Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 (PPPM)


TAHUN 2018

MINGGU TARIKH BIDANG HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI BBM/ NILAI/UNSUR


PEMBELAJARAN/ PATROTISME/ PPPM/CATATAN
TAJUK PEDAGOGI

1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Lukisan dengan 1. Penghasilan Seni Visual
1 2-12 JAN Visual Seni Visual serta berkornunikasi dalam pelbagai media dan teknik.
Dan sernua bidang seni berkaitan
1. 1 Asas Seni Reka
2
1. 1 Asas Seni Reka Alat dan media: diaplikasikan secara
a. Idea dan proses
diaplikasikan secara bersepadu dalam
mesej / kandungan SENI HALUS
bersepadu dalam Penghasilan Seni Visual )
pengwujudan idea pensel Band 1
Penghasilan Seni Visual
olahan idea pensel warna hingga
)
pen 1.2 Seni Halus Band 6
b. Olahan karya dakwat
1.2 Seni Halus arang
a. Lukisan
Asas Seni Reka krayon
media berus
a. Lukisan teknik penghasilan pastel Pedagogi : Cuti Tahun
perisian kornputer KBAT:
Aras 1 Berkomunikasi melalui aktiviti
Baru
Banding beza
penghasilan karya. Inferens 01/01/18
Teknik pelukisan
Mengkonsepsi
Menjalankan aktiviti secara spontan dan
terancang. garisan kontor
Menghargai keindahan, keharmonian alam VLE
titik titik
dan masyarakat serta berusaha Nota Lukisan
Garisan silang pangkah
memeliharanya.

Aras 2 Memilih maklumat berkaitan b. Apresiasi seni


bidang Seni Halus.
Membanding beza jenis Kornunikasi c. Portfolio ( pilihan
Visual. berfokus)

Aras 3 Mengaplikasikan Asas Seni Reka


dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan
kreatif.
Memiliha dan menggunakan maklumat
yang diperolehi dalarn pembelajaran.
Mendokumentasi proses pembelajaran
secara terancang.

1
3 15-19 1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Catan dengan pelbagai Kemahiran Berfikir Kritis SENI HALUS
JAN Halus Seni Visual serta dalam semua bidang media dan teknik : dan Kreatif Band 1
seni berkaitan: hingga
Band 6
1.2 Seni Halus Media seperti: Pembelajaran Akses
a. Idea dan proses Kendiri
b. Catan mesej / kandungan cat air
tempera Teori Kecerdasan Pelbagai
pengwujudan idea cat poster
pastel
olahan idea Pembelajaran Masteri
media campuran
b. Olahan karya
Pembelajaran Kontekstual
Asas Seni Reka Teknik:

media Pembelajaran
basah atas basah
Konstruktivisme
teknik penghasilan basah atas kering
berus kering
Aras 1 Berkomunikasi melalui aktiviti kecatan ( painterly) Pedagogi :
penghasilan karya. media campuran KBAT:
Menjalankan aktiviti secara spontan dan Banding beza
terancang. Inferens
b. Apresiasi seni
Mengkonsepsi
Menghargai keindahan, keharmonian
alarn dan masyarakat serta berusaha c. Portfolio ( pilihan
memeliharanya. berfokus)
VLE
Aras 2 Memilih maklumat berkaitan Nota Catan
bidang Seni Halus.
Membandingbeza jenis Komunikasi
Visual.
Aras 3 Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan
kreatif.
Memilihara dan menggunakan maklumat
yang diperolehi dalam pembelajaran.
Mendokumentasi proses pembelajaran
secara terancang.
1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Catan dengan pelbagai Kemahiran Berfikir Kritis
4 22 JAN – Halus Seni Visual serta dalam semua bidang media dan teknik : dan Kreatif
Dan 2 FEB seni berkaitan: Pembelajaran Akses
5 a. Idea dan proses mesej / kandungan Kendiri
1.2 Seni Halus Media seperti:
pengwujudan idea/- olahan idea Teori Kecerdasan Pelbagai
b. Olahan karya / Asas Seni Reka /media Pembelajaran Masteri
b. Catan teknik penghasilan cat air Pembelajaran Kontekstual
Aras 1 tempera Pembelajaran
cat poster Konstruktivisme

