Anda di halaman 1dari 21

¬ñÎ À¡¼ò¾¢ð¼õ

உடறறகலறவவ ¬ñÎ 6
¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É ¾Ã ¸¨Äò¾¢ð¼õ
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
1.1 1.1.1 ¾¡×ô ¦ÀðÊ¢ĢÕóР̾¢ò¾ø.
2.1 1.1.2 ¾ðÎô¦ÀðʨÂò ¾¡Å¢ò ¾¨Ã¢Èí̾ø.
தததகதவ 1 2.2 2.1.1 ¾¡×ô ¦ÀðÊ¢ĢÕóР̾¢ìÌõ §À¡Ðõ ¾ðÎô¦ÀðʨÂò
அடபறபறட சசரடறற பயவறறசவ 5.1 ¾¡Å¢ ¾¨Ã¢ÈíÌõ §À¡Ðõ ¯óо¨Ä ¯ÕÅ¡ìÌõ Ó¾ý¨Á
1
(கதவதறதலமற 5.2 ¾¨º¿¡÷¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸¡½ø.
தறரயவறஙறகதலற, 2.2.1 ¯¼Ä¢ý ÒÅ¢®÷ôÒ À̾¢Â¢ý þ¼ Á¡üÈò¨¾
1.2.2 ¾¨Ã, ¾ðÎô¦ÀðÊ §À¡ýÈ Àø§ÅÚ «Êò¾Çí¸Ç¢ø
1.2 ºÁÉ¢ò¾ø.
2.2
5.1 2.2.2 Àø§ÅÚ ºÁý¿¢¨Ä¸Ç¢ý ¿¢¨Äò¾ý¨Á¨Â «¨¼Â¡Çí¸¡Ï¾ø.
2 5.3 5.1.2 வவறளயதடறட உபகரணஙறகறள மறறபறபட அடகறகதலற.
5.2.2 பலறவறக இயகறகதறதவறன¨Éò தனறனமறபவகறறகயடனற தவளவபறபடதறததலற.
5.3.1 நடவடகறறககளற மமறறதகதளறளமற மபதத நணறபரறகளற, ஆசவரவயரற, கழ உறபறபவனரடனற
தததடரறப தகதளறளதலற.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

