Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

SAINS
TAHUN 6

0
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK : 2.0 PERATURAN BILIK SAINS
MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD
CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
1 Menyatakan salah satu
MINGGU 2.1 Peraturan Murid boleh: peraturan bilik sains. Cadangan Aktiviti:
1 Bilik Sains 2.1.1 Mematuhi 2 Menyatakan lebih daripada 1.Murid membuat senarai semak peraturan bilik sains dan tampal di
1-5 peraturan bilik sains satu peraturan bilik sains. muka surat hadapan buku nota Sains.
3 Mengaplikasi salah satu 2.Bersoal jawab tentang amalan mematuhi peraturan BS di Tahun 5 untuk
JANUARI peraturan bilik sains. memahami peraturan BS melalui m/s ransangan BT ms 15.
2018 4 Mengaplikasi lebih daripada Contoh :
satu peraturan bilik sains. a. Membuka semua tingkap dan kipas untuk pengaliran udara yang
5 Memberi sebab peraturan bersih.
bilik sains perlu dipatuhi. b. Kendalikan sampah dan bahan basah atau kering dengan cermat
6 Menjadi contoh kepada dan betul.
rakan dalam mematuhi c. Kendalikan semua peralatan sains dengan betul, selamat dan
peraturan bilik sains. cermat.
3. Menyatakan peraturan BS lain yang baik dan betul ketika berada di
dalam Bilik Sains berdasarkan Buku Teks ms 16-17.
Contoh :
a. Masuk ke BS hanya dengan kebenaran guru.
b. Ikut arahan guru semasa menjalankan aktiviti.
c. Laporkan segera sekiranya berlaku kemalangan, kecederaan
atau kerosakan.
d. Buang sampah dan sisa bahan ke dalam tong sampah bukan ke
dalam sinki.
e. Dilarang bermain, berlari, membuat bising, makan atau minum
dan membawa keluar alat dan bahan sains tanpa kebenaran.
4.Bersoal jawab dan menaakul tentang kesan kepatuhan murid terhadap
peraturan BS melalui aktiviti yang sesuai.
5. Menjalankan pertandingan mereka bentuk pamphlet ‘Peraturan Bilik
Sains’ (Buku Teks ms 18).

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS
TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan semua deria Cadangan Aktiviti :


MINGGU Proses 1.1.1 Memerhati yang terlibat untuk membuat 1. Soal jawab dan perbincangan untuk mengingat kembali dan mengaitkan
2 Sains pemerhatian tentang beberapa situasi mudah untuk memahami kemahiran proses sains (KPS)
7-12 fenomena yang berlaku. yang telahdipelajaridalam tahun sebelumnya melalui aktiviti mudah
2 atau bahan ransangan yang sesuai iaitu (BT ms 2-6, ms 9-10) :
JANUARI Memerihalkan penggunaan
 memerhati
2018 semua deria terlibat untuk
 mengelas
membuat pemerhatian  mengukur dan menggunakan nombor
tentang fenomena atau  meramal
perubahan yang berlaku.  membuat inferens
3 Menggunakan semua deria  berkomunikasi
yang terlibat untuk membuat  menggunakan perhubungan ruang dan masa
pemerhatian tentang  mentafsir data
fenomena atau perubahan  mendefinisi secara operasi
yang berlaku.  mengawal pemboleh ubah
4  Menggunakan semua  membuat hipotesis
deria yang terlibat untuk  mengeksperimen
2. Menjalankan aktiviti mengeksperimen ‘Belon Udara Kecil’ (Buku Teks
membuat pemerhatian
ms 2 - 6) dan mengaitkannya dengan KPS yang dikenalpasti dan
secara kualitatif bagi
berkaitan.
menerangkan fenomena 3. Mencatatkan nota dan latihan Buku Teks ms 12-13 sebagai aktiviti
atau perubahan yang pentaksiran dan pengukuhan .
berlaku. 4 . Menjalankan aktiviti Buku Teks ms 14 sebagai aktiviti pengayaan.
 Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian. ** Semua kemahiran KPS dan KMS boleh diterapkan dalam satu-satu
5  Menggunakan semua eksperimen
deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.
 Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.
6  Menggunakan semua
deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku secara sistematik.
 Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantupemerhatian.

Murid boleh: 1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan
1.1.2 Mengelas 2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan.
3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza
4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya
yang digunakan
5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya
yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul
6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir
dan menyatakan ciri yang digunakan.

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Murid boleh: 1 Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti
1.1.3 Mengukur dan 2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti.
menggunakan 3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul
nombor 4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul
5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam
jadual secara sistematik dan lengkap.
6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul
serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.

Murid boleh: 1 Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
MINGGU 1.1.4 Membuat inferens 2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
3 3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau
14-19 pemerhatian
JANUARI 4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
2018 menggunakan maklumat yang diperolehi
5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
dengan menggunakan maklumat yang diperolehi
6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
denganmenggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang
dibuat

Murid boleh: 1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data
1.1.5 Meramal 2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa
3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data
4 Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data
5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan
pemerhatian, pengalaman lalu atau data
6  Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan
pemerhatian,pengalaman lalu atau data

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
 Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi data

Murid boleh: 1 Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai
1.1.6 Berkomunikasi 2 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai
3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai
4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik
5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang diterima

6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
MINGGU idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh
4 memberi maklum balas.
21-26
Murid boleh: 1 Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi
JANUARI 1.1.7 Menggunakan
2018 perhubungan ruang 2 Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi
dan masa 3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa
4 Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi
berdasarkan masa
5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa yg berubah mengikut masa mengikut kronologi
dalam bentuk penyusun grafik yg sesuai
6 Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi perubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau
peristiwa yang berubah mengikut masa.

Murid boleh: 1 Membuat satu penerangan berdasarkan data


1.1.8 Mentafsir data
2 Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

3 Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk
membuat satu penerangan
4 Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan antara parameter
atau konsep sains
5 Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang objek, peristiwa atau
pola daripada data yang dikumpulkan
6 Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data
yang dikumpulkan.

MINGGU
5
28
JANUARI
-2 Murid boleh: 1 Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
FEBRUAR 1.1.9 Mendefinisi secara
operasi 2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
I 2018
3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut
aspek yang ditentukan
4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
mengikut aspek yang ditentukan
5 Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang
dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang
dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi.