2
Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan pastel KBAT:
karya. media campuran Banding beza
Menjalankan aktiviti secara spontan dan Inferens
terancang. Mengkonsepsi
Teknik:
Menghargai keindahan, keharmonian
alarn dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya. basah atas basah
basah atas kering
Aras 2 berus kering
Memilih maklumat berkaitan bidang Seni kecatan ( painterly)
Halus. media campuran
Membandingbeza jenis Komunikasi b. Apresiasi seni
Visual. c. Portfolio ( pilihan
berfokus)
Aras 3
Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn
aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
Memilihara dan menggunakan maklumat
yang diperolehi dalam pembelajaran.
Mendokumentasi proses pembelajaran
secara terancang.
6 1.1 Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Cetakan dengan Kemahiran Berfikir Kritis
Dan 5-14 FEB Visual Seni Visual serta berkornunikasi dalam menggunakan pelbagai dan Kreatif
7 sernua bidang seni berkaitan media dan teknik:
a. Idea dan proses /mesej / kandungan SENI HALUS
1.2 Seni Halus Teori Kecerclasan
pengwujudan idea /olahan idea Band 1
Media seperti Pelbagai
b. Olahan karya/Asas Seni Reka /media hingga
d. Cetakan /teknik Band 6
penghasilan lino Pembelajaran Masted
Aras 1 syelek
Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan lekar
Pembelajaran Kontekstual
karya. media campuran
Menjalankan aktiviti secara spontan dan
terancang. Pembelajaran
Teknik seperti
Menghargai keindahan, keharmonian Konstruktivism
alarn dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya. timbulan
Aras 2 kolagrafi
Memilih maklumat berkaitan bidang Seni cetakan saring sutera
Halus. serigrafi KBAT:
Membandingbeza jenis Kornunikasi Banding beza
Visual. Inferens
Aras 3 b. Apresiasi seni
Mengkonsepsi
Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn
aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
Memiliha dan menggunakan maklumat VLE
yang diperolehi dalam pembelajaran. Nota Cetakan

3
1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis
8 20 FEB – Visual bentuk dalam grafik. bentuk dengan dan Kreatif
Dan 2 MAC menggunakan pelbagai Komunikasi Visual
9 media dan teknik Band 1
1.3 Kornunikasi Visual Aras 1 Teori Kecerdasan Pelbagai
berdasarkan idea dan hingga
proses melalui: Band 6
a. Reka Bentuk Grafik Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik Pembelajaran Masteri
yang menjelaskan maksud kepekaan,
mengenalpasti masalah (
keharmonian, keindahan dan keselesaan
i. Simbol spesifikasi ) Pembelajaran Kontekstual
dalam aktiviti penghasilan.
penyelidikan (idea)
proses membuat
penilaian semula Pembelajaran
Aras 2
Konstruktivisme

Membincangkan perkara yang berkaitan Alat dan media:


Pembelajaran Akses
perkembangan Seni Grafik dan
Kendiri
kegunaannya dalam kehidupan seharian.
pensel
Menghasilkan lakaran reka bentuk keda
pensel warna
grafik seperti logo, papan iklan atau KBAT:
pen
risalah yang mudah. Banding beza
pen teknikal
Inferens
pen ruling
pen manuskrip Mengkonsepsi
Aras 3
cat air
cat poster VLE
Menghasilkan reka bentuk grafik dakwat Nota komunikasi visual
berasaskan bidang tertentu. tempera Reka bentuk grafik
Mengaitkan nilai tambah Seni Visual
media campuran
dalam bidang lain. berus
Membuat kemasan dan ketelitian hasil kornputer
kerja.
perisian kornputer
Membuat persembahan hasil kerja. set geometri

