Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 (PPPM)


TAHUN 2017

MINGGU TARIKH BIDANG HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI BBM/ NILAI/UNSUR


PEMBELAJARAN/ PATROTISME/ PPPM/CATATAN
TAJUK PEDAGOGI

1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Lukisan dengan 1. Penghasilan Seni Visual
1 03/01/17 Visual Seni Visual serta berkornunikasi dalam pelbagai media dan teknik.
Dan – sernua bidang seni berkaitan
1. 1 Asas Seni Reka
2 13/01/17 1. 1 Asas Seni Reka Alat dan media: diaplikasikan secara
a. Idea dan proses
diaplikasikan secara bersepadu dalam
mesej / kandungan SENI HALUS
bersepadu dalam Penghasilan Seni Visual )
pengwujudan idea pensel Band 1
Penghasilan Seni
olahan idea pensel warna hingga
Visual )
pen 1.2 Seni Halus Band 6
b. Olahan karya dakwat
1.2 Seni Halus arang
a. Lukisan
Asas Seni Reka krayon
media berus
a. Lukisan teknik penghasilan pastel Pedagogi : Cuti Tahun
perisian kornputer KBAT:
Aras 1 Berkomunikasi melalui aktiviti
Baru
Banding beza
penghasilan karya. Inferens 02/01/17
Teknik pelukisan
Mengkonsepsi
Menjalankan aktiviti secara spontan dan
terancang. garisan kontor
Menghargai keindahan, keharmonian alam VLE
titik titik
dan masyarakat serta berusaha Nota Lukisan
Garisan silang pangkah
memeliharanya.

1
b. Apresiasi seni
Aras 2 Memilih maklumat berkaitan
bidang Seni Halus.
c. Portfolio ( pilihan
Membanding beza jenis Kornunikasi
berfokus)
Visual.

Aras 3 Mengaplikasikan Asas Seni Reka


dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan
kreatif.
Memiliha dan menggunakan maklumat
yang diperolehi dalarn pembelajaran.
Mendokumentasi proses pembelajaran
secara terancang.
3 16/01/17 1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Catan dengan pelbagai Kemahiran Berfikir Kritis SENI HALUS
– Halus Seni Visual serta dalam semua bidang media dan teknik : dan Kreatif Band 1
20/01/17 seni berkaitan: hingga
Band 6
1.2 Seni Halus Media seperti: Pembelajaran Akses
a. Idea dan proses Kendiri
b. Catan mesej / kandungan cat air
tempera Teori Kecerdasan Pelbagai
pengwujudan idea cat poster
pastel
olahan idea Pembelajaran Masteri
media campuran
b. Olahan karya
Pembelajaran Kontekstual
Asas Seni Reka Teknik:

media Pembelajaran
basah atas basah
Konstruktivisme
teknik penghasilan basah atas kering
berus kering
Aras 1 Berkomunikasi melalui aktiviti kecatan ( painterly) Pedagogi :
penghasilan karya. media campuran KBAT:
Menjalankan aktiviti secara spontan dan Banding beza
terancang. Inferens
b. Apresiasi seni
Mengkonsepsi
Menghargai keindahan, keharmonian
alarn dan masyarakat serta berusaha c. Portfolio ( pilihan
memeliharanya. berfokus)
VLE
Aras 2 Memilih maklumat berkaitan Nota Catan
bidang Seni Halus.
Membandingbeza jenis Komunikasi
Visual.
Aras 3 Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan
kreatif.
Memilihara dan menggunakan maklumat

2
yang diperolehi dalam pembelajaran.
Mendokumentasi proses pembelajaran
secara terancang.