Murid boleh: 1 Mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan
1.1.10Mengawal
pembolehubah 2 Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan
3 Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
4 Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi
ditentukan dalam suatu penyiasatan
5 Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam
suatu penyiasatan
6 Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan
pemboleh ubah bergerak balas yang baru

Murid boleh: 1 Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan
1.1.11Membuat hipotesis
2 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan
3 Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan
4 Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam
suatu penyiasatan
5 Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak
balas bagi membuat hipotesis untuk diuji
6 Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina

Murid boleh: 1 Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dikenal pasti


1.1.12 Mengeksperimen 2 Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti
3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang
4 Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis
5 Menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data serta membuat rumusan untuk
membuktikan hipotesis dan membuat laporan
6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
persoalan yang dicetuskan

MINGGU
6 1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, *Diajar serentak ketika menjalankan KPS
4-9 Manipulatif 1.2.1 bahan sains dan spesimen yang 1. Menjalankan aktiviti penyiasatan memerhatikan kulat rotiuntuk
FEBRUAR Mengguna dan diperlukan bagi suatu aktiviti. memahami kemahiran saintifik konsep kemahiran manipulatif (KM)
mengendalikan peralatan 2 Memerihalkan penggunaan dengan bimbingan guru iaitu (Buku Teks ms 7 - 8):
I 2018 peralatan, bahan sains dan
dan bahan sains dengan i. menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan
spesimen yang diperlukan bagi sains dengan betul.
betul suatu aktiviti dengan kaedah ii.
mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
1.2.2 yang betul. iii.
melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.
Mengendalikan spesimen 3 Mengendalikan penggunaan iv.membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul, dan
dengan betul dan cermat peralatan, bahan sains dan v.menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
1.2.3 spesimen yang diperlukan bagi selamat.
Melakar spesimen, suatu aktiviti dengan kaedah 2. Menjalankan aktiviti tambahan Buku Teks ms 9 – 10 Pendingin Hawa
yang betul. Manual sebagai aktiviti pengukuhan tajuk KM.
peralatan dan bahan sains
3. Melengkapkan latihan pengayaan berkaitan penguasaan konsep
dengan tepat
KMyang telah dipelajari sebagai pengukuhan rumusan pelajaran
1.2.4 4 Mengguna, mengendali, (Buku Teks ms 12-13).
Membersihkan peralatan melakar, membersih dan 4. Menjalankan aktiviti Jom Cuba Buku Teks ms 14 sebagai aktiviti
sains dengan cara yang menyimpan penggunaan pengayaan.
betul peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah
1.2.5
yang betul.
Menyimpan peralatan dan 5 Mengguna, mengendali,
bahan sains dengan betul melakar,membersih dan
dan selamat. menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah
yang betul,bersistematik dan
berhemah.

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
6 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
penggunaan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang
betul,bersistematik, berhemah
dan menjadi contoh kepada
rakan lain.

TEMA : SAINS HAYAT


TAJUK : 3.0 MIKROORGANISMA

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

3.1 Murid boleh: Cadangan Aktiviti


MINGGU Mikroorganisma 3.1.1 TAJUK : MIKROORGANISMA
7 ialah benda Mengenal pasti jenis 1. Bersoal jawab berdasarkan hasil carian melalui pelbagai sumber
11 - 16 hidup mikroorganisma melalui media untuk memahami dan mengenali pelbagai jenis dan contoh
FEBRUAR pemerhatian menerusi mikroorganisma iaitu :
I 2018 pelbagai media.  Fungi – kulat, yis, mukor, Penicillium
 Protozoa – Paramecium
 Alga – fitoplankton, Spirogyra
 Bakteria – Bacillus, Salmonella, Streptococus, Escherichia coli
 Virus – HIV, Influenza
2. Menjalankan aktiviti penyiasatan membuat roti (Buku Teks ms 21)
dan Hidup Mikrob (Buku Teks ms 26-29) untuk memahami proses
hidup mikroorganisma seperti :
- bertumbuh (membiak)
- bergerak
- bernafas
3. Membuat Katalog Mikrob Interaktif dengan mendapatkan maklumat
dan info daripada internet(Buku Teks ms 24)
4. Membincangkan hasil penyiasatan dan mengitlak mikroorganisma
ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan
mata kasar.
5. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, suhu, nutrien dan
3.1.2 keasidan (Buku Teks ms 30-31).
Menyatakan 6. Merekodkan pemerhatian hasil eksperimen dijalankan dengan
mikroorganisma menjalani bimbingan guru.
MINGGU proses hidup dengan
8 menjalankan penyiasatan Soalan KBAT:
18-23 menggunakan peralatan  Apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan
FEBRUAR yang sesuai ke atas mikroorganisma?
beberapa contoh
I 2018  Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam semasa
mikroorganisma seperti
proses mengaktifkan yis?
yis, kulapok dan
 Namakan mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui
11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
MINGGU
9 3.2 Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
25 Mikroorganisma 3.2.1 TAJUK : BURUK BAIK MIKROORGANISMA
FEBRUAR berfaedah dan Memerihalkan 1. Bersoal jawab untuk mengingat kembali jenis dan contoh
I - 2 MAC mikroorganisma kesan buruk mikroorganisma yang telah dipelajari.
2018 berbahaya mikroorganisma melalui 2. Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian
pemerhatian menerusi menerusi pelbagai media
pelbagai media yang (Buku Teks ms 32-33) :
MINGGU 1 Menyatakan jenis dan contoh
menyebabkan: - menyebarkanpenyakit berjangkit
10  penyakit; mikroorganisma - pereputan gigi
4-9  pereputan gigi; 2 Memerihalkan mikrooganisma - merosakkan makanan
MAC  keracunan makanan; menjalani proses hidup - punca keracunan makanan
2018  merosakkan berdasarkan aktiviti yang 3. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian
makanan. dijalankan menerusi pelbagai media (Buku Teks ms 34 – 35) seperti:
3.2.2 3 Mengitlak mikroorganisma ialah - pembuatan roti, tapai, tempe, yogurt
Memerihalkan benda hidup dan kebanyakannya - penghasilan antibiotik dan vaksin ;
kegunaan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata - penguraian bahan organik termasuk
melalui pemerhatian kasar pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan
menerusi pelbagai media 4 Meramal faktor yang 4. Menghubungkait faktor pertumbuhan mikroorganisma dengan
seperti: mempengaruhi pertumbuhan proses pembuatan makanan (Buku Teks ms 34-36).
 pembuatan roti, tapai, mikroorganisma 5. Membuat yogurt sendiri (Buku Teks ms 36)
tempe, yogurt; 5 Menguji faktor yang 6. Menjana idea tentang langkah-langkah pencegahan penyakit
 penghasilan antibiotik mempengaruhi pertumbuhan berjangkit termasuk Amalan Harian Yang Sihat (Buku Teks ms 40 –
dan vaksin; mikroorganisma 42).
 penguraian bahan 6 Berkomunikasi dalam membuat 7. Melengkapkan latihan Cabar Minda Buku Teks ms 44-45 sebagai
organik termasuk kesimpulan tentang faktor yang aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.
 pembuatan baja dan mempengaruhi pertumbuhan Soalan KBAT:
rawatan sisa mikroorganisma  Apakah penyakit yang disebabkan oleh virus? Mengapakah penyakit
kumbahan. ini sukar diubati?
3.2.3  Bagaimanakah kita dapat mengelakkan kesan buruk daripada
Mengitlakterdapat mikroorganisma?
mikroorganisma yang  Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya hidupan yang mati
berfaedah dan ada yang tidak mereput?

