Anda di halaman 1dari 19

MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

TARIKH K PEMBELAJARAN KANDUNGAN

1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada lukisan
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 1.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 1.1.1.1 Garisan – silang pangkah. proses dan teknik pada karya 3 Kod Standard Pembelajaran
lukisan 1.1.1.2 Ruang – ruang dalam lukisan. 4 Objektif Pembelajaran
1.1.1.3 Bentuk – ilusi 5 Aktiviti PdP
1.1.1.4 Warna – primer atau sekunder atau tertier 2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
1.1.1.5 Jalinan - tampak bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
proses dan teknik pada karya 8 Penilaian
1.1.2 Prinsip rekaan lukisan. 9 Refleksi
1.1.2.1 Penegasan – hal benda
1.1.2.2 Kepelbagaian – hal benda 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
1.1.2.3 Kesatuan – komposisi objek dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, dalam penghasilan karya lukisan.
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan
Menggambar bahasa seni visual 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti kefahaman dan kemahiran bahasa
Tema : Alam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – tiada seni visual, media serta proses dan
1&2 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau
Semulajadi lukisan teknik dalam penghasilan karya
oil pastel lukisan.
Tajuk :Di Kaki Bukit
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
dalam penghasilan karya kefahaman dan kemahiran bahasa
Aktiviti :Lukisan
1.2.2.1 Teknik – silang pangkah (cross hatching) seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman dalam penghasilan karya lukisan
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam yang kreatif.
melalui pelbagai penghasilan lukisan secara kreatif
sumber, kajian dan 6. Menzahirkan idea kreatif
teknologi dalam 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif berpandukan kemahiran bahasa
penghasilan lukisan 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya seni visual, media, proses dan
lukisan teknik yang betul dalam penghasilan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam karya lukisan serta berhujah
penghasilan karya lukisan. terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. atau tokoh seni atau warisan seni
karya sendiri dan negara
rakan berpandukan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
bahasa seni visual, 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH K PEMBELAJARAN KANDUNGAN

2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada corak teknik lukisan
dan menggunakan 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 2.1.1 Unsur seni 1. Mengenal dan mengetahui 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 2.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis. bahasa seni visual, media serta 3 Kod Standard Pembelajaran
corak teknik lukisan 2.1.1.2 Rupa – Geometri atau organik proses dan teknik pada corak teknik 4 Objektif Pembelajaran
2.1.1.3 Warna – primer atau sekunder atau tertier lukisan. 5 Aktiviti PdP
6 EMK
2.1.2 Prinsip rekaan 2. Menyatakan dan memahami 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
2.1.2.1 Harmoni – warna bahasa seni visual, media serta 8 Penilaian
2.1.2.2 Imbangan – simetri proses dan teknik pada corak teknik 9 Refleksi
2.1.2.3 Ritma dan pergerakan – susunan sisik ikan lukisan.
Contoh hasil karya:
3. Mengaplikasikan pengetahuan
2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, dan kefahaman bahasa seni visual,
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik media serta proses dan teknik
Membuat bahasa seni visual lukisan dalam penghasilan corak teknik
Corak Dan dan media dalam lukisan.
Rekaan penghasilan karya 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
3&4 (terancang) corak teknik lukisan 2.2.1.1 Alat – pembaris dan alatan lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel kefahaman dan kemahiran bahasa
Tema : seni visual, media serta proses dan
Alam 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik teknik dalam penghasilan corak
semulajadi dalam penghasilan karya teknik lukisan.
2.2.2.1 Teknik – lukisan
Tajuk :Corak 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Hiasan Dinding 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kefahaman dan kemahiran bahasa
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam seni visual, proses dan teknik serta
Aktiviti :Lukisan melalui pelbagai penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif menggunakan media yang betul
sumber, kajian dan dalam penghasilan corak teknik
teknologi dalam 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif lukisan yang kreatif.
penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
corak teknik lukisan corak teknik lukisan 6. Menzahirkan idea kreatif
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam berpandukan kemahiran bahasa
penghasilan karya corak teknik lukisan. seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik lukisan serta berhujah
2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan terhadap hasil karya sendiri dan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. rakan secara lisan dengan
karya sendiri dan menghubungkaitkan sejarah seni
rakan berpandukan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan atau tokoh seni atau warisan seni
bahasa seni visual, 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses negara.
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN/ CATATAN
TARIKH K PEMBELAJARAN KANDUNGAN

3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada corak teknik cetakan
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 3.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 3.1.1.1 Bentuk – konkrit proses dan teknik pada arca teknik 3 Kod Standard Pembelajaran
arca teknik asemblaj 3.1.1.2 Ruang – nyata asemblaj. 4 Objektif Pembelajaran
3.1.1.3 Jalinan – sentuh dan tampak 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
3.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
3.1.2.1 Kepelbagaian – bahan, warna atau saiz proses dan teknik pada arca teknik 8 Penilaian
3.1.2.2 Imbangan – simetri atau tidak simetri asemblaj. 9 Refleksi

