Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN ENAM, TAHUN 2018

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


MINGGU 1 A1 - 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal, Pentaksiran :
1-5 JANUARI hambur dan pendaratan dengan lakuan menghambur, membuat layangan, dan 1. Prestasi Kemahiran
2018 yang betul. mendarat dengan kedua-dua belah kaki. 2. Senarai Semak
A2 - 2.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.1.1 Menerangkan penghasilan daya lonjakan 3. Rubrik
hambur dan pendaratan dalam bagi melakukan hambur dan layangan di udara. 4. Portfolio
pergerakan. Pengurusan Kendiri 5. Penilaian Kendiri
A5 5.1.1 – 5.1.4 6. Kertas-Pensil
5.1 – Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 – 5.2.4
5.3 – Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 2 A1 – 1.2 Berkebolehan melakukan 1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan Pentaksiran :
7-12 JANUARI pergerakan yang memerlukan kawalan lokomotor, imbangan, dan putaran dalam kumpulan 1. Prestasi Kemahiran
2018 badan dan sokongan. kecil. 2. Senarai Semak
1.2.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan 3. Rubrik
lokomotor, imbangan, dan putaran yang telah 4. Portfolio
A2 – 2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep direka cipta dalam kumpulan kecil. 5. Penilaian Kendiri
kawalan badan dan sokongan dalam 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, 6. Kertas-Pensil
pergerakan. imbangan, dan putaran yang digunakan dalam
A5 – rangkaian pergerakan yang direka cipta.
5.1 – Pengurusan Kendiri Pengurusan Kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.3 – Interaksi Sosial Tanggungjawab kendiri
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.2.1 – 5.2.4
Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 3 A1 – 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.3.1 Bergayut pada palang dengan posisi badan Pentaksiran :
14-19 gayut dan ayun dengan lakuan yang betul. songsang (inverted). 1. Prestasi Kemahiran
A2 – 2.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai 2. Senarai Semak
JANUARI 2018 gayut dan ayun dalam pergerakan. dengan posisi badan songsang semasa bergayut 3. Rubrik
pada palang. 4. Portfolio
A5 – Pengurusan Kendiri 5. Penilaian Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4 6. Kertas-Pensil
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 4 A1 – 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.1 Melakukan putaran menegak 360º di atas Pentaksiran :
21-26 putaran dengan lakuan yang betul. trampolin dan mendarat di atas trampolin. 1. Prestasi Kemahiran
JANUARI 2018 A2 – 2.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.4.1 Menerangkan cara memutarkan badan. 2. Senarai Semak
putaran dalam pergerakan. 3. Rubrik
A5 – Pengurusan Kendiri 4. Portfolio
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4 5. Penilaian Kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri 6. Kertas-Pensil
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 5 A1 – 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai 1.5.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan yang Pentaksiran :
28 JANUARI - corak pergerakan mengikut irama. menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut 1. Prestasi Kemahiran
2 FEBRUARI muzik yang didengar. 2. Senarai Semak
2018 1.5.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan 3. Rubrik
langkah lurus yang telah direka cipta mengikut 4. Portfolio
muzik yang didengar. 5. Penilaian Kendiri
MINGGU 6 1.5.3 Melakukan pergerakan tarian rakyat atau 6. Kertas-Pensil
4-9 FEBRUARI etnik mengikut muzik yang didengar.
2018 A2 – 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus yang digunakan
pergerakan mengikut irama. dalam rangkaian pergerakan yang direka cipta.
2.5.2 Mengenal pasti konsep pergerakan yang
diaplikasikan dalam rangkaian pergerakan langkah
lurus.
2.5.3 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor serta konsep pergerakan yang
digunakan dalam tarian rakyat atau etnik.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 7 A1 – 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.6.1 Menghantar bola kepada rakan yang diadang Pentaksiran :
11 - 16 asas permainan kategori serangan dengan oleh pemain lawan. 1. Prestasi Kemahiran
FEBRUARI lakuan yang betul. 1.6.2 Menerima bola ketika diadang oleh pemain 2. Senarai Semak
2018 lawan. 3. Rubrik
1.6.3 Mengelecek bola melepasi pemain lawan dan 4. Portfolio
menghantar kepada rakan sepasukan. 5. Penilaian Kendiri
1.6.4 Memintas bola yang dihantar oleh pemain 6. Kertas-Pensil
MINGGU 8 lawan dan menghantar kepada rakan di posisi yang
18-23 sesuai.