1.3.1 §ÁÖõ ¸£Øõ ¸ÄóÐ ¨¸¸Ç¡ø ¸Æ¢¨Â þÚ¸ô À¢ÊòÐò


1.3 ¦¾¡í¸¢ Àø§ÅÚ கககோணங்களளில ஊசலகோடுதல.
2.3 1.3.2 þÕ ¨¸¸Ç¡ø ¸Æ¢¨Âô À¢ÊòÐò ¦¾¡í¸¢ ¯¼¨Äî ºÁÉ¢òÐ
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
5.1 ஊசலகோடுதல.
5.2
7 தததகதவ 3 5.3 1.6.3ஊசலகோடும
2.3.1 §À¡Ð ¯¼ø,Àó¨¾
±¾¢ரைணயியயிடமேதருந்து ¸¡ø¸Ç¢ý ¿¢¨ÄôÀ¡ð¨¼
þġŸÁ¡¸ ¯Ú¾
நகர்த்துதல .
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò
1.6¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
3
அடபறபறட 2.6.2¢¦ºö¾ø.
Àó¨¾ô ¦ÀÚžü¸¡É ²üÈ þ¼ò¨¾ «¨¼Â¡Çí¸¡Ï¾ø.
2.6 2.3.2 þÕ ¨¸¸Ç¡Öõ ¸Æ¢¨Âô À¢ÊòÐò ¦¾¡í¸¢ ¯¼¨Ä þÂìÌõ §À¡Ð
வவறளயதடறடதற 2.6.3 Àó¨¾ þġŸÁ¡¸ நகர்த்தும முகறகய «¨¼Â¡Çí¸¡Ï¾ø.
5 5.2 1.5.1 «¾ý ¿¢¨ÄôÀ¡ðÊü§¸üÀ
¯À¸Ã½í¸¨Çì ¦¸¡ñÎ þ¨ºìÌ ²üÀ ¨¸ôÀ¢ÊÁ¡Éõ
¸Õô¦À¡ÕÇ¢ý ¯ûǨ¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø.
«ÊôÀ¨¼Â¢ø
தவறனறகளற 5.4 நடவடிக்கககள
தததகதவ 2 1.5 5.2.3
5.1.4 ¬ì¸ôâ÷Å
மதணவரற க þÂì¸í¸¨Ç கமேற்கககோளவதற்குரிய
ளற தரதற த வறற
ம கறற ப சவகற
¯ÕÅ¡ì̾ø. க லகற க தன தச ரவ
ற நடவடகற ற இடப
ககளதற ததரவவ
(ததகறகதலறசதரற, 2.5 தசயறதலற.
இறசசற சசரடறற பயவறறசவ 2.5.1 பகோதுககோபகப
¸Õô¦À¡ÕÇ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø
உறுதத கசய்தல. ¬ì¸ôâ÷Å þÂì¸í¸Ç¢ø ¾¢¨º,
வறலசதரற, தவடலறசதரற) 5.1 5.4.2¿¢¨Ä,
Ò¾¢Â ¯ÚôÀ¢É÷¸Ç¢ý ÅÕ¨¸¨Â ²üÈø.
(இறசகறமகறறப 5.4 5.2.1 ஆமரதகறº×ò¾Ãõ
கவய நவறலகறÁüÚõ மகறறப ¦¾¡¼÷¨À
சறசறபறபகற கறகறள ¯ûǼ츢Âமமமற ¸ÕòÐÕ
படதறததலற.
இயஙறகதலற) 5.3.2 «¨º×¸¨Çì
1.6.4சகஎததரைணயியயின ¸ñ¼È¢¾ø.
நணறபரறகளவனறதகோக்குதகலத்
ஆறறறறல அஙறக ¾சகவயிர்பப
ரவதறதலற;¾üÌ பலவசதகோக்குதல
னஙறகறள ஏறறறகற
8 தததகதவ 3
1.6 5.1.4 ¦¸¡ளற ளதலற.
நடவடிக்கககள கமேற்கககோளவதற்குரிய இடபபகோதுககோபகப
அடபறபறட
தததகதவ 1 þ¨¼¦ÅÇ¢¨Âì ̨Èò¾ø.
2.6 1.4.1 குததத்கதழ
உறுதத கசய்தல கமேகடயயில
. (Trampolin) ̾¢òÐ 180° «ÇÅ
அடபறவவறளயதடற
பறட சசரடறறடபயவறற
தற சவ 1.4 1.6.5 ±¾¢Ã ணயி «ÛôÒõ Àó¨¾ þ¨¼Â¢ø ÀÈ¢òÐ º¸ ÌØ Å
5.2
தவறனறதகலமற
ளற 2.4
5.3 5.4.3 ¢ø §¿÷¿¢¨Ä¢ø
¿¼ÅÊ쨸¢ý
¢¨Ç¡ð¼¡ÇÕìÌ §À¡Ð ÍÆýÚ þÕ¸¡ø ÓðʸÙõ
º¸ ¯ÚôÀ¢ÉÕìÌ
«ÛôÒ¾ø.
ºü§È Á¼í¸¢ÂÀÊ
ÅÆ¢¸¡ðξø.
(கதவதற ¾¨Ã¢Èí̾ø.
(ததகறகதலற
தறரயவறஙற சதரற, ,உடலற
கதலற 5.1 2.6.4குததத்கதழ
±¾¢Ã ணயியயின சமேகோளளிக்க,180°
6 1.5.2
1.4.2 ¯À¸Ã½í¸¨Çì ¦¸¡ñÎ þ¨ºìÌ ²üÀ (Trampolin)
தகோக்குதகலச
கமேகடயயில ¸Õô¦À¡ÕÇ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø
தகோக்குதல
«ÇÅ¢ø
சமனற நவறலச , தரற) 5.2
வறலசதரற , தவடலற 1.5 ¬ì¸ôâ÷
þ¨¼¦ÅÇ¢¨Â வ þÂì¸í¸Ù¼ý̨ÈôÀ¾üÌõ þÂí̾ø.
Àó¨¾ò ¾ðÊô¯Õš츢 ÀÈ¢ôÀ¾üÌõ
5.4 §¿÷¿¢¨Ä¢ø ÍÆýÚ Àø§ÅÚ ¯¼øš̸¨Ç Á£ñÎõ
தததஙறகதலற, சழலதலற) 2.5
5.4 2.5.1 குததத்கதழ
²üÈ ¾Îò¾øகமேகடயயில,
¸Õô¦À¡ÕÇ¢ý ¿¢¨Ä¸¨Çì ¸ñ¼È¢¾ø.
«ÊôÀ¨¼Â¢ø இருமுட்டிகளும
¬ì¸ôâ÷Å þÂì¸í¸Ç¢øசற்கற ¾¢¨º,
5.2.4வகளந்த
¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý§À¡Ð
¿¢¨Ä, º×ò¾Ãõ நதகலயயிலÁüÚõºÅ¡ø¸¨Ç¦¾¡¼÷¨À Á¸¢ú§Â¡Î
தகரையயிறங்குதல. ¯ûǼ츢±¾¢÷¦¸¡ñÎ ¸ÕòÐÕ
¦ºÂøÀξø.
«¨º×¸¨Çì ¸ñ¼È¢¾ø.
2.4.1 சுழலவதற்குத் துகண புரியும உடல அகசவுககள
4 5.3.1Ò¾¢Â
5.4.2 நடவடகற¯ÚôÀ¢É÷¸Ç¢ý
றககளற மமறறதகதளறளமற மபதத நணற²üÈø.
ÅÕ¨¸¨Â பரறகளற, ஆசவரவயரற, கழ
அகடயகோளம ககோணுதல.
உறபறபவனரடனற தததடரறப ÌØÅ¢ø தகதளறளதலற .
5.4.7 ¿¼ÅÊ쨸¢ý§À¡Ð ´üÚ¨ÁÔ¼ý þÂí̾ø.
7 2.4.2
1.6.1 சுழலவதற்கும உடல அகமேபபயிற்கும உளள
1.6.6¦À¡Õò¾Á¡É
எததரைணயியயில ¯À¸Ã½í¸¨ÇÔõ
கட்டுபபகோட்டில ¯¼øஉளள ¯ÚôÒ¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎ ÀøŨ¸ ¯ò¾
பந்கத லகோவகமேகோகப
தததகதவ 3 1.6
1.6 கதகோடர்கப அகடயகோளம ககோணுதல.
¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ Àó¨¾ þÄ쨸 §¿¡ì¸¢ ţ;ø.
2.6 கபற்று º¸ ÌØ
1.6.2 ¦À¡Õò¾Á¡É Å¢¨Ç¡ð¼¡ÇÕìÌ
¯À¸Ã½í¸¨ÇÔõ «ÛôÒ¾ø. ¦¸¡ñÎ Àø§ÅÚ ¾
¯¼ø ¯ÚôÒ¸¨ÇÔõ
அடபறபறட வவறளயதடறடதற 2.6 5.1.4 நடவடிக்கககள கமேற்கககோளவதற்குரிய
தவறனறகளற 5.1
5.1 2.6.5¢¨ºÂ¢Ä¢ÕóÐõ
ககககள உயர்த்ததகயகோ àÃò¾¢Ä¢ÕóÐõ உடலகசகள Àó¨¾ô கசய்கதகோ
¦ÀÚ¾ø. Àó¨¾
(ததகறகதலறசதரற, வறலசதரற,
5.3
5.3 2.6.1 இடபபகோதுககோபகப
þÄ쨸 §¿¡ì¸¢ Àó¨¾ «ÛôÒõ உறுதத ÀÄ கசய்தல.
ÅÆ¢¸¨Ç «¨¼Â¡Çí¸¡Ï¾ø.
±ÎìÌõ ÝÆ¨Ä «¨¼Â¡Çí ககோϾø.
தவடலறசதரற ) வவறளயதடற
5.1.3 பலற
5.2.2 வறக இயகற டதறதக ளதறபததகதபற
தவற¨Éòப தனற வவதவமறறகறள
னமறபவகறறகயடனற கறடபறதவளவபற
பவடதறதலறப.டதறததலற.
5.3.3
5.4.4
5.3.2 º¸ தவறநற த
சக ¿ñÀâý மனபற
நணறபரறகளவனற ப தனற ற மயடனற
ÀÄÅ£Éí¸¨ÇÔõ கரதற த
ஆறறறறல அஙறக±¾¢Ã¡Ç¢Â¢ýகறள வழஙற க தலற ; ஏறற
சகரவதறதலற; பலவசனஙறÀÄò¨¾Ôõ லற. ஏறறறகற
கறறள
ºÅ¡Ä¡¸
¦¸¡ளறள²üÈø.
தலற.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
9 தததகதவ 3 1.6.7 எததரைணயியயி தற்ககோபகபத் தகோண்டி பந்கத வகலக்குல புகுத்துதல.
அடபறபறட 1.6
2.6.6 ‘§¸¡ø’ ÒÌòОü¸¡É ²üÈ ÝÆ¨Ä «¨¼Â¡Çí¸¡Ï¾ø.
2.6
வவறளயதடறடதற 5.2.2 பலறவறக இயகறகதறதவற¨Éò தனறனமறபவகறறகயடனற தவளவபறபடதறததலற.
5.2
தவறனறகளற 5.4 5.4.3 ¿¼ÅÊ쨸¢ý§À¡Ð º¸ ¯ÚôÀ¢ÉÕìÌ ÅÆ¢¸¡ðξø.
1.7.1 கபகோருத்தமேகோன உபகரைணங்ககளயும உடல உ Ú பபுககளயும
1.7 கககோண்டு பலவகக கதகோடக்க முகற கககோடுககள ‘சர்வஸ’
வீ
2.7
5.2 கசய்தல.
(ததகறகதலறசதரற, 5.4 2.7.1 ‘சர்வயிஸ’ கசய்யுமகபகோதும பந்கத கபறுமகபகோதுõ அனுபபும
வறலசதரற, தவடலறசதரற)
கபகோதும பந்ததன இலக்கக நதர்ணயம கசய்தல.