3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:


3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, dan kefahaman bahasa seni visual,
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik media serta proses dan teknik
bahasa seni visual asemblaj dalam penghasilan arca teknik
dan media dalam asemblaj.
Membentuk Dan penghasilan karya 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
Membuat Binaan 3.2.1.1 Alat – gunting
arca teknik asemblaj 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
5, 6 & 7 3.2.1.2 Bahan – gam, bahan kutipan dan bahan yang sesuai kefahaman dan kemahiran bahasa
Tema : Objek
Buatan Manusia seni visual, media serta proses dan
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik teknik dalam penghasilan arca
dalam penghasilan karya teknik asemblaj.
Tajuk :Arca Robot 3.2.2.1 Teknik – asemblaj
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Aktiviti :Asemblaj
kefahaman dan kemahiran bahasa
3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman seni visual, proses dan teknik serta
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam menggunakan media yang betul
melalui pelbagai penghasilan arca teknik asemblaj secara kreatif dalam penghasilan arca teknik
sumber, kajian dan asemblaj yang kreatif.
teknologi dalam 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
penghasilan karya 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 6. Menzahirkan idea kreatif
arca teknik asemblaj arca teknik asemblaj berpandukan kemahiran bahasa
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam seni visual, media, proses dan
penghasilan karya arca teknik asemblaj teknik yang betul dalam penghasilan
arca teknik asemblaj serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan rakan secara lisan dengan
3.4 Apresiasi Seni
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap
karya sendiri dan atau tokoh seni atau warisan seni
rakan berpandukan 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan negara.
bahasa seni visual, 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada corak batik
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 4.1.1 Unsur seni 2 Tema/tajuk
bahasa seni visual, media serta
yang ada pada corak 4.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis 3 Kod Standard Pembelajaran
proses dan teknik pada corak batik.
batik 4.1.1.2 Rupa – organik atau geometri 4 Objektif Pembelajaran
4.1.1.3 Warna – primer dan sekunder dan tertier 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami
bahasa seni visual, media serta 6 EMK
4.1.2 Prinsip rekaan proses dan teknik pada corak batik. 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
4.1.2.1 Harmoni – warna 8 Penilaian
4.1.2.2 Kesatuan – susunan motif 3. Mengaplikasikan pengetahuan 9 Refleksi
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik Contoh hasil karya:
dalam penghasilan corak batik.
4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Mengenal Kraf bahasa seni visual kefahaman dan kemahiran bahasa
Tradisional dan media dalam 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti seni visual, media serta proses dan
penghasilan corak 4.2.1.1 Alat – berus lukisan dan palet teknik dalam penghasilan corak
Tema : Alam batik 4.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik.
8, 9 & 10 semulajadi batik atau warna air
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Tajuk :Flora Dan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik kefahaman dan kemahiran bahasa
Fauna dalam penghasilan karya seni visual, proses dan teknik serta
4.2.2.1 Teknik – resis menggunakan media yang betul
Aktiviti :Batik dalam penghasilan corak batik yang
kreatif.
4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam 6. Menzahirkan idea kreatif
melalui pelbagai penghasilan corak batik secara kreatif berpandukan kemahiran bahasa
sumber, kajian dan seni visual, media, proses dan
teknologi dalam 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif teknik yang betul dalam penghasilan
penghasilan corak 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak batik serta berhujah terhadap
batik arca teknik asemblaj hasil karya sendiri dan rakan secara
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam lisan dengan menghubungkaitkan
penghasilan corak batik sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara.

4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
karya sendiri dan
rakan berpandukan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
bahasa seni visual, 4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dan rakan secara lisan
sejarah seni dan 4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan
budaya
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada catan
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 1.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 1.1.1.1 Bentuk – ilusi. proses dan teknik pada karya catan. 3 Kod Standard Pembelajaran
catan 1.1.1.2 Warna – warna primer atau sekunder atau tertier 4 Objektif Pembelajaran
1.1.1.3 Ruang – ruang dalam 2. Menyatakan dan memahami 5 Aktiviti PdP
bahasa seni visual, media serta 6 EMK
1.1.2 Prinsip rekaan proses dan teknik pada karya catan. 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
1.1.2.1 Harmoni – warna 8 Penilaian
1.1.2.2 Ritma dan pergerakan – hal benda 3. Mengaplikasikan pengetahuan 9 Refleksi
1.1.2.3 Imbangan – Tidak simetri dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik Contoh hasil karya:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, dalam penghasilan karya catan.
1.2 Aplikasi Seni media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan
Mengaplikasikan
bahasa seni visual 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Menggambar 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti kefahaman dan kemahiran bahasa
dan media dalam
1.1.2.1 Alat – berus lukisan dan palet seni visual, media serta proses dan
penghasilan karya
Tema : Alam 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau teknik dalam penghasilan karya
catan
11 & 12 semulajadi cat tempera catan.