Teknik:

lukisan
kecatan ( painterly)
berbantukan computer

10 5-9 MAC PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


5-9 Mac 2018

4
1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Arca dengan Kemahiran Berfikir Kritis
11 12-16 Visual Seni Visual serta berkomunikasi dalam menggunakan pelbagai dan Kreatif
MAC semua bidang seni berkaitan media dan teknik:
a. Idea dan proses /mesej / kandungan /
1.2 Seni Halus Teori Kecerdasan Pelbagai
pengwujudan idea/olahan idea
Media seperti
b. Olahan karya/Asas Seni Reka/media
c. Arca teknik penghasilan Pembelajaran Masteri
plaster of Paris
Aras 1 tanah liat
Berkomunikasi mefalui aktiviti penghasilan Pembelajaran Kontekstual
sabun
karya. lilin
Menjalankan aktiviti secara spontan dan polisterin Pembelajaran
terancang. kayu Konstruktivisme
Menghargai keindahan, keharmonian buluh
alarn dan masyarakat serta berusaha rotan
memeliharanya. Pembelajaran Akses
Aras 2 Kendiri
Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Teknik sepertil
Halus. ICT
Membandingbeza jenis Komunikasi acuan
Visual. luakan
Aras 3 KBAT:
timbulan
Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam Banding beza
aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. Inferens
Memilih dan menggunakan maklumat b. Apresiasi Seni Mengkonsepsi
yang diperolehi dalam pembelajaran.
Mendokumentasi proses pembelajaran c. Portfolio ( pilillan
secara terancang. berfokus)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


17/03/18 – 25/03/18
1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis Komunikasi Visual
12 26 MAC Visual bentuk dalarn grafik. bentuk dengan dan Kreatif Band 1
DAN menggunakan pelbagai Teod Kecerdasan Pelbagai hingga
–6 Aras 1
13 media dan teknik Pernbelajaran Masted Band 6
APRIL 1.3'Komunikasi Visual
Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik berdasarkan idea dan Pembelajaran Kontekstual
yang menjelaskan maksud kepekaan, proses melalui: Pembelajaran
a. Reka Bentuk Grafik keharmonian, keindahan dan keselesaan mengenalpasti masalah Konstruktivisme
dalam aktiviti penghasilan. ( spesifikasi ) Pembelajaran Akses
Aras 2 penyelidikan (idea) Kendiri
ii. Logo Membincangkan perkara yang berkaitan proses membuat KBAT:
perkembangan Seni Grafik dan penilaian semula Banding beza
kegunaannya dalam kehidupan seharian. Alat dan media: Inferens
Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja pensel /pensel warna /pen Mengkonsepsi
grafik seperti logo, papan iklan atau /
risalah yang mudah. pen teknikal /pen ruling/
Aras 3 pen manuskrip/cat air/

5
Menghasilkan reka bentuk grafik Teknik
berasaskan bidang tertentu. lukisan
Mengaitkan nilai tambah Seni Visual kecatan ( painterly )
dalam bidang lain. berbantukan computer
Membuat kemasan dan ketelitian hasil
kerja.
Membuat persembahan hasil kerja.
1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis
14 9-20 Visual bentuk dalam grafik. bentuk dengan dan Kreatif
dan Aras 1 menggunakan pelbagai Teori Kecerdasan Pelbagai
APRIL
15 Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik media dan teknik Pembelajaran
1.3 Kornunikasi Visual
yang menjelaskan maksud kepekaan, berdasarkan idea dan Kontekstual
keharmonian, keindahan dan keselesaan proses melalui: Pembelajaran
a. Reka Bentuk Grafik dalam akfiviti penghasilan. mengenalpasti masalah Konstruktivisme
Aras 2 ( spesifikasi )
Membincangkan perkara yang berkaitan penyelidikan (idea) KBAT:
iii. Kaligrafi perkembangan Seni Grafik dan proses membuat Banding beza
kegunaannya dalam kehidupan seharian. penilaian semula Inferens
Menghasilkan lakaran reka bentuk keda Alat dan media: Mengkonsepsi
grafik seperti logo, papan iklan atau pensel
risalah yang mudah. pen manuskrip
Aras 3 buluh
Menghasilkan reka bentuk grafik pen highlighter
berasaskan bidang tertentu. cat air
Mengaskan nilai tambah Seni Visual cat poster
dalam bidang lain. dakwat
Membuat kemasan dan ketelitian hasil media campuran
kerja. berus leper
Membuat persembahan hasil kerja. set geornetri
Teknik:
lukisan