5.2.3 மதணவரறகளற தரதறதவறறமகறறப சவகறகலகறகதன தசரறவ நடவடகறறககளதற ததரவவ தசயறதலற.


1.7.2 கபகோருத்தமேகோன உபகரைணங்ககளயும உடல உறுபபுககளயும
1.7 கககோண்டு சூழலுக்ககற்ப பலவயித ò¾¢ல அனுபபுதல.
தததகதவ 3 2.7
2.7.1 ‘சர்வயிஸ’ கசய்யுமகபகோதும பந்கதô கபறுமகபகோதுõ அனுபபும
10 அடபறபறட 5.1
5.3 கபகோதும பந்ததன இலக்கக நதர்ணயம கசய்தல.
வவறளயதடறடதற
தவறனறகளற 5.1.3 வவறளயதடறடதறதள பததகதபறப வவதவமறறகறளì கறடபறபவடதறதலற.
5.3.2 சக நணறபரறகளவனற ஆறறறறல அஙறகசகரவதறதலற; பலவசனஙறகறள ஏறறறகற¦¸¡ளறளதலற.
1.7.3 உபகரைணங்ககளப பயனபடுத்தத சரைமேகோரி (Voli) ததறனககளச
1.7 கசய்வயித்தல.
(ததகறகதலறசதரற, 2.7
2.7.1 ‘சர்வயிஸ’ கசய்யுமகபகோதும பந்கதô கபறுமகபகோதுõ அனுபபும
வறலசதரற, தவடலறசதரற) 5.2
5.4 கபகோதும பந்ததன இலக்கக நதர்ணயம கசய்தல.

5.2.2 பலறவறக இயகறகதறதவற¨Éò தனறனமறபவகறறகயடனற தவளவபறபடதறததலற.


5.4.3 ¿¼ÅÊ쨸¢ý §À¡Ð º¸ ¯ÚôÀ¢ÉÕìÌ ÅÆ¢¸¡ðξø.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

1.7.4 உபகரைணங்ககளப பயனபடுத்தத ஸகமே‰ (வலலடி)


1.7
கசய்தல.
2.7
5.2 2.7.2 பலததகச இயக்கத்கதத் துவங்குமகபகோது இருக்க கவண்டிய
5.4 சரியகோன நதற்றல முகறயயிகன அகடயகோளம ககோணல.

5.2.2 பலறவறக இயகறகதறதவற¨Éò தனறனமறபவகறறகயடனற தவளவபறபடதறததலற.


11
5.3.3 தவறநறத மனபறபதனறறமயடனற கரதறதகறள வழஙறகதலற; ஏறறறலற.
1.7.5 கபகோருத்தமேகோன உடல உறுô புககளப பயனபடுத்தத Í ழற்றத
1.7
உகதக்கும முகறகயச கசய்தல.
2.7
5.2 2.7.1 ‘சர்வயிஸ’ கசய்யுமகபகோதும பந்கதô கபறுமகபகோதுõ
தததகதவ 3 5.3 அனுபபும கபகோதும பந்ததன இலக்கக நதர்ணயம கசய்தல.
அடபறபறட
5.3.3 தவறநறத மனபறபதனறறமயடனற கரதறதகறள வழஙறகதலற; ஏறறறலற.
வவறளயதடறடதற
5.2.2 பலறவறக இயகறகதறதவற¨Éò தனறனமறபவகறறகயடனற தவளவபறபடதறததலற.
தவறனறகளற
1.7.6 பலகவறு தடுத்தல முகறககளச கசய்தல.
(ததகறகதலறசதரற, 1.7
வறலசதரற, தவடலறசதரற) 2.7.1 ‘சர்வயிஸ’ கசய்யுமகபகோதும பந்கதô கபறுமகபகோதுõ
2.7
5.1 அனுபபும கபகோதும பந்ததன இலக்கக நதர்ணயம கசய்தல.
5.2 5.2.3 மதணவரறகளற தரதறதவறறமகறறப சவகறகலகறகதன தசரறவ நடவடகறறகக¨Ç தற ததரவவ
தசயறதலற.
5.1.3 வவறளயதடறடதறதள பததகதபறப வவதவமறறகறளì கறடபறபவடதறதலற.
12 1.8.1 ‘கடிககோரை முள’ ¾¢¨ºì§¸üÀ ககககள கநரைகோக கவத்து
1.8
இலக்கக கநகோக்கதô பந்கத வசுதல
வீ .
2.8
5.2 2.8.1 ககககள கநரைகோக கவத்து இலக்கக கநகோக்கத பந்கத
5.4 அடிக்கும உத்¾¢ககளக் கூறுதல.

