Anda di halaman 1dari 8

KETETAPAN KOKURIKULUM

SK SELAYANG JAYA

PIAGAM PELANGGAN
Kami warga pendidik dan staf SK Selayang Jaya dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk :

MURID :
 Memastikan aktiviti gerak kerja kokurikulum berjalan pada masa yang ditetapkan serta murid mendapat pendidikan kokurikulum berkualiti.
 Memastikan penglibatan dalam bidang kokurikulum diikuti oleh semua murid di sekolah ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
 Menyediakan murid untuk pentaksiran PAJSK.
 Memastikan maklumat / data dapat disalurkan kepada pelanggan, lengkap, tepat,cepat dan terkini.
 Setiap murid yang layak dan berpotensi dalam pelbagai bidang kokurikulum dikembangkan secara optimum diperingkat sekolah, daerah, negeri dan
kebangsaan.
 Setiap murid tahap dua mendapat peluang menyertai kegiatan ko-kurikulum sekurang-kurangnya satu persatuan, satu kelab beruniform dan satu
aktiviti sukan permainan.

STAF :
 Memastikan staf berkhidmat dengan penuh komited,berdedikasi,berdisiplin,produktif serta proaktif.
 Memastikan staf menawarkan perkhidmatan cekap,ikhlas, amanah dan berkesan serta menepati keperluan semasa.
 Memastikan pejabat sekolah sentiasa peka dan responsive kepada kehendak pelanggan.

IBU BAPA :
 Memastikan semua maklumat berkaitan kokurikulum iaitu kemenjadian diri murid secara keseluruhan dari segi penglibatan kokurikulum terutama
bagi pelaksanaan pemarkahan PAJSK disampaikan secara berterusan kepada warga sekolah terutama murid dan ibubapa.

KOMUNITI :
 Memberi kerjasama erat kepada semua aktiviti kemasyarakatan.

STAKEHOLDER :
 Memberi maklum balas kepada semua surat arahan daripada stakeholder selewat-lewatnya 1 hari selepas surat diterima.
OBJEKTIF KETETAPAN KOKURIKULUM SEKOLAH

 Ketetapan Kokurikulum ini menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
 Memantapkan pengurusan kokurikulum di peringkat sekolah.
 Memenuhi keperluan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

1. PERNYATAAN KETETAPAN KOKURIKULUM

1.1 Menyediakan dan menyelaraskan program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta menanam dan mempertingkat nilai moral yang diingini dan mengembangkan kesemua
aspek Kecerdasan Pelbagai.
1.2 Ketetapan Kokurikulum Sekolah (KKoS) yang diwartakan mestilah selari dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan juga
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 .
1.3 Aktiviti Kokurikulum yang dilaksanakan mestilah memenuhi kehendak dan SOP (“Standard Operating Procedure”)
Kementerian Pendidikan Malaysia .
1.4 Semua guru mestilah mempertingkatkan kemahiran kejurulatihan secara berkala dalam ketiga-tiga bidang utama ;- Pasukan
Badan Beruniform, Kelab Persatuan dan Sukan Permainan .

2 . JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH

2.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum mestilah dilaksanakan sekurang-kurangnya empat kali setahun bagi membincangkan
pengurusan dan pelaksanaan , masalah dan isu-isu berkaitan aktiviti dan penglibatan kokurikulum dalam semua peringkat.
2.2 Pengurusan mesyuarat mestilah mematuhi prosedur dan pekeliling yang ditetapkan.
2.3 Setiausaha Jawatankuasa dilantik dalam kalangan guru .
2.4 Agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat wajib dilaksanakan.
2.5 Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum mestilah
dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya di dalam mesyuarat kecil setiap unit berkaitan dan maklum balas yang sewajarnya mestilah
disampaikan kepada Jawatankuasa Induk Pengurusan.
2.6 Jawatankuasa Induk akan sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak terhadap pelaksanaan kokurikulum dalam
peringkat sekolah hingga ke peringkat tertinggi dan semua guru dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk memastikan pelaksanaannya.
3 . PENGURUSAN KOKURIKULUM

