Anda di halaman 1dari 24

RPT KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

1.0 SENI RAGAM HIAS PENGANGKUTAN, ALAT PERMAINAN RAKYAT DAN ALAT DOMESTIK

1.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Minggu 1
Seni Ragam Hias
1/1-5/1/ 18 Pengangkutan, 1.1.1 Menjelaskan Seni Ragam Hias:  Tayangan multimedia
Alat Permainan Rakyat i) Pengangkutan  Aktiviti melalui:
dan Alat Domestik ii) Alat Permainan Rakyat - Sumbang Saran
iii) Alat Domestik - Soal Jawab
1/ 18
Pemahaman terhadap - Perbincangan
Seni Ragam Hias - Nota Anekdot
Pengangkutan, Alat
Permainan Rakyat dan Nota:
Alat Domestik dalam
bidang Sejarah dan Contoh Pengangkutan Tradisional:
Apresiasi Seni Visual - Beca
- Lanca
- Perahu
 Contoh Alat Permainan Rakyat:

- Wau
- Gasing
 Contoh Alat Domestik:

- Rehal
- Kukuran
- Acuan Putu
- Jebak Puyuh
1.2 Eksplorasi Seni dalam 1.2.1 Mengenal pasti tokoh Seni Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Minggu 2
Seni Ragam Hias Ragam Hias:
8/1-12/ Pengangkutan, i) Pengangkutan  Membuat kajian tokoh dan motif Seni
Alat Permainan Rakyat ii) Alat Permainan Rakyat Ragam Hias dengan menggunakan
dan Alat Domestik iii) Alat Domestik pendekatan kaedah stesen:
- Pengangkutan
Eksplorasi maklumat 1.2.2 Meneroka motif Seni Ragam Hias: - Alat Permainan Rakyat
daripada pelbagai i) Pengangkutan - Alat Domestik
1
RPT KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

sumber bagi pengukuhan ii) Alat Permainan Rakyat


terhadap Seni Ragam iii) Alat Domestik
Hias Pengangkutan,
Alat Permainan Rakyat
dan Alat Domestik

1.3 Ekspresi Seni dalam 1.3.1 Menghasilkan dokumentasi Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif

Seni Ragam Hias perkembangan Seni Ragam Hias


Pengangkutan, Pengangkutan, Alat Permainan  Menyediakan portfolio berdasarkan
Alat Permainan Rakyat Rakyat dan Alat Domestik maklumat yang diperoleh dalam bentuk:
dan Alat Domestik - Lembaran Kerja
- Persembahan Multimedia
Penzahiran idea dan - Peta i-Think (Peta Alir)
konsep melalui pelbagai - Artist Book
sumber dan teknologi - Poster
dalam penjanaan tugasan
1.4 Apresiasi Seni dalam 1.4.1 Mempamerkan hasil karya Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri

Seni Ragam Hias 1.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil


Pengangkutan, karya sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil karya
Alat Permainan Rakyat menumpukan pada aspek Bahasa  Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
dan Alat Domestik Seni Visual yang dipamerkan
1.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
Penghayatan terhadap dalam penghasilan karya penghasilan karya
hasil karya seni dalam
Seni Ragam Hias
Pengangkutan,
Alat Permainan Rakyat
dan Alat Domestik
dengan menggunakan
Bahasa Seni Visual

2
RPT KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

2.0 SENI LUKISAN

2.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Minggu 3
15/1-19/1/ 18 Seni Lukisan
2.1.1 Menjelaskan definisi lukisan  Tayangan multimedia tentang perkembangan
Pemahaman terhadap 2.1.2 Memperihalkan tentang perkembangan contoh karya pelukis Tempatan
konsep Seni Lukisan seni lukisan dari aspek:  Aktiviti melalui:
dalam bidang Seni Halus i) Sejarah Lukisan Gua Tempatan - Sumbang Saran
ii) Pelukis Tempatan - Soal Jawab
iii) Karya Lukisan Pelukis Tempatan - Perbincangan
- Nota Anekdot
Nota:

 Contoh Gua Tempatan

- Gua Niah
- Gua Tambun
 Perkembangan Seni Lukis Tempatan

- Tahun: 1930-an hingga 1950-an

Minggu 4 Eksplorasi Seni dalam 2.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti: Secara Berpasangan
22/1-26/1/ 18
Seni Lukisan penerokaan media dan teknik
dalam penghasilan seni lukisan.  Membuat lakaran ekspresi wajah rakan
Eksplorasi dan aplikasi  Jenis ekspresi wajah:
pengetahuan dalam - Gembira
penghasilan Seni Lukisan - Marah
- Sedih

3
RPT KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Nota:

 Contoh Media:

- pensel, arang, pen, marker, pensel


warna, oil pastel dan soft pastel
 Contoh Teknik:

- Lorekan, gosokan, conteng atau coreng,


garisan selari, silang pangkah dan titik
atau sembur

2.3 Ekspresi Seni dalam 2.3.1 Menterjemahkan lakaran asas dan Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Minggu 5
29/1-2/2/ 18 Seni Lukisan perspektif dengan berpandukan
gambar secara kreatif berdasarkan Nota:
Menzahirkan idea dan subjek pilihan:
konsep melalui pelbagai i) Figura manusia dan haiwan  Lakaran Asas:
sumber dalam penjanaan a. Skala tubuh manusia dan haiwan - Mendokumentasikan gambar aksi
tugasan b.Aksi manusia dan haiwan daripada
ii) Lukisan Perspektif pelbagai media
a.Satu Titik Lenyap - Meniru dengan cara melakar semula
b.Dua Titik Lenyap struktur berdasarkan koleksi gambar
c.Tiga Titik Lenyap aksi manusia dan haiwan
- Menghasilkan lakaran figura dalam
bentuk artist book
 Lakaran Perspektif:

- Mendokumentasikan gambar bangunan


dan landskap yang mempunyai jenis
perspektif berbeza daripada pelbagai
media

4
RPT KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

3.0 SENI CATAN

3.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif

Minggu 6 Seni Catan


5/2-9/2/ 18 3.1.1 Menjelaskan definisi catan  Tayangan multimedia
Pemahaman terhadap 3.1.2 Memperihalkan tentang perkembangan  Aktiviti melalui:
konsep Seni Catan dalam seni catan dari aspek: - Sumbang Saran
bidang Seni Halus i) Pelukis Cat Air Tempatan - Soal Jawab
ii) Karya catan Pelukis Tempatan - Perbincangan
- Nota Anekdot
Nota:

 Perkembangan Seni Catan Pelukis Tempatan

- Tahun: 1930-an hingga 1950-an

3.2 Eksplorasi Seni dalam 3.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Minggu 7
12/2-16/2/ 18 Seni Catan penerokaan media dan teknik
dalam penghasilan seni catan.  Demo penghasilan teknik cat air oleh guru
Eksplorasi dan aplikasi sebelum aktiviti penghasilan oleh murid
pengetahuan dalam  Meneroka teknik basah atas basah,
penghasilan Seni Catan kering atas kering, basah atas kering
dan kering atas basah di atas permukaan
bahan berikut:
- Kertas Cartridge

- Kertas Cat
Air

5
Nota:
 Contoh Media:

- Cat Air
 Contoh Teknik:

- Basah Atas Basah


- Kering Atas Kering
- Basah Atas Kering
- Kering Atas Basah

3.3 Ekspresi Seni dalam 3.3.1 Cadangan Aktiviti: Secara Individu


Minggu 8 Menterjemahkan hasil daripada
19/2-23/2/ Seni Catan eksperimentasi dan penerokaan media
18 dan teknik dalam penghasilan karya  Menghasilkan seni catan dengan media cat
Menzahirkan idea dan seni catan dengan menggunakan air bertemakan alam semula jadi:
konsep melalui pelbagai imaginasi dan idea secara kreatif - Flora
sumber dalam penjanaan - Fauna
tugasan

3.4 Apresiasi Seni dalam 3.4.1 Mempamerkan hasil karya Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri

Seni Catan 3.4.2


Menghayati dan menjelaskan hasil
karya sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap menumpukan pada aspek Bahasa  Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
hasil karya Seni Catan Seni Visual yang dipamerkan
dengan menggunakan 3.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
Bahasa Seni Visual dalam penghasilan karya penghasilan karya
4.0 SENI CETAKAN