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
berbahaya.  Apakah peralatan peribadi lain yang tidak boleh dikongsi dengan
3.2.4 orang lain?
Menjelaskan pemerhatian  Apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Bagimanakah
melalui lakaran, TMK, kita mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang dibawa oleh
penulisan atau lisan. nyamuk ini?

3.3 Peta I-THINK


3.3.1
Hidup
Menjana idea tentang  Peta Bulatan (Kesan buruk mikroorgaisma/ Kegunaan
sihat berdasar
kan pengetahuan langkah-langkah mencegah mikroorganisma)
tentang penyakit berjangkit.
mikroorga nisma 3.3.2 KPS KMS EMK KBAT
Mempraktikkanamalan  Memerhati  1.2.1  Kreativiti &  Menilai
harian yang sihat untuk  Membuat inovasi
 1.2.2  Menganalisis
inferens  Kelestarian alam
kesihatan diri dan  Membuat  1.2.3
mencegah penyakit sekitar
hipotesis
berjangkit.  Mendefinisi  Keusahawa nan
3.3.3 secara operasi
1 Menyatakan kesan buruk  Berkomunikasi
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, mikroorganisma.
penulisan atau lisan.
2 Memerihalkan kegunaan
mikroorganisma.

3 Mengitlak terdapat
mikroorganisma berfaedah dan
ada yang berbahaya.
4 Menjana idea tentang langkah-
langkah mencegah penyakit
berjangkit.
5 Menghubungkait faktor
pertumbuhan mikroorganisma
dengan proses pembuatan
makanan

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
6 Berkomunikasi secara kreatif dan
inovatif tentang penyakit
berjangkit dan cara jangkitan
melalui sentuhan, udara,
makanan dan air.

MINGGU 4.1 Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan hidup Cadangan aktiviti
Interaksi antara 4.1.1 berkumpulan dan hidup TAJUK : INTERAKSI ANTARA HAIWAN
11
bersendirian.
11 - 16 haiwan Menyatakan maksud 1. Bersoal jawab untuk memahami dan memerihalkan maksud interaksi
interaksi antara haiwan 2 Memerihalkan maksud interaksi antara hidupan (Buku Teks ms 47).
MAC antara haiwan.
ialah bentuk hubungan 2. Memahami dan memerihalkan interaksi antara haiwan (Buku Teks ms
2018 yang berlaku dalam 48-49) dengan memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan
intraspesis dan interspesis 3 Memerihalkan faktor persaingan hidup bersendirian (Buku Teks ms 50-53) dan melalui pemerhatian
bagi memperoleh antara haiwan menerusi pelbagai media.
MINGGU
keperluan asas. 3. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup
13 4 Memerihalkan kelebihan dan
4.1.2 berkumpulan dan hidup bersendirian.
25-30 kekurangan haiwan yang hidup
Menjelas dengan contoh
berkumpulan dan hidup  Kelebihan :keselamatan, kerjasama membuat sarang dan
MAC terdapat haiwan hidup mencari makan, melindungi anak-anak dan menjaga wilayah.
bersendirian.
2018 dan haiwan berkumpulan
5 Menjelaskan melalui contoh jenis  Kekurangan : penularan penyakit, sukar menjaga keselamatan
hidup bersendirian dan wilayah mudah diceroboh.
interaksi antara haiwan.
melalui pemerhatian 4. Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan iaitu mendapatkan

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
menerusi pelbagai media. 6 Berkomunikasi untuk sumber air, pasangan dan makanan yang terhad serta tempat tinggal
4.1.3 memerihalkan interaksi yang atau kawasan.
Memerihalkan kelebihan berlaku antara satu contoh 5. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan yang
dan kekurangan haiwan haiwan dengan haiwan yang berlaku iaitu interaksi :
yang hidup berkumpulan sama spesies dan haiwan yang - simbiosis
dan hidup bersendirian. berlainan spesies. - mutualisme
4.1.4 - komensalisme, dan
Memerihalkan faktor - parasitisme
persaingan antara haiwan 6. Melengkapkan latihan terancang untuk pentaksiran dan pengukuhan.
intraspesies dan
interspesies melalui Soalan KBAT:
pemerhatian menerusi  Apakah yang akan berlaku jika seekor haiwan yang hidup
pelbagai media seperti: berkumpulan terlalu dominan dalam kumpulannya?
 makanan;  Bagaimanakah keadaan haiwan yang tewas dalam persaingan?
 air;  Apakah kesan daripada persaingan haiwan terhadap jumlah spesies
 tempat tinggal haiwan dalam sesuatu habitat?
atau kawasan;  Bagaimanakah interaksi antara haiwan penting dalam membantu
 pasangan. keseimbangan alam?
4.1.5
Menjelaskan melalui Peta I-THINK
contoh jenis interaksi  Peta pokok (Pengelasan cara hidup haiwan)
antara haiwan seperti
simbiosis, mutualisme,
KPS KMS EMK KBAT
komensalisme dan  Memerhati  1.2.1  PA 21  Mengaplika si
parasitisme.  Mengelas
 1.2.2  Nilai Murni  Menilai
4.1.6  Membuat
inferens  1.2.3  I-Think  Menganali sis
Menjelaskan pemerhatian
 Meramal  Kelestarian
melalui lakaran, TMK,
 Berkomunikasi alam sekitar
penulisan atau lisan.

MINGGU 4.2 Murid boleh: Cadangan aktiviti


14 Interaksi 4.2.1 TAJUK : INTERAKSI ANTARA TUMBUHAN

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
1-6 antara Memerihalkan faktor 1. Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui
APRIL tumbuhan persaingan antara pemerhatian menerusi pelbagai media (BT ms 67-68) iaitu:
tumbuhan melalui  air;
2018 pemerhatian menerusi  cahaya matahari;
pelbagai media iaitu:  nutrien;
 air;  ruang
 cahaya 2. Menjalankan penyiasatan (Buku Teks ms 69-70) untuk
matahari; 1 Menyatakan contoh tumbuhan menentukan faktor yang menyebabkan persaingan antara
 nutrien; dalam satu habitat yang dikenal tumbuhan.
 ruang pasti. 3. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan seperti
4.2.2 2 Memerihalkan faktor persaingan - simbiosis
Menjalankan penyiasatan antara tumbuhan - mutualisme
untuk menentukan faktor - komensalisme, dan
yang menyebabkan 3 Menjalankan penyiasatan untuk - parasitisme
persaingan antara menentukan faktor persaingan 4. Menghubungkait interaksi antara tumbuhan dengan proses
tumbuhan antara tumbuhan. fotosintesis (Buku Teks ms 71-72) :
4.2.3 4 Menjelaskan melalui contoh jenis - Interaksi komensalisme : pokok tumpang menjalar ke atas pokok
MINGGU Menjelaskan melalui interaksi antara tumbuhan.
lain untuk dapatkan cahaya (fotosintesis)
15 contoh jenis interaksi
5 Menghubungkait interaksi antara 5. Berbincang dan bersoal jawab untuk menaakul kesan interaksi
8-13 antara tumbuhan seperti
tumbuhan dengan proses antara tumbuhan dengan hidupan lain dalam satu habitat.
APRIL simbiosis, mutualisme,
fotosintesis 6. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 74-75) sebagai aktiviti
2018 komensalisme dan
6 Menaakul kesan interaksi antara pentaksiran dan pengukuhan.
parasitisme
4.2.4 tumbuhan dengan hidupan lain Soalan KBAT:
Menjelaskan pemerhatian dalam satu habitat.  Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan
melalui lakaran, TMK, kepada hidupan lain?
penulisan atau lisan.  Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan positif
kepada proses fotosintesis?
KPS KMS EMK KBAT
 Memerhati  1.2.1  PA 21  Mencirikan
 Mengelas
 1.2.2  Nilai Murni  Membuat
 Membuat
inferens  1.2.3  I-Think gambaran
 Meramal  Kelestarian mental
 Berkomunikasi alam sekitar  Menganalisis