1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Catan dengan pelbagai Kemahiran Berfikir Kritis Cuti Tahun
4 23/01/17 Halus Seni Visual serta dalam semua bidang media dan teknik : dan Kreatif
Baru Cina
Dan –03/02/17 seni berkaitan: Pembelajaran Akses
5 a. Idea dan proses mesej / kandungan Kendiri 26,27,28, 29 &
1.2 Seni Halus Media seperti:
pengwujudan idea/- olahan idea Teori Kecerdasan Pelbagai 31/01/2017
b. Olahan karya / Asas Seni Reka /media Pembelajaran Masteri
b. Catan teknik penghasilan cat air Pembelajaran Kontekstual
Aras 1 tempera Pembelajaran
Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan cat poster Konstruktivisme
karya. pastel KBAT:
Menjalankan aktiviti secara spontan dan media campuran Banding beza
terancang. Inferens
Menghargai keindahan, keharmonian Mengkonsepsi

3
alarn dan masyarakat serta berusaha Teknik:
memeliharanya.
basah atas basah
Aras 2
basah atas kering
Memilih maklumat berkaitan bidang Seni
berus kering
Halus.
kecatan ( painterly)
Membandingbeza jenis Komunikasi
media campuran
Visual.
b. Apresiasi seni
c. Portfolio ( pilihan
Aras 3
berfokus)
Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn
aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
Memilihara dan menggunakan maklumat
yang diperolehi dalam pembelajaran.
Mendokumentasi proses pembelajaran
secara terancang.
6 1.1 Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Cetakan dengan Kemahiran Berfikir Kritis
Dan 06/02/17 Visual Seni Visual serta berkornunikasi dalam menggunakan pelbagai dan Kreatif
Cuti Hari
7 – sernua bidang seni berkaitan media dan teknik:
a. Idea dan proses /mesej / kandungan Thaipusam
17/02/17 1.2 Seni Halus Teori Kecerclasan
pengwujudan idea /olahan idea 09/02/2017
Media seperti Pelbagai
b. Olahan karya/Asas Seni Reka /media
d. Cetakan /teknik
penghasilan lino Pembelajaran Masted
Aras 1 syelek
SENI HALUS
Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan lekar
Pembelajaran Kontekstual Band 1
karya. media campuran
hingga
Menjalankan aktiviti secara spontan dan
Band 6
terancang. Pembelajaran
Teknik seperti
Menghargai keindahan, keharmonian Konstruktivism
alarn dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya. timbulan
Aras 2 kolagrafi
Memilih maklumat berkaitan bidang Seni cetakan saring sutera
Halus. serigrafi KBAT:
Membandingbeza jenis Kornunikasi Banding beza
Visual. Inferens
Aras 3 b. Apresiasi seni
Mengkonsepsi
Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn
aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
Memiliha dan menggunakan maklumat VLE
yang diperolehi dalam pembelajaran. Nota Cetakan

1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis
8 20/02/17 Visual bentuk dalam grafik. bentuk dengan dan Kreatif
Dan – menggunakan pelbagai Komunikasi Visual
9 03/03/17 media dan teknik Band 1
1.3 Kornunikasi Visual Aras 1 Teori Kecerdasan Pelbagai
berdasarkan idea dan hingga

4
a. Reka Bentuk Grafik Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik proses melalui: Pembelajaran Masteri Band 6
yang menjelaskan maksud kepekaan,
keharmonian, keindahan dan keselesaan
i. Simbol mengenalpasti masalah Pembelajaran Kontekstual
dalam aktiviti penghasilan.
( spesifikasi )
penyelidikan (idea)
Pembelajaran
Aras 2 proses membuat
Konstruktivisme
penilaian semula
Membincangkan perkara yang berkaitan
Pembelajaran Akses
perkembangan Seni Grafik dan Alat dan media:
Kendiri
kegunaannya dalam kehidupan seharian.
Menghasilkan lakaran reka bentuk keda
pensel
grafik seperti logo, papan iklan atau KBAT:
pensel warna
risalah yang mudah. Banding beza
pen
Inferens
pen teknikal
Mengkonsepsi
Aras 3 pen ruling
pen manuskrip
cat air VLE
Menghasilkan reka bentuk grafik
cat poster Nota komunikasi visual
berasaskan bidang tertentu.
dakwat Reka bentuk grafik
Mengaitkan nilai tambah Seni Visual
tempera
dalam bidang lain.
media campuran
Membuat kemasan dan ketelitian hasil
berus
kerja.
kornputer
Membuat persembahan hasil kerja.
perisian kornputer
set geometri

Teknik:

lukisan
kecatan ( painterly)
berbantukan computer
06/03/17
10 – Ujian Bulan Mac
10/03/17 07-11 Mac 2017
1. Penghasilan Seni Memahami proses, gubahan dan fungsi a. Arca dengan Kemahiran Berfikir Kritis
11 13/03/17 Visual Seni Visual serta berkomunikasi dalam menggunakan pelbagai dan Kreatif
– semua bidang seni berkaitan media dan teknik:
17/03/17 a. Idea dan proses /mesej / kandungan /
1.2 Seni Halus Teori Kecerdasan Pelbagai
pengwujudan idea/olahan idea
Media seperti
b. Olahan karya/Asas Seni Reka/media
c. Arca teknik penghasilan Pembelajaran Masteri
plaster of Paris
Aras 1 tanah liat
Pembelajaran Kontekstual
Berkomunikasi mefalui aktiviti penghasilan sabun
karya. lilin
Menjalankan aktiviti secara spontan dan polisterin Pembelajaran
terancang. kayu

5
Menghargai keindahan, keharmonian buluh Konstruktivisme
alarn dan masyarakat serta berusaha rotan
memeliharanya.
Pembelajaran Akses
Aras 2
Teknik sepertil Kendiri
Memilih maklumat berkaitan bidang Seni
Halus.
Membandingbeza jenis Komunikasi acuan ICT
Visual. luakan
Aras 3 timbulan
KBAT:
Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam
Banding beza
aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
b. Apresiasi Seni Inferens
Memilih dan menggunakan maklumat
Mengkonsepsi
yang diperolehi dalam pembelajaran.
Mendokumentasi proses pembelajaran c. Portfolio ( pilillan
secara terancang. berfokus)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


18/03/17 – 26/03/17
1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis Komunikasi Visual
12 27/03/17 Visual bentuk dalarn grafik. bentuk dengan dan Kreatif Band 1
DAN menggunakan pelbagai Teod Kecerdasan Pelbagai hingga

13 Aras 1 media dan teknik Pernbelajaran Masted Band 6
07/04/17 1.3'Komunikasi Visual
Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik berdasarkan idea dan Pembelajaran Kontekstual
yang menjelaskan maksud kepekaan, proses melalui: Pembelajaran
a. Reka Bentuk Grafik keharmonian, keindahan dan keselesaan mengenalpasti masalah Konstruktivisme
dalam aktiviti penghasilan. ( spesifikasi ) Pembelajaran Akses
Aras 2 penyelidikan (idea) Kendiri
ii. Logo Membincangkan perkara yang berkaitan proses membuat KBAT:
perkembangan Seni Grafik dan penilaian semula Banding beza
kegunaannya dalam kehidupan seharian. Alat dan media: Inferens
Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja pensel /pensel warna Mengkonsepsi
grafik seperti logo, papan iklan atau /pen /
risalah yang mudah. pen teknikal /pen ruling/
Aras 3 pen manuskrip/cat air/
Menghasilkan reka bentuk grafik
berasaskan bidang tertentu. Teknik
Mengaitkan nilai tambah Seni Visual lukisan
dalam bidang lain. kecatan ( painterly )
Membuat kemasan dan ketelitian hasil berbantukan computer
kerja.
Membuat persembahan hasil kerja.
1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis
14 10/04/17 Visual bentuk dalam grafik. bentuk dengan dan Kreatif
dan Aras 1 menggunakan pelbagai Teori Kecerdasan Pelbagai

15 Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik media dan teknik Pembelajaran
21/04/17 1.3 Kornunikasi Visual
yang menjelaskan maksud kepekaan, berdasarkan idea dan Kontekstual
keharmonian, keindahan dan keselesaan proses melalui: Pembelajaran
dalam akfiviti penghasilan. mengenalpasti masalah Konstruktivisme

6
a. Reka Bentuk Grafik Aras 2 ( spesifikasi )
Membincangkan perkara yang berkaitan penyelidikan (idea) KBAT:
perkembangan Seni Grafik dan proses membuat Banding beza
iii. Kaligrafi
kegunaannya dalam kehidupan seharian. penilaian semula Inferens
Menghasilkan lakaran reka bentuk keda Alat dan media: Mengkonsepsi
grafik seperti logo, papan iklan atau pensel
risalah yang mudah. pen manuskrip
Aras 3 buluh
Menghasilkan reka bentuk grafik pen highlighter
berasaskan bidang tertentu. cat air
Mengaskan nilai tambah Seni Visual cat poster
dalam bidang lain. dakwat
Membuat kemasan dan ketelitian hasil media campuran
kerja. berus leper
Membuat persembahan hasil kerja. set geornetri
Teknik:
lukisan

1. Penghasilan Seni Memaharni proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis
16 24/04/17 Visual bentuk dalam grafik. Aras 1 bentuk dengan dan Kreatif
Israk & mikraj
DAN Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik menggunakan pelbagai Teod Kecerdasan Pelbagai
– 24/04/17
17 yang menjelaskan maksud kepekaan, media dan teknik Pembelajaran Masteri
05/05/17 1.3 Kornunikasi Visual
keharmonian, keindahan clan keselesaan berdasarkan idea dan Pembelajaran Kontekstual
dalam aktiviti penghasilan. proses melalui: Pembelajaran
a. Reka Bentuk Grafik Aras 2 mengenalpasti masalah Konstruktivisme
Membincangkan perkara yang berkaitan ( spesifikasi ) Pembelajaran
Hari Pekerja
perkembangan Seni Grafik dan penyelidikan (idea) Akses Kendiri 01/05/2017
iv. Pernbungkusan kegunaannya dalarn kehidupan seharian. proses membuat KBAT:
.Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja penilaian semula Banding beza
grafik seperti logo, papan iklan atau Alat dan media: Inferens
risalah yang mudah. pensel Mengkonsepsi
Aras 3 pensel warna
Menghasilkan reka bentuk grafik pen
berasaskan bidang tertentu. pen teknikal
Mengaskan nilai tambah Seni Visual pen ruling
dalam bidang lain. pen manuskrip
Membuat kemasan dan ketelitian hasil cat air
kerja. cat poster
Membuat persembahan hasil kerja. berus

Hari Wesak
18 08/05/17 ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
10/05/2017

12/05/17
19 15/05/17
– PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
19/05/17

7
1. Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berfikir Kritis
20 22/05/17 Visual bentuk dalam grafik. bentuk dengan dan Kreatif
Aras 1 menggunakan pelbagai Teori Kecerdasan Pelbagai
– Memahami prinsip rakaan Bentuk Grafik media dan teknik Pembelajaran Masteri
26/05/17 1.3 Kornunikasi Visual
yang menjelaskan maksud kepekaan, berdasarkan idea dan Pembelajaran Kontekstual
keharmonian, keindahan dan keselesaan proses melalui: Pembelajaran
a. Reka Bentuk Grafik dalam aktiviti penghasilan. mengenalpasti masalah Konstruktivisme
Aras 2 ( spesifikasi ) Pembelajaran Akses
Membincangkan perkara yang berkaitan penyelidikan (idea) Kendiri
v. Risalah perkembangan Seni Grafik dan proses membuat
kegunaannya dalam kehidupan seharian. penilaian semula KBAT:
Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja Alat dan media: Banding beza
grafik seperti logo, papan iklan atau pen teknikal Inferens
risalah yang mudah. pen ruling Mengkonsepsi
Aras 3 pen manuskrip
Menghasilkan reka bentuk grafik cat air
berasaskan bidang tertentu. cat poster
Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dakwat
dalam bidang lain. tempera
Membuat kemasan dan ketelitian hasil media campuran
kerja. berus
Membuat persembahan hasil kerja. kornputer
perisian komputer
set geometri
Teknik
lukisan
kecatan ( painterly
berbantukan komputer)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27//05/17 – 11/06/17
Penghasilan Seni Memahami proses dan menghasilkan reka Murid menghasilkan reka Kemahiran Berftkir Kritis
21 12/06/17 Visual . bentuk dalam grafik. bentuk dengan dan Kreatif
Dan Aras 1 menggunakan pelbagai Teori Kecerdasan Pelbagai

22 Memahami prinsip Reban Bentuk Grafik media dan teknik Pembelajaran Masteri
23/06/17 3 Komunikasi Visual
yang menjelaskan maksud kepekaan, berdasarkan idea dan Pembelajaran Kontekstual
keharmonian, keindahan dan keselesaan proses melalui : Pembelajaran
a. Reka Bentuk Grafik dalam aktiviti penghasilan. mengenalpasti masalah Konstruktivisme
Aras 2 ( spesifikasi ) Pembelajaran Akses
Membincangkan perkara yang berkaitan penyelidikan ( idea) Kendiri
vi. lklan perkembangan Seni Grafik dan proses membuat
kegunaannya dalarn kehidupan seharian. penilaian semula KBAT:
Menghasilkan lakaran reka bentuk keda Alat dan media: Banding beza
grafik seperti logo, papan iklan atau pensel /pensel warna Inferens
risalah yang mudah. /pen / Mengkonsepsi
Aras 3 pen teknikal /pen ruling/
Menghasilkan reka bentuk grafik pen manuskrip /cat air /
berasaskan bidang tertentu. cat poster /dakwat
Mengaitkan nilai tambah Seni Visual /tempera
dalam bidang lain. media campuran /berus

8
Membuat kemasan dan ketelitian hasil set geometri /kornputer
kerja. /perisian komputer /set
Membuat persembahan hasil kerja. geometri
Teknik
lukisan

Hari Raya Aidil Fitri


25 -30 Jun 2017
2. Sejarah dan Apresiasi Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia a. kajian maklumat Kemahiran Berfikir Kritis Sejarah dan
23 03/07/17 Seni Visual selepas merdeka dari aspek tokoh dan dan Kreatif Apresiasi Seni
sumbangan, nifai nilai estetik dan sosial. Teori Kecerdasan Pelbagai Visual
– b. persembahan
Pembelajaran Masteri Band 1
07/07/17 2.1 Perkembangan Seni
Pembelajaran Kontekstual hingga
Visual di Malaysia Aras 1
c. pameran Pernbelajaran Band 6
Mengumpul maklumat berkaitan
Konstruktivisme
perkembangan Seni Visual dalam
a. Seni Halus Pernbelajaran Akses
kehidupan, budaya tempatan dan budaya d. perbincangan Kendiri
lain.
ICT
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh
e. dokumentasi maklumat
Seni Islam, Barat dan serantau.
KBAT:
Aras 2
Banding beza
Menginterpretasi dan mengaplikasi ( portfolio berfokus ) Inferens
maklumat secara jelas dan tepat.
Mengkonsepsi
Membanding beza pengaruh Seni Islam,
Barat dan serantau terhadap Seni Halus. f. apresiasi Seni Visual
Aras 3
Membuat pernyataan tentang seni dalam g. lawatan
kehidupan dan budaya.
VLE
Menghasilkan portfolio yang
Sejarah seni halus
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya.
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.
2. Sejarah dan Apresiasi Mengetahui sejarah Kraf batik dari aspek a. kajian maklumat Kemahiran Berfikir Kritis Sejarah dan
24 10/07/17 Seni Visual tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan Kreatif Apresiasi Seni
dan sosial. Visual
– b. persembahan
Band 1
14/07/17 2.1 Perkembangan Seni Teori Kecerdasan Pelbagai
hingga

9
Visual di Malaysia Aras 1 c. pameran Pernbelajaran Masteri Band 6

b. Kraf batik Mengumpul maklumat berkaitan d. perbincangan Pernbelajaran Kontekstual


perkembangan Seni Visual
dalarn kehidupan, budaya tempatan dan
e. dokumentasi maklumat Pernbelajaran
budaya lain.
Konstruktivisme
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh
Seni Islam, Barat dan serantau. ( portfolio berfakus )
Pembelajaran Akses
Kendiri
Aras 2 f. apresiasi Seni Visual