4.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

Minggu 9 Seni Cetakan


26/2-2/3/ 18 4.1.1  Tayangan multimedia
Menjelaskan definisi cetakan
Pemahaman terhadap 4.1.2  Aktiviti melalui:
Memperihalkan tentang sejarah
Minggu 10 konsep Seni Cetakan dalam perkembangan seni cetakan: - Sumbang Saran
5/3-9/3/ 18 bidang Seni Halus i) Pelukis Cetak - Soal Jawab
ii) Karya Cetakan - Perbincangan
4.1.3 Menerangkan prinsip dan konsep - Nota Anekdot
seni cetakan konvensional
4.1.4 Nota:
Menjelaskan kaedah dan teknik
Seni cetakan
 Perkembangan Seni Cetakan Tempatan
Sebelum dan selepas kemerdekaan
 Contoh Kaedah dan Teknik Seni Cetakan

- Timbulan (Relief)

- Benaman (Intaglio)
- Permukaan (Planografi)
- Sutera Saring
4.2 Eksplorasi Seni dalam 4.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti: Kembara Visual

Seni Cetakan penerokaan media dan teknik dalam


Minggu 11 seni cetakan menggunakan: - Mengenalpasti kesan jalinan pada
3-9/3/ 18 Eksplorasi dan aplikasi i) Alat permukaan bahan pada alam semula jadi
pengetahuan dalam ii) Media dan objek buatan manusia menggunakan
penghasilan Seni Cetakan iii) Teknik teknik capan sebelum diterjemahkan kepada
teknik cetakan
Nota:

 Contoh Alat:

- kertas pendua, kertas lukisan, cermin,


penggelek, tisu, pisau palit, sutera saring,
sekuji, pita masking dan pisau
 Contoh Media:

- dakwat cetak, minyak turpentin dan


cat air
 Contoh Teknik:

- Monotaip (Potongan Kertas Pendua)


- Basah Atas Kering
- Kering Atas Basah
Minggu 10
5/3-9/3/ 18 UJIAN KEMAJUAN 1
4.3 Ekspresi Seni dalam 4.3.1 Menterjemahkan hasil daripada Cadangan Aktiviti: Secara Individu

Minggu 11 Seni Cetakan eksperimentasi dan penerokaan media


12/3-16/3/ 18 dan teknik dalam penghasilan karya  Menghasilkan seni cetakan dengan media
Menzahirkan idea dan seni cetakan dengan menggunakan cat air bertemakan alam semula jadi:
konsep melalui pelbagai imaginasi dan idea secara kreatif - Flora
sumber dalam penjanaan - Fauna
tugasan

4.4 Apresiasi Seni dalam 4.4.1 Mempamerkan hasil karya Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri

Seni Cetakan 4.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil


karya sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil karya
Penghayatan terhadap menumpukan pada aspek Bahasa  Membuat pemerhatian terhadap hasil karya
hasil karya Seni Cetakan Seni Visual yang dipamerkan
dengan menggunakan 4.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
Bahasa Seni Visual dalam penghasilan karya penghasilan karya

Minggu 12 CURI PERTENGAHAN PENGGAL 1


19-23/3/ 18
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP

5.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

Reka Bentuk Landskap


Minggu 13 5.1.1 Memperihalkan sejarah perkembangan  Tayangan multimedia
26-30/3/ 18 Pemahaman terhadap Reka Bentuk Landskap  Aktiviti melalui:
Reka Bentuk Landskap 5.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Sumbang Saran
dalam bidang Reka Bentuk Landskap dari aspek: - Soal Jawab
i) Jenis Landskap - Perbincangan
a. Landskap Lembut (softscape) - Nota Anekdot
b. Landskap Kejur (hardscape)
ii) Peranan dan Fungsi Nota:
iii) Prinsip dan Elemen
iv) Konsep  Contoh konsep Landskap:
v) Ergonomik - Islam Bali, Thai, Jepun, Taman Inggeris
dan lain-lain

