Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2018

PERNIAGAAN TINGKATAN 5

MINGGU/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI/ CATATAN


TARIKH PEMBELAJARAN I-THINK/KERJA KURSUS

1/1/2018 CUTI TAHUN BARU

Minggu 1 3.1 Pengurusan Sumber Murid boleh: Cadangan aktiviti: Nota:


2/1-4/1 Manusia 3.1.1 Menyatakan definisi pengurusan 1. Murid mengumpul keratan akhbar Peranan pengurusan sumber
sumber manusia dalam sesebuah tentang iklan pekerjaan. manusia melibatkan proses
perniagaan. merancang,mengorganisasi,
2. Menyenaraikan keperluan memimpin dan
kemahiran dan kelulusan untuk mengawal dalam:
jawatan yang diiklankan. (i) Keperluan pekerja,
perekrutan pekerja,
3. Peta i-Think kontrak pekerjaan dan
Peta Pokok – jenis pekerjaan deskripsi tugas.
dengan kelulusan serta kemahiran (ii) Membangunkan
diperlukan. pasukan untuk
mencapai sasaran.
(iii Prestasi pasukan.
(iv)Latihan peningkatan
Minggu 2 3.1.2 Menjelaskan peranan 1. Peta i-Think kemahiran
7/1-11/1 pengurusan sumber manusia Peta Buih – Peranan pengurusan (v) Membentuk persekitaran
dalam sesebuah perniagaan sumber manusia kerja yang positif dan
harmoni.
3.1.3 Mengaplikasikan peranan 2.Membuat analisis terhadap (vi)Pemantapan budaya
pengurusan sumber manusia kesesuaian kemahiran dengan profesional.
dalam pembangunan perniagaan jawatan yang diiklankan serta gaji (vii)Menggalakkan
yang mampan. yang ditawarkan. kreativiti dan inovasi.
(viii)Pemberian insentif
yang munasabah.
(ix) Pemberhentian
pekerja.

1
Aspek pengelolaan sumber
Minggu 3 3.1.4 Menganalisis aspek pengelolaan 1. Kajian terhadap profil pekerja manusia dalam
14/1-19/1 sumber manusia dalam dalam sebuah organisasi keuntungan pembangunan perniagaan
pembangunan perniagaan atau bukan keuntungan yang mampan ialah dengan
yang mampan menyediakan:
2. Membuat koleksi dokumen
3.1.5 Menilai hubungkait antara pengambilan pekerja yang digunakan (i) Penempatan pekerja
kemahiran kebolehkerjaan yang dalam organisasi yang dipilih dan dan fasiliti yang
perlu dimiliki pekerja dengan menganalisis untuk menghasilkan berkaitan.
kejayaan sesebuah perniagaan. satu laporan. (ii)Standard prosedur
operasi tugas
3. Apakah implikasi kepada sesebuah (iii)Sistem penggajian
perniagaan apabila pengurusan (iv)Penghargaan dan
sumber manusia tidak berkesan? hukuman.
(v) Penyelesaian masalah.
(vi) Struktur organisasi

Minggu 4 3.1.6 Mencipta satu struktur organisasi 1. Mengumpulkan keratan akhbar Kemahiran kebolehkerjaan:
21/1-25/1 dalam sebuah perniagaan. mengenai iklan jawatan kosong. (i) Kelayakan yang
bersesuaian.
3.1.7 Mencadangkan idea baharu bagi 2. Murid melakar struktur organisasi (ii) Berpengalaman.
satu sistem penggajian pentadbiran sekolah (iii) Berpengetahuan
berpandukan struktur organisasi tentang produk
yang dibina dan perkhidmatan.
(iv) Berpengalaman dalam
industri tertentu
(v) Keberkesanan
mencapai sasaran
individu dan
pasukan/jabatan

Minggu 5 3.2 Pengurusan Sumber Murid boleh: Cadangan aktiviti: Nota:


28/1-1/2 Fizikal dan Teknologi 3.2.1 Menjelaskan tujuan mengurus 1.Perbandingan pengurusan sumber Sumber fizikal ialah:
sumber fizikal yang diperlukan fizikal dan teknologi dalam sesebuah (i)Bangunan dan
dalam operasi sesuatu organisasi perniagaan. kemudahan.
perniagaan. (ii)Kilang dan mesin.
3.2.2 Menghuraikan prosedur 2. Peta i-Think – (iii)Peralatan TMK.
mengurus sumber fizikal Peta Pokok-Sumber fizikal dan (iv)Stok.
yang diperlukan dalam operasi teknologi dalam sesebuah organisasi (v) Bahan mentah.
sesuatu perniagaan perniagaan. (vi) Produk siap
2
31/1 CUTI UMUM THAIPUSAM

Minggu 6 3.2 Pengurusan Sumber 3.2.3 Menjelaskan tujuan mengurus 1 Kenal pasti sumber fizikal dan Pengurusan sumber fizikal
4/2-8/2 Fizikal dan Teknologi sumber teknologi yang teknologi daripada akhbar, meliputi:
diperlukan dalam operasi sesuatu internet atau media lain (i) Perlindungan insurans
perniagaan dan keselamatan; dan
2. Murid mencadangkan prosedur (ii) Penyelenggaraan dan
mengurus sumber teknologi dalam baik pulih secara
3.2.4 Menghuraikan prosedur operasi sesuatu perniagaan. terancang.
mengurus sumber teknologi
yang diperlukan dalam operasi 3. Edaran bahan lembaran Sumber teknologi ialah:
sesuatu perniagaan Contoh organisasi perniagaan (i)Harta intelek (reka
bentuk.lukisan, muzik
dan (video).
(ii)Lesen perisian.
Minggu 7 3.2.5 Mengaplikasikan pengetahuan 1. Membuat kajian mengenai (iii)Kemahiran dan
11/2-14/2 pengurusan sumber fizikal dan prosedur yang betul dalam pengalaman
sumber teknologi dalam mengurus sumber fizikal dan
satu perniagaan yang mampan. teknologi.
Pengurusan sumber
2. Peta i-Think- Peta Buih teknologi ialah
15/2 CUTI PERAYAAN TAHUN Pengurusan sumber fizikal paten dan hak cipta
BARU CINA terpelihara
16/2 CUTI TAHUN BARU CINA 3. Peta i-Think - Peta Buih
19/2 CUTI PERAYAAN Pengurusan sumber teknologi
TAHUNBARU CINA

Minggu 8
18/2-22/2 3.2.6 Membandingkan kesan 1. Membuat perbandingan dari
pengurusan sumber fizikal aspek pengurusan sumber
dan teknologi dalam fizikal dan teknologi di antara
mempertingkatkan kecekapan satu perniagaan berasaskan
sesebuah organisasi perniagaan. produk dengan perniagaan
berasaskan perkhidmatan
3.2.7 Membuat rumusan perkaitan di
antara pengurusan sumber fizikal 2. Peta i-Think
dan teknologi dalam Peta Buih Berganda
mempertingkatkan kecekapan Perbandingan kesan pengurusan
sesebuah organisasi sumber fizikal dan teknologi
perniagaan

3
Minggu 9 3.3 Sumber Pembiayaan Murid boleh: Nota:
25/2-1/3 Perniagaan 3.3.1 Mengenal pasti sumber 1. Peta i-Think –Peta Buih Skop sumber pembiayaan
pembiayaan untuk sesebuah Skop sumber pembiayaan dalaman:
perniagaan. sesebuah perniagaan (i)Simpanan peribadi; dan
(ii)Modal daripada
Projek Perniagaan 3.3.2 Menghuraikan jenis pembiayaan keuntungan (rizab).
dalaman dan luaran yang sesuai untuk
sesebuah perniagaan. 2. Peta i-Think – Peta Pokok Skop sumber pembiayaan luaran:
Jenis sumber pembiayaan a) Jenis pembiayaan daripada
3.3.3 Menyelesaikan keperluan luaran. bank/institusi kewangan:
pembiayaan bagi sesebuah
perniagaan. (i) Modal permulaan;
(ii) Sewa beli;
(iii Pajakan;
(iv) Pemfaktoran;
3.3.4 Membandingkan kekuatan dan (v) Syer;
kelemahan jenis pembiayaan untuk 1. Murid dapat mengkelaskan (vi) Overdraf;
Minggu10 Projek Perniagaan sesebuah perniagaan. kekuatan dan kelemahan jenis (vii)Pinjaman perniagaan; atau
4/3-8/3 pembiayaan. gadaian/Ar-Rahnu
3.3.5 Menghuraikan prosedur
mendapatkan sumber pembiayaan untuk 2. Membuat rumusan berkaitan
sesebuah perniagaan. peranan pihak kerajaan membantu
mendapatkan sumber pembiayaan
3.3.6 Membuat justifikasi jenis untuk sesebuah perniagaan.
pembiayaan yang sesuai digunakan
untuk memulakan sesebuah perniagaan 3. Faktor-faktor dipertimbangkan
untuk pembiayaan memulakan
perniagaan.