Tajuk :Muara 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
dalam penghasilan karya kefahaman dan kemahiran bahasa
Aktiviti :Catan 1.2.2.1 Teknik – basah atas kering seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman dalam penghasilan karya catan
1.3 Ekspresi Kreatif bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea yang kreatif.
penghasilan lukisan secara kreatif
melalui pelbagai
sumber, kajian dan 6. Menzahirkan idea kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif berpandukan kemahiran bahasa
teknologi dalam 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
penghasilan catan seni visual, media, proses dan
catan teknik yang betul dalam penghasilan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam karya catan serta berhujah terhadap
penghasilan karya catan. hasil karya sendiri dan rakan secara
lisan dengan menghubungkaitkan
1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan sejarah seni atau tokoh seni atau
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. warisan seni negara.
karya sendiri dan
rakan berpandukan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
bahasa seni visual, 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada corak teknik resis
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 2.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 2.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis. proses dan teknik pada corak teknik 3 Kod Standard Pembelajaran
corak teknik resis 2.1.1.2 Rupa – Geometri atau organik resis. 4 Objektif Pembelajaran
2.1.1.3 Warna – primer atau sekunder atau tertier 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
2.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
2.1.2.1 Kontra – warna proses dan teknik pada corak teknik 8 Penilaian
2.1.2.2 Penegasan – motif resis. 9 Refleksi

3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, dan kefahaman bahasa seni visual,
2.2 Aplikasi Seni
media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik media serta proses dan teknik
Mengaplikasikan
resis dalam penghasilan corak teknik
Membuat Corak bahasa seni visual
Dan Rekaan dan media dalam resis.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
(terancang) penghasilan karya
2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, span dan alatan lain yang 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
corak teknik resis
sesuai kefahaman dan kemahiran bahasa
13, 14 & 15 Tema : Alam 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air, cat
semulajadi seni visual, media serta proses dan
poster, pewarna batik atau bahan lain yang sesuai teknik dalam penghasilan corak
Tajuk :Pembalut teknik resis.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
Hadiah dalam penghasilan karya
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
2.2.2.1 Teknik – resis
Aktiviti :Resis kefahaman dan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik serta
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman menggunakan media yang betul
2.3 Ekspresi Kreatif bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea dalam penghasilan corak teknik
penghasilan corak teknik resis secara kreatif resis yang kreatif.
melalui pelbagai
sumber, kajian dan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
teknologi dalam 6. Menzahirkan idea kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya berpandukan kemahiran bahasa
penghasilan karya corak teknik resis
corak teknik resis seni visual, media, proses dan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam teknik yang betul dalam penghasilan
penghasilan karya corak teknik resis corak teknik resis serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan rakan secara lisan dengan
2.4 Apresiasi Seni dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
Apresiasi terhadap menghubungkaitkan sejarah seni
karya sendiri dan atau tokoh seni atau warisan seni
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan negara.
rakan berpandukan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
bahasa seni visual, penghasilan karya
sejarah seni dan 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
budaya secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada diorama
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 3.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada 3.1.1.1 Bentuk – konkrit proses dan teknik pada karya 3 Kod Standard Pembelajaran
diorama 3.1.1.2 Ruang – nyata diorama. 4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
3.1.2 Prinsip rekaan 2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
3.1.2.1 Kepelbagaian – bahan, warna dan saiz bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
3.1.2.2 Ritma dan pergerakan – objek proses dan teknik pada karya 8 Penilaian
