Anda di halaman 1dari 23

AG20803 BIOGEOGRAFI

Topik 2
SEJARAH
BIDANG BIOGEOGRAFI
Pengenalan
Persekitaran
hidupan

Hubungan
Proses dan
antara
Biogeografi bentuk sistem
biotik~biotik;
biosfera
biotik~abiotik

Struktur dan
proses
Aristotle
Aristotle (384 BC - 322 BC)
 Orang pertama mengemukakan
persoalan berkaitan biogeografi melalui
penulisan beliau ‘– How are organisms
distributed around the world?
 Persoalan dan pandangan mengenai
dinamika dan perubahan bumi.
Carolus Linnaeus (1707- 1778)
Memperkenalkan asas taksonomi
tatanama dan biologi moden

Sistem klasifikasi spesies (hierarki/


binomial)

– Kingdom
– Phyla
– Class – Order
– Family
– Genera
– Species

Mengemukakan hipotesis pengagihan/


taburan kepelbagaian bio
(biodiversiti)
Comte de Buffon
 Abad 17
 Perbandingan ideanya dengan Linnaeus
 Prinsip biogeografi yang awal“ Buffon's
Law”.
 Ia menyatakan bahawa persekitaran
yang mempunyai persamaan tetapi
terpisah mempunyai spesies mamalia dan
burung yang berbeza.
Charles Darwin
 Pertengahan abad 18
 ‘Origin of species’
 Pemilihan semulajadi
(Natural selection)
 Teori Evolusi
Alexander von Humbold
 Abad 17-18
 Bapa fitogeografi
 Hukum asas alam sekitar melalui kajian
taburan
 Memperluaskan hukum Buffon (Buffon’s
Law)
 Zon floristik
 Tumbuhan dan iklim/ spesies bergeral
mengikut perubahan iklim
Zaman explorasi/ penjelajahan
Eropah
 Abad 18 dan 19
 Pengumpulan spesimen, katalog dan
perbandingan
 Pertengahan abad 18- pergerakan
keagamaan
 membantutkan usaha/ kerja-kerja
‘naturalist’ (penyelidik alan sekitar)
 Pergerakan keagamaan- ‘Tuhan pencipta
semua spesies, bumi, ikllim...’
Alfred Russel Wallace
 Abad ke 18-19
 Asal – England
 "Father of Biogeography."
 Ahli geografi, penyelidik alam sekitar, penjelajah, ahli antropologi
dan ahli biologi.
 Mempopularkan kajian biogeografi
 hubungan antara makhluk hidup dengan daerah / wilayah
tertentu di permukaan bumi
 Kajian popular: Sungai Amazon dan Kepulauan Melayu (Malay
Archipelago)
 1858 ~ mendapati perubahan geologi yang terjadi di wilayah
Indonesia tengah dan implikasinya kepada penyebaran fauna.
 Garis Wallace (Wallace Line)- mengenal pasti flora dan fauna di
antara kawasan Asia dan Australia.
Alfred Russel Wallace
 Memperkenalkan 6 wilayah biogeografi berdasarkan ciri
tumbuhan dan haiwan yang khusus dan unik.

 Setiap wilayah geografi tersebut memiliki rintangan atau


halangan alam akibat penyatuan atau pemisahan benua
pada masa lampau. (Hanyutan benua~taburan spesies)

 Palearctic (Eropah dan Asia), Nearctic (Ameika Utara),


Neotropical (Mexico dan America
Selatan), Ethiopian (Afrika), Indian (Asia Tenggara dan
Indonesia) and Australian (Australia and New Guinea).
Garis Wallace

Garis Wallace dan Weber membahagikan Indonesia kepada


3 bahagian, iaitu wilayah barat Garis Wallace, wilayah timur Garis
Weber dan wilayah tengah.
Garis Wallace
Enam Wilayah taburan spesies
oleh Wallace

http://www.geo.arizona.edu/Antevs/ecol438/walcregn.html
Idea Wallace dan Darwin
 Darwin mula merumuskan teori pemilihan
semulajadi pada lewat 1830-an
 Sering berkomunikasi secara aktif dengan Wallace
berkaitan ideanya
 Wallace membekalkan Darwin dengan burung
untuk kajiannya dan mendapatkan bantuan Darwin
dalam menghasilkan ideanya mengenai evolusi.
 Kedua-duanya menghasilkan teori evolusi yang
hampir serupa
 Charles Lyell dan Joseph Dalton Hooker
menyusun teori Darwin dan Wallace
untuk dipersembahkan kepada mesyuarat
Persatuan Linnaean pada tahun 1858.

 Darwin telah menghasilkan buku


berkaitan evolusi evolusi (1859); Wallace
pula menumpukan kajiannya mengenai
kepentingan biogeografi.
Alfred Wegener
 1915
 Ahli meteorologi Jerman
 Hipotesis tentang Apungan atau hanyutan
Benua (Hypothesis of Continental
Drift).
 Pendapat~ Pangaea, (kepingan benua
besar) telah mengalami pemecahan pada
jutaan tahun lalu, kemudian benua-benua
pecahannya secara perlahan bergerak
menuju kedudukan kini. Pergerakan
berlaku sehingga hari ini.
 Pergerakan plat dan hanyutan benua
 Kaji fosil tumbuhan dan haiwan
Alfred Wegener

Kajian terhadap fosil menunjukkan ada persamaan spesies antara wilayah


Terpisah, ini menunjukkan wilayah tersebut pernah bercantum antara satu
sama lain ~ Wegener
Robert H MacAthur dan E.O Wilson
 1967
 Teori keseimbangan
Biogeografi
kepulauan
 Peranan imigrasi dan
kepupusan spesies
asal
 Kesimbangan
dinamik
Odum
 1960-an
 Ekosistem
 Kedinamikan
 Sesaran
 Komuniti klimaks
Pengkaji hidupan lain
 Clements (1916)- Kajian sesaran tumbuhan
 Whittaker (1950-an)- perubahan komposisi
tumbuhan mengikut tempat
 Edwards Forbes (1964)- Kajian ~pedogenik
(tanah-tanih), jenis-jenis tanih dan keadaan cuaca,
kepentingan manusia yang merubah tanih
 Van Steenis (1972) – kajian flora pergunungan
Sulawesi dan membahagikannya kepada flora asal
tempatan (autokton) dan flora luar (alokton).
Kajian terkini
 Resilience
 Sustainability
 Kesihatan ekosistem
 Dan kajian-kajian lain yang lebih
menumpukan kepada kajian mengenai
hubungan manusia dan
persekitarannya
Rujukan
 Tivy, Joy. 1992. Terj. Biogeografi: Kajian Tumbuhan Dalam
Ekosfera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka.

 Atas talian:

 http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_33
51_f12/pdf/02-history%20of%20biogeography.pdf
 https://www.thoughtco.com/what-is-biogeography-1435311
 http://biomed.brown.edu/Courses/BIO48/29.Biogeography.HT
ML
 http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_33
51_f12/pdf/08-dispersal_&_persistence.pdf
 http://www.geo.arizona.edu/Antevs/ecol438/walcregn.html
 http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/history_16
Sekian