3 Meliputi bidang pelajaran Menumpu kepada tugas
yang luas pembelajaran yang terhad
4 Menggunakan JSU yang Kriteria terperinci ditentukan
disediakan
5 Menentukan pangkat Menentukan peringkat
pencapaian pencapaian

3.4 Portfolio

Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk


mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu
jangka masa yang dipersetujui bersama. Terdapat beberapa
jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang
berbeza. Selain portfolio, rekod anekdot dan lain-lain bukti
pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan
penilaian yang menyeluruh.

Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Ia


memerlukan perancangan,pelaksanaan dan penilaian yang teliti.
Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk
mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran
secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari
peringkat awal hingga ke akhir.

3.4.1 Tujuan Portfolio


Tujuan portfolio ialah untuk :
 Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan
pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu
menyempurnakan tugasan.
 Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis
pembelajaran mereka secara sistematik.
 Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan
menentukan matlamat peribadi.

3.4.2 Kegunaan Portfolio


 menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic
assessment).
 menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.
 digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam
 penyempurnaan gred.
 menilai secara sumatif pembelajaran.
 menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar

3.4.3 Ciri-ciri Portfolio

12
 Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu
rasional, matlamat, halatuju, prosedur kerja, pengalaman
dan harapan.
 Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik.
Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja
melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja
amali atau kerja-kerja lapangan.
 Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru
seperti ulasan, komen, dan cadangan harus direkod untuk
menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.
 Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar
merenung dan
 membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk
menentukan tindakan susulan.
 Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui
bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar
untuk mengambil bahagian secara aktif.

3.4.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina.


 Portfolio Kerja Harian
 Portfolio Hasil Terbaik
 Portfolio Dokumen

3.4.5 Bagaimana Menilai Portfolio?


 Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang
berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar
dalam aspek kemahiran kemahiran, pengetahuan dan
kefahaman.
 Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar
yang memberi gambaran perkembangan yang lebih
menyeluruh dari awal hingga akhir.
 Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai
bukti seperti hasil pemerhatian, jurnal dan rekod anekdot
sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance)
tentang tahap pencapaian pelajar.
 Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk
memberi
 matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian
yang hanya
 membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain
sahaja.

3.4.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio


 Sesebuah portfolio mengandungi:
 Senarai semak yang disediakan oleh guru
 Nota-nota yang disediakan oleh guru
 Catatan jurnal
 Buku log
 Refleksi kendiri murid
 Gambar dan foto

13
3.4.7 Kebaikan Penilaian Portfolio
 Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan
pembelajaran
 Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai
pencapaian muri-murid
 Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan
murid-murid
 Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan
tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran
yang diberi oleh guru.

3.5 Prestasi(Performance-based)
Prestasi belajar banyak ditafsirkan sebagai hasil yang telah
dicapai murid dalam penguasaan tugas-tugas atau mata
pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Prestasi
belajar pada umumnya dinyatakan dalam angka atau huruf
sehingga dapat dibandingkan dengan satu kriteria (Prakosa,
1991). Prestasi belajar harus memiliki tiga aspek, iaitu kognitif,
affektif dan psikomotor. Prestasi belajar adalah hasil yang
dicapai sebaik-baiknya pada seorang murid dalam pendidikan.
Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar
yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka atau huruf

14

Anda mungkin juga menyukai