diorama. 9 Refleksi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
3.2 Aplikasi Seni
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dan kefahaman bahasa seni visual,
bahasa seni visual media serta proses dan teknik
dan media dalam 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti dalam penghasilan karya diorama.
Membentuk Dan 3.2.1.1 Alat – gunting
penghasilan diorama
Membuat Binaan 3.2.1.2 Bahan – kotak, gam, benang, lidi, polisterina, gambar- 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
gambar dari majalah, kad manila, kertas lukisan, plastik pembalut kefahaman dan kemahiran bahasa
Tema : Objek buku dan bahan yang sesuai seni visual, media serta proses dan
16, 17 & 18 Buatan Manusia teknik dalam penghasilan karya
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik diorama.
Tajuk :Taman dalam penghasilan karya
Rama-Rama 3.2.2.1 Teknik – gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
dan lain-lain) kefahaman dan kemahiran bahasa
Aktiviti :Diorama seni visual, proses dan teknik serta
3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman menggunakan media yang betul
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam dalam penghasilan karya diorama
melalui pelbagai penghasilan diorama secara kreatif yang kreatif.
sumber, kajian dan
teknologi dalam 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 6. Menzahirkan idea kreatif
penghasilan diorama 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan berpandukan kemahiran bahasa
diorama seni visual, media, proses dan
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam teknik yang betul dalam penghasilan
penghasilan diorama karya diorama serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan rakan secara lisan dengan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. menghubungkaitkan sejarah seni
karya sendiri dan atau tokoh seni atau warisan seni
rakan berpandukan 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan negara.
bahasa seni visual, 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada ukiran
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 4.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada ukiran 4.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis proses dan teknik pada karya 3 Kod Standard Pembelajaran
4.1.1.2 Jalinan – sentuh ukiran. 4 Objektif Pembelajaran
4.1.1.3 Bentuk – konkrit 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
4.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
4.1.2.1 Kesatuani – motif proses dan teknik pada karya 8 Penilaian
4.1.2.2 Imbangan – simetri atau tidak simetri ukiran. 9 Refleksi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
4.2 Aplikasi Seni media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran dan kefahaman bahasa seni visual,
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik
Mengenal Kraf bahasa seni visual 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti dalam penghasilan karya ukiran.
Tradisional dan media dalam 4.2.1.1 Alat – pensel, pembaris, pen mata bola atau pencungkil
penghasilan ukiran gigi dan alatan lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Tema : Alam 4.2.1.2 Bahan – sabun buku dan bahan lain yang sesuai kefahaman dan kemahiran bahasa
19 & 20 Semulajadi seni visual, media serta proses dan
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik teknik dalam penghasilan karya
Tajuk :Flora dalam penghasilan karya ukiran.
4.2.2.1 Teknik – ukiran timbul
Aktiviti :Ukiran 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kefahaman dan kemahiran bahasa
4.3 Ekspresi Kreatif bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam seni visual, proses dan teknik serta
Penzahiran idea penghasilan ukiran secara kreatif menggunakan media yang betul
melalui pelbagai dalam penghasilan karya ukiran
sumber, kajian dan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif yang kreatif.
teknologi dalam 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
penghasilan ukiran 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam 6. Menzahirkan idea kreatif
penghasilan ukiran berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan teknik yang betul dalam penghasilan
4.4 Apresiasi Seni dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. karya ukiran serta berhujah
Apresiasi terhadap terhadap hasil karya sendiri dan
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan rakan secara lisan dengan
karya sendiri dan
4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional menghubungkaitkan sejarah seni
rakan berpandukan
tempatan atau tokoh seni atau warisan seni
bahasa seni visual,
4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan negara.
sejarah seni dan secara lisan
budaya

