Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2

KSSR SEMAKAN 2018

MINGGU/ TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB- Mengecam,
respons menyebut dengan betul dan tepat; Membandingkan dan
2-5 JANUARI 2018 (i) frasa Membezakan, Mengenal pasti
(ii) ayat tunggal
2 EMK: Nilai Murni-Kasih Sayang,
2.1Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kerjasama, Kerajinan
8-12 JANUARI 2018 memahami dan intonasi yang sesuai;
(i) perkataan Pembelajaran Kontekstual-
TEMA:1- (ii) ayat Menghubungkaitkan
KEKELUARGAAN
3.1.1 Menulis secara mekanis; BCB: Bacaan Mekanis
Tajuk: 1- Hari Minggu 3.1 Asas menulis (i) perkataan
dengan Keluarga (ii) ayat

5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan


5.1Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks;
menggunakan golongan kata (i) kata nama am
mengikut konteks

3 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi:KB- Mengenal pasti,
respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan,
15-19 JANUARI 2018 (ii) ayat tunggal Mengecam, Kesyukuran,
Menjanakan Idea, Mencirikan
TEMA:1- 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan
KEKELUARGAAN memahami intonasi yang sesuai; EMK: Nilai murni-Kebebasan,
Tajuk: 2- Cerita (iii) perenggan Kebersihan Fizikal dan Mental,
Keluarga (iv) petikan Menghargai Flora dan Fauna,
Menyayangi Haiwan, Hemah
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Tinggi
(iii) perenggan
Pembelajaran Kontekstual-
4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang Mengalami, Memindahkan,
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; Menghubungkaitkan
bahasa dalam bahan sastera (i) simpulan bahasa
BCB: Mendengar dengan
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan Berkesan
menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks (ii) kata nama khas KP:Verbal-linguistik
(iii) kata ganti nama

4 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-
respons menyebut dengan betul dan tepat; Mengecam,Mengenal pasti,
22-26 JANUARI 2018 (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,

5 2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni-Bekerjasama,
memahami (i) perkataan Bertanggungjawab, Hemah
29 JANUARI – (ii) ayat Tinggi, Baik Hati, Prihatin
2 FEBRUARI 2018
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Pembelajaran Kontekstual-
(iv) petikan Menghubungkaitkan,
TEMA:1- Memindahkan
KEKELUARGAAN 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; BCB: Bacaan Luncuran
Tajuk: 3- Keluarga bahasa dalam bahan sastera (ii) bandingan semacam
Berhemah KP: Verbal-linguistik
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
*31 Januari 2018- menggunakan golongan kata menggunakan golongan kata mengikut konteks;
Cuti Hari Thaipusam* mengikut konteks (i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
5-9 FEBRUARI 2018 (i) soalan Mencirikan, Membandingkan
dan Membezakan
2.1 Asas membaca dan 2.1.2 Membaca dan memahami;
TEMA:2- PERPADUAN memahami (iii) perenggan EMK: Nilai Murni- Keberanian,
(iv) petikan Hormat-menghormati,
Tajuk: 4- Sahabat Karib Kerjasama, Baik Hati,Prihatin
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
ayat yang bermakna (i) perkataan KP: Interpersonal, Visual-ruang,
(ii) frasa Verbal-linguistik

4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang Pembelajaran Kontekstual-
keindahan dan kesantunan mengandungi gaya bahasa yang indah; Menghubungkaitkan
bahasa dalam bahan sastera (iii) perumpamaan
PK: Menilai dan Mentaksir
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif

7 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Mengenal
12-16 FEBRUARI 2018 (ii) suruhan pasti, Menjanakan idea,
Mengecam
8 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni- Semangat
19-23 FEBRUARI 2018 grafik (i) kosa kata Bermasyarakat, Kerjasama,
Bertimbang Rasa, Hemah
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis; Tinggi, Keprihatinan
TEMA: 2- PERPADUAN ayat yang bermakna (iii) ayat
KP: Interpersonal, Verbal-
Tajuk: 5- Hidup Berjiran 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri linguistik
*16-17 Februari 2018- kesantunan bahasa dalam bahan pantun;
Cuti Tahun Baharu Cina* sastera (i) pembayang dan maksud BCB: Bacaan Luncuran dan
Imbasan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Kontekstual-
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; Mengembangkan Idea,
mengikut konteks (ii) kata kerja pasif Menghubungkaitkan