FEBRUARI 1.6.5 Melakukan takel, mengawal bola, dan
2018 menghantar kepada rakan di posisi yang sesuai.
1.6.6 Menjaring dengan melepasi pengadang yang
MINGGU 9 A2 – 2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep bergerak.
25 FEBRUARI - pergerakan dan prinsip mekanik dalam 2.6.1 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk
2 MAC 2018 kemahiran asas permainan kategori menghantar bola kepada pemain yang diadang.
serangan. 2.6.2 Mengaplikasi strategi yang sesuai semasa
menerima bola apabila diadang oleh pemain lawan.
MINGGU 10
2.6.3 Mengenal pasti situasi dan ruang yang sesuai
4 - 9 MAC 2018 untuk mengelecek dan menghantar bola kepada
rakan.
2.6.4 Mengenal pasti posisi pemain sepasukan
yang sesuai untuk dihantar bola selepas takel atau
memintas bola.
2.6.5 Menentukan pemasaan yang sesuai untuk
menjaring dengan melepasi pengadang yang
bergerak.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 11 A3 – 3.6 Berkebolehan mengukur tahap 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan Pentaksiran :
11 - 16 MAC kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan 1. Prestasi Kemahiran
2018 Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia 2. Senarai Semak
(SEGAK). 3. Rubrik
3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK. 4. Portfolio
A4 – 4.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan 5. Penilaian Kendiri
kecergasan fizikal. norma Ujian SEGAK. 6. Kertas-Pensil
4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri dan
melakukan tindakan susulan berdasarkan
keputusan Ujian SEGAK.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 13 A1 – 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran Pentaksiran :
25-30 MAC asas permainan kategori jaring dengan menggunakan anggota badan dan alatan. 1. Prestasi Kemahiran
2018 lakuan yang betul. 1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan 2. Senarai Semak
anggota badan, menghantar kepada rakan 3. Rubrik
MINGGU 14 sepasukan, atau mengembalikan ke gelanggang 4. Portfolio
lawan. 5. Penilaian Kendiri
1 - 6 APRIL
1.7.3 Menerima bola atau bulu tangkis yang 6. Kertas-Pensil
2018 diservis dengan menggunakan alatan dan
menghantar ke gelanggang lawan.
1.7.4 Melakukan voli pepat dan voli kilas
menggunakan alatan dengan gerak kaki yang
betul.
1.7.5 Melakukan adangan menggunakan anggota
badan untuk menyekat bola masuk ke gelanggang
A2 – 2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep sendiri.
pergerakan dan prinsip mekanik dalam 2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan
kemahiran asas permainan kategori jaring. daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa
melakukan servis.
2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis
yang diservis dan bertindak balas mengikut situasi.
2.7.3 Membezakan lakuan voli pepat dengan
lakuan voli kilas.
2.7.4 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk
mengadang.
2.7.5 Menyatakan perkaitan antara sudut
A5 – mengadang dengan arah bola jatuh selepas
5.1 – Pengurusan Kendiri diadang.
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Pengurusan Kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.1.1 – 5.1.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Tanggungjawab kendiri
5.2.1 – 5.2.4
Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 15 A1 – 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.8.1 Melakukan balingan tangan lurus ke sasaran Pentaksiran :
8-13 APRIL asas permainan kategori memadang dengan pelbagai kelajuan. 1. Prestasi Kemahiran
2018 dengan lakuan yang betul. 1.8.2 Memukul bola yang dibaling dengan pelbagai 2. Senarai Semak
kelajuan. 3. Rubrik
1.8.3 Menahan bola yang dibaling dengan pelbagai 4. Portfolio
MINGGU 16
kelajuan dengan menggunakan alatan pemukul. 5. Penilaian Kendiri
15 - 20 APRIL 1.8.4 Melakukan balingan dari pelbagai aras dan 6. Kertas-Pensil
2018 kelajuan mengikut situasi.
1.8.5 Menangkap bola dari pelbagai aras dan
MINGGU 17 kelajuan.
22 - 27 APRIL A2 – 2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.8.1 Menyatakan perkaitan antara mekanik
2018 pergerakan dan prinsip mekanik dalam lakuan membaling dengan kelajuan balingan.
kemahiran asas permainan kategori 2.8.2 Mengenal pasti kelajuan ayunan pemukul
memadang. ketika kontak dengan bola yang dibaling pada
pelbagai kelajuan.
2.8.3 Mengenal pasti pemasaan memukul bola
yang datang pada pelbagai kelajuan.
2.8.4 Membezakan penggunaan daya semasa
membaling bola pada pelbagai kelajuan.
2.8.5 Menerangkan penggunaan serap daya
semasa menangkap bola yang dibaling.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 18 A1 – 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.9.1 Melakukan lari beritma dengan pantas dan Pentaksiran :
30 APRIL - 4 asas berlari dan berjalan dengan lakuan melepasi halangan secara berterusan. 1. Prestasi Kemahiran
MEI 2018 yang betul. 1.9.2 Berjalan kaki pada satu jarak yang jauh. 2. Senarai Semak
A2 – 2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.9.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan 3. Rubrik
dan prinsip pergerakan dalam kemahiran terkawal dengan lari beritma melepasi halangan. 4. Portfolio
MINGGU 19
asas 2.9.2 Mengenal pasti teknik berjalan kaki yang 5. Penilaian Kendiri
6-11 MEI 2018 berlari dan berjalan. betul. 6. Kertas-Pensil
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 20 A1 – 1.10 Berkebolehan melakukan 1.10.1 Melakukan lompat tinggi dengan gaya Pentaksiran :
13-18 MEI 2018 kemahiran Fosbury Flop. 1. Prestasi Kemahiran
asas lompatan dengan lakuan yang betul. 2.10.1 Mengenal pasti bahagian badan yang 2. Senarai Semak
A2 – 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep terlebih dahulu menyentuh tilam semasa mendarat 3. Rubrik
pergerakan dan prinsip mekanik dalam dalam lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop. 4. Portfolio
kemahiran asas lompatan. 2.10.2 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa 5. Penilaian Kendiri
melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury 6. Kertas-Pensil
Flop.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 21 A1 – 1.11 Berkebolehan melakukan 1.11.1 Berlari, melangkah silang, dan merejam Pentaksiran :
20-25 MEI kemahiran objek berbentuk rod pada satu jarak. 1. Prestasi Kemahiran
2018 asas balingan dengan lakuan yang betul. 1.11.2 Memutar dan membaling objek berbentuk 2. Senarai Semak
sfera yang bertali pada satu jarak. 3. Rubrik
2.11.1 Mengenal pasti sudut pelepasan semasa 4. Portfolio
A2 – 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep merejam objek berbentuk rod. 5. Penilaian Kendiri
pergerakan dan prinsip mekanik dalam 2.11.2 Mengenal pasti kedudukan badan semasa 6. Kertas-Pensil
kemahiran asas balingan. membaling objek berbentuk sfera yang
bertali.
Pengurusan Kendiri
A5 – 5.1.1 – 5.1.4
5.1 – Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 – 5.2.4
5.3 – Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 22 A1 – 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti 1.14.1 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan Pentaksiran :
27-MEI 1 JUN rekreasi dan kesenggangan. clue. 1. Prestasi Kemahiran
2018 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang 2. Senarai Semak
menggunakan kemahiran berlari dan mengelak 3. Rubrik
dalam permainan Libat dan Hidup Mati. 4. Portfolio
MINGGU 23
A2 – 2.14 Berkebolehan mengaplikasi 2.14.1 Mentafsir clue pada kad maklumat semasa 5. Penilaian Kendiri
3-8 JUN 2018 pengetahuan dan strategi dalam aktiviti melakukan aktiviti pandu arah. 6. Kertas-Pensil
rekreasi dan kesenggangan. 2.14.2 Mengenal pasti strategi yang sesuai
digunakan semasa bermain permainan tradisional
seperti permainan Libat dan Hidup Mati.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 26 A3 – 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti 3.1.1 Melakukan aktiviti memanaskan badan dan Pentaksiran :
24 - 29 JUN fizikal berdasarkan konsep kecergasan. menyejukkan badan. 1. Prestasi Kemahiran
2018 3.1.2 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas 2. Senarai Semak
melakukan aktiviti fizikal. 3. Rubrik
MINGGU 27 A4 – 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep 4.1.1 Merancang aktiviti memanaskan dan 4. Portfolio
kecergasan semasa melakukan aktiviti menyejukkan badan. 5. Penilaian Kendiri
1-6 JULAI 2018
fizikal. 4.1.2 Menggunakan kadar nadi sebagai petunjuk 6. Kertas-Pensil
intensiti dalam merancang aktiviti fizikal.