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI – 15 JUN 2014 )


MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada gambar teknik gosokan
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 1.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 1.1.1.1 Bentuk – ilusi. proses dan teknik pada gambar 3 Kod Standard Pembelajaran
gambar teknik 1.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh teknik gosokan. 4 Objektif Pembelajaran
gosokan 1.1.1.3 Warna – primer atau sekunder atau tertier 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
1.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
1.1.2.1 Kepelbagaian – jalinan proses dan teknik pada gambar 8 Penilaian
1.1.2.2 Kesatuan – komposisi objek teknik gosokan. 9 Refleksi

3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:


1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, dan kefahaman bahasa seni visual,
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik media serta proses dan teknik
bahasa seni visual gosokan dalam penghasilan gambar teknik
dan media dalam gosokan..
Menggambar 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
penghasilan karya
gambar teknik 1.1.2.1 Alat – permukaan yang mempunyai jalinan 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Tema : Alam gosokan 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan kefahaman dan kemahiran bahasa
semulajadi pensel
21 & 22 seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan gambar
Tajuk :Buah- 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik teknik gosokan.
buahan dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – gosokan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Aktiviti :Gosokan kefahaman dan kemahiran bahasa
1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman seni visual, proses dan teknik serta
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam menggunakan media yang betul
melalui pelbagai penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif dalam penghasilan gambar teknik
sumber, kajian dan gosokan yang kreatif.
teknologi dalam 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
penghasilan gambar 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 6. Menzahirkan idea kreatif
teknik gosokan gambar teknik gosokan berpandukan kemahiran bahasa
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam seni visual, media, proses dan
penghasilan karya gambar teknik gosokan teknik yang betul dalam penghasilan
gambar teknik gosokan serta
berhujah terhadap hasil karya
1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan sendiri dan rakan secara lisan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. dengan menghubungkaitkan sejarah
karya sendiri dan seni atau tokoh seni atau warisan
rakan berpandukan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan seni negara.
bahasa seni visual, 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada corak teknik cetakan
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 2.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 2.1.1.1 Rupa – Geometri atau organik proses dan teknik pada corak teknik 3 Kod Standard Pembelajaran
corak teknik cetakan 2.1.1.2 Warna – sekunder atau tertier cetakan. 4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
2.1.2 Prinsip rekaan 2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
2.1.2.1 Kontra – warna bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan – susunan cermin proses dan teknik pada corak teknik 8 Penilaian
cetakan. 9 Refleksi
2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik Contoh hasil karya:
3. Mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual cetakan dan kefahaman bahasa seni visual,
dan media dalam media serta proses dan teknik
penghasilan karya 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti dalam penghasilan corak teknik
Membuat Corak 2.2.1.1 Alat – pembaris, kad bergelugur, berus lukisan, palet dan
Dan Rekaan corak teknik cetakan cetakan.
alatan lain yang sesuai
(terancang) 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
tempera dan bahan lain yang sesuai
23 & 24 Tema : Alam kefahaman dan kemahiran bahasa
semulajadi seni visual, media serta proses dan
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
teknik dalam penghasilan corak
dalam penghasilan karya
Tajuk :Pembalut teknik cetakan.
2.2.2.1 Teknik – cetakan blok
Hadiah
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Aktiviti :Cetakan kefahaman dan kemahiran bahasa
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
2.3 Ekspresi Kreatif seni visual, proses dan teknik serta
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea menggunakan media yang betul
penghasilan corak teknik cetakan secara kreatif
melalui pelbagai dalam penghasilan corak teknik
sumber, kajian dan cetakan yang kreatif.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
teknologi dalam 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
penghasilan karya 6. Menzahirkan idea kreatif
corak teknik cetakan
corak teknik cetakan berpandukan kemahiran bahasa
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
seni visual, media, proses dan
penghasilan karya corak teknik cetakan
teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik cetakan serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan rakan secara lisan dengan
2.4 Apresiasi Seni dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap
atau tokoh seni atau warisan seni
karya sendiri dan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan negara.
rakan berpandukan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
bahasa seni visual, penghasilan karya
sejarah seni dan 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
budaya secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada gambar teknik capan
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 1.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 1.1.1.1 Jalinan – tampak proses dan teknik pada gambar 3 Kod Standard Pembelajaran
gambar teknik capan 1.1.1.2 Warna – warna primer atau sekunder atau tertier teknik capan. 4 Objektif Pembelajaran
1.1.1.3 Rupa – organik 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
1.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
1.1.2.1 Kepelbagian – jalinan proses dan teknik pada gambar 8 Penilaian
1.1.2.2 Kesatuan – komposisi objek teknik capan. 9 Refleksi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik dan kefahaman bahasa seni visual,
1.2 Aplikasi Seni capan media serta proses dan teknik
Mengaplikasikan
bahasa seni visual dalam penghasilan gambar teknik
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti capan.
Menggambar dan media dalam
1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet, daun, jari dan alatan lain yang
penghasilan karya
sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Tema : Alam gambar teknik capan
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau kefahaman dan kemahiran bahasa
semulajadi cat tempera
25 & 26 seni visual, media serta proses dan
Tajuk :Taman teknik dalam penghasilan gambar
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik teknik capan.
Bunga dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – capan
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Aktiviti :Capan
kefahaman dan kemahiran bahasa
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman seni visual, proses dan teknik serta
1.3 Ekspresi Kreatif
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam menggunakan media yang betul
Penzahiran idea
penghasilan gambar teknik capan secara kreatif dalam penghasilan gambar teknik
melalui pelbagai
sumber, kajian dan capan yang kreatif.
teknologi dalam 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
penghasilan gambar 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 6. Menzahirkan idea kreatif
teknik capan gambar teknik capan berpandukan kemahiran bahasa
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam seni visual, media, proses dan
penghasilan karya gambar teknik capan teknik yang betul dalam penghasilan
gambar teknik capan serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan rakan secara lisan dengan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. menghubungkaitkan sejarah seni
karya sendiri dan atau tokoh seni atau warisan seni
rakan berpandukan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan negara.
bahasa seni visual, 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada corak teknik kaligrafi
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 2.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 2.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis proses dan teknik pada corak teknik 3 Kod Standard Pembelajaran
corak teknik kaligrafi 2.1.1.2 Rupa – muka taip kaligrafi. 4 Objektif Pembelajaran
2.1.1.3 Warna – primer atau sekunder atau tertier 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
2.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – perulangan dan susunan motif proses dan teknik pada corak teknik 8 Penilaian
kaligrafi. 9 Refleksi