Kajian Masa Depan


Menyenaraikan perkara berkaitan g. lawatan
perkembangan kraf batik dari
aspek: ICT

pengenalan KBAT:
tokoh Banding beza
sumbangan Inferens
Mengkonsepsi
Menginterpretasi dan mengaplikasil
maklumat secara jelas dan tepat. VLE
Membanding beza pengaruh Seni Islam, Sejarah seni halus
Barat clan serantau terhadap Kraf batik. Kraf batik

Aras 3
Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.
Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai warisan budaya.
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.
1. Penghasilan Seni Mengenalpasti petbagai motif dalarn Menghasilkan barangan Kemahiran Berfikir Kritis
25 17/07/17 Visual mereka corak dan membuat Kraf kraf tradisional dengan dan Kreatif
Dan Tradisional. menggunakan alat, bahan

26 dan teknik tertentu
28/07/17 1.5 Kraf Tradisional
a. Batik Kajian :
Teori Kecerdasan Pelbagai
Aras 1
mengumpul
a. Batik maklumat Pembelajaran Masteri
Mengumpul maklumat sejarah batik Alatan
tempatan dan serantau. berus/canting/pemidang
/ Pernbelajaran Kontekstual
Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan
proses penghasilan kraf batik. dapur/arang/
Menyenaraikan nama tokoh dan Bahan : Pembelajaran
mencatatkan sumbangan serta hasil karya kain sutera /kain kapas/

10
mereka. rosin/lilin /pewarna batik/ Konstruktivisme
sodium silikat /serbuk
soda
Aras 2 Pernbelajaran Akses
( soda ash)
Kendiri
Teknik:
Membuat lakaran reka corak batik dengan batik lukis /batik blok
memberi perhatian kepada fungsi, nilai Proses : Kajian Masa Depan
budaya dan kemasan. melakar melilin
Menyatakan penghargaan terhadap hasil mewarna mengering
ICT
kraf tradisional setempat. mematikan warna
Mendokumentasikan perkembangan merebus
teknologi pembuatan batik tradisional. mencuci KBAT:
kemasan Banding beza
Apresiasi Seni Inferens
Aras 3 Portfolio ( pilihan Mengkonsepsi
berfokus)
Menghasilkan barangan kraf batik dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik.
Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan barangan kraf
batik.
Kekemasan kerja.
Mengaitkan nilai tambah seni dengan
bidang lain seperti sains dan teknologi.

27 31/07/17 2. Sejarah dan Apresiasi Mengenalpasti pelbagai motif dalam Menghasilkan barangan Kemahiran Berfikir Kritis Sejarah dan
Seni Visual mereka corak dan membuat Kraf kraf tradisional dengan dan Kreatif Apresiasi Seni
– Tradisional. menggunakan alat, bahan Teori Kecerdasan Pelbagai Visual
04/08/17 dan teknik tertentu Pembelajaran Masteri Band 1
2.1 Perkembangan Seni
Aras 1 Pernbelajaran Kontekstual hingga
Visual di Malaysia
Mengumpul maklumat sejarah batik Tenunan Alat Pernbelajaran Band 6
tempatan dan serantau. kek /bilah /torak /rahak Konstruktivisme
b. Kraf Tenunan Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan /peleting Pernbelajaran Akses
proses penghasilan kraf tenunan. Bahan: Kendiri
Menyenaraikan nama tokoh dan Benang/benang emas Kajian Masa Depan
mencatatkan sumbangan serta hasil karya Teknik : KBAT:
mereka. songket /pua Banding beza
Proses: Inferens
Aras 2 membuat corak Mengkonsepsi
Membuat lakaran reka corak tenunan menganing
dengan memberi perhatan kepada fungsi, menenun
nilai budaya dan kemasan. ikat dan celup (pua) VLE
Menyatakan penghargaan terhadap hasil kemasan Sejarah seni halus
kraf tradisional setempat. Apresiasi Seni Kraf tenunan
Mendokumentasikan perkembangan Portfolio ( pilihan
teknologi pembuatan tenunan tradisional berfokus)

11
dan tenunan pribumi.