Minggu 11 Projek Perniagaan


11/3-15/3

4
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1 :
17 / 3 / 2018 - 25 / 3 /2018

Minggu 12 Nota:
25/3 - 29/3 1. Rumusan butiran dalam pernyata Butiran dalam penyata
kewangan kewangan:
(i)Belanjawan kos.
2. Rumusan butiran dalam pernyata (ii)Kos tetap.
pendapatan (iii)Kos berubah.

3. Rumusan butiran dalam penyata (i)Penyata pendapatan:


kewangan (a) Hasil jualan
(b) Kos Jualan
(c) Hasil-hasil lain.
(d) Belanja-belanja lain.

Minggu 13 (ii)Penyata Kunci Kira-Kira:


1/4 - 5/4 1. Rumusan butiran dalam pernyata (a) Aset bukan semasa;
kunci kira-kira (b) Aset semasa.
(c) Liabiliti semasa.
(d) Liabiliti bukan semasa
(e) Ekuiti pemilik

(i)Titik Pulang Modal ialah:


(a) Satu tahap kuantiti
pengeluaran apabila
jumlah hasil jualan sama
dengan jumlah kos;
Minggu 14 1. Dapat mengkelaskan pihak-pihak (b) Kuantiti pengeluaran tidak
8/4-12/4 yang berkepentingan kepada penyata emberi sebarang untung
kewangan sesebuah perniagaan. atau rugi.
(c) Jumlah hasil hanya cukup
untuk menampung jumlah kos.
2. Peta i-Think – Peta Buih
Kegunaan pernyata kewangan. Kegunaan Penyata Kewangan:
(i) Penyata Pendapatan:
3. Medapatka maklumat dari internet (a) Mengukur prestasi
meningkatkan prestasi periagaan. perniagaan.
(b) Meningkatkan jumlah
4. Cadangan berkumpulan kaedah keuntungan.
meningkatkan jumlah untug

(ii) Lembaran Imbangan


(Kunci Kira-Kira):
5
(a) Meningkatkan untung
bersih

(b) Penilaian perniagaan.

1. Edaran bahan lembaran.

2. Menonton rakaman video atau siaran Skop Nisbah Asas:


Minggu 15 televisyen: a) Analisis Nisbah Untung:
15/4--9/4 (i)Perbincangan kumpulan Mengukur kadar
(ii)Membuat ulasan untung/pulangan
(iii)Membuat pembentangan yang diperoleh:

% untung tokokan
3. Rumusan kedudukan kewangan
perniagaan % margin untung kasar

% margin untung bersih

% pulangan
atas modal

b) Analisis Nisbah Kecairan:


Mengukur kemampuan
membayar hutang jangka
pendek:
nisbah semasa

c) Analisis Nisbah
Kecekapan
Minggu 16 Menentukan kecekapan
22/4-26/4 pihak pengurusan
mengendalikan stok:

Pusing Ganti Stok

Pusing Ganti Aset

6
Minggu 17 Nota:
29/4-3/5 1. Sumbangsaran ciri-ciri keperibadian Skop ciri-ciri keperibadian
menjadi seorang usahawan. seorang
usahawan:
2. Peta i-Think – Peta Bulatan (i) Berani mengambil risiko.
Ciri-ciri keperibadian (ii)Kreatif dan inovatif.
menjadi usahawan. (iii)Tabah.
(iv)Yakin diri dan optimistik.
3. Mengadakan lawatan: (v)Berinisiatif dan
(i)Tinjauan ke atas perniagaan bertanggungjawab.
tempatan – Perniaagaan keropok (vi) Komitmen yang tinggi.
lekor di Taman Batu Muda (vii)Pandai mengambil peluang.
(ii)Lawatan sambil belajar (viii)Berfikiran positif untuk
(iii)Lawatan sambil membeli berjaya.
(ix Kebolehan menentukan visi
dan misi.
(x) Berani untuk gagal.
(xi)Semangat sepasukan.
(xii)Berdikari.
(xiii)Fleksibel

