Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Falsafah dan Pendidikan di Malaysia


Kursus/Modul Philosophy and Education in Malaysia

2. Kod Kursus EDUP2013

3. Nama Staf
Dr.Mohd Nordin bin Abu Bakar
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat kefahaman mengenai falsafah; sejarah
Kursus/Modul pendidikan; dan kurikulum sekolah menengah dan implikasi terhadap sistem pendidikan di
dalam Program Malaysia. Kursus ini turut memberi fokus kepada etika dan profesionalisme keguruan .

5. Semester dan
Semester 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 127
P= Pentaksiran 30 15 - 4 30 30 - 18

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan konsep asas falsafah, falsafah pendidikan dan sejarah perkembangan
Outcomes, CLO) sistem pendidikan di Malaysia. (C2, LO1)
2. Menganalisis falsafah pendidikan Barat, Islam dan Timur terhadap perkembangan
pendidikan di Malaysia melalui tinjauan literatur.(C4, LO3, LO6,CTPS3,LL3 )
3. Membincang secara kritis peranan guru dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dalam sistem pendidikan di
Malaysia. (C4, A4, LO3, CTPS3)
4. Menganalisis model kurikulum dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dalam aktiviti
pembentangan. (C4, LO3, LO4,CTPS3,CS3)
5. Mencadangkan cara-cara menangani isu-isu etika dalam profesion keguruan. (C6, A5,
LO3, LO8,CTPS2,EM2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X

3 X X

4 X

5 X X

10. Kemahiran Boleh


Pindah Kemahiran Berkomunikasi (CS3); Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
(Transferable (CTPS3); Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL3); Etika dan Moral
Skills, TS): Profesional (EM2)

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, Tutorial, Perbincangan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada penulisan akademik, pembentangan dan kuiz. Kerja kursus
digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan adalah
berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas
Peperiksaan.

Strategi Pengajaran
Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
dan Pembelajaran

Ujian bertulis
LO1 – Pengetahuan Kuliah
Kuiz
Kuliah
LO3 – Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Tutorial Ujian bertulis
Saintifik Perbincangan Penulisan akademik

Tutorial
LO4 - Kemahiran Komunikasi Perbincangan Pembentangan

Kuliah
LO6 – Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Tutorial Penulisan akademik
Pengurusan Maklumat Perbincangan
Kuliah
LO8 - Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Tutorial Ujian Bertulis
Etika Perbincangan

12. Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep asas falsafah, falsafah pendidikan Islam, Barat dan
Timur; sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; ; Falsafah Pendidikan Kebangsaan
(FPK); Falsafah Pendidikan Guru (FPG); kurikulum, model dan pelaksanaan kurikulum
sekolah serta etika dan profesionalisme keguruan.

This course discusses the basic concepts of philosophy; viewpoints of Islamic, Western and
Eastern philosophy of education; historical development of the Malaysian education system;
the National Philosophy of Education; Philosophy of Teacher Education; curriculum, models
of curriculum and implementation of school curriculum; and ethics and teaching
professionalism.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50%

Penulisan Akademik 25%


Tugasan
Pembentangan 10%
Kuiz 15%

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6 PEO 7 PEO 8 PEO 9
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan
CLO 2 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X
(Programme
Educational CLO 4 X X
Objectives, PEO)
CLO 5 X X

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)
CLO1 Menjelaskan konsep asas falsafah, falsafah pendidikan dan sejarah
perkembangan sistem pendidikan di Malaysia.
CLO2 Menganalisis falsafah pendidikan Barat, Islam dan Timur terhadap
perkembangan pendidikan di Malaysia melalui tinjauan literatur.
CLO3 Membincang secara kritis peranan guru dalam merealisasikan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
dalam sistem pendidikan di Malaysia
CLO4 Menganalisis model kurikulum dan pelaksanaan kurikulum di sekolah
dalam aktiviti pembentangan.
CLO5 Mencadangkan cara-cara menangani isu-isu etika dalam profesion
keguruan.

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
CLO 2 X X
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 3 X
( Learning
Outcomes,LO) CLO 4 X X

CLO 5 X X

Domain hasil pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO4 Kemahiran Komunikasi
LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO9 Kemahiran Kepemimpinan
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)
CLO1 Menjelaskan konsep asas falsafah, falsafah pendidikan dan sejarah
perkembangan sistem pendidikan di Malaysia.
CLO2 Menganalisis falsafah pendidikan Barat, Islam dan Timur terhadap
perkembangan pendidikan di Malaysia melalui tinjauan literatur.
CLO3 Membincang secara kritis peranan guru dalam merealisasikan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
dalam sistem pendidikan di Malaysia
CLO4 Menganalisis model kurikulum dan pelaksanaan kurikulum di sekolah
dalam aktiviti pembentangan.
CLO5 Mencadangkan cara-cara menangani isu-isu etika dalam profesion
keguruan.