5.2 Eksplorasi Seni dalam 5.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Minggu 14
2/4-6/4/ 18 Reka Bentuk Landskap penerokaan alatan, bahan dan proses
dalam penghasilan lukisan simbol pelan  Mengenal alat dan bahan
Eksplorasi dan aplikasi Reka Bentuk Landskap  Mengenal dan melukis simbol dalam
pengetahuan dalam i) Proses mereka bentuk landskap Reka Bentuk Landskap
penghasilan lukisan simbol 5.2.2 Pendedahan alatan dan bahan  Meneroka teknik mewarna pelan landskap
dan pelan landskap dalam dalam penghasilan model 3D
Reka Bentuk Landskap Reka Bentuk Landskap
5.3 Ekspresi Seni dalam 5.3.1 Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Menterjemahkan hasil daripada
Reka Bentuk Landskap eksperimentasi dan penerokaan
Minggu 15 alat, bahan, konsep dan simbol Cadangan Tajuk Reka Bentuk Landskap
9/4-13/4/ 18 Penzahiran idea dan dalam penghasilan: ”Halaman Rumah Saya”
konsep melalui pelbagai i) Lukisan pelan Reka Bentuk
sumber dan teknologi Landskap menggunakan skala  Penghasilan Tulisan Seni Bina
dalam penjanaan tugasan yang sesuai  Architecture Lettering
 Penghasilan Pelan Induk Landskap
menggunakan pembaris skala (metrik)
Teknik pengolahan warna (rendering)

5.4 Apresiasi Seni dalam 5.4.1 Mempamerkan hasil karya seni Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri

Reka Bentuk Landskap 5.4.2


Menghayati dan menjelaskan hasil
karya seni sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil
Penghayatan terhadap menumpukan pada aspek Bahasa karya seni
hasil karya Reka Bentuk Seni Visual  Membuat pemerhatian terhadap hasil
Landskap dengan 5.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri karya seni yang dipamerkan
menggunakan istilah dan dalam penghasilan karya seni  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
Bahasa Seni Visual penghasilan karya seni
6.0 REKA BENTUK HIASAN DALAMAN
6.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

Minggu 16 Reka Bentuk Hiasan


16/4-20/4/ 18 Dalaman 6.1.1 Memperihalkan sejarah perkembangan  Tayangan multimedia
Reka Bentuk Hiasan Dalaman  Aktiviti melalui:
Pemahaman terhadap 6.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Sumbang Saran
Reka Bentuk Hiasan Hiasan Dalaman dari aspek: - Soal Jawab
Dalaman dalam bidang i) Jenis Ruang Dalaman - Perbincangan
Reka Bentuk ii) Peranan dan Fungsi - Nota Anekdot
iii) Prinsip dan Elemen
iv) Konsep
v) Ergonomik

6.2 Eksplorasi Seni dalam 6.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti:

Minggu 17 Reka Bentuk Hiasan penerokaan alatan, bahan dan proses


23/4-27/4/ 18 Dalaman dalam penghasilan lukisan pelan lantai  Mengenal alat dan bahan dan melukis
sebuah rumah kediaman simbol dalam Reka Bentuk Hiasan Dalaman
Eksplorasi dan aplikasi 6.2.2 Pendedahan alatan dan bahan dalam  Meneroka teknik mewarna pelan lantai
pengetahuan dalam penghasilan model 3D Reka Bentuk
penghasilan lukisan simbol Hiasan Dalaman Nota:
dan pelan lantai dalam
Reka Bentuk Hiasan  Jenis Ruang:
Dalaman - Ruang tamu
- Ruang makan
- Bilik tidur
- Bilik air
6.3 Ekspresi Seni dalam 6.3.1 Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Menterjemahkan hasil daripada
Minggu 18 Reka Bentuk Hiasan eksperimentasi dan penerokaan
30/4-4/5/ 18 Dalaman alat, simbol, konsep dan simbol Cadangan Tajuk Reka Bentuk Hiasan Dalaman
dalam penghasilan: ”Rumah Idaman Saya”
Penzahiran idea dan i) Lukisan pelan lantai Reka Bentuk
konsep melalui pelbagai Hiasan Dalaman menggunakan  Penghasilan Tulisan Seni Bina
sumber dan teknologi skala yang sesuai  Architecture Lettering
dalam penjanaan tugasan  Penghasilan Pelan lantai menggunakan
pembaris skala scale ruler (metrik)
 Teknik pengolahan warna (rendering)

6.4 Apresiasi Seni dalam 6.4.1 Mempamerkan hasil karya seni Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri

Reka Bentuk Hiasan 6.4.2


Menghayati dan menjelaskan hasil
Dalaman karya seni sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil
menumpukan pada aspek Bahasa karya seni
Penghayatan terhadap Seni Visual  Membuat pemerhatian terhadap hasil
hasil karya Reka Bentuk 6.4.3 karya seni yang dipamerkan
Menjelaskan pengalaman sendiri
Hiasan Dalaman dengan dalam penghasilan karya seni  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
menggunakan istilah dan penghasilan karya seni
Bahasa Seni Visual
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI
7.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Ak

