Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN TAHUNAN

2018
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN ENAM
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

TAHUN ENAM

iii
RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebiherat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-
cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.”
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
MINGGU
TAJUK : PENGATURCARAAN

1.0 Memahami 1.1 Menyatakan kegunaan atur cara 1 Menyatakan urutan bagi aktiviti harian
MINGGU 1
Pengaturcaraan komputer dalam perkakasan harian. dan proses kerja dalam satu alatan
1-5
digital
JANUARI
2018
MINGGU 2 1.2 Membuat perkaitan antara langkah-
langkah aktiviti harian dengan satu set 2
7-12 arahan dalam atur cara komputer. Menyusun semula baris-baris arahan
JANUARI untuk menyelesaikan sesuatu
2018 masalah atau tugasan

1.3 Menulis satu set arahan yang


mengambarkan aktiviti harian.
3 Menukar langkah-langkah aktiviti
MINGGU 3
harian kepada set arahan
14-19
1.4 Menulis satu set arahan bagi satu
JANUARI
peralatan digital dalam melakukan
2018
tugasan. 4
MINGGU 4
Memilih atur cara lengkap untuk
21-26
membolehkan peralatan digital
JANUARI melaksanakan sesuatu tugasan.
2018
MINGGU 5 1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam
28 atur cara bagi menambah fungsi sesuatu
JANUARI - peralatan digital. 5 Memberi justifikasi terhadap atur cara
2 tambahan yang dicadangkan.

7
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

FEBRUARI
2018
6 Menambah atur cara bagi
MINGGU 6
mewujudkan fungsi baharu sesuatu
4-9
peralatan digital sedia ada
FEBRUARI
2018

MINGGU 7 2.0 Menggunakan Algoritma 2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan 1 Mengenal pasti algoritma, pseudokod
11 - 16 Melalui Pseudokod Dan carta alir. , carta alir dan makna simbol dalam
FEBRUARI Carta Alir carta alir.
2018 2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan
MINGGU 8 tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta
18-23 alir.
2 Menyediakan pseudokod dan carta
FEBRUARI 2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod alir secara urutan dan pilihan tunggal
8
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

2018 dan carta alir dalam aktiviti harian. daripada algoritma yang diberi.

MINGGU 9 2.4 Membezakan aliran secara urutan dan 3 Membina algoritma penyelesaian
25 pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod masalah bagi situasi yang diberi.
FEBRUARI dan carta alir.
- 2 MAC
2.4.1 Membezakan aliran secara urutan
2018 4 Menterjemahkan pseudokod dan
dan pilihan tunggal bagi algoritma.
MINGGU carta alir kepada algoritma.
10 2.4.2 Membezakan aliran secara urutan
4 - 9 MAC dan pilihan tunggal bagi pseudokod
2018 . 5 Memberi cadangan dan justifikasi
2.4.3 Membezakan aliran secara urutan tentang aliran ururtan dan pilihan
dan pilihan tunggal bagi carta alir. pseudokod dan carta alir yang
dibincangkan.
MINGGU 2.5 Menulis algoritma berdasarkan situasi
13 secara urutan dan pilihan tunggal.
25-30 MAC 2.6 Memisahkan pseudokod kompleks 6 Mencipta algoritma penyelesaian
2018 kepada psuedo kod secara urutan dan masalah, pseudokod dan carta alir
MINGGU pseudokod secara pilihan tunggal. yang menggabungkan urutan dan
14 pilihan tunggal bagi situasi baharu
1 - 6 APRIL yang dicadangkan oleh murid.
2018

9
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

MINGGU 2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan


15 carta alir pilihan tunggal secara logik.
8-13 APRIL 2.8 Menyediakan algoritma, pseudokod dan
2018 carta alir dalam menyelesaikan satu
MINGGU masalah yang diberi.
16
15 - 20
APRIL 2018