5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Konstruktivisme-


menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Menjelaskan Idea Baharu
(i) sifat

9 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menyelesaikan
respons respons terhadap; Masalah, Mengenal pasti,
26 FEBRUARI-2 MAC (iii) pesanan Menjanakan Idea, Mengecam,
2018 Menghubungkaitkan
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
10 menaakul bahan grafik dan bukan pasti; BCB: Bacaan Intensif
grafik (ii) isi tersurat
5-9 MAC 2018 EMK: Nilai Murni-Kerjasama,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis; Tanggungjawab Terhadap
ayat yang bermakna (iv) perenggan Masyarakat, Kerajinan,
TEMA: 2-PERPADUAN Berterima Kasih, Baik Hati

Tajuk: 6- Sepakat 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan KP: Interpersonal
Membawa Berkat menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif Pembelajaran Konstruktivisme-
*Cuti Pertengahan (ii) kata kerja pasif Mengaplikasi dan Membina,
Penggal Pertama- Menerangkan
17~ 25 Mac 2017* 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Pembelajaran Kontekstual-
(ii) warna Menghubungkaitkan,Memahami
(iii) ukuran dan Menjelaskan
11 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Menaakul,
12-16 MAC 2018 (iv) permintaan Mencirikan

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-Ketaatan,
TEMA:3- KEBERSIHAN menaakul bahan grafik dan bukan pasti; Tolong-menolong,Rasional,
DAN KESIHATAN grafik (iii) isi tersirat Kebersihan Fizikal, Kerajinan

Tajuk: 7- Kebersihan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman KP: Interpersonal, Verbal-
Bermula dari Rumah ayat yang bermakna dengan berdasarkan soalan; linguistik
(i) bertumpu
(ii) bercapah BCB-Bacaan Intensif, Bacaan
Luncuran dan Imbasan
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri
kesantunan bahasa dalam bahan pantun; Pembelajaran Kontekstual-
sastera (ii) rima akhir dan jeda Menghubungkaitkan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
mengikut konteks (iv) bentuk

12 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat inferens,
respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menaakul, Mensintesis,
26-30 MAC 2018 (i) soalan bercapah Mengecam, Mengenal pasti,
Menjanakan idea
13 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni-
2-6 APRIL 2018 grafik (iv) idea utama Rasional,Kesederhanaan,
Kebersihan Fizikal dan Mental,
TEMA:3- KEBERSIHAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Menjaga Kesihatan,
DAN KESIHATAN ayat yang bermakna pemahaman dengan berdasarkan soalan; Bertanggungjawab
(ii) bercapah
Tajuk: 8- Jadikan 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri KP: Interpersonal, Verbal-
Amalan kesantunan bahasa dalam bahan pantun; linguistik
sastera (iii) format penulisan Pembelajaran Kontekstual-
Menilai dan Mentaksir,
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Memindahkan
menggunakan golongan kata menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
mengikut konteks (v) waktu Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Idea
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(i) kata hubung

14 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menaakul,Menganalisis,
9-13 APRIL 2018 (ii) pesanan Mengumpul dan
Mengelaskan,Mencirikan,Mem-
15 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal buat Inferens, Mengenal pasti
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
16-20 APRIL 2018 grafik (v) idea sampingan EMK: Nilai Murni-
Amanah,Rasional,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Kerajinan,Kebebasan
TEMA: 3- KEBERSIHAN ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.
DAN KESIHATAN KP: Interpersonal, Kinestetik
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
Tajuk: 9- Aktifkan Diri menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks; BCB: Bacaan Intensif, Mencatat
mengikut konteks (ii) kata sendi nama Nota
(iii) kata arah
Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan

16 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Strategi: KB-
maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,
23-27 APRIL 2018 tujuan Merumuskan, Mengecam,
Membuat gambaran mental,
17 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Mencirikan
menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
30 APRIL-4 MEI 2018 grafik (vi) idea keseluruhan EMK: Nilai Murni- Menyayangi
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Budaya, Hormat-menghormati,
ayat yang bermakna (i) perkataan Menghargai, Kebanggaan,
TEMA: 4- (ii) frasa Menghargai Budaya
KEBUDAYAAN KITA
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang KP: Interpersonal, Muzik
Tajuk: 10- Uniknya kesantunan bahasa dalam bahan betul dan intonasi yang sesuai serta
Budaya Kita sastera melakukan aksi mengikut lirik; BCB: Bacaan Intensif, Menilai
(i) lagu kanak-kanak (mencadangkan), Mendengar
* Cuti Hari Pekerja- 1 dengan Cekap
Mei 2018* 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks; Pembelajaran Kontekstual-
mengikut konteks (iv) kata tanya Menghubungkaitkan

18 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menjanakan idea,
maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mengitlakkan, Mengecam,
7-11 MEI 2018 tujuan yang kritis dan kreatif. Mencirikan

TEMA: 4-KEBUDAYAAN 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan EMK: Nilai Murni-Menghargai,
KITA mengapresiasi karya sastera dan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Rasional, Hormat-menghormati
bukan sastera sastera;
Tajuk: 11-Kesenian (i) lagu kanak-kanak Pembelajaran Kontekstual-
Dihargai Menghubungkaitkan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
ayat yang bermakna (iii) ayat KP: Verbal-linguistik, Menilai
(membincangkan), Interpersonal
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; BCB: Mendengar dengan Cekap
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif
Konstruktivisme-Menjelaskan
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(v) kata perintah
19 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-
respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan, Menaakul,
14-18 MEI 2018 (i)frasa Menjanakan Idea, Mengenal
(ii)ayat tunggal pasti
20 (iii)ayat majmuk
EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi,
21-25 MEI 2018 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Rajin, Amanah, Menghargai,
mengapresiasi karya sastera dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan Mematuhi Arahan
TEMA: 4- bukan sastera bahan bukan sastera;
KEBUDAYAAN KITA (i)cerita KP: Interpersonal

Tajuk: 12-Amalan Baik 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Kontekstual-
naratif secara; Menghubungkaitkan
(i) separa terkawal
Pembelajaran Konstruktivisme-
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Mengembangkan Idea
menggunakan golongan kata menggunakan kata tugas mengikut konteks;
mengikut konteks (v) kata perintah
(vi) kata seru

21 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
28 MEI-1 JUN 2018 (i) soalan Merumuskan, Menjanakan Idea,
Mengecam
22 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
mengapresiasi karya sastera dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan EMK: Nilai Murni-Memupuk
4-8 JUN 2018 bukan sastera bahan bukan sastera; Semangat Perpaduan, Cinta
(iii) pantun akan Negara, Menghargai,
TEMA: 5- JATI DIRI, Keprihatinan
PATRIOTISME DAN 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
KEWARGANEGARAAN naratif secara; KP: Interpersonal
(i) separa terkawal
Tajuk: 13- Bersikap KBAT: Mengaplikasi
Mulia 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan (melengkapkan)
menggunakan menggunakan kata mengikut konteks;
* 29 Mei 2018-Cuti Hari pembentukan kata mengikut (i) kata dasar Pembelajaran Kontekstual-
Wesak* konteks Mengaplikasi,
Menghubungkaitkan
* Cuti Penggal Pertama-
9~24 Jun 2018* Pembelajaran Konstruktivisme-
Menghubungkaitkan

23 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan,
25-29 JUN 2018 (i) soalan Mengimlakkan, Menganalisis,
(ii) suruhan Menilai, Mengecam

TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan EMK: Nilai Murni-Cinta akan
PATRIOTISME DAN mengapresiasi karya sastera dan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Tanah Air, Bertanggungjawab,
KEWARGANEGARAAN bukan sastera sastera; Sayang akan Negara,
(iv) petikan Keberanian
Tajuk: 14- Hidup
Berbakti 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan BCB: Bacaan Intensif
daripada aspek;
(i) ejaan Pembelajaran Kontekstual-
Memindahkan,
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang Menghubungkaitkan
kesantunan bahasa dalam bahan betul dan intonasi yang sesuai serta
sastera melakukan aksi mengikut lirik; KP: Interpersonal,
(i)lagu rakyat Memahami(Menterjemah),
Muzik-Kinestetik
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks (ii) kata tunggal Menjelaskan
(iii) kata berimbuhan awalan

24 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Menilai,
2- 6 JULAI 2018 (iii)pesanan Mengenal pasti,
Membandingkan dan
25 Membezakan
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya
9-13 JULAI 2018 mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Amanah,
bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; Bertanggungjawab, Setia akan
(i) lagu kanak-kanak Negara, Kerjasama
TEMA: 5- JATI DIRI,
PATRIOTISME DAN 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan KP: Interpersonal, Muzik,
KEWARGANEGARAAN daripada aspek; Verbal-linguistik
(ii) tanda baca
Tajuk: 15- Oh, Pembelajaran Kontekstual-
Malaysiaku! 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri- Memindahkan
kesantunan bahasa dalam bahan ciri sajak;
sastera (i)bentuk bebas Pembelajaran Konstruktivisme-
(ii)rangkap Mencipta(menghasilkan),
Menghubungkaitkan
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata mengikut konteks;
mengikut konteks (i) kata dasar
(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan
(iv) kata berimbuhan akhiran

26 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-
respons respons terhadap; Menghubungkaitkan, Membuat
16-20 JULAI 2018 (iv) permintaan gambaran mental, Mengenal
pasti, Menghubungkaitkan,
27 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Mencirikan, Menganalisis
mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang
23-27 JULAI 2018 bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; EMK: Nilai Murni-Taat,
(ii) cerita Semangat Bermasyarakat,
TEMA: 6- ALAM Kesyukuran, Rasional,
SEKITAR DAN 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Menyayangi dan Menghargai
TEKNOLOGI HIJAU daripada aspek; Alam Sekitar, Prihatin
(iii) penggunaan kata
Pembelajaran Kontekstual-
Tajuk: 16-Alamku 4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan Menghubungkaitkan
Sayang sastera dengan menyerapkan mempersembahkan;
keindahan dan kesantunan (i) pantun empat kerat KP: Verbal-linguistik, Naturalis
bahasa serta BCB-Bacaan Imbasan dan
mempersembahkannya secara Luncuran
kreatif
Pembelajaran Kontekstual-
5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan Memindahkan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
mengikut konteks
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut konteks.

28 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-Membuat Inferens,
respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menghubungkaitkan,
30 JULAI-3 OGOS 2018 (i) soalan bercapah Menjanakan Idea, Mencirikan

TEMA: 6- ALAM 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: KB-
SEKITAR DAN mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Rasional,Bertanggungjawab,
TEKNOLOGI HIJAU bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; Kasih Sayang,Kesyukuran,
(iii) pantun Kerjasama,Tanggungjawab
Tajuk: 17- Kebersihan Terhadap Alam Sekitar
Alam Tanggungjawab 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis;
Bersama ayat yang bermakna (iv) perenggan Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan
sastera dengan menyerapkan mempersembahkan; KP: Verbak-linguistik
keindahan dan kesantunan (ii) sajak
bahasa serta Pembelajaran Konstruktivisme-
mempersembahkannya secara Mengembangkan Idea,
kreatif Menerangkan dan Menjelaskan
Idea
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; BCB: Bacaan Luncuran
(i) pola ayat
(ii) ayat penyata