2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik dan kefahaman bahasa seni visual,
bahasa seni visual kaligrafi media serta proses dan teknik
Membuat Corak dan media dalam dalam penghasilan corak teknik
Dan Rekaan penghasilan karya 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti kaligrafi.
(terancang) corak teknik kaligrafi 2.2.1.1 Alat –berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan lain
yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
27 & 28 Tema : Alam 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, cat air, marker pen, cinese ink kefahaman dan kemahiran bahasa
semulajadi dan bahan lain yang sesuai seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
Tajuk :Penanda 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik teknik kaligrafi.
Buku dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – kaligrafi 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Aktiviti :Kaligrafi kefahaman dan kemahiran bahasa
2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman seni visual, proses dan teknik serta
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam menggunakan media yang betul
melalui pelbagai penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif dalam penghasilan corak teknik
sumber, kajian dan kaligrafi yang kreatif.
teknologi dalam 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 6. Menzahirkan idea kreatif
corak teknik kaligrafi corak teknik kaligrafi berpandukan kemahiran bahasa
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam seni visual, media, proses dan
penghasilan karya corak teknik kaligrafi teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik kaligrafi serta berhujah
2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan terhadap hasil karya sendiri dan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. rakan secara lisan dengan
karya sendiri dan menghubungkaitkan sejarah seni
rakan berpandukan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan atau tokoh seni atau warisan seni
bahasa seni visual, 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses negara.
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada gambar teknik mozek
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 1.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 1.1.1.1 Rupa – geometri atau organik proses dan teknik pada gambar 3 Kod Standard Pembelajaran
gambar teknik mozek 1.1.1.2 Warna – primer atau sekunder atau tertier teknik mozek. 4 Objektif Pembelajaran
1.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
1.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
1.1.2.1 Kontra – warna proses dan teknik pada gambar 8 Penilaian
1.1.2.2 Kepelbagaian – bahan teknik mozek. 9 Refleksi

1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik dan kefahaman bahasa seni visual,
bahasa seni visual mozek media serta proses dan teknik
dan media dalam dalam penghasilan gambar teknik
penghasilan karya 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti mozek.
Menggambar gambar teknik mozek 1.1.2.1 Alat – gunting atau pembaris
1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna, gam dan bahan 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Tema : Alam lain yang sesuai kefahaman dan kemahiran bahasa
29 & 30 semulajadi seni visual, media serta proses dan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik teknik dalam penghasilan gambar
Tajuk :Bunga dalam penghasilan karya
teknik mozek.
1.2.2.1 Teknik – mozek
Aktiviti :Mozek 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman seni visual, proses dan teknik serta
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam menggunakan media yang betul
melalui pelbagai penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif dalam penghasilan gambar teknik
sumber, kajian dan mozek yang kreatif.
teknologi dalam 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
penghasilan gambar 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan 6. Menzahirkan idea kreatif
teknik mozek gambar teknik mozek berpandukan kemahiran bahasa
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam seni visual, media, proses dan
penghasilan karya gambar teknik mozek teknik yang betul dalam penghasilan
gambar teknik mozek serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan
1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan rakan secara lisan dengan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. menghubungkaitkan sejarah seni
karya sendiri dan atau tokoh seni atau warisan seni
rakan berpandukan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan negara.
bahasa seni visual, 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada corak teknik pualaman
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 2.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 2.1.1.1 Garisan – tebal, nipis, melengkung dan beralun proses dan teknik pada corak teknik 3 Kod Standard Pembelajaran
corak teknik 2.1.1.2 Warna – primer atau sekunder atau tertier pualaman. 4 Objektif Pembelajaran
pualaman 2.1.1.3 Jalinan - tampak 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
2.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
2.1.2.1 Kepelbagaian – warna proses dan teknik pada corak teknik 8 Penilaian
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan – corak pualaman pualaman. 9 Refleksi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
2.2 Aplikasi Seni
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik dan kefahaman bahasa seni visual,
Membuat Corak bahasa seni visual pualaman media serta proses dan teknik
Dan Rekaan (tidak dan media dalam dalam penghasilan corak teknik
terancang) penghasilan karya 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti pualaman.
corak teknik 2.2.1.1 Alat – besen, lidi dan alatan lain yang sesuai
31, 32 & 33 Tema : Alam pualaman 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, cat minyak dan turpentine 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
semulajadi kefahaman dan kemahiran bahasa
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik seni visual, media serta proses dan
Tajuk :Penanda dalam penghasilan karya teknik dalam penghasilan corak
Buku 2.2.2.1 Teknik – pualaman teknik pualaman.

