Anda di halaman 1dari 1

PEHA!

I6A'{A'I T'ASILAH ETII(A KEDOKTERAff


No. Dokumen o. Reyisi Halaman
(I.1T6{ QPlr(l'u0s { rl1

Diletapkan oleh
PROSEDUR Tar€gal tebit
MUflJ 23 OLtober 2006

. Purrrono, Mkes

Pengertiaa Pelargtularr rrika bad sriap dokter lara mr'r-ur:r:1lan profesi


kedottera& sew.ti Yadq dratur dalam kode etil kedoiir(ren
TrrjEen Agar seluruh anggotil SMF dapat mengctah[i tahap-rri.rrp p+nanganan
masalah L'lita licdoltaraa
Ruane l,inskuo SMF- PaniflB Elik Plofesi, Kornile lvfedis- Dlrelisi
Xebij!kan Mrsalah etila kedoktera[ harus diproses melalai Dircktur, Komite
Medis. Panitla Etika Prcfesi datt koordimkrr SMI' ya(s b<rsa$.kutnL
Prooedur l. Pengaduaa dapal t€ras3l dari keluarga. kanar..an- seja$al lain
baik mclalur kotali sararL luan maupun ser:a m te i l rl .
r i

2. Pengaduirn tlisarnpaiknn ke Direhur


DirektDr meDlarDpoia, EDgldDan l.Is.'bui k.' [.D:r KomilL:
lre-dis nruk ditindali laElmi
4. kctua Komiie N{edis rren}(:i .ri:,.3o be.l,as },^.n-rLn.loin kc l'riritin
Enk Profesi dan litrordimrur SiIf dL*icr vant bersa:ruJiuriur
utuk dipelajari dan ditindalr lanjuti.
5_ Panitia EtiL dan koo.dioator SNIE dokter Jang ilcrsngkutar
memanggil vang b€rsargk(an $nhrk diBntski\n kronologis
kcjadr'aa daa bult-buktinl a.
Sedapal munglin masalah {--rset d din-1.-:iaikcn oi,'h panitia -Eik
dan kqlrdiRalor S\lF dokkr '{an{ berl-rrrLuuln se(rm
musva\,r'amh-
7. Ap:rbila hal ini tidak mungkin daa;:t disclcsaikan, raaka
pembahasan dilakulGn diantdra panitic etik da konri(e medis
Kepulusa, selarrutnya dila.liuki, olch Direktrr urrtuk
menl,elesikln laSxrran'!ang bersangkulaD
8. Apabila tul ini tidak metnumkan \ans bersxn,lkurarl maka
nrasalah dila;xrrkao tiepda NIKEK tDl r',ria1.Lir .iat r untuk
di,rinlalian nasehal'leputuss,
s. Apabila nra\alah tersebu{ {idak disel€saikan oich \IKEK lDl
rvilayan -latcng ma(n masalah {erscbut diselcsalkrn ke ,Vtalelis
PertiDb:rnsrn dan Pembinaan Etika Pruii:5i K!-schalan i\,tPlEK)
Depkes RI.
DOKUMEN 1. Ehsil rapal mtulen" dafiar h. jir
Tf,RI(AIT ?.. l-aporsD ke DireLt!tr

A o'---