29 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
respons dengan membuat tafsiran terhadap; Menghubungkaitkan,
6-10 OGOS 2018 (ii) pesanan Mensinttesiskan, Mencirikan

30 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: Nilai Murni-Amanah,
mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Rasional, Tanggungjawab
13-17 OGOS 2018 bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; Terhadap Alam Sekitar
(iv) petikan bukan sastera
KP:Interpersonal
TEMA: 6- ALAM 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman
SEKITAR DAN ayat yang bermakna dengan berdasarkan soalan; Pembelajaran Kontekstual-
TEKNOLOGI HIJAU (i) bertumpu Menghubungkaitkan
(ii) bercapah
Tajuk: 18- Mesrai Alam BCB: Bacaan Imbasan
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
* Cuti Pertengahan mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
Penggal Kedua-18~ (iii) ayat tanya dengan kata tanya Menerangkan dan Menjelaskan
26 Ogos 2018* Idea

31 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Strategi: KB-Meramalkan,
maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,
27-31 OGOS 2018 tujuan Mengupulkan dan Menjelaskan,
32 Membuat Kesimpulan,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal Menjanakan idea
3-7 SEPTEMBER 2018 menaakul bahan grafik dan bukan pasti;
grafik (i) kosa kata EMK: Nilai Murni-Menghargai
TEMA: 7- PERTANIAN Alam, Kerajinan, Menyayangi
DAN PENTERNAKAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Alam Sekitar, Saling Membantu
ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.
Tajuk: 19- Hargailah BCB: Kajian Masa Depan-
Pokok 4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mempersembahkan cerita; Mencipta (menjana), Mencatat
sastera dengan menyerapkan (i) cerita haiwan Nota-Menganalisis
keindahan dan kesantunan (mengkategorikan)
*31 Ogos 2018~Cuti bahasa serta
Hari Kebangsaan* mempersembahkannya secara KP: Verbal-linguistik
Kreatif
Pembelajaran Akses Kendiri-
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Memahami (menjelaskan)
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(iv) ayat perintah Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan

33 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Merumuskan,
maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mengecam, Meramalkan,
10-14 SEPTEMBER tujuan yang kritis dan kreatif. Mencirikan, Menghubungkaitkan
2018
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal EMK: Nilai Murni-Kegigihan,
34 menaakul bahan grafik dan bukan pasti; Kerajinan, Kegigihan, Tidak
grafik (ii) isi tersurat Bersikap Sombong,
17-21 SEPTEMBER (iii) isi tersirat Kesyukuran, Kerjasama
2018
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; BCB: Bacaan Intensif, Menilai
TEMA: 7- PERTANIAN ayat yang bermakna (i) perkataan (memberikan alasan), Bacaan
DAN PENTERNAKAN (ii) frasa luncuran dan imbasan,
(iii) ayat Menganalisis ( mengenal pasti),
Tajuk:20- Ternakan Mencipta (meramalkan)
yang Berfaedah 4.3 Menghasilkan bahan 4.3.2 Mempersembahkan cerita;
sastera dengan menyerapkan (ii) cerita jenaka Pembelajaran Kontekstual-
* Cuti Awal Muharam~ keindahan dan kesantunan Memindahkan
11 September 2018* bahasa serta
mempersembahkannya secara Pembelajaran Konstruktivisme-
kreatif Mengembangkan Idea,
Mencipta (membina),
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Menerangkan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(i) ayat dasar
(ii) ayat tunggal
35 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons Strategi: KB-
respons dengan membuat tafsiran terhadap; Merumuskan,Menganalisis,
24-28 SEPTEMBER (i) soalan bercapah Membuat Gambaran Mental,
2018 Menjanakan Idea
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
36 menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni-Menjaga
grafik (iv) idea utama Kesihatan, Bertindak Bijak,
1-5 OKTOBER 2018 (v) idea sampingan Kesyukuran, Kerajinan,
Keberanian
TEMA: 7- PERTANIAN 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
DAN PENTERNAKAN naratif secara; KP:Verbal-linguistik,
(i) separa terkawal Interpersonal
Tajuk:21-Rajin dan
Usaha Tangga Kejayaan 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Intensif,
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks; Mengingat (mengenal pasti)
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif
Pembelajaran Konstruktivisme-
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Menghubungkaitkan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii) ayat tunggal Pembelajaran Kontekstual-
(iii)ayat majmuk Menghubungkaitkan,
Mengaplikasi(membina)