Aktiviti :Pualaman 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam kefahaman dan kemahiran bahasa
penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif seni visual, proses dan teknik serta
melalui pelbagai
sumber, kajian dan menggunakan media yang betul
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif dalam penghasilan corak teknik
teknologi dalam
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya pualaman yang kreatif.
penghasilan karya
corak teknik pualaman
corak teknik 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam 6. Menzahirkan idea kreatif
pualaman
penghasilan karya corak teknik pualaman berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan teknik yang betul dalam penghasilan
2.4 Apresiasi Seni
dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. corak teknik pualaman serta
Apresiasi terhadap
karya sendiri dan berhujah terhadap hasil karya
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri dan rakan secara lisan
rakan berpandukan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses dengan menghubungkaitkan sejarah
bahasa seni visual, penghasilan karya seni atau tokoh seni atau warisan
sejarah seni dan 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan seni Negara.
budaya secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada boneka
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 3.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada 3.1.1.1 Bentuk – konkrit proses dan teknik pada karya 3 Kod Standard Pembelajaran
boneka 3.1.1.2 Jalinan – sentuh boneka. 4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
3.1.2 Prinsip rekaan 2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
3.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
3.1.2.2 Penegasan – muka boneka proses dan teknik pada karya 8 Penilaian
boneka. 9 Refleksi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
3.2 Aplikasi Seni
media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka dan kefahaman bahasa seni visual,
Mengaplikasikan
bahasa seni visual media serta proses dan teknik
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti dalam penghasilan karya boneka.
dan media dalam
Membentuk Dan 3.2.1.1 Alat – gunting
penghasilan boneka
Membuat Binaan 3.2.1.2 Bahan – kain perca, gam, botol mineral, benang bulu 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kambing dan bahan lain yang sesuai kefahaman dan kemahiran bahasa
Tema : Objek seni visual, media serta proses dan
34 & 35 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik
Buatan Manusia teknik dalam penghasilan karya
dalam penghasilan karya boneka.
Tajuk :Boneka
Kartun 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kefahaman dan kemahiran bahasa
3.3 Ekspresi Kreatif bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
Aktiviti :Boneka Penzahiran idea seni visual, proses dan teknik serta
penghasilan boneka secara kreatif menggunakan media yang betul
melalui pelbagai
sumber, kajian dan dalam penghasilan karya boneka
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
teknologi dalam yang kreatif.
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
penghasilan boneka 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
6. Menzahirkan idea kreatif
penghasilan boneka
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan karya boneka serta berhujah
3.4 Apresiasi Seni dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
Apresiasi terhadap terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
karya sendiri dan 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni
rakan berpandukan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses atau tokoh seni atau warisan seni
bahasa seni visual, penghasilan karya negara.
sejarah seni dan 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
budaya secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada tembikar
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 4.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada 4.1.1.1 Bentuk – konkrit proses dan teknik pada karya 3 Kod Standard Pembelajaran
tembikar 4.1.1.2 Jalinan – sentuh dan tampak tembikar. 4 Objektif Pembelajaran
4.1.1.3 Warna – primer atau sekunder atau tertier 5 Aktiviti PdP
2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
4.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
4.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri proses dan teknik pada karya 8 Penilaian
tembikar. 9 Refleksi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar dan kefahaman bahasa seni visual,
4.2 Aplikasi Seni media serta proses dan teknik
Mengaplikasikan 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti dalam penghasilan karya tembikar.
Mengenal Kraf bahasa seni visual 4.2.1.1 Alat – pencungki gigi, batang aiskrim, berus lukisan dan
Tradisional dan media dalam alatan lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
penghasilan tembikar 4.2.1.2 Bahan – tanah liat, cat poster dan bahan lain yang sesuai kefahaman dan kemahiran bahasa
Tema : Alam seni visual, media serta proses dan
36 & 37 semulajadi 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik teknik dalam penghasilan karya
dalam penghasilan karya
tembikar.
Tajuk :Tembikar 4.2.2.1 Teknik – picitan
Mini 5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa
Aktiviti :Tembikar 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman seni visual, proses dan teknik serta
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam menggunakan media yang betul
penghasilan tembikar secara kreatif dalam penghasilan karya tembikar
melalui pelbagai
sumber, kajian dan yang kreatif.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
teknologi dalam
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 6. Menzahirkan idea kreatif
penghasilan tembikar
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam berpandukan kemahiran bahasa
penghasilan tembikar seni visual, media, proses dan
teknik yang betul dalam penghasilan
4.4 Apresiasi Seni karya tembikar serta berhujah
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan terhadap hasil karya sendiri dan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
rakan berpandukan menghubungkaitkan sejarah seni
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan atau tokoh seni atau warisan seni
bahasa seni visual, 4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dan rakan secara lisan
sejarah seni dan negara.
4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan
budaya
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada poster
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 1.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 1.1.1.1 Rupa – muka taip proses dan teknik pada karya 3 Kod Standard Pembelajaran
poster 1.1.1.2 Warna – primer atau sekunder atau tertier poster. 4 Objektif Pembelajaran
5 Aktiviti PdP
1.1.2 Prinsip rekaan 2 Menyatakan dan memahami 6 EMK
1.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
1.1.2.2 Kontra – warna proses dan teknik pada karya 8 Penilaian
1.1.2.3 Penegasan – muka taip atau ilustrasi poster. 9 Refleksi