Minggu 19 Reka Bentuk Industri


7/5-11/5/ 18 7.1.1 Memperihalkan sejarah perkembangan  Tayangan multimedia
Pemahaman terhadap Reka Bentuk Industri  Aktiviti melalui:
Reka Bentuk Industri 7.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Sumbang Saran
dalam bidang Reka Bentuk Industri dari aspek: - Soal Jawab
i) Bidang Reka Bentuk Industri: - Perbincangan
a. Reka Bentuk Produk - Nota Anekdot
b. Reka Bentuk Perabut
c. Reka Bentuk Automotif
ii) Peranan dan Fungsi
iii) Prinsip dan Elemen
iv) Ergonomik

7.2 Eksplorasi Seni dalam 7.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti:

Reka Bentuk Industri penerokaan alatan, bahan dan


proses dalam penghasilan lakaran  Mengenal alat dan bahan
Eksplorasi dan aplikasi Reka Bentuk Produk  Mengolah idea melalui lakaran
pengetahuan dalam 7.2.2 Membanding beza penentuan  Meneroka teknik mewarna lakaran perincian
penghasilan lakaran Reka Bentuk Produk berdasarkan:
dan lukisan perincian i) Bentuk mengikut fungsi
dalam Reka Bentuk Industri ii) Fungsi mengikut bentuk
Minggu 20
14/5-20/5/ 18
Minggu 21
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
21/5-25/5/ 18
Minggu 22
28/5-1/6/ 18
Minggu 23
4/6-8/6/ 18
Minggu 24
11/6-15/6/ 18
Minggu 25 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
18/6-22/6/ 18
7.3 Ekspresi Seni dalam 7.3.1 Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Menterjemahkan hasil daripada
Minggu 26 Reka Bentuk Industri eksperimentasi dan penerokaan alat,
125/6-29/6/ 18 bahan dan proses dalam penghasilan Cadangan Tajuk Reka Bentuk Produk
Penzahiran idea dan lakaran dan lukisan perincian ” Bekas Serbaguna”
konsep melalui pelbagai
sumber dan teknologi  Penghasilan lakaran dan lukisan perincian
dalam penjanaan tugasan  Teknik pengolahan warna (rendering)

7.4 Apresiasi Seni dalam 7.4.1 Mempamerkan hasil produk seni Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Minggu 27 Reka Bentuk Industri 7.4.2
2/7-6/7/ 18 Menghayati dan menjelaskan hasil
produk seni sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil
Penghayatan terhadap menumpukan pada aspek Bahasa produk seni
hasil karya Reka Bentuk Seni Visual  Membuat pemerhatian terhadap hasil
Industri dengan 7.4.3 produk seni yang dipamerkan
Menjelaskan pengalaman sendiri
menggunakan Bahasa dalam penghasilan produk seni  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
Seni Visual penghasilan produk seni
8.0 SENI SULAMAN

8.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


Seni Sulaman
Minggu 28 8.1.1 Menjelaskan prinsip asas Seni Sulaman  Tayangan multimedia
9/7-13/7/ 18 Pemahaman terhadap 8.1.2 Menyatakan jenis, alatan dan bahan  Aktiviti melalui:
prinsip Seni Sulaman Seni Sulaman - Sumbang Saran
Minggu 29 dalam
16/7-20/7/ 18 bidang Seni Kraf 8.1.3 Menerangkan teknik Seni Sulaman - Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

8.2 Eksplorasi Seni dalam Murid boleh:

Seni Sulaman
8.2.1 Membuat eksperimentasi dan  Mencerakinkan komponen prinsip asas,
Eksplorasi dan aplikasi penerokaan alatan, bahan dan teknik jenis, alatan, bahan dan teknik seni sulaman
teknik Seni Sulaman bagi berdasarkan kefahaman terhadap dengan menggunakan peta pemikiran
pengukuhan pemahaman prinsip penghasilan seni sulaman  Menjelaskan peta pemikiran yang dihasilkan
terhadap prinsip asas melalui sesi pembentangan
sulaman
Minggu 30
23/7-27/7/ 18 8.3 Ekspresi Seni dalam 8.3.1 Menterjemahkan hasil daripada Cadangan Aktiviti: Secara Individu