Skop kekuatan diri:


(i) Kemahiran pembangunan
karektor
diri.
(ii) Fokus tenaga dan tumpuan.
(iii) Perhubungan baik dengan
pasangan.
(iv) Keupayaan membina
jenama.
(v) Menyelesaikan masalah
kecil terlebih
Dahulu

1/5/2018

7
Minggu 18
6/5-10/5 Skop faktor penyumbang untuk
memulakan
Cadangan aktiviti: perniagaan:
1. Melengkapkan borang inventori diri (i) Modal.
untuk mengenal pasti kecenderungan (ii) Kemahiran.
dan potensi diri. (iii) Lokasi sesuai
(iv) Stok.
Murid dapat merumuskan kekuatan (v) Latihan.
dan potensi diri masing-masing. (vi) Pemasaran (4 P-product,
price,
2 Menemu bual tokoh perniagaan place, promotion).
atau usahawan tempatan untuk (vii) Bantuan profesional
mengenalpasti ciri-ciri
keusahawanan dan faktor
penyumbang kepada perniagaan
beliau.
Murid dapat merumus dan
melaporkan hasil temu bual.

1.Mengkaji petikan kes berkaitan


seorang usahawan dan Kelebihan menjalankan
membentang faktor penyumbang perniagaan:
kepada kejayaan perniagaannya. (i) Objektif peribadi.
(ii)Objektif perniagaan.
(iii)Keberuntungan perniagaan.
2. Mengumpul maklumat berkaitan
faktor-faktor persediaan diri bagi
memulakan perniagaan daripada
i) Internet
ii)Perbincangan kumpulan
iii)Pembentangan hasil dapatan
perbincangan.
3. Sumbang saran kelebihan berniaga
sebagai kerjaya

Minggu 19-
21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
13/5-31/5
CUTI HARI WESAK :
29/5/2018
8
Minggu 22 4.2 Persediaan Memulakan Murid boleh: Cadangan aktiviti: Nota:
3/6-7/6 Perniagaan: 4.2.1 Mengenal pasti akta-akta 1 Menganalisis akta-akta penubuhan Akta penubuhan perniagaan:
perniagaan dan menyediakan rumusan.
berkaitan penubuhan (i) Akta Pendaftaran Perniagaan
Akta penubuhan perniagaan. 2. Peta i-Think-Peta Buih
1956.
perniagaan Akta-akta penubuhan perniagaan (ii) Akta Perkongsian Liabiliti
4.2.2 Melaporkan peraturan dan kesan Terhad 2012.
yang mempengaruhi persediaan 3 Melaporkan langkah-langkah utama (iii) Akta Syarikat 1965.
memulakan perniagaan penubuhan sebuah perniagaan.
berdasarkan akta-akta di atas. Skop penubuhan:
4 Simulasi - Mengaplikasikan peraturan (i)Milikan Tunggal.
4.2.3 Menganalisis prosedur penubuhan perniagaan dalam (ii)Perkongsian.
mendaftar satu perniagaan.
penubuhan setiap pemilikan (iii) Syarikat Berhad.
perniagaan sehin gga 5 Menyedia dan membentangkan Usahawan bertanggungjawab
memperoleh sijil pendaftaran rancangan pemasaran bagi suatu untuk:
perniagaan. produk/perkhidmatan. (i)Mempamerkan sijil.
(ii)Mempamerkan papan tanda
4.2.4 Menganalisis tanggungjawab 6. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri: murid perniagaan.
yang perlu dipatuhi oleh menyenaraikan aspek pemasaran yang (iii)Nama dan nombor
usahawan setelah memperoleh dapat difikirkan. pendaftaran perniagaan
Sijil Pendaftaran Perniagaan. tertera pada dokumen
7. Menyediakan unjuran 3 tahun penyata
aliran tunai.
rasmi perniagaan.
(iv)Memperbaharui sijil
perniagaan.
(v) Mendaftarkan perubahan
maklumat perniagaan.
(vi)Menamatkan pendaftaran
perniagaan apabila perlu.