16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

TEMA : SAINS HAYAT


TAJUK : 5.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

MINGGU 5.1 Murid boleh: 1 Menyatakan contoh haiwan yang Cadangan aktiviti
16 Ancaman 5.1.1 pupus. TAJUK : KEPUPUSAN HAIWAN
kepupusan Menjelas dengan contoh 1. Bersoal jawab untuk memahami maksud pemeliharaan dan
15 - 20 2 Menyatakan contoh haiwan dan
haiwan dan haiwan yang pupus. pemuliharaan (Buku Teks ms 77).
APRIL tumbuhan 5.1.2 tumbuhan yang terancam.
2. Menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus (Buku Teks ms 78-79)
2018 Menjelas dengan contoh dari pelbagai sumber maklumat.
haiwan dan tumbuhan 3 Memerihalkan faktor ancaman
terhadap haiwan dan tumbuhan. 3. Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami
yang mengalami ancaman ancaman kepupusan (Buku Teks ms 80-81).
kepupusan. 4. Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan
4 Menjelaskan melalui contoh
5.1.3 kepupusan haiwan dan tumbuhan (Buku Teks ms 82-83) seperti:
faktor ancaman terhadap haiwan
Menjelaskan melalui  aktiviti manusia : pembalakan, pemburuan,penerokaan
dan tumbuhan serta cara
contoh faktor ancaman kawasan;
mengatasinya.
menyebabkan kepupusan  bencana alam contoh banjir, gempa bumi, ribut; pencemaran
5 Menjana idea cara-cara
haiwan dan tumbuhan contoh air, udara, tanah;
pemeliharaan dan pemuliharaan
seperti: Peta I-Think:
haiwan dan tumbuhan.
 aktiviti manusia contoh
pembalakan,pemburuan, 6 Berkomunikasi tentang peranan  Peta Dakap (Sebab dan akibat haiwan dan tumbuhan terancam)
penerokaan kawasan; manusia dalam pemeliharaan dan Buku teks ms 82 -83
 bencana alam contoh pemuliharaan haiwan dan Soalan KBAT:
banjir, gempa bumi, ribut; tumbuhan.
 Kebanyakan haiwan yang terancam bersaiz besar. Mengapa?
pencemaran contoh air,
udara, tanah;
5.1.4
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,

17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
penulisan atau lisan KPS KMS EMK KBAT
 Memerhati  1.2.3  PA 21  Membuat
 Membuat
 1.2.4  I-THINK inferens
inferens
 Berkomunikasi  TMK  Menilai
 Nilai murni  Menganali sis

MINGGU
17 5.2 5.2.1 Cadangan aktiviti
22 - 27 Kepentingan Menyatakan maksud 5. Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan
menjaga pemeliharaan dan tumbuhan (Buku Teks ms 85-88) dengan mengaitkan peranan
APRIL keseimbangan pemuliharaan haiwan dan manusia dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tersebut.
2018 alam tumbuhan. 6. Melengkapkan nota dalam bentuk peta pemikiran yang sesuai dan
5.2.2 betul berpandukan maklumat Jom Ingat (Buku Teks ms 89).
Memerihalkan cara-cara 7. Melengkapkan semua latiahn (Buku Teks ms 90-91) sebagai aktiviti
pemeliharaan dan pentaksiran dan pengukuhan.
pemuliharaan haiwan dan
tumbuhan. Peta I-THINK
5.2.3  Peta Bulatan (Haiwan terancam / Tumbuhan terancam)
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 6.0 DAYA

18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

MINGGU 6.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti


18 Daya dan 6.1.1 1 Menyatakan maksud daya. TAJUK : APAKAH DAYA ?
30 APRIL kesannya Menyatakan daya adalah 2 Memerihalkan kesan daya. 1. Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas
tarikan atau tolakan yang sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti (Buku Teks ms 93-95)
- 4 MEI 3 Menjelas dengan contoh maksud
bertindak ke atas sesuatu seperti :
2018 geseran
objek dengan menjalankan - Tarikan : menarik laci, menutup pintu, menaikkan bendera
aktiviti. 4 Membuat kesimpulan faktor yang - Tolakan : meniup belon, menendang bola ke hadapan, mengetuk
6.1.2 mempengaruhi geseran. paku
Menjelas dengan contoh 5 Menjana idea kesan geseran serta 2. Menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti
kesan daya dengan cara menambah dan (Buku Teks ms 96-99) iaitu:
menjalankan aktiviti iaitu: mengurangkan geseran.  mengubah bentuk objek;
 mengubah bentuk objek; 6 Menyelesaikan masalah dalam  mengubah arah gerakan objek;
 mengubah arah kehidupan harian dari aspek  mengubah kelajuan objek;
gerakan objek; menambah atau mengurangkan  menggerakkan objek pegun;
 mengubah kelajuan geseran dan menjelaskan.  memberhentikan objek yang bergerak;
objek; 3. Melengkapkan laporan aktiviti penyiasatan yang dijalankan dengan
 Menggerakkan objek betul.
pegun; 4. Membuat kesimpulan tentang kesan daya ke atas objek berdasarkan
 memberhentikan aktiviti dijalankan.
objek yang bergerak; 5. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti pengukuhan dan pentaksiran.
MINGGU
19 6.1.3 KPS KMS EMK KBAT
6-11 MEI Menjelaskan pemerhatian  Memerhati  1.2.1  I-THINK  Membuat
melalui lakaran, TMK,  Membuat
2018  1.2.2  Bekerjasa ma inferens
hipotesis
penulisan atau lisan.  1.2.3  Keluwesan  Menganalisis
 Mengeksperim
en  Nilai murni
 Berkomunikasi