3 Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:


1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, dan kefahaman bahasa seni visual,
Mengaplikasikan media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster media serta proses dan teknik
bahasa seni visual dalam penghasilan karya poster.
dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
Menggambar penghasilan karya 1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet, gunting dan pembaris 4 Menzahirkan idea, pengetahuan,
poster 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam dan kefahaman dan kemahiran bahasa
Tema : Gaya Hidup cat poster atau oil pastel seni visual, media serta proses dan
Sihat
38 & 39 teknik dalam penghasilan karya
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik poster.
Tajuk :Makanan dalam penghasilan karya
Sihat 1.2.2.1 Teknik – montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau 5 Menzahirkan idea, pengetahuan,
gabungan mana-mana teknik kefahaman dan kemahiran bahasa
Aktiviti :Poster
seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul
1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman dalam penghasilan karya poster
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
yang kreatif.
melalui pelbagai penghasilan poster secara kreatif
sumber, kajian dan 6 Menzahirkan idea kreatif
teknologi dalam 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
berpandukan kemahiran bahasa
penghasilan poster 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya seni visual, media, proses dan
poster teknik yang betul dalam penghasilan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam karya poster serta berhujah
penghasilan karya poster terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan
1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. atau tokoh seni atau warisan seni
karya sendiri dan negara.
rakan berpandukan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
bahasa seni visual, 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan
MINGGU/ BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH PEMBELAJARAN KANDUNGAN
2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni TAHAP PENGUASAAN : Setiap RPH PSV perlu mengandungi
Membuat persepsi visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan
dan menggunakan 1. Mengenal dan mengetahui 1 Mata Pelajaran, Kelas dan masa
bahasa seni visual 2.1.1 Unsur seni bahasa seni visual, media serta 2 Tema/tajuk
yang ada pada karya 2.1.1.1 Warna – Geometri atau organik proses dan teknik pada corak teknik 3 Kod Standard Pembelajaran
corak teknik ikatan 2.1.1.2 Jalinan – tampak ikatan dan celupan. 4 Objektif Pembelajaran
dan celupan 5 Aktiviti PdP
2.1.2 Prinsip rekaan 2. Menyatakan dan memahami 6 EMK
2.1.2.1 Kepelbagaian – warna bahasa seni visual, media serta 7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan – jalinan pada corak proses dan teknik pada corak teknik 8 Penilaian
ikatan dan celupan. 9 Refleksi

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, 3. Mengaplikasikan pengetahuan Contoh hasil karya:
2.2 Aplikasi Seni media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik dan kefahaman bahasa seni visual,
Mengaplikasikan ikatan dan celupan media serta proses dan teknik
Membuat Corak bahasa seni visual dalam penghasilan corak teknik
Dan Rekaan (tidak dan media dalam 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti ikatan dan celupan.
terancang) penghasilan karya 2.2.1.1 Alat – gelang getah, batu atau guli atau penutup botol,
corak teknik ikatan baldi dan alatan lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Tema : Alam dan celupan 2.2.1.2 Bahan – kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain kefahaman dan kemahiran bahasa
40, 41 & 42 semulajadi yang sesuai
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
Tajuk :Sapu 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik
teknik ikatan dan celupan.
Tangan dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – ikatan dan celupan
5. Menzahirkan idea, pengetahuan,
Aktiviti :Ikatan dan kefahaman dan kemahiran bahasa
Celupan 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
seni visual, proses dan teknik serta
Penzahiran idea bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
menggunakan media yang betul
melalui pelbagai penghasilan corak teknik ikatan dan celupan secara kreatif
dalam penghasilan corak teknik
sumber, kajian dan ikatan dan celupan yang kreatif.
teknologi dalam 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 6. Menzahirkan idea kreatif
corak teknik ikatan corak teknik ikatan dan celupan berpandukan kemahiran bahasa
dan celupan 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam seni visual, media, proses dan
penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan teknik yang betul dalam penghasilan
corak teknik ikatan dan celupan serta
berhujah terhadap hasil karya sendiri
2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dan rakan secara lisan dengan
Apresiasi terhadap dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. menghubungkaitkan sejarah seni
karya sendiri dan atau tokoh seni atau warisan seni
rakan berpandukan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan negara.
bahasa seni visual, 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
sejarah seni dan penghasilan karya
budaya 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan