Anda di halaman 1dari 5

TUGASAN 2: PENULISAN AKADEMIK

Pendidikan merupakan salah satu tunjang utama dalam pembangunan sesebuah


negara. Peningkatan kualiti pendidikan berkait rapat dengan pembangunan atau
kemajuan sesebuah negara. Kepentingan pendidikan terhadap pembangunan negara
Malaysia adalah dapat melahirkan sebuah negara yang maju. Kemajuan sesebuah
negara tidak dapat dicapai tanpa adanya para cerdik pandai. Dengan pendidikan maka
lahirlah para cerdik pandai. Hal ini secara langsung telah memperlihatkan perkaitan antara
pendidikan dengan pembangunan sesebuah negara. Apabila lahirnya para cerdik pandai
maka segala pentadbiran dan pengurusan negara dapat di uruskan dengan baik dan para
cerdik pandai inilah bakal menaikkan nama negara Malaysia. Ia adalah tanggungjawab
seseorang guru untuk menjamin pendidikan yang berkualiti. Peranan dan tanggungjawab
seseorang guru dalam membina negara bangsa berlandaskan Etika Profesion Keguruan.

Profesion perguruan adalah satu profesion yang sangat mulia dan amat penting
dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Di zaman teknologi yang
serba maju dan canggih ini, peranan dan tanggungjawab guru semakin mencabar. Pada
zaman ini, tugas seseorang guru bukan sahaja sebagai pendidik yang mencurahkan ilmu
pengetahuan dan kemahiran dengan mengendalikan proses pengajaran dan
pembelajaran malah seseorang guru mempunyai tanggungjawab untuk membentuk
seseorang murid yang berkembang dari segi aspek intelek, rohani, dan jasmani. Selaras
dengan itu, guru mempunyai tanggungjawab untuk membuat lonjakan kepada
pembaharuan yang cemerlang dan mampu memberi impak terhadap keberhasilan murid.

Antaranya adalah guru sebagai agen sosial. Sosialisasi adalah satu konsep umum
yang boleh ditakrifkan sebagai satu proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan
orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak . Menurut Kamus Dewan Edisi
keempat sosialisasi membawa maksud usaha untuk memindahkan hak milik seseorang
menjadi milik negara atau proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan
suasana, sikap, nilai dan norma yang dapat diterima dalam masyarakat.

Manakala Mohd. Salleh Lebar (1998) mentakrifkan sosialisasi ialah proses


interaksi sosial yang membolehkan manusia memperolehi personaliti atau sakhsiah dan
belajar cara hidup masyarakatnya. Proses ini berlaku secara berterusan dan banyak
dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran personaliti merangkumi pemikiran, tahap
emosi, daya kesedaran diri, konsepsi dan lain-lain lagi. Selain itu, sosialisasi boleh
didefinisikan sebagai interaksi antara manusia sama ada verbal atau non verbal. Apabila
manusia melakukan tugasan bersama, sekalipun tanpa interaksi, ia juga dianggap
sebagai proses sosialisasi.
Guru sebagai agen sosialisasi akan berfungsi dimana kewujudan sekolah sebagai
medium sosialisasi antara lain adalah untuk mengenali dan mengembangkan karakteristik
diri, melestarikan kebudayaan, merangsang peranan demokrasi melalui pengajaran
ketrampilan berbicara dan pengembangan kemampuan berfikir kritis, kreatif, rasional dan
objektif, dan untuk mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri anak-anak.

Guru perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Hal ini adalah
kerana cara murid berinteraksi dengan guru atau sesama rakan adalah tidak sama dan
meluas. Sehubungan itu ,sebagai agen sosialisasi guru perlu menggalakkan pergaulan
yang mesra dalam kalangan pelajarnya. Pengurusan interaksi sosial yang dikendalikan
guru adalah sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan
melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kerja kumpulan yang diadakan akan
menggalakkan interaksi antara pelajarnya. Guru harus memastikan setiap pelajar
mempunyai hubungan yang mesra semasa melakukan kerja kumpulan. Guru harus
bertindak dengan cepat jika didapati permasalahan antara mereka dengan menasihati
mereka.

Ketika proses pengajaran dan pembelajaran, guru boleh menggalakan muird untuk
membincangkan tajuk yang diajar bersama rakan-rakannya dan membuat refleksi dan
rumusan daripada apa yang difahami dan dipelajarinya. Daripada perbincangan kumpulan
tersebut, proses sosialisasi akan terbentuk dan murid akan berkomunikasi antara satu
sama lain. Komunikasi dua hala ini dapat membantu pelajar mengembangkan
perhubungan yang sihat yang akan membaiki sikap terhadap sekolah dan
pembelajarannya. Ringkasnya, interaksi dan hubungan sosial yang bersifat
perkembangan ini akan membolehkan murid bekerjasama sebagai satu pasukan melalui
pembelajaran koperatif dan kolaboratif. Jika guru itu memilih untuk menyampaikan
maklumat sahaja, maka kemahiran berkomunikasi tidak dikembangkan. Kemahiran
berkomunikasi adalah penting untuk sosialisasi.

Guru juga mampu membuat lonjakan pembaharuan dengan menjadi pengamal


ilmu. Guru seharusnya mempraktikkan budaya ilmu seperti membaca , berfikir ,
memerhati dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru. Guru perlu
menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan nilai – nilai murni dan juga disiplin ilmu
melalui penyampaian isi kandungan pendidikan yang lebih berkesan. Secara tidak
langsung akan mebolehkan guru untuk memindahkan ilmu yang baik, meninggikan adab
murid sebagai seorang pengamal ilmu dan dapat membawa kepada kelahiran generasi
yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras dan tunjang dalam
amalan pendidikan sepanjang hayat.

Guru juga boleh memainkan peranan sebagai seoarang pengurus tingkahlaku.


Guru perlu berusaha untuk membimbing dan membentuk tingkahlaku murid yang positif
dan menghentikan tingkahlaku negetif mengikut nilai, norma dan kehendak masyarakat .
Asas penting dalam pembentukan tingkahlaku murid adalah dengan membina hubungan
yang positif antara guru dan murid didalam sekolah atau bilik darjah.Guru perlu
mempunyai kemahiran strategi tertentu untuk membolehkan murid membuat pilihan
tingkahlaku yang dapat meningkatkan peluang pembelajaran untuk diri sendiri. Usaha
dapt dilaksanakan dengan cara penyerapan nilai murni samada secara langsung atau
secara tidak langsung melalui aktiviti pembelajaran dibilik darjah ataupun ketika
perlaksanaan aktiviti kelab dan persatuan.

Selain itu, dalam membentuk nilai , norma ,sahsiah dan tingkahlaku positif guru
boleh mengendalikan projek gotong- royong untuk membersihkan kawasan sekolah, balai
raya, pusat warga tua, rumah anak yatim sebagai usaha untuk menyediakan peluang
untuk pelajar berinteraksi sesama mereka atau dengan penghuni-penghuni di pusat-pusat
tersebut. Ini juga merupakan peluang untuk pelajar bersosialisasi secara aktif dan sihat.

Seseorang guru juga mampu memainkan perananya sebagai pengurus bilik


darjah. Field (2004) menyamakan peranan guru dengan kapten sebuah kapal. Menurut
beliau, bilik darjah boleh disamakan dengan sebuah kapal di mana guru adalah juru
kemudi yang memimpin sekumpulan murid-murid yang mempunyai pelbagai personaliti.
Kejayaan kepimpinan guru akan menentukan kejayaan sesebuah organisasi yang
dipimpinnya. Kepimpinan bilik darjah adalah satu unit yang akan mempengaruhi
keseluruhan keberkesanan sesebuah sekolah termasuk perbezaan dalam pencapaian
murid-murid dalam sekolah.

Selaras dengan itu, seseorang guru harus merancang kaedah yang sesuai
sebelum melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini adalah bagi
menyampaikan isi kandungan yang disampaikan dengan betul dan tepat. Selain itu, ia
adalah penting bagi seseorang guru supaya dia dapat mengawal dan menguruskan kelas
dengan baik.

Di samping ibubapa, seseorang murid meluangkan masa yang panjang dengan


seseorang guru. Dengan itu, guru juga boleh memainkan peranannya sebagai pengganti
ibubapa. Seseorang guru harus sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan pelajar
dengan merapati pelajar dan mengenal pasti mereka yang bermasalah dan merujuk
mereka kepada kaunselor. Terdapa pelajar yang mempunyai yang tidak dapat meluahkan
kepada sesiapa. Hal ini akan menyebabkan pelajar terdapat mengalami ganguan semasa
belajar. Dengan ini, tahap pembelajaran murid tersebut mungkin merosot.

Oleh sebab itu, guru harus menjadi seorang menjadi pendengar yang peka kepada
curahan perasaan pelajar dan memberi sokongan emosi dalam keadaan krisis. Sebagai
contohnya, ada pelajar yang mengalami masalah pembulian di sekolah. Pelajar tersebut
mungking akan berasa takut dan tidak tahu di mana perlu diluahkannya. Dalam keadaan
ini, guru patut memberi sokongan moral kepada pelajar tersebut dan mengambil tindakan
yang patut dilakukan secara undang-undang.

Guru dan kakitangan sekolah harus mengenal pasti masalah pelajar dengan
segera, supaya boleh memberi bantuan kepada pelajar sebelum masalahnya menjadi
lebih besar atau lebih serious. Sekiranya guru itu tiada masa atau tidak terlatih untuk
membimbing masalah tersebut, ia haruslah mempastikan bahawa pelajar tersebut
dirujukkan kepada orang lain yang lebih bertauliah supaya pelajar tersebut mendapat
bantuan yang diperlukannya. Antara cara yang boleh seseorang guru boleh menggunakan
untuk mengenal pasti masalah pelajar ialah perhatikan tingkah laku pelajar anda di dalam
dan di luar kelas, bagaimana ia berinteraksi antara satu sama lain, bagaimana ia
berkomunikasi dan menyuarakan perasaannya,galakkan pelajar anda membincangkan
masalah dan pengalamannya secara terbuka dengan anda.

Hal ini akan membolehkan anda mengesan masalah yang serious lebih awal dan
mencegahnya sebelum ia menjadi serious. Selain itu, guru juaga berbincang dengan ibu
bapa untuk meninjau sama ada mereka mempunyai maklumat terhadap anaknya, rekod
kesihatannya, tingkah laku di rumah, dan sebagainya; dan mengadakan sesi bimbingan
secara peribadi dengan pelajar tersebut untuk membicangkan masalahnya yang telah
anda perhatikan, supaya mereka boleh mengenal pastinya dengan lebih awas dan
langkah-langkah pencegahan boleh diambil.

Seseorang guru juga boleh bertindak sebagai pengamal reflektif, Mengikut Kamus
Dewan Dwibahasa, reflektif ditakrifkan sebagai gambar dalam dalam cermin; pembalikan;
renungan atau pernyataan fikiran dalam bentuk tulisan atau percakapan. Mengikut
Mezirow (1994), mengamalkan reflektif dalam proses pedagogi membolehkan
pembelajaran bermakna (meaningful learning) berlaku menerusi penilaian kendiri
terhadap sesuatu andaian, pola interaksi dan tindakan.
Melalui amalan reflektif, seorang guru bukan sahaja dapat memanfaatkannya
untuk membantu pelajar-pelajarnya meminati pelajaran, malah mengelakkan keciciran
ilmu dalam kalangan pelajar sehingga menyebabkan mereka tidak lagi mahu bersaing
dengan rakan-rakan yang lebih cemerlang dan sentiasa berasa rendah diri yang lama-
kelamaan menyebabkan mereka menjadi kelompok pelajar yang gagal atau lemah dalam
pelajaran. Guru reflektif pastinya tidak akan mengabaikan potensi pelajarnya dan sering
kali bereflektif dan membantu pelajarnya membuat refleksi agar situasi ‘menang-menang’
dapat diperoleh. Jika situasi ini dapat diwujudkan, saya percaya prestasi sesebuah
sekolah juga akan turut meningkat.

Di samping itu, seseorang guru juga mempunyai peranan sebagai penganti


ibubapa. Dalam bahasa Latin ia dikenali sebagai IN LOCO PARENTIS. Selain ibu bapa,
cikgu adalah insan yang paling hampir dgn pelajar. Dengan ini, mereka memainkan
peranan yang penting dalam kehidupan seseorang murid. Perkembangan awal kanak-
kanak bermula di rumah di mana murid didedahkan dengan aspirasi, nilai dan sikap. Ibu
bapa menjadi model dari segi sikap dan perlakuan. Hal ini adalah kerana setiap pekara
dan kelakuan yang ditunjukkan mempengaruhi minda mereka dan mendorong mereka
untuk ikutnya. Yang pastinya, murid akan berkelakuan baik jika didedahkan dengan
contoh yang baik.

Perkembangan dunia aspek ekonomi, sosial, politik dan teknologi seharusnya menjadi
indikator asas kepada sistem pendidikan dan persekolahan untuk memenuhi keperluan
tenaga manusia yang berteraskan keilmuan yang berkualiti, asas nilai dan moral yang
berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, semangat patiotis dan memelihara perpaduan
rakyat sebagai bangsa Malaysia, dan manusia yang bertaraf dunia. Para pendidik adalah
wahana yang boleh menentukan corak manusia yang mampu menghadapi alaf baru, abad
ke-21.Proses pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke 21 masih tetap berpusatkan
pelajar. Malah ia perlu dipertingkatkan dariapda apa yang diamalkan sekarang. Guru
memainkan peranan lebih penting kepada pelajar dengan melibatkan pelajar sepenuhnya
secara aktif dalam semua aktiviti sama ada di dalam atau di luar darjah.

Guru lebih-lebih lagi berperanan sebagai pemudah (fasilitator) pembelajaran dan


berperanan sebagai pembekal maklumat. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran
perlu dirancang oleh guru bagi membina dan mengukuhkan minat murid terhadap
pembelajaran. Murid dibimbing supaya bersedia menerima pengajaran dan berupaya untuk
meneruskan pembelajarannya sendiri. Pelajar ketika itu perlu dilatih untuk berdikari, yakin
pada diri sendiri dan meningkatkan rasa tanggungjawab.

Anda mungkin juga menyukai