3.1 Pengurusan Kokurikulum juga mestilah mematuhi arahan-arahan SPI semasa yang dikuatkuasakan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia.
3.2 Kejayaan murid dalam kepelbagaian aspek penglibatan kokurikulum serta sukan adalah berkait rapat dengan kesediaan murid
serta ibubapa, pendedahan dan latihan secukupnya dakam bidang yang diceburi , motivasi dan bakat adalah berkait rapat dengan latihan
kemahiran dalam sekolah dan secara kendiri. Oleh itu semua unit kokurikulum dan sukan hendaklah berfungsi secara optimum untuk saling
bekerjasama, saling membantu , berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran.
3.3 Mesyuarat Induk mestilah dilaksanakan sekurang-kurangnya empat kali setahun bagi membincangkan pengurusan dan
pelaksanaan , masalah dan isu setiap unit di sekolah. Semua mesyuarat Kecil Unit akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas mesyuarat
kurikulum. Satu salinan minit mesyuarat hendaklah disampaikan kepada Penolong Kanan Kokurikulum melalui Setiausaha Kokurikulum
3.4 Setiausaha Kokurikulum dan Setiausaha Sukan hendaklah menyelaraskan pengemaskinian fail-fail semua unit yang berkaitan
dengan Kokurikulum dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan dengan diselia oleh Penolong Kanan
Pentadbiran
4 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI , SUKAN DAN KOKURIKULUM
ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
KRITERIA KRITIKAL:
Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian murid
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat
3.2.7. Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan
kokurikulum serta mengambil tindakan susulan mengikut arahan yang berkuat kuasa,
1 terancang.
keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pentaksiran kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang pentaksiran i. mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang berkuat kuasa
ii. melaksanakan pentaksiran ii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 4
iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi setiap murid yang terlibat
iv. mengambil tindakan susulan/intervensi. iv. secara berterusan/berkala.

1.1.1 TINDAKAN KUALITI EVIDENS PELAKSANAAN SUMBER RUJUKAN


mengikut  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Akta Pendidikan 1996
ketetapan/prosedur/arahan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim  Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum
yang berkuat kuasa  Buku Perancangan Tahunan Sekolah Menengah & Rendah KPM
Kokurikulum  Buku Panduan Pelaksanaan Program
 Minit Mesyuarat JKKK 1M1S
 Dokumen Ketetapan KKS  SPI 16/2010: Pelaksanaan 1M1S
 Takwim Kokurikulum  Surat Siaran LP (17 Januari 2013) mengenai jadual
merancang  Jadual Pentaksiran kerja PBS
i. pentaksiran  Buku Panduan PBS (PAJSK)
 Garis Panduan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan
Sekolah Menengah (PAJSK-SM)
mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum Berdasarkan surat Siaran KPM dari semasa ke semasa
 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
secara menyeluruh meliputi  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
setiap murid yang terlibat  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

secara berterusan/berkala.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

mengikut  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Panduan Pengisian data PAJSK-SPS-APDM


ketetapan/prosedur/arahan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim  Garis Panduan PAJSK rendah/ menengah
yang berkuat kuasa  Buku Perancangan Tahunan  Maklumat Tambahan PAJSK Menengah
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
melaksanakan  Dokumen Ketetapan KKS
ii. pentaksiran  Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum Berdasarkan surat siaran pemakluman pengisian data
 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim pentaksiran PAJSK
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

secara menyeluruh meliputi  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


setiap murid yang terlibat  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

secara berterusan/berkala.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

mengikut  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


ketetapan/prosedur/arahan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
yang berkuat kuasa  Buku Perancangan Tahunan
menganalisis data Kokurikulum
dan maklumat  Minit Mesyuarat JKKK
iii.
pentaksiran  Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
 Rekod Pencapaian Murid
mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
 Rekod Pencapaian Murid

secara menyeluruh meliputi  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


setiap murid yang terlibat  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
 Rekod Pencapaian Murid

secara berterusan/berkala.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
 Rekod Pencapaian Murid

mengambil mengikut  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


iv. tindakan ketetapan/prosedur/arahan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
susulan/intervensi. yang berkuat kuasa  Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Senarai Program Intevensi

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Senarai Program Intevensi

secara menyeluruh meliputi  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


setiap murid yang terlibat  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Senarai Program Intevensi

secara berterusan/berkala.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Senarai Program Intevensi

Ketetapan Kokurikulum Sekolah Disediakan


Oleh Unit Kokurikulum SK Selayang Jaya