Anda di halaman 1dari 4

RINGKASAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 2 2018

MINGGU TARIKH TAJUK CATATAN


BIDANG 1: PENGENALAN MORAL

1 01/1/18- 1.1.1 Menamakan sumber moral.


04/1/18 1.1.2 Menghuraikan sumber agama atau kepercayaan yang
menjadi asas kepada prinsip moral.
2 07/1/18- 1.1.3 Menjelaskan melalui contoh norma masyarakat
11/1/18 Malaysia yang menjadi sumber moral.
1.1.4 Merumuskan kepentingan sumber moral bagi
membentuk insan bermoral.
3 14/1/18- 1.1.5 Mengekspresikan perasaan apabila membuat tindakan
18/1/18 berdasarkan sumber moral
1.1.6 Melaksanakan sikap berdasarkan sumber moral dalam
hidup bermasyarakat
BIDANG 2: DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
4 21/1/18- 2.1.1 Mendefinisikan keperibadian diri.
25/1/18 2.1.2 Menghuraikan ciri individu yang mempunyai pegangan
agama atau kepercayaan
5 28/1/18- 2.1.3 Mengkaji kesan jika tiada pegangan agama atau
1/2/18 kepercayaan dalam membentuk keperibadian diri.
2.1.4 Menjelaskan kepentingan pegangan agama atau
kepercayaan dalammembentuk keperibadian diri
6 4/2/18- 2.2.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri.
8/2/18 2.2.2 Menjelaskan dengan contoh cara melaksanakan
tanggungjawab diri.

7 11/2/18- UJIAN 1/SUMATIF 1


15/2/18 [11/2/2018 - 13/2/2018]
8 18/2/18- 2.2.3 Menaakul kepentingan menjalankan tanggungjawab
22/2/18 diri.
2.2.4 Menghuraikan kesan mengabaikan tanggungjawab diri
9 25/2/18- 2.2.5 Mengekspresikan perasaan apabila dapat
1/3/18 melaksanakan tanggungjawab diri.
2.2.6 Merealisasikan tanggungjawab diri dalam kehidupan
10 04/3/18- 2.3.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri sebagai anggota
8/3/18 keluarga.
2.3.2 Menjelaskan cara melaksanakan tanggungjawab diri
sebagai anggota keluarga
11 11/3/18- 2.3.3 Merumus kepentingan melaksanakan
15/3/18 tanggungjawab diri dalam keluarga.

2.3.4 Menghuraikan kesan mengabaikan tanggungjawab


diri terhadap keluarga
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12 16/03./18-24/03/18

13 25/3/18- 2.3.5 Mengekspresikan perasaan apabila dapat


29/3/18 melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga.
2.3.6 Merealisasikan tanggungjawab diri terhadap keluarga.
14 01/4/18- 2.4.1 Menyenaraikan perlakuan beradab dalam
05/4/18 persahabatan.
2.4.2 Menjelaskan melalui contoh kepentingan adab dalam
persahabatan
15 08/4/18- 2.4.3 Membezakan perlakuan beradab dan tidak beradab
12/4/18 dalam persahabatan.
2.4.4 Menghuraikan batasan adab persahabatan
16 15/4/18- 2.4.5 Mengekspresikan perasaan apabila dapat menjalinkan
19/4/18 persahabatan yang beradab.
2.4.6 Mempraktikkan amalan hidup beradab dalam
menjalin persahabatan pelbagai kaum.
BIDANG 3: HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI &
MASYARAKAT
17 22/4/18- 3.1.1 Menakrifkan konsep kejiranan.
26/4/18 3.1.2 Menjelaskan manfaat hidup berjiran.
18 29/4/18- 3.1.3 Mencirikan sikap jiran yang positif dan negatif.
3/5/18 3.1.4 Mencadangkan cara untuk merapatkan hubungan
sesama jiran
19 06/5/18- 3.1.5 Mengekspresikan perasaan apabila dapat hidup
10/5/18 berjiran.
3.1.6 Merealisasikan hidup berjiran dalam masyarakat
pelbagai agama,bangsa, budaya dan bahasa.
20 13/5/18- 3.2.1 Menyenaraikan cirri masyarakat penyayang.
17/5/18 3.2.2 Memerihalkan kepentingan memperkukuh masyarakat
penyayang.
21 20/5/18- 3.2.3 Menjana idea tentang cara menyantuni masyarakat
24/5/18 yang berkeperluan.
3.2.4 Mewajarkan keutamaan dalam membantu masyarakat
yang berkeperluan bagi merealisasikan masyarakat
penyayang.