5.2.5 வவறளயதடறடனற தவறறறவதற மததலறவவகறள ஏறறறலற.(Secara Positif)


5.4.5 ÌØò¾¨ÄÅâý ¦À¡ÚôÀÈ¢óÐ þÂí̾ø.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

5.3.2 சக நணறபரறகளவனற ஆறறறறல அஙறகசகரவதறதலற; பலவசனஙறகறள


1.8 ஏறறறகற ¦¸¡ளறளதலற.
2.8 5.1.3 வவறளயதடறடதறதள பததகதபறப வவதவமறறகறளì கறடபறபவடதறதலற.
5.1
2.8.1 ககககள கநரைகோக கவத்து இலக்கக கநகோக்கத
5.3
பந்கத அடிக்கும உத்¾¢ககளக் கூறுதல.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
1.8.2 ‘கடிககோரை முள’ எததர்த்ததகசக்ககற்ப ககககள
கநரைகோக கவத்து இலக்கக கநகோக்கத பந்கத வசுதல.
வீ
14 தததகதவ 3
அடபறபறட 1.8 1.8.5 பலவகக
1.8.3 பந்கதக் ககீ ழ்ததகசயயிலதருந்தும
மேட்டத்ததல வசும
வீ முகறகய அறததல.
தூரைத்ததலதருந்தும
2.8
1.8 2.8.3 அடிக்கும கருவயியயின கமேற்பரைபபு நதகலக்கும பந்து அடிக்கும
வவறளயதடறடதற பந்கத தடுத்து குறதபபயிட்ட இடத்ததற்கு நகருதல.
5.1
2.8
13 தவறனறகளற அலலது தடுக்கும கபகோது நகரும ததகசக்கும இகடயயிலகோன
5.3
5.1 2.8.2 அடிக்கும தூரைத்ததற்கும உந்து சக்ததயயின
(ததகறகதலறசதரற, 5.2 கதகோடர்கபக் கூறுதல.

வறலசதரற, தவடலறசதரற) 5.4 5.1.3 மேகோறுதலுக்கும இகடயயிலகோன


வவறளயதடறடதறதள பததகதபற ப வவதவமறறகறளìமேகோறுதகலக்
கறடபறபவடதறதலற.
தததகதவ 3 5.3.3 தவறநறத மனபறபதனறறமயடனற கரதறதகறள வழஙறகதலற; ஏறறறலற.
அடபறபறட கூறுதல.
வவறளயதடறடதற 1.8.6 நடவடிக்கககள
5.1.4 தகரையயில தட்டும பந்து கமேல எழமபும கபகோது பயிடித்தல.
கமேற்கககோளவதற்குரிய
15 தவறனறகளற 1.8 2.8.3 அடிக்கும கருவயியயின கமேற்பரைபபு நதகலக்கும பந்து அடிக்கும
2.8 இடபபகோதுககோபகப உறுதத கசய்தல.
(ததகறகதலறசதரற, அலலது தடுக்கும கபகோது நகரும ததகசக்கும இகடயயிலகோன
5.1
வறலசதரற, தவடலறசதரற) 5.2.4 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý §À¡Ð ºÅ¡ø¸¨Ç
கதகோடர்கபக் கூறுதல . Á¸¢ú§Â¡Î ±¾¢÷¦¸¡ñÎ
5.3
5.1.2 ¦ºÂøÀξø.
வவறளயதடறட உபகரணஙறகறள மறறபறபட அடகறகதலற.
5.4.4
5.3.2 º¸
சக ¿ñÀâý ÀÄÅ£Éí¸¨ÇÔõ
நணறபரறகளவனற ±¾¢Ã¡Ç¢Â¢ý
ஆறறறறல அஙறகசகரவதற ÀÄò¨¾Ôõ
தலற; பலவசனஙறகறள ஏறறறகற
ºÅ¡Ä¡¸ ²üÈø.
மகதளறளதலற.
16 தததகதவ 4 1.9.2 அடிக்கும
1.8.4 ¦À¡Õò¾Á¡Éகபகோருளளின
þ¨¼¦ÅǢ¢ø மூலம‘ §Àð¼ý’பலகவறு
கக Á¡üÚ¾ø.
1.8
1.9 2.9.2 Å¢¨Ã§Å¡ð¼ò¾¢ý§À¡Ð
தவடலற தட வவறளயதடறடபற
2.8
2.2 ததகசயயிலதருந்து பந்கதத் ºÃ¢Â¡É ¨¸ «¨º×¸¨Ç Å¢Çì̾ø.
மபதடறட 5.1.2 வவறளயதடறட உபகரணஙறகறள மறறபறபட அடகறகதலற.
5.2
5.1 தடுத்து
5.4.1 குறதபபயிட்ட
ÌØ ¿¼ÅÊ쨸¢ø இடத்ததற்கு
ÍÚÍÚôÒ¼ý நகருதல.
Àí¦¸Îò¾ø.
(ஓடதலற, 5.4
5.4
17 ததணறடதலற,வசசதலமற 1.9.3 அடிக்கும
2.8.2 Ó¨ÈÂ¡É ¨¸,தூரைத்ததற்கும
¸¡ø «¨º×¸Ù¼ý உந்து
º£Ã¡¸சக்ததயயின
µÊ, ¦¾¡¼÷ ¾¨¼¸¨Çò
எறவதலமற) 1.9 ¾¡ñξø.
14 மேகோறுதலுக்கும இகடயயிலகோன மேகோறுதகலக்
2.9 2.9.3 ‘§Àð¼ý’ ¦ÀÚÀÅ÷ µ¼òÐÅí¸¢¼ §ÅñÊ þ¼ò¨¾
5.2 «¨¼Â¡Çí¸¡½ø.
கூறுதல.
5.3 5.2.4 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý §À¡Ð ºÅ¡ø¸¨Ç Á¸¢ú§Â¡Î ±¾¢÷¦¸¡ñÎ
5.2.3 மதணவரற களற தரதறதவறறமகறறப சவகறகலகறகதன தசரறவ நடவடகறறககளதற
¦ºÂøÀξø.
5.3.1 ததரவவ
நடவடகறறதசயற
ககளறதமமறற
லற. தகதளறளமற மபதத நணறபரறகளற, ஆசவரவயரற, கழ
5.4.2 Ò¾¢Â ¯ÚôÀ¢É÷¸Ç¢ý
உறபறபவனரடனற ÅÕ¨¸¨Â
தததடரறப தகதளறள தலற. ²üÈø.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

1.10.1 ஓட, கறவபறபவடறட தரதறதவலற எழமறபவ, பறநறத தறரயவறஙறகதலற.