1. Penghasilan Seni Memaharni proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis
16 23 Visual bentuk dalam grafik. Aras 1 bentuk dengan dan Kreatif
DAN Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik menggunakan pelbagai Teod Kecerdasan Pelbagai
APRIL –
17 yang menjelaskan maksud kepekaan, media dan teknik Pembelajaran Masteri
4 MEI 1.3 Kornunikasi Visual Hari Pekerja
keharmonian, keindahan clan keselesaan berdasarkan idea dan Pembelajaran Kontekstual
dalam aktiviti penghasilan. proses melalui: Pembelajaran 01/05/2017
a. Reka Bentuk Grafik Aras 2 mengenalpasti masalah ( Konstruktivisme
Membincangkan perkara yang berkaitan spesifikasi ) Pembelajaran
perkembangan Seni Grafik dan penyelidikan (idea) Akses Kendiri
iv. Pernbungkusan kegunaannya dalarn kehidupan seharian. proses membuat KBAT:
.Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja penilaian semula Banding beza
grafik seperti logo, papan iklan atau Alat dan media: Inferens
risalah yang mudah. pensel Mengkonsepsi
Aras 3 pensel warna
Menghasilkan reka bentuk grafik pen
berasaskan bidang tertentu. pen teknikal
Mengaskan nilai tambah Seni Visual pen ruling
dalam bidang lain. pen manuskrip

6
Membuat kemasan dan ketelitian hasil cat air
kerja. cat poster
Membuat persembahan hasil kerja. berus

18 7-11 MEI ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

14-18 MEI
19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis
20 21-25 Visual bentuk dalam grafik. bentuk dengan dan Kreatif
Aras 1 menggunakan pelbagai Teori Kecerdasan Pelbagai
MEI Memahami prinsip rakaan Bentuk Grafik media dan teknik Pembelajaran Masteri
1.3 Kornunikasi Visual
yang menjelaskan maksud kepekaan, berdasarkan idea dan Pembelajaran Kontekstual
keharmonian, keindahan dan keselesaan proses melalui: Pembelajaran
a. Reka Bentuk Grafik dalam aktiviti penghasilan. mengenalpasti masalah ( Konstruktivisme
Aras 2 spesifikasi ) Pembelajaran Akses
Membincangkan perkara yang berkaitan penyelidikan (idea) Kendiri
v. Risalah perkembangan Seni Grafik dan proses membuat
kegunaannya dalam kehidupan seharian. penilaian semula KBAT:
Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja Alat dan media: Banding beza
grafik seperti logo, papan iklan atau pen teknikal Inferens
risalah yang mudah. pen ruling Mengkonsepsi
Aras 3 pen manuskrip
Menghasilkan reka bentuk grafik cat air
berasaskan bidang tertentu. cat poster
Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dakwat
dalam bidang lain. tempera
Membuat kemasan dan ketelitian hasil media campuran
kerja. berus
Membuat persembahan hasil kerja. kornputer
perisian komputer
set geometri
Teknik
lukisan
kecatan ( painterly
berbantukan komputer)

7
CUTI GAWAI DAYAK
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
28/05/2018 - 24/06/2018
Penghasilan Seni Visual Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berftkir Kritis
21 25 JUN – . bentuk dalam grafik. bentuk dengan dan Kreatif
Dan Aras 1 menggunakan pelbagai Teori Kecerdasan Pelbagai
22
6 JULAI Memahami prinsip Reban Bentuk Grafik media dan teknik Pembelajaran Masteri
3 Komunikasi Visual
yang menjelaskan maksud kepekaan, berdasarkan idea dan Pembelajaran Kontekstual
keharmonian, keindahan dan keselesaan proses melalui : Pembelajaran
a. Reka Bentuk Grafik dalam aktiviti penghasilan. mengenalpasti masalah ( Konstruktivisme
Aras 2 spesifikasi ) Pembelajaran Akses
Membincangkan perkara yang berkaitan penyelidikan ( idea) Kendiri
vi. lklan perkembangan Seni Grafik dan proses membuat
kegunaannya dalarn kehidupan seharian. penilaian semula KBAT:
Menghasilkan lakaran reka bentuk keda Alat dan media: Banding beza
grafik seperti logo, papan iklan atau pensel /pensel warna /pen Inferens
risalah yang mudah. / Mengkonsepsi
Aras 3 pen teknikal /pen ruling/
Menghasilkan reka bentuk grafik pen manuskrip /cat air /
berasaskan bidang tertentu. cat poster /dakwat
Mengaitkan nilai tambah Seni Visual /tempera
dalam bidang lain. media campuran /berus
Membuat kemasan dan ketelitian hasil set geometri /kornputer
kerja. /perisian komputer /set
Membuat persembahan hasil kerja. geometri
Teknik
lukisan