Cadangan aktiviti:
Dokumen Perniagaan 4.2.5 Menyatakan dokumen perniagaan Skop dokumen perniagaan:
yang perlu disimpan dengan 1. Mengumpul bahan –dokumen perniagaan (i) Rekod transaksi bank –
lengkap dalam sesebuah dalam kumpulan perbincangan penyata bank.
perniagaan. (ii) Rekod pembelian.
2. Menyedia dan membentangkan (iii) Rekod jualan.
4.2.6 Melakukan simulasi penyediaan rancangan perniagaan mengikut format (iv)Rekod kos operasi (kos
dan penyimpanan dokumen yang ditentukan. selain daripada kos
perniagaan yang dirancang. pembelian).
3. Peta i-Think- Peta Bulatan
Tujuan rancangan perniagaan (v) Rekod ambilan dan modal
4.2.7 Menyediakan penyata aliran tunai
yang mudah berasaskan dokumen 1. Peta i-Think-
perniagaan yang dirancang i) Peta Buih
Kepentingan rancangan pentadbiran
9
ii)Peta Buih
Kepentingan rancangan operasi

iii)Peta Buih
Kepentingan rancangan pamasaran

iv) Peta Buih


Kepentinngan rancangan kewangan

2. Menjalankan aktiviti jualan secara


bergerai atau kiosk

3. Menyediakan laporan aktiviti perniagaan


tersebut berpandukan format yang
ditentukan.

9/6-24/6 CUTI PERTENGAHAN


TAHUN

15/6-16/6 HARI RAYA AIDILFITIRI

10
Minggu 23 Pemasaran dan Jualan 4.2.8 Menyatakan definisi pemasaran Cadangan aktiviti Skop aspek pemasaran dan
24/6-28/6 dan jualan 1. Kumpulan perbincangan menghasilkan jualan
satu produk untuk dipasarkan dalam
perniagaan.
4.2.9 Menghuraikan persediaan untuk 1.Produk/Perkhidmatan:
menjalankan aktiviti pemasaran dan 2. Murid boleh merancang menjalankan
(a) Ciri-ciri dan bentuk fizikal
jualan bagi produk dan aktiviti pemasaran dan jualan bagi Produk yang ditawarkan.
perkhidmatan. produk mereka seperti : (b) Ciri-ciri dan pakej sokongan
(i) Kiosk perniagaan perkhidmatan yang
(ii)Ekspo atau pameran ditawarkan.
(iii)Lawatan sambil belajar (c) Harga produk atau
(iv)Lawatan sambil berniaga perkhidmatan
(d) Keistimewaan produk atau
3. Peta i-Think – Peta Buih
perkhidmatan berbanding
Skop aspek pemasaran dan jualan
produk pesaing.

2. Tempat dipasarkan:
(a)Tempat dan cara
produk/perkhidmatan
ditawarkan.
(b)Menjadikan produk /
perkhidmatan lebih dekat
dengan pelanggan berbanding
produk/perkhidmatan pesaing.

3. Harga:
(a) Pelanggan bersifat sensitif
kepada harga
produk/perkhidmatan.
(b) Nilai produk/perkhidmatan
kepada pembeli.
(c) Diskaun.
(d) Harga produk/perkhidmatan
berbanding pesaing

4. Promosi:
(a) Tempat dan waktu yang
sesuai promosi diadakan
(b) Bentuk promosi yang sesuai
untuk produk/perkhidmatan
(c) Isu yang boleh dijangka
untuk memulakan promosi
(d) Kaedah promosi berbanding
pesaing.

11
Minggu 24 4.3 Merancang Pengendalian 4.3.1 Menyatakan definisi rancangan Cadangan aktiviti Nota:
1/7-5/7 Perniagaan perniagaan. 1. Nyatakan projek perniagaan anda mahu Kepentingan menyediakan
ceburi? Apakah faktor-faktor rancangan Rancangan Perniagaan:
perniagaan?
(i) Memberi peluang kepada
2. Sumbangsaran aspek yang mesti
usahawan menilai projek yang
kenalpasti dalam rancangan perniagaan. dirancang dengan teliti.
(ii) Memberi gambaran sama ada
3. Mengumpul dan membincangkan projek yang dirancang berdaya
maklumat dalam rancangan perniagaan maju atau tidak.
dan persaingan perniagaan sedia ada. (iii)Menganggar keperluan
sumber perniagaan.
(iv Meyakinkan pihak
pelabur/bank.
(v) Menjangka risiko dan
masalah yang mungkin timbul
semasa melaksanakan projek
perniagaan tersebut.

Format rancangan perniagaan:


Cadangan aktivti:
Minggu 25 4.3.2 Menjelaskan kepentingan (i) Pengenalan dan ringkasan
1. Membuat ringkasan rancangan
8/7-12/7 menyediakan rancangan eksekutif.
perniagaan yang dipilih oleh pelajar
perniagaan (ii) Tujuan rancangan
secara berkumpulan.(Simulasi
perniagaan/kertas kerja.
memulakan perniagaan)
(iii) Latar belakang perniagaan.
2. Menonton rakaman video atau siaran
(iv) Latar belakang ahli kongsi.
televisyen (v) Ledudukan tapak projek.
(i) Misalnya rancangan CEO DESA (vi) Objektif projek
dalam ASTRO (vii) Rancangan pentadbiran
(ii) Membuat ulasan (viii) Rancangan operasi
(iii)Membuat pembentangan (ix) Rancangan pemasaran
4.3.3 Menghuraikan format rancangan (x) Rancangan kewangan
Minggu 26 perniagaan 3 Peta i-Think – Peta Pokok (xi) Penutup
Format rancangan perniagaan.4.
15/7-19/7 . (xii) Lampiran (dokumen
4. Menjemput Ikon Usahawan untuk sokongan)
memberi ceramah berkaitan
menyediakan rancangan perniagaan
Minggu 27 4.3.4 Menyediakan satu rancangan yang berkesan.
22/7-26/7 perniagaan

12
Minggu 28 ULANGKAJI PEPERIKSAAN
29/7-2/8 PERCUBAAN SPM

Minggu 29 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


5/8-9/8 6/8/2018 - 30/8/2018

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


Minggu 30 6/8/2108 - 30/8/2018
12/8-16/8

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL KE DUA
18/8-26/8

CUTI RAYA HAJI


22/8/2018

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


Minggu 31 6/8/2018 - 30/8/2018
26/8-29/8
HARI KEBANGSAAN
31/8/2018

PERBINCANGAN KERTAS
Minggu 32 PERIKSAAN PERCUBAAN SPM
2/9-6/9

LATIH TUBI KERTAS


PEPERIKSAAN PERCUBAAN
NEGERI-NEGERI LAIN

Minggu 33 HARI KEPUTERAAN YDPA


9/9-13/9 9/9/2018
13
LATIH TUBI KERTAS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
NEGERI-NEGERI LAIN

CUTI UMUM
10/9/2018

AWAL MUHARRAM
11/9/ 2018

HARI MALAYSIA
16/9/2018

Minggu 34 LATIH TUBI KERTAS


16/9-20/9 PEPERIKSAAN PERCUBAAN
NEGERI-NEGERI LAIN

CUTI HARI MALAYSIA


17/9/2018

Minggu 35 LATIH TUBI KERTAS


23/9-27/9 PEPERIKSAAN PERCUBAAN
NEGERI-NEGERI LAIN
Minggu 36
30/9-4/10 PROGRAM PECUTAN SPM

Minggu 37
7/10-11/10
PROGRAM PECUTAN SPM

Minggu 38
14/10-18/10
PROGRAM PECUTAN SPM

Minggu 39
21/10-25/10 PROGRAM PECUTAN SPM

14
Minggu 40
28/10-1/11 PEPERIKSAAN SPM

Minggu 41
5/11-11/11 CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI
5/11/2018

CUTI DEEPAVALI
6/11/2018

CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI


7/11/2018
Minggu 42
12/11-18/11 PEPERIKSAAN SPM

MAULIDUR RASUL
20/11/2018
Minggu 43
19/11-25/11 CUTI AKHIR TAHUN
24/11/2018 -31/12/2018

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

……………………………… ……………………………….. ……………………………..


(NORMAH BT HUSSEIN) (PN NOR ANIDA BT MAMAT) (TUAN MHD ARIFF BIN MHD SHARIFF)
Ketua Panitia Perniagaan Penolong Kanan Pentadbiran Pengetua
SMK Taman Selayang SMK Taman Selayang SMK Taman Selayang

15
:

16