37 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-Mengecam,
respons menyebut dengan betul dan tepat; Menaakul, Mengkategorikan,
8-12 OKTOBER 2018 (iii) ayat majmuk Menghubungkaitkan,
Menjanakan Idea
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal
menaakul bahan grafik dan bukan pasti; EMK: Nilai Murni-Kerajinan,
TEMA: 8- INTEGRITI grafik (vi) idea keseluruhan Tanggungjawab Terhadap Diri
Sendiri, Kejujuran, Ikhlas,
Tajuk: 22- Anak yang 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Berdisiplin
Baik ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.
Pembelajaran Kontekstual-
4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mempersembahkan lagu; Menghubungkaitkan
sastera dengan menyerapkan (i) kanak-kanak
keindahan dan kesantunan BCB: Bacaan Intensif
bahasa serta
mempersembahkannya secara KP: Matematik, Muzik
Kreatif Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan Idea Baharu
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
mengikut konteks

38 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu Strategi: KB-
maklumat dan idea bagi pelbagai perkara secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan,Mengenal
15-19 OKTOBER 2018 tujuan pasti, Mengecam,Menjanakan
Idea
TEMA: 8- INTEGRITI 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
karya menyatakan nilai daripada bahan sastera dan EMK: Nilai Murni- Keberanian,
Tajuk: 23- Amalan Baik sastera dan bukan sastera bahan bukan sastera; Berdisiplin, Menghargai Masa,
di Sekolah (i) lagu kanak-kanak Hemah Tinggi, Mematuhi
Peraturan
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; KP: Interpersonal, Muzik,
(iii) penggunaan kata Kinestetik, Verbal-linguistik

4.3 Menghasilkan bahan 4.3.3 Mempersembahkan lagu; BCB: Bacaan Imbasan dan
sastera dengan menyerapkan (ii) rakyat Luncuran
keindahan dan kesantunan
bahasa serta Pembelajaran Konstruktivisme-
mempersembahkannya secara Menyampaikan Idea Baharu dan
kreatif Menjelaskan Idea

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan pembentukan kata menggunakan kata ganda mengikut konteks.
mengikut konteks
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii) ayat penyata

39 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menaakul,
menyampaikan maklumat dan tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Menghubungkaitkan, Mengenal
22-26 OKTOBER 2018 idea bagi pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif. pasti, Menjanakan Idea,
Mengenal pasti
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya
TEMA: 8- INTEGRITI mengapresiasi karya sastera dan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Berjimat-
bukan sastera betul dan intonasi yang sesuai; cermat, Baik Hati,
Tajuk: 24- Berbuat Baik (iv) petikan bukan sastera Bertanggungjawab,
Selalu Keprihatinan,Prihatin, Berhemah
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Tinggi
daripada aspek;
(i) ejaan KP: Verbal-linguistik, Bacaan
(ii) tanda baca Luncuran
(iii) penggunaan kata
BCB: Bacaan Luncuran dan
5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan Imbasan
menggunakan pembentukan kata menggunakan kata ganda mengikut konteks.
mengikut konteks Pembelajaran Konstruktivisme-
Menerangkan dan Menjelaskan
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Idea, Mengembangkan Idea
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii)ayat penyata Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal


(iii) ayat majmuk

40-43 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN, PBS, PENGURUSAN KELAS DAN FAIL-FAIL


CUTI AKHIR TAHUN 2018

DISEDIAKAN OLEH: SEORANG GURU BIASA