Seni Sulaman eksperimentasi dan penerokaan alat,


bahan dan teknik dalam penghasilan  Murid diminta memilih satu daripada
Penzahiran idea dan produk seni sulaman dengan produk seni berikut:
konsep melalui pelbagai menggunakan imaginasi dan idea - Uncang
sumber dan teknologi secara kreatif - Napkin meja
dalam penjanaan tugasan - Hiasan dinding
8.4 Apresiasi Seni dalam Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri

Seni Sulaman 8.4.1 Mempamerkan hasil produk seni


8.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil  Menjana persembahan pameran hasil
Penghayatan terhadap produk seni sendiri dan rakan dengan produk seni
hasil produk Seni menumpukan pada aspek Bahasa  Membuat pemerhatian terhadap hasil
Sulaman
dengan menggunakan Seni Visual produk seni yang dipamerkan
Bahasa Seni Visual 8.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
dalam penghasilan produk seni penghasilan produk seni
9.0SENI SERAMIK
9.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh:

Seni Seramik Cadangan Aktiviti:


Minggu 31 9.1.1  Tayangan multimedia
30/7-3/8/ 18 Menjelaskan prinsip asas
Pemahaman terhadap Seni Seramik  Aktiviti melalui:
prinsip Seni Seramik dalam 9.1.2 - Sumbang Saran
Menyatakan jenis Seni Seramik
bidang Seni Kraf i) Tradisional - Soal Jawab
ii) Kontemporari - Perbincangan
9.1.3 - Nota Anekdot
Menerangkan teknik Seni Seramik:
i) Teknik Picit
ii) Teknik Lingkaran
iii) Teknik Acuan
iv) Teknik Kepingan
v) Teknik Lempar Alin
9.1.4
Menjelaskan fungsi Seni Seramik

Minggu 32 9.2 Eksplorasi Seni dalam 9.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
6/8-10/8/ 18
Seni Seramik
penerokaan alatan, bahan dan teknik
 Mencerakinkan komponen prinsip asas, jenis,
berdasarkan kefahaman terhadap
Eksplorasi dan aplikasi alatan, bahan dan teknik seni tembikar dengan
konsep penghasilan seni seramik
teknik Seni Seramik bagi menggunakan peta pemikiran
pengukuhan pemahaman  Menjelaskan peta pemikiran yang dihasilkan
terhadap prinsip asas melalui sesi pembentangan
seramik

9.3 Ekspresi Seni dalam 9.3.1 Cadangan Aktiviti: Secara Individu


Menterjemahkan hasil daripada
Minggu 33 Seni Seramik eksperimentasi dan penerokaan alat,
13/8-17/8/ 18 bahan dan teknik dalam penghasilan  Murid memilih satu daripada
Penzahiran idea dan konsep produk seni seramik dengan produk seni berikut:
melalui pelbagai sumberdan menggunakan imaginasi dan idea - Pasu bunga meja
teknologi dalam penjanaan secara kreatif - Aksesori wanita
tugasan - Mangkuk kecil (gula/ potpuri)

9.4 Apresiasi Seni dalam 9.4.1 Mempamerkan hasil produk seni Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri

Seni Seramik 9.4.2


Menghayati dan menjelaskan hasil
produk seni sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil
Penghayatan terhadap menumpukan pada aspek Bahasa produk seni
hasil produk Seni Seramik Seni Visual  Membuat pemerhatian terhadap hasil
dengan menggunakan 9.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri produk seni yang dipamerkan
Bahasa Seni Visual dalam penghasilan produk seni  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
penghasilan produk seni
10.1 SENI REKA GRAFIK (SIMBOL DAN LOGO)

10.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

Minggu 34 Seni Reka Grafik


20/8-24/8/ 18 10.1.1  Tayangan multimedia
Menjelaskan definisi Simbol dan Logo
Pemahaman terhadap 10.1.2  Maklumat jalinan diperolehi daripada:
Menyatakan jenis Simbol dan Logo
Seni Reka Grafik dalam i) Alam Semula Jadi - Sumbang Saran
bidang Komunikasi Visual ii) Objek Buatan Manusia - Soal Jawab
10.1.3 Menjelaskan ciri Simbol dan Logo - Perbincangan
- Nota Anekdot
Nota:

 Contoh Alam Semula Jadi

- Kosmos
- Flora
- Fauna

10.2 Eksplorasi Seni dalam 10.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif

Seni Reka Grafik Penerokaan rekaan Simbol dan Logo


Minggu 35 dengan pelbagai media dan teknik  Mengumpulkan jenis Simbol dan Logo
27/8-31/9/ 18 Eksplorasi dan aplikasi  Mengkategorikan rekaan Simbol dan Logo
rekaan Simbol dan Logo  Mendokumentasikan rekaan Simbol dan Logo
bagi pengukuhan dalam portfolio
pemahaman terhadap
Seni Reka Grafik
10.3 Ekspresi Seni dalam 10.3.1 Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Menterjemahkan hasil daripada
Minggu 36 Seni Reka Grafik eksperimentasi dan penerokaan
3/9-7/9/ 18 rekaan Simbol dan Logo untuk  Menghasilkan rekaan Simbol dan Logo
Menzahiran idea dan menghasilkan karya dengan berdasarkan imej visual berunsurkan
Konsep melalui pelbagai menggunakan imaginasI dan idea kosmos, flora dan fauna (edaran guru)
sumber dan teknologi secara kreatif
dalam penjanaan tugasan

10.4 Apresiasi Seni dalam 10.4.1 Mempamerkan hasil produk seni Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri

Seni Reka Grafik 10.4.2


Menghayati dan menjelaskan hasil
karya seni sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil
Penghayatan terhadap menumpukan pada aspek Bahasa karya seni
hasil karya seni Seni Visual  Membuat pemerhatian terhadap hasil
10.4.3 karya seni yang dipamerkan
Menjelaskan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya seni  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya seni
11.0 SENI FOTO (PINHOLE)

11.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

Seni Foto
Minggu 37 Pemahaman terhadap 11.1.1 Menjelaskan definisi dan fungsi  Tayangan multimedia
Seni Foto dalam bidang Pinhole dalam fotografi  Maklumat jalinan diperolehi daripada:
10/9-14/9/ 18
Komunikasi Visual 11.1.2 - Sumbang Saran
Menjelaskan ciri imej yang terhasil
daripada Pinhole - Soal Jawab
11.1.3 Memperihalkan sejarah Pinhole dalam - Perbincangan
fotografi - Nota Anekdot

11.2 Eksplorasi Seni dalam 11.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif

Minggu 38 Seni Foto penerokaan alatan dan bahan dalam


17/9-21/9/ 18 penghasilan Pinhole  Membuat lakaran Pinhole
Eksplorasi dan aplikasi  Melabelkan bahagian Pinhole
penghasilan Pinhole bagi  Mencatatkan fungsi Pinhole
pengukuhan pemahaman
terhadap Seni Foto

11.3 Ekspresi Seni dalam 11.3.1 Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif


Menterjemahkan hasil daripada
Seni Foto eksperimentasi dan penerokaan
penghasilan Pinhole dengan  Murid diminta untuk menghasilkan Pinhole
Penzahiran idea dan berpandukan tatacara yang disediakan
konsep melalui pelbagai melalui edaran oleh guru
sumber dan teknologi
dalam penjanaan tugasan
11.4 Apresiasi Seni dalam 11.4.1
Minggu 39 Mempamerkan hasil produk seni
24/9-28/9/ 18 Seni Foto 11.4.2
Menghayati dan menjelaskan hasil
produk seni sendiri dan rakan dengan  Menjana persembahan pameran hasil
Penghayatan terhadap menumpukan pada aspek Bahasa produk seni
hasil produk seni Seni Visual  Membuat pemerhatian terhadap hasil
11.4.3 produk seni yang dipamerkan
Menjelaskan pengalaman sendiri
dalam penghasilan produk seni  Mengemukakan pengalaman sendiri dalam
penghasilan produk seni
Minggu 40
1/10-5/10/ 18

Minggu 41
8/10-12/10/ 18

Minggu 42
15/10-19/10/ 18
Minggu 43 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
22/10-26/10/ 18
Minggu 44
29/10-2/11/ 18
Minggu 45

5/11-9/11/ 18
Minggu 46
12/11-16/11/ 18
Minggu 47
19/11-23/11/ 18