2. Sejarah dan Apresiasi Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia a. kajian maklumat Kemahiran Berfikir Kritis Sejarah dan
23 9-13 Seni Visual selepas merdeka dari aspek tokoh dan dan Kreatif Apresiasi Seni
sumbangan, nifai nilai estetik dan sosial. Teori Kecerdasan Pelbagai Visual
JULAI b. persembahan
Pembelajaran Masteri Band 1
2.1 Perkembangan Seni
Pembelajaran Kontekstual hingga
Visual di Malaysia Aras 1
c. pameran Pernbelajaran Band 6
Mengumpul maklumat berkaitan
Konstruktivisme
perkembangan Seni Visual dalam
a. Seni Halus Pernbelajaran Akses
kehidupan, budaya tempatan dan budaya d. perbincangan Kendiri
lain.
ICT
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh
Seni Islam, Barat dan serantau. e. dokumentasi maklumat
KBAT:
Aras 2
Banding beza
Menginterpretasi dan mengaplikasi ( portfolio berfokus ) Inferens
maklumat secara jelas dan tepat.
Mengkonsepsi
Membanding beza pengaruh Seni Islam,
Barat dan serantau terhadap Seni Halus. f. apresiasi Seni Visual
Aras 3
Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.

8
Menghasilkan portfolio yang g. lawatan VLE
mengemukakan bukti hasil Seni Visual Sejarah seni halus
sebagai warisan budaya.
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.
2. Sejarah dan Apresiasi Mengetahui sejarah Kraf batik dari aspek a. kajian maklumat Kemahiran Berfikir Kritis Sejarah dan
24 16-20 Seni Visual tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan Kreatif Apresiasi Seni
dan sosial. Visual
JULAI b. persembahan
Band 1
2.1 Perkembangan Seni Teori Kecerdasan Pelbagai
hingga
Visual di Malaysia Aras 1
c. pameran Band 6
Pernbelajaran Masteri
b. Kraf batik Mengumpul maklumat berkaitan
d. perbincangan
perkembangan Seni Visual
Pernbelajaran Kontekstual
dalarn kehidupan, budaya tempatan dan
budaya lain. e. dokumentasi maklumat
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Pernbelajaran
Seni Islam, Barat dan serantau. Konstruktivisme
( portfolio berfakus )

Aras 2 Pembelajaran Akses


f. apresiasi Seni Visual
Kendiri
Menyenaraikan perkara berkaitan
perkembangan kraf batik dari g. lawatan
Kajian Masa Depan
aspek:
ICT
pengenalan
tokoh
sumbangan KBAT:
Banding beza
Inferens
Menginterpretasi dan mengaplikasil Mengkonsepsi
maklumat secara jelas dan tepat.
Membanding beza pengaruh Seni Islam,
VLE
Barat clan serantau terhadap Kraf batik.
Sejarah seni halus
Kraf batik
Aras 3
Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.
Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai warisan budaya.
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.