19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

1 Menyatakan maksud daya.


2 Memerihalkan kesan daya.
3 Menjelas dengan contoh maksud
geseran
4 Membuat kesimpulan faktor yang
mempengaruhi geseran.
5 Menjana idea kesan geseran serta
cara menambah dan
mengurangkan geseran.
6 Menyelesaikan masalah dalam
kehidupan harian dari aspek
menambah atau mengurangkan
geseran dan menjelaskan.
TEMA : SAINS FIZIKAL
TAJUK : 7.0 KELAJUAN

MINGGU 7.1 Murid boleh: 1 Menyatakan unit bagi kelajuan Cadangan aktiviti
21 Kelajua 6.1.1. TAJUK : KELAJUAN
20-25 Menjelaskan maksud 1. Memahami dan menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan
kelajuan dengan 2 Menjelaskan maksud kelajuan
MEI 2018 aktiviti seperti perlumbaan (Buku Teks ms 115-118).
menjalankan aktiviti melalui aktiviti yang dijalankan.
2. Menyatakan unit bagi kelajuan iaitu kilometer per jam (km/j), meter
seperti perlumbaan. per saat (m/s) dan sentimeter per saat (cm/s) berdasarkan aktiviti yang
3 Membuat kesimpulan tentang
6.1.2. dijalankan (Buku Teks ms 119-120).
hubungan kelajuan dengan jarak
Menyatakan unit bagi 3. Merekacipta speedometer mudah (Buku Teks ms 120-121) untuk
dan masa.
kelajuan ialah kilometer mengukur kelajuan dalam aktiviti dijalankan dan memahami nilai dua
MINGGU 4 Menyelesaikan masalah untuk
per jam (km/j), meter per unit kelajuan yang berbeza sebagai aktiviti pengukuhan.
22 menentukan kelajuan, jarak atau
saat (m/s), sentimeter per 4. Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan, jarak dan
27-MEI 1 masa menggunakan rumus.
saat (cm/s). masa (Buku Teks ms 122-125).

20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
JUN 2018 6.1.3. 5 Mentafsir data tentang per- 5. Menyelesaikan masalah untuk menentukan kelajuan, jarak atau masa
Menjalankan penyiasatan hubungan ruang dan masa menggunakan rumus (Buku Teks ms 126-127).
untuk menghubungkait dengan menganalisis graf
kelajuan, jarak dan masa. pergerakan satu objek. Soalan KBAT:
6.1.4. 6 Menaakul kepentingan  Mengapakah unit kelajuan km/j tidak sesuai digunakan untuk
Menyelesaikan masalah pengetahuan tentang hubungan mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki?
berkaitan kelajuan kelajuan, jarak dan masa demi ke-  Adakah objek yang pegun mempunyai kelajuan? Mengapa?
menggunakan rumus: sejahteraan hidup

6.1.5.
Mentafsir data tentang
perhubungan ruang dan
masa bagi pergerakan KPS KMS EMK KBAT
suatu objek.  Memerhati  1.2.1  Nilai murni  Menghubungkait
 Mengguna kan  Mentafsir
6..1.6  1.2.2
hubu ngan
Menjelaskan pemerhatian  1.2.3 maklumat
ruang dan masa
 Membuat  1.2.5  Menganalisis
melalui lakaran, TMK,
hipotesis
penulisan atau lisan.  Mengeksperim
en
 Berkomunikasi

TEMA : SAINS BAHAN


TAJUK : 8.0 PENGAWETAN MAKANAN

8.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti


Kerosakan 8.1.1 TAJUK : KEROSAKAN MAKANAN
MINGGU makanan Menjelas dengan contoh 1. Bersoal jawab tentang kaedah terawal pengawetan makanan (Buku
23 ciri makanan yang telah Teks ms 133).
3-8 JUN rosak melalui pemerhatian 2. Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui
2018 pada makanan sebenar pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media (Buku Teks
atau pelbagai media. ms 134-135).
3. Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan
8.1.2 mikroorganisma (Buku Teks ms 136).
Menyatakan bahawa

21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
kerosakan makanan 1 Mencirikan makanan yang telah 4. Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau
disebabkan oleh tindakan rosak. melambatkan proses hidup mikroorganisma (Buku Teks ms 137).
mikroorganisma. 5. Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta
8.1.3 2 Menjelas dengan contoh kaedah mengaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
Mengitlak pengawetan pengawetan serta mengaitkan mikroorganisma seperti:
makanan bertujuan untuk dengan faktor pertumbuhan  pengeringan;
menghalang atau mikroorganisma.  pendidihan,
melambatkan proses hidup 3 Mengitlak pengawetan makanan  pendinginan
mikroorganisma. bertujuan untuk menghalang 6. Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai
8.1.4 atau melambatkan proses hidup kaedah.
Menjelas dengan contoh mikroorganisma. 7. Menaakul kesesuaian kaedah pengawetan bagi satu jenis makanan
kaedah pengawetan 4 Merumuskan kepentingan
dalam mengekalkan tekstur, rupa atau rasa (Buku Teks ms 138-142).
makanan serta mengaitkan teknologi pengawetan makanan
8. Membuat Projek Usahawan Nanas (Buku Teks ms 142)
dengan faktor yang bagi memenuhi keperluan
9. Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi
mempengaruhi bekalan makanan.
memenuhi keperluan bekalan makanan (Buku Teks ms 143-144)
pertumbuhan 5 Menaakul kesesuaian kaedah
10.Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 146-147) sebagai aktiviti
mikroorganisma seperti: pengawetan bagi satu jenis
 pengeringan; makanan dalam mengekalkan pentaksiran dan pengukuhan.
 pendidihan; tekstur, rupa atau rasa.
 pendinginan; 6 Berkomunikasi secara kreatif dan Peta I-THINK
 pembungkusan inovatif tentang peranan  Peta Bulatan (Kaedah Pengawetan Makanan)
vakum; teknologi pengawetan makanan
 penjerukan; dalam pembangunan ekonomi Soalan KBAT:
 penyejukbekuan; negara.  Bolehkah telur itik yang digunakan dalam pengawetan
MINGGU  pengetinan dan pemasinan diganti dengan telur ayam? Mengapa?
26 pembotolan;
24 - 29  pempasteuran;
JUN 2018  pemasinan;
 penyalaian;
 pelilinan;
8.1.5
Menjalankan projek
mengawet sejenis
makanan dengan pelbagai

22
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
kaedah. KPS KMS EMK KBAT
8.1.6  Memerhati  1.2.1  Kelestarian  Menghubungkait
Memerihalkan  Mengelas  Membuat
 1.2.2 hidup
 Meramal
kepentingan teknologi  1.2.3  Keusahawanan inferens
 Mengeksperim
pengawetan makanan en  1.2.4  Nilai Murni  Menganalisis
bagi memenuhi keperluan  Berkomunikasi  1.2.5
bekalan makanan.
8.1.7
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TEMA : SAINS BAHAN