1.10 2.10.1. கதவகறகமற மபதத இரகறக மவணறடய சரவயதன உடலற வதகறவ
2.10 அறடயதளமற கதணதலற
5.1 2.10.2 கதவகறகமற மபதத பயனறபடò த மவணறடய கதறல அறடயதளமற
5.2 கதணதலற.
5.1.4 நடவடிக்கககள கமேற்கககோளவதற்குரிய
இடபபகோதுககோபகப உறுதத கசய்தல.
18
5.2.4 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý §À¡Ð ºÅ¡ø¸¨Ç Á¸¢ú§Â¡Î ±¾¢÷¦¸¡ñÎ
¦ºÂøÀξø.
1.10.1 ஓட, கறவபறபவடறட தரதறதவலற எழமறபவ, பறநறத தறரயவறஙறகதலற
தததகதவ 4 1.10 5.1.4 நடவடிக்கககள கமேற்கககோளவதற்குரிய
தவடலற தட வவறளயதடறடபற 5.1
இடபபகோதுககோபகப உறுதத கசய்தல.
மபதடறட 5.2
(ஓடதலற, 5.2.4 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý §À¡Ð ºÅ¡ø¸¨Ç Á¸¢ú§Â¡Î ±¾¢÷¦¸¡ñÎ
ததணறடதலற,வசசதலமற ¦ºÂøÀξø.
1.10.2 ‘கதறதரவ’ மறறயவலற உயரமற ததணறடதலற.
எறவதலமற)
1.10 5.2.4 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý §À¡Ð ºÅ¡ø¸¨Ç Á¸¢ú§Â¡Î
5.2 ±¾¢÷¦¸¡ñÎ ¦ºÂøÀξø.
5.3 5.3.2 சக நணறபரறகளவனற ஆறறறறல அஙறகசகரவதறதலற; பலவசனஙறகறள
ஏறறறகற ¦¸¡ளறளதலற.
19 1.10 1.10.2 ‘கதறதரவ’ மறறயவலற மறறயவலற உயரமற ததணறடதலற.
5.1 5.1.2 வவறளயதடறட உபகரணஙறகறள மறறபறபட அடகறகதலற.
5.2 5.1.4 நடவடிக்கககள கமேற்கககோளளுவதற்குரிய இடப
பகோதுககோபகப உறுதத கசய்தல.
5.2.2 பலறவறக இயகறகதறதவறனற தனறனமறபவகறறகயடனற
தவளவபறபடதறததலற.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

1.11.1 சகறதவறயயமற தவறறனயமற ஒரஙறகவறணதறத கணறறட எறவதலற.


1.11 2.11.2 சகறகரமற எறவயமற மபதத அதனற வலவறம, மவகமற, சகறதவ ஆகவயவறறறகறகளறள
2.11 தததடரறறபகற கணறடறவதலற.
5.1
2.11.2 வடறட எறவயமற மபதத அதனற மவகதறதவறறகமற à ரதறதவறறகமற உளறள தததடரறறபகற
5.3
கணறடறவதலற.
5.1.2 வவறளயதடறட உபகரணஙறகறள மறறபறபட அடகறகதலற.
20
5.1.3 வவறளயதடறடதறதள பததகதபறப வவதவமறறகறளì கறடபறபவடதறதலற.
தததகதவ 4 5.3.1 நடவடகறறககளற மமறறதகதளறளமற மபதத நணறபரறகளற, ஆசவரவயரற, கழ
தவடலற தட வவறளயதடறடபற உறபறபவனரடனற தததடரறப தகதளறளதலற.
மபதடறட 1.11.1 சகறதவறயயமற தவறறனயமற ஒரஙறகவறணதறத கணறறட எறவதலற.
(ஓடதலற, 1.11 2.11.2 வடறட (சகறகரமற) எறவயமற மபதத அதனற மவகதறதவறறகமற à ரதறதவறறகமற உளறள
2.11 தததடரறறபகற கணறடறவதலற.
ததணறடதலற,வசசதலமற
5.1
எறவதலமற) 5.3.1 நடவடகறறககளற மமறறதகதளறளமற மபதத நணறபரறகளற, ஆசவரவயரற, கழ
5.3
உறபறபவனரடனற தததடரறப தகதளறளதலற.
1.11.2 சகறதவறயயமற தவறறனயமற ஒரஙறகவறணதறத சகறகரதறறத எறவதலற.
1.11 2.11.2 வடறட (சகறகரமற) எறவயமற மபதத அதனற மவகதறதவறறகமற à ரதறதவறறகமற உளறள
2.11 தததடரறறபகற கணறடறவதலற.
5.2 5.3.2 சக நணறபரறகளவனற ஆறறறறல அஙறகக ச ரவதறதலற; பலவசனஙறகறள ஏறறறகற
21
5.3 ¦¸¡ளறளதலற.
5.3.1 நடவடகறறககளற மமறறதகதளறளமற மபதத நணறபரறகளற, ஆசவரவயரற, கழ
உறபறபவனரடனற தததடரறப தகதளறளதலற.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

1.11.2 சகறதவறயயமற தவறறனயமற ஒரஙறகவறணதறத, சகறகரதறறத எறவதலற.