9
1. Penghasilan Seni Mengenalpasti petbagai motif dalarn Menghasilkan barangan Kemahiran Berfikir Kritis
25 23 JULAI Visual mereka corak dan membuat Kraf kraf tradisional dengan dan Kreatif
Dan Tradisional. menggunakan alat, bahan
26
–3 dan teknik tertentu
OGOS 1.5 Kraf Tradisional Teori Kecerdasan Pelbagai
a. Batik Kajian :
Aras 1
mengumpul
a. Batik maklumat Pembelajaran Masteri
Mengumpul maklumat sejarah batik Alatan
tempatan dan serantau. berus/canting/pemidang
/ Pernbelajaran Kontekstual
Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan
proses penghasilan kraf batik. dapur/arang/
Menyenaraikan nama tokoh dan Bahan : Pembelajaran
mencatatkan sumbangan serta hasil karya kain sutera /kain kapas/ Konstruktivisme
mereka. rosin/lilin /pewarna batik/
sodium silikat /serbuk
soda Pernbelajaran Akses
Aras 2 Kendiri
( soda ash)
Teknik:
Membuat lakaran reka corak batik dengan batik lukis /batik blok Kajian Masa Depan
memberi perhatian kepada fungsi, nilai Proses :
budaya dan kemasan. melakar melilin
mewarna mengering ICT
Menyatakan penghargaan terhadap hasil
kraf tradisional setempat. mematikan warna
Mendokumentasikan perkembangan merebus KBAT:
teknologi pembuatan batik tradisional. mencuci Banding beza
kemasan Inferens
Apresiasi Seni Mengkonsepsi
Aras 3 Portfolio ( pilihan
berfokus)
Menghasilkan barangan kraf batik dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik.
Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan barangan kraf
batik.
Kekemasan kerja.
Mengaitkan nilai tambah seni dengan
bidang lain seperti sains dan teknologi.

10
27 6-10 2. Sejarah dan Apresiasi Mengenalpasti pelbagai motif dalam Menghasilkan barangan Kemahiran Berfikir Kritis Sejarah dan
Seni Visual mereka corak dan membuat Kraf kraf tradisional dengan dan Kreatif Apresiasi Seni
OGOS Tradisional. menggunakan alat, bahan Teori Kecerdasan Pelbagai Visual
dan teknik tertentu Pembelajaran Masteri Band 1
2.1 Perkembangan Seni
Aras 1 Pernbelajaran Kontekstual hingga
Visual di Malaysia
Mengumpul maklumat sejarah batik Tenunan Alat Pernbelajaran Band 6
tempatan dan serantau. kek /bilah /torak /rahak Konstruktivisme
b. Kraf Tenunan Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan /peleting Pernbelajaran Akses
proses penghasilan kraf tenunan. Bahan: Kendiri
Menyenaraikan nama tokoh dan Benang/benang emas Kajian Masa Depan
mencatatkan sumbangan serta hasil karya Teknik : KBAT:
mereka. songket /pua Banding beza
Proses: Inferens
Aras 2 membuat corak Mengkonsepsi
Membuat lakaran reka corak tenunan menganing
dengan memberi perhatan kepada fungsi, menenun
nilai budaya dan kemasan. ikat dan celup (pua) VLE
Menyatakan penghargaan terhadap hasil kemasan Sejarah seni halus
kraf tradisional setempat. Apresiasi Seni Kraf tenunan
Mendokumentasikan perkembangan Portfolio ( pilihan
teknologi pembuatan tenunan tradisional berfokus)
dan tenunan pribumi.

Aras 3
Menghasilkan barangan kraf tenunan
dengan menggunakan alat, bahan dan
teknik.
Mereka ganti alat, bahan clan teknik yang
sesuai dalam penghasilan barangan kraf
tenunan.
Kekemasan kerja.
Mengaitkan nilai tambah seni dengan
bidang lain seperti sains dan teknologi

28 13-17 Mengetahui sejarah Aras 1 Kemahiran Befflikir Kritis Warna poster


peralatan dan aspek Mengumpul maklumat berkaitan dan Kreatif Sejarah dan
OGOS tokoh dan sumbangan, perkembangan Seni Visual KBAT: Apresiasi Seni
nilai nilai estetik dan dalam kehidupan, budaya tempatan dan Banding beza Visual
Teori Kecerdasan
sosial. budaya lain. Inferens Band 1
Pelbagai
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Mengkonsepsi hingga
Seni Islam, Barat dan serantau. Band 6
Pernbelajaran Masteri VLE
Aras 2 Sejarah seni halus
Menginterpretasi dan mengaplikasi peralatan & tokoh
maklumat secara jelas dan tepat. Pernbelajaran Kontekstual
Membanding beza pengaruh Seni Islam,
Barat dan serantau terhadap Peralatan. Pembelajaran
Aras 3 Konstruktivisme
Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya

11
Menghasilkan portfolio yang Pembelajaran Akses
mengemukakan bukti hasil Seni Visual Kendiri
sebagai warisan budaya.
Membincang cara memelihara, mengekal
Kajian Masa Depan
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian ICT

a. kajian maklumat
b. persembahan
c. pameran
d. perbincangan
e. dokumentasi maklumat
( portfolio berfokus )
f. apresiasi Seni Visual lawatan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
18-26 OGOS
29 27-31 PT3 Percubaan
OGOS 8-11 Ogos 2017
Mengetahui sejarah Aras 1 Kemahiran Befflikir Kritis Warna poster
30 3-7 peralatan dan aspek Mengumpul maklumat berkaitan dan Kreatif Sejarah dan
tokoh dan sumbangan, perkembangan Seni Visual KBAT: Apresiasi Seni
SEPT nilai nilai estetik dan dalam kehidupan, budaya tempatan dan Banding beza Visual
Teori Kecerdasan
sosial. budaya lain. Inferens Band 1
Pelbagai
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Mengkonsepsi hingga
Seni Islam, Barat dan serantau. Band 6
Pernbelajaran Masteri VLE
Aras 2 Sejarah seni halus
Menginterpretasi dan mengaplikasi peralatan & tokoh
maklumat secara jelas dan tepat. Pernbelajaran Kontekstual
Membanding beza pengaruh Seni Islam,
Barat dan serantau terhadap Peralatan. Pembelajaran
Aras 3 Konstruktivisme
Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya
Menghasilkan portfolio yang Pembelajaran Akses
mengemukakan bukti hasil Seni Visual Kendiri
sebagai warisan budaya.
Membincang cara memelihara, mengekal Kajian Masa Depan
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian ICT

a. kajian maklumat
b. persembahan
c. pameran
d. perbincangan

12
e. dokumentasi maklumat
( portfolio berfokus )
f. apresiasi Seni Visual lawatan
2. Sejarah dan Apresiasi Mengetahui sejarah alat permainan dari a. kajian maklumat Kemahiran Berfikir Kritis Sejarah dan
31 10-14 Seni Visual aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai dan Kreatif Apresiasi Seni
estetik dan sosial. Teori Kecerdasan Pelbagai Visual
SEPT Aras 1
b. persembahan
Pembelajaran Masteri Band 1
2.1 Perkembangan Seni
Mengumpul maklumat berkaitan Pembelajaran Kontekstual hingga
Visual di Malaysia
perkembangan Seni Visual dalam c. pameran Pembelajaran Band 6
kehidupan, budaya tempatan dan budaya Konstruktivisme
c. Alat Permainan lain. Pembelajaran Akses
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh d. perbincangan Kendiri
Seni Islam, Barat dan serantau. Kajian Masa Depan
Aras 2 e. dokumentasi maklumat
Menginterpretasi dan mengaplikasi ICT
maidumat secara jelas dan tepat. KBAT:
Membanding beza pengaruh Seni Islam, ( portfolio berfokus ) Banding beza
Barat clan serantau terhadap Alat Inferens
Permainan. f. apresiasi Seni Visual Mengkonsepsi
Aras 3
Membuat pernyataan tentang seni dalam
g. lawatan VLE
kehidupan dan budaya.
Sejarah seni halus
Menghasilkan portfolio yang
Alat permainan
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai w arisan budaya.
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.