TAJUK : 9.0 BAHAN BUANGAN

MINGGU 9.1 Murid boleh : 1 Menyatakan contoh bahan Cadangan aktiviti


27 Bahan buangan 9.1.1 buangan TAJUK : KENALI BAHAN BUANGAN
1-6 JULAI Mengenal pasti bahan 1. Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui
2018 buangan berdasarkan jenis 2 Mengelaskan bahan buangan pemerhatian persekitaran dan pelbagai media (Buku Teks ms 150-151)
bahan melalui kepada bahan terbiodegradasi seperti:
pemerhatian persekitaran dan tidak terbiodegradasi  kaca;
dan pelbagai media 3 Menjelaskan melalui contoh  kertas;
seperti: pengurusan bahan buangan  plastik;
 kaca; secara terancang  logam;
 kertas; 4 Menaakul penggunaan bahan  sisa toksik;
 plastik; buangan terbiodegradasi secara  sisa makanan;
berhemah

23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
 logam; 5 Menjana idea kesan pembuangan  bahan kumuh dan tinja
 sisa toksik; bahan buangan secara tidak 2. Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan bahan
 sisa makanan; terancang buangan tidak terbiodegradasi (Buku Teks ms 152).
 bahan kumuh dan 6 Berkomunikasi secara kreatif dan 3. Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak
tinja; inovatif tentang peranan manusia terbiodegradasi. Aktiviti “Asingkan Dengan Bijak” (Buku teks ms153).
dalam mengurus bahan buangan 4. Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah.
9.1.2 untuk kehidupan yang lestari 5. Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk
Menyatakan maksud kehidupan yang lestari (Buku eksT ms 154-155).
bahan buangan 6. Menjana idea kesan pembuangan bahan buangan secara tidak
terbiodegradasi dan tidak terancang.
terbiodegradasi. 7. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan manusia
9.1.3 dalam mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari (Buku
Mengelaskan bahan Teks ms 156-158).
buangan kepada bahan 8. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 160-161) sebagai aktiviti
terbiodegradasi dan tidak pentaksiran dan pengukuhan.
terbiodegradasi. 9. Menjalankan projek “Penyapu Guna Semula” (Buku Teks ms 162)
9.1.4 sebagai aktiviti pengayaan.
Menaakul penggunaan
bahan tidak Peta I-THINK
MINGGU terbiodegradasi secara  Peta Pokok (Pengelasan jenis bahan buangan)
28 berhemah.  Peta Alir (Penyediaan baja kompos Buku Teks ms 157)
8-13 9.1.5  Peta Alir (Cara pengurusan bahan buangan secara terancang
JULAI Memerihalkan pengurusan
Buku Teks ms 158)
2018 bahan buangan secara
terancang untuk
kehidupan yang lestari. Soalan KBAT:
9.1.6  Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya semua bahan tidak
Menjelaskan pemerhatian terbiodegradasikan?
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

24
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
KPS KMS EMK KBAT
 Memerhati  1.2.1  PA 21  Menghubungkait
 Mengelas  Membuat
 1.2.2  I-THINK
 Meramal
 1.2.3  TMK inferens
 Berkomunikasi
 1.2.4  Nilai Murni  Menganalisis
 1.2.5
TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA
TAJUK : 10.0 GERHANA

25
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

10.1 Murid boleh: 1 Menyatakan kedudukan Bulan, Cadangan aktiviti


MINGGU Fenomena 10.1.1 Bumi dan Matahari semasa TAJUK : GERHANA BULAN DAN GERHANA MATAHARI
Memerihalkan fenomena fenomena gerhana Bulan 1. Memahami fenomena gerhana berdasarkan soal jawab (Buku Teks ms
29 Gerhana
Gerhana Bulan dengan 2 Menyatakan kedudukan Bulan, 163.
15-20 Bulan dan bantuan lakaran Bumi dan Matahari semasa 2. Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran
JULAI Gerhana berdasarkan: fenomena gerhana matahari berdasarkan:
2018 Matahari.  kedudukan Bulan, 3 Melakarkan gambarajah untuk  kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;
Bumi dan Matahari; menunjukkan fenomena Gerhana  sifat cahaya
 sifat cahaya; Bulan berlaku apabila kedudukan 3. Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena
10.1.2 Bumi, Bulan dan Matahari serta gerhana Bulan (Buku Teks ms 164-165).
Memerihalkan fenomena sifat cahaya bergerak lurus 4. Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan lakaran
Gerhana Matahari dengan 4 Melakarkan gambarajah untuk berdasarkan:
bantuan lakaran menunjukkan fenomena Gerhana  kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;
berdasarkan: Matahari berlaku disebabkan  sifat cahaya
 kedudukan Bulan, oleh kedudukan Bumi, Bulan dan 5. Menjalankan simulasi Gerhana Bulan (Buku Teks ms 167)
Bumi dan Matahari; Matahari serta sifat cahaya 6. Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena
 sifat cahaya; bergerak lurus gerhana matahari (Buku Teks ms 168-169).
10.1.3 5 Berkomunikasi tentang kesan 7. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Bulan
Menjelaskan fenomena gerhana kepada berlaku apabila kedudukan Bumi, Bulan dan Matahari serta sifat
pemerhatian melalui kehidupan di Bumi cahaya bergerak lurus.
lakaran, TMK, penulisan 6 Mentafsir gambar rajah 8. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana
atau lisan peringkat-peringkat gerhana Matahari berlaku disebabkan oleh kedudukan Bumi, Bulan dan
mengikut urutan yang betul Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus.
9. Berkomunikasi tentang kesan fenomena gerhana kepada kehidupan di
Bumi.
10. Mentafsir gambar rajah peringkat-peringkat gerhana mengikut
urutan yang betul (Buku Teks ms 170).
11. Membina Kamera Gerhana Matahari (Buku Teks ms 171)
12. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 174-175) sebagai aktiviti
pentaksiran dan pengukuhan.

Peta I-THINK

26
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
MINGGU  Peta Alir (Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari)
30  Peta Alir (Cara pengurusan bahan buangan secara terancang
22 - 27 Buku Teks ms 158)
JULAI
2018 Soalan KBAT:
 Mengapakah gerhana bulan berlaku semasa fasa bulan
purnama?
 Adakah planet lain juga mengalami fenomena gerhana?
Mengapa?
 Mengapakah tempoh kejadian gerhana Bulan adalah lebih lama
daripada gerhana Matahari?

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK : 11.0 BURUJ

27
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

MINGGU 11.1 Murid boleh: 1 Menyatakan maksud buruj TAJUK : BURUJ


31 Buruj 12.1.1 1. Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan
29 JULAI Menyatakan buruj ialah membentuk sesuatu corak tertentu (Buku Teks ms 178-179).
gugusan bintang yang 2 Mengenal pasti buruj. 2. Mencipta Buruj Sendiri (Buku Teks ms 180)
- 3 OGOS kelihatan membentuk 3. Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik, Biduk, Pari dan
2018 sesuatu corak tertentu. Skorpio (Buku Teks ms 181-182).
12.1.2 3 Melakar bentuk buruj yang Contoh :
Mengenal pasti bentuk mudah dilihat.
Buruj Skorpio Buruj Biduk
buruj seperti Belantik,
Biduk, Pari dan Skorpio. 4 Menjelas dengan contoh
12.1.3 kegunaan buruj.
Menerangkan kegunaan
buruj iaitu: 5 Menjana idea kewujudan buruj
 petunjuk arah; lain dengan mencari maklumat
 petunjuk musim; daripada pelbagai media.
12.1.4
Menjelaskan pemerhatian 6 Mereka bentuk projek
menunjukkan pelbagai bentuk
melalui lakaran, TMK,
buruj
penulisan atau lisan.