Bukan BersemukaInteraksi

Jumlah SLT
Bersemuka
Interaksi

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
Kuliah

Pentaksiran
Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Amali
Amali

1. Konsep Asas Falsafah dan Cabang Falsafah 2 1 2 2 7

 Konsep asas falsafah


 Cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah
Islam, Barat, Timur
- Ontologi (Kewujudan/Hakikat)
- Epistemologi (Ilmu)
- Aksiologi (Nilai)
- Logik
 Sumber ilmu dan matlamat pendidikan Islam, Barat
dan Timur

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

4
2. Falsafah Pendidikan
 Barat
- Perenialisme
- Esentialisme
- Progresivisme
- Rekonstruktivisme
- Eksistensialisme
 Islam
- Ibnu Khaldun
- Ibn Rusyd 4 2 4 4 14
- Al Ghazali
 Timur
- Confucious
- Rabindranath Tagore
- Laozi

 Kepentingan falsafah pendidikan kepada guru


 Implikasi falsafah pendidikan Barat, Islam dan Timur
terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3. Perkembangan Pendidikan di Malaysia


● Sebelum merdeka
- Sistem Pendidikan Pondok
- Sistem Pendidikan Vernakular
- Laporan Cheeseman
- Laporan Barnes
- Laporan Fenn-Wu
- Ordinan Pelajaran 1952
- Penyata Razak 1956
6 3 6 6 21
● Selepas merdeka
- Laporan Rahman Talib 1960
- Akta Pendidikan 1961
- Laporan Aminuddin Baki 1964
- Laporan Jawatankuasa Kabinet
- Akta Pendidikan 1996
- PIPP 2006-2010
● Pendidikan Masa Kini
- PPPM 2013-2025

4. Falsafah Pendidikan di Malaysia


● Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
● Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
- Model Konseptual Pendidikan Guru 4 2 4 4 14
● Peranan guru dalam merealisasikan FPK dan FPG
● Implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan
Malaysia

4 2 4 4 14
5. Kurikulum dalam Pendidikan
● Konsep kurikulum
● Jenis kurikulum
- Rasmi
- Formal
- Tidak Formal
● Faktor-faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
- Perkembangan teknologi
- Keperluan semasa/keselamatan
- Dasar kerajaan
- Budaya masyarakat
● Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum
- Pentafsir
- Perancang
- Pelaksana

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

5
6. Model Kurikulum dan Pelaksanaan Kurikulum
● Teori dan model pembinaan kurikulum
- Model Objektif (Tyler dan Taba)
- Model Proses (Stenhouse) 6 3 6 6 21
- Prinsip Kurikulum Islam dan Timur
● Pembentukan dan kandungan kurikulum sekolah
● Pelaksanaan dan perkembangan kurikulum

7. Etika dan Profesionalisme Keguruan


 Konsep profesion dan profesionalisme
 Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional
 Kod Etika Keguruan Malaysia
 Peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib Penjawat 4 2 4 4 14
Awam
 Standard Guru Malaysia
 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
 Isu-isu etika dalam profesion keguruan

Kerja Kursus 1.5 10.5 12

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 4 30 30 18 127

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Akademik
- 6
(1000 patah perkataan)

Kuiz 1 3

Pembentangan 0.5 1.5

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 49 78

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 127
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Noddings, N. (2012). Philosophy of education.(3rd ed.). Philadelphia: Westview Press.

Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2014). Curriculum: Foundations, principles, and issues
(6th ed.). Boston: Allyn and Bacon

Sufean Husin. (2003). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, istem dan falsafah. Edisi Kedua.
Cetakan Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Rujukan Tambahan Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2010). Kurikulum Standard Sekolah Rendah.
Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia (http://kssr.bpk.my)

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia


2013 -2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Dasar Pendidikan Kebangsaan. Putrajaya:


Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Etika kerja. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran
Malaysia.

Kerajaan Malaysia.(2002). Peraturan-peraturan pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib)


(Pindaan) 2007.

Noriati A. Rashid, Lee Keok Cheong, Zulkifli Mahayudin & Zakiah Nordin.(2012).
Falsafah dan pendidikan di Malaysia. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan:


Matlamat dan misi. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Maklumat Tiada
19.
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

7
EDU2013 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

Menjelaskan konsep asas falsafah,


falsafah pendidikan dan sejarah Ujian bertulis
X Kuliah
perkembangan sistem pendidikan di Kuiz
Malaysia (C2,LO1)
Menganalisis falsafah pendidikan Barat,
Kuliah Ujian bertulis
Islam dan Timur terhadap perkembangan
X X Tutorial Penulisan
pendidikan di Malaysia melalui tinjauan
Perbincangan Akademik
literatur(C4,LO3,LO6, CTPS3, LL3)
Membincang secara kritis peranan guru
dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan
Kuliah
Kebangsaan (FPK) dan Falsafah
Tutorial
Pendidikan Guru (FPG) dalam sistem X Ujian bertulis
Perbincangan
pendidikan di Malaysia. (C4, A4, LO3,
CTPS3)

Menganalisis model kurikulum dan


pelaksanaan kurikulum di sekolah dalam Kuliah
Ujian bertulis
aktiviti pembentangan. (C4, LO3, X X Tutorial
Pembentangan
LO4,CTPS3, CS5) Perbincangan

Mencadangkan cara-cara menangani isu-


Kuliah
isu etika dalam profesion keguruan. (C6, Ujian bertulis
X Tutorial
A5, LO3, LO8, CTPS2, EM2)
Perbincangan

Ujian bertulis
Kuliah
Penulisan
KESELURUHAN X X X X X Tutorial
Akademik
Perbincangan
Kuiz

Nama Panel Penggubal :

Bil. Nama Kelayakan Akademik


Bc.Ed (Sains Pertanian) (UPM),
1 Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar M.sc (Educ. Admin) (UPM),
PhD ( Tec & Voc. Educ.(UKM),
Sarjana Psikologi Pendidikan (UM) B.A(Hons) (UM),
2 Puan Norzana binti Mohd Sulaiman Dip.Ed (IPSI)

MLIS (UM) ,
3 Puan Sabariah binti Yaakub B.A (Hons)(UM) ,
Dip Ed (UM)

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

Anda mungkin juga menyukai