Anda di halaman 1dari 4   ైతకలట..
కలట..

    ైతకలట
నువంే
ామర !ట

!ట "ంద బ%మ&లట
క'చుంే
క)*+,-ీట
-ీట "ంద బం/ార0 మ1ట

ఆ మ1ట 3 "456
7 మట 38 9ంట:

Keywords: tAtA tAtA taitakkalATa, taitakka pATalu, taitakka taitakka

___________________________________________________________________ 1
మగంట వం
హ www.maganti.org maganti.org@gmail.com
థూబడ ...
మన ెలగజ గంచదగ" మ#ను%&వ'డ ( )*దునూ గం+ాధరం+ార/ 0ా12ిన "24ల56ర/"
అ)* ప'స; కమ నుం=ి ఈ +@=ABళD Eాట చూడం=ి

+@=A BళD +@టFBళD GానుBళD కంHIBళD


మనుBళD మGJKBళD LానుBళD చకKMBళD
GNనుO4టP  గQనుO4టP  LాRO4టP  +@RO4టP 
అంగటST ఆమటST కఱW X GYZ[ బఱW X గణ]ంR
వద^ ంట_ కద^ ంట_ Lాట తగవ'లX +@టa bర/cలX
కంటమంdి LfంటOికK HIలలgM టhంGాయ
ఓనమల GాGాKల ఓ=ిన dొంగ 0ాటlద GYంగ
కmెటP E
 n5 లల అాo
లకKా pడకKా గQటFBళD థూబడ

Keywords: mAnu biLLa, gODI biLLa, gOTI biLLa, gOcI, konga, donga, OnamAlu,
angaDi, kaRRa, tagavulu, thU boDDu pATalu

___________________________________________________________________ 1
మగంట వం
హ www.maganti.org maganti.org@gmail.com
¡Ã¨ì¨ ±Âý¨Å

#žÃ©Â§Á¥ÁÅþ™ÁÅ €¥Á Âé¦ ¡ÁôýÉÛ


³Í¥Á©Â§Á¥ÁÅþ™ÁÅ úÁŧÁÅÂÓ þÁ™ÃúÉ
¥ÁÏÁ®Á©Â§Á¥ÁÅþ™ÁÅ ¥Á Âý¨Å þʧÉÖ
£ÅŸÁ©Â§Á¥ÁÅþ™ÁÅ £ÅžÁÅã¨É þʧÉÖ
ÁŧÁũ§Á¥ÁÅþ™ÁÅ ¡Á§Ã›¦Áϣ¦É
ªÁÅ7Áë©Â§Á¥ÁÅþ™ÁÅ úÁ7ÁÑÁ ¬ÁƙÞɨϞÉ
ªÁþé§Á¥ÁÅþ™ÁÅ ¡Á¦ÁþÁ¥Á¦É €œÃàÏýÃ7Ã.

______________________________________________________________ 1
¥Á ÂÁÏýà ©Á컀 ¥ÉÂÿÁþ÷ www.maganti.org maganti.org@gmail.com
వరన
ౖ బవల వరవరం ….
ఈ ాటల అ ఓ!ిక$ా క%ర&'( )క *(!ిం+న ,మ- లంక ల.త $ా0123 ధన56ా7ల

మ ాప మమల మ9:వరం


క%ర&'న తల క%0ా;వరం
వరన
ౖ బవల వరవరం
నట<ంట )యత> నరింవరం
6ాిగల బ?ట@<ల  6ామ)వరం
పరమ గAర&7ేవ పరC0ామవరం
రDించు మవయ5 0ామవరం
బంట@ౖ) బంధువHల బలభ7Jవరం
+ట< )క)Kడ , కృNాOవరం
బA7ిQR మ+ట< బA7Qవరం
క.*SిR మయన క.2ావరం
వ01Qల  పిాప వ01Qల  ) త.

Keywords: nA talli, varasaina bAvallu varahAvatAram, daSavatAram pATalu

___________________________________________________________________ 1
మగంట వం
హ www.maganti.org maganti.org@gmail.com