22 27/5/18- MINGGU ULANGKAJI


31/5/18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
23 3/6/18- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
7/6/18
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24 16/03./18-24/03/18
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25 16/03./18-24/03/18
26 24/6/18- 3.2.5 Mengekspresikan perasaan apabila dapat membantu
28/6/18 mewujudkan masyarakat penyayang.
3.2.6 Mempraktikkan amalan masyarakat penyayang dalam
konteks kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa.
27 01/7/18- 3.3.1 Mengenal pasti agensi perkhidmatan awam yang
05/7/18 terdapat di Malaysia.
3.3.2 Menerangkan kepentingan agensi perkhidmatan
awam kepada masyarakat.
28 08/7/18- 3.3.3 Menghuraikan cara menghargai agensi perkhidmatan
12/7/18 awam.
3.3.4 Menjelaskan peranan agensi perkhidmatan awam
yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
29 15/7/18- 3.3.5 Menyatakan perasaan terhadap keberkesanan agensi
19/7/18 perkhidmatan awam yang disediakan.
3.3.6 Mengamalkan tingkah laku berhemah terhadap agensi
perkhidmatan awam yang disediakan
30 22/7/18- 3.4.1 Mengenal pasti peranan masyarakat dalam
26/7/18 melindungi alam sekitar.
3.4.2 Menghuraikan langkah-langkah badan kerajaan dalam
melindungi alam sekitar.
31 29/7/18- 3.4.3 Menjelaskan sumbangan badan bukan kerajaan untuk
02/8/18 melindungi alam sekitar.
3.4.4 Mengkaji kesan aktiviti manusia terhadap
keseimbangan alam sekitar.
32 05/8/18- 3.4.5 Mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri
9/8/18 dalam aktiviti melindungi alam sekitar.
3.4.6 Mengamalkan tingkah laku ke arah melindungi alam
sekitar.
33 12/8/18- UJIAN SUMATIF 2
16/8/18 [12/8/2018 - 14/8/2018]
34 CUTI PENGGAL KEDUA
17/8/18-25/8/18
26/8/18- 3.5.1 Mendefinisikan gaya hidup sihat dan selamat.
35 30/8/18 3.5.2 Menghuraikan aktiviti gaya hidup sihat dan selamat.

BIDANG 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG


36 02/9/18- 3.5.3 Mengkaji kesan amalan gaya hidup sihat dan selamat
06/9/18 terhadap diri, komuniti dan masyarakat.
3.5.4 Mengenal pasti amalan gaya hidup sihat dan selamat
demi kesejahteraan hidup.
37 09/9/18- 4.1.1 Menyenaraikan tempat-tempat awam.
13/9/18 4.1.2 Menghuraikan cara beradab di tempat awam
4.1.3 Merumuskan kepentingan beradab di tempat awam.
4.1.4 Membanding beza amalan beradab dan tidak beradab
16/9/18- ditempat awam
38 20/9/18 4.2.1 Menyenaraikan etika semasa berkomunikasi dalam
siber.
4.2.2 Menjelaskan etika danundang-undang siber
39 23/9/18- 4.2.3 Memerihalkan kepentingan mematuhi etika dan
27/9/18 undang-undang siber.
4.2.4 Mengkaji kesan penggunaan internet secara tidak
beretika dan menyalahi undang-undang siber
40 30/9/18- 4.3.1 Menyenaraikan peraturan jalan raya dan undang-
04/10/18 undang jalan raya.
4.3.2 Membanding beza peraturan jalan raya dan undang-
undang jalan raya.
41 07/10/18- .4.4.1 Mendefinisikan konflikidentiti diri sebagai remaja.
11/10/18 4.4.2 Menghuraikan faktor yang mempengaruhi konflik
identiti diri sebagai remaja
42 14/10/18- 4.5.1.3 Menyenaraikan hak orang kurang upaya.
18/10/18 4.5.2.3 Menjelaskan kepentingan melindungi hak orang
kurang upaya.
4.5.3.3 Menghuraikan langkah yang diambil oleh badan
kerajaan untuk melindungi hak orang kurang upaya.
43 21/10/18- MINGGU ULANGKAJI
25/10/18 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
44 28/10/18- PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2018
01/11/18
45 04/11/18- PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2018
08/11/18
46 11/11/18- PERBINCANGAN SOALAN AKHIR TAHUN
15/11/18
47 18/11/18- AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN
22/11/18
48 CUTI AKHIR TAHUN
23/11/18 – 31/ 12/18