4. Melakar bentuk buruj yang mudah dilihat sebagai aktiviti


pentaksiran dan pengukuhan.
5. Membina Projektor Buruj (Buku Teks ms 183)
6. Menerangkan kegunaan buruj iaitu:
 petunjuk arah;
 petunjuk musim

28
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
7. Menjelas dengan contoh kegunaan buruj (Buku Teks ms 184).
8. Menjana idea kewujudan buruj lain dengan mencari maklumat
daripada pelbagai media.
2. Menerangkan kewujudan dan kegunaan buruj menggunakan
maklumat tambahan tentang buruj yang diperolehi.
3. Membina model buruj dengan bahan terpakai.
4. Melengkapkan latihan Cabar Minda (Buku Teks ms 186-187).

Peta I-THINK
 Peta Bulatan (Jenis Buruj)

Soalan KBAT:
 Mengapakah bintang-bintang sentiasa berubah kedudukannya
seperti Matahari dan Bulan?
 Bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa
lepas. Tetapi bintang-bintang akan berkelipan jika kita melihatnya
dari Bumi. Mengapa?
 Mengapakah buruj-buruj yang dilihat pada pukul 9 malam
berbeza daripada buruj-buruj yang dilihat pada pukul 3 pagi?

KPS KMS EMK KBAT


 Memerhati  1.2.1  TMK  Menghubungkait
 Mengelas  Membuat
 1.2.2  Keushawanan
 Meramal
 1.2.3 inferens
 Berkomunikasi
 Merekacipta

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


TAJUK : 12.0 MESIN

MINGGU 12.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti


12.1.1

29
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
32 Mesin ringkas Menjelas dengan contoh 1 Menyatakan jenis mesin ringkas TAJUK : MESIN RINGKAS
5 - 10 jenis dan kegunaan mesin 1. Menjelas dengan contoh jenis mesin ringkas iaitu(Buku Teks ms 190-
ringkas iaitu: 191) :
OGOS 2 Memerihalkan jenis dan
 satah condong;  satah condong : tangga, titi condong
2018  tuas; kegunaan mesin ringkas  tuas : pembuka tin, joran
 baji  baji : mata kapak, penyendal pintu
3 Mengitlak mesin kompleks terdiri
 gear;  gear : gear basikal, gear jam tangan
daripada gabungan lebih
 skru;  skru : skru pada papan/ meja
daripada satu mesin ringkas
 takal;  takal : tali tiang bendera, kren
4 Mencerakinkan mesin kompleks
 roda dan gandar;  roda dan gandar : roda kereta
kepada mesin ringkas dengan
12.1.2 2. Memerihalkan jenis dan kegunaan mesin ringkas (Buku Teks ms 190-
menggunakan contoh
Menjelaskan pemerhatian 191).
5 Berkomunikasi untuk
melalui lakaran, TMK,  satah condong : mudah gerak beban berbeza ketinggian
menunjukkan kepentingan
penulisan atau lisan  tuas : daya, beban, fulkrum
penciptaan mesin yang lestari
 baji : memisahkan / membelah objek
6 Mereka bentuk satu model mesin
 gear : menggerakkan objek pada kelajuan berbeza
kompleks dan memerihalkan
 skru : menyatukan / mengetatkan objek
konsep sains yang diaplikasikan
 takal : mengerakkan objek dengan daya yang kurang
serta kelestarian model ciptaan
 roda dan gandar : mengerakkan gear / memutarkan beberapa
buah roda pada masa yang sama
3. Memerihalkan bagaimana sesuatu mesin ringkas berfungsi dengan
memberikan contoh yang sesuai (Buku Teks ms 192-195).
4. Menjalankan aktiviti Jom Uji (Buku Teks ms 196) sebagai aktiviti
pentaksiran dan pengukuhan.
Soalan KBAT:
 Lengan kita ialah mesin ringkas. Bagaimanakah lengan kita
berfungsi sebagai mesin ringkas?
 Bagaimanakah gigi bertindak sebagai baji?
Peta I-THINK
 Peta Bulatan (Jenis mesin ringkas)

30
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
KPS KMS EMK KBAT
 Memerhati  1.2.1  I-THINK  Membuat
 Mengelas
 1.2.2  TMK inferens
 Mendefinisi
secara operasi  1.2.3  Keushawa nan  Merekacipta
 Berkomunikasi  Menganalisis

12.2 12.2.1 1 Menyatakan jenis mesin ringkas Cadangan aktiviti


Mesin Mengenal pasti mesin TAJUK : MESIN KOMPLEKS
Kompleks ringkas yang terdapat 1. Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks.
dalam mesin kompleks. 2 Memerihalkan jenis dan 2. Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada
12.2.1 kegunaan mesin ringkas satu mesin ringkas.
Mengitlak mesin 3. Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas dengan
kompleks terdiri daripada 3 Mengitlak mesin kompleks terdiri menggunakan contoh.
gabungan lebih daripada daripada gabungan lebih 4. Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek:
satu mesin ringkas. daripada satu mesin ringkas  penggunaan bahan;
12.2.2 4 Mencerakinkan mesin kompleks  jangka hayat;
MINGGU Menjana idea kepada mesin ringkas dengan  penyelenggaraan;
33 kepentingan penciptaan menggunakan contoh  kos;
12 - 17 mesin yang lestari dari 5 Berkomunikasi untuk  mesra alam;
aspek: menunjukkan kepentingan
OGOS 2-  keselamatan;
 penggunaan bahan; penciptaan mesin yang lestari
18 5. Mereka bentuk model mesin kompleks dengan menggabungkan
 jangka hayat; 6 Mereka bentuk satu model mesin beberapa konsep sains yang telah dipelajari seperti:
 penyelenggaraan; kompleks dan memerihalkan  elektrik
 kos; konsep sains yang diaplikasikan
 magnet
 mesra alam; serta kelestarian model ciptaan
 kelajuan
 keselamatan;  sifat cahaya
12.2.3 6. Mencipta model bot layar (Buku Teks ms 203)
Menjelaskan pemerhatian 7. Memerihalkan model dibina dengan kaitan konsep sains yang
melalui lakaran, TMK, diaplikasikan serta kelestarian model ciptaan.
penulisan atau lisan. 8. Melengkapkan latihan Cabar Minda (Buku Teks ms 206-207) sebagai
aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.
12.3
12.3.1 Mereka bentuk
Mereka model Soalan KBAT:

31
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
bentuk model mesin kompleks dengan  Mengapa skru dikategorikan sebagai mesin kompleks?
mesin menggabungkan beberapa  Bagaimana roda pada pintu pagar berfungsi sebagai takal?
konsep sains yang telah
dipelajari seperti:
 elektrik
 magnet
 kelajuan KPS KMS EMK KBAT
 sifat cahaya  Memerhati  1.2.1  PA 21  Menilai
12.3.1  Mengelas
 1.2.2  Keluwesan  Membuat
 Membuat
Memerihalkan model inferens  1.2.3  Bekerjasa ma inferens
dicipta.  Berkomunikasi  TMK  Menganalisis
12.3.3
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

PECUTAN UPSR 2018 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :


UPSR 2018
TEMA : 1. Mengulangkaji tajuk Tahun 2, 3, 4 dan 5 menggunakan modul
- Klinik Latih Tubi Sains terancang berasaskan peta minda dan i-think terpilih.
1. SAINS HAYAT - Mentor mentee 1. Menjawab latihan ulangkaji terancang yang diberikan mengikut
2. SAINS FIZIKAL - “Buddy Support” aras kebolehan kumpulan murid dan bimbingan individu dalam Klinik
3. SAINS BAHAN - Pecutan Akhir UPSR 2018 Latih Tubi UPSR 2018.
4. BUMI DAN SAINS ANGKASA 2. Perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berkaitan
5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN soalan ulangkaji yang telah dijawab dengan teknikal jawapan UPSR
sebenar yang betul dan tepat.
LESTARI
3. Membuat pembetulan jawapan bagi latihan terpandu yang
dibincangkan sebagai pengukuhan semula.

PECUTAN UPSR 2018 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :


UPSR 2018
TEMA : 1. Mengulangkaji tajuk Tahun 6 dengan menggunakan modul Sains
- Klinik Latih Tubi terancang berasaskan peta minda dan i-think terpilih.

32
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
1. SAINS HAYAT - Mentor mentee 2. Menjawab latihan ulangkaji terancang yang diberikan mengikut
2. SAINS FIZIKAL - “Buddy Support” aras kebolehan kumpulan mentor-mentee dan bimbingan individu
3. SAINS BAHAN - Pecutan Akhir UPSR 2018 dalam Klinik Bantu UPSR 2018.
4. BUMI DAN SAINS ANGKASA 3. Perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berkaitan
5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN soalan ulangkaji yang telah dijawab dengan teknikal jawapan UPSR
LESTARI sebenar yang betul dan tepat.
4. Membuat pembetulan jawapan bagi latihan terpandu yang
dibincangkan sebagai pengukuhan semula.
5. Melengkapkan latihan tambahan sebagai aktiviti pengukuhan
dan soalan beraras tinggi (KBAT) mengikut aras kebolehan murid
secara individu dengan bimbingan mentor atau guru.

PECUTAN AKHIR UPSR 2018 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :


UPSR 2018
TEMA : 1. Mengulangkaji tajuk Tahun 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan menggunakan
1. SAINS HAYAT - Klinik Latih Tubi modul pengurusan grafik terancang berasaskan peta minda dan i-
2. SAINS FIZIKAL - Mentor mentee think terpilih.
3. SAINS BAHAN - “Buddy Support” 2. Menjawab latihan ulangkaji terancang yang diberikan mengikut
4. BUMI DAN SAINS ANGKASA - Pecutan Akhir UPSR 2018 aras kebolehan kumpulan dan bimbingan individu dalam Klinik Bantu
5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN UPSR 2018.
LESTARI 3. Perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berkaitan
soalan ulangkaji yang telah dijawab dengan teknikal jawapan UPSR
sebenar yang betul dan tepat.
4. Membuat pembetulan jawapan bagi latihan terpandu yang
dibincangkan sebagai pengukuhan semula.
5. Melengkapkan latihan tambahan sebagai aktiviti pengukuhan
dan soalan beraras tinggi (KBAT) mengikut aras kebolehan murid
secara individu dengan bimbingan mentor atau guru sebagai
persediaan terakhir sebelum UPSR 2018.

PROGRAM PASCA UPSR 2018 Aktiviti :

1. Taklimat perjalanan program Pasca UPSR kepada murid Tahun 6.


 MINGGU SAINS sekolah 2018
2. Taklimat program dan pengisian program MINGGU SAINS sekolah 2018:

33
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
 PROJEK PENGAWETAN MAKANAN - Perhimpunan rasmi – Isnin -Majlis Pelancaran.
(PENYALAIAN & PENJERUKAN) - Perhimpunan pagi - Selasa – Popkuiz Pagi , Mini Karnival Sains
 REKACIPTA - Perhimpunan pagi – Rabu – Popkuiz Pagi , Animals Alive
 MURAL - Perhimpunan pagi – Khamis – Popkuiz Pagi , Adik Bercerita Sains
 PROJEK CERIA TAMAN SAINS - 9.00 pagi setiap hari @ semua kelas :EARTH MINUTE (5 minit tutup semua suis )
- Laporan program dan aktiviti dilengkapkan, dihantardan difailkan.
3. Taklimat program dan pengisian program Projek Sains dan Islam (Buku Skrap/ Tayangan Video)
4. Taklimat program dan pengisian program Projek Ceria Taman Sains
 Melabel tumbuhan herba
 Mengecat pasu bunga
 Projek Tanaman Hidroponik
 Membina Rumah Info
5. Taklimat program dan pengisian program Peperiksaan Akhir Tahun 2018.
6. Ikut jadual peperiksaan disediakan SU Peperiksaan sekolah.
7. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.
8. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

PROGRAM PASCA UPSR 2018 Aktiviti :

1. Perbincangan kertas soalan dan skema jawapan kertas peperiksaan.


2. Membuat pembetulan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.
3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.
4. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

PROGRAM PASCA UPSR 2018 Aktiviti :

1. Pemulangan Buku Teks sesi 2018


2. Membuat pembetulan kertas peperiksaan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.
3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.
1. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

PROGRAM PASCA UPSR 2018 Aktiviti :

34
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
1. Perancangan persediaan jawatankuasa untuk Majlis Jamuan Akhir Tahun Kelas Tahun 6 (2018).
2. Pembahagian tugas jawatankuasa majlis, sumbangan menu dan penyediaan peralatan majlis .
3. Pelaksanaan program dan mengemas peralatan.
2. Melengkapkan Buku Rekod Mengajar, fail-fail Panitia Sains, fail PBPPP, fail Program Peningkatan
Tahun 6 dan lain-lain program mengikut keperluan.

PROGRAM PASCA UPSR 2018 Aktiviti :

1. Persediaan dan persiapan program Hari Anugerah Kecemerlangan (HAC) 2018 mengikut
jawatankuasa dilantik.
2. Pelaksanaan program dan laporan dilengkapkan.

CUTI AKHIR TAHUN

35
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

36