தததகதவ 4 1.11 2.11.2 வடறட (சகறகரமற) எறவயமற மபதத அதனற மவகதறதவறறகமற
தவடலற தட வவறளயதடறடபற 2.11 à ரதறதவறறகமற உளறள தததடரறறபகற கணறடறவதலற.
மபதடறட 5.2
5.2.4 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý §À¡Ð ºÅ¡ø¸¨Ç Á¸¢ú§Â¡Î ±¾¢÷¦¸¡ñÎ
21 (ஓடதலற, 5.3
¦ºÂøÀξø.
ததணறடதலற,வசசதலமற
5.3.2 சக நணறபரறகளவனற ஆறறறறல அஙறகசகரவதறதலற; பலவசனஙறகறள
எறவதலமற)
ஏறறறகற ¦¸¡ளறளதலற.
1.12.1 இலகறறக மநதகறகவ உதவவô தபதரளறகறள வசசதலற.
1.12 2.12.1 றககறக எடறடமற தரதறதவலற ததறதளவபறபவறர மசடறகவமற,
2.12 எடறடதத தரதறதவலற ததறதளவபறபவறர மசடறகவமற பயனறபடதறதமற
2.12
தபதரளவனற மவறபதடறடறன அறவதலற.
5.2
2.12.2 நசரவனளற மசறசவ வவடமற மபதத றககளவனற அறசவகறளகற
தததகதவ 5 கணறடறவதலற.
அடபறபறட நசசச
ற லற 5.3.2 சக நணறபரறகளவனற ஆறறறறல அஙறகசகரவதறதலற; பலவசனஙறகறள
(றக இயகறகமமற ஏறறறகற ¦¸¡ளறளதலற.
22
மசறசவழதறதலமற, 1.12.2 ‘பவரஸறடற ஸறடறமரதகற’ (Breast Stroke) மலமற நசநறதகற கறறறலற
கதலற இயகறகமற) 1.12 2.12.2 நசரவனளற மசறசவ வவடமற மபதத றககளவனற அறசவகறளகற
2.12 கணறடறவதலற.
5.14
5.1.4 நடவடிக்கககள கமேற்கககோளவதற்குரிய
5.2
இடபபகோதுககோபகப உறுதத கசய்தல.
5.2.2 பலறவறக இயகறகதறதவற¨Éò தனறனமறபவகறறகயடனற
தவளவபறபடதறததலற.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
24 1.13.3
1.13.1 கபற பறபறபடதறத
ஆசவரவயரவனற நசநறதமற நடவடகற
உதவவயடனற கபறபறபறறபகறய
டதறத மமறற தகதளறள
றககறள தலறத
அடதற .
தததகதவ 5 1.13
1.13 2.13.2நசகபற
நறதபவ றமசற
நசநசறதஇழதற
மறவதறறதக
லற.மற (kuak dada) தவழறநறத நசநறதவதறறகமற
2.13
2.13 இறடயவலதன மவகமற மறறறக
றமற அறசவ
உநறத சகறமறற
தவயவறன
அடபறபறட நசசறசலற(றக 2.13.1(kuak rangkak)
கபறபறபற படதற த நசநறதமற மபதத கதலற றமற
5.1
5.1
இயகறகமமற மவறபடதற த தலற .
மசறச வவடதலவனற தததடரறறபகற கணறடறவதலற.
5.2
5.2
மசறசவழதறதலமற, 5.1.4 நடவடிக்கககள கமேற்கககோளவதற்குரிய
5.1.4 நடவடிக்கககள கமேற்கககோளவதற்குரிய
கதலற இயகறகமற)
இடபபகோதுககோபகப
இடபபகோதுககோபகப உறுதத
உறுதத கசய்தல.
கசய்தல.
5.2.4
5.2.2 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý
பலறவறக இயகறக§À¡Ð ºÅ¡ø¸¨Ç
தறதவற¨Éò தனறனமற Á¸¢ú§Â¡Î
பவகறறகயடனற ±¾¢÷¦¸¡ñÎ
23 ¦ºÂøÀξø.
தவளவபறபடதறததலற.
தததகதவ 5 1.13.2 மகதமவடமற
1.14.1 நடவடகறஉதவவயடனற
ஆசவரவயரவனற றகயவனறமபதத கபறபகயவற கடறதடகதலற
றபறபடதற மற மறறகறள
கறள அடதறத
25 அடபற பறட நச6
தததகதவ சசற லற 1.14
1.13 மமறறநசத கதளற ள லற .
நறதவ மசறச இழதறதலற.
(றக வ இயகற கமமற 2.14
2.13 மகதமற தததடரற
மனமகவழற மற ஓயற வ மநர 2.14.1
2.13.1 கபற பறபறபபடதற
றடய பலற
த நச நறத மவற கடறட¨¸,
மற மபதத , மடசற
¸¡øசஅறசவ
கறளபற மறறறமற
5.1
5.1.4
நடவடகறறகயமற,
மசற ச வழதற த லமற படறடமசற
யலவடதலற .
ச வவடதலவனற தததடரறறபகற கணறடறவதலற.
கதலற இயகறகமற) 5.3
5.2.4 5.1.3 வவறளயதடறடதறதள பததகதபற
5.1.4 நடவடிக்கககள ப வவதவமறறகறளì கறடபறபவடதறதலற.
கமேற்கககோளவதற்குரிய
5.4.2 Ò¾¢Â ¯ÚôÀ¢É÷¸Ç¢ý ÅÕ¨¸¨Â ²üÈø.
1.14.2இடபபகோதுககோபகப
வசசதலற, அடதறதலற, ஓடதலற உறுதத , பவடதறகசய்தல.
தலற ஆகவய தவறனறகறள
26 1.14 ‘கவணற டத கவணறட’ §À¡Ð மபதனறறºÅ¡ø¸¨Ç
பதரமறபரவயÁ¸¢ú§Â¡Î
வவறளயதடறடகளவலற
5.2.4 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý ±¾¢÷¦¸¡ñÎ
2.14 பயனற ப டதற
¦ºÂøÀξø.த வ வவறளயதடதலற .
5.1
1.13.3 பதரமறபரவய
2.14.2 கபறபவவறளயதடற
றபறபடதறதடநசகளவலற
நறதமற நடவடகற
(கவணறற டதகறய
கவணற மமறற
ட, தஇறக
கதளறளதலற.
5.3
1.13 வவறளயதடறகபற
2.13.1 ட) பஅனசரவகற
றபறபடதறதகபறநசபநடமற
றதமற வவயக
மபதத மறறகறள
¨¸, ¸¡ø அறசவவவளகறமறற
கறதலற
மற.
5.4
2.13 5.1.3 வவறளயதடற
மசறச வவடதலவனறடதறதளதததடரறபததகதபற றபகற ப வவதவமறறகறளì
கணறடறவதலற. கறடபறபவடதறதலற.
24 5.1
5.1.3 நடவடகற
5.3.1 வவறளயதடற றககளறடதறதமமறறள பததகதபற
தகதளறள ப மறவவதவமறறகறளì
மபதத நணறபரறகளற கறடபற
, ஆசவரவயரற
பவடதறத, லறகழ
.
5.2
5.2.2 உறபற
பலறவபறக
வனரடனற இயகறதததடரற
கதறதவற¨Éò
ப தகதளற தனறள னதலற
மறபவகற
. றகயடனற
தவளவபறÌØò¾¨ÄÅâý
5.4.5 படதறததலற. ¦À¡ÚôÀÈ¢óÐ þÂí̾ø.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