Pengurusan Kendiri
A5 – 5.1.1 – 5.1.4
5.1 – Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 – 5.2.4
5.3 – Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5

MINGGU 28 A3 – 3.2 Berkebolehan melakukan senaman 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti Pentaksiran :
8-13JULAI meningkatkan kapasiti aerobik. aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan 1. Prestasi Kemahiran
2018 pada intensiti rendah dan sederhana. 2. Senarai Semak
A4 – 4.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep 4.2.1 Menyatakan penggunaan teknologi dalam 3. Rubrik
asas kapasiti aerobik. memantau intensiti latihan semasa melakukan 4. Portfolio
MINGGU 29
senaman meningkatkan kapasiti aerobik. 5. Penilaian Kendiri
15-20 JULAI 4.2.2 Merancang sesi senaman bagi meningkatkan 6. Kertas-Pensil
2018 kapasiti aerobik berdasarkan prinsip FITT.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5

MINGGU 30 A3 – 3.3 Berkebolehan melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan khusus pada Pentaksiran :
22 - 27 JULAI meningkatkan kelenturan. otot-otot yang terlibat dalam aktivitiN fizikal yang 1. Prestasi Kemahiran
2018 akan dilakukan. 2. Senarai Semak
A4 – 4.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep 4.3.1 Mengenal pasti senaman regangan yang 3. Rubrik
asas kelenturan. boleh meningkatkan kelenturan pada sendi-sendi 4. Portfolio
tertentu. 5. Penilaian Kendiri
4.3.2 Merancang sesi senaman regangan bagi 6. Kertas-Pensil
meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FITT.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 31 A3 – 3.4 Berkebolehan melakukan senaman 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan dan daya Pentaksiran :
29 JULAI - 3 meningkatkan kekuatan dan daya tahan tahan otot yang menggunakan otot-otot utama. 1. Prestasi Kemahiran
OGOS 2018 otot. 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terlibat 2. Senarai Semak
A4 – 4.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep semasa melakukan aktiviti kekuatan dan daya 3. Rubrik
asas kekuatan dan daya tahan otot. tahan otot. 4. Portfolio
MINGGU 32
4.4.2 Merancang aktiviti senaman untuk 5. Penilaian Kendiri
5 - 10 OGOS meningkatkan daya tahan otot berdasarkan prinsip 6. Kertas-Pensil
2018 FITT.
Pengurusan Kendiri
A5 – 5.1.1 – 5.1.4
5.1 – Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 – 5.2.4
5.3 – Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
A3 – 3.5 Berkebolehan mengenal pasti 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat Pentaksiran :
MINGGU 33 komposisi badan. badan. 1. Prestasi Kemahiran
12 - 17 OGOS 2- A4 – 4.5 Berkebolehan memahami 4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) 2. Senarai Semak
18 perkaitan antara komposisi badan dengan sendiri dengan norma. 3. Rubrik
kecergasan. 4.5.2 Menyatakan cara-cara untuk mengurangkan 4. Portfolio
risiko penyakit hipokinetik. 5. Penilaian Kendiri
A5 – Pengurusan Kendiri 6. Kertas-Pensil
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 35 A3 – 3.6 Berkebolehan mengukur tahap 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan Pentaksiran :
26-31 OGOS kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan 1. Prestasi Kemahiran
2018 Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia 2. Senarai Semak
(SEGAK). 3. Rubrik
3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK. 4. Portfolio
A4 – 4.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan 5. Penilaian Kendiri
kecergasan fizikal. norma Ujian SEGAK. 6. Kertas-Pensil
4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri dan
melakukan tindakan susulan berdasarkan
keputusan Ujian SEGAK.
A5 – Pengurusan Kendiri
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 36 A1 - 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal,
2-7 hambur dan pendaratan dengan lakuan menghambur, membuat layangan, dan
SEPTEMBER yang betul. mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
2018 A2 - 2.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.1.1 Menerangkan penghasilan daya lonjakan
hambur dan pendaratan dalam bagi melakukan hambur dan layangan di udara.
pergerakan. Pengurusan Kendiri
MINGGU 37 A5 5.1.1 – 5.1.4
9 - 14 5.1 – Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
SEPTEMBER 5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 – 5.2.4
2018 5.3 – Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
A1 – 1.2 Berkebolehan melakukan 1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan
MINGGU 38 pergerakan yang memerlukan kawalan lokomotor, imbangan, dan putaran dalam kumpulan
16-21 badan dan sokongan. kecil.
SEPTEMBER 1.2.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan
2018 lokomotor, imbangan, dan putaran yang telah
A2 – 2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep direka cipta dalam kumpulan kecil.
kawalan badan dan sokongan dalam 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor,
MINGGU 39 pergerakan. imbangan, dan putaran yang digunakan dalam
23-28 A5 – rangkaian pergerakan yang direka cipta.
SEPTEMBER 5.1 – Pengurusan Kendiri Pengurusan Kendiri
2018 5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.3 – Interaksi Sosial Tanggungjawab kendiri
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.2.1 – 5.2.4
Interaksi Sosial
5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
A1 – 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.3.1 Bergayut pada palang dengan posisi badan
MINGGU 40 gayut dan ayun dengan lakuan yang betul. songsang (inverted).
30 A2 – 2.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai
SEPTEMBER - gayut dan ayun dalam pergerakan. dengan posisi badan songsang semasa bergayut
5 OKTOBER pada palang.
A5 – Pengurusan Kendiri
2018
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
MINGGU 41 5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
7 - 12 5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
OKTOBER2018 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5
MINGGU 42 A1 – 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran 1.4.1 Melakukan putaran menegak 360º di atas
14-19 putaran dengan lakuan yang betul. trampolin dan mendarat di atas trampolin.
OKTOBER A2 – 2.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.4.1 Menerangkan cara memutarkan badan.
2018 putaran dalam pergerakan.
A5 – Pengurusan Kendiri
MINGGU 43
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 – 5.1.4
21-26 5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tanggungjawab kendiri
OKTOBER 5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 – 5.2.4
2018 5.4 – Dinamika Kumpulan Interaksi Sosial
MINGGU 44 5.3.1
28 - 2 Dinamika Kumpulan
NOVEMBER 5.4.1 – 5.4.5
2018

MINGGU 45 A1 – 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai 1.5.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan yang
4-9 corak pergerakan mengikut irama. menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut
NOVEMBER muzik yang didengar.
2018 1.5.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan
langkah lurus yang telah direka cipta mengikut
muzik yang didengar.
1.5.3 Melakukan pergerakan tarian rakyat atau
MINGGU 46
etnik mengikut muzik yang didengar.
11-16 A2 – 2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep 2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus yang digunakan
NOVEMBER pergerakan mengikut irama. dalam rangkaian pergerakan yang direka cipta.
2018 2.5.2 Mengenal pasti konsep pergerakan yang
diaplikasikan dalam rangkaian pergerakan langkah
MINGGU 47 lurus.
18 - 23 2.5.3 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan
NOVEMBER bukan lokomotor serta konsep pergerakan yang
2018 digunakan dalam tarian rakyat atau etnik.
Pengurusan Kendiri
A5 – 5.1.1 – 5.1.4
5.1 – Pengurusan Kendiri Tanggungjawab kendiri
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 – 5.2.4
5.3 – Interaksi Sosial Interaksi Sosial
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.3.1
Dinamika Kumpulan
5.4.1 – 5.4.5