Anda di halaman 1dari 5

¡Ã¨ì¨ ±Âý¨Å

#®ÉòÏžÂ# ±Í¦Á ¦  - ͨÌÑÏ™ÁžÂ# ±Í¦Á ¦


ͨÌÑÏ™Á ˆ¥ÃúÃÖÏžÄ - Á™ÃÝ Á©Áí ‚úÃÖÏžÃ
Á™ÃÝ Á©ÁíþÊÏ úʳ©Áõ - Á™ÃݥɡÁô¨Í žÂúÂþÁÆ
Á™ÃݥɡÁõ ˆ¥ÃúÃÖÏžÄ - ‡žÁÅâ £Ï™Ä ‚úÃÖÏžÃ
‡žÁÅ⠣ϙÄþÊÏ úʳ©Áõ - £Ï™Ã©Â™Ã#à ‚úÂÖþÁÅ
£Ï™Ã©Â™ÁÅ ˆ¥ÃúÂÖ™ÁÅ - ¡Áõ¨žÁÏ™Á ‚úÂÖ™ÁÅ
¡Áõ¨žÁÏ™Á ˆÏ úʳ©Áõ - ±Â¨©É¨Ãì#à #ÁýÂÛþÁÅ
±Â¨©É¨Ãì ˆ¥ÃúÃÖϞà - £Â¨#ÁÇ«ÁÅß™Ãþà ‚úÃÖÏžÃ
£Â¨#ÁÇ«ÁÅßþÃä ˆÏ úʳ©Áõ - ̨ì¤Â¥Á#ÁÅ ‚úÂÖþÁÅ
̨ì¤Â¥Á ˆ¥ÃúÃÖÏžÄ - ©ÉþÁä¥ÁÅžÁâ ‚úÃÖÏžÄ
©ÉþÁä¥ÁÅžÁâ ˆÏ úʳ©Áõ - úÃþÁä €œÁà#ÁÅ ‚úÂÖþÁÅ
úÃþÁä €œÁà ˆ¥ÃúÃÖÏžÄ - úÁ#ÁúÁ#ÁÑþà £Â©ÁþÃúÃÖÏžÃ
£Â©Á ¡Ê§ÁÅ £ÏœÃ¡Áô©Áôí - þ ¡Ê§ÁÅ ¥Á¨Éì¥ÉÅÁÓ (¬ÁþÁäüÂüŨÅ)

______________________________________________________________ 1
¥Á ÂÁÏýà ©Á컀 ¥ÉÂÿÁþ÷ www.maganti.org maganti.org@gmail.com
¡Ã¨ì¨ ±Âý¨Å
þÁ¨ì þÁ¨ì
ˆ¥Ã þÁ¨ì?
£ÌÁÅÓ þÁ¨ì
ˆ¥Ã £ÌÁÅ?Ó
(ÁýÉÛ £ÌÁÅÓ
ˆ¥Ã (ÁýÉÛ?
¥Á ¥Ùà (ÁýÉÛ
ˆ¥Ã ¥Á ¥ÙÃ?
€ÏýÅ ¥Á ¥ÙÃ
ˆ¥Ã €ÏýÅ ?
¥Á¨Éì €ÏýÅ
ˆ¥Ã ¥Á¨Éì ?
£Ì™ÁÅÝ ¥Á¨Éì
ˆ¥Ã £Ì™ÁÅÝ ?
(Á¨Å©Á £Ì™ÁÅÝ
ˆ¥Ã (Á¨Å©Á ?
úÉÏÁ¨Å©Á

______________________________________________________________ 1
¥Á ÂÁÏýà ©Á컀 ¥ÉÂÿÁþ÷ www.maganti.org maganti.org@gmail.com
ఊగ ఊగ గం  ...

ఊగ ఊగ గం 


ఉగ ాల గం 
 ఊ గం 
లడ ాల గం 
!" ఊ గం 
త$%&డ ాల గం 
మ'( ఊ గం 
మ)%డ ాల గం 
ఆ( ఊ గం 
అ,ె. డ ాల గం 
క0'12 క0'12 గం 
క,ి$డ
% ాల గం 
ఆ,4 ా,ే గం 
అర7 89ర: ాల గం 

___________________________________________________________________ 1
మగంట వం
హ www.maganti.org maganti.org@gmail.com
¡Ã¨ì¨ ±Âý¨Å

ƒ "…™Á¥Á Âé" ¡Ã¨ì¨ ±Âý ͞©Á§Ã üèÂì¨Íì ¡Áëú§ÁÏ ±ÌÏžÃþÁ ±Âý


€þà œÉ¨Ã¦Á©ÁúÃÖÏžÃ.£Â¨Å™Á¦œÊ ¥ÉÂ5®Áò ¥ÄžÁ …ìÁÆà ‚¨Â ±Â™ÁÅœÁÆ
„Ïý§ÁÅ

…™Á¥Á Âé …™ÁÆ
…Ê úèÅ5 …™ÁÆ
£ÏÁ§ÁÅ £Ì¥Á Âé …™ÁÆ
œÁÏÊ™ÁÅ ¡Áô©Âí …™ÁÆ
Ářñ©Áô§Á¥Á  …™ÁÆ
5ÁþÁÅä¨ ©É¨Å …™ÁÆ
³ÌÁ¬ÁŨ ÁÅ©Âí …™ÁÆ
ªÁÅ5Á¥Á  ¡Ã5Á¥Á  …™ÁÆ
úÁ5ÁÑþà þÉ¥Á¨Ä …™ÁÆ
úÁ5ÉѧÁ £Ì¥Á Âé …™ÁÆ

______________________________________________________________ 1
¥Á ÂÁÏýà ©Á컀 ¥ÉÂÿÁþ÷ www.maganti.org maganti.org@gmail.com
€žÊ £Â¨Ã5Á¨¦œÊ ‚¨Â …ìÁÆà ¡Ã¨ì¨5à BþÁÏžÁÏ 5Á¨ÃóÂà§ÁÅ

…ÃÏžÁ¥Á Âé …ÃÏžÄ
…Ê úèÅ5 …ÃÏžÄ
£ÏÁ§ÁÅ £Ì¥Á Âé …ÃÏžÄ
œÁÏÊ™ÁÅ ¡Áô©Âí …ÃÏžÄ
Ářñ©Áô§Á¥Á  …ÃÏžÄ
5ÁþÁÅä¨ ©É¨Å …ÃÏžÄ
³ÌÁ¬ÁŨ ÁÅ©Âí …ÃÏžÄ
ªÁÅ5Á¥Á  ¡Ã5Á¥Á  …ÃÏžÄ
úÁ5ÁÑþà þÉ¥Á¨Ä …ÃÏžÄ
úÁ5ÉѧÁ £Ì¥Á Âé …ÃÏžÄ

______________________________________________________________ 2
¥Á ÂÁÏýà ©Á컀 ¥ÉÂÿÁþ÷ www.maganti.org maganti.org@gmail.com