1.14 1.14.3 தததடரற கடறடபறபதடறடலற றவதறதவரகறகமற தவறறனô பயனறபடதறதவ


5.2 பதரமறப âய வவறளயதடறடதன இறக வவறளயதடறட (Tating Lawi
தததகதவ 6 5.3
Ayam) வவறளயதடதலற.
மனமகவழறவமற ஓயறவ மநர 5.4
5.2.4 ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý §À¡Ð ºÅ¡ø¸¨Ç Á¸¢ú§Â¡Î ±¾¢÷¦¸¡ñÎ
27 நடவடகறறகயமற
¦ºÂøÀξø.
5.3.1 நடவடகறறககளற மமறறதகதளறளமற மபதத நணறபரறகளற, ஆசவரவயரற,
கழ உறபறபவனரடனற தததடரறப தகதளறளதலற.
5.4.5 ÌØò¾¨ÄÅâý ¦À¡ÚôÀÈ¢óÐ þÂí̾ø

3.1 3.1.1 மமறறதகதளறளவவரகறகமற நடவடகறறககறகô தபதரதறதமதன


4.1 தவதபறபலற நடவடகறறகறயசற தசயறதலற.
5.1
4.1.1 மமறறதகதளறளவவரகறகமற நடவடகறறககறகபற தபதரதறதமதன
5.2
5.4 தவதபறபலற நடவடகறறககறள அறடயதளஙறகதணலற.
தததகதவ 7 4.1.2 தவதபறபலற நடவடகறறககறகமற த ½¢தறதலற நடவடகறறககறகமற
28
சறசறபறபவனற கரதறதர இறடமய உளறள மவறபதடறறட வவளகறகதலற.
5.1.4 நடவடிக்கககள கமேற்கககோளளுவதற்குரிய
இடபபகோதுககோபகப உறுதத கசய்தல.
5.2.2 பலறவறக இயகறகதறதவற¨Éò தனறனமறபவகறறகயடனற
தவளவபறபடதறததலற.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

3.2 3.1.1 மமறறதகதளறளவவரகறகமற நடவடகறறககறகô தபதரதறதமதன


4.1 தவதபறபலற நடவடகறறகறயசற தசயறதலற.
5.1 3.1.2 தணவதறதலற நடவடகறறகறய மமறறதகதளறளலற
5.3 4.1.4 உடறறபயவறறசவயவனற மபதத ஏறறபடமற நசரவழபறபவனற வவறளவகறள
வவளகறகதலற.
28
5.1.1 உட ü பயவறறசவ நடவடகறறககறகரவய உறடறயயமற அதறறகâய
தயதரறநவறலறயயமற வவளகறகதலற.
5.3.1 நடவடகறறககளற மமறறதகதளறளமற மபதத நணறபரறகளற, ஆசவரவயரற,
கழ உறபறபவனரடனற தததடரறப தகதளறளதலற.
5.3.3 தவறநறத மனபறபதனறறமயடனற கரதறதகறள வழஙறகதலற; ஏறறறலற.
தததகதவ 7
சறசறபறபவனற கரதறதர
3.1 3.1.2 தணவதறதலற நடவடகறறகறய மமறறதகதளறளலற.
4.1 4.1.1 மமறறதகதளறளவவரகறகமற நடவடகறறககறகபற தபதரதறதமதன
5.2 தவதபறபலற நடவடகறறககறள அறடயதளஙறகதணலற.
5.3 4.1.2 தவதபறபலற நடவடகறறககறகமற த ½¢தறதலற நடவடகறறககறகமற
இறடமய உளறள மவறபதடறறட வவளகறகதலற.
29
4.1.4 உடறறபயவறறசவயவனற மபதத ஏறறபடமற நசரவழபறபவனற வவறளவகறள
வவளகறகதலற.
5.2.3 மதணவரறகளற தரதறதவறறமகறறப சவகறகலகறகதன தசரறவ
நடவடகறறகக¨Ç தற ததரவவ தசயறதலற.
5.3.3 தவறநறத மனபறபதனறறமயடனற கரதறதகறள வழஙறகதலற; ஏறறறலற.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ


தததகதவ 8 3.3.1 தறசநதரறகளவனற நகரறசறசவறய மமமறபடதறத தறசநசளற பயவறறசவகறள
Å¡Ãõ
32 கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ
சறசறபறப வனற கறகளற 3.3 மமறறதகதளறளதலற.
34 தததகதவ 8 4.3 3.1.3உயரமற
3.5.1
4.3.1 தறசநச
நடவடகறமறற
ளற றற மறககற
பயவறறஉடலற