Aras 3
Menghasilkan barangan kraf tenunan
dengan menggunakan alat, bahan dan
teknik.
Mereka ganti alat, bahan clan teknik yang
sesuai dalam penghasilan barangan kraf
tenunan.
Kekemasan kerja.
Mengaitkan nilai tambah seni dengan
bidang lain seperti sains dan teknologi

28 07/08/17 PT3 Percubaan


– 8-11 Ogos 2017
11/08/17
Mengetahui sejarah Aras 1 Kemahiran Befflikir Kritis Warna poster
29 14/08/17 peralatan dan aspek Mengumpul maklumat berkaitan dan Kreatif Sejarah dan
Dan tokoh dan sumbangan, perkembangan Seni Visual KBAT: Apresiasi Seni

30 nilai nilai estetik dan dalam kehidupan, budaya tempatan dan Banding beza Visual
25/08/17 sosial. budaya lain.
Teori Kecerdasan Pelbagai
Inferens Band 1
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Mengkonsepsi hingga
Seni Islam, Barat dan serantau. Pernbelajaran Masteri Band 6
VLE
Aras 2 Sejarah seni halus
Pernbelajaran Kontekstual
Menginterpretasi dan mengaplikasi peralatan & tokoh
maklumat secara jelas dan tepat.
Membanding beza pengaruh Seni Islam, Pembelajaran
Barat dan serantau terhadap Peralatan. Konstruktivisme
Aras 3
Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya Pembelajaran Akses
Menghasilkan portfolio yang Kendiri
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya. Kajian Masa Depan
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan ICT
Seni Visual dalam kehidupan seharian

a. kajian maklumat
b. persembahan
c. pameran
d. perbincangan
e. dokumentasi maklumat
( portfolio berfokus )
f. apresiasi Seni Visual lawatan

12
Hari
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Kebangsaan
26/08/17 – 03/09/17 31/08/2017
Hari Raya Haji
01/09/2017
2. Sejarah dan Apresiasi Mengetahui sejarah alat permainan dari a. kajian maklumat Kemahiran Berfikir Kritis Sejarah dan
31 04/09/17 Seni Visual aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai dan Kreatif Apresiasi Seni
estetik dan sosial. Teori Kecerdasan Pelbagai Visual
– b. persembahan
Aras 1 Pembelajaran Masteri Band 1
08/09/17 2.1 Perkembangan Seni
Mengumpul maklumat berkaitan Pembelajaran Kontekstual hingga
Visual di Malaysia
perkembangan Seni Visual dalam c. pameran Pembelajaran Band 6
kehidupan, budaya tempatan dan budaya Konstruktivisme
c. Alat Permainan lain. Pembelajaran Akses
d. perbincangan
Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Kendiri
Seni Islam, Barat dan serantau. Kajian Masa Depan
Aras 2 e. dokumentasi maklumat
Menginterpretasi dan mengaplikasi ICT
maidumat secara jelas dan tepat. KBAT:
Membanding beza pengaruh Seni Islam, ( portfolio berfokus ) Banding beza
Barat clan serantau terhadap Alat Inferens
Permainan. f. apresiasi Seni Visual Mengkonsepsi
Aras 3
Membuat pernyataan tentang seni dalam
g. lawatan VLE
kehidupan dan budaya.
Sejarah seni halus
Menghasilkan portfolio yang
Alat permainan
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai w arisan budaya.
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.

2. Sejarah dan Apresiasi Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari a. kajian maklumat Kemahiran. Berfikir Kritis
32 11/09/17 Seni Visual aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai dan Kreatif
Cuti Awal
Dan estetik dan sosial. Teod Kecerdasan Pelbagai
– b. persembahan Muharam
33 Aras 1 Pembelajaran Masteri
22/09/17 2.1 Perkembangan Seni
Mengumpul maklumat berkaitan Pembelajaran Kontekstual 21/09/2017
Visual di Malaysia
perkembangan Seni Visual c. pameran Pembelajaran
dalam kehidupan, budaya tempatan dan Konstruktivisme
e. Perhiasan Diri budaya lain. Pembelajaran Akses
d. perbincangan
(Ornamen) Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Kendiri
Seni Islam, Barat dan serantau. Kajian Masa Depan
Aras 2 e. dokumentasi maklumat ICT
Menginterpretasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat. KBAT:
Membanding beza pengaruh Seni Islam, ( portfolio berfokus ) Banding beza
Barat dan serantau terhadap Perhiasan Inferens
Diri.
Aras 3

13
Membuat pernyataan tentang seni dalam f. apresiasi Seni Visua! Mengkonsepsi
kehidupan dan budaya.
Menghasilkan portfolio yang
g. lawatan VLE
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
Sejarah seni halus
sebagai warisan budaya
Perhiasan diri
Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.

2.0 SEJARAH DAN Memahami dan menghargai warisan Nota, Gambar, Slaid
34 25/09/17 APRESIASI SENI budaya Seni halus dan kraf tradisional
VISUAL tanah air dan negara lain.
– Pedagogi :
29 /09/17 KBAT:
a. Perkembangan Seni Aras 1 Banding beza
a) Kajian Maklumat
Visual di Malaysia Inferens
Mengkonsepsi
1. Menyatakan sejarah seni halus
b) Dokumentasi maklumat
i. Seni Halus Malaysia sebelum merdeka dari
aspek tokoh dan karya.
c) Perbincangan
ii. Kraf Tradisional
Aras 2
d) Portfolio
a. Tembikar
1. Mendokumentasi sejarah seni
halus di malaysia dari aspek e) Lawatan
b. Anyaman
pengenalan dan tokoh serta
sumbangan mereka.
f) Lakonan
2. Perbincangan tentang
kepentingan seni visual dalam
bidang kehidupan.

Aras 3

1. Menjelaskan perkembangan
kraf tembikar dan anyaman dari
aspek :

 Pengenalan
 Tokoh dan sumbangan

1. Membuat perbandingan
perkembangan seni visual
dalam kehidupan dan budaya
masyarakat

14
2. Menyediakan folio.

02/10/17 1. Penghasilan Seni Mengenalpasti petbagai motif dalarn Menghasilkan barangan Kemahiran Berfikir Kritis
Visual mereka corak dan membuat Kraf kraf tradisional dengan dan Kreatif
35 – Tradisional. menggunakan alat, bahan
dan 13/10/17 dan teknik tertentu
36 1.5 Kraf Tradisional Teori Kecerdasan
a. Batik Kajian :
Aras 1 Pelbagai
mengumpul
a. Batik maklumat
Mengumpul maklumat sejarah batik Alatan Pembelajaran Masteri
tempatan dan serantau. berus/canting/pemidang
Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan /
Pernbelajaran Kontekstual
proses penghasilan kraf batik. dapur/arang/
Menyenaraikan nama tokoh dan Bahan :
mencatatkan sumbangan serta hasil karya kain sutera /kain kapas/ Pembelajaran
mereka. rosin/lilin /pewarna batik/ Konstruktivisme
sodium silikat /serbuk
soda
Aras 2 Pernbelajaran Akses
( soda ash)
Teknik: Kendiri
Membuat lakaran reka corak batik dengan batik lukis /batik blok
memberi perhatian kepada fungsi, nilai Proses : Kajian Masa Depan
budaya dan kemasan. melakar melilin
Menyatakan penghargaan terhadap hasil mewarna mengering
mematikan warna ICT
kraf tradisional setempat.
Mendokumentasikan perkembangan merebus
teknologi pembuatan batik tradisional. mencuci KBAT:
kemasan Banding beza
Apresiasi Seni Inferens
Aras 3 Portfolio ( pilihan Mengkonsepsi
berfokus)
Menghasilkan barangan kraf batik dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik.
Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan barangan kraf
batik.
Kekemasan kerja.
Mengaitkan nilai tambah seni dengan
bidang lain seperti sains dan teknologi.
Cuti Hari Deepavali
16-20 Oktober 2017
37 23/10/17
PERSIAPAN PT3

15
27/10/17

30/10/17
38-41
– ULANGKAJI
24 /11/17 DIALOG PRESTASI
Aktiviti Pasca Peperiksaan

CUTI AKHIR TAHUN 2017


27 Nov 2017- Jan 2018

16