MINGGU 3.0 Mengatur cara dan 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara 1 Menyatakan sekurang-kurangnya 4
17 Menguji muka perisian pengaturcaraan. fitur pada antara muka dalam perisian
22 - 27 pengaturcaraan.
APRIL 2018 3.2 Menggunakan fitur-fitur untuk
MINGGU menggerakkan objek, memasukkan
18 dialog, bunyi dan objek baharu dalam 2 Menyenaraikan fitur-fitur yang
30 APRIL - perisian pengaturcaraan. digunakan untuk memasukkan dialog,
4 MEI 2018
bunyi, objek baharu dan
menggerakkan objek dalam perisian
MINGGU 3.3 Menghasilkan atur cara secara urutan pengaturcaraan.
19 menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk
6-11 MEI sesuatu objek:
2018 3.3.1 melakukan pergerakan dari
3 Memasukkan dialog, bunyi dan objek
MINGGU kedudukan A ke kedudukan B dan
baharu serta menggerakkan objek
20 berpatah balik ke kedudukan A
dalam atur cara.
13-18 MEI dengan kadar kelajuan berbeza.
2018 3.3.2 memaparkan dialog yang sesuai.
3.3.3 mengeluarkan bunyi yang sesuai. 4 Menterjemahkan algoritma kepada
arahan perisian pengaturcaraan dan
memasukkan fitur-fitur seperti yang
10
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

MINGGU 3.4 Menghasilkan atur cara secara pilihan dinyatakan dalam algoritma serta
21 tunggal menggunakan fitur-fitur yang melakukan uji lari atur cara.
20-25 MEI sesuai untuk sesuatu objek:
2018 3.4.1 melakukan pergerakan secara
MINGGU rawak. 5 Berkongsi pendapat tentang cara-cara
22 mengesan dan membaiki ralat bagi
3.4.2 memaparkan dialog dan
27-MEI 1 atur cara yang dibangunkan.
mengeluarkan bunyi yang sesuai
JUN 2018
apabila bersentuh dengan objek
lain.
6 Menambah baik secara kreatif atur
cara yang telah dibangunkan.
MINGGU 3.5 Menjalankan dan membaiki ralat
26 sekiranya ada pada atur cara yang
24 - 29 JUN dihasilkan.
2018
MINGGU
27
1-6 JULAI
2018
MINGGU 1 Menyatakan situasi. Menghasilkan draf
4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek pengaturcaraan
28 algoritma, pseudokod atau carta alir.
Pengaturcaraan yang menarik dan kreatif melibatkan fitur
8-13 JULAI Menghasilkan satu objek dalam atur
dan objek yang dipelajari. Fitur yang
2018 cara.
digunakan mestilah bersesuaian dengan
MINGGU objek dalam atur cara dengan 2 Menyatakan situasi dan objek-objek
29 menggunakan arahan urutan dan pilihan yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
15-20 berdasarkan langkah-langkah: pseudokod atau carta alir yang
JULAI 2018
4.1.1 Memahami situasi. melibatkan penyelesaian masalah bagi
sekurang-kurangnya satu objek.
4.1.2 Menghasilkan algoritma,
Menghasilkan atur cara bagi objek

11
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

pseudokod dan carta alir. tersebut.


4.1.3 Mengekod atur cara.
4.1.4 Menguji. 3 Menyatakan situasi, objek-objek yang
4.1.5 Mendokumentasi. terlibat dan menganalisa setiap objek
yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
pseudokod atau carta alir yang
melibatkan pilihan. Menghasilkan atur
cara yang melibatkan pilihan pada
objek sesuai dengan perancangan.
4 Menerangkan penyataan situasi
berserta objek-objek yang terlibat dan
menganalisa setiap objek yang terlibat.
Menghasilkan algoritma, pseudokod
dan carta alir bagi setiap objek yang
melibatkan aliran secara urutan dan
pilihan. Menghasilkan atur cara bagi
setiap objek sesuai dengan
perancangan

MINGGU 5 Memberi justifikasi pada objek-objek


30 yang dipilih dalam situasi berpandukan
22 - 27 algoritma, pseudokod dan carta alir
JULAI 2018 yang dibina juga penyelesaian pada
MINGGU ralat yang ditemui semasa
31 membangunkan atur cara yang
29 JULAI - menarik.
3 OGOS
6 Menghasilkan atur cara lengkap yang
2018
menarik dan kreatif berserta
dokumentasi dan mempamerkan sikap
berdikari, bermotivasi juga

12
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

menghormati idea orang lain.

13

Beri Nilai