2. Sejarah dan Apresiasi Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari a. kajian maklumat Kemahiran. Berfikir Kritis
32 17-21 Seni Visual aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai dan Kreatif
estetik dan sosial. Teod Kecerdasan Pelbagai
SEPT Aras 1
b. persembahan
Pembelajaran Masteri
2.1 Perkembangan Seni
Mengumpul maklumat berkaitan Pembelajaran Kontekstual
Visual di Malaysia
perkembangan Seni Visual c. pameran Pembelajaran
dalam kehidupan, budaya tempatan dan Konstruktivisme
e. Perhiasan Diri budaya lain. Pembelajaran Akses
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh d. perbincangan Kendiri
(Ornamen)
Seni Islam, Barat dan serantau. Kajian Masa Depan
Aras 2 e. dokumentasi maklumat ICT
Menginterpretasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat. KBAT:
Membanding beza pengaruh Seni Islam, ( portfolio berfokus ) Banding beza
Barat dan serantau terhadap Perhiasan Inferens
Diri. f. apresiasi Seni Visua! Mengkonsepsi
Aras 3
Membuat pernyataan tentang seni dalam
VLE
kehidupan dan budaya.
Sejarah seni halus

13
Menghasilkan portfolio yang g. lawatan Perhiasan diri
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.

2.0 SEJARAH DAN Memahami dan menghargai warisan Nota, Gambar, Slaid
33 24-28 APRESIASI SENI budaya Seni halus dan kraf tradisional
VISUAL tanah air dan negara lain.
SEPT Pedagogi :
KBAT:
a. Perkembangan Seni Aras 1 Banding beza
a) Kajian Maklumat
Visual di Malaysia Inferens
Mengkonsepsi
1. Menyatakan sejarah seni halus
b) Dokumentasi maklumat
i. Seni Halus Malaysia sebelum merdeka dari
aspek tokoh dan karya.
c) Perbincangan
ii. Kraf Tradisional
Aras 2
d) Portfolio
a. Tembikar
1. Mendokumentasi sejarah seni
halus di malaysia dari aspek e) Lawatan
b. Anyaman
pengenalan dan tokoh serta
sumbangan mereka.
2. Perbincangan tentang f) Lakonan
kepentingan seni visual dalam
bidang kehidupan.

Aras 3

1. Menjelaskan perkembangan
kraf tembikar dan anyaman dari
aspek :

 Pengenalan
 Tokoh dan sumbangan

1. Membuat perbandingan
perkembangan seni visual
dalam kehidupan dan budaya
masyarakat

14
2. Menyediakan folio

1. Penghasilan Seni Mengenalpasti petbagai motif dalarn Menghasilkan barangan Kemahiran Berfikir Kritis
34 Visual mereka corak dan membuat Kraf kraf tradisional dengan dan Kreatif
1-5 OKT
Tradisional. menggunakan alat, bahan
dan teknik tertentu
1.5 Kraf Tradisional Teori Kecerdasan
a. Batik Kajian :
Aras 1 Pelbagai
mengumpul
a. Batik maklumat
Mengumpul maklumat sejarah batik Alatan Pembelajaran Masteri
tempatan dan serantau. berus/canting/pemidang
Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan /
dapur/arang/ Pernbelajaran Kontekstual
proses penghasilan kraf batik.
Menyenaraikan nama tokoh dan Bahan :
mencatatkan sumbangan serta hasil karya kain sutera /kain kapas/ Pembelajaran
mereka. rosin/lilin /pewarna batik/ Konstruktivisme
sodium silikat /serbuk
soda
Aras 2 ( soda ash) Pernbelajaran Akses
Teknik: Kendiri
Membuat lakaran reka corak batik dengan batik lukis /batik blok
memberi perhatian kepada fungsi, nilai Proses : Kajian Masa Depan
budaya dan kemasan. melakar melilin
Menyatakan penghargaan terhadap hasil mewarna mengering
kraf tradisional setempat. mematikan warna ICT
Mendokumentasikan perkembangan merebus
teknologi pembuatan batik tradisional. mencuci KBAT:
kemasan Banding beza
Apresiasi Seni Inferens
Aras 3 Portfolio ( pilihan Mengkonsepsi
berfokus)
Menghasilkan barangan kraf batik dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik.
Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan barangan kraf
batik.
Kekemasan kerja.
Mengaitkan nilai tambah seni dengan
bidang lain seperti sains dan teknologi.
35 8-12
UJIAN BERTULIS PT3
OKT
15 OKT
36-41
– 23 Aktiviti Pasca Peperiksaan
NOV

CUTI AKHIR TAHUN 2017


27 Nov 2017- Jan 2018

15
16