Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 1) Nombor Bulat hingga 100 000
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1 dan 1.1.2
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a) Menama dan menulis nombor bulat sehingga 1 000 000
b) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit pada digit yang digariskan
1) Tuliskan tajuk bagi suatu artikel , jadual statistic kaum di Sabah dan satu cek
2) Bincangkan bagaimana nombor boleh digunakan dalam perlbagai cara
3) Gunakan nombor dalam tajuk artikel , jadual dan cek untuk memberikan satu
gambaran yang lebih jelas kepada murid.
4) Dengan menggunakan cara nilai tempat , bimbing murid menuliskan nombor
dalamnya dan seterusnya menamakan nombor tersebut berdasarkan nilai tempatnya
5) Bimbing murid menulis nombor dalam perkataan dan angka
6) Berdasarkan carta nilai tempat, bimbing murid dalam menentukan nilai tempat dan
Aktiviti nilai digit berdasarkan digit yang digariskan.
7) Latihan KBAT – “Bina satu nombor di mana ia memenuhi kriteria seperti:
a)Digit 6 mesti berada pada nilai tempat ratus ribu
b)Digit 3 mesti mempunyai nilai digit 300
Nyatakan nombor tersebut dalam perkataan.
8) Instrumen pentaksiran diberikan kepada murid
9) Latihan kerja rumah – buku teks.

1. Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2. EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang
Pentaksiran
ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 1)Nombor Bulat hingga 100 000
Standard Kandungan 1.1
Standard
1.1.3 dan 1.1.4
Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif
a) Mencerakinka nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit
Pembelajaran b) Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun

1) Tuliskan dua nombor seperti 860 187 dan 806 187 pada papan putih dan
soalkan murid mana nombor lebih besar atau kecil
2) Dengan menggunakan carta nilai tempat, masukkan nombor ke dalam carta
tersebut dan menunjukkan murid cara membezakan nilai besar atau kecil
3) Terangkan kepada murid maksud susunan tertib menaik dan menurun
selepas membezakan nilai nombor-nombor
4) Bimbing murid mencerakinkan nombor tersebut mengikut nilai tempat dan
Aktiviti
nilai digit
5) 2contoh diberikan kepada murid
6) Latihan KBAT – “Bina satu susunan nombor tertib menaik yang merangkumi
3 nombor di mana dua nombor telah diberikan seperti:
Nombor 1-3 ratus ribu + 5 puluh ribu + 2 ratus + 4 sa
Nombor 2-400 000 + 4000 + 300 + 80 “
7) Latihan kerja rumah – Buku Teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 1)Nombor Bulat hingga 100 000
Standard Kandungan 1.2
Standard
1.2.1
Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif
a) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah
Pembelajaran berdasarkan set rujukan yang diberi

1) Dengan bantuan gambar rajah gula dalam botol, murid mengira bilangan
gula dalamnya
2) Bimbing murid menganggar bilangan-bilangan gula sekiranya ia menjadi
separuh atau satu suku daripadanya
3) Seterusnya , guna gambar rajah yang berlainan di mana nombornya adalah
lebih besar nilainya.
Aktiviti 4) Galakkan murid menganggar menggunakan kemahiran menganggar yang
telah dipelajri
5) 2 contoh daripada buku teks dibincangkan bersama murid
6) Latihan KBAT – menganggar bilangan kacang untuk botol ketiga sekiranya
botol pertama dan kedua telah diketahui
7) Latihan kerja rumah – Buku Teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 1) Nombor Bulat hingga 100 000
Standard
1.3
Kandungan
Standard
1.3.1 dan 1.3.2
Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif
a)mengelaskan pola bagi urutan nombor genap dan nombor ganjil
Pembelajaran b)melengkapkan pola bagi nombor genap dan nombor genap
1) Tuliskan satu urutan nombor bermula daripada 1 hingga 10
2) 10 orang murid dipilih untuk membahagikan nombor-nombor tersebut
dengan 2 dan kumpulkan nombor-nombor mengikut ciri-ciri yang sama
3) Bincangkan cirri-ciri yang didapati dan seterusnya memperkenalkan nombor
genap dan nombor ganjil
4) Bimbing murid membina pola urutan genap dan ganjil dan bincangkan suatu
urutan pola nombor mesti mempunyai sekurang-kurangnya 3 nombor
Aktiviti 5) Latihan pentaksiran melengkapkan pola nombor berdasarkan urutan yang
diberikan
6) Latihan KBAT – “ bandingkan dan bina urutan pola nombor genap dan
nombor ganjil dengan menggunakan nombor yang diberikan:
728 621 , 623 146
Pola nombor genap :
Pola nombor ganjil :
7) Latihan kerja rumah – buku teks
1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
2.EMK: Keusahawanan
BBB Buku teks, buku latihan.
Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 1)Nombor Bulat hingga 100 000
Standard Kandungan 1.4
Standard
1.4.1 dan 14.2
Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
a) Membundarkan sebarang nombor hingga ratus terdekat
Objektif
b) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah
Pembelajaran dibundarkan hingga ratus yang terdekat

1) Bincangkan bagaimana pembundaran nombor digunakan dalam kehidupan


harian.
2) Bimbing murid membundarkan nombor sehingga ratus ribu yang terdekat
dengan menggunakan 3 contoh
3) Bincangkan nombor yang mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan
sehingga ratus ribu yang terdekat seta lingkungannya.
Aktiviti
4) Latihan pentaksiran bagi membundarkan nombor sehingga ratus ribu yang
terdekat
5) Latihan KBAT – “ tuliskan 3 nombor yang boleh menjadi 400 000 apabila
dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat”
6) Latihan kerja rumah – Buku Teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 1)Nombor Bulat hingga 100 000
Standard Kandungan 1.4
Standard
1.4.1 dan 14.2
Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif 1. Membundarkan sebarang nombor hingga ratus terdekat
Pembelajaran 2. Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah
dibundarkan hingga ratus yang terdekat
1) Bincangkan bagaimana pembundaran nombor digunakan dalam kehidupan
harian.
2) Bimbing murid membundarkan nombor sehingga ratus ribu yang terdekat
dengan menggunakan 3 contoh
3) Bincangkan nombor yang mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan
sehingga ratus ribu yang terdekat seta lingkungannya.
Aktiviti
4) Latihan pentaksiran bagi membundarkan nombor sehingga ratus ribu yang
terdekat
5) Latihan KBAT – “ tuliskan 3 nombor yang boleh menjadi 400 000 apabila
dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat”
6) Latihan kerja rumah – Buku Teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 1)Nombor Bulat hingga 100 000
Standard Kandungan 1.1, 1.2, 1.4
Standard
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.4.1
Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif
a) Menyelesaikan masalah yang rutin dengan pelbagai strategi./
Pembelajaran b) Menyelesaikan masalah bukan rutin

1) Penerangan masalah bukan rutin dengan murid


2) Carikan kata kunci yang penting untuk penyelesaian
Aktiviti 3) Instrument pentaksiran diberikan
4) Berbincang bersama murid untuk menyelesaikan masalah dengan pelbagai
kaedah

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

Anda mungkin juga menyukai