சவகறமனறஎறடறய
கமறன தணவதற அளதற
மற பவனற தன லற மறத
பயவறறலற . சவகறதகடபற
நதடதற மற றஉளற
பகறள
சறசறபறப வனற கறகளற 3.5
5.1
3.1 4.5.1 சய உடலற அறமறவ கணகற க வடமற மறற (BMI) அறவநற Ð
தததடரறகணகற
பவறனகற
கவடதலற கறதலற . .
4.5
5.2
4.1 வளரற சறசவநடவடிக்கககள
நவறல வறகபற பதடஅடற டவறணமயதட (NORMA)
5.1 4.1.3
5.1.4 தவதபற பலற நடவடகற றககற கபற பவனற அறடயமவணற
கமேற்கககோளவதற்குரிய டய
5.2 ஒபறபவடதலற .
5.4 நதடதறதடபறறபகற கறதலற.
5.3 இடபபகோதுககோபகப உறுதத கசய்தல. கறடபறபவடதறதலற.
30 5.4 5.2.1 வவறளயதடற
5.1.3 ஆமரதகறகட வயதறநவறலகற
தள பததகதபற மகறறப பசறசறபற
வவதவமறறகறளì பகற கறகறள
5.4.3
5.2.3 ¿¼ÅÊ쨸¢ý
மதணவரற
மமமறபடதறததலற. க ளற §À¡Ð
தரதற த வறற º¸
ம கறற¯ÚôÀ¢ÉÕìÌ
ப சவகற க லகற கÅÆ¢¸¡ðξø.
தன தசரறவ
5.3.2 நடவடகற
சக நணறற பரறகக¨Ç
களவனறதறஆறற ததரவவறறலதசயற அஙறக தசக லறரவதற
. தலற; பலவசனஙறகறள
35 3.5.2 உயரமற
3.4.1 உநற மறற ற மற உடலற எறடயவனற வளரற ச ச
ற வறய த ஏறறற பதவவ
படதற(BMI)
ஏறறதறசகற
கற த¦¸¡ளற
வ மறறற ளமற தலற
தறசநதரற
. வலவறமறய மமமற
33 3.5
3.4 தசயற தலற. ககறள மமறறதகதளறளதலற.
நடவடகற
4.5 5.4.3 ற¿¼ÅÊ쨸¢ý §À¡Ð º¸ ¯ÚôÀ¢ÉÕìÌ ÅÆ¢¸¡ðξø.
4.4 4.5.2(எஉடலவலற
.கத.:றகறயமதஙறகஊனற வய மகதவயதன
றவ எழதலற, மழஙற தகதழபற
கதறல ப கறள
மடகற அகறற)றமற
கவ எழதலற
5.3
5.1 3.2.1 கறவபறபவடறடவலவறம மநரதறத.பயவறறவறறகளற இறச இயகறகமதனற கற கலறற வவயவலற
வழவமறறகறளகற
4.4.1 தறசநதரற கறதலற சவயவலற ஈடபடமற ம
5.4
5.2
3.2 கதணபற ப டமற தகதளற த வறறன (kapasiti) மமமற ப டதற த, தலற .
5.3.1 நடவடகற ற ககளற
தறசநதரறகளவனற தபயரறகறளகற கறதலற. மமறற த கதளற ள மற மபதத நணற ப ரற களற ஆசவரவயரற , கழ
தததகதவ 7 4.2 4.2.1 உறபறஇறச இயகறகதததடரற கற கலறவபவயவனற தகதளற த.வறனறகறள மமமறபடதறதவட
பவனரடனற
5.1.4 நடவடிக்கககள தகதளற ளதலற
கமேற்கககோளவதற்குரிய
5.1
சறசறபறபவனற கரதறதர 5.4.3‘ஃபவடற ’ (FITT) தகதளற
¿¼ÅÊ쨸¢ý §À¡Ð றககறளபற
º¸ ¯ÚôÀ¢ÉÕìÌ பயனறபடதற ததலற.
ÅÆ¢¸¡ðξø.
இடபபகோதுககோபகப உறுதத
4.2.2 இறச இயகறககற கலறவவ நடவடகறறககளகறக மனறனமற பவனறனமற கசய்தல.
36 3.6.1
5.2.4 தறற மபதறதய
மமலசவய
¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ýமதணவரற நதடதறக§À¡Ðதளகற டபறபகவனற தனமதறறஉடலற
ºÅ¡ø¸¨Ç றஙறஆறறக றள றலறவவளகற
Á¸¢ú§Â¡Î மதவபறபகடச தலற
றடசற.
±¾¢÷¦¸¡ñÎ
3.6 5.1.1 உட
மசததறனறய ü பயவறற
¦ºÂøÀξø.(SEGAK)சவ நடவடகற வழவகதடற றககறடகபதற ரவயதகதறஉறடறயயமற
றதகற தகதணற அதறறட கâய
33 4.6 நடதற ததலற
3.4.1 தயதரற
.த சகற
உநற நதவறலறயயமற
வ மறறறமற தறசநதரற வவளகற கதலற. மமமறபடதறத ஏறறற
வலவறமறய
5.1
3.4
31 3.6.2
நடவடகற
3.2.1 ற உடலற
ககறள
கறவபறஆறற றடலறமநரதற
பவடறமமறற தமதவபற
கதளறத ளபவறற

ச தலற
றட
க.சறளற (SEGAK)
இறச இயகற மசததறனயவனற
ககற கலறவவயவலற
5.2
4.4
3.2
5.4 மடவகறளபற
(எகதணபற
.கத.:றகறயபதவவ தசயற
ஊனற ற வ த லற
எழதலற .
படமற தகதளறதவறறன (kapasiti) மமமற , மழஙற க தறல மடகற கவ எழதலற
படதறத ) தலற.
5.2
4.2
5.3 4.2.1மதவபற
4.6.1
4.4.2 இறச பசடறட
தறசநதரற அடறக
வலவறம
இயகற டகற
வறணயவனற
பயவறறகலறசவ வயவலற தறணதகதணற
‘ஃபவடற
வயவனற ’தகதளறதறவறனற
தகதளற கட
ககறளபற றள மதணவரற
மமமறபடதற ஆறற
தவடறலற
5.2 அறடவநவறலறயஒபற
பயனறப‘ஃபவடற
டதறத’தலற . பதகதளற
வடதலறற . ககறளபற பயனறபடதறததலற.
(FITT)
5.4
5.2.3 வவறளயதடற
5.1.2
5.2.4 மதணவரறகட
¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý ளற உபகரணஙற
தரதற§À¡Ðதவறறமகறற கºÅ¡ø¸¨Ç
றளப சவகறமறறபற
கலகற பகடதனஅடகற
Á¸¢ú§Â¡Î தசரறவகதலற.
ஆமரதகற
நடவடகறகற
5.2.1±¾¢÷¦¸¡ñÎ வயகக¨Çநவறலகற
¦ºÂøÀξø தறமததரவவ
கறறப சறசறபற தசயறதபலறகற கறகறள
மமமற படதறசக
5.3.2
5.4.3 ததலறநணறபரறகளவனற ஆறற
¿¼ÅÊ쨸¢ý §À¡Ð றறலº¸ அஙற கசகரவதறதலற; பலவச
¯ÚôÀ¢ÉÕìÌ னஙறகறள ஏறறறகற
ÅÆ¢¸¡ðξø.
5.4.1 ÌØ ¿¼ÅÊ쨸¢ø
தகதளற ளதலற. ÍÚÍÚôÒ¼ý Àí¦¸Îò¾ø.
Å¡Ãõ கறறற லற தறற ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ ÌÈ¢ôÒ

3.1.1 மமறறதகதளறளவவரகறகமற நடவடகறறககறகô தபதரதறதமதன


தவதபறபலற நடவடகறறகறயசற தசயறதலற.
3.1 3.6.2 உடலற ஆறறறலற மதவபறபட
ச றடசற (SEGAK) மசததறனயவனற
தததகதவ 8 3.6
மடவகறளபற பதவவ தசயறதலற.
37 சறசறபறப வனற கறகளற 4.6
5.4 4.6.1 மதவபறபசடறட அடறடவறணயவனற தறணதகதணறட மதணவரற ஆறறறலற
அறடவநவறலறய ஒபறபவடதலற.
5.4.1 ÌØ ¿¼ÅÊ쨸¢ø ÍÚÍÚôÒ¼ý Àí¦¸Îò¾ø.
தயயாரரித்தவர:.................................... மமேற்பயாரவவயரிட்டவர:.....................................
உறுதரிப்